Shalom Nuusbrief 41 Waar is God as ek swaarkry by Agg9224

VIEWS: 2 PAGES: 2

									H/V Ben Swart Straat & 14de Laan, Gezina, 0084       Tel/Faks: [012] 331-2844         E-pos: lofdalgezina@absamail.co.za

NO. 41                            NUUSBRIEF                        OKTOBER 2008

  UIT DIE SPREEKKAMER            julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal  18:14. In sy intensionele wil skep en plaas
                        julle dit moeilik hê; maar hou goeie moed:    Hy die mens in ‘n perfekte
                        Ek het die wêreld klaar oorwin). Dit is God   Paradystoestand, gee hom beheer oor die
                        se wil dat ons soos sy Seun sal word.      aarde, seën hom en hou daagliks met hom
                        Onafgebroke sonskyn skep woestyntoe-       gemeenskap. Kan ons God kwalik neem vir
                        stande!                     Adam en Eva se eie, vrye keuse om
                                                ongehoorsaam te wees, hul heerskappy
                        Dit hou tweedens verband met die wyse      aan Satan uit te verkoop en die reg tot die
 WAAR IS GOD WANNEER EK            waarop ons deel het aan God se          Paradys te verbeur? Natuurlik nie! Dit was
    SWAARKRY?                UITEINDELIKE plan en doel.            die mens se vrye wilsbesluit – wat God hom
                                                gegee het omdat Hy nie belangstel in ‘n
Ons lewe in ‘n gebroke wêreld en dit is ‘n   Daar is baie verwarring oor wat God se wil    verhouding met robotte of marionette nie –
gegewe dat slegte goed soms met goeie     is en hoe dit in die wêreld tot         wat God se volmaakte Skepping in
mense gebeur. Jes 57:1 – (dit is) deur die   verwesenliking kom. Mense wat nie in God     gebrokenheid laat verval het.
boosheid in die wêreld… dat die        glo nie hou gedurig voor dat hulle niks met   Dit is hoog tyd dat ons ontslae raak van ons
regverdiges sterf.               ‘n sg. “God van liefde” te doen wil hê wat    onbybelse idees dat alles wat vandag op
Wanneer ek die dag besluit dat ek binne    oorloë veroorsaak en klein kindertjies aan    die aarde gebeur, God se intensionele wil
die sirkel van God se wil vir my lewe wil   kanker laat sterf nie. Ek vind dit ontstellend  is. Alles wat skadelik, sondig en boos is, val
beweeg, het ek die voorreg om my te      wanneer Job 1:21 gebruik word om mense      onder die omstandigheids en toelatende wil
beroep op al die beloftes in sy Woord.     te troos na die dood van ‘n geliefde: Die    van God. God se perfekte wil KAN tydelik
Twee van die beloftes is in die besonder    Here het gegee en die Here het geneem.      deur die mens se sondige, perverse wil
hier van toepassing:              Loof die Naam van die Here. Ons weet dat     gedwarsboom word. As dit nie so was nie,
11 Kor 12:9 – My genade is vir jou genoeg.   dit Job se onkunde is wat hier gepraat het,   sou dit beteken het dat die mens ‘n willose
My krag kom juis tot volle werking wanneer   net soos toe hy lateraan uitroep: Al wil Hy   pion in God se hand is. Ons kan God nie
jy swak is                   my ombring, nogtans hoop ek op Hom. Ons     verantwoordelik hou vir hongersnood,
Rom 8:28 – Ons weet dat God alles ten     weet dat God juis dié Een was wat Satan     oorlog, motorongelukke, misdaad, gesins-
goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet,  belet het om Job dood te maak! (Job 2:6)     geweld, VIGS en konsentrasiekampe nie.
die wat volgens sy besluit geroep is.     Dit troos ‘n ouer, wat ‘n jong kindjie aan die  Selfs siekte en die dood is volgens die
Laasgenoemde beteken dat God die        dood moes afstaan, ook nie om te hoor dat    Bybel ‘n direkte uitvloeisel van die sonde,
FINALE sê het oor AL die gebeure, mense    “God die mooiste blommetjie vir Sy tuin     en nie deur God ge-wil nie (Rom 5:12). Ons
en situasies wat daar in my lewe gaan kom.   kom pluk het nie” – wie wil iets met ‘n God   durf nie die gevolge van individuele en
Hy sal toesien dat AL hierdie dinge vir my   te doen hê wat so ’n hartelose daad kan     sosiale sonde “God se wil” noem nie!
ten goede meewerk.               pleeg? En waarheen vlug ek vir troos as dit
                        dan Hy is wat my kind van my gesteel het?    Die omstandigheids en toelatende
Dit sê NIE dat alles wat in ons lewe gebeur,  Ek moet doodeerlik wees, ek wil ook niks     wil van God opereer in ons gevalle
positief of lekker sal wees nie. Dit sê ook  met so’n God te doen hê nie. Wat ‘n       wêreld. Paulus sê “ons weet dat die hele
nie dat God alles LAAT gebeur nie!       monster! Kom ons kyk of ons bietjie van die   skepping tot nou toe sug in die pyne van
Dinge spruit dikwels voort uit ons eie     verwarring en onkunde rondom God en Sy      verwagting– Rom 8:22. Sonde is so
verkeerde motiewe en keuses, of ander     wil kan opklaar.                 radikaal dat dit selfs die balans van die
mense se sonde teen ons – maar dit sê wel                            kosmos versteur het en dinge soos onkruid
dat die Here groot genoeg is en sy beloftes  Die term “God se wil” omsluit ten minste     en natuurrampe teweeggebring het. Nou
goed genoeg om toe te sien dat alles op    drie onderdele:                 kan ons vra: As ‘n kind uit ‘n vyf-verdieping
die ou end vir ons beswil uitwerk.       Die intensionele, perfekte wil van God      gebou val en sterf, was dit God se wil?
                        Die omstandigheids, toelatende wil van      God het sekere natuurwette gemaak
Die GOEIE wat voortspruit hou verband     God                       waarvolgens die skepping ordelik en
met die wyse waarop ons karakter as      Die uiteindelike, finale wil en plan van God   voorspelbaar kan funksioneer. Een daarvan
gelowiges gebou en geslyp word. Die Bybel                            is die wet van swaartekrag, wat dit moontlik
belowe ons nêrens ‘n probleemlose lewe     Die intensionele en perfekte wil van       maak vir ons om op die aarde te wees. Diê
nie. Onthou: dit is nie God se wil dat ons   God vir jou en die wêreld word uitgestort in   wet word ongelukkig nie opgeskort
sonder enige swaarkry of lyding sal lewe    Sy Vaderlike goedheid wat nie wil hê dat     wanneer daar agtelosigheid of ‘n ongeluk
nie (Joh 16:33 - Dit sê Ek vir julle, sodat  een enkele siel verlore moet gaan nie: Matt   plaasvind nie. Wanneer vlees en bloed
 SHALOM NUUSBRIEF                                                 OKTOBER 2008

harde beton tref, sal die dood die gevolg    Niks kan en sal ons ooit skei van die liefde  ming spreek – NIE Satan of ander mense
wees. Die kind se dood kan dus hoogstens     van God wat daar in Christus Jesus, onse    nie. Lees gerus weer die boek Openbaring
binne die toelatende wil van God val. Die    Here, is nie! Rom 8:39             en kyk hoe God reeds vooruit laat beskryf
natuurwet sê dat ‘n man en ‘n vrou wat      Die Jode kruisig Jesus, en wat na die     het wat Sy finale planne met Satan en die
geslagsomgang het, ‘n nuwe lewe kan       grootste onreg van alle tye lyk, word deur   ganse mensdom is. En niks en niemand sal
verwek. So kan ’n ongewenste           God gebruik om die wêreld van sonde te     daardie planne kan dwarsboom nie!
swangerskap ook nie summier as “God se      red. Paulus skryf in 11 Kor 1:4 – In elke   God het jou lief, en alles wat met jou
wil” afgemaak word nie.             moeilikheid bemoedig Hy ons. Daarom kan    gebeur, moet eers deur die filter van Sy
                         ons ook ander bemoedig wat in allerlei     liefdevolle sorg en beskutting gaan voordat
Baie dinge wat God toelaat om te gebeur in    moeilikhede verkeer. Ons kan hulle       dit by jou uitkom. Elke ding wat met jou
hierdie wêreld is die gevolg van (1) ‘n     bemoedig met dieselfde bemoediging       gebeur, word gesif deur Sy liefde, wat vol
wêreld van betroubare natuurwette waar      waarmee God ons bemoedig, want net       deernis is; Sy wysheid, wat nooit ‘n fout
ons op sekere voorspelbaarhede kan        soos daar vir ons ‘n oorvloed lyding is ter  maak nie; Sy goedheid, wat nooit sal
staatmaak, en (2) ‘n wêreld van vrye morele   wille van Christus, is daar ook vir ons ‘n   verander nie; Sy mag, waaraan daar geen
keuses. God laat dinge toe wat NIE sy      oorvloed bemoediging deur Christus.      einde is nie. En soos alles vir Job aan die
intensionele, perfekte wil is nie. Dit is juis                         einde tweekeer so geseënd as aan die
waar Rom 8:28 inkom. Weatherhead stel      God was nie verantwoordelik vir die haat    begin uitgewerk het, is God te midde van
dit so: “Nothing can happen to you that God   wat Josef se broers teen hom gekoester het   jou smart reeds besig om die oorwinning te
cannot use for good. God Himself does not    nie. Hulle het self gekies om hulle broer te  beplan. Toe Hy die Skepping gemaak het,
change or undo the nature of a tragedy –     haat. Maar God se doel vir Josef – en Sy    het Hy deur sy voorkennis geweet dat die
the evil of it, the awfulness or pain of it.   plan vir die hele wêreld – was groter as die  mens die sondetoets sou faal – en solank
However, God can work with us, changing     pyn en droefheid wat Josef tydelik as     vooruit besluit om eendag Sy Seun te stuur
the meaning of that event to our total life,   gevolg van hulle verkeerde keuses moes     as ‘n versoening vir ons sondes.1 Pet 1:20.
working out His will in that circumstance.    verduur. God was die hele tyd in beheer!    God staan nie radeloos voor jou pyn nie –
There are no circumstances that are so                             vertrou Hom en werk saam met Hom om
deadly of themselves that they can down     William Barclay, beroemde teoloog van die   ook uit jou beproewing die grootste
the Christian or defeat God – not even      Glasgow Universiteit, word die skrywer van   oorwinning ooit in jou lewe teweeg te bring!
death itself. God is never beaten by any     die bekendste en mees gebruikte kommen-
possible combination of circumstances, nor    tare op die Nuwe Testament toe hy sy      Don Moen skryf:
can it defeat His ultimate purpose in our    gehoor verloor en nie meer kan doseer en    God is too wise to be mistaken
lives” (Putting away childish things).      TV-optredes behartig nie. Het God hom     And too good to be unkind
Daarom hoef ons NOOIT as hulpelose        doof gemaak? Natuurlik nie, maar hy het    So if you don’t understand
slagoffers deur die lewe te gaan nie!      geleer   om   binne   sy   gebroke   If you don’t see His plan
                         omstandighede en God se toelatende wil     If you can’t trace His hand
Die finale wil van God kan nooit         die belofte van Rom 8:28 aan te gryp en    Trust His heart!
gedwarsboom word nie. Net soos al ons      God toe te laat om sy gebrek om te keer in
menslike verleggings nie kan keer dat ‘n     ‘n klinkende oorwinning.            Charles Stanley vra: “Is God
rivier uiteindelik in die see uitmond nie, kan                         really in everything?” JA – en juis
ons foute en verkeerde keuses, gebeure      God herskep ons stukkende lewens. Hy      DIT is die fondasie van ons
waaroor ons nie beheer het nie en ander     belowe in Openb 5:21 dat Hy “alles nuut    geloof!
mense se sonde in ons lewens, hoogstens     maak”. Hy neem verskriklike ervarings soos
tydelik God se wil in ons lewens         seksuele misbruik, gebroke huwelike,                    Irma du Bruyn
dwarsboom. God sal kanale vind om sy       finansiële ondergang, asook die wonde wat
finale plan met ons te laat seëvier. God se   ‘n mens opdoen as jy grootword in ‘n gesin
almag beteken nie dat hy ons menslike wil    met probleme, en Hy verander daardie
verkrag in ‘n skouspelagtige vertoning van    dinge in iets mooi en nuttigs – iets wat tot
Goddelike superkrag nie – dit sou beteken    voordeel van Sy koninkryk gebruik kan
dat ons geen keuse en geen morele        word. Hy kan negatiewe situasies nuut
vryheid het nie. GOD SE ALMAG          maak en Hy doen dit baie beter as wat ons
BETEKEN       DAT    NIKS    EN   ooit kan droom of verwag.
NIEMAND SY UITEINDELIKE WIL           Niks is verby voordat God sê dis verby nie.
EN PLAN SAL DWARSBOOM NIE.            God sal die laaste woord oor ons, ons
                         omstandighede en ons ewigheidsbestem-

								
To top