Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

pravo-na-zivot

VIEWS: 0 PAGES: 4

									    Seminarski rad


 PRAVO NA ŽIVOT
http://www.maturskiradovi.net/
                             SADRŽAJ


Uvod...........................................................................................................................3
Pravo na život kao osnovno ljudsko pravo.................................................................4
Pravo na život.............................................................................................................6
Eutanazija...................................................................................................................7
Smrtna kazna..............................................................................................................8
Opšta težnja ka ukidanju smrtne kazne....................................................................10
Zaključak..................................................................................................................11
Bibliografija..............................................................................................................12
                                                                  2
                    UVOD
         Ustav republike Srbije, pravo na život, član 24.

 „Ljudski život je neprikosnoven, u republici Srbiji nema smrtne kazn, .zabranjeno je
                kloniranje ljudskih bića“         Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, član 3.

       “Svako ima pravo na život, slobodu i bezbednost ličnosti.“
           Povelja o ljudskim i manjinskim pravima
            i građanskim slobodama, član 11.

   „Ljudski život je neprikosnoven. U državnoj zajednici Srbija i Crna Gora
                ne postoji smrtna kazna.
            Zabranjeno je kloniranje ljudskih bića.“
   Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, član1.

“Pravo na život svakog čovjeka zaštićeno je zakonom. Niko ne može biti namjerno lišen
života, osim kod izvršenja smrtne kazne po presudi suda, kojom je proglašen krivim za
          zločin za koji je ova kazna predviđena zakonom.”


      Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,član 6.

 “Svako ljudsko biće ima urođeno pravo na život. Ovo pravo mora da bude zaštićeno
        zakonom. Niko ne može biti samovoljno lišen života.”
                                            3
 ---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
    PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ----

      BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST
               RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA
    RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.


         WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
         WWW.MAGISTARSKI.COM
         WWW.MATURSKIRADOVI.NET
  NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI
 MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD
 OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE
 TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE
  NALAZE GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ
NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM
  JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN
SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA. PITANJA I ODGOVORE MOŽETE
              DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA

       maturskiradovi.net@gmail.com
                                             4

								
To top