news attach 448105 1 by W09xxzb

VIEWS: 0 PAGES: 7

									                                              BUALUANG RESEARCH
                                              ไชยธร ศรีเจริญ, CFA
                                              chaiyatorn@bualuang.co.th
                                              +66 2 618 1344

        23 เมษายน 2555        ปูนซิเมนต์ไทย
                                              คาแนะนาพื้นฐาน: ถือ
  Material  ผลประกอบการยังคงอ่อนแอในอีก 6-9                       เป้าหมายพื้นฐาน: 360.00 บาท
 Overweight  เดือนข้างหน้า                                ราคา (20/04/12): 342.00 บาท


        ป ร ะ เ ด็ น ก า ร ล ง ทุ น :
COMPANY
 UPDATE


                                              Key Ratios & Statistics
        เรายั ง คงชอบแนวโน้ ม การเติ บ โตระยะยาวของ SCC
        จากแผนการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนรวมถึงการขยายกิจกา              Market cap                         Bt410 .40 bn
        ร ไ ป ใ น ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย                       12 -mth price range                Bt236 .00 /Bt387 .00
                                              3-mth avg daily volume                   Bt771 .47 m
        อย่างไรก็ตามส่วนต่างราคาปิโตรเคมีที่อ่อนแอซึ่งส่งผลใ
                                              # of shares (m)                        1,200 .0
        ห้ เ ร า ป รั บ ป ร ะ ม า ณ ก า ร ก า ไ ร ปี 2 5 5 5 ล ง 1 9 %        Est. free float (%)                        67 .9
        และปรั บ ลดราคาเป้ า หมายสิ้ น ปี 2555 ลงเป็ น 360              Foreign limit (%)                         25 .0
        บ า ท จ า ก               4 3 0         บ า ท     Share price perf . (% )        1M      3M      12 M
        จะยังคงเป็นปัจจัยกดดันผลประกอบการของบริษัทต่อเนื่              Relative to SET           (3.5)    (8.5)     (17.9)
        อ       ง      ใ       น        ปี     นี้  Absolute               (3.7)     4.3     (10.2)
        อีกทั้งเราคิดว่ายังเร็วเกินไปที่จะเข้าซื้อหุ้นจากการคาดก
        า ร ณ์ ร า ค า ปิ โ ต ร เ ค มี จ ะ เ ป็ น ช่ ว ง ข า ขึ้ น ใ น ปี 2 5 5 6
        ดังนั้นเราจึงปรับคาแนะนาลงจาก “ซื้อ”เป็น”ถือ”
                                              Financial summary
        ฟื้นตัวจากจุดต่าสุดแต่ยังคงอ่อนแอ: เราคาดว่า SCC
        จ ะ ร า ย ง า น ก า ไ ร สุ ท ธิ ไ ต ร ม า ส 1 / 5 5 เ พี ย ง 5 . 8 4     FY Ended 31 Dec       2011    2012E   2013E    2014E
        พันล้านบาท ลดลง 37% YoY แต่เพิ่มขึ้น 82% QoQ                 Revenues (Btm)      368,579   406,861  448,643   484,316
        แม้ว่าธุรกิจซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างซึ่งกาไรสุทธิรวมคิดเ           Net profit (Btm)      27,281    26,270   34,297   39,486
        ป็ น ป ระม าณ 30%          ขอ งก า ไร สุ ทธิ ข องบ ริ ษั ท     EPS (Bt)           22.73    21.89   28.58    32.91
                                              BLS/Consensus (x)       n.a.     0.81   0.87    0.86
        จะรายงานผลประกอบการแข็งแกร่งมากขึ้นจากปริมาณข
                                              EPS growth (%)       -27.0%    -3.7%  +30.6%   +15.1%
        า    ย   ที่   เ   พิ่   ม   สู   ง   ขึ้  น     Core profit (Btm)     26,812    26,270   34,297   39,486
        แต่ยังคงไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลกระทบจากผลประกอ                Core EPS (Bt)        22.34    21.89   28.58    32.91
        บ ก า ร ที่ อ่ อ น แ อ ข อ ง ธุ ร กิ จ ปิ เ ต ร เ ค มี            Core EPS growth (%)     -2.1%    -2.0%  +30.6%   +15.1%
        (จากส่ ว นต่ า งร าคาอ่ อ นตั ว ลง ) และธุ ร กิ จ กระดา ษ          PER (x)            14.3     15.6   12.0    10.4
                                              Core PER (x)         14.5     15.6   12.0    10.4
        (ได้รับผลกระทบจากน้าท่วม)                          EV/EBITDA (x)         11.4     11.0    8.4     7.4

        ก่าไรทีอ่อนแอน่าจะยังคงต่อเนืองไปอีก สองถึงสาม                PBV (x)            2.8     2.7    2.4     2.2
                                              Dividend (Bt)         12.5     12.5   16.0    18.0
        ไ     ต      ร   ม       า      ส     :     Dividend yield (%)       3.9     3.7    4.7     5.3
        ส่วนต่างราคาปิโตรเคมีที่อ่อนตัวลงน่าจะยังคงกดดันผลป             ROE (%)            20.0     18.0   21.4    22.2
        ร ะ ก อ บ ก า ร ข อ ง SCC          ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น ปี นี้    Net gearing (x)        0.9     0.7    0.6     0.5
        แม้ ค าดว่ า ส่ ว นต่ า งราคาจะเพิ่ ม ขึ้ น ได้ บ้ า งในไตรมาส
        3 / 5 5 จ า ก ช่ ว ง ไ ฮ ซี ซั่ น ข อ ง อุ ป ส ง ค์ ก็ ต า ม
                         SEE REQUIRED DISCLOSURES SECTION AT END OF NOTES
จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข อ ง เ ร า ก ร ณี ที่ น่ า จ ะ เ ป็ น ไ ป ไ ด้
ส่ ว น ต่ า ง ร า ค า จ ะ เ ข้ า สู่ ช่ ว ง ข า ขึ้ น ใ น ช่ ว ง ต้ น ปี ห น้ า
เนื่องจากเราคาดว่าอุปสงค์น่าจะเพิ่มขึ้นเกินกว่าอุปทานส่
ว   น     เ   กิ    น     ทั้   ง   ห     ม   ด
อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงที่ช่วงขาขึ้นของผลิตภัณ
ฑ์ปีโตรเคมีจะล่าช้าออกไปอีกหากเศรษฐกิจโลกไม่สาม
า ร ถ ฟื้ น ตั ว ไ ด้ ต า ม ค า ด
ยิ่งไปกว่านั้นความล่าช้าของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบ
าลน่าจะส่งผลให้อุปสงค์ซีเมนต์เพิ่มขึ้นได้เพียง 5% ในปี              Company profile
2555 นี้
                                         Siam Cement (SCC) is Thailand’s largest industrial
ป รั บ ล ด ส ม ม ติ ฐ า น :                            conglomerate with five strategic business units: Cement,
จากส่วนต่างราคาปิโตรเคมีที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ในปัจจุ               Chemicals, Paper, Building Materials and Distribution.
บันกอปรกับมีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่ส่วนต่างราคาจะฟื้น
ตั ว แ ข็ ง แ ก ร่ ง ใ น ค รึ่ ง ห ลั ง ข อ ง ปี 2 5 5 5
ต่ อ เ นื่ อ ง ถึ ง ค รึ่ ง แ ร ก ข อ ง ปี 2 5 5 6 นั้ น
ทาให้เราปรับสมมติฐานส่วนต่างราคาปิเตรเคมีลงสาหรับ
HDPE-แนฟทา ปรั บ ลงเป็ น 402 เหรี ย ญสหรั ฐ ต่ อ ตั น
ในปี 2555 (จาก 450 เหรี ย ญต่ อ ตั น ) และปรั บ ลงเป็ น
5 0 6 เ ห รี ย ญ ต่ อ ตั น ส า ห รั บ ปี 2 5 5 6 ( จ า ก 5 5 0
เหรียญต่อตัน)
                   SEE REQUIRED DISCLOSURES SECTION AT END OF NOTES
                     อีกทั้งเราได้ปรับสมมติฐานส่วนต่างราคา PP-แนฟทา ลงเป็น 487 เหรียญต่อตันในปี 2555
                     (จาก 550 เหรี ย ญต่อ ตั น ) และ 606 เหรี ย ญต่ อตั น ในปี 2556 (จาก 650 เหรี ย ญต่ อ ตั น )
                     ยิ่งไปกว่านั้นเราได้ปรับการคาดการณ์ส่วนแบ่งกาไรจาก PTA ลงเป็นขาดทุน 1 พันล้านบาท
                     ส า ห รั บ ปี 2 5 5 5 -2 5 5 6 จ า ก เ ดิ ม ที่ ค า ด ว่ า จ ะ เ ป็ น ก า ไ ร 1 พั น ล้ า น บ า ท
                     นอกจากนี้ เราได้ปรับลดประมาณการการเติบโตของอุปสงค์ซีเมนต์ลงเป็น 5% จาก 7%
                     ดังนั้นประมาณการกาไรสุทธิปี 2555-2556 ของเราจึงลดลง 19% และ 21% ตามลาดับ
Figure 1: Chemical prices and spreads

                HDPE-Naphtha                                 PP-Naphtha

 US$/tonne           HDPE      Naphtha   Spread     US$/tonne        PP       Naphtha  Spread
 2,000                                   2,000
 1,800                                   1,800
 1,600                                   1,600
 1,400                                   1,400
 1,200                                   1,200
 1,000                                   1,000
  800                                    800
  600                                    600
  400                                    400
  200                                    200
   0                                     0
     Apr/11
     Apr/06     Apr/07     Apr/08     Apr/09
     Jan/06     Jan/07     Jan/08     Jan/09     Jan/10
     Apr/10


     Jan/11     Jan/12
     Jul/06     Jul/07     Jul/08     Jul/09     Jul/10     Jul/11
     Oct/06     Oct/07     Oct/08     Oct/09     Oct/10     Oct/11
                                           Jan/06                                           Jan/07                                           Jan/08                                           Jan/09                                           Jan/10                                           Jan/11                                           Jan/12
                                           Jul/06                                           Jul/07                                           Jul/08                                           Jul/09                                           Jul/10                                           Jul/11
                                           Oct/08
                                           Apr/11
                                           Apr/06

                                           Oct/06

                                           Apr/07

                                           Oct/07

                                           Apr/08                                           Apr/09

                                           Oct/09

                                           Apr/10

                                           Oct/10                                           Oct/11
Sources: Bloomberg, Bualuang Research


Figure 2: Cement sales volume and prices

                 Sales volume                                  Prices

 Tonnes (m)          Domestic      Export          Bt/tonne
 4.0                                    2,000
 3.5
                                      1,900
 3.0
                                      1,800
 2.5
 2.0                                    1,700
 1.5                                    1,600
 1.0
                                      1,500
 0.5
 0.0                                    1,400
                                           1Q12E
                                           1Q05
                                           2Q05
                                           3Q05
                                           4Q05
                                           1Q06
                                           2Q06
                                           3Q06
                                           4Q06
                                           1Q07
                                           2Q07
                                           3Q07
                                           4Q07
                                           1Q08
                                           2Q08
                                           3Q08
                                           4Q08
                                           1Q09
                                           2Q09
                                           3Q09
                                           4Q09
                                           1Q10
                                           2Q10
                                           3Q10
                                           4Q10
                                           1Q11
                                           2Q11
                                           3Q11
                                           4Q11
     1Q12E
     1Q05
     2Q05
     3Q05
     4Q05
     1Q06
     2Q06
     3Q06
     4Q06
     1Q07
     2Q07
     3Q07
     4Q07
     1Q08
     2Q08
     3Q08
     4Q08
     1Q09
     2Q09
     3Q09
     4Q09
     1Q10
     2Q10
     3Q10
     4Q10
     1Q11
     2Q11
     3Q11
     4Q11
Sources: Company data, Bualuang Research estimates


Figure 3: Paper prices and spreads

                Packaging paper                          Printing and writing paper
 US$/tonne             Spread (RHS)       US$/tonne   US$/tonne                        US$/tonne
                                                       Spread (RHS)

 600                               350    1,100                            400
          Packaging                                 Printing and
           paper                          1,000      writing paper               350
 500                               300
                                        900                            300
 400                               250
                                        800                            250
                                            Long fibre pulp
 300     Waste paper                    200     700   (minority of raw                 200
       (raw material)                               materials)
                                        600                            150
 200                               150
                                        500         Short fibre pulp           100
 100                               100                (majority of raw
                                        400          materials)             50
  0                               50      300                            0
     1Q12E
     1Q06
     2Q06
     3Q06
     4Q06
     1Q07
     2Q07
     3Q07
     4Q07
     1Q08
     2Q08
     3Q08
     4Q08
     1Q09
     2Q09
     3Q09
     4Q09
     1Q10
     2Q10
     3Q10
     4Q10
     1Q11
     2Q11
     3Q11
     4Q11
                                            1Q12E
                                            1Q06
                                            2Q06
                                            3Q06
                                            4Q06
                                            1Q07
                                            2Q07
                                            3Q07
                                            4Q07
                                            1Q08
                                            2Q08
                                            3Q08
                                            4Q08
                                            1Q09
                                            2Q09
                                            3Q09
                                            4Q09
                                            1Q10
                                            2Q10
                                            3Q10
                                            4Q10
                                            1Q11
                                            2Q11
                                            3Q11
                                            4Q11
Sources: Company data, Bualuang Research estimates
                               Siam Cement—Page 3 of 6
Figure 4: 1Q12 preview
FY Ended 31 Dec (Btm)       1Q12E    1Q11 YoY %     4Q11   QoQ 3M12E
                                       %  vs.
                                        FY12E
Income Statement
Revenue              102,237   92,478   11   87,944   16   25
Cost of sales and services    (88,548)  (76,618)   16  (77,234)   15   25
EBITDA               10,787   13,519  (20)   7,984       22
SG&A                (8,877)  (8,107)    9  (7,239)   23   24
EBIT                 4,811   7,752  (38)   3,471   39   24
Finance costs           (1,468)  (1,558)   (6)  (1,703)  (14)   25
Other income/exp.          1,837   1,864   (1)   2,383  (23)   20
Equity earnings from affiliates    909   3,041  (70)    121  649   17
Extra items               0     0  n.m.    (643)  n.m.  n.m.
EBT                 5,181   8,058  (36)   4,152   25   22
Corporate tax           (1,088)  (2,105)  (48)  (2,261)  (52)   21
Minority interest           837    213  293    1,831  (54)   31
Net profit (loss)          5,839   9,207  (37)   3,200   82   22
Reported EPS             4.87    7.67  (37)    2.67   82   22
Core net profit           5,839   9,207  (37)   3,843   52   22
Sources: Company data, Bualuang Research estimates
             Siam Cement—Page 4 of 6
                                                                           Financial tables
Revenue growth and asset turnover                 PROFIT & LOSS (Btm)             2010     2011    2012E    2013E    2014E
           Revenue growth (%) (LHS)           Revenue                 301,323    368,579   406,861   448,643   484,316
                                x
           Asset turnover (x) (RHS)           Cost of sales and services       (247,915)   (315,811)  (350,496)  (376,924)  (404,098)
 30                            1.4
                                  Gross profit               53,408    52,768    56,364    71,719    80,218
 20                            1.2
                                  SG&A                  (30,326)   (31,808)   (36,358)   (39,383)   (42,510)
 10                            1.0
                                  EBIT                   23,082    20,960    20,006    32,336    37,709
                              0.8
   0                              Interest expense             (4,670)    (6,048)   (5,817)   (5,426)   (5,278)
                              0.6
 (10)                               Other income/exp.              6,384     9,095    9,223    9,835   10,487
                              0.4
                                  EBT                    24,795    24,007    23,413    36,745    42,918
 (20)                            0.2
                                  Corporate tax               (5,934)    (7,504)   (5,173)   (7,175)   (8,301)
 (30)                            0.0
                                  After-tax profit (loss)          18,861    16,503    18,240    29,570    34,617
                  12E 13E 14E
                                  Minority interest               123     3,535    2,668   (2,535)   (3,037)
                                  Equity earnings from affiliates       8,390     6,774    5,361    7,262    7,906
A/C receivable & A/C payable days                 Extra items                10,007      469      0      0      0
              AR / Sales (days)
days                                Net profit (loss)             37,382    27,281    26,270    34,297    39,486
 40
              AP / Cost of Goods (days)        Reported EPS                31.15     22.73    21.89    28.58    32.91
                                  Fully diluted EPS              31.15     22.73    21.89    28.58    32.91
 30                                Core net profit              27,374    26,812    26,270    34,297    39,486
                                  Core EPS                  22.81     22.34    21.89    28.58    32.91
 20                                EBITDA                  45,949    46,253    48,698    62,436    69,389

 10                                KEY RATIOS                 2010     2011    2012E    2013E    2014E
                                  Revenue growth (%)             26.3     22.3     10.4     10.3     8.0
   0                              Gross margin (%)              17.7     14.3     13.9     16.0     16.6
                     12E 13E 14E
                                  EBITDA margin (%)             15.2     12.5     12.0     13.9     14.3
                                  Operating margin (%)            7.7      5.7      4.9     7.2     7.8
Profit margins                           Net margin (%)               12.4      7.4      6.5     7.6     8.2
          Gross margin (%)       EBIT margin (%)
                                  Core profit margin (%)           9.1      7.3      6.5     7.6     8.2
 25                                ROA (%)                  11.1      7.4      7.2     9.5     10.7
                                  ROCE (%)                  12.6      8.6      8.3     11.0     12.3
 20                                Asset turnover (x)             0.9      1.0      1.1     1.2     1.3
 15                                Current ratio (x)              1.7      1.1      1.0     1.3     1.2
                                  Gearing ratio (x)              1.0      1.0      0.8     0.7     0.5
 10                                Interest coverage (x)            4.9      3.5      3.4     6.0     7.1
   5
                                  BALANCE SHEET (Btm)            2010     2011    2012E    2013E    2014E
   0                              Cash & Equivalent            63,827    22,680    9,423    8,551    11,075
                      12E 13E 14E      Accounts receivable           25,408    33,625    32,531    33,934    35,254
                                  Inventory                36,917    41,838    43,130    44,526    46,282
Capital expenditure                        PP&E-net                151,399    158,278   161,905   159,710   157,080
             Capex (Bt,bn)              Other assets               81,667    118,317   110,246   118,246   126,246
 Bt,bn
             Capex / Net PPE (%)           Total assets              359,219    374,738   357,236   364,967   375,937
 50                             30  Accounts payable             22,969    25,403    30,676    31,625    33,552
 40                             25  ST debts & current portion        40,755    64,273    54,725    35,475    45,058
                               20  Long-term debt             112,497    97,995    80,333    89,583    70,000
 30
                               15  Other liabilities            23,427    24,098    18,598    17,422    16,469
 20                                Total liabilities            199,649    211,770   184,332   174,105   165,078
                               10
                                  Paid-up capital              1,200     1,200    1,200    1,200    1,200
 10                             5   Share premium                 0       0      0      0      2
   0                           0   Retained earnings            130,704    139,414   150,684   167,881   186,967
                  12E 13E 14E           Shareholders equity           133,121    140,199   151,468   168,666   187,752
                                  Minority interests            26,449    22,770    21,435    22,196    23,107
Debt serviceability                        Total Liab.&Shareholders' equity    359,219    374,738   357,236   364,967   375,937
             (ST debt + Interest) / EBITDA
 x                                 CASH FLOW (Btm)               2010     2011    2012E    2013E    2014E
             (Debt + Interest) / EBITDA
4.5                                Net income                37,382    27,281    26,270    34,297    39,486
4.0                                Depreciation and amortization       12,478    13,208    13,674    14,065    14,560
3.5                                Change in working capital        (6,043)    (8,059)    5,074   (1,849)   (1,150)
3.0
2.5                                FX, non-cash adjustment & others    (15,777)    (9,870)   (3,712)    (799)   (1,089)
2.0                                Cash flows from operating activities   28,039    22,560    41,306    45,714    51,807
1.5                                Capex (Invest)/Divest          (16,478)   (27,654)   (21,896)   (14,870)   (14,930)
1.0                                Others                  38,463   (18,063)    15,361     809    1,325
0.5
0.0                                Cash flows from investing activities   21,985   (45,718)   (6,535)   (14,061)   (13,605)
                     12E 13E 14E        Debt financing (repayment)         3,869     5,085   (27,210)   (10,000)   (10,000)
                                  Equity financing                0       0      0      0      0
Dividend payout                          Dividend payment            (11,375)   (16,188)   (15,000)   (17,100)   (20,400)
             Dividend (Bt)
                                  Cash flows from financing activities   (8,048)   (11,013)   (42,210)   (27,100)   (30,400)
 Bt/Shr                              Net change in cash            41,976   (34,171)   (7,440)    4,553    7,802
             Payout ratio (%)
 20.0                       18.0 60    Free cash flow (Btm)           11,561    (5,095)   19,410    30,844    36,877
 18.0                    16.0
 16.0                            50  FCF per share (Bt)             9.63     (4.25)    16.17    25.70    30.73
 14.0        12.5 12.5 12.5
                               40
 12.0
 10.0  7.5 8.5                      30
  8.0
  6.0                            20
  4.0                            10
  2.0
  0.0                            0
                  12E 13E 14E


                                  Sources: Company data, Bualuang Research estimates
                                       Siam Cement—Page 5 of 6
                                                                          Financial tables
 Revenue trend                             QUARTERLY PROFIT & LOSS (Btm)         4Q10    1Q11    2Q11    3Q11    4Q11
               Revenue (Bt,bn) (LHS)           Revenue                   76,252   92,478   93,876   94,281   87,944
 Bt,bn
               Revenue growth (% YoY)          Cost of sales and services         (64,596)  (76,618)  (80,527)  (81,432)  (77,234)
 100.0                             40
                                    Gross profit                 11,657   15,859   13,349   12,850   10,710
                                 35
  80.0                             30  SG&A                    (7,916)  (8,107)  (8,296)  (8,166)  (7,239)
  60.0                             25  EBIT                     3,741   7,752   5,053   4,684   3,471
                                 20  Interest expense              (1,345)  (1,558)  (1,412)  (1,375)  (1,703)
  40.0                             15  Other income/exp.               2,788   1,864   3,189   1,659   2,383
  20.0                             10  EBT                      5,184   8,058   6,829   4,968   4,152
                                 5
                                    Corporate tax                 (816)  (2,105)  (1,692)  (1,447)  (2,261)
  0.0                             0
       2Q10    4Q10     2Q11      4Q11      After-tax profit (loss)            4,368   5,953   5,138   3,521   1,891
                                    Minority interest                465    213    686    805   1,831
Revenue trend (accumulated)                      Equity earnings from affiliates        1,877   3,041   1,673   1,939    121
               Accum. Revenue (Bt,bn)
                                    Extra items                  9,963     0     0   1,112   (643)
 Bt,bn
               % of FY Revenue
                                    Net profit (loss)              16,673   9,207   7,496   7,377   3,200
 400                                 Reported EPS                 13.89    7.67    6.25    6.15    2.67
 350           100              100   120
                                 100
                                    Fully diluted EPS               13.89    7.67    6.25    6.15    2.67
 300        75              76
 250
                                    Core net profit                6,710   9,207   7,496   6,265   3,843
                                 80
 200     48             51              Core EPS                    5.59    7.67    6.25    5.22    3.20
                                 60
 150                                 EBITDA                    11,728   13,519   14,161   10,589   7,984
                 25               40
 100
  50                              20  KEY RATIOS                  4Q10    1Q11    2Q11    3Q11    4Q11
  0                              0   Gross margin (%)               15.3    17.1    14.2    13.6    12.2
     2Q10      4Q10     2Q11       4Q11      EBITDA margin (%)               15.4    14.6    15.1    11.2    9.1
                                    Operating margin (%)              4.9    8.4    5.4    5.0    3.9
Net profit trend (accumulated)                     Net margin (%)                21.9    10.0    8.0    7.8    3.6
                 Accum. Profit (Bt,m)         Core profit margin (%)             8.8    10.0    8.0    6.6    4.4
  Bt,bn
 40,000
                 % of FY Profit            BV (Bt)                   110.9   108.6   114.9   113.1   116.8
               100             100 120    ROE (%)                    54.2    28.0    22.4    21.6    9.3
                          88    100
 30,000                                ROA (%)                    19.4    10.0    8.0    7.9    3.4
                      61          80  Current ratio (x)               1.7    0.0    0.0    0.0    0.0
            55
 20,000                             60  Gearing ratio (x)               1.0    1.0    1.0    1.0    1.0
          38        34
                                 40  Interest coverage (x)             2.8    5.0    3.6    3.4    2.0
 10,000
                                 20  QUARTERLY BALANCE SHEET (Btm)        4Q10    1Q11    2Q11    3Q11    4Q11
     0                           0   Cash & Equivalent              69,827   58,960   18,379   19,781   29,885
        2Q10     4Q10    2Q11      4Q11
                                    Accounts receivable             25,408   34,060   34,657   33,568   33,625
                                    Inventory                  36,917   39,098   43,795   44,676   41,838
Gross profit margin                          PP&E-net                  151,399  151,243  154,528  155,063  158,278
             FY GPM (%)        Gross margin (%)   Other assets                75,667   93,182  121,855  119,390  111,112
 20                                  Total assets                359,219  376,544  373,213  372,477  374,738
 18                                  Accounts payable              22,969   26,398   27,721   30,579   25,403
 16                                  ST debts & current portion         40,755   43,556   52,688   49,537   64,273
 14
 12                                  Long-term debt               112,497  111,071  105,420  108,407   97,995
 10                                  Other liabilities              23,427   40,347   24,955   24,207   24,098
  8
  6                                  Total liabilities             199,649  221,372  210,783  212,731  211,770
  4                                  Paid-up capital               1,200   1,200   1,200   1,200   1,200
  2                                  Share premium                  0     0     0     0     0
  0
    2Q10         4Q10       2Q11       4Q11
                                    Retained earnings             130,704  127,908  135,404  136,187  139,414
                                    Shareholders equity            133,121  130,305  137,883  135,721  140,199
                                    Minority interests             26,449   24,867   24,547   24,025   22,770
                                    Total Liab.&Shareholders' equity      359,219  376,544  373,213  372,477  374,738


                                    Sources: Company data, Bualuang Research
                                        Siam Cement—Page 6 of 6
            BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – DISCLAIMER
 BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED (BLS) is a subsidiary of BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL).
 This document is produced based upon sources believed to be reliable but their accuracy, completeness or correctness is not
 guaranteed. The statements or expressions of opinion herein were arrived at after due and careful consideration to use as information for
 investment. Expressions of opinion contained herein are subject to change without notice. This document is not, and should not be
 construed as, an offer or the solicitation of an offer to buy or sell any securities. The use of any information shall be at the sole discretion
 and risk of the user.
 BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED MAY BE IN RELATIONSHIP WITH THE SECURITIES IN THIS REPORT.
 “Opinions, projections and other information contained in this report are based upon sources believed to be accurate including the draft
 prospectus, but no responsibility is accepted for any loss occasioned by reliance placed upon the contents hereof. Bualuang Securities
 Public Company Limited may from time to time perform investment, advisory or other services for companies mentioned in this report, as
 well as dealing (as principal or otherwise) in, or otherwise being interested in, any securities mentioned herein, This report does not
 constitute a solicitation to buy or sell any securities”. Investors should carefully read details in the prospectus before making investment
 decision.
 BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED ACTS AS MARKET MAKER AND ISSUER OF DERIVATIVE WARRANTS on
 the securities ADVANC, AOT, BANPU, BAY, BCP, BJC, CPALL, CPF, DTAC, ESSO, HMPRO, IRPC, IVL, KBANK, KK, KTB, LH, PS,
 PTT, PTTEP, PTTGC, SCB, SCC, STA, TCAP, THAI, TISCO, TOP, TMB, TPIPL, TRUE, TUF. Before making an investment decision
 over a derivative warrant, a potential investor should carefully read the prospectus for the details of the said derivative warrant.


 This research report was prepared by Bualuang Securities Public Company Limited and refers to research prepared by Morgan Stanley.
 Morgan Stanley does not warrant or guarantee the accuracy or completeness of its research reports. Morgan Stanley reserves copyright
 and other proprietary rights in the material reproduced in this report. Morgan Stanley is under no obligation to inform Bualuang Securities
 or you if the views or information referred to or reproduced in this research report change.
 Corporate Governance Report disclaimer
 The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (“IOD”) regarding corporate governance is made
 pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of a
 company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment disclosed to the public and able to be
 accessed by a general public investor. The result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not an evaluation of operation
 and is not base on inside information.
 The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey
 result may be changed after that date. Bualuang Securities Public Company Limited does not conform nor certify the accuracy of such
 survey result.


         Score Range                  Number of Logo                  Description
          90 – 100                                            Excellent
          80 – 89                                            Very Good
          70 – 79                                             Good
          60 – 69                                           Satisfactory
          50 – 59                                             Pass
          Below 50                   No logo given                    N/A
               BUALUANG RESEARCH – RECOMMENDATION FRAMEWORK

         STOCK RECOMMENDATIONS                            SECTOR RECOMMENDATIONS
BUY: Expected positive total returns of 15% or more over          OVERWEIGHT: The industry, as defined by the analyst's
the next 12 months.                             coverage universe, is expected to outperform the relevant
                                      primary market index over the next 12 months.
HOLD: Expected total returns of between -15% and              NEUTRAL: The industry, as defined by the analyst's
+15% over the next 12 months.                        coverage universe, is expected to perform in line with the
                                      relevant primary market index over the next 12 months.
SELL: Expected negative total returns of 15% or more            UNDERWEIGHT: The industry, as defined by the
over the next 12 months.                          analyst's coverage universe, is expected to underperform
                                      the relevant primary market index over the next 12
                                      months.
TRADING BUY: Expected positive total returns of 15%
or more over the next 3 months.
                              Siam Cement—Page 7 of 6

								
To top