Determinant of Health ???????? ??? ?? ? 3 by jD0fQI

VIEWS: 55 PAGES: 130

									                                                                  1

    I.  บทนำ ทำไมต้ องอำเภอเข้ มแข็ง
        นิยาม คาว่า “สุขภาพ” มีการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม โดยล่าสุด
                                   ั้
ได้ มีการให้ ความหมายของคาว่าสุขภาพ หมายถึง “ภาวะของงมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงทางกาย ทางจิต ทางปั ญญา
และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมบูรณ์”
       ปั จจัยชี ้ขาดของสุขภาพ (Determinant of Health) สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ระดับใหญ่ คือ 1.ระดับ
ปั จเจกบุคคล เช่น อายุ เพศ พันธุกรรม ฯลฯ 2. ปั จจัยระดับชุมชน เช่น ระบบสุขาภิบาล เครื อข่ายในชุมชน และ
3. ระดับสังคม เช่น ระบบบริ การสุขภาพ ค่านิยม วัฒนธรรม แนวคิดในการดาเนินงานสาะรณสุขในอดีต
                                           ้
มุ่ ง เ น้ น ที่ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร รั ก ษ า ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ก า ร ใ ห้ ย า ป อ ง กั น โ ร ค
แ ต่ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ น ห ล า ย ป ร ะ เ ท ศ ไ ด้ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
          ่
การดาเนินมาตรการที่สงผลต่อปั จจัยชี ้ขาดต่อสุขภาพในระดับชุมชนหรื อสังคมจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการมุ่
                                 ้
ง เ น้ น ก า ร พั ฒ น า ย า เ พื่ อ ก า ร รั ก ษ า ห รื อ ก า ร ป อ ง กั น เ ช่ น ใ น ส ห ร า ช อ า ณ า จั ก ร
                  ้
จานวนผู้ป่วยวัณ โรคลดลงอย่างชัดเจนตังแต่ปี คศ. 1850 ซึ่ง เป็ นช่วงเวลาที่ มีการพัฒ นาระบบสุขาภิ บาล
ลดจานวนชุมชนแออัด ความแออัดของที่อยู่อาศัย โดยที่การคิดค้ นยารักษาวัณโรคเพิ่งดาเนินการสาเร็ จในปี
            ้
คศ.1945 และการฉีดวัคซีนปองกันเริ่มดาเนินการในปี 1955 ดังรูปที่ 1
          Source: http://www.whale.to/v/donegan.html

        ประเทศไทย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด้ านเศรษฐกิ จ และสั ง คมอย่ า งมากในช่ ว ง 2-3
ท ศ ว ร ร ษ ที่ ผ่ า น ม า ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร เ มื อ ง ท า ใ ห้ ภ า ค ป ร ะ ช า ช น
แ ล ะ เ อ ก ช น มี บ ท บ า ท ม า ก ขึ ้น ใ น เ กื อ บ ทุ ก ด้ า น ร ว ม ถึ ง บ ท บ า ท ใ น ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณ สุ ข
                             ้      ้
การจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจ่ายรายหัวโดยตรงสู่สถานบริ การในพืนที่ การจัดตังกองทุนสุขภาพตาบล
                                                   ้
จ น ถึ ง ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ โ ด ย ใ ห้ ท้ อ ง ถิ่ น มี ภ า ร กิ จ แ ล ะ บ ท บ า ท ใ น ก า ร ป อ ง กั น ค ว บ คุ ม โ ร ค
                           ้
ท รั พ ย า ก ร ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ค ว บ คุ ม ป อ ง กั น โ ร ค ถุ ก จั ด ส ร ร สู่ ห น่ ว ย ง า น ใ น ร ะ ดั บ พื ้น ที่
แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ด ย ห น่ ว ย ง า น ใ น พื ้ น ที่ เ ป็ น ห ลั ก
                                                        2

    ้       ้                                ้
ดั ง นั น ปั จจั ย ชี ข าดส าหรั บ ความส าเร็ จของ การด าเนิ น ง านควบคุ ม โรคจึ ง ขึ น อยู่ กั บ ศั ก ยภ าพ
ร ะ บ บ ก ล ไ ก ที่ เ กิ ด ขึ ้ น ใ น ร ะ ดั บ พื ้ น ที่ ทั ้ ง ใ น ร ะ ดั บ ต า บ ล แ ล ะ อ า เ ภ อ
          ่                        ่
โดยปั จจัยสาคัญที่สงผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของระบบกลไกคือการมีสวนร่วมของภาคประชาชน
   II.  วัตถุประสงค์ กำรประเมิน
                                  ่
  1. ทราบรูปแบบการดาเนินงานเพื่อพัฒนาอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งแบบยังยืน
                                       ่
  2. ค้ นหาปั จจัยแห่งความสาเร็ จของการดาเนินงานอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งแบบยังยืน
                                  ่
  3. คัดเลือกอาเภอตัวอย่างการดาเนินงานอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งแบบยังยืน
                  ้
  4. ประเมินศักยภาพในการดาเนินงานปองกันควบคุมโรคของรพ.สต.

   III. ผู้ประเมิน
  1. นักวิชาการฝ่ ายแผนงานและ KM                สคร.
  2. นักวิชาการยุทธศาสตร์ เครื อข่าย              สคร
  3. นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่ องโรค หรื อผู้แทนกรม      ส่วนกลาง

   IV.  ผู้รับกำรประเมิน
 หน่วยงาน                        บุคลากร
 สานักงานคณะกรรมการควบคุมโรคอาเภอ หรื อ         -  ประธาน
 สานักงานสาธารณสุขอาเภอ / โรงพยาบาล           -  เลขาฯ
                             -  กรรมการ: ผู้แทนอปท. ผู้แทนประชาชน
                             -  สาธารณสุขอาเภอ
                             -  ผู้อานวยการโรงพยาบาล
                             -    ู      ้   ้
                               ผู้ดแลระบบการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค
                             -     ู
                               ผู้ดแลจัดทาแผนงานโครงการ
      ัิ
 ห้ องปฏิบตการโรงพยาบาล                 –          ัิ
                               หัวหน้ าห้ องปฏิบตการ
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล               – ผู้อานวยการ
                             – นักวิชาการ
                             – ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
                             – ตั    ว    แ    ท        น
                              อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ้าน่
 กองทุนสุขภาพ                         ู
                             – ผู้ดแลบัญชีกองทุน
                                                                  3
    V.    ้
       ขันตอนกำรประเมินและคัดเลือกอำเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งต้ นแบบ
       18 เขตตรวจรำชกำร
         ้                        ่    ้
       ขันตอนการประเมินคุณลักษณะอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งแบบยังยืนในครังนี ้ เป็ นบูรณาการ
                        ่      ั
การประเมินคุณลักษณะอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งแบบยังยืนกับการวิจยเรื่ องความพร้ อมของโรงพยาบาลส่งเส
ริ ม สุข ภาพต าบล                              ้
             (รพ.สต.) โดยได้ มี การสุ่ม รพ.สต.ที่ เ ป็ นกลุ่ม เป าหมายของงานวิ จัย ไว้ ป ระมาณ 237
                       ั
แห่งในทุกจังหวัด รายละเอียดวิธีการดาเนินงานมีดงนี ้
                       ้
        1. ประธานหรื อเลขาฯคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคระดับอาเภอดาเนินการประเมินตนเอง
                 ้
ตามแบบประเมินตนเอง ภาคผนวก 1 จากนันจัดส่งแบบประเมินตนเองให้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
        2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้ อมูลการประเมินตนเองของระดับอาเภอ เพื่อวิเคราะห์
ภ า พ ร ว ม ข อ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ทั ้ ง 5 ด้ า น ข อ ง อ า เ ภ อ ใ น พื ้ น ที่ ต น เ อ ง เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร
ก ร ะ บ ว น ก า ร ห รื อ ร ะ บ บ ที่ อ า เ ภ อ ส่ ว น ใ ห ญ่ ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คื อ อ ะ ไ ร
                 ้                               ้
กระบวนการหรื อระบบที่ อ าเภอในพื น ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ตามเกณฑ์ คื อ อะไร จากนั น
                                           ั
ดาเนินการคัดเลือกอาเภอที่มีระบบหรื อกระบวนการควบคุมโรคเข้ มแข็งที่จะเป็ นแบบอย่างให้ กบพื ้นที่อื่นๆได้
        ั     ้
และเสนอชื่อให้ กบสานักงานปองกันควบคุมโรคที่1-12 (สคร.)
                          ้
        3. ทีมประเมินกรมควบคุมโรค (สานักงานปองกันควบคุมโรคที่1-12) ดาเนินการประเมินและ
คั ด เลื อ กอ าเภอที่ มี ร ะบบการควบคุ ม โรคเข้ มแข็ ง ที่ จ ะเป็ นต้ นแบบของเขตตรวจราชการ 18
เขตตามแบบประเมินในภาคผนวก โดยทาการเก็บข้ อมูลดังนี ้
                         ั
          ทีมประเมินของสคร.ลงเก็บข้ อมูจงหวัดในเขตรับผิดชอบ
       - ใ น แ ต่ ล ะ จั ง ห วั ด ส ค ร . จ ะ ป ร ะ เ มิ น 2 อ า เ ภ อ ดั ง นี ้ 1.
              ั
          อาเภอที่จงหวัดได้ เลือกไว้ เพื่อรับการประเมิน 2. อาเภอที่อยู่ในรายชื่อที่กรมจัดเตรี ยมให้ อีก 1
          อาเภอ
       - ในแต่ละอาเภอ จะดาเนินการสัมภาษณ์ และทบทวนเอกสารของหน่วยงานในระดับอาเภอ
          และ ผู้เกี่ยวข้ องในรพสต.อีกอาเภอละ 2 รพ.สต.
       - รายละเอียดกิจกรรมการประเมินของสคร. ในอาเภอดังระบุไว้ ในข้ อ V
                                            ่
        4. สคร. สรุปผลการประเมินและสรุปผลการคัดเลือกอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งแบบยังยืน
ตัวแทนเขตตรวจราชการ 18 แห่ง
                                                      4


  VI.                         ้
      กิจกรรมกำรประเมินอำเภอฯเข้ มแข็งเมื่ออยู่ในพืนที่ ของทีมประเมินกรมควบคุมโรค
      1. ประสานให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องจัดเตรี ยม self assessment และนาเสนอการดาเนินงานพัฒนาอาเภอ
ควบคุมโรคเข้ มแข็ง ปั จจัยแห่งความสาเร็จและบทเรี ยน
      2. ป ร ะ ธ า น ห รื อ เ ล ข า ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ ร ะ ดั บ อ า เ ภ อ
นาเสนอการดาเนินงานพัฒนาอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็ง ปั จจัยแห่งความสาเร็จและบทเรี ยน
      3. ผู้ประเมินสอบถามข้ อสงสัยจากการให้ คะแนนตามแบบประเมินตนเองของอาเภอ
      4. ผู้ประเมินสัมภาษณ์ผ้ เู กี่ยวข้ อง ตามแนวทางและแบบสัมภาษณ์ในภาคผนวก 1 ประกอบด้ วย
        -    ประธานหรื อเลขาคณะกรรมการฯ หรื อ สาธารณสุขอาเภอ
        -    นักวิชาการระดับอาเภอผู้รับผิดชอบ งานระบาดวิทยาหรื อข้ อมูล
        -    นักวิชาการระดับอาเภอผู้รับผิดชอบงานแผนงานงบประมาณ
        -    ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งสเริมสุขภาะตาบล (รพ.สต.)
        -    นักวิชาการในรพ.สต.
        -    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จานวน 1 คน
        -      ู
            ผู้ดแลกองทุนสุขภาพตาบล
        -    ผู้แทนอสม. จานวน 1 คน
      5. ผู้ประเมินตรวจสอบข้ อมูลและดาเนินการประเมินตามแบบประเมินอาเภอโดยกรมฯ
        -      ่   ้
            คาสังแต่งตังกรรมการ
        -    รายงานการประชุมกรรมการ
        -    เอกสารบัญชีกองทุนสุขภาพตาบล
                  ู ู
      6. ผู้ประเมินสัมภาษณ์ผ้ ดแลกองทุนสุขภาพ และตรวจระบบบริหารจัดการทรัพยากรสาหรับการ
ควบคุมโรค ในประเด็นต่อไปนี ้
        -                         ั
            รายงานการประชุมสภาท้ องถิ่นในการพิจารณาอนุมติร่างงบประมาณรายจ่ายประจา
            ปี ของคณะผู้บริหารท้ องถิ่น
        -    รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพพื ้นที่
        -      ่   ้            ่ ั
            คาสังแต่งตังคณะกรรมการบริหารหน่วยคูสญญาปฐมภูมิ (CUP Board)
        -                       ่ ั
            รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยคูสญญาปฐมภูมิ (CUP Board)
        -    ร า ย น า ม ห น่ ว ย ง า น อ ง ค์ ก ร เ อ ก ช น                 /
                                         ้
            ประชาชนผู้บริ จาคเงิ นหรื อสิ่งของเพื่อใช้ ในการส่งเสริ มปองกันควบคุมโรค ให้ แก่
                                                               5

             สสอ. หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น หรื อ โรงพยาบาล หรื อ สถานี อ นามั ย
             และรายงานการรับมอบสิ่งของ ฯ
        -  ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
    ระบบบริหารจัดการทรั พยากรที่สามารถตรวจสอบได้ พิจารณาจาก
        -                           ุ
             มีระบบบัญชีเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินหรื อวัสดุอปกรณ์
        -    ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ห รื อ เ บิ ก วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
                                  ั
             ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/ผู้มีอานาจอนุมติ
    7.              ู ู
        ผู้ประเมินสัมภาษณ์ผ้ ดแลจัดทาติดตามกากับแผนงาน ในประเด็นต่อไปนี ้
        -    แนวทางวิธีการทาแผน
        -           ัิ
             เอกสารแผนปฏิบตงาน
    8.   ผู้ประเมิน ตรวจสอบฐานข้ อมูลรายงานโรค ในประเด็นต่อไปนี ้
        -    ฐานข้ อมูลการรับแจ้ งข่าว จากรพ.สต.และเครื อข่ายอื่น
        -    ระเบียนรายชื่อทีม SRRT ตาบล
    9.              ู ู       ัิ
        ผู้ประเมินสัมภาษณ์ผ้ ดแลห้ องตรวจปฏิบตการ (Lab) ของโรงพยาบาล ในประเด็นต่อไปนี ้
        -    ทะเบียนการรับส่งตัวอย่างจาก SRRT
        -       ุ
             วัสดุอปกรณ์การตรวจและนาส่งตัวอย่าง
    10.   ผู้ประเมินและตรวจเยี่ยม รพ.สต. 2 แห่ง ตามระเบียนรายชื่อที่เตรี ยมไว้ และทาการสัมภาษณ์
บุคคล ในประเด็นดังต่อไปนี ้
        -    สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ อ า น ว ย ก า ร ร พ . ส ต . ห รื อ รั ก ษ า ก า ร ผู้ อ า น ว ย ก า ร ร พ . ส ต .
             ในประเด็นโครงสร้ าง การบริหารจัดการ และการจัดหาทรัพยากรเพื่อการควบคุมโรค
        -    สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ ดู แ ล ร ะ บ บ ก า ร ร า ย ง า น โ ร ค /ภั ย สุ ข ภ า พ
                            ้
             ในประเด็นการดาเนินงานด้ านการเฝาระวัง และข้ อมูลสุขภาพ และการดาเนินงาน
             SRRT ตาบล และวัดความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมโรค
        -    สัม ภาษณ์ ผ้ ู ดูแ ล งานแผนในประเด็ น การจัด ท าแผน กระบวนการจัด ท าแผน
             ปั จจัยแห่งความสาเร็จ
        -    สั ม ภ า ษ ณ์ ป ร ะ ธ า น ห รื อ ผู้ แ ท น อ ส ม . ใ น ป ร ะ เ ด็ น
             ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ค ว บ คุ ม โ ร ค
             และวัดความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมโรค
                                                             6

           -         ู
               สัมภาษณ์ผ้ แทนอบต. การมีส่วนร่ วมในการเป็ นทีม SRRT ตาบล กรรมการรพ.สต.
               และวัดความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมโรค
      11.   ทีมประเมินสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน ปั จจัยแห่งความสาเร็จ ความท้ า
ท า ย ข อ ง อ า เ ภ อ ที่ ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ใ ห้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ต่ อ ผู้ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
พร้ อมแสดงความขอบคุณในความร่วมมือต่อนโยบายของกรมฯ
      12.    ทีมประเมินสรุปผลการคัดเลือกอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งแบบ
 ่
ยังยืน ตามแบบสรุปในภาคผนวก 4
      13.   ทีมประเมิน ประมวลผลข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ในพื ้นที่
      14.   ทีมประเมินส่งสาเนาแบบสัมภาษณ์ (ภาคผนวก 1) แบบทดสอบ
ความรู้ (ภาคผนวก 2) แบบสรุปผลการประเมิน (ภาคผนวก 4) ส่งให้ สานักจัดการ กรมควบคุมโรค
      15.   สานักจัดการความรู้ กองแผนงาน สคร. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล
      16.   นาเสนอผลการประเมินอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งในที่ประชุม
ผู้บริหารกรมควบคุมโรค
      17.   จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การขับเคลื่อนการอาเภอควบคุมโรค
       ่
เข้ มแข็งแบบยังยืน

   VII.     เครื่องมือสำหรับทีมประเมิน
           1. แบบสัมภาษณ์
               - ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ประธาน หรื อ เลขากรรมการ หรื อสาธารณสุขอาเภอ
                           ู ู  ้
               - ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผ้ ดแลการเฝาระวังระบาดวิทยา อาเภอ
                           ู ู     ัิ
               - ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ์ผ้ ดแลห้ องปฏิบตการโรงพยาบาล
                           ู ู
               - ชุดที่ 4 แบบสัมภาษณ์ผ้ ดแลรับผิดชอบจัดทาแผนงาน ระดับอาเภอ
               - ชุดที่ 5 แบบสัมภาษณ์ประธานกองทุน/เหรัญญิก
               - ชุ          ด          ที่                    6
                        ู
                 แบบสัมภาษณ์ผ้ อานวยการหรื อรักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภา
                 พตาบล
               - ชุ ด ที่ 7 แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ นั ก วิ ช า ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข
                 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
                                                                           7

                 - ชุ ด ที่ 8 แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ ดู แ ล แ ผ น ง า น แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
                    ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
                            ั               ่
                 - ชุดที่ 9 แบบสัมภาษณ์ตวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ้าน
                             ั
                 - ชุดที่ 10 แบบสัมภาษณ์ตวแทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อบต.)
          2. แบบทดสอบความรู้สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
          3. แบบประเมินคุณลักษณะอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็ง
          4. แบบสรุปผลคัดเลือกอาเภอตัวแทนของเขต
ภำคผนวก 1 แบบสัมภำษณ์ บุคลลที่เกี่ยวข้ อง จำนวน 10 ชุด

ชุดที่ 1(A) แบบสัมภำษณ์ ประธำน หรือ เลขำกรรมกำร หรือสำธำรณสุขอำเภอ
                      ้
  1. คณะกรรมการสุขภาพระดับอาเภอ มีการแต่งตังอย่างไร
    1.คณะกรรมการจาเพาะฯ                      2.คณะกรรมการที่ดแลปั ญหาอื่นๆ ด้ วย
                                            ู
      ่   ้
  2. มีคาสังแต่งตังอย่างเป็ นทางการหรื อไม่
     1. ไม่มี                           2. มี
  3. ประธาน ได้ แก่ (ระบุตาแหน่ง).................................................................................................
  4. ภาคประชาชน ได้ แก่.............................................................................................................
         ั้
  5. กรรมการ มีทงสิ ้น ..............................คน แบ่งเป็ น..................................ฝ่ าย/คณะทางาน ได้ แก่
    ..........................................................................................................................................
    ..........................................................................................................................................
    ..........................................................................................................................................
    ..........................................................................................................................................
                  ้      ่                             ้
    กรรมการมีการประชุมกันกี่ครังในรอบปี ที่ผานมา (ระบุ).............................................ครัง
  6. การประชุมเป็ นไปอย่างสม่าเสมอ หรื อตามความจาเป็ น
     1.สม่าเสมอ ทุก..............เดือน                     2.ตามความจาเป็ น
  7. กรรมการทุกฝ่ ายเข้ าร่วมประชุมสม่าเสมอหรื อไม่
     1.ไม่สม่าเสมอ                               2.สม่าเสมอ
               ุ
    ผู้ที่ขาดประชุมมากที่สด คือ............................................................................................................
                                                                                8

 8. เนื ้อหาการประชุมส่วนมากคือเรื่ องอะไร (ระบุ)...............................................................................
    ....................................................................................................................................................
 9. มีการนาเสนอสถานการณ์โรค/ภัย ในที่ประชุมบ้ างหรื อไม่
     1.ไม่มี                                  2.มี
 10. มีการมอบหมายงานในที่ประชุมบ้ างหรื อไม่
     1.ไม่มี                                  2.มี
 11. เรื่ องที่มอบหมายล่าสุด คือ.............................................................................................................
        ั
    มอบให้ กบ ...................................................................................................................................
 12. มีการติดตามผลการดาเนินงานในที่ประชุมหรื อไม่
    1.ไม่มี                            2.มี
 13. ผู้เตรี ยมวาระและเอกสารเนื ้อหาการประชุม คือ ..........................................................................
     ั
 14. ผู้บนทึกรายงานการประชุม คือ................................................................................................
            ั
 15. ผลการดาเนินงานที่นบว่าเป็ นความสาเร็จ คือ การควบคุมโรคตามนโยบาย…………………………
    โรคในพื ้นที่...........................................................................................................................
 16. ปั จจัยสาคัญของความสาเร็จ ประกอบด้ วย
    ..........................................................................................................................................
    .........................................................................................................................................
    .........................................................................................................................................
เอกสำรรำยงำนกำรประชุมกรรมกำร
     ั
  17. มีบนทึกรายงานประชุม
     1.ไม่มี                            2.มี (ระบุจานวน)......................... ครัง
                                                           ้
                 ั
 18. บันทึกรายงานการประชุมที่มีตวแทนทัง้ 3 ภาคส่วน
     1.มีไม่ครบ                          2. มีครบ (ระบุจานวน).................. ครัง
                                                         ้
 19. ความถี่ของการจัดประชุม
     1.อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง
                  ้                  2. สองเดือนครัง
                                           ้
     3. ไตรมาศละ 1 ครัง
              ้                      4. อื่น ระบุ...........................................................
 20. ในรายงานการประชุมมีการรายงานวิเคราะห์สถานการณ์โรค
     ไม่มี                มีบ้างครัง (ระบุโรค).......................................................................
                            ้
 ................................................................................................................................................
                                                                           9

                         มีทกครัง (ระบุโรค) .........................................................................
                          ุ ้
  ...............................................................................................................................................
  21. ในการประชุมมีการมอบหมายให้ อปท. ดาเนินการ ได้ แก่ ..........................................................
  ...............................................................................................................................................
                                                             ้
  22. มีการติดตามงานในที่ประชุม .....................................................................................ครัง
  23. การติดตามห่างจากการมอบหมาย .........................เดือน
  24. งานที่มอบหมายแล้ วประสบผลสาเร็จได้ แก่..............................................................................
  ..............................................................................................................................................
  25. งานที่มอบหมายแต่ไม่ประสบผลสาเร็จได้ แก่............................................................................
  ..............................................................................................................................................
                   ้
ชุดที่ 2 (B) แบบสัมภำษณ์ ผ้ ูดูแลกำรเฝำระวังระบำดวิทยำ อำเภอ
ข้ อมูลทั่วไป
   1. อายุ     ……………..ปี
  2. เพศ              1. ชาย          .2 หญิง
  3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
                  อนุปริญญา  ปริญญาตรี
                  ปริญญาโท  อื่นๆ(ระบุ).....................................................................
  4. ตาแหน่ง               1. พยาบาลวิชาชีพ
                  2. นักวิชาการสาธารณสุข
                  3. เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
                  4. อื่นๆ...............................................................................................
              ัิ ้
  5. ระยะเวลาในการปฏิบตงานเฝาระวังโรค.……………..ปี
  6. ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบงานหลัก (ระบุ)
        6.1…………………………………………………………………
            6.2…………………………………………………………………
            6.3…………………………………………………………………
            6.4…………………………………………………………………
            6.5…………………………………………………………………
  7. ผ่านการได้ รับการอบรมทางด้ านระบาดวิทยาหรื อไม่
      1.ไม่ได้ รับการอบรม
                                                                                 10

       2. ผ่านการอบรม (ระบุหน่วยงานที่จดอบรม) โดย................................................................
                       ั
       ู   ้
   8. มีผ้ ทางานเฝาระวังในระดับอาเภอ จานวน ............................... คน
             ้   ้
   9. จานวนสถานบริการทังหมดทังรัฐและเอกชนในอาเภอมี.............................. แห่ง
               ่      ้ ั
   10. จานวนสถานบริการที่สงรายงาน506 ตังแต่วนที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ประเมิน..................... แห่ง
        ่
   11. วิธีสงรายงาน 506 ของสถานบริการส่วนใหญ่
       1. diskette                   2. e-mail
       3. web                     4. อื่นๆ ระบุ.....................................................................
   12. รูปแบบการรายงานที่นอกเหนือจากระบบรายงานของสานักระบาดวิทยา ได้ แก่...........................
   .............................................................................................................................................
   .............................................................................................................................................
              ั้       ้   ้
   13. จานวนคอมพิวเตอร์ ทงหมดที่มีในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคในฝ่ าย.....................................
   14. โปรแกรมที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดคือ....................................................................
   15. มีการสารองข้ อมูลหรื อไม่
       ไม่มี                มี ย้ อนหลัง............... ปี
   16. ความผิดปกติที่ตรวจจับได้ มี.......................................... เหตุการณ์ ได้ แก่
    .............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
                ่
      ตรวจจับความผิดปกติลาสุดได้ หลังจากผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่ วย..................... วัน
   17. ผู้ที่ตรวจจับได้ คือ
      1.เจ้ าหน้ าที่           2.อสม.         3.อื่นๆ ระบุ..............................................................
   18. ผู้สอบสวน ได้ แก่..................................................................................................................
   19. มีการประเมินมาตรฐานทีม SRRT อาเภอโดยจังหวัด/เขตหรื อไม่
       1.ไม่มี              2.มี ผลการประเมิน
                                1.ไม่ผาน 2.ผ่าน ระดับ...........
                                   ่
   20. มีการประเมินมาตรฐานทีม SRRT ตาบล (รพ.สต.) โดยอาเภอหรื อไม่
            1.ไม่มี          2.มี ผลการประเมิน
                                 1.ไม่ผาน 2.ผ่าน ระดับ...........
                                    ่
           ้
   21. จานวนตาบลทังหมดในอาเภอ.................แห่ง
                                                              11

22. จานวนรพ.สต.......................................แห่ง
                          ิ
23. จานวนทีม SRRT ตาบลที่มีระเบียนรายชื่อและสถานที่ตดต่อ                   มี............ทีม
                       ้
24. จานวนทีม SRRT ตาบลที่มีระเบียนรายชื่อครบทังตัวแทนอปท. และอสม. มี............ทีม
                ่
25. จานวน หัวหน้ า SRRT ตาบลที่ผานการอบรม........................................................คน
               ่
26. จานวนสมาชิก SRRT ตาบลที่ผานการอบรม..........................................................คน
27. การศึกษาสูงสุดของสมาชิกที่เป็ นตัวแทน อปท. ..........................................................................
28. สมาชิกที่เป็ นอปท.ส่วนมากจบการศึกษาสูงสุดระดับ...................................................................
                                                                           12

                      ิ
ชุดที่ 3(C) แบบสัมภำษณ์ ผ้ ูดูแลห้ องปฏิบัตกำรโรงพยำบำล
ข้ อมูลทั่วไป
  1. อายุ            ……………..ปี
  2. เพศ              1. ชาย           2. หญิง
  3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
                  อนุปริญญา                      ปริญญาตรี
                  ปริญญาโท                      อื่นๆ(ระบุ)............................................
  4. ตาแหน่ง            1. พยาบาลวิชาชีพ      2. นักวิชาการสาธารณสุข
                  3. เจ้ าพนักงานสาธารณสุข  4. อื่นๆ(ระบุ)........................................
          ัิ
  5. โรคที่ห้องปฏิบตการสามารถตรวจวินิจฉัยโรคเอง ได้ แก่
        1.1 Rapid test:
            1.ไข้ เลือดออก                          2. Leptospirosis
            3. Meningococcal Meningitis                   4. อื่นๆ(ระบุ)........................................
        1.2 เพาะเชื ้อ ระบุ......................................................................................................
        1.3 วิธีอื่นๆ ระบุ........................................................................................................
  6. ตั ว อ ย่ า ง ที่ มั ก จ ะ ต้ อ ง ส่ ง ต่ อ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล อื่ น ไ ด้ แ ก่
     ตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัยโรค............................................................................................................
     ........................................
         ่      ้                 ้
  7. ในรอบปี ที่ผานมา จานวนครังที่ได้ รับตัวอย่างจาก SRRT……………ครัง
                       ่
  8. ตัวอย่างที่ได้ รับจาก SRRT ในรอบปี ที่ผานมา สามารถตรวจได้ เอง
           1.ใช่          2. ไม่ใช่ ส่งต่อไปตรวจวินิจฉัยโรค...................................................
  9. มีระบบการเก็บข้ อมูลตัวอย่างนาส่งจากทีม SRRT
            1.มี           2.ไม่มี
          ่      ้ ่                ัิ         ้
  10. ในรอบปี ที่ผานมา จานวนครังที่สงตัวอย่างจาก SRRT ไปห้ องปฏิบตการอื่น........ครัง
  11. มีการเรี ยกเก็บค่าส่งต่อ หรื อค่าตรวจวินิจฉัยหรื อไม่
           1.มี          2.ไม่มี (รพ.บริหารจัดการเรื่ องค่าใช้ จายอย่างไร)
                                           ่
                          ...............................................................................................
  ..............................................................................................................................................
          ่
  12. ในรอบปี ที่ผานมาท่านหรื อเจ้ าหน้ าที่ห้อง lab เคยแจ้ งเหตุผิดปกติให้ ทีม SRRT บ้ างหรื อไม่
           1.มี           2.ไม่มี
                                                                            13


13. หากมีการแจ้ งเหตุการณ์โปรด ระบุรายละเอียดโรค
   .........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................ตรวจสอบทะเบียนการรับส่งตัวอย่าง
มีการส่งตัวอย่างไปตรวจต่อที่....................................................................................................
เพื่อวินิจฉัยโรค........................................................................................................................
ตรวจสอบฐานข้ อมูล:
เหตุการณ์ผิดปกติคือ ...............................................................................................................
วันที่ เดือน ปี ..........................................................................................................................
                                                                14

ชุดที่ 4(D) แบบสัมภำษณ์ ผ้ ูดูแลรั บผิดชอบจัดทำแผนงำน ระดับอำเภอ
  1. เพศ       1. ชาย        2. หญิง
  2. อายุ     ……..(ปี เต็ม)
  3. ระดับการศึกษาสูงสุด
           1.อนุปริญญา         2. ปริญญาตรี
           3. ปริญญาโท         4.อื่นๆ(ระบุ)..........................................
  4. ตาแหน่ง     1. พยาบาลวิชาชีพ      2. นักวิชาการสาธารณสุข
           3. เจ้ าพนักงานสาธารณสุข  4. อื่นๆ(ระบุ)........................................
  5. ระยะเวลาในการรับผิดชอบแผนงานของอาเภอ....................................ปี
              ้ ้
  6. คณะกรรมการมีการตังเปาหมายในการดาเนินงานควบคุมโรคของปี นี ้หรื อไม่
        1.ไม่มี         2. มี
  7. คณะกรรมการกองทุนสุขภาพมีการจัดทาแผนงานปฏิบตการประจาปี หรื อไม่ ัิ
        1.ไม่มี         2. มี
  8. แผนงานโครงการควบคุมโรคจัดทาจาเพาะแยกออกจากแผนงานอื่น หรื อไม่
        1. แยกออกจาเพาะ  2. รวมกับแผนงานเรื่ องอื่นๆ
                       (ระบุ).........................................................................
  9. แผนงานโครงการควบคุมโรค
   9.1……………………………...................................................................…………………..
   9.2 ……………………………..............................................................……………………..
   9.3 ………………………………….............................................................………………...
   9.4 …………………………..............................................................………………………..
   9.5 ………………………..............................................................…………………………..
   9.6 ………………….............................................................………………………………..
   9.7 ………………..............................................................………………………………….
  10. จากข้ อ 9 แผนงานโครงการโรคที่เป็ นปั ญหาของพื ้นที่คือข้ อ…...................................….…….
  11. จากข้ อ 9 แผนงานโครงการโรคตามนโยบายคือ ข้ อ...............................................................
              ้
  12. หลักในการเลือกโรคเปาหมาย
        1. ข้ อมูลในอดีต  2. ประธานเลือก
        3. จังหวัดแนะนา  4. อื่นๆ ระบุ.................................................................
         ้ ้
  13. แผนงานตังเปาหมายจาก
        1. ข้ อมูลในอดีต  2. ประธานเลือก
        3. จังหวัดแนะนา  4. อื่นๆระบุ...................................................................
                                                                     15

        ัิ
14. มีแผนปฏิบตการหรื อปฏิทินจัดกิจกรรมรณรงค์หรื อไม่
        1. ไม่มี    2. มี จานวน ......................... ครัง ได้ แก่
                                     ้
                  1……………………………
                  2……………………………
                  3…………………………...
15. จากข้ อ 14 โรค/ปั ญหาที่รณรงค์
        1. กาหนดในเปาหมาย ข้ อ.........................................................................
               ้

         2. ไม่อยูในเปาหมาย ข้ อ .........................................................................
              ่ ้

       ัิ
16. มีแผนปฏิบตการรองรับการควบคุมโรค/ภัยฉุกเฉินทางด้ านสาธารณสุขระดับอาเภอ

         1. ไม่มี        2. มี สาหรับโรค/ปั ญหา.......................................................

17. จากข้ อ 16 แหล่งงบประมาณการควบคุมโรค/ภัยฉุกเฉินด้ านสาธารณสุขระดับอาเภอดาเนินการ ได้ แก่
        1. CUP          2. กองทุนสุขภาพ
        3. งบภัยพิบตฉกเฉินอาเภอ  4. อื่นๆ ระบุ..........................................................
              ัิ ุ
18. รูปแบบการซ้ อมแผนฉุกเฉินใช้ รูปแบบ
        1. table top       2. ฝึ กปฏิบติภาคสนาม

         3. อื่นๆระบุ........................................................................................................

           ิ
19. ผู้ที่ทาหน้ าที่ตดตามการดาเนินงานตามแผนคือ..........................................................................
20. การติดตามดาเนินการโดยวิธี.................................................................................................
                     ั
21. มีการกาหนดความถี่หรื อระยะเวลาที่ชดเจนในการติดตามหรื อไม่
        1. ไม่มี              2. มี

22. ระบุความถี่ในการติดตาม.....................................................................................................
                                                                               16

   23. ชุดที่ 5(E) สัมภำษณ์ ประธำนกองทุน/เหรัญญิก
   1. ตาแหน่ง................................................................................................
   2. เพศ              1. ชาย                2. หญิง
   3. อายุ             ……..(ปี เต็ม)
   4. ระดับการศึกษาสูงสุด
                    1. อนุปริญญา             2. ปริญญาตรี
                    3. ปริญญาโท             4. อื่นๆ(ระบุ)..........................
   5. ระยะเวลาในการรับผิดชอบแผนงานของอาเภอ........ปี
                       ้ ้
   6. คณะกรรมการมีการตังเปาหมายในการดาเนินงานควบคุมโรคของปี นี ้หรื อไม่
                    1. ไม่มี               2. มี
   7. คณะกรรมการกองทุนสุขภาพมีการจัดทาแผนงานปฏิบตการประจาปี หรื อไม่           ัิ
                    1 .ไม่มี               2. มี
   8. ในระดับอาเภอ มีกองทุนสุขภาพ / และกองทุนอื่นที่ใช้ สาหรับการควบคุมโรค หรื อไม่
                    1 .ไม่มี               2. มี(ระบุ)...........................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
         ั่
   9. ผู้สงจ่ายเงินกองทุน ตาแหน่ง.................................................................................................
                           ั
   10. จานวนเงินในกองทุน ปั จจุบน...........................................บาท
               ่
   11. ในรอบปี ที่ผานมามีการใช้ เงินกองทุนดาเนินการ
              1. ควบคุมพาหะนาโรค
             2. จัดทาสื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เรื่ อง.................................................................
      ........................................................................................................................................
             3. จัดกิจกรรมกลุม/รณรงค์ปองกันโรค..................................................................
                     ่    ้
      ........................................................................................................................................
             4. อื่นๆ ระบุ......................................................................................................
    12. นอกจากกองทุนสุขภาพ ท่านพบว่ามีการใช้ ทรัพยากรอื่นๆเพื่อการควบคุมโรคหรื อไม่
             1. ไม่มี               2. มี (หากมีในรูปแบบใด ระบุ)..........................................
      .........................................................................................................................................
      ....................................................................................................................................................
      ...............................................................................................................................................
                                                                      17

ชุดที่ 6(F) แบบสัมภำษณ์ ผ้ ูอำนวยกำรหรื อรั กษำกำรผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่ งเสริมสุขภำพตำบล
ข้ อมูลทั่วไป
  1. อายุ    ……………..ปี
  2. เพศ      1. ชาย         2. หญิง
  3. ระดับการศึกษาสูงสุด
          1. อนุปริญญา                  2. ปริญญาตรี
          3. ปริญญาโท                  4. อื่นๆ(ระบุ)..........................
  4. ตาแหน่ง          1. แพทย์ มีงานที่ต้องรับผิดชอบที่โรงพยาบาลอื่นๆด้ วยหรื อไม่
                   ไม่มี     มี
                2. พยาบาลวิชาชีพ มี ง านที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบที่ โ รงพยาบาลอื่ น ๆด้ วยหรื อ ไม่
                      ไม่มี         มี
                3. นักวิชาการสาธารณสุข
                4. เจ้ าหน้ าที่บริหารงานสาธารณสุข
                5. อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................
              ัิ
  5. ระยะเวลาในการปฏิบตงานในสถานีอนามัยก่อนยกระดับเป็ น รพ.สต.……………..ปี
  6. ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบงานหลักใน รพ.สต. (ระบุ)
        6.1………………………………………………………
          6.2…………………………………………………………
          6.3……………………………………………………
          6.4…………………………………………………………
          6.5…………………………………………………………
  7. ประชากรในพื ้นที่รับผิดชอบจานวน .................. คน หลังคาเรื อนที่รับผิดชอบ...............หลังคาเรื อน
  8. ประเภทของ รพ.สต.
         1.รพ.สต. เดี่ยว   2.รพ.สต. เครื อข่าย
  9. บุคลากรประกอบด้ วย
     1.ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
     2.แพทย์                   จานวน .. ……………………คน
     3.พยาบาลเวชปฏิบติ
            ั              จานวน .. ……………………คน
     4.นักวิชาการสาธารณสุข            จานวน .. ……………………คน
     5.อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................
                                                                         18

10. มีแผนพัฒนาบุคลากร
        1. ไม่มี (ระบุเหตุผล)..........................................................................................
        2. มี (ระบุ).......................................................................................................
11. โครงสร้ างบริหารรพ.สต. เป็ นอย่างไร
   - ผู้อานวยการ ระบุวิชาชีพ...................................................................................................
   - รองผู้อานวยการ ระบุวิชาชีพ ...............................................................................................
                       ้
    - หัวหน้ าฝ่ าย (ผู้รับผิดชอบงานควบคุมปองกันโรค).ระบุวิชาชีพ.................................................
    .......................................................................................................................................
                          ้
    - เจ้ าหน้ าที่ในฝ่ าย(ผู้รับผิดชอบงานควบคุมปองกันโรค) ระบุวิชาชีพ.........................................
    ......................................................................................................................................
   - คณะกรรมการที่ปรึกษา
      1.ไม่มี     2. มี (ระบุ).......................................................................................
12.องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร รพ.สต.ประกอบด้ วย
      1.ผู้ แทนจากโรงพยาบาลแม่ขาย   ่        2.สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
      3.เจ้ าหน้ าที่ รพ.สต.              4.องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
      5.ผู้ ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข          6.อสม.
      7.ประชาชนในชุมชน                 8.อื่นๆ (ระบุ) ...........................................
13.มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในรอบ 3 เดือน
       1.ประชุม 1-2 ครัง ้        2.ประชุมทุกเดือน
       3.ประชุมมากกว่า 3 ครัง  4.ไม่มี การประชุม (ระบุเหตุผล)..........................
                   ้

             ้
14.มีแผนงานโครงการควบคุมปองกันโรค
          1.ไม่มี (ระบุเหตุผล).............................................................................................
          2.มี (ระบุ)..........................................................................................................
                            ้    ้
15.งบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคในปี ที่ผานมา ได้ รับจาก     ่
       1.อปท.                          จานวน...............................บาท
       2.สปสช.                         จานวน...............................บาท
       3.รพ.แม่ขาย  ่                     จานวน...............................บาท
       4.อื่นๆ (ระบุ)..................................  จานวน...............................บาท
16. ระบบสื่อสารที่มีใช้ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
       1.มีโทรศัพท์ตดต่อได้ ตลอด 24 ชัวโมง  2.มีอินเตอร์ เน็ตใช้ ได้ ความเร็ว..........mbp
               ิ             ่
       3.ระบบ SKYPE                    4.อื่นๆ (ระบุ)................................................
                                                                                19

   17.มีรถพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วย
         1.ไม่มี (ระบุเหตุผล).....................................................................................
         2.มี (ระบุ) ถ้ ามีเป็ นรถของ
             2.1รถพยาบาลของ รพ.สต.  2.2รถของมูลนิธิ
             2.3รถของโรงพยาบาลชุมชน  2.4อื่นๆ (ระบุ)………...............………
    18. ยานพาหนะใน รพ.สต.
            รถยนต์ของหน่วยงาน          จานวน.....................คัน
            รถจักรยานยนต์            จานวน.....................คัน
                                      ิ
   19. ยานพาหนะที่ใช้ ในการสอบสวนควบคุมโรคฉุกเฉินของ SRRT ตาบล เป็ นสมบัตของ
             1.ส่วนตัว เจ้ าหน้ าที่             2.หน่วยงานระบุ...................................................
   20. ผลงานควบคุมโรคที่ภาคภูมิใจในรอบปี ที่ผานมา (3 เรื่ อง)ได้ แก่  ่
             1............................................................................................................................
             ปั จจัยที่ทาให้ ผลงานนันสาเร็จคือ้
            ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
             2...........................................................................................................................
             ปั จจัยที่ทาให้ ผลงานนันสาเร็จคือ ้
            ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
             3...........................................................................................................................
             ปั จจัยที่ทาให้ ผลงานนันสาเร็จคือ  ้
            ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
                                ้      ้
   21. ปั ญหาอุปสรรคในการดาเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
             .............................................................................................................................
   ..............................................................................................................................................
   ..............................................................................................................................................
   ..............................................................................................................................................
   ..............................................................................................................................................
                                                                   20

ชุดที่ 7(G) แบบสัมภำษณ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุข ในโรงพยำบำลส่ งเสริมสุขภำพตำบล
     ่
ข้ อมูลทัวไป
  1. อายุ        ……………..ปี
  2. เพศ         1. ชาย               2.หญิง
  3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
              1. อนุปริญญา            2. ปริญญาตรี
              3. ปริญญาโท            4. อื่นๆ..........................(ระบุ)
  4. ตาแหน่ง
              1. พยาบาลวิชาชีพ      2. นักวิชาการสาธารณสุข
              3. เจ้ าพนักงานสาธารณสุข  4. อื่นๆ(ระบุ).............................................
              ัิ
  5. ระยะเวลาในการปฏิบตงานในสถานีอนามัยก่อนยกระดับเป็ น รพ.สต.……………..ปี
  6. ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบงานหลักใน รพ.สต. (ระบุ)
        6.1………………………………………………………………
         6.2…………………………………………………………………
         6.3…………………………………………………………………
         6.4…………………………………………………………………
         6.5…………………………………………………………………
ทีม SRRT และเครือข่ ำย
   7. ผลการประเมินมาตรฐานทีม SRRT ตาบล (รพ.สต.) โดยอาเภอ
         1.ไม่ผาน (ระบุเหตุผลหรื อข้ อที่ไม่ผาน)………………………………………............…
            ่               ่
        2.ผ่าน (ระบุระดับ)................................................................................................
        3.ยังไม่มีการประเมิน.. …………………………………………................................…
        1. หัวหน้ าทีม SRRT ตาบลมีหรื อไม่ คือ
         1.ไม่มีหวหน้ าทีม เพราะ.......................................................................................
             ั
         2.แพทย์
         3.พยาบาลรักษาการผู้อานวยการรพ.สต.
         4.อื่นๆ ระบุ.....................................................................................................
                                                                        21

                                  ่
           2. องค์ประกอบของสมาชิกทีม SRRT ที่ได้ ผานการอบรมระบาดวิทยา
            1.เจ้ าหน้ าที่ รพ.สต. จานวน ............คน ผ่านการอบรมโดยจังหวัด จานวน............คน
            2.อสม. จานวน ............คน                 ผ่านการอบรมโดยจังหวัด จานวน............คน
            3.อปท.จานวน ............คน                  ผ่านการอบรมโดยจังหวัด จานวน............คน
            4.อื่นๆ (ระบุ)......................................................................จานวน ...........คน
               ผ่านการอบรมโดยจังหวัด จานวน............คน
                   ่             ู
   8. มีระเบียนรายชื่อพร้ อมที่อยูของเครื อข่าย SRRT ตาบลที่ดแลหรื อไม่
       1.ไม่มี              2.มี
   9. มีระเบียนรายชื่อผู้ประสานงานเครื อข่าย SRRT ตาบลอื่นๆหรื ออาเภอหรื อไม่
       1.ไม่มี              2.มี

       ้
ระบบข้ อมูล เฝำระวัง และสอบสวนโรค
               ้   ้                ้
  10. การบันทึกข้ อมูลการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคในแฟมครอบครัว (family folder)
         ่
ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา
     1.ไม่ได้ บนทึก (ระบุเหตุผล).............................................................................................
           ั
      2.เดือนละ 1-2 ครัง
               ้
      3.เดือนละ 3-4 ครัง
               ้
      4.อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................
   11. การจัดเก็บ family folder (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
      1.บันทึกในเอกสาร  2.บันทึกเป็ น electronic
          ุ
   12. มีแผนที่ชมชน ในเขตรับผิดชอบหรื อไม่
      1.ไม่มี (เหตุผล)..............................................................................................................
      2.มี
                  2.1 ไม่ครบทุกหมูบ้าน
                          ่
                  2.2 ครบทุกหมูบ้าน
                        ่
                  ้
   13. ระบบการรายงานโรคที่ต้องเฝาระวังทางระบาดวิทยา มีวิธีดาเนินการอย่างไร
      1.ดึงข้ อมูลจากระบบข้ อมูลผู้มารับบริการ(โปรแกรมผู้มารับบริการ) เข้ าสูโปรแกรม
                                          ่
   ระบาดวิทยาโดยตรง
      2.นาข้ อมูลจากระบบข้ อมูลผู้มารับบริการ key ข้ อมูลในโปรแกรมระบาดวิทยาอีกครัง
                                            ้
      3.อื่นๆระบุ......................................................................................................................
                                                                         22

 14. โปรแกรมระบาดวิทยาที่ใช้ คือ  1. R506  2. อื่นๆระบุ...................................................
        ู
 15. ข้ อมูลที่ถกบันทึกล่าสุด เมื่อวันที่...............................................................................................
                       ้
 16. โรคที่พบบ่อย 5 อันดับแรก (ตังแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง วันที่รับการประเมิน)
   1. ...........................................อัตรา…………ต่อประชากรพันคน
   2. ...........................................อัตรา…………ต่อประชากรพันคน
   3. ..........................................อัตรา............. ต่อประชากรพันคน
   4. ..........................................อัตรา..............ต่อประชากรพันคน
   5. ..........................................อัตรา...............ต่อประชากรพันคน
 17. จากข้ อ 6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโรคที่พบบ่อยคือ
    1.ไม่มีการเปรี ยบเทียบข้ อมูลย้ อนหลัง 5 ปี (ระบุเหตุผล).......................................................
..............................................................................................................................................
    2.เปรี ยบเทียบข้ อมูลย้ อนหลัง 1 ปี
    3.เปรี ยบเทียบข้ อมูลย้ อนหลัง 5 ปี
    4.อื่นๆระบุ....................................................................................................................
 18. การจัดทาสถานการณ์และนาเสนอที่ประชุม
    1.ไม่มีการจัดทา (ระบุเหตุผล).........................................................................................
    2.มีการจัดทา             2.1 ไม่ได้ นาเสนอที่ประชุม
                       2.2 นาเสนอที่ประชุมเดือนละ 1 ครัง
                                       ้
                       2.3 อื่นๆ ระบุ..........................................................................
 19. มีระบบรับแจ้ งเหตุผิดปกติ (event base surveillance) จากเครื อข่าย SRRT ตาบล
    1.ไม่มีระบบ (ระบุเหตุผล)............................................................................................
    2.มีระบบ (ระบุรายละเอียดการดาเนินงาน)....................................................................
...........................................................................................................................................
 20. เคยเข้ าร่วมการสอบสวนโรคหรื อสอบสวนการระบาดกับทีมระดับอาเภอหรื อไม่
    1.ไม่มี
    2. มี ครังล่าสุดเมื่อวันที่............................................ ระบุโรค .......................
         ้
 21. ผลงานควบคุมโรคที่ภาคภูมิใจในรอบปี ที่ผานมาได้ แก่      ่
   ......................................................................................................................................
                                                                        23


22. ปั จจัยที่ทาให้ ผลงานนันสาเร็จคือ ้
   .......................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................
   .......................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................
                                     ้      ้
23. ปั ญหาอุปสรรค/ข้ อเสนอแนะในการดาเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภ
   าพตาบล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
                                                                           24


      24. การสอบสวนโรคของทีม SRRT

การสอบสว   โรคที่ ได้ รับแ  วันที่  วันที่  ผู้ร่ว  การ   การเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคร  แหล่งงบ       การแจ้ งเตือนพื ้นที่อื่น
นโรคล่าสุด  สอบ   จ้ งจา  รับแ   สอบ   มสอ   ควบ        าะห์         ที่ใช้          (ถ้ ามี)
       สวน    ก    จ้ ง  สวน   บสว   คุมโร  ตัว   สถานที่  ค่าใช้  ในการสอ
                         น    ค   อย่าง    ส่ง    จ่าย   บสวน     สถานที่         วิธีการแจ้ ง
                                 ที่เก็บ  ตรวจ

ไม่มีการสอ
บสวน
                                                      รพช.        โทรศัพท์
สอบสวนโร                                                   สสอ.       
คเฉพาะรา                                                            เดินทางไปพบ
ย                                                     สอ.หรือรพ.ส  e-mail
                                                      ต.อื่น       
                                                                อื่นๆระบุ...........
                                                                ...


                                                      รพช.        โทรศัพท์
สอบสวนก                                                   สสอ.       
ารระบาด                                                            เดินทางไปพบ
                                                      สอ.หรือรพ.ส  e-mail
                                                      ต.อื่น       
                                                                อื่นๆระบุ...........
                                                                ...
                                                                             25

                          ้
 ควำมพร้ อมในกำรบริกำรกำรปองกันควบคุมโรคติดต่ อที่สำคัญ
     ั
1. มีวสดุในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
       1. อาหารเลี ้ยงเชื ้อ (Carry Blair)                           1. มี          2. ไม่มี
       2. กระดาษกรองซับเลือดเพื่อส่งตรวจไข้ เลือดออก                      1. มี          2. ไม่มี
       3. ตลับ fresh stool เมื่อมีผ้ ป่วย AFP ู                        1. มี          2. ไม่มี
                         ู
       4. ขวด sterile เก็บสิ่งที่ผ้ ป่วยอาเจียนหรื อไอ                     1. มี          2. ไม่มี
       5. ตลับเก็บเสมหะผู้ป่วยสงสัยวัณโรค                           1. มี          2. ไม่มี
       6. อุปกรณ์ swab                                     1. มี          2. ไม่มี
       ถ้ าไม่มีดาเนินการอย่างไร.........................................................................................................
      ั ุ      ้
2. มีวสดุอปกรณ์ปองกัน/ควบคุมโรค
       1. ไข้ หวัดใหญ่ ได้ แก่
        -      หน้ ากากอนามัย                              1. มี          2. ไม่มี
 -             เจลล้ างมือ                                1. มี          2. ไม่มี
             ถ้ าไม่มีดาเนินการอย่างไร
            ...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
       2. โรคไข้ เลือดออก ได้ แก่
             - น ้ายาเคมีภณฑ์  ั          1. มี          2. ไม่มี
             - เครื่ องพ่นยุง            1. มี          2. ไม่มี
             - ทรายอะเบท              1. มี          2. ไม่มี
       ถ้ าไม่มีดาเนินการอย่างไร.........................................................................................................
       3. โรคอาหารเป็ นพิษ ได้ แก่ น ้ายาทาความสะอาด (คลอรี น)                       1. มี          2. ไม่มี
       ถ้ าไม่มีดาเนินการอย่างไร.........................................................................................................
       4. โรคเอดส์ ได้ แก่ ถุงยางอนามัย                                   1. มี          2. ไม่มี
       ถ้ าไม่มีดาเนินการอย่างไร.........................................................................................................
   ่
3. คูมือการปฏิบตงาน   ัิ
    -          การดาเนินงานของ SRRT               1. มี                2. ไม่มี
    -          นิยามโรคติดเชื ้อ                 1. มี                2. ไม่มี
   -                            ้
              แนวทางการดาเนินงานปองกันควบคุมโรคไข้ หวัดใหญ่
                                       1. มี                 2. ไม่มี
    -           ่
              คูมือการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
                                       1. มี                 2. ไม่มี
ถ้ าไม่มีดาเนินการอย่างไร...................................................................................................................
                                       26

4. การบริหารวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
                                ่     ้
    1. มีรายงานความครอบคลุมการได้ รับวัคซีนตามเกณฑ์รายกลุมประชากรเปาหมาย
           1. มี           2. ไม่มี
            ้
    2. มีระบบเฝาระวังอาการภายหลังได้ รับวัคซีน (AEFI)
           มีแบบสอบสวน
                     1. มี     2. ไม่มี
           มีทะเบียนติดตามอาการภายหลังได้ รับวัคซีน
                     1. มี     2. ไม่มี
               ั
    3. มีต้ เู ย็นที่ใช้ จดเก็บวัคซีนโดยเฉพาะ
           1. มี            2. ไม่มี
    4. มีทะเบียนรับจ่ายเป็ นรายวัคซีน-
           1. มี            2. ไม่มี
    5. ทะเบียนบันทึกอุณหภูมิ
           1. มี            2. ไม่มี
        ั                   ุ
    6. มีผงการเตรี ยมความพร้ อม/ซักซ้ อมกรณีฉกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น
           1. มี           2. ไม่มี
                                                                       27

ชุ ด ที่ 8 ( H) แ บ บ สั ม ภ ำ ษ ณ์ ผู้ ดู แ ล แ ผ น ง ำ น แ ล ะ ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
ในโรงพยำบำลส่ งเสริมสุขภำพตำบล
     ่
ข้ อมูลทัวไป
  1. อายุ            ……………..ปี
  2. เพศ              1. ชาย                      .2 หญิง
  3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
                   1.อนุปริญญา                    2.ปริญญาตรี
                   3.ปริญญาโท                    4.อื่นๆ(ระบุ)..........................
  4. ตาแหน่ง
                   1. พยาบาลวิชาชีพ      2. นักวิชาการสาธารณสุข
                   3. เจ้ าพนักงานสาธารณสุข  4. อื่นๆ ระบุ........................................
              ัิ
  5. ระยะเวลาในการปฏิบตงานในสถานีอนามัยก่อนยกระดับเป็ น รพ.สต.……………..ปี
  6. ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบงานหลักใน รพ.สต. (ระบุ)
        6.1……………………………………………………………
            6.2……………………………………………………………
            6.3……………………………………………………………
            6.4……………………………………………………………
            6.5……………………………………………………………
  7. การจัดทาแผนเมื่อยกฐานะเป็ นรพ.สต. แตกต่างจากก่อนยกฐานะหรื อไม่ อย่างไร
        1.ไม่แตกต่าง
            2.แตกต่าง (ระบุความต่างที่สาคัญ).............................................................
  ..................................................................................
                      ัิ
  8. หลังจากเป็ นรพ.สต. มีการจัดทาแผนปฏิบตงานประจาปี หรื อไม่
        1.ไม่มี            2. มี
          ัิ                      ้
  9. ในแผนปฏิบตงานประจาปี มีโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมปองกันโรคได้ แก่
        1.โครงการบริการวัคซีน          2.โครงการชุมชนลดเสี่ยง
            3.โครงการควบคุมพาหะนาโรค                  4.อื่นๆระบุ........................................
  ......................................................................................................................................
                                                                       28

10. โครงการที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมโรค ได้ รับการสนับสนุนจาก
       1.CUP                  2.อปท.
       3.กองทุนสุขภาพ              4.อื่นๆ ระบุ.........................................
..........................................................................................................................................
11. มีแนวทางการประเมินผลแผนงานโครงการควบคุมโรค
         1.ไม่มี                       2.มี (ระบุรายละเอียด)
                                   .................................................................
  ..................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
12. ผลงานควบคุมโรคที่ภาคภูมิใจในรอบปี ที่ผานมา ได้ แก่      ่
   ..............................................................................................................................
  ..................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................

13. ปั จจัยที่ทาให้ ผลงานนันสาเร็จคือ้
  .................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
                                                               29

ชุดที่ 9(I) แบบสัมภำษณ์ ตัวแทนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน
     ่
ข้ อมูลทัวไป
    1. อายุ    ……………..ปี
    2. เพศ      1. ชาย        2. หญิง
    3. ระดับการศึกษา
             1. ระดับประถมศึกษา                    2. มัธยมศึกษาตอนต้ น
             3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.                4. ระดับอนุปริญญา/ปวส.
             5. ระดับปริญญาตรี                    6. มากกว่าปริญญาตรี
             7. ไม่ได้ เรี ยน
              ัิ
    4. ระยะเวลาในการปฏิบตงาน ……………..ปี
    5. ตาแหน่งของ อสม.
             1. ประธาน อสม.
             2. อสม.
             3. อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................
    6. ท่านเป็ นคณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลหรื อไม่
             1. ไม่เป็ น
             2. เป็ น (ระบุ)          2.1 ประธานคณะกรรมการ
                              2.2 กรรมการ
                              2.3 เลขานุการ
                              2.4 อื่นๆ (ระบุ)..............................................
                  ้   ้
    7. ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคหรื อไม่
             1. ไม่ได้ รับการอบรม
             2. ได้ รับการอบรม โดย...................................................................
    8. เป็ นสมาชิกเครื อข่าย SRRT
             1. ไม่เป็ น
             2. เป็ น (ระบุ)................................................................................
                 2.1 ระดับหมูบ้าน
                       ่
                  2.2 ระดับตาบล
                  2.3 ระดับอาเภอ
                                                                           30

        ่           ้   ้
   9. ท่านมีสวนร่วมในการดาเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคอย่างไร
                      กำรดำเนินงำน                                 ทำ       ไม่ ได้ ทำ
1. ประชุมกับทีมงานสุขภาพของ รพ.สต.                                                   
2. จัดทาแผนงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคร่วมกับ รพ.สต.
        ้   ้                                                        
3. จัดทาแผนงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคร่วมกับ อบต.
        ้   ้                                                        
4. ร่วมประชุมประชาคมหมูบ้านในรอบ 1 ปี
            ่                                              ..... ครัง 
                                                              ้
5. ร่วมคัดกรองกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน
         ่                                                 ......ครัง 
                                                              ้
6. ร่วมสารวจลูกน ้ายุงลาย                                             ......ครัง 
                                                              ้
7. ร่วมหยอดทรายอะเบท/พ่นเคมี                                            ......ครัง 
                                                              ้
8. ร่วมรณรงค์กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงลาย
                 ุ                                        ......ครัง 
                                                              ้
9. ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ในชุมชน
  9.1 ให้ ความรู้ผานหอกระจายข่าว
          ่                                                ......ครัง 
                                                              ้
  9.2 แจกเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว                                           ......ครัง 
                                                               ้
  9.3 อื่นๆ (ระบุ)..........................................................................           ......ครัง 
                                                              ้


   10.การทดสอบความรู้เรื่ องโรคและภัย ได้ คะแนน ร้ อยละ.......................................................
                         ้   ้
   11.ปั ญหาอุปสรรค/ข้ อเสนอแนะในการดาเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรค
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
                                                                         31

ชุดที่ 10(J) แบบสัมภำษณ์ ตัวแทนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (อบต.)
     ่
ข้ อมูลทัวไป
    1. อายุ         ……………..ปี
    2. เพศ           1. ชาย          2. หญิง
    3. ระดับการศึกษา
         1. ระดับประถมศึก                       2. มัธยมศึกษาตอนต้ น
         3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.                  4. อนุปริญญา/ปวส.
         5. ระดับปริญญาตรี                       6. มากกว่าปริญญาตรี
              ัิ
    4. ระยะเวลาในการปฏิบตงาน ……………..ปี
    5. ตาแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
            1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล                        2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
            3. ผู้อานวยการกองสาธารณสุข                         4. ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุข
           5. อื่นๆ (ระบุ)......................................................
                  ้   ้
    6. ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคหรื อไม่
                  1. ไม่ได้ รับการอบรม
                  2. ได้ รับการอบรม โดย..........................................................................
        ................................................................................................................................
    7. เป็ นสมาชิกเครื อข่าย SRRT หรื อไม่
                  1. ไม่เป็ น
                  2. เป็ น (ระบุ)
                       2.1 ระดับหมูบ้าน
                             ่
                        2.2 ระดับตาบล
                        2.3 ระดับอาเภอ
        ู      ้    ้
    8. มีผ้ รับผิดชอบงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
                  1. ไม่มี
                  2. มี (ระบุตาแหน่ง)
                              2.1 พยาบาลวิชาชีพ
                              2.2 นักวิชาการสาธารณสุข
                              2.3 อื่นๆ (ระบุ).........................................................
                                                               32

    9. ท่านหรื อตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นร่วมเป็ นคณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาลส่งเสริ
       มสุขภาพตาบล หรื อไม่
              1. ไม่มี
              2. มี (ระบุตาแหน่ง)           2.1 ประธาคณะกรรมการ
                                   2.2 กรรมการ
                                   2.3 เลขานุการ
                                   2.4 อื่นๆ (ระบุ)......................................
                 ้   ้
    10. อปท.จัดงบประมาณในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค
              1. ไม่มี
              2. มี (จานวนเงิน)........................บาท
           ัิ ้     ้
    11. มีแผนปฏิบตงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรค (ระบุแผนงานโครงการ)
              1. ไม่มี
              2. มี (ระบุจานวนเงิน).....................บาท
              ้   ้
    12. แผนงานโครงการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
          1. ทาเอง
              ชื่อโครงการ..................................................................................
จานวนงบประมาณ............................. บาท
              ชื่อโครงการ..................................................................................
จานวนงบประมาณ............................ บาท
          2. ทาร่วมกับรพ.สต.
              ชื่อโครงการ..................................................................................
จานวนงบประมาณ......................บาท
              ชื่อโครงการ..................................................................................
จานวนงบประมาณ...........................บาท
          3.ทาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
              ชื่อโครงการ..................................................................................
จานวนงบประมาณ......................บาท
              ชื่อโครงการ..................................................................................
จานวนงบประมาณ.........................บาท
                                                                          33

               ้   ้                  ่
      13. การดาเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคในพื ้นที่ในรอบปี ที่ผานมา (ระบุกิจกรรม)
             1. การควบคุมปองกันโรคไข้ เลือดออก
                   ้
             2. การควบคุมปองกันโรคพิษสุนขบ้ า
                   ้       ั
             3. การควบคุมปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
                   ้
             4. การควบคุมปองกันโรคเอดส์
                   ้
             5. อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................
      14. มีข้อมูลพื ้นฐานที่สาคัญ ได้ แก่
      -    โรงงานอุตสาหกรรม                 1.มี          2.ไม่มี
      -    ตลาด                       1.มี          2.ไม่มี
      -    โรงเรี ยน                    1.มี          2.ไม่มี
      -    ศูนย์เด็กเล็ก                  1.มี          2.ไม่มี
      13. มีรถส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน
                                      1.ไม่มี         2. มี
     14. การทดสอบความรู้เรื่ องโรคและภัย ได้ คะแนนร้ อยละ...........................................................
     1                                    5                                .
                                   ้      ้
ปั ญหาอุปสรรค/ข้ อเสนอแนะในการดาเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตา
บล
  ..............................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
                                               34

ภำคผนวก 2 แบบทดสอบควำมรู้
แบบทดสอบควำมรู้
สำหรับอำสำสมัครสำธำรณสุขและองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
คาชี ้แจง โปรดใส่เครื่ องหมาย ใน  ที่มีข้อความที่คดว่าถูกหรื อผิด
                          ิ
ข้ อความ                                     ถูก  ผิด
                     ้
1. หากพบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ ายๆกันตังแต่ 2 คน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน          
  ในละแวกบ้ านเดียวกัน ต้ องรี บแจ้ งเจ้ าหน้ าที่รพ.สต.
2. เมื่อพบเด็กที่มีอาการไข้ สูง เฉี ยบพลัน ประมาณ 2-7 วัน เบื่ออาหาร หน้ าแดง     
  ปวดศีรษะ ให้ สงสัยว่าจะเป็ นโรคไข้ เลือดออก
3. ผู้ ป่ ว ย ไ ข้ เ ลื อ ด อ อ ก จ ะ ต้ อ ง ร ะ วั ง ไ ม่ ใ ห้ ถู ก ยุ ง กั ด     
                       ู
  เพราะยุงจะนาเชื ้อจากตนเองไปแพร่ให้ ผ้ อื่น
4. ทรายอะเบทออกฤทธิ์ได้ นานถึง 3 เดือน                         
5. โรคไข้ หวัดใหญ่สายพันธุใหม่ ติดต่อได้ โดยการไอหรื อจามรดกัน             
    ู                   ้         ุ
6. ผู้สงอายุ ผู้ที่มีโรคประจาตัว ควรฉีดวัคซีนปองกันไข้ หวัดใหญ่ทกปี          
        ้
7. ผู้ที่ไอเรื อรัง น ้าหนักลด อาจเป็ นวัณโรค ควรไปพบแพทย์               
8. ผู้ป่วยวัณโรคจะต้ องกินยาต่อหน้ าพี่เลี ้ยง เช่น อสม. ทุกวัน จนครบอย่างน้ อย 6   
  เดือน
           ่ ้
9. การล้ างมือด้ วยสบูจะปองกันโรคหวัด ท้ องร่วง และตาแดง               
10. อ า ห า ร ท ะ เ ล ค ว ร ต้ อ ง ล ว ก ห รื อ ต้ ม อ ย่ า ง น้ อ ย 1         
  นาทีเพื่อฆ่าเชื ้ออาหารเป็ นพิษและอหิวาตกโรค
11. หลังฉีดวัคซีน เด็กอาจจะมีไข้ ควรให้ กินยาลดไข้                   
12. ไม่ควรกิ น อาหารรสหวาน มัน เค็ม เกิ น ไปเพราะจะท าให้ เ ป็ นโรคเบาหวาน       
  หัวใจและความดัน
             ู
13. การขายเหล้ าให้ แก่ผ้ ที่อายุต่ากว่า 20 ปี ผิดกฎหมาย                
14. ห า ก เ กิ ด เ ห ตุ ส า ร เ ค มี รั่ ว ใ น ชุ ม ช น                
           ่                     ่
  ประชาชนควรอยูในห้ องที่ปิดมิดชิดไม่ให้ สารเคมีเข้ าไปในที่อยูอาศัย
          ่      ั้
15. ยาฆ่าแมลงเข้ าสูร่างกายได้ ทงทางการกิน การหายใจ และผ่านผิวหนัง           
                                                       35

แบบทดสอบควำมรู้ กำรดำเนินงำนควบคุมโรคในโรงพยำบำลส่ งเสริมสุขภำพตำบล
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
                    ้
1. ข้ อใดเป็ นบทบาทในการเฝาระวังโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
            1. รายงานโรคด้ วยบัตรรายงาน 506 ให้ แก่ศนย์ระบาดวิทยาระดับอาเภอ
                                    ู
            2. ส่งต่อผู้ป่วยกล้ ามเนื ้อปวกเปี ยกเฉียบพลันไปยังโรงพยาบาลแม่ขาย
                                             ่
            3. ค้ นหาการระบาดของโรค/ภัยในฐานข้ อมูลผู้มารับบริการ (HCIS)
            4. ทุกข้ อเป็ นบทบาทของ รพ.สต.
                                   ้      ่
2. เมื่อเกิดการระบาดของโรคอาหารเป็ นพิษในพื ้นที่ของตนเอง ขันตอนแรกที่ทานจะดาเนินการคือข้ อใด
            1. ค้ นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมโดยใช้ ลกษณะอาการของผู้ป่วยเป็ นหลักหรื อใช้ นิยามตามคูมือ
                              ั                      ่
            2. สอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย เพื่อค้ นหาอาหารที่สงสัยปั จจัยเสี่ยง
            3. แจ้ งเตือนประชาชนให้ หยุดบริโภคอาหารที่สงสัยที่ยงเหลืออยู่
                                        ั
            4. เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย เพื่อส่งตรวจทางห้ องปฏิบตการยืนยันสาเหตุที่สงสัย
                                       ัิ
3. เหตุการณ์ใดต่อไปนี ้ที่ไม่ได้ กาหนดให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ทาการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย
            1. มีผ้ ป่วยโรคคอตีบ 1 ราย
                ู
            2. มีผ้ ป่วยโรคหัดเยอรมัน 1 ราย
                 ู
            3. มีผ้ ป่วยอุจจาระร่วง ตังแต่ 2 รายจากชุมชนเดียวกัน ใน 3 สัปดาห์
                  ู        ้
            4. มีผ้ ป่วยไข้ หวัดใหญ่ ตังแต่ 2 รายจากชุมชนเดียวกัน ใน 3 สัปดาห์
                   ู        ้
4. เมื่อพบผู้ป่วยโรคใดต่อไปนี ้ต้ องรายงานภายใน 24 ชัวโมง  ่
            1. ไข้ ไม่ทราบสาเหตุ
            2. โรคปอดบวม
            3. ไข้ สมองอักเสบ
            4. โรคเลปโตสไปโรซิส
5. การสอบสวนเฉพาะรายต้ องดาเนินการภายในระยะเวลาเท่าใด
            1. ภายใน 24 ชัวโมง ่
            2. ภายใน 48 ชัวโมง  ่
            3. ภายใน 36 ชัวโมง   ่
            4. ภายใน 72 ชัวโมง    ่
6. ข้ อต่อไปนี ้ เป็ นอาการของผู้ที่สงสัยป่ วยเป็ นวัณโรค ยกเว้ น
            1. ไอเรื อรังเกิน 2 สัปดาห์
                     ้
            2. ไอมีเลือดปน
            3. ไข้ ต่าๆ น ้ามูกไหล
            4. มีเหงื่อออกตอนกลางคืน
                                                      36

7. ข้ อใดไม่ใช่บทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในการดาเนินงานปองกันควบคุมวัณโรค้
           1. เก็บเสมหะตอนเช้ าและส่งตัวไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแม่ขาย    ่
           2. จ่ายยารักษาและปองกันวัณโรคในผู้ที่สมผัสใกล้ ชิดทุกคน
                      ้           ั
           3. ดูแลกากับการกินยาของผู้ป่วยวัณโรค
           4. ให้ วคซีนปองกันวัณโรค บีซีจี (BCG) แก่เด็กนักเรี ยนชันประถมปี ที่ 1 ที่ไม่มีแผลเป็ น
                ั ้                       ้
8. รพ.สต. ต้ องเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยเมื่อสงสัยว่าจะป่ วยด้ วยโรคต่อไปนี ้ ยกเว้ น
           1. เมื่อสงสัยผู้ป่วยจะเป็ นอหิวาตกโรค ให้ เก็บ Rectal Swab Culture
           2. เมื่อสงสัยไข้ เลือดออกรายแรกของหมูบ้าน ให้ เก็บเลือดด้ วยกระดาษกรองซับเลือด
                                ่
           3. เมื่อมีสตว์ปีกป่ วยตายผิดปกต ิิ ให้ เก็บซากสัตว์เพื่อส่งตรวจ
                 ั
           4. เก็บตัวอย่างเลือดผู้ป่วยสงสัยโรคเลปโตสไปโรซีส เพื่อส่งตรววจที่โรงพยาบาลแม่ขาย   ่
9. ข้ อใดถือว่าเป็ นระยะวิกฤติหรื อระยะช๊ อคของผู้ป่วยไข้ เลือดออก
           1.ไข้ สงเฉียบพลัน 39 – 41 C.
               ู
           2.ตับโตและกดเจ็บ
           3.มือเท้ าเย็น ชีพจรเบาลง
           4.มีปัสสาวะมาก
        ู
10. ข้ อใดไม่ถกต้ องในการควบคุมโรคไข้ เลือดออก
           1. ออกดาเนินการควบคุมโรคภายใน 48 ชัวโมงหลังจากได้ รับแจ้ ง
                                  ่
           2.      พ่ น สารเคมี ใ นบ้ านผู้ ป่ วยและรอบบ้ านผู้ ป่ วย อย่ า งน้ อย 2 รอบ
     ในวันที่รับแจ้ งและหลังจากวันแรก 7 วัน
           3 . ท ร า ย ที มี ฟ อ ส ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ฆ่ า ลู ก น ้ า ยุ ง ล า ย ภ า ย ใ น 2-3
     ชัวโมง ยกเว้ นในระยะตัวโม่ง และจะคงฤทธิ์ได้ นานถึง 3 เดือน
      ่
           4.การปล่อยปลากินลูกน ้าเป็ นวิธีที่ง่ายประหยัดและปลอดภัย
                           ู
11. ข้ อความเกี่ยวกับโรคมาลาเรี ยต่อไปนี ้ ข้ อใดไม่ถกต้ อง
           1. ก่อนการรักษาผู้ป่วยมาลาเรี ยต้ องมีการเจาะโลหิตทุกราย
           2. ต้ องรี บจ่ายยารักษาผู้ป่วยสงสัยไข้ มาลาเรี ยทันทีที่พบ
           3. การจ่ายยารักษาผู้ป่วยมาลาเรี ย ต้ องพิจารณาสถานที่รับเชื ้อด้ วย
           4. Plasmodium falciparum มีความรุนแรงของโรคมากกว่า . Plasmodium vivax
12. อายุที่ควรเริ่มต้ นตรวจคัดกรองเบาหวานคือ
           1. อายุ 30 ปี
           2. อายุ    35 ปี
           3. อายุ    40 ปี
           4. อายุ    45 ปี
                                                      37

                                            ้
13. ผู้ป่ วยมาด้ ว ยอาการไข้ ปวดศี ร ษะ ปวดมวนท้ อ ง คลื่ น ไส้ อาเจี ย น ถ่ า ยเป็ นน า อาจมี มูก เลื อ ดปน
ส่วนใหญ่มีอาการภายหลังรับประทานอาหารทะเล หรื ออาหารที่ปนเปื ้อนอาหารทะเล ระยะฟั กตัว 3-30
 ่
ชัวโมง ท่านคิดว่าน่าจะเกิดจากการได้ รับเชื ้อใด
          1. Staphylococcus aureus
          2. Vibrio parahaemolyticus
          3. Clostridium botulinum
          4. Clostridium perfringens
14.               ก า ร ใ ห้ วั ค ซี น แ ก่ นั ก เ รี ย น ชั ้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 1
               ิ
ที่ต้องทาการตรวจสอบประวัตการได้ รับวัคซีนในอดีตก่อนคือวัคซีนใด
          1. วัคซีนวัณโรค
          2. ดีที
          3. วัคซีนโปลิโอชนิดกิน
          4. วัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมัน
15. วัคซีนในข้ อใดควรเก็บไว้ ในช่องแช่แข็ง
          1. วัคซีนวัณโรค
          2. ดีที
          3. วัคซีนโปลิโอชนิดกิน
          4. วัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมัน
                                                  38

    ภำคผนวก 3 แบบประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งแบบยั่งยืน
    แบบประเมินตนเอง โดย ประธำนคณะกรรมกำรสุขภำพระดับอำเภอ หรือสำธำรณสุขอำเภอ
                          ประเด็นกำรประเมิน
             ้
1.มีคณะกรรมกำรปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
        ่
  1.1 คาสังคณะกรรมการสุขภาพระดับอาเภอประกอบด้ วยตัวแทนจากทุกภาคส่วน
  - ภาครัฐ (รพ./ สสอ. นายอาเภอ)
  - ท้ องถิ่น (อปท.ภายในอาเภอ)
  - ภาคประชาชน (อสม./ผู้ นาชุมชน/องค์กรพัฒนาเอกชน)
  1.2 มีการประชุมของคณะกรรมการฯ
  - มีรายงานคณะกรรมการอย่างน้ อย 4 ครัง  ้
  - มีรายงานการประชุมอย่างน้ อยทุก 3 เดือนอย่างสม่าเสมอ
  1.3
                                           ้
การประชุมมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโรคและภัยสุขภาพและกาหนดแนวทางแก้ ไขรวมทังมอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนิน
  - มีการรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ฯปั ญหาโรคและภัยสุขภาพ อย่างน้ อย 1 ครัง ้
  - มีการรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโรคและภัยสุขภาพ อย่างน้ อย 4 ครัง ้
                                   ้
  - มีการรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ฯ และกาหนดแนวทางแก้ ไข รวมทังมอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินงาน อย่างน้ อย 4 คร
  1.4 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามมติการประชุมคณะกรรมการ
  - มีการติดตามผลอย่างน้ อย 4 ครัง ้
  - ผู้ได้ รับมอบหมายให้ ดาเนินการต่างๆ มีรายงานผลสาเร็จปั ญหาอุปสรรคการดาเนินงานในที่ประชุม
2. มีระบบระบำดวิทยำในระดับอำเภอที่ดี
               ้
  2.1 มีระบบข้ อมูลการเฝาระวังโรค/ภัยสุขภาพที่ดี
     2.1.1 สมรรถนะบุคลากร
                 ุ            ้
     - มีการมอบหมายให้ มีบคลากรรับผิดชอบเรื่ องการเฝาระวังโรค
                     ้
     - บุคคลที่ได้ รับมอบหมายในการเฝาระวังผ่านการอบรมระบาดวิทยา
                      ประเด็นกำรประเมิน                      รำยล
   2.1.2 มีรายงานการเกิดโรคที่สาคัญของพื ้นที่และโรคที่สาคัญของประเทศ จากรพ.และสถานีอนามัย
ครอบคลุม ทันเวลา
    - มีรายงานการเกิดโรคที่สาคัญของพื ้นที่และโรคที่สาคัญของประเทศครอบคลุมอย่างน้ อยร้ อยละ
80 ของรพ.และสถานีอนามัย
    - มีรายงานการเกิดโรคที่สาคัญของพื ้นที่และโรคที่สาคัญของประเทศทันเวลาอย่างน้ อยร้ อยละ 80
                                                          39

    2.1.3
ใช้ เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ และมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการนาเสนอข้ อมูลให้ คณะกรรมการสม่าเสมอ
     - มีการใช้ เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ สาหรับจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
     - มีการนาเสนอข้ อมูลให้ คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
     - มีการสารองข้ อมูลในอดีตเพื่อใช้ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบอย่างน้ อย 5 ปี
    2.1.4
                                                ้
สามารถตรวจจับเหตุการณ์ความผิดปกติที่ต้องดาเนินการสอบสวนหรื อควบคุมโรคเร่งด่วนอย่างน้ อยปี ละครัง
     - สามารถตรวจจับเหตุการณ์ความผิดปกติได้ จากระบบรายงาน อย่างน้ อย 1 ครัง  ้
     - สามารถตรวจจับเหตุการณ์ที่ต้องดาเนินการสอบสวนหรื อควบคุมโรค อย่างน้ อย 1 ครัง/ปี้
   2.2 มีทีม SRRT ที่มีประสิทธิภาพ
     - มีทีมSRRT ระดับอาเภออย่างน้ อย 1 ทีม
     - ทีม SRRT ระดับอาเภอมีมาตรฐานตามแบบการประเมินตนเอง
     - มีระเบียนรายชื่อบุคคลและหมายเลขโทรศัพท์ /ที่อยู่ของทีมSRRT ระดับตาบล ครบทุกรพ.สต
(ตัวแทนรพ.สต., องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อบต.) อาสาสมัครสาธารณสุข)
    - หัวหน้ าทีม SRRT ตาบลผ่านการฝึ กอบรมเบื ้องต้ นจากอาเภอ/จังหวัดอย่างน้ อยร้ อยละ 50
     - ทีม SRRT ตาบลอย่างน้ อยร้ อยละ 50 ได้ รับงบประมาณ ยานพาหนะ หรื อสิ่งสนับสนุน
                   ัิ    ้
สาหรับการประสานงานและการปฏิบตการทังในและนอกเวลาราชการ                                   ประเด็นกำรประเมิน
     - ทีม SRRT ตาบลได้ ตรวจสอบหรื อแจ้ งเหตุการณ์สงสัยการระบาด อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง            ้
          ัิ
   2.3 ห้ องปฏิบตการโรงพยาบาลที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อที่สาคัญ
     -     ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร โ ร ง พ ย า บ า ลส า ม า รถ ส่ ง ต่ อ ตั ว อ ย่ า ง สิ่ ง ส่ ง ตร ว จ จ าก ผู้ ป่ ว ย
                    ัิ
สิ่งแวดล้ อมชีววัตถุไปยังห้ องปฏิบตการมาตรฐานในกรณีที่จาเป็ น
          ัิ
     - ห้ องปฏิบตการโรงพยาบาลสามารถตรวจสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย อาหาร/ สิ่งแวดล้ อมชีววัตถุ ที่เป็ นปั ญหาสาคัญของพ
          ัิ
     - ห้ องปฏิบตการของโรงพยาบาลสามารถเพาะเชื ้อแบคทีเรี ยจากอุจจาระ
          ัิ
     - ห้ องปฏิบตการโรงพยาบาลมีการแจ้ งเหตุที่สงสัยว่าอาจเกิดโรคระบาดหรื อความผิดปกติให้ ทีม SRRT อย่างน้ อยปี ละ1
                          ่
     - โรงพยาบาลมีการสนับสนุนค่าใช้ จายการส่งต่อ/ การตรวจสิ่งส่งตรวจเบื ้องต้ นจากทีม SRRT
           ้
3. มีกำรวำงแผนปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
        ้             ัิ       ้
     - มีเปาหมายและแผนปฏิบตการควบคุมปองกันโรคที่เป็ นปั ญหาสาคัญของพื ้นที่อย่างน้ อย 1 เรื่ อง
         ้            ัิ        ้
     - มีเปาหมายและแผนปฏิบตการควบคุมปองกันโรคที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุขตามนโยบายอย่างน้ อย 1 เรื่ อง
             ัิ                 ้
     - มีปฏิทินปฏิบตการ/รณรงค์ในการควบคุมปองกันโรค/ปั ญหาสุขภาพที่เป็ นปั ญหาของพื ้นที่และที่เป็ นนโยบายของประเ
     -
                                                             40

   ัิ                         ้
มีปฏิบตการร่วมกับท้ องถิ่นและภาคประชาชนในการควบคุมปองกันโรค/ปั ญหาสุขภาพที่เป็ นปั ญหาของพื ้นที่และที่เป็ นนโยบาย
            ัิ
     - มีแผนปฏิบตการรองรับการควบคุมโรค/ ภัยฉุกเฉินทางด้ านสาธารณสุขระดับอาเภอ
                                                  ้
     - มีการซ้ อมแผนรับการควบคุมโรค/ ภัยฉุกเฉินทางด้ านสาธารณสุขระดับอาเภออย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
        ู                ัิ
     - มีผ้ รับผิดชอบติดตามประเมินผลแผนปฏิบตการ                                           ประเด็นกำรประเมิน
      - โครงการแผนงานมีการกาหนดแนวทางการประเมินผลความสาเร็จ
      - โครงการแผนงานมีการกาหนดระยะเวลาในการประเมินผลความสาเร็จ
                        ัิ
      - มีรายงานผลการปฏิบตงานตามแผนเพื่อติดตามกากับอย่างน้ อย 2 ครังต่อปี                 ้
4. มีกำรระดมทรั พยำกรหรื อกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้ องเป็ นรู ปธรรม
      - องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจัดสรรทรัพยากรเพื่อการควบคุมโรคอย่างเป็ นรูปธรรม
      - กองทุนสุขภาพจัดสรรทรัพยากรเพื่อการควบคุมโรคอย่างเป็ นรูปธรรม
      - โรงพยาบาลจัดสรรทรัพยากรเพื่อการควบคุมโรคอย่างเป็ นรูปธรรม
      - หน่วยงานอื่นๆเช่น องค์กรเอกชน วัด ประชาชน จัดสรรทรัพยากรเพื่อการควบคุมโรคอย่างเป็ นรูปธรรม
      -      มี ระบบการบริ หารจัดการทรั พ ยากรส าหรั บการควบคุม โรคที่ สามารถตรวจสอบได้             เช่น ระบบบัญ
ระบบการรับจ่ายวัสดุครุภณฑ์      ั
5.
                       ้
มีผลสำเร็จของกำรควบคุมปองกันโรคที่สำคัญตำมนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุขและเป็ นปั ญหำในพืนที่อย่ ำงน้ อยป            ้
1 เรื่อง
ผลสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมสาหรับโรคที่สาคัญในพื ้นที่ ได้ แก่
โรค......................................................................................................................
กระบวนการดาเนินงานสาเร็ จดังนี ้........................………..................................……………….........................…
ขนาดปั ญหาของโรคที่สาคัญในพื ้นที่ลดลง ดังนี ้
 ................................................................จาก……………………...............
เป็ น.........................................................................
   ประเด็นกำรประเมิน                                      รำยละเอียดกำรปฏิบัติ คะแนน
ผลสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมสาหรับโรคที่สาคัญตามนโยบาย ได้ แก่                               1.5
                                                                     41

โรค..............................................................................................................................
กระบวนการดาเนินงานสาเร็ จดังนี ้........................…………………….........................
ขนาดปั ญหาของโรคที่สาคัญตามนโยบาย ลดลง                                                    1
ดังนี ้...............................................................................................................................
จาก……………………................ เป็ น ...................................................................
                                                           42
แบบประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งแบบยั่งยืน กรมควบคุมโรค (19 พฤศจิกำยน 2553)
ประเด็นกำรประเมิน                                                   เกณฑ์ ก
        ้
1.มีคณะกรรมกำรปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ

      ่
1.1 มีคาสังคณะกรรมการที่ประกอบด้ วยทุกภาคส่วน คือ ภาครัฐ ท้ องถิ่น และภาคประชาชน ดังนี ้                [ 0 ] มีไม
 - ภาครัฐ (รพ./ สสอ. นายอาเภอ)                                             [ 1 ] มีคร
 - ท้ องถิ่น (อปท.ภายในอาเภอ)                                             [ 2 ] ตัวแ
 - และภาคประชาชน (อสม./(ผู้นาชุมชน)


1.2 มีรายงานการประชุม                                                 [ 0 ] ไม่ค
                                                            [ 1 ] อย่า
                                                            [ 2 ] มีรา

                                         ้
1.3 การประชุมมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโรคและภัยสุขภาพและกาหนดแนวทางแก้ ไขรวมทังมอบหมายผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน   [ 0 ] มีรา
                                                            [ 1 ] มีรา
                                                            [ 2 ] มีรา
                                                            4 ครัง้

1.4 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามมติการประชุมคณะกรรมการ                                 [ 0 ] มีกา
                                                            [ 1 ] มีกา
                                                            [ 2 ] ผู้ได้2. มีระบบระบำดวิทยำที่ดี

2.1 มีระบบข้ อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาที่ดี
             ุ            ้                            ั
2.1.1 มีการมอบหมายให้ มีบคลากรรับผิดชอบเรื่องการเฝาระวังโรค และ บุคลดังกล่าวผ่านการอบรมเบื ้องต้ นตามที่จงหวัดกาหนด  [ 0 ] ไม่ม
                                                            [ 1 ] มีคา
                                                            [ 2 ] บุคค              ่     ้ ่
2.1.2 มีรายงานการเกิ ดโรคทีสาคัญของพืนทีและของประเทศ จากรพ. และสถานีอนามัย ครอบคลุม ทันเวลา              [ 0 ] ไม่ม
                                                            [ 1 ] ราย
                                                            [ 2 ] ราย
                                                            43
2.1.3 ใช้ เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ และมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการนาเสนอข้ อมูลให้ คณะกรรมการสม่าเสมอ           [ 0 ] ไม่ม
                                                            [ 1 ] ใช้ โป
                                                            [ 2 ] มีกา

                                                        ้
2.1.4 สามารถตรวจจับเหตุการณ์ความผิดปกติที่ต้องดาเนินการสอบสวนหรือควบคุมโรคเร่งด่วนจากทีม SRRT อย่างน้ อยปี ละครัง    [ 0 ] ไม่ ม
                                                            [ 1 ] ตรว
                                                            [ 2 ] ตรว
2.2 มีทีม SRRT ที่มีประสิทธิภาพ
- SRRT ในระดับอาเภอ
2.2.1 มีทีมSRRT อย่างน้ อย 1 ทีม                                            [ 0 ] ไม่ม
                                                            [ 1 ] มี SR
2.2.2 มีทีม SRRT มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน                                        [ 0 ] SRR
                                                            [ 1 ] SRR


- SRRTในระดับตาบล
2.2.3 ทีม SRRT ระดับตาบล ครบทุกรพ.สต. มีสมาชิกประกอบด้ วยตัวแทนรพ.สต./สถานีอนามัย , องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อบต.)  [ 0 ] ไม่ม
                                    ่
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีระเบียนรายชื่อบุคคลและหมายเลขโทรศัพท์/ที่อยูของสมาชิกทีม                  [ 1 ] มี SR
                                                            [ 2 ] มี SR2.2.4 หัวหน้ าทีม SRRT ผ่านการฝึ กอบรมเบื ้องต้ นจากอาเภอ/จังหวัด                            [ 0 ] ไม่ม
                                                            [ 1 ] หัวห
                                                            [ 2 ] หัวห


                                   ั   ้
2.2.5 มีงบประมาณ ยานพาหนะ และสิ่งสนับสนุน สาหรับการประสานงานและการปฏิบติการทังในและนอกเวลาราชการ            [ 0 ] ไม่ม
                                                            [ 1 ] มียา
                                                            ของSRRT


                                           ้
2.2.6 SRRT มีการตรวจสอบเหตุการณ์หรือแจ้ งเหตุการณ์สงสัยการระบาด อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง                 [ 0 ] ไม่ม
                                                            [ 1 ] SRR
                                                            [ 2 ] SRR

            ั
2.3 โรงพยาบาลมีห้องปฏิบติการ ตรวจ วินิจฉัยโรคติดต่อที่สาคัญ
                                                               44
        ั
2.3.1 ห้ องปฏิบติการโรงพยาบาลสามารถส่งต่อตรวจสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย อาหาร/                            [ 0 ] ห้ อ
                 ั
สิ่งแวดล้ อมชีววัตถุไปยังห้ องปฏิบติการมาตรฐานในกรณีที่จาเป็ น                                 เช่นไม่มีอ
                                                                สาหรับโร
                                                                [ 1 ] ห้ อ
                                                                ไปยังห้ อง        ั
2.3.2 ห้ องปฏิบติการโรงพยาบาล สามารถตรวจสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย อาหาร/ สิ่งแวดล้ อมชีววัตถุ สาหรับโรคที่เป็ นปั ญหาตามนโยบาย   [ 0 ] ห้ อง
                                                                  ่
                                                                เพือวินิจฉ
                                                                [ 1 ] ห้ อ
                                                                เพื่อวินิจฉ
                                                                [ 2 ] ห้ อ
        ั                                     ั
2.3.3 ห้ องปฏิบติการโรงพยาบาลมีการแจ้ งเหตุที่สงสัยว่าอาจเกิดโรคระบาดหรือความผิดปกติให้ หวหน้ าหน่วยงานหรือ SRRT        [ 0 ] ไม่ม
ระดับอาเภอทราบอย่างน้ อยปี ละ1 เหตุการณ์                                            [ 1 ] ห้ อง
                                                                เหตุการณ
                  ่
2.3.4 โรงพยาบาลมีการสนับสนุนค่าใช้ จายในการตรวจสิ่งส่งตรวจเบื ้องต้ นจากทีม SRRT                        [ 0 ] ไม่ม
                                                                [ 1 ] โรงพ        ้
3. มีกำรวำงแผนปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ

    ้       ั      ้
3.1 มีเปาหมายและแผนปฏิบติการควบคุมปองกันโรคที่เป็ นปั ญหาสาคัญของพื ้นที่และปั ญหาสาธารณสุขตามนโยบายอย่างน้ อยอย่างละหนึ่งโรค [ 0 ] ไม่ม
                                                               และปั ญห
                                                               [ 1 ] มีเป้
                                                               และปั ญห
                                                                   ้
                                                               [ 2 ] เปาห
        ั                           ้
3.2 มีปฏิทินปฏิบติการรณรงค์ร่วมมือกับท้ องถิ่นและภาคประชาชนในการควบคุมปองกันโรค/ปั ญหาสุขภาพตามข้ อ3.1             [ 0 ] ไม่ม
                                                                [ 1 ] มีปฏ
                                                                [ 2 ] กิจก
                                                    45
       ั          ุ                          ้
3.3 มีแผนปฏิบติการและซ้ อมรับเหตุฉกเฉินทางด้ านสาธารณสุขระดับอาเภออย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง          [ 0 ] ไม่ม
                                                      [1]
                                                      มีแผนปฏ
                                                         ้
                                                      1 ครัง/ปี
                                                      [ 2 ] มีกา


                       ่
3.4 มีผลการประเมินหรือทบทวนการดาเนินงานในปี ทีผ่านมาเพื่อปรับแผนการดาเนินงานปี ถัดไป            [ 0 ] ไม่ม
                                                      [ 1 ] มีกา
                                                            ู
                                                      [ 2 ] มีผ้ ร
                                                      กาหนดระ4. มีกำรระดมทุนหรื อกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้ องเป็ นรู ปธรรม


4.1 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เช่น อบจ.,เทศบาล, อบต.                            [ 1 ] องค


4.2 กองทุนในพื ้นที่ เช่น กองทุนสุขภาพชุมชน ฯลฯ                               [ 1 ] กอง


4.3 CUP                                                   [ 1 ] โรงพ


4.4 อื่นๆ เช่น องค์กรเอกชน วัด ประชาชน เป็ นต้ น                              [ 1 ] หน่ว
                                                      จัดสรรทร
                                                      [ 2 ] มีระ

             ้
5. มีผลสำเร็จของกำรควบคุมปองกันโรค
ผลสำเร็จในกำรดำเนินกิจกรรมควบคุมโรคที่สำคัญตำมนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข


ขนำดปั ญหำของโรคที่สำคัญตำมนโยบำยลดลง
                        ้
ผลสำเร็จในกำรดำเนินกิจกรรมควบคุมโรคที่สำคัญของพืนที่
              ้
ขนำดปั ญหำของโรคที่สำคัญในพืนที่ลดลงคะแนนผลสำเร็จรำยโรค
- ไข้ เลือดออก
Performance Outcome
                    ่    ู
-ร้ อยละ80ของเทศบาล/อปต.ของอาเภอมีคาดัชนีลกน ้ายุงลายในบ้ าน [ 0 ] น้ อยกว่า หรือเท่ากับร้ อยละ 60  0
House Index ( HI ≤ 10 )                   [ 0.5 ]ร้ อยละ61-79           0.5
                               [ 1 ] มากกว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 80   1
-ร้ อยละ80ของโรงเรียน/รพสต.มีคาดัชนีลกน ้ายุงลายContainer
               ่   ู            [ 0 ] น้ อยกว่า หรือเท่ากับร้ อยละ 60  0
Index ( CI = 0 )                       [ 0.25 ]ร้ อยละ61-79          0.25
                               [ 0.5 ] มากกว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 80  0.5
                                                                         46
Impact : อัตราป่ วยลดลงร้ อยละ 20                  [ 0 ] น้ อยกว่าร้ อยละ 20                        0
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้ อนหลัง 5 ปี             [ 1 ] มากกว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 20                   1
- มำลำเรีย
Performance Outcome:                         [ 0 ] มากกว่า 2 คนต่อมุ้ง 1 หลัง                    0
                 ุ
อัตราความครอบคลุมของการมีม้ งชุบสารเคมี 2 คน ต่อมุ้ง 1        [ 1.5 ] น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 2 คนต่อมุ้ง 1 หลัง             1.5
    ่
หลังในหมูบ้านที่มีการแพร่เชื ้อมาลาเรีย (A1)
Impact : อัตราป่ วยมาลาเรียต่อพันประชากร(annual parasite       [ 0 ] น้ อยกว่าร้ อยละ 5                        0
incidence rate per 1000 population)                 [ 1 ] มากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 5                   1
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมาอย่างน้ อยร้ อยละ 5
- โรคเท้ ำช้ ำง

Performance Outcome:
          ่ ้               ่
- ความครอบคลุมกลุมเปาหมายที่ได้ รับการจ่ายยารักษากลุม(Mass               ่ ้           ่
                                   [ 0 ] ครอบคลุมกลุมเปาหมายในการจ่ายยารักษากลุม MDA            0
Drug Administration:MDA)มากกว่า ร้ อยละ80              น้ อยกว่า ร้ อยละ80
                                             ่ ้           ่
                                   [ 0.5 ] ครอบคลุมกลุมเปาหมายในการจ่ายยารักษากลุม MDA           0.5
                                   มากกว่าหรือเท่ากับ ร้ อยละ80
 -                                    [0]                                 0
                                    ุ
ความครอบคลุมในการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเท้ าช้ างในพื ้นที่ทกราย ไม่ครอบคลุมในการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเท้ าช้ างในพื ้นที่ทกราย  ุ
                                     [1]                                 1
                                                                 ุ
                                     ครอบคลุมในการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเท้ าช้ างในพื ้นที่ทกราย
Impact : ผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื ้อโรคเท้ าช้ างในพื ้นที่ไม่เกิน 1:1000 [ 0 ] มากกว่า 1 : 1,000 ประชากรรายตาบล               0
ประชากรรายตาบล                              [ 1 ] น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 1 : 1,000 ประชากรรายตาบล         1
- โรคอุจจำระร่ วงเฉียบพลัน หรือ โรคอำหำรเป็ นพิษ
                    ้  ้
Performance Outcome: มีการดาเนินงานเฝาระวัง ปองกัน          [ 0 ] ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด                       0
ควบคุมโรคอุจจาระร่วง หรือ โรคอาหารเป็ นพิษ              [ 1.5 ] ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด                        1.5
ได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
Impact :อัตราป่ วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือ            [ 0 ] มากกว่าหรือเท่ากับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้ อนหลัง            0
โรคอาหารเป็ นพิษในระดับอาเภอไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้ อนหลัง     [ 1 ] น้ อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้ อนหลัง                1
- โรคหนอนพยำธิ

Performance Outcome :                                                 [ 0 ] มีการดาเนินการไม่ครบ 5 ข้ อ
         ้
มีการดาเนินงานการปองกันโรคหนอนพยาธิตามที่กาหนดในอาเภอที่มีความชุกของโรคสูงกว่า ร้ อยละ 10               [ 1.5 ] มีการดาเนินการครบ 5 ข้ อ


                    ั
Impact : อัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ ตบ หรือพยาธิปากขอน้ อยกว่าร้ อยละ 10                       [ 0 ] มากกว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 10
                                                            [ 1 ] น้ อยกว่าร้ อยละ 10
- โรคพิษสุนัขบ้ ำ
                                                                      47
Performance Outcome : มีพื ้นที่ที่มีแผนงาน                                   [ 0 ] ไม่มี
                  ั
/โครงการสร้ างพื ้นที่ปลอดโรคพิษสุนขบ้ าตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกาหนด อย่างน้ อยอาเภอละ 1 พื ้นที่        [ 1.5 ] มีแผนงาน/โครงการอย่างน้ อยอา


         ู     ิ       ั
Impact : ไม่มีผ้ ป่วยเสียชีวตด้ วยโรคพิษสุนขบ้ า                                      ู            ั
                                                        [ 0 ] มีผ้ ป่วยตายด้ วยโรคพิษสุนขบ้ า
                                                               ู             ั
                                                        [ 1 ] ไม่มีผ้ ป่วยเสียชีวิตด้ วยโรคพิษสุนข
- โรคเลปโตสไปโรสิส
                     ่      ้
Performance Outcome : อสม.มีความรู้และมีสวนร่วมในการปองกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส                [ 0 ] น้ อยกว่าร้ อยละ 60
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60                                              [ 1.5 ] มากกว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 60


Impact : อัตราตายด้ วยโรคเลปโตสไปโรสิสไม่เกินค่ามัธยฐานย้ อนหลัง 5 ปี                      [ 0 ] มากกว่าค่ามัธยฐานย้ อนหลัง 5 ปี
                                                        [ 1 ] น้ อยกว่าหรือเท่ากับค่ามัธยฐาน ย้
        ้
- โรคติดต่ อที่ปองกันได้ ด้วยวัคซีน

Performance Outcome :                                        [ 0 ] มีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
                          ุ
ผลการประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้ างเสริมภูมิค้ มกันโรคของหน่วยบริการในระดับอาเภอผ่านเกณฑ์ที่กาหนด [ 1 ]
                                                  ทุกหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ที่กาหนดมาก
                                                  70
Impact :                                              [ 0 ] ไม่ผ่านเกณฑ์ ทัง้ 4 โรค
      ู
 - ไม่มีผ้ ป่วยโปลิโอ                                        [ 1 ] ผ่านเกณฑ์ ทัง้ 4 โรค
       ู
 - ไม่มีผ้ ป่วยคอตีบ
        ู
 - ไม่มีผ้ ป่วยไอกรน
 - อัตราป่ วยด้ วยโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด ไม่เกิน 1 : 1000 เด็กเกิดมีชีพ
- ไข้ หวัดใหญ่

         ้    ้
- มีการดาเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมไข้ หวัดใหญ่ [ 0 ] ไม่มีการดาเนินงาน หรือดาเนินงานไม่ครบทัง้     0
ด้ านการแพทย์และสาธารณสุข            2 ข้ อ                         1
                         [ 1 ] มีการดาเนินงานครบทัง้ 2 ข้ อ
          ้    ้
- มีการดาเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมไข้ หวัดใหญ่ [ 0 ] ไม่มีการดาเนินงาน                 1
ด้ านความร่วมมือพหุภาคี ระดับอาเภอ        [ 1.5 ] มีการดาเนินงานครบทัง้ 2 ข้ อ          1.5
- วัณโรค

                            ้
Performance Outcome: ร้ อยละของผู้ป่วยวัณโรคปอดทังหมด(All           [ 0 ] น้ อยกว่าร้ อยละ 80                       0
                    ้
form)ที่ได้ รับการรักษาด้ วยระบบยาระยะสันแบบมีพี่เลี ้ยงกากับการกินยา (DOT)  [ 1.5 ] มากกว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 80                 1.5
มากกว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 80
                      ้
Impact : อัตราการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดทังหมด ( All form)          [ 0 ] มากกว่าร้ อยละ 3                        0
                                        [ 1 ] น้ อยกว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 3                  1
    ้
- โรคเรือน
                                                                 48
Performance Outcome:                            [ 0 ] ไม่มีการดาเนินงานหรือดาเนินงานไม่ครบ 5 ข้ อ        0
ความครอบคลุมของกิจกรรมการค้ นหาผู้ป่วยรายใหม่ตามมาตรฐาน           [ 1.5 ] มีการดาเนินงานตามกิจกรรมครบ 5 ข้ อ           1.5
                             ้
Impact: อัตราความพิการระดับ 2 ต่อแสนประชากรในผู้ป่วยโรคเรือนรายใหม่     [ 0 ] น้ อยกว่าร้ อยละ 50                    0
ในปี พ.ศ. 2554 ของอาเภอเข้ มแข็ง                      [ 1 ] มากกว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 50               1
- โรคเอดส์

 -                                  [ 0 ] ไม่มีการประชุมคณะทางานศูนย์                   0
              ั   ้                      ั   ้
มีการประชุมคณะทางานศูนย์ปฏิบติการปองกันและแก้ ไขปั ญหาเอดส์ระดับอาเภอ ปฏิบติการปองกันและแก้ ไขปั ญหาเอดส์ระดับอาเภอ
           ้
ปี ละอย่างน้ อย 1 ครัง                        [ 1 ] มีการประชุมคณะทางานศูนย์                    1
                                      ั   ้                   ้
                                   ปฏิบติการปองกันและแก้ ไขปั ญหาเอดส์ระดับอาเภอ 1 ครังขึ ้นไป
                                   และมีคณะทางานเข้ าร่วมประชุมไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70
      ั   ้
- มีแผนปฏิบติการปองกันและแก้ ไขปั ญหาเอดส์ระดับอาเภอ                      ั
                                      [ 0 ] ไม่มีแผนปฏิบติการ                     0
                                               ั         ั
                                      [ 1.5 ] มีแผนปฏิบติการ และนาแผนไปปฏิบติ             1.5
                                      โดยมีหลักฐานความสาเร็จตามแผน
- โรคไม่ ติดต่ อ
                         ิ   ้
Performance Outcome : จานวนชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ตดต่อเรือรัง               ุ             ้
                                      [ 0 ] ไม่มีชมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรือรังใหม่ /       0
                                      ไม่มีการขยายชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรือรัง้
                                            ุ            ้
                                      [ 1.5 ] มีชมชนเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรือรังใหม่ /         1.5
                                                            ้
                                      มีการขยายชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรือรังมากกว่าหรือเท่ากับ
                                      1 ชุมชน
               ่ ่
Impact : ร้ อยละของประชากรกลุมเสียงสูงต่อเบาหวาน (Pre -diabetes)               ่
                                      [ 0 ] ประชากรกลุมเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน (Pre -diabetes )      0
ป่ วยเป็ นโรคเบาหวานรายใหม่                         ป่ วยเป็ นโรคเบาหวานรายใหม่ มากกว่าร้ อยละ 5
                                                ่
                                      [ 1 ] ประชากรกลุมเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน (Pre-diabetes)       1
                                      ป่ วยเป็ นโรคเบาหวานรายใหม่ น้ อยกว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 5
   ้      ้
- กำรปองกันเด็กจมนำ

-                             [0]                              0
                        ้
สถานบริการสาธารณสุขมีการให้ ความรู้ในเรื่องการปองกันเด็ก                           ้
                              สถานบริการสาธารณสุขไม่มีการให้ ความรู้ในเรื่องการปองกันเด็ก
      ู     ู
จมน ้าแก่ผ้ ปกครอง/ผู้ดแลเด็ก/เด็ก             จมน ้าครบทุกแห่ง                        1.
                              [1.5]                             5
                                                      ้
                              สถานบริการสาธารณสุขมีการให้ ความรู้ในเรื่องการปองกันเด็กจม
                              น ้าครบทุกแห่งและครบทัง้ 4 เรื่อง
                                                                   49
 - มีเด็กอายุต่ากว่า 15                     [0] ในอาเภอมีเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี จมน ้าเสียชีวิตมากกว่าร้ อยละ 0
ปี จมน ้าเสียชีวิตน้ อยกว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 50        50 ของปี ที่ผ่านมา
ของปี ที่ผ่านมาหรือไม่มีเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี จมน ้าเสียชีวิต  [1] ในอาเภอมีเด็กอายุต่ากว่า 15                 1
                                ปี จมน ้าเสียชีวิตน้ อยกว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 50
                                ของปี ที่ผ่านมาหรือไม่มีเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี จมน ้าเสียชีวิต
- กำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ
Performance Outcome :
-                                [0]                               0
                ่
มีการจัดสถานที่สาธารณะและสถานทีทางานให้ เป็ นเขตปลอด           ่          ่     ั
                                สถานทีสาธารณะและสถานทีทางานไม่ได้ จดให้ เป็ นเขตปลอดบุห
บุหรี่ตามที่กฎหมายกาหนด                     รี่ตามที่กฎหมายกาหนดครบทุกแห่ง
                                              ้
                                หรือดาเนินการไม่ครบทังสามข้ อ                  1
                                [1]
                                                  ่
                                มีการจัดสถานที่สาธารณะและสถานทีทางานเป็ นเขตปลอดบุหรี่ต
                                            ่          ้
                                ามที่กฎหมายกาหนด ซึงต้ องดาเนินการครบทังสามข้ อ
 -                               [0]                               0
        ้
มีการดาเนินการเฝาระวังและบังคับใช้ กฎหมายควบคุมยาสูบ                 ้
                                ไม่มีการดาเนินการเฝาระวังและบังคับใช้ กฎหมายควบคุมยาสูบ
โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง          โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
                                         ้
                                หรือมีแต่ไม่ครบทังสามข้ อ                    1.
                                [ 1.5 ]                             5
                                          ้
                                มีการดาเนินการเฝาระวังและบังคับใช้ กฎหมายควบคุมยาสูบ
                                โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
                                  ่           ้
                                ซึงต้ องดาเนินการครบทังสามข้ อ
- กำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

Performance Outcome :
-                                [ 0 ] ไม่มีรายงาน                        0
        ้
มีการดาเนินการเฝาระวังการละเมิดกฎหมายตามแนวทางที่กา       [ 1.5 ] มีรายงาน                        1.
หนด                                                               5
 - มีการดาเนินการบังคับใช้ กฎหมายตามแนวทางที่กาหนด       [0]                               0
                                ไม่มีแผนและ/หรือไม่มีรายงานผลการบังคับใช้ กฏหมายในพื ้นที่รับ
                                ผิดชอบ                            1
                                [1]
                                มีแผนและมีรายงานผลการบังคับใช้ กฏหมายในพื ้นที่รับผิดชอบ
- โรคจำกมลพิษสิ่งแวดล้ อม

Performance Outcome:
                                                              50
- อาเภอที่มีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้ อมมีการจัดบริการเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่                  [ 0 ] ความครอบคลุมข
                                                          [ 1.5 ] ความครอบคลุม               ่                           ่      ้
- อาเภอที่มีการจัดกิจกรรม/มีสวนร่วม/สนับสนุน/ผลักดัน ให้ ประชาชนมีความตระหนักหรือมีสวนร่วมในการปองกัน        [ 0 ] มีการจัดกิจกรรม
และแก้ ไขปั ญหามลพิษสิ่งแวดล้ อม                                          [ 1 ] มีการจัดกิจกรรม- โรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้ อม

Performance Outcome: มีการจัดบริการดูแลสุขภาพเชิงรุ กให้ เกษตรกร                          [ 0 ] มีการจัดบริการดูแ
                                                          [ 1.5 ] มีการจัดบริการด
                                                          ได้ ครอบคลุมมากกว่าห


Impact :                                                      [0]
                                                    ้
ผู้ที่มีผลการตรวจพบว่าเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากการตรวจคัดกรองด้ วยกระดาษทดสอบพิเศษได้ รับการถ่ายทอดวิธีการปองกันตนเอง ผู้ที่มีผลการตรวจพบว่า
                                                          100 %
                                                          [1]
                                                          ผู้ที่มีผลการตรวจพบว่า
                                                          100 %
                                                                             51

   ภำคผนวก 4 แบบสรุปผลกำรคัดเลือก
   แบบสรุปผลคัดเลือกอำเภอตัวแทนของเขต
รายชื่อทีมประเมิน
1. ......................................................... นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานระบาด
2. ......................................................... นักวิชาการด้ านแผนงาน
3. ......................................................... นักวิชาการด้ านการควบคุมโรค
                                  ั
4. ......................................................... ผู้วิจย รพ.สต.
เขตตรวจราชการ
อาเภอที่ดาเนินการประเมิน
       อาเภอ/จังหวัด                    คะแนนที่ได้                      หมายเหตุ
     อาเภอตัวอย่างการดาเนินงานควบคุมโรคเข้ มแข็งของเขต คือ .....................................................
     เหตุผล 1 ...............................................................................................................................
           2 ...............................................................................................................................
           3 ..............................................................................................................................
    ทีมประเมินพบว่าปั จจัยที่ทาให้ อาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็ง ที่สาคัญ 3 อันดับแรก มีดงนี ้
                                           ั
     1. ........................................................................................................................................
     2. ........................................................................................................................................
     3. ........................................................................................................................................
    ทีมประเมินพบว่า
     สิ่งที่กรมควบคุมโรคควรดาเนินการเพื่อให้ อาเภอเข้ มแข็งประสบความสาเร็จมากขึ ้น 3 สิ่ง
        ั
     แรกมีดงนี ้
     1. ........................................................................................................................................
     2. ........................................................................................................................................
     3. ........................................................................................................................................
                                                                    52


         ภำคผนวก 5
                    ้
         รำยละเอียดลักษณะตัวชีวัดควำมสำเร็จกิจกรรมและผลกำรดำเนินงำนควบคุมรำยโรค
         โรคไข้ เลือดออก
       ั
1. ชื่อตัวชี้วด           1.1 ร้ อยละของเขตเทศบาล / อบต. เขตชนบท มีค่าดัชนีลูกน้ายุงลายในบ้ าน House Index ( HI ≤ 10)
                  1.2 ร้ อยละของโรงเรียน / โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล มีค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย Container Index (CI = 0)
2. เกณฑ์              ร้อยละ 80
3. ผลงาน
3.1 รายการข้อมูล          3.1.1 จานวนเทศบาล/ อบต. ที่สารวจลูกน้ ายุงลายในบ้านมีค่า HI ≤10
                  3.1.2 จานวนโรงเรี ยน / โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ที่มีค่า CI = 0
3.2 นิยาม              1. House Index (HI) เป็ นการสารวจหา ร้อยละของบ้านที่พบลูกน้ ายุงลาย
                   (จานวนตาบลที่สุ่มตรวจประเมินค่า HI สุ่ มเลือกตาบลเสี่ ยงต่อโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 22)
                        ในการเลือกตัวอย่างบ้านที่จะเข้าสารวจค่า HI หากยึดตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ในเขตเมือง (เทศบาล
                  หรื อสุ ขาภิบาล) ของแต่ละอาเภอ และดาเนินการจาแนกชุมชนออกเป็ น 3ประเภท
                   - ชุ มชนอาคารพาณิชย์ หมายถึง ชุมชนที่บานมีกิจการด้านพาณิ ชย์หรื อค้าขายเป็ นหลักมากกว่า70%โดยประมาณ เช่น
                                           ้
                      ตึกแถวย่านการค้า ฯลฯ
                                       ้      ่        ้        ่
                   - ชุ มชนแออัด หมายถึง ชุมชนที่มีบานเรื อนตั้งอยูอย่างหนาแน่นมีบานชิดติดกันหรื ออยูในแหล่งเสื่ อมโทรม เช่น
                      แคมป์ คนงานก่อสร้าง,สลัม,บ้านพักชัวคราวริ มทางรถไฟ ฯลฯ
                                         ่
                                        ้
                   - ชุ มชนที่พกอาศัย หมายถึง ชุมชนที่บานใช้ในการพักอาศัยเป็ นหลักมากกว่า70%โดยประมาณ เช่น บ้านเดี่ยว,
                           ั
                      ห้องแถว, หมู่บานจัดสรร ,คอนโดมิเนียม, แมนชัน ฯลฯ
                              ้               ่
                  และทาการสุ่ มชุ มชนเลือกประเภทละ 1ชุ มชน(วิธีการสุ่ม) ทาการสารวจลูกน้ ายุงลายชุมชนทุกประเภท ๆ ละ 100
                  หลังคาเรื อน รวมทั้งสิ้ น 300หลังคาเรื อนต่อเขตเมือง และเพื่อให้มีการกระจายของข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
                        กรณี การสารวจในเขตชนบท (หมู่บาน) นั้นให้ยดจานวน 100 หลังคาเรื อนเป็ นเกณฑ์ หากในหมู่บานนั้น
                                          ้    ึ                    ้
                  มีจานวนบ้านไม่ถึง 100 หลังคาเรื อน ให้ทาการสารวจหมดทุกหลัง ถ้ามีจานวนบ้านมากกว่า 100
                  หลังคาเรื อนให้สุ่มสารวจมาเพียง 100 หลังคาเรื อน
                  2. Container Index (CI) หมายถึง ร้อยละของจานวนภาชนะที่มีน้ าขัง และสารวจพบลูกน้ ายุงลาย
                        การสารวจความชุกชุมของลูกน้ ายุงลาย
                               ่
                  เพื่อตรวจสอบแหล่งที่อยูของลูกน้ าและเพื่อพิจารณาว่าความชุกชุมของลูกน้ าเปลี่ยนแปลงไป
                  หรื อไม่หลังจากดาเนินการควบคุมแล้ว
3.3 วิธีรายงาน           1. สุ่ มตัวอย่างเทศบาล / และดาเนินการสารวจค่า HI ในเทศบาล/ อบต. และ สารวจค่า CI โรงเรี ยน /
                  โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล โดยสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ / หน่วยควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง
                                                         53
          ตัวอย่ าง : อาเภอ ก. มีเทศบาล 10 และอบต. 10 แห่ง ดังนั้นจะดาเนินการสารวจ เฉพาะเทศบาลตาบล ( A ) และอบต. ( B)
          รวม 2 เขต ดังนี้
          ขั้นตอนที่ 1 จาแนกชุมชน         A             B
          แต่เทศบาลเมือง/นคร
                   ประเภท    แออัด อาศัย พานิช      แออัด อาศัย พานิช
                          12   21   10      12    7   8
          ขั้นที่ 2 สุ่ ม ตย.
          ประเภทละ 1 ชุมชน        1   1    1      1    1   1

          ขั้นที่ 3 สารวจลูกน้ า   100    100   100     100   100  100
          (หลังคาเรื อน)

          ขั้นที่ 4 ผลสารวจบ้านพบลูกน้ า 8    11    6      10    7   12
          ขั้นที่ 5 ประเมินผล    เทศบาลตาบล A = (8+11+6) x 100 / 300 = 8.33%
          HI (%) รายเทศบาล     อบต. B = (10 +7+12) x 100 / 300 = 9.67%
          ขั้นที่ 6 ประเมินผลสาเร็ จการควบคุมลูกน้ ายุงลายของอาเภอ ก. ใน 2 เขตเทศบาล/อบต.

           ร้อยละของเทศบาลสุ่ มสารวจ HI ≤ 10 = จานวนเทศบาล / อบต. ที่สารวจลูกน้ ายุงลายในบ้านมีค่า ≤10 x 100
                                     จานวนเทศบาล / อบต. ที่สารวจทั้งหมด
                                 = 2 x 100 / 2        = 100 %
                              ั
          สรุ ปอาเภอ ก. ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วดนี้

          2. การสารวจอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง ใช้แบบรายงานการสารวจลูกน้ ายุงลาย กอ. 1/1
                    ครั้งที่ 1 ช่วง เดือนมกราคม – เมษายน
                    ครั้งที่ 2 ช่วง เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
           3. สรุ ปผลการสารวจลูกน้ ายุงลายรายอาเภอ รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผล จัดส่ งสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
          ครั้งที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนกรกฎาคม ตามแบบสรุ ปรายงานการสารวจลูกน้ ายุงลาย
3.4 แหล่งข้อมูล   สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ / โรงพยาบาลชุมชน / โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล / เทศบาล / อบต. /
          อาสาสมัครสาธารณสุ ข / สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา


4. กลุ่มเป้ าหมาย

4.1 รายการข้อมูล  4.1.1 จานวนเทศบาล / อบต. ที่สารวจทั้งหมด
          4.1.2 จานวนโรงเรี ยน / โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ที่สารวจทั้งหมด
4.2 นิยาม      เหมือนกับนิยามข้อ 3.2
4.3 วิธีรายงาน   เหมือนกับข้อ 4.3
4.4 แหล่งข้อมูล   เหมือนกับข้อ 3.4
                                                                     54

            ั
  2. การประมวลผลตัวชี้วด       1. ประเมินผล HI (รายเทศบาล/ อบต. ) = จานวนบ้านที่พบลูกน้ ายุงลาย x 100
  (สูตรการคานวณ)                                จานวนบ้านที่สารวจทั้งหมด

                   ประเมินผลสาเร็ จตัวชี้วด =
                               ั    จานวนเทศบาล/ อบต. ที่สารวจลูกน้ ายุงลายในบ้านมีค่า ≤10 x 100
                                          จานวนเทศบาล / อบต. ที่สารวจทั้งหมด
                   2. ประเมินผล CI โรงเรี ยน / โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
                                      = จานวนภาชนะที่พบลูกน้ ายุงลาย x 100
                                           จานวนภาชนะที่มีน้ าขังที่สารวจทั้งหมด
                    ประเมินผลสาเร็ จตัวชี้วด = จานวนโรงเรี ยน / โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ที่มีค่า CI = 0 x 100
                               ั
                                   จานวนโรงเรี ยน / โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ที่สารวจทั้งหมด
  6. เกณฑ์การให้คะแนน          1. ร้อยละ 80 ของเทศบาล/ อปท. ของอาเภอ มีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในบ้าน House Index ( HI ≤ 10)
                     2. ร้อยละ 80 ของโรงเรี ยน / โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล มีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย Container Index (CI = 0)

                      ตัวชี้วัด:                        เกณฑ์ คะแนน
                                                   0      0.5           1
                    ร้อยละของเทศบาล/ อปท. ของอาเภอ มีค่าดัชนี ลูกน้ ายุงลายในบ้าน ≤ 60    61 - 79         ≥ 80
                    House Index ( HI ≤ 10)
                      ตัวชี้วัด:                    เกณฑ์ คะแนน
                                               0      0.22               0.2
                    ร้ อยละของโรงเรี ยน / โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต าบล ≤ 60    61 - 79             ≥ 80
                    มีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย Container Index (CI = 0)

  7                . ผู้รับผิดชอบ
   ้      ้        ั
  ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด ผู้รับผิดชอบ
                   1. ชื่อ สกุล         ิ ั
                            นายแพทย์วชย สติมย ั          ้
                                           ตาแหน่ง ผูอานวยการสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
                   หน่วยงาน สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง กรม ควบคุมโรค โทร 02-2903121
                   2. ชื่อ สกุล   นายแพทย์อนุตรศักดิ์ รัชตะทัต     ตาแหน่ง ผูช่วยผูอานวยการสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
                                                     ้ ้
                   หรื อ       นางตวงพร ศรี สวัสดิ์          ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                   3. ชื่อ สกุล   นางนิโลบล ธีระศิลป์          ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                   หรื อ       นางนพรัตน์ มงคลางกูร         ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                   4. ชื่อ สกุล   นายศรเพชร มหามาตย์          ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                   หรื อ       นางสาวเจิดสุ ดา กาญจนสุ วรรณ                      ั
                                                ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบติการ
                   ผู้ประสานงาน
                   1. ชื่อ สกุล    นางสาวธาตรี เจริ ญกิจ        ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
                   หน่วยงาน กลุ่มระบาดวิทยา สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง    กรม ควบคุมโรค
                   โทร 02-2903104-2 โทรสาร 02-2918433


       ั
1. ชื่อตัวชี้วด         อัตราป่ วยด้วยโรคไข้ เลือดออกลดลง
2. เกณฑ์            อัตราป่ วยมากกว่าหรื อเท่ากับ ร้อยละ 20 เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 2 ปี
3. ผลงาน
3.1 รายการข้อมูล            ้
                จานวนผูป่วยโรคไข้เลือดออก (ราย)
3.2 นิยาม                อัตราป่ วยโรคไข้เลือดออกลดลง หมายถึง อัตราป่ วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
                                                                 55

             ตามปี ปฏิทิน
             1. โรคไข้ เลือดออก หมายถึง
             โรคที่ได้รับการวินิจฉัยอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกและหรื อมีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบติการว่าป่ วยด้วยไข้เลือดออกทุกกลุ่มอากา
                                                       ั
             ได้แก่ Dengue Fever (DF), Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) และ Dengue Shock Syndrome (DSS)
                                    ้
             2. อัตราป่ วยโรคไข้ เลือดออก หมายถึง จานวนผูป่วย DF+DHF+DSS ในจานวนประชากร 100,000 คน คานวณจาก
                  ้
             จานวนผูป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2554 X 100,000 / จานวนประชากรกลางปี 2223
                                                          ้
             3. ค่ ามัธยฐาน (Median) ย้ อนหลัง 5 ปี หมายถึง ค่ากลางที่ได้จากการเรี ยงลาดับข้อมูลจานวนผูป่วยโรคไข้เลือดออกเป็ นรายเดือน
             ตั้งแต่ปี 2249 -2253 ตามปี ปฏิทิน โดยนาค่ากลางที่ได้ในแต่ละเดือนรวมกัน และนาไปคานวณหาอัตราป่ วยในจานวนประชากร
             100,000 คน
3.3 วิธีรายงาน      รายงานทุกเดือน
3.4 แหล่งข้อมูล         ้
             ศูนย์ขอมูลระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ
4. กลุ่มเป้ าหมาย
4.1 รายการข้อมูล     ประชากรกลางปี 2223
4.2 นิยาม        จานวนประชากร ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2223
4.3 วิธีรายงาน      รายงานทุกเดือน
4.4 แหล่งข้อมูล     จัดทาฐานข้อมูลอัตราป่ วยด้วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน และรายปี ย้อนหลัง 2 ปี โดย
                         ้
                 1. เก็บข้อมูลผูป่วยจากรายงาน 206 ที่สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดรายงานมายังสานักระบาดวิทยา
             กรมควบคุมโรค
                 2. รวบรวมข้อมูล Confirmed case แจกแจงเป็ นรายเดือนและรายปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2249-2223
                                ้
                 3. กรอกข้อมูลในช่องจานวนผูป่วยรายเดือนของตารางดัชนีเตือนภัยไข้เลือดออกประจาปี 2224 (เป็ น electronic file)
             ซึ่งจะคานวณค่าอัตราป่ วยและร้อยละการเปลี่ยนของอัตราป่ วยในปี 2224 เมื่อเปรี ยบเทียบกับของค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 2 ปี (2249-
             2223) (ตารางดัชนีจะแล้วเสร็ จประมาณเดือนมกราคม 2224)

           ั
5. การประมวลผลตัวชี้วด                          ้
             1. อัตราป่ วยโรคไข้ เลือดออก ปี 2554 = จานวนผูป่วยไข้เลือดออกX100,000
(สู ตรคานวณ)                             จานวนประชากรกลางปี
             2. อัตราป่ วยโรคไข้ เลือดออก (ค่ ามัธยฐานย้ อนหลัง 5 ปี )
                         ้
             = ผลรวมของจานวนผูป่วยของค่ามัธยฐานรายเดือนย้อนหลัง 2ปี พ.ศ . 2249 - 2 223 X100,000
                              ประชากรกลางปี 2553
             3. ร้ อยละของอัตราป่ วยไข้ เลือดออกลดลงจากค่ ามัธยฐาน
             = (ข้อ 2– ข้อ1)x 100
                 ข้อ 2
6. เกณฑ์การให้คะแนน   1) น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้ 0 คะแนน
             2) มากกว่าหรื อเท่ากับ ร้อยละ 20 ได้ 1 คะแนน
                                                                            56

7.               ผู้รับผิดชอบ
 ้      ้        ั
ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด 1. ชื่อ สกุล   นายแพทย์วชย สติมย
                              ิ ั   ั          ้
                                        ตาแหน่งผูอานวยการสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
                หน่วยงาน สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง กรม ควบคุมโรค โทร 02-2903121
                2. ชื่อ สกุล   นายแพทย์อนุตรศักดิ์ รัชตะทัต ตาแหน่งผูช่วยผูอานวยการสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
                                            ้   ้
                หรื อ       นางนิ โลบล ธีระศิลป์     ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                3. ชื่อ สกุล   นางนพรัตน์ มงคลางกูร     ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                4. ชื่อ สกุล                                  ั
                         นางสาวเจิดสุ ดา กาญจนสุ วรรณ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบติการ
                5. ชื่อ สกุล   นายศรเพชร มหามาตย์      ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                ผู้ประสาน
                1. ชื่อ สกุล    นางสาวธาตรี เจริ ญกิจ    ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
                หน่วยงาน กลุ่มระบาดวิทยา สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง  กรม ควบคุมโรค
                โทร 02-2903104-2 โทรสาร 02-2918433
        โรคมาลาเรีย
      1. ชื่อตัวชี้วัด           อัตราความครอบคลุมของการมีมุ้งชุ บสารเคมี 2 คน ต่ อมุ้ง 1 หลังในหมู่บ้านที่มีการแพร่ เชื้อมาลาเรี ย
                         (A1)
      2. เกณฑ์                อัต ราความครอบคลุ ม ของการมี มุ ้ง ชุ บ สารเคมี ใ นหมู่บ ้า นที่ มี ก ารแพร่ เชื้ อ มาลาเรี ย (A1)
                                        ้
                         น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 คนต่อมุง 1 หลัง
      3. ผลงาน
      3.1 รายการข้ อมูล           จานวนประชากรในหมู่บานที่มีการแพร่ เชื้อมาลาเรี ย (A1) ที่ได้จาการสารวจทั้งหมด
                                      ้
      3.2 นิยาม               จานวนประชากรในหมู่บานที่มีการแพร่ เชื้อมาลาเรี ย (A1) ที่ได้จากการสารวจทั้งหมด หมายถึง
                                     ้
                         จ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร ใ น ห มู่ บ้ า น ที่ อ า ศั ย อ ยู่ ใ น พื้ น ที่ แ พ ร่ เ ชื้ อ ม า ล า เ รี ย สู ง
                         ได้จากการสารวจจานวนประชากรของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง
      3.3 วิธีรายงาน            ปี ละ 1 ครั้ง
      3.4 แหล่งข้ อมูล           จ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร ใ น ห มู่ บ้ า น ที่ อ า ศั ย อ ยู่ ใ น พื้ น ที่ แ พ ร่ เ ชื้ อ ม า ล า เ รี ย สู ง
                         ได้จากการสารวจจานวนประชากรของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง
           ้
      4. กลุ่มเปาหมาย
      4.1 รายการข้ อมูล           จานวนมุงที่ได้รับการชุบสารเคมีกลุ่มไพรี ทรอยด์และมุงชุบสารเคมีแบบชนิดมีฤทธิ์คงค้างยาวน
                              ้                       ้
                         านที่กระจายภายใน 3 ปี ในพื้นที่แพร่ เชื้อมาลาเรี ยทั้งหมด
      4.2 นิยาม               1. มุงชุบสารเคมีหมายถึง มุงเก่าที่ได้รับการชุ บสารเคมีกลุ่มไพรี ทรอยด์ (Insecticide Treated
                            ้             ้
                         Net : ITN ) หรื อมุงชุบสารเคมีแบบชนิ ดมีฤทธิ์ คงค้างยาวนาน (Long Lasting Insecticide Treated Net:
                                   ้
                         LLIN )
                         2. จานวนมุงที่ได้รับการชุบสารเคมีกลุ่มไพรี ทรอยด์และจานวนมุงชุบสารเคมีแบบชนิ ดมีฤทธิ์ คงค้าง
                                ้                        ้
                         ยาวนานที่ ไ ด้ ด าเนิ นการกระจายมุ ้ ง ภายใน 3 ปี (ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2551 – 2553)
                         ในพื้นที่แพร่ เชื้อมาลาเรี ยทั้งหมด
      4.3 วิธีรายงาน            ปี ละ 1 ครั้ง
      4.4 แหล่งข้ อมูล                                        ้ ้        ้
                         ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงดาเนินการสารวจมุง/ชุบมุงและกระจายมุงชุบสารเคมีตามแ
                                          ้        ้
                         บบบันทึกการสารวจ การชุบมุงและการกระจายมุงจัดสรุ ปเป็ นรายอาเภอส่ งรายงานปี ละ 1 ครั้ง
      5. การประมวลผลตัวชี้วัด                          ุ้
                         อัตราความครอบคลุมของการมีมงชุบสารเคมี =
      (สู ตรการคานวณ)            จานวนประชากรในหมู่บานที่มีการแพร่ เชื้อมาลาเรี ย (A1) ที่ได้จาการสารวจทั้งหมด
                                       ้
                         จานวนมุงที่ได้รับการชุบสารเคมีกลุ่มไพรี ทรอยด์และจานวนมุงชุบสารเคมีแบบชนิ ดมีฤทธิ์ คงค้
                               ้                          ้
                         าง
                                                                 57

                                                            ้
                    ยาวนานที่กระจายภายใน 3 ปี ในพื้นที่แพร่ เชื้อมาลาเรี ยทั้งหมด หมายเหตุ: การมีมุงชุบสารเคมี
                    หมายถึงประชากรในหมู่บานจานวน 2 คน หรื อน้อยกว่า ควรมีมุงชุบสารเคมีในบ้านจานวน 1
                                  ้                    ้
                    หลั ง         ตั ว อย่ า งเช่ น ในหมู่ บ ้ า น ก. มี จ านวนประชากรเท่ า กั บ 1,000
                    คนและมี จ านวนมุ ้ง ชุ บ สารแคมี ท้ ัง แบบ ITN และ LLIN รวมกัน เท่ า กับ 500 หลัง
                    จากสู ต รการค านวณอัต ราความครอบคลุ ม ของการมี มุ ้ง ชุ บ สารเคมี ได้ผ ลลัพ ธ์ เ ท่ า กับ 2
                    ดังนั้นหมู่บาน ก. จะได้คะแนน 1 คะแนน เป็ นต้น
                          ้
6. เกณฑ์ การให้ คะแนน          - อัตราความครอบคลุมของการมีมุงชุบสารเคมีมีค่า มากกว่า 2 คนต่อมุง 1 หลัง ได้ 0 คะแนน
                                       ้                ้
                    - อัตราความครอบคลุมของการมีมุงชุบสารเคมีมีค่า น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 คน ต่อมุง 1 หลัง ได้ 1.2
                                      ้                     ้
                    คะแนน
7. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด  ผู้รับผิดชอบ
                            ิ ั
                    1. นายแพทย์วชย สติมย    ั          ้
                                     ตาแหน่ง ผูอานวยการสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
                    หน่วยงาน สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง กรมควบคุมโรค
                    โทร 02-2903121
                                 ั
                    2. ชื่อ นางเสาวนิต วิชยขัทคะ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขเชี่ยวชาญ
                    หน่วยงาน สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง โทร. 02-590-3126 มือถือ 089-926-3161
                    โทรสาร 02-591-8422 E-mail s_vijaykadga@yahoo.com
                    3. ชื่ อ ดร สุ ภ าวดี พวงสมบัติ นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ช านาญการพิ เ ศษ หน่ ว ยงาน
                    สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง โทร. 02-590-3127 มือถือ 081 8311 270
                    โทรสาร 02-591-8422 E-mail jiabk@yahoo.com
                    4. ชื่ อ ดร. ประยุ ท ธ สุ ด าทิ พ ย์ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ช านาญการ หน่ ว ยงาน
                    สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง โทร. 02-590-3135 มือถือ 0860438558
                    โทรสาร 02-591-8422 E-mail prayuth08@yahoo.com
                    2. ชื่ อ นางสุ ธี ร า พูน ถิ น ต าแหน่ ง นัก วิช าการสาธารณสุ ข ช านาญการพิ เ ศษ หน่ ว ยงาน
                    สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง โทร. 02-590-3132 มือถือ 089 220 4802
                    โทรสาร 02-591-8422 E-mail suterra21@gmail.com
                    ผู้ประสานงาน
                    1. ดร สุ ภาวดี พวงสมบั ติ นั ก วิ ช าการสาธารณ สุ ขช านาญการพิ เ ศษ หน่ วยงาน
                    สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง โทร. 02-590-3127 มือถือ 081 8311 270
                    โทรสาร 02-591-8422 E-mail jiabk@yahoo.com1. ชื่อตัวชี้วัด            อัตราป่ วยมาลาเรี ยต่ อพันประชากร (Annual parasite incidence rate per 1000 population)
                    ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมาอย่ างน้ อยร้ อยละ 5
2. เกณฑ์                อัตราป่ วยมาลาเรี ยต่อพันประชากร (Annual parasite incidence rate per 1000 population)
                                    ่
                    ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผานมามากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 5
3. ผลงาน
3.1 รายการข้ อมูล
3.2 นิยาม                 ้
                    ผูป่วยมาลาเรี ย หมายถึง
                          ้
                       - ผูป่วยมาลาเรี ยคนไทย
                                                                          58

                            ้
                        - ผูป่วยมาลาเรี ยต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือน
3.3 วิธีรายงาน               รายงานการเฝ้ าระวังโรคมาลาเรี ยรายอาเภอ ส่ งสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง ปี ละ 1 ครั้ง
3.4 แหล่งข้ อมูล              ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงเก็บรายงานจากแบบรายงานการเฝ้ าระวังโรคมาลาเรี ยรายอาเ
                      ภอ โดยจัดทาปี ละ 1 ครั้ง
     ้
4. กลุ่มเปาหมาย
4.1 รายการข้ อมูล             จ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร ร า ย อ า เ ภ อ ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ส า ร ว จ จ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร ร า ย อ า เ ภ อ
                      โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง
4.2 นิยาม                 จ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร ทั้ ง ห ม ด ห ม า ย ถึ ง จ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร ร า ย อ า เ ภ อ
                         ่
                      ที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ณ ปี งบประมาณ 2554
4.3 แหล่งข้ อมูล              จากการสารวจของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง
5. การประมวลผลตัวชี้วัด               ้
                      จานวนผูป่วยมาลาเรี ยคนไทยและต่างชาติที่อาศัยในประเทศมากกว่า 6 เดือน (M1) x 1,000
(สู ตรการคานวณ)                    จานวนประชากรรายอาเภอทั้งหมด
6. เกณฑ์ การให้ คะแนน             อัตราป่ วยมาลาเรี ยต่อพันประชากร(Annual parasite incidence rate per 1000 population)
                                         ่
                          ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผานมาน้อยกว่าร้อยละ 2 ได้ 0 คะแนน
                       อัตราป่ วยมาลาเรี ยต่อพันประชากร(Annual parasite incidence rate per 1000 population)
                                          ่
                          ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผานมามากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 2 ได้ 1 คะแนน
7. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด   ผู้รับผิดชอบ
                              ิ ั
                      1. นายแพทย์วชย สติมย    ั         ้
                                       ตาแหน่ง ผูอานวยการสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
                      หน่วยงาน สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง กรมควบคุมโรค
                      โทร 02-2903121
                                   ั
                      2. ชื่อ นางเสาวนิต วิชยขัทคะ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขเชี่ยวชาญ
                      หน่วยงาน สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง โทร. 02-590-3126 มือถือ 089-926-3161
                      โทรสาร 02-591-8422 E-mail s_vijaykadga@yahoo.com
                      3. ชื่ อ ดร สุ ภาวดี พวงสมบัติ นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ขช านาญการพิ เ ศษ หน่ ว ยงาน
                      สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง โทร. 02-590-3127 มือถือ 081 8311 270
                      โทรสาร 02-591-8422 E-mail jiabk@yahoo.com
                      4. ชื่ อ ดร. ประยุ ท ธ สุ ด าทิ พ ย์ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ช านาญการ หน่ ว ยงาน
                      สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง โทร. 02-590-3135 มือถือ 0860438558
                      โทรสาร 02-591-8422 E-mail prayuth08@yahoo.com
                      2. ชื่ อ นางสุ ธี ร า พู น ถิ น ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ช านาญการพิ เ ศษ หน่ ว ยงาน
                      สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง โทร. 02-590-3132 มือถือ 089 220 4802
                      โทรสาร 02-591-8422 E-mail suterra21@gmail.com

                      ผู้ประสานงาน
                      1. ดร สุ ภาวดี พวงสมบั ติ นั ก วิ ช ากา รสาธารณสุ ขช านาญการพิ เ ศษ หน่ วยงา น
                      สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง โทร. 02-590-3127 มือถือ 081 8311 270
                      โทรสาร 02-591-8422 E-mail jiabk@yahoo.com


  โรคเท้าช้ าง
1. ชื่อตัวชี้วัด                        ้
                    1. ความครอบคลุมกลุ่มเปาหมายที่ได้ รับการจ่ ายยารั กษากลุ่ม (Mass Drug Administration :
                      MDA) มากกว่ า ร้ อยละ80
                                                                    59

 2. เกณฑ์               ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายในการจ่ายยารักษากลุ่ม MDA มากกว่าหรื อเท่ากับ ร้อยละ80
 3. ผลงาน
 3.1 รายการข้ อมูล           จานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่ได้รับการจ่ายยา MDA
 3.2 นิยาม               ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย                   คื อ ป ร ะ ช า ช น ตั้ ง แ ต่ อ า ยุ 2
                                ่
                     ปี ขึ้นไปที่อาศัยอยูในพื้นที่แพร่ โรคที่ยงดาเนินการจ่ายยารักษากลุ่มตามโครงการกาจัดโรคเท้าช้าง
                                         ั
                     การรั ก ษากลุ่ ม (Mass Drug Administration : MDA) ในพื้ น ที่ / กลุ่ ม เป้ าหมาย
                    ที่ ย ั ง มี ก ารแพร่ เชื้ อพยาธิ โรคเท้ า ช้ า งตามโครงการก าจั ด โรคเท้ า ช้ า ง ด้ ว ยการจ่ า ยยา
                    Diethylcarbamazine citrate (DEC) ร่ วมกับ Albendazole ปี ละ 1 ครั้ ง แก่ ป ระชาชนทุ ก คน
                                          ั
                    เพื่อตัดการแพร่ เชื้อโรคเท้าช้างในพื้นที่น้ น
 3.3 วิธีรายงาน             ข้อมูลจากสถานีอนามัย รายงานถึง สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ รายงานถึง สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
 3.4 แหล่งข้ อมูล           บัญชีรายชื่อผูรับยารักษากลุ่ม(MDA) และ สรุ ปปะหน้าบัญชีรายชื่อผูรับยารักษากลุ่ม(MDA)
                             ้                         ้


     ้
4. กลุ่มเปาหมาย
4.1 รายการข้ อมูล            จานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด
4.2 นิยาม                เหมือนข้อ 3.2
4.3 วิธีรายงาน              ปี ละ 1 ครั้ง
4.4 แหล่งข้ อมูล             เหมือนข้อ 3.4
5. การประมวลผลตัวชี้วัด               จานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่ได้รับการจ่ายยาMDA X 100
(สู ตรการคานวณ)                   จานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด
6. เกณฑ์ การให้ คะแนน           - ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายในการจ่ายยารักษากลุ่มMDAน้อยกว่า ร้อยละ80 ได้ 0 คะแนน
                     - ครอบคลุมกลุ่ มเป้ าหมายในการจ่ายยารั กษากลุ่ มMDAมากกว่าหรื อเท่ ากับ ร้ อยละ80ได้ 0.2
                        คะแนน
7. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด  ผู้รับผิดชอบ
                              ั
                     1. นายแพทย์ วิชย สติมย ั    ้
                                    ผูอานวยการสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
                     2. นางธนพร ตูทอง้       นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                     3. นางสาวศันสนีย ์ โรจนพนัส นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                     4. นางเกษแก้ว มีเพียร     นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                     2. นางนิโลบล ธีระศิลป์    นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                     ผู้ประสานงาน
                     1. นางสาวพยอม งามพิพฒนกุล ั
                     2. นางสุ รางค์ สุ นาคราช
                     หน่วยงาน สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
                     โทร. 0 2590 3106-7
                     โทรสาร 0 22918433-4
                     E-mail taochang4@gmail.com


1. ชื่อตัวชี้วัด                                            ้
                      2. ความครอบคลุมในการดูแลและ/หรือรักษาผู้ป่วยโรคเท้ าช้ างในพืนที่ทุกราย
2. เกณฑ์                                  ้
                      ครอบคลุมในการดูแลและ/หรื อรักษาผูป่วยโรคเท้าช้างในพื้นที่ทุกราย
3. ผลงาน
3.1 รายการข้ อมูล                 ้
                     จานวนผูป่วยโรคเท้าช้างที่ได้รับการดูแล และ/หรื อ รักษา
3.2 นิยาม                  ้
                     ผูป่วยโรคเท้าช้าง แบ่งเป็ น 3 ประเภท
                                                                      60

                         1. ผูที่ตรวจพบไมโครฟิ ลาเรี ยหรื อแอนติเจนพยาธิโรคเท้าช้าง
                           ้
                         2. ผูปรากฏอาการอักเสบของต่อมและทางเดินน้ าเหลือง
                             ้
                         3. ผูปรากฏอาการอวัยวะบวมโต
                            ้
                    ก า ร รั ก ษ า เ ฉ พ า ะ ร า ย         (Selective      Drug       Administration:SDA)
                    คือ การจ่ ายยารั กษาเฉพาะบุ คคลที่ ตรวจพบเชื้ อพยาธิ โรคเท้าช้าง ด้วยการให้ยารั กษาโรคเท้าช้าง
                    Diethylcarbamazine citrate (DEC)ทุ ก 6 เดื อ นติ ด ต่ อ กัน เป็ นเวลาอย่า งน้อ ย 2 ปี หรื อ 2 ครั้ ง
                    จนกว่าผลการตรวจโลหิ ต 2 ครั้ งสุ ดท้ายที่ ติดต่ อ กัน พบว่าไม่มีไมโครฟิ ลาเรี ยหรื อแอนติ เจนแล้ว
                    โดยแบ่งเป็ นตามชนิดเชื้อดังนี้
                         ้
                       - ผูติดเชื้อพยาธิ ชนิ ด Wuchereria bancrofti ให้ยา DEC ขนาด 6 mg/kg/day ครั้งเดียว ทุก 6 เดือน
                    อย่างน้อย 2 ปี
                          ้
                       - ผูติดเชื้อพยาธิชนิด Brugia malayi ให้ยา DEC ขนาด 6 mg/kg/day 6 วันทุก 6 เดือน อย่างน้อย 2 ปี
                    ก า ร ดู แ ล ผู้ ป ร า ก ฏ อ า ก า ร โ ร ค เ ท้ า ช้ า ง ห ม า ย ถึ ง
                    ผู้ ที่ มี อ า ก า ร ตั้ ง แ ต่ ต่ อ ม น้ า เ ห ลื อ ง อั ก เ ส บ แ ล ะ ร ะ ย ะ ที่ มี อ วั ย ว ะ บ ว ม โ ต
                                                      ้
                    ได้รับความรู้ในการดูแลตนเองและนากลับไปดูแลตนเองที่บานได้ถูกต้อง ในเรื่ อง
                          3.1 วิธีการรักษาความสะอาดป้ องกันการติดเชื้อซ้ า
                          3.2 การนวดเพื่อให้เลือดและน้ าเหลืองไหลเวียนดีข้ ึน
                          3.3 การพัก ยกขาสู ง และการพันผ้ายืด
                            วิธีเหล่านี้ช่วยให้ผป่วยที่มีปัญหาต่อมหรื อท่อทางเดินน้ าเหลืองอักเสบหรื อผูมีขาโตลดพยา
                                      ู้                            ้
                    ธิสภาพได้
3.3 วิธีรายงาน              ข้อมูลจากสถานีอนามัย รายงานถึงสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ รายงานถึงสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
3.4 แหล่งข้ อมูล            เรื่ องการรั ก ษา ใช้ แ บบรายงานรั บ ผู้ป่ วยรายใหม่ การรั ก ษา และการจ าหน่ า ยผู้ป่ วยรายเก่ า
                    หรื อระเบียบการรักษาผูป่วยโรคเท้าช้าง ตามคู่มือโรคเท้าช้าง
                                    ้
                    เ รื่ อ ง ก า ร ดู แ ล ใ ช้ แ บ บ ฟ อ ร์ ม บั น ทึ ก ผู้ ป่ ว ย ภ า ว ะ เ ท้ า ช้ า ง
                    แบบฟอร์มติดตามผูป่วยภาวะเท้าช้างตามคู่มือโรคเท้าช้าง
                                 ้
     ้
4. กลุ่มเปาหมาย
4.1 รายการข้ อมูล                 ้
                    จานวนผูป่วยโรคเท้าช้างทุกรายในพื้นที่
4.2 นิยาม                เหมือนข้อ 3.2
4.3 วิธีรายงาน                   ้
                    ทะเบียนผูป่วยโรคเท้าช้างของหน่วยควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงและสถานีอนามัยในพื้นที่
4.4 แหล่งข้ อมูล                ้
                    จานวนผูป่วยโรคเท้าช้างในพื้นที่
5. การประมวลผลตัวชี้วัด                   ้
                           จานวนผูป่วยโรคเท้าช้างที่ได้รับการดูแลและ/หรื อรักษา X 100
(สู ตรการคานวณ)                        ้
                           จานวนผูป่วยโรคเท้าช้างทั้งหมดในพื้นที่
6. เกณฑ์ การให้ คะแนน             - ไม่ครอบคลุมในการดูแลและ/หรื อรักษาผูป่วยโรคเท้าช้างในพื้นที่ทุกราย ให้ 0 คะแนน
                                               ้
                       - ครอบคลุมในการดูแลและ/หรื อรักษาผูป่วยโรคเท้าช้างในพื้นที่ทุกราย ให้ 1 คะแนน
                                              ้

7. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด  ผู้รับผิดชอบ
                            ั
                    1.นายแพทย์ วิชย สติมย ั   ้
                                  ผูอานวยการสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
                           ้
                    2.นางธนพร ตูทอง      นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                    3.นางสาวศันสนีย ์ โรจนพนัส นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                    4.นางเกษแก้ว มีเพียร    นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                    2.นางนิโลบล ธีระศิลป์   นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                    ผู้ประสานงาน
                                ั
                    1. นางสาวพยอม งามพิพฒนกุล
                                                                  61

                         2. นางสุ รางค์ สุ นาคราช
                         หน่วยงาน สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
                         โทร. 0 2590 3106-7
                         โทรสาร 0 22918433-4
                         E-mail taochang4@gmail.com


1. ชื่อตัวชี้วัด                               ้
                3. ผู้ป่วยรายใหม่ ที่ติดเชื้อโรคเท้ าช้ างในพืนที่ไม่ เกิน 1:1000 ประชากรรายตาบล
2. เกณฑ์              ้
                 ผูป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อโรคเท้าช้างในพื้นที่ไม่เกิน 1 : 1,000 ประชากรรายตาบล
3. ผลงาน
3.1 รายการข้ อมูล
3.2 นิยาม            ผู้ ป่ ว ย ร า ย ใ ห ม่ ที่ ติ ด เ ชื้ อ ใ น พื้ น ที่                   ห ม า ย ถึ ง
                   ้
                 ผูที่ตรวจพบไมโครฟิ ลาเรี ยหรื อแอนติเจนพยาธิโรคเท้าช้างรายใหม่และได้รับการสอบสวนโรคแล้วพบว่าเป็ นการติดเชื้อในพื้นท
                 (ตั้ งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2223 ถึง วันที่ดาเนินการประเมินผล)
                                   ้               ั
                 ผู้ที่พบไมโครฟิ ลาเรีย หมายถึง ผูที่ตรวจพบไมโครฟิ ลาเรี ยหรื อพยาธิตวอ่อนโรคเท้าช้าง
                 ผู้ ที่ พ บ แ อ น ติ เ จ น พ ย า ธิ โ ร ค เ ท้ า ช้ า ง                    ห ม า ย ถึ ง
                  ้
                 ผูที่ตรวจพบแอนติเจนพยาธิโรคเท้าช้างซึ่งจะตรวจได้จากสารคัดหลังของพยาธิโรคเท้าช้าง ชนิด Wuchereria bancrofti
                                                 ่
3.3 วิธีรายงาน         สถานีอนามัยร่ วมกับหน่วยควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง รายงาน สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
3.4 แหล่งข้ อมูล*        รายงานสรุ ปผลการตรวจโลหิต (F.S.2)
                              ้
                รายงานแบบสอบสวนผูป่วยโรคเท้าช้างเฉพาะราย
     ้
4. กลุ่มเปาหมาย
4.1 รายการข้ อมูล          จานวนประชากรทั้งหมดในตาบล
4.2 นิยาม                                                  ั
                  จานวนประชากรทั้งหมดในตาบล หมายถึง จานวนประชากรทั้งหมดจากการสารวจปี ปัจจุบน
4.3 วิธีรายงาน           ปี ละ 1 ครั้ง
4.4 แหล่งข้ อมูล           จากการสารวจของสถานีอนามัย
5. การประมวลผลตัวชี้วัด            ้
                  จานวนผูป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อในพื้นที่X1000
(สู ตรการคานวณ)           จานวนประชากรทั้งหมดในตาบล
6. เกณฑ์ การให้ คะแนน            - มากกว่า 1:1000 ประชากร รายตาบล ได้ 0 คะแนน
                       - น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1:1000 ประชากรรายตาบล ได้ 1 คะแนน
7                 . ผู้รับผิดชอบ
                         ิ ั
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 1.นายแพทย์วชย สติมย   ั     ้
                                  ผูอานวยการสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
                  2.นางธนพร ตูทอง ้       นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                  3.นางสาวศันสนีย ์ โรจนพนัส นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                  4.นางเกษแก้ว มีเพียร      นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                  2.นางนิโลบล ธีระศิลป์      นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                  ผู้ประสานงาน
                  1. นางสาวพยอม งามพิพฒนกุลั
                  2. นางสุ รางค์ สุ นาคราช
                  หน่วยงาน สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
                  โทร. 0 2590 3106-7 โทรสาร 0 22918433-4
                  E-mail taochang4@gmail.com
                                                                              62

ห ม า ย เ ห ตุ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด จา ก คู่ มื อ โ ร ค เ ท้ า ช้ า ง แ ล ะ แ น ว ท า ง แ ล ะ ขั้ น ต อ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง
ควบคุมและป้ องกันโรคเท้าช้างสาหรับเจ้าหน้าที่ในระบบบริ การสาธารณสุ ขจังหวัด ดาวน์โหลดได้จากwww.thaivbd.org
                                                                   63

โรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลัน หรือ โรคอาหารเป็ นพิษ
       ั
1. ชื่อตัวชี้วด                     ้
               มีการดาเนินงานเฝ้ าระวัง ปองกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลัน หรื อ โรคอาหารเป็ นพิษ
               ได้ตามเกณฑ์ ที่กาหนด
2. เกณฑ์           ก า ร ด า เ นิ น ง า น เ ฝ้ า ร ะ วั ง ป้ อ ง กั น ค ว บ คุ ม โ ร ค อุ จ จ า ร ะ ร่ ว ง ห รื อ
                          ่
               โรคอาหารเป็ นพิษได้ผานเกณฑ์ตามที่กาหนด

3. ผลงาน
3.1 รายการข้อมูล          การด าเนิ น งานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุ มโรคอุ จ จาระร่ ว ง หรื อ โรคอาหารเป็ นพิ ษ
               ในอาเภอเป้ าหมาย ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด 3 ข้อ ได้แก่ มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรค /
               ปัจจัยเสี่ ยงของการเกิดโรค มีแผนงาน/โครงการ และ ดาเนินการ

3.2 นิยาม          อุ จ จาระร่ วงเฉี ยบพลั น        หมายถึ ง ภาวะที่ มี ก ารถ่ า ยอุ จ จาระเหลวจ านวน 3
               ค รั้ ง ต่ อ วั น หรื อ มา ก ก ว่ า    หรื อ ถ่ า ย มี มู ก หรื อ ป น เ ลื อ ดอ ย่ า ง น้ อ ย 1 ค รั้ ง
               ห รื อ ถ่ า ย เ ป็ น น้ า จ า น ว น ม า ก ก ว่ า                 1 ค รั้ ง ขึ้ น ไ ป
               การติดเชื้อก่อโรคอุจจาระร่ วงเกิดจากการติดต่อจากบุคคลหนึ่ งไปสู่ อีกบุคคลหนึ่ ง ทาง Fecal-
               oral-route ห รื อ โ ด ย ก า ร กิ น อ า ห า ร ห รื อ ดื่ ม น้ า ที่ ป น เ ปื้ อ น เ ชื้ อ บ า ง ช นิ ด
               ท าให้ เ กิ ด โรคทั้ง ที่ รั บ เข้า ไปจ านวนน้ อ ย จึ ง ท าให้ เ กิ ด การติ ด ต่ อ แบบสั ม ผัส โดยตรง
               ปั จจัยที่ส่งเสริ มให้เกิ ดการติดเชื้ อได้ง่าย ได้แก่ อายุน้อย ภูมิคุมกันบกพร่ อง โรคหัด
                                                      ้
               ภาวะทุ พ โภชนาการ เดิ น ทางไปยัง แหล่ ง ที่ มี ก ารระบาดของเชื้ อ ไม่ ไ ด้รั บ นมแม่
               อนามัยส่ วนบุคคลไม่ดี กินอาหารหรื อดื่มน้ าที่ปนเปื้ อน
               โ ร ค อ า ห า ร เ ป็ น พิ ษ                  ที่ ใ ช้ อ ธิ บ า ย ถึ ง
               อาการป่ วยที่ เ กิ ด จากการกิ น อาหารหรื อน้ าที่ ป นเปื้ อนเชื้ อแบคที เ รี ย ไวรั ส พยาธิ
               ตลอดจนการปนเปื้ อนของสารเคมี โลหะหนั ก พิ ษ จากพื ช ) เห็ ด พิ ษ สบู่ ด า มะกล่ า (
               หรื อสั ต ว์บ างชนิ ด ) ปลาปั กเป้ า แมงดาทะเล ปลาทะเลบางชนิ ด และคางคก (
                ้
               ผูป่วยมักจะถ่ายอุจจาระเหลวอย่างน้อย 3 ครั้งใน 24ชัวโมง หรื อถ่ายเป็ นน้ าอย่างน้อย 1 ครั้ง
                                             ่
3.3 วิธีรายงาน        . จังหวัดรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดาเนินงานในอาเภอเป้ าหมายตามแบบ
               ประเมินรายการเกณฑ์ที่กาหนด
               . สานักงานป้ องกันควบคุมโรค รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดาเนินงานของ
               จังหวัดที่รับผิดชอบอาเภอเป้ าหมาย
               . กรมควบคุมโรค โดยสานักโรคติดต่อทัวไปรวบรวบข้อมูลและติดตามความก้าวหน้า
                                     ่
               ผลการดาเนินงานของจังหวัดที่รับผิดชอบอาเภอเป้ าหมาย โดยผ่านเครื อข่ายผูรับผิดชอบ    ้
               ของสานักงานป้ องกันควบคุมโรค
3.4 แหล่งข้อมูล       อ า เภ อเ ป้ าหมา ย ด า เนิ น งา นเ ฝ้ าร ะวั ง ป้ อง กั น ควบคุ มโร คอุ จจา ระ ร่ วง หรื อ
                          ่
               โรคอาหารเป็ นพิษได้ผานเกณฑ์ตามที่กาหนด

4. กลุ่มเป้ าหมาย       อาเภอเป้ าหมาย
4.1 รายการข้อมูล
4.2 นิยาม
4.3 วิธีรายงาน
4.4 แหล่งข้อมูล
           ั
2. การประมวลผลตัวชี้วด     --------
(สู ตรการคานวณ)
6. เกณฑ์การให้คะแนน         -     ่
                     ไม่ผานเกณฑ์ที่กาหนด ได้ 0 คะแนน
                                                            64

                      -  ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ได้ 1.2 คะแนน


7.                  ชื่อ นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด
 ้      ้        ั   ตาแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 1
                   หน่วยงาน สานักโรคติดต่อทัวไป
                                ่
                   โทร. 0 2590 3189
                   มือถือ 081 8394154
                   โทรสาร 0 2291 8436
                   E-mail tapanokr@yahoo.com
                   ชื่อ นางสาวกรกานต์ ป้ อมบุญมี
                   ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                   หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 1 สานักโรคติดต่อทัวไป
                                           ่
                   โทร. 0 2590 3180 , 0 2962 9292
                   มือถือ 089 6805690
                   โทรสาร 0 2951 0918
                   E-mail sunlight@gmail.com
                   ชื่อ นางทัชญาณี บุตรจินดา
                   ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                   หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 1 สานักโรคติดต่อทัวไป
                                            ่
                   โทร. 0 2590 3180
                   มือถือ 086 9868069
                   โทรสาร 0 2291 8436
                   E-mail Touch_165@yahoo.com
เกณฑ์ การให้ คะแนน : ระดับอาเภอเป้ าหมาย
รายการเกณฑ์ ที่กาหนด                                      การให้ คะแนน
                                                (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1. อาเภอมีการวิเคราะห์สถานการณ์โรค/ปัจจัยเสี่ ยงของการเกิดโรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลัน หรื อ    30 คะแนน
อาหารเป็ นพิษในพื้นที่ได้ครบถ้วนตามที่กาหนด

2. อาเภอมีแผนงานโครงการในการดาเนินงานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลัน     20 คะแนน
                        ้      ั
 หรื อโรคอาหารเป็ นพิษ พร้อมทั้งมีงบประมาณและผูรับผิดชอบที่ชดเจน

3. อาเภอดาเนินการป้ องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลัน หรื อโรคอาหารเป็ นพิษ เพื่อลด     20 คะแนน
ปัจจัยเสี่ ยง

หมายเหตุ : อาเภอผ่านเกณฑ์ คือ มีคะแนนรวมมากกว่ าหรือเท่ ากับ 75 คะแนน
        (รายละเอียดเกณฑ์ ในภาคผนวก )
                                                            65
ภาคผนวก
รายละเอียดเกณฑ์                                           คะแนน    หมายเห
                                                 (คะแนนเต็ม = 100 ตุ
                                                   คะแนน)
                                                อ าเภ อ าเภ อ าเภ
                                                อ1 อ2 อ3
.1 อาเภอมีการวิเคราะห์ สถานการณ์ โรค หรือ
ปัจจัยเสี่ ยงของการเกิดโรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลัน หรือ โรคอาหารเป็ นพิษ
     ้
ในพืนที่ได้ครบถ้ วนตามที่กาหนด ( 30 คะแนน )
1.1
               ั
อาเภอมีการวิเคราะห์ลกษณะการระบาดของโรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลันหรื อโรคอาหารเป็ นพิษ
ย้อนหลัง 3 – 2 ปี ด้วยสถิติ อัตรา, อัตราส่ วน , สัดส่ วน
     - ตัวแปรพื้นที่ ( 2 คะแนน )
    - ตัวแปรตามบุคคล ( 2 คะแนน )
    - ตัวแปรตามเวลา ( 2 คะแนน )
 1.2อาเภอมีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงของการเกิดโรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลัน หรื อโรคอาหารเป็ นพิษ
                        ้
 - วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดโรค จากผูป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล ,
จากการสอบสวนการระบาดของโรค ( 2 คะแนน )
 1.3มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ หรื อ สถานการณ์โรคในการประชุมผูบริ หาร /    ้
ผูเ้ กี่ยวข้องประจาทุกเดือน ( 10 คะแนน )
2.
                              ้
อาเภอมีแผนงานโครงการในการดาเนินงานเฝ้ าระวังปองกันของการเกิดโรคอุจจาระร่ วงเฉียบ
พลัน หรือ โรคอาหารเป็ นพิษ ( 20 คะแนน )
 2.1อาเภอต้องมีแผนงานโครงการเฝ้ าระวังป้ องกันของการเกิดโรคอุจจาระร่ วง เฉียบพลัน
หรื อ โรคอาหารเป็ นพิษ ( 2 คะแนน )
 2.2อาเภอ มีการระบุกิจกรรมย่อยในการปฏิบติงาน,ระบุเวลาผูรับผิดชอบ , กิจกรรม/แผนงาน
                          ั        ้
( 10 คะแนน )
2.3 อาเภอมีงบประมาณในการดาเนินงานและระบุไว้ในแผนสามารถตรวจสอบได้ ( 2 คะแนน )
             ้
3. อาเภอดาเนินการปองกันควบคุมโรคโรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลัน หรือ
              ่
โรคอาหารเป็ นพิษ เพือลดปัจจัยเสี่ ยง ( 50 คะแนน )
3.1 มีกิจกรรมการนาเสนอแผนงานโครงการให้เจ้าหน้าที่รับทราบและเข้าใจ อย่างทัวถึง ( 5 คะแนน )
                                          ่
3.2 มีกิจกรรมการเฝ้ าระวังสถานการณ์โรค ตรวจสอบการระบาดของทุกโรค สัปดาห์ ( 5 คะแนน )
3.3 มีกิจกรรมการเฝ้ าระวังโรคล่วงหน้า ได้แก่ ( 10 คะแนน )
    - การสุ่ มตรวจหาเชื้อ ในน้ าดื่มน้ าใช้ อาหาร ส่ งตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
    - เก็บตัวอย่างน้ าประปาเพื่อเฝ้ าระวังปริ มาณคลอรี นตกค้าง
3.4 มีกิจกรรมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หรื อให้สุขศึกษาแก่ประชาชนทัวไป      ่
    โดยอาศัยสื่ อต่างๆ ( 10 คะแนน )
3.2 มีกิจกรรมการประสานความร่ วมมือในการปรับปรุ งสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม
    กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล, อบต. ( 10 คะแนน )
                                                                    66

รายละเอียดเกณฑ์                                            คะแนน    หมายเห
                                                  (คะแนนเต็ม = 100 ตุ
                                                    คะแนน)
                                                 อ าเภ อ าเภ อ าเภ
                                                 อ1 อ2 อ3
                              ั
3.6 การเตรี ยมทีมเฉพาะกิจในการสอบสวนควบคุมโรคให้พร้อมปฏิบติงาน ( 5 คะแนน )
                             ั
3.7 มีการนิ เทศ ติดตาม ประเมินผล ตามเกณฑ์ที่กาหนด วิธีปฏิบติ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การทางาน ( 5 คะแนน )
รวมคะแนน
       ั
1. ชื่อตัวชี้วด         อัตราป่ วยโรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลัน หรื อ โรคอาหารเป็ นพิษในระดับอาเภอไม่ เกินค่ ามัธยฐาน 5
                ปี ย้ อนหลัง
2. เกณฑ์            อัตราป่ วยโรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลันหรื อโรคอาหารเป็ นพิษในระดับอาเภอน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 2
                ปี ย้อนหลัง (อัตราป่ วยต่อประชากรแสนคน)
3. ผลงาน
3.1 รายการข้อมูล              ้
                จานวนผูป่วยโรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลัน หรื อ โรคอาหารเป็ นพิษ
3.2 นิยาม            อั ต ร า ป่ ว ย โ ร ค อุ จ จ า ร ะ ร่ ว ง เ ฉี ย บ พ ลั น ห รื อ โ ร ค อ า ห า ร เ ป็ น พิ ษ ห ม า ย ถึ ง
                จ านวนผู้ป่ วยโรคอุ จ จาระร่ ว งเฉี ย บพลัน หรื อ โรคอาหารเป็ นพิ ษ ต่ อ ประชากรแสนคน
                ต า ม ปี ป ฏิ ทิ น ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ค า น ว ณ จ า ก จ า น ว น ผู้ ป่ ว ย คู ณ ด้ ว ย 1 0 0 , 0 0 0
                หารด้วยจานวนประชากรกลางปี
                อัตราป่ วยในระดับอ าเภอไม่ เกิน ค่ า มัธยฐาน 5 ปี ย้ อนหลัง โดยคานวณจากค่ ามัธยฐาน 2 ปี
                ย้อนหลัง ตามปี ปฏิทิน (พ.ศ. 2549-2553)
3.3 วิธีรายงาน          จังหวัดรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดาเนินงานในอาเภอเป้ าหมายตามแบบ
                รายงานตามแบบบัตร รง.206 และ รง. 207
                 สานักงานป้ องกันควบคุมโรค รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดาเนินงานของ
                จังหวัดที่รับผิดชอบอาเภอเป้ าหมาย
                 กรมควบคุมโรค โดยสานักโรคติดต่อทัวไปรวบรวบข้อมูลและติดตามความก้าวหน้า
                                        ่
                ผลการดาเนินงานของจังหวัดที่รับผิดชอบอาเภอเป้ าหมาย โดยผ่านเครื อข่ายผูรับผิดชอบ    ้
                ของสานักงานป้ องกันควบคุมโรค
3.4 แหล่งข้อมูล         รายงานตามแบบบัตร รง.206 และ รง.207 ในระบบรายงานการเฝ้ าระวังโรคของ
                สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และประชากรกลางปี ของกระทรวงมหาดไทย
4. กลุ่มเป้ าหมาย           ประชากรทัวไป ่
4.1 รายการข้อมูล         จานวนประชากรกลางปี
4.2 นิยาม
4.3 วิธีรายงาน
4.4 แหล่งข้อมูล         ประชากรกลางปี ของกระทรวงมหาดไทย
           ั
2. การประมวลผลตัวชี้วด         ้
                 จานวนผูป่วยโรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลัน หรื อ โรคอาหารเป็ นพิษ  100,000
(สู ตรการคานวณ)                    จานวนประชากรกลางปี
6. เกณฑ์การให้คะแนน         - มากกว่าหรื อเท่ากับค่ามัธยฐาน 2 ปี ย้อนหลัง ได้ 0 คะแนน
                  - น้อยกว่าค่ามัธยฐาน 2 ปี ย้อนหลัง ได้ 1 คะแนน
                                              67
7                 . ชื่อ นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด ตาแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 1
 ้      ้        ั
                  หน่วยงาน สานักโรคติดต่อทัวไป
                               ่
                  โทร. 0 2590 3189
                  มือถือ 081 8394154
                  โทรสาร 0 2291 8436
                  E-mail tapanokr@yahoo.com
                  ชื่อ นางสาวกรกานต์ ป้ อมบุญมี
                  ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                  หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 1 สานักโรคติดต่อทัวไป
                                           ่
7                 . โทร. 0 2590 3180 , 0 2962 9292
  ้      ้        ั
ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด มือถือ 089 6805690
   (ต่อ)             โทรสาร 0 2951 0918
                  E-mail sunlight@gmail.com
                  ชื่อ นางทัชญาณี บุตรจินดา
                  ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                  หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 1 สานักโรคติดต่อทัวไป
                                            ่
                  โทร. 0 2590 3180
                  มือถือ 086 9868069
                  โทรสาร 0 2291 8436
                  E-mail Touch_165@yahoo.com
                                                                      68

       โรคหนอนพยาธิ
       ั
1. ชื่อตัวชี้วด                ้
              มีการดาเนินงานการปองกันโรคหนอนพยาธิตามที่กาหนดในอาเภอที่มีความชุ กของโรคสู งกว่ าร้ อยละ 10
2. เกณฑ์          มีการดาเนินการ ครบ 2 ข้อ
3. ผลงาน
3.1 รายการข้อมูล      มีการดาเนิ น งานการป้ องกัน โรคหนอนพยาธิ ตามที่กาหนดในอาเภอที่มีความชุ กของโรคสู งกว่าร้ อยละ 10   ครบ 2
                                 ั
              ข้อตามที่กาหนด ได้แก่ มีแผนปฏิบติการ มีการตรวจอุจจาระ มีการรักษา มีการสื่ อสารความรู้ และ สรุ ปผลงาน
3.2 นิยาม          โรคหนอนพยาธิ ในที่นี้หมายความเฉพาะถึง โรคพยาธิใบไม้ ตับ หรือ โรคพยาธิปากขอ เท่ านั้น
              1. นิยามโรคพยาธิปากขอ
                1.1 ผู้ป่วยอาจไม่ มีอาการ หรือ มีอาการ ดังนี้
                  1) อาการในระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสี ยตามมา
                  2) ซีด
                1.2 การวินิจฉัย
                                       ู้
                  1) อาการทางคลินิก ร่ วมกับการชักประวัติผป่วยและภูมิลาเนา
                  2) ตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิ
                  การเพาะเชื้อ (Culture method) และ การตรวจด้วยวิธีทางอิมมิวโนวิทยา
                 ่                   ั
              แม้วาให้ประสิ ทธิภาพในการตรวจสู งแต่ยงไม่เป็ นที่นิยม
              2. นิยามโรคพยาธิใบไม้ ตับ
                2.1 ผู้ป่วยอาจไม่ มีอาการ หรือ มีอาการ ดังนี้
                  1) แน่นท้องที่ใต้ชายโครงขวาอาจจุกแน่นไปที่ใต้ลินปี่ หรื อใต้ชายโครงซ้าย เรื้ อรัง
                                           ้
              รายที่มีอาการรุ นแรงอาจจุกแน่นท้องมากจนทางานไม่ได้ อาการอื่นๆ
                  2) เบื่ออาหาร ท้องอืด ตับโต ถ่ายเหลวเป็ นบางครั้ง
                  3) มีไข้ต่าๆ
                      ้             ่
                  4) ในผูป่วยที่เป็ นโรคขาดอาหารอยูแล้วจะมีน้ าหนักลดลง ขาบวม อาการรู้สึก “ออกร้อน”
                ้
              ที่ทองหรื อหลังเป็ นลักษณะพิเศษที่พบได้ในโรคพยาธิใบไม้ตบ   ั

               2.2 การวินิจฉัย
                    1. อาการทางคลินิก ประวัติภูมิลาเนาและการตรวจทางห้องปฏิบติการ    ั
                    2. ตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่ของพยาธิ น้ ีเป็ นวิธีที่ดีและเชื่อถือได้มากที่สุด ตรวจโดยวิธีธรรมดา (simple smear) หรื อ
              วิธีเข้มข้น (formalin-ether concentration technique) หรื อ โดยวิธี Kato’s thick smear technique
                    การ ตรวจโดยวิธีอิมมิวโนวินิจฉัย (immunoddiagnosis) ไม่ค่อยใช้
                     ั ั่     ้
              ในเวชปฏิบติทวไป ในผูป่วยที่มีทางเดินน้ าดีอุดตัน ต้องวินิจฉัยแยกจากสาเหตุอื่นๆ เช่น cholangitis , liver carcinoma ,
              cholangiocarcinoma การทาultrasonography จะช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคได้
              3. การวิเคราะห์ ความชุ กของโรคหนอนพยาธิ ที่ผ่านมา
              อัตราความชุก(Prevalence rate) = จานวนที่ตรวจพบไข่หนอนพยาธิ
              (ชนิดใดชนิดหนึ่ง)  100 หารด้วย จานวนผูส่งอุจจาระตรวจทั้งหมด
                                       ้
              4. การดาเนินงานการปองกันโรคหนอนพยาธิ มีดงนี้
                          ้             ั
                      ั
              1) มีแผนปฏิบติการป้ องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในระดับอาเภอ
              2) มีการตรวจอุจจาระ เพื่อค้นหาผูเ้ ป็ นโรคหนอนพยาธิตามมาตรฐาน
                 กรมควบคุมโรค
              3) มีการรักษาผูเ้ ป็ นโรคหนอนพยาธิตามมาตรฐาน
              4) มีการสื่ อสารความรู้ให้ประชาชน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
              2) สรุ ปผลการดาเนินงาน
                                                              69

3.3 วิธีรายงาน          จังหวัดรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดาเนินงานในอาเภอเป้ าหมาย
                 สานักงานป้ องกันควบคุมโรค รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดาเนินงาน
                ของจังหวัดที่รับผิดชอบอาเภอเป้ าหมาย
                          ก    ร    ม     ค    ว    บ  คุ    ม     โ    ร    ค
                โดยสานักโรคติดต่อทัวไปรวบรวบข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของจังหวัดที่รับผิดชอบอาเภอเป้ าหมาย
                           ่
                          ้
                โดยผ่านเครื อข่ายผูรับผิดชอบของสานักงานป้ องกันควบคุมโรค
3.4 แหล่งข้อมูล         เอกสารการดาเนินงานของอาเภอเป้ าหมาย (รพช. / สสอ. )
4. กลุ่มเป้ าหมาย            นักเรียนและเยาวชนในโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรี ยนและเยาวชน
                    และพื้นที่ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดาริ
                                       ั
                    ประชาชนกลุ่มเสี่ ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตบ หรื อ โรคพยาธิปากขอ
4.1 รายการข้อมูล
4.2 นิยาม
4.3 วิธีรายงาน
4.4 แหล่งข้อมูล
           ั
2. การประมวลผลตัวชี้วด      ----
(สู ตรการคานวณ)
6. เกณฑ์การให้คะแนน           -  มีการดาเนินการไม่ครบ 2 ข้อ ได้ 0 คะแนน
                     -  มีการดาเนินการป้ องกันโรคหนอนพยาธิ ดังนี้
                              ั
                       1) มีแผนปฏิบติการป้ องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในระดับอาเภอ
                       2) มีการตรวจอุจจาระ เพื่อค้นหาผูเ้ ป็ นโรคหนอนพยาธิตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค
                       3) มีการรักษาผูเ้ ป็ นโรคหนอนพยาธิตามมาตรฐาน
                       4) มีการสื่ อสารความรู้ให้ประชาชน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
                       5) สรุ ปผลการดาเนินงาน
                       ครบ 2 ข้อ ได้ 1.2 คะแนน

7                . ชื่อ นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด ตาแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 1
 ้      ้        ั
                 หน่วยงาน สานักโรคติดต่อทัวไป
                              ่
                 โทร. 0 2590 3189
                 มือถือ 081 8394154
                 โทรสาร 0 2291 8436
                 E-mail tapanokr@yahoo.com

                ชื่อ นางสาวกรกานต์ ป้ อมบุญมี
                ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 1 สานักโรคติดต่อทัวไป
                                         ่
                โทร. 0 2590 3180 , 0 2962 9292
                มือถือ 089 6805690
                โทรสาร 0 2951 0918
                E-mail sunlight@gmail.com

                ชื่อ นางทัชญาณี บุตรจินดา
                                                          70

            ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
            หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 1 สานักโรคติดต่อทัวไป
                                    ่
            โทร. 0 2590 3180
            มือถือ 086 9868069
            โทรสาร 0 2291 8436
            E-mail Touch_165@yahoo.com
       ั
1. ชื่อตัวชี้วด   อัตราความชุ กของโรคพยาธิใบไม้ ตับ หรือพยาธิปากขอ น้ อยกว่ าร้ อยละ 10
2. เกณฑ์       น้อยกว่าร้อยละ 10
3. ผลงาน
3.1 รายการข้อมูล   จานวนที่ตรวจพบไข่หนอนพยาธิ (ชนิดใดชนิดหนึ่ง)
3.2 นิยาม                                  ้
           อัตราความชุ กของโรคหนอนพยาธิ หมายถึ ง จานวนผูป่ วยที่ เป็ นโรคหนอนพยาธิ ท้ ังหมดในประชากร ณ
                             ้
           เวลาหนึ่ง ๆ หรื อกล่าว คือ จานวนผูป่วยในประชากรหนึ่ง ๆ หารด้วยจานวนประชากรทั้งหมด
3.3 วิธีรายงาน     จังหวัดรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดาเนินงานในอาเภอเป้ าหมาย
            สานักงานป้ องกันควบคุมโรค รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดาเนินงาน
           ของจังหวัดที่รับผิดชอบอาเภอเป้ าหมาย
                ก     ร     ม   ค    ว     บ    คุ   ม    โ   ร     ค
           โดยสานักโรคติดต่อทัวไปรวบรวบข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของจังหวัดที่รับผิดชอบอาเภ
                      ่
                          ้
           อเป้ าหมาย โดยผ่านเครื อข่ายผูรับผิดชอบของสานักงานป้ องกันควบคุมโรค
3.4 แหล่งข้อมูล   โครงการควบคุ ม โรคหนอนพยาธิ ใ นนั ก เรี ยนและเยาวชนและพื้ น ที่ ภู ฟ้ าพัฒ นาตามพระราชด าริ หรื อ
           โครงการสารวจเฉพาะที่ดาเนินการ โดยอาเภอ / จังหวัด
4. กลุ่มเป้ าหมาย
4.1 รายการข้อมูล  จานวนผูส่งอุจจาระตรวจทั้งหมด
              ้
4.2 นิยาม
4.3 วิธีรายงาน
4.4 แหล่งข้อมูล   อัตราความชุกได้จากรายงานผลในโครงการสารวจ
2         . อัตราความชุก ( Prevalence rate )
การประมวลผลตัวชี้   = จานวนที่ตรวจพบไข่หนอนพยาธิ(ชนิดใดชนิดหนึ่ง)  100
วัด                 จานวนผูส่งอุจจาระตรวจทั้งหมด
                       ้
(สู ตรการคานวณ)
6         .    - มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 10 ได้ 0 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน     - น้อยกว่าร้อยละ 10 ได้ 1 คะแนน
   ้      ้        ั
 7. ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด     ชื่อ นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
                      ตาแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 1
                      หน่วยงาน สานักโรคติดต่อทัวไป
                                   ่
                      โทร. 0 2590 3189
                                                                     71

                               มือถือ 081 8394154
                               โทรสาร 0 2291 8436
                               E-mail tapanokr@yahoo.com

            ้      ้        ั
         7. ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด(ต่อ)  ชื่อ นางสาวกรกานต์ ป้ อมบุญมี
                               ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                               หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 1 สานักโรคติดต่อทัวไป
                                                       ่
                               โทร. 0 2590 3180 , 0 2962 9292
                               มือถือ 089 6805690
                               โทรสาร 0 2951 0918
                               E-mail sunlight@gmail.com

                               ชื่อ นางทัชญาณี บุตรจินดา
                               ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                               หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 1 สานักโรคติดต่อทัวไป
                                                       ่
                               โทร. 0 2590 3180
                               มือถือ 086 9868069
                               โทรสาร 0 2291 8436
                               E-mail Touch_165@yahoo.com
         โรคพิษสุ นัขบ้ า
       ั
1. ชื่อตัวชี้วด                             ้                         ้
                  มีพื้นที่ที่มีแผนงาน /โครงการสร้ างพืนที่ปลอดโรคพิษสุ นัขบ้ าและจัดระดับความเสี่ ยงของพืนที่ตามเกณฑ์ ที่กรมควบคุมโรคกาห
                              ้
                  อย่ างน้ อยอาเภอละ 1 พืนที่
                                                                         72

2. เกณฑ์                มีแผนงาน/โครงการอย่างน้อยอาเภอละ 1 พื้นที่

3. ผลงาน
3.1 รายการข้อมูล                                        ั
                    จานวนพื้นที่ที่มีแผนงาน/โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุ นขบ้าและจัดระดับความเสี่ ยงของพื้นที่ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกาห
                    อย่างน้อยอาเภอละ 1 พื้นที่

3.2 นิยาม                 แ ผ น ง า น /โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง พื้ น ที่ ป ล อ ด โ ร ค พิ ษ สุ นั ข บ้ า                ห ม า ย ถ
                    การสร้ างพื้นที่ ปลอดโรคพิษสุ นัขบ้าตามคู่มือ หลักเกณฑ์ส ร้ างพื้น ที่ป ลอดโรคพิษ สุ นัขบ้า (Rabies Free Area) กรมควบคุ มโ
                    กระทรวงสาธารณสุ ข
                                ้
                     ขั้นตอนการสร้ างพืนที่ปลอดโรคพิษสุ นัขบ้ า
                    .1 พื้นที่ปลอดโรคพิษสุ นขบ้า ั
                                        ั
                       นิยาม พื้นที่ที่ไม่ปรากฏโรคพิษสุ นขบ้าในคนและในสัตว์ทุกชนิด มีการเฝ้ าระวังค้นหาโรคอย่างทัวถึง มีมาตรการการควบคุมอ
                                                                     ่
                                                                        ั
                    อย่างต่อเนื่องและควรมีการเฝ้ าระวังการนาสัตว์เข้ามาในพื้นที่อย่างมีประสิ ทธิภาพจนผลการตรวจทางห้องปฏิบติการ
                                      ั
                    ไม่พบคนและสัตว์เป็ นโรคพิษสุ นขบ้าตลอดระยะเวลา 2ปี ติดต่อกัน
                    .2 พื้นที่ควบคุมโรคพิษสุ นขบ้า ั
                       ระดับ A หมายถึง พื้นที่ไม่พบรายงานโรคในคนและในสัตว์ตลอดระยะเวลา 2ปี
                                                                ั
                       ระดับ B หมายถึง พื้นที่ไม่พบรายงานโรคในคนและในสัตว์ตลอดระยะเวลา 2ปี แต่ยงพบรายงานสัตว์ตายด้วยโรคพิษสุ นขบ้า  ั
                                     ั             ิ        ั
                       ระดับ C หมายถึง พื้นที่ที่ยงมีรายงานคนและสัตว์เสี ยชีวตด้วยโรคพิษสุ นขบ้า3.3 วิธีรายงาน              จังหวัดรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดาเนินงานทุกอาเภอ
                     สานักงานป้ องกันควบคุมโรค รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดาเนินงาน
                    ของทุกจังหวัด
                              ก    ร    ม    ค     ว    บ    คุ  ม     โ    ร
                    โดยสานักโรคติดต่อทัวไปรวบรวบข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของทุกสานักงานป้ องกันควบคุมโรค
                             ่
3.4 แหล่งข้อมูล            ปศุสัตว์อาเภอ สาธารณสุ ขอาเภอ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล

4. กลุ่มเป้ าหมาย
4.1 รายการข้อมูล
4.2 นิยาม
4.3 วิธีรายงาน
4.4 แหล่งข้อมูล
2 . ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ตั ว ชี้ วั ด -
(สู ตรการคานวณ)
6. เกณฑ์การให้คะแนน           - ไม่มี ได้ 0 คะแนน
                     - มีแผนงาน/โครงการอย่างน้อยอาเภอละ 1 พื้นที่ ได้ 1.2 คะแนน
7                . ชื่อ สัตวแพทย์หญิง อภิรมย์ พวงหัตถ์
ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด ตาแหน่ง นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 3
 ้      ้        ั
                 หน่วยงาน สานักโรคติดต่อทัวไป กรมควบคุมโรค
                               ่
                 โทร. 0 2590 3245 , 0 2290 3177-8
                 มือถือ 084 4399434
                 โทรสาร 0 2962 9484
                                                                   73

          E-mail apiromp@yahoo.com , apiromp@hotmail.com
          ชื่อ สัตวแพทย์หญิง วิรดา วิริยกิจจา
          ตาแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบติการ ั
          หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 3 สานักโรคติดต่อทัวไป
                                  ่
          โทร. 0 2590 3178
          มือถือ 081 2849200
          โทรสาร 0 2962 9484
          E-mail praew_vetcu@hotmail.com
          ชื่อ นางรัชนี ธีระวิทยเลิศ
          ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
          หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 3 สานักโรคติดต่อทัวไป
                                   ่
          โทร. 0 2590 3176
          มือถือ 085 9024794
          โทรสาร 0 2962 9484
          E-mail rattheemail@gmail.com


       ั
1. ชื่อตัวชี้วด            ไม่ มีผู้ที่เสี ยชีวิตด้วยโรคพิษสุ นัขบ้ า
2. เกณฑ์                    ู้     ิ
                    ไม่มีผที่เสี ยชีวตด้วยโรคพิษสุ นขบ้า ั
3. ผลงาน
3.1 รายการข้อมูล               ู้     ิ        ั
                    ไม่มีผที่เสี ยชีวตด้วยโรคพิษสุ นขบ้าในอาเภอเป้ าหมาย
3.2 นิยาม               การวินิจฉัย
                    เกณฑ์ ของการวินิจฉัย ข้ อมูล
                                                ิ
                    1. แน่ นอน (definite) มีผลการตรวจหลังเสี ยชีวต ยืนยันการวินิจฉัยโดยวิธี FAT และ/
                                                 ั
                                  หรื อการตรวจทางห้องปฏิบติการอย่างอื่น
                                  ที่เชื่อได้(ทั้งก่อนและหลังเสี ยชีวิต) เช่น mouse inoculation
                                  test , cell culture isolation และ molecular diagnosis

                     2.    น่ า จ ะ เ ป็ น ไ ม่ มี ผ ล ยื น ยั น จ า ก ต ร ว จ ศ พ
                     (probable)        หรื อจากการตรวจทางห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารอย่ า งอื่ น ที่ เ ชื่ อ ได้
                                  ดั ง ใ น ข้ อ 1 แ ต่ มี ป ร ะ วั ติ ถู ก สั ต ว์ กั ด ชั ด เ จ น
                                     ่    ื
                                  (แม้วาไม่ได้ยนยันจาการตรวจ
                                          ั     ั
                                  ทางห้องปฏิบติการ) และมีลกษณะอาการครบถ้วน
                                  ทั้ง 3 ประการของ furious rabies หรื อ การวินิจฉัย paralytic
                                  rabies            ต า ม อ า ก า ร ท า ง ค ลิ นิ ก
                                  ซึ่งควรต้องได้รับการยืนยันจากประสาทแพทย์ที่มีประสบการณ์

                     3. อาจเป็ น (possible)     มี ล ัก ษณะอาการไม่ ค รบ 3 ประการ ส าหรั บ การวิ นิ จ ฉั ย
                                                             ั
                                    furious rabies และอาจมีหรื อไม่มีประวัติถูกสัตว์กดชัดเจน3.3 วิธีรายงาน             จังหวัดรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
                                                    74

                         ู้                 ั
                   กรณี เมื่อมีผป่วยหรื อสงสัยว่าป่ วยด้วยโรคพิษสุ นขบ้า

3.4 แหล่งข้อมูล                        ้     ิ     ั
                   รายงานแบบสอบสวนเฉพาะรายผูที่เสี ยชีวตโรคพิษสุ นขบ้า

4. กลุ่มเป้ าหมาย
4.1 รายการข้อมูล
4.2 นิยาม
4.3 วิธีรายงาน
4.4 แหล่งข้อมูล
           ั
2. การประมวลผลตัวชี้วด        -
(สู ตรการคานวณ)
6. เกณฑ์การให้คะแนน             - มีผที่เสี ยชีวตด้วยโรคพิษสุ นขบ้า ได้ 0 คะแนน
                          ู้    ิ       ั
                      - ไม่มีผที่เสี ยชีวตด้วยโรคพิษสุ นขบ้า ได้ 1 คะแนน
                           ู้    ิ       ั
   ้      ้        ั
7. ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด  ชื่อ สัตวแพทย์หญิง อภิรมย์ พวงหัตถ์
                   ตาแหน่ง นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 3
                   หน่วยงาน สานักโรคติดต่อทัวไป กรมควบคุมโรค
                                  ่
                   โทร. 0 2590 3245 , 0 2290 3177-8
                   มือถือ 084 4399434
                   โทรสาร 0 2962 9484
                   E-mail apiromp@yahoo.com , apiromp@hotmail.com
                   ชื่อ สัตวแพทย์หญิง วิรดา วิริยกิจจา
                   ตาแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบติการ  ั
                   หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 3 สานักโรคติดต่อทัวไป่
                   โทร. 0 2590 3178
                   มือถือ 081 2849200
                   โทรสาร 0 2962 9484
                   E-mail praew_vetcu@hotmail.com
                   ชื่อ นางรัชนี ธีระวิทยเลิศ
                   ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                   หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 3 สานักโรคติดต่อทัวไป ่
                   โทร. 0 2590 3176
                   มือถือ 085 9024794
                   โทรสาร 0 2962 9484
                   E-mail rattheemail@gmail.com
 โรคเลปโตสไปโรสิ ส
                                                                                 75

       ั
1. ชื่อตัวชี้วด                            ้
                  อสม. มีความรู้ และมีส่วนร่ วมในการปองกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิ ส ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 60
2. เกณฑ์              มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 60
3. ผลงาน
3.1 รายการข้อมูล          อสม.ในอาเภอเป้ าหมาย มีความรู้และมีส่วนร่ วมในการป้ องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิ ส ไม่นอยกว่าร้อยละ 60
                                                            ้


3.2 นิยาม             อ ส ม . มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ป อ ง กั น ค ว บ คุ ม โ ร ค เ ล ป โ ต ส ไ ป โ ร สิ ส ห ม า ย ถึ ง
                                                    ้
                  อ า ส า ส มั ค ร ส า ธ า ร ณ สุ ข มี ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง โ ร ค เ ล ป โ ต ส ไ ป โ ร สิ ส ไ ด้ แ ก่ โ ร ค เ ล ป โ ต ส ไ ป โ ร สิ ส คื อ อ ะ ไ ร
                  เชื้ อโ รค เข้ า สู่ ร่ า งก า ยไ ด้ อ ย่ า งไ ร กิ จก ร รมใน ชี วิ ต ป ระ จ า วั น ที่ ท า ให้ มี โ อก าส ติ ดโ รค เล ปโ ตส ไป โร สิ ส
                  อ า ก า ร ข อ ง โ ร ค แ ล ะ ก า ร ป้ อ ง กั น ต น เ อ ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง อ ส ม .
                  ซึ่งเป็ นบุคคลสาคัญในการริ เริ่ มหรื อลงมือทา เพื่อป้ องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิ ส ในชุมชน
3.3 วิธีรายงาน           อาเภอดาเนินการส่ งแบบสอบถามในคู่มือการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการป้ องกันและควบคุมโรคโรคเลปโตสไปโรสิ สให้กบ                   ั
                  อ ส ม . ใ น พื้ น ที่ แ ล ะ ร วบ ร วม ส่ ง ใ ห้ ส า นั ก โ ร ค ติ ด ต่ อ ทั่ ว ไ ป ก ร ม ค วบ คุ มโ ร ค ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ใ ห้
                  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอาเภอผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3.4 แหล่งข้อมูล          เอกสารการดาเนินงานของอาเภอเป้ าหมาย (สสอ. / สอ.)

4. กลุ่มเป้ าหมาย             อาสาสมัครสาธารณสุ ข
4.1 รายการข้อมูล
4.2 นิยาม
4.3 วิธีรายงาน
4.4 แหล่งข้อมูล
2 . ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ตั ว ชี้ วั ด = ( จานวนอาสาสมัครสาธารณสุ ขมีความรู้และมีส่วนร่ วมในการป้ องกันควบคุมโรค
(สู ตรการคานวณ)                      ้
                    เลปโตสไปโรสิ ส ไม่นอยกว่าร้อยละ 60 )  (100 ) ÷ ( จานวนอาสาสมัครสาธารณสุ ขเป้ าหมาย )


6. เกณฑ์การให้คะแนน           - น้อยกว่าร้อยละ 60 ได้ 0 คะแนน
                     - มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 60 ได้ 1.2 คะแนน
7                . ชื่อ สัตวแพทย์หญิง อภิรมย์ พวงหัตถ์
ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด ตาแหน่ง นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 3
 ้      ้        ั
                 หน่วยงาน สานักโรคติดต่อทัวไป กรมควบคุมโรค
                               ่
                 โทร. 0 2590 3245 , 0 2290 3177-8
                 มือถือ 084 4399434
                 โทรสาร 0 2962 9484
                 E-mail apiromp@yahoo.com , apiromp@hotmail.com

                  ชื่อ สัตวแพทย์หญิง วิรดา วิริยกิจจา
                  ตาแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบติการ ั
                  หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 3 สานักโรคติดต่อทัวไป
                                          ่
                  โทร. 0 2590 3178
                  มือถือ 081 2849200
                  โทรสาร 0 2962 9484
                  E-mail praew_vetcu@hotmail.com
                                                               76

           ชื่อ นางรัชนี ธีระวิทยเลิศ
           ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
           หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 3 สานักโรคติดต่อทัวไป
                                    ่
           โทร. 0 2590 3176
           มือถือ 085 9024794
           โทรสาร 0 2962 9484
           E-mail rattheemail@gmail.com
 .
       ั
1. ชื่อตัวชี้วด            อัตราตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิ สไม่ เกินค่ ามัธยฐานย้ อนหลัง 5 ปี
2. เกณฑ์               น้อยกว่าหรื อเท่ากับค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 2 ปี
3. ผลงาน
3.1 รายการข้อมูล           จานวนคนตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิ ส น้อยกว่าหรื อเท่ากับค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 2 ปี
3.2 นิยาม               โรคเลปโตสไปโรสิ ส เกิดจากเชื้อ Leptospira interrogans ซึ่งเป็ นเชื้อแบคทีเรี ยประเภท
                   spirochete ขนาดเล็ก แหล่งรังโรค คือ สัตว์ที่สะสมเชื้อไว้ที่ไต ซึ่งจะขับเชื้อปัสสาวะ
                       ั
                   โรคนี้จดเป็ นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โดยคนอาจได้รับเชื้อ leptospires
                   จากการสัมผัสกับเชื้อโดยตรงหรื อสัมผัสกับสิ่ งแวดล้อมที่ปนเปื้ อนเชี้อดังกล่าว
                                            ่
                   ปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรสิ ส ได้แก่ ยาน้ า ใส่ ปุ๋ย
                   หรื อถอนกล้าในที่เปี ยกนานเกิน
                                  ิ
                   วันละ 6 ชัวโมง มีบาดแผลที่ผวหนังขณะสัมผัสน้ าท่วมขัง หรื อสัมผัสน้ าท่วมนานเกิน 6
                          ่
                   ชัวโมง
                    ่
                   อัตราตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิ ส หมายถึง จานวนคนตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิ ส
                   ต่อประชากรแสนคน ตามปี ปฏิทิน ซึ่งสามารถคานวณจาก จานวนคนตายด้วย
                   โรคเลปโตสไปโรสิ ส คูณด้วย 100,000 หารด้วยจานวนประชากรกลางปี
                   อัตราตายในระดับอาเภอไม่ เกินค่ ามัธยฐาน 5 ปี ย้ อนหลัง โดยคานวณจากค่ามัธยฐาน 2 ปี
                   ย้อนหลัง ตามปี ปฏิทิน (พ.ศ. 2549-2553)
3.3 วิธีรายงาน            ระบบรายงาน 206 , 207 ของสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
3.4 แหล่งข้อมูล            รายงานการเฝ้ าระวังโรคที่เป็ นปัญหาเร่ งด่วน ของสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
4. กลุ่มเป้ าหมาย
4.1 รายการข้อมูล           จานวนประชากรกลางปี
4.2 นิยาม
4.3 วิธีรายงาน
4.4 แหล่งข้อมูล            ประชากรกลางปี กระทรวงมหาดไทย
           ั
2. การประมวลผลตัวชี้วด        จานวนคนตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิ ส  100,000
(สู ตรการคานวณ)                  จานวนประชากรกลางปี
6. เกณฑ์การให้คะแนน             - มากกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 2 ปี ได้ 0 คะแนน
                       - น้อยกว่าหรื อเท่ากับค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 2 ปี ได้ 1 คะแนน
   ้      ้        ั
7. ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด  ชื่อ สัตวแพทย์หญิง อภิรมย์ พวงหัตถ์
                   ตาแหน่ง นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
                   หน่วยงาน สานักโรคติดต่อทัวไป กรมควบคุมโรค
                                 ่
                   โทร. 0 2590 3245 , 0 2290 3177-8
                   มือถือ 084 4399434
                   โทรสาร 0 2962 9484
                                              77

                   E-mail apiromp@yahoo.com , apiromp@hotmail.com
   ้      ้        ั
7. ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด  ชื่อ สัตวแพทย์หญิง วิรดา วิริยกิจจา
  (ต่อ)               ตาแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบติการั
                   หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 3 สานักโรคติดต่อทัวไป
                                           ่
                   โทร. 0 2590 3178
                   มือถือ 081 2849200
                   โทรสาร 0 2962 9484
                   E-mail praew_vetcu@hotmail.com
                   ชื่อ นางรัชนี ธีระวิทยเลิศ
                   ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                   หน่วยงาน สานักโรคติดต่อทัวไป กรมควบคุมโรค
                                ่
                   โทร. 0 2590 3176
                   มือถือ 085 9024794
                   โทรสาร 0 2962 9484
                   E-mail rattheemail@gmail.com
                                                                      78

               ่้
         โรคติดต่ อทีปองกันได้ ด้วยวัคซีน
       ั
1. ชื่อตัวชี้วด          ผลการประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้ างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของหน่ วยบริการ
                 ในระดับอาเภอผ่ านเกณฑ์ ที่กาหนด
2. เกณฑ์             ทุกหน่วยบริ การผ่านเกณฑ์ที่กาหนดมากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 70
3. ผลงาน
3.1 รายการข้อมูล         ก      า     ร       ป      ร    ะ     เ      มิ     น      (     Audit)
                 มาตรฐานปฏิ บ ัติ งานสร้ างเสริ มภู มิ คุ้มกันโรคในระดับหน่ วยบริ การ(โรงพยาบาล/สถานี อ นามัย /ศู น ย์สุ ข ภาพชุ ม ชน(PCU)
                 ผ่านเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกาหนด
3.2 นิยาม             1. หน่ วยบริการ คือ สถานีอนามัย, รพ.สต.,
                 หน่วยบริ การในโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขและศูนย์การแพทย์ต่างๆที่ให้บริ การสร้างเสริ มภูมิคุมกันโรค
                                                                           ้
                 2. มาตรฐานการดาเนินงานสร้ างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คือ มาตรฐานฯ ที่สานักโรคติดต่อทัวไป กรมควบคุมโรค จัดทาขึ้น
                                                           ่
                              ั           ้
                 โดยใช้แบบ Audit การปฏิบติงานสร้างเสริ มภูมิคุมกันโรคในระดับหน่ วยบริ การ [โรงพยาบาล/สถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน
                 (PCU)]
                 3. การให้ คะแนนการดาเนินงานฯ โดยใช้แบบประเมินผลการดาเนินงานฯ ของสานักโรคติดต่อทัวไป กรมควบคุมโรค
                                                               ่
3.3 วิธีรายงาน          ส านักงานป้ องกันควบคุ มโรค ประเมิ น มาตรฐานการด าเนิ น งานสร้ า งเสริ มภู มิ คุ้มกัน โรคของหน่ ว ยบริ ก ารในระดับ อ าเภอ
                 และรวบรวมข้อมูลส่ งมาให้สานักโรคติดต่อทัวไป กรมควบคุมโรค ตามลาดับ
                                        ่
3.4 แหล่งข้อมูล          สานักงานป้ องกันควบคุมโรค
4. กลุ่มเป้ าหมาย          หน่วยบริ การ (โรงพยาบาล/สถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU))
4.1 รายการข้อมูล
4.2 นิยาม
4.3 วิธีรายงาน
4.4 แหล่งข้อมูล
           ั
2. การประมวลผลตัวชี้วด      ------
(สู ตรการคานวณ)
6. เกณฑ์การให้คะแนน         - มีหน่วยบริ การผ่านเกณฑ์ที่กาหนดน้อยกว่าร้อยละ 70 ได้ 0 คะแนน
                   - ทุกหน่วยบริ การผ่านเกณฑ์ที่กาหนดมากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 70 ได้ 1.2 คะแนน
7                . ชื่อ นายแพทย์ พรศักดิ์ อยูเ่ จริ ญ
ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 2
 ้      ้        ั
                 หน่วยงาน สานักโรคติดต่อทัวไป กรมควบคุมโรค
                                  ่
                 โทร. 0 2590 3196 , 0 2290 3199
                 มือถือ 081 4276276
                 โทรสาร 0 2962 9122
                 E-mail yoocharoen@hotmail.com
                 ชื่อ นางพอพิศ วริ ทร์เสถียร
                 ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                 หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 2 สานักโรคติดต่อทัวไป
                                           ่
                 โทร. 0 2590 3196
                 มือถือ 081 6478831
                 โทรสาร 0 2962 9122
                 E-mail porpit@health.moph.go.th
                                  79

      ชื่อ นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม
                       ั
      ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบติการ
      หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 2 สานักโรคติดต่อทัวไป
                               ่
      โทร. 0 2590 3196
      มือถือ 081 7020065
      โทรสาร 0 2962 9122
      E-mail ou056@yahoo.com
เอกสารแนบ
                                                                                         80


          ิ        ิ
แบบประเมินการปฏิบัตงานสร้ างเสริมภูมค้ ุมกันโรคในระดับหน่ วยบริการ
(โรงพยาบาล / สถานีอนามัย / ศู นย์ สุขภาพชุมชน (PCU))
-------------------------------------------------


สถานบริการ.............................................................อาเภอ.............................................จังหวัด.......................................
โรงพยาบาลแม่ ข่าย ............................................................................................................................................................


ผู้รับการประเมิน
1. ชื่อ.........................................................................ตาแหน่ ง............................................โทรศัพท์ .................................
2. ชื่อ.........................................................................ตาแหน่ ง............................................โทรศัพท์ .................................


ผู้ประเมิน..................................................................ตาแหน่ ง............................................หน่ วยงาน................................
   ่
วันทีประเมิน.............................................................คาชี้แจง
    1.        ้                         ้       ้ั
       สอบถามผูรับผิดชอบการบริ หารจัดการวัคซีน ระบบลูกโซ่ความเย็น ผูให้บริ การและผูจดทาทะเบียนรายงาน
    2.   บันทึกผลการตรวจสอบในช่อง “คะแนนที่ได้”
    3.   การคานวณคะแนนถ่วงน้ าหนัก = คะแนนที่ได้ x น้ าหนักคะแนน
    4.   เนื้อหาประกอบด้วย 3 ตอน
       ตอนที่ 1 การบริ หารจัดการวัคซีน
       ตอนที่ 2 การให้บริ การวัคซีน
       ตอนที่ 3 การบริ หารจัดการข้อมูล
                                                สรุปคะแนน
                                                 ้
                                                เนือหา            หน่ วยบริการ รพ.            PCU/ สอ. /รพ.สต.
                                                ตอนที่ 1           / 32 คะแนน               / 32 คะแนน
                                                ตอนที่ 2           / 24 คะแนน               / 24 คะแนน
                                                ตอนที่ 3           / 14 คะแนน               / 12 คะแนน
                                                รวมทั้งหมด          / 70 คะแนน               / 68 คะแนน
                                                                81

     ตอนที่ 1 การบริหารจัดการวัคซีน
                                   คะแนน   ้
                                        นาหนัก   คะแนน
  ที่           รายการประเมิน                                    หมายเหตุ
                                    ่
                                   ทีได้  คะแนน     ้
                                            ถ่ วงนาหนัก
1.           ้
      การกาหนดผูรับผิดชอบงานบริหารจัดการวัคซีน             1                ู้
                                                   - มีผรับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์
      โ ด ย เ ฉ พ า ะ                                        อักษรและผ่านการอบรม =
      และผ่ านการอบรมงานสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรค                          1
      (EPI) และระบบลูกโซ่ ความเย็น                               -
      ) ดู แ บ บ ม อ บ ห ม า ย ง า น , ค า สั่ ง                               ้
                                                      มี ผูรับผิดชอบเป็ นลายลักษ
      หรื อหลักฐานอื่นประกอบ(                                          ั   ่
                                                      ณ์อกษรแต่ไม่ผานการอบรม
                                                      = 0.5
                                                   -
                                                         ู้
                                                      มีผรับผิดชอบไม่เป็ นลายลัก
                                                      ษณ์อกษรแต่ผ่านการอบรม
                                                              ั
                                                      = 0.5
                                                            ู้
                                                   - ไม่มีผรับผิดชอบ = 0
2.     คู่มือการบริ หารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่คว            1            - มี = 1
      ามเย็น                                          - ไม่มี = 0
      )     ห    นั     ง    สื    อ
      หรื ออิ เล็กทรอนิ กส์ ไฟล์ ที่สามารถเปิ ดได้ ภายใน
      30 นาที (
3.     การจัดทาใบเบิกวัคซีน
      3.1          ใ ช้ ใ บ เ บิ ก ว . 3 / 1         1            - ใช้ = 1
      ที่กรมควบคุมโรคกาหนดหรื อแบบฟอร์มที่คล้าย                         - ไม่ใช้ = 0
      คลึงกัน
      3.2 ความครบถ้วนของการบันทึก                    1            - กรอกข้อมูลครบทุกช่อง =1
         (กรอกข้อมูลครบทุกช่อง)                                - กรอกไม่ครบถ้วน = 0
      3.3 ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล                 1            - คานวณถูกต้องทุกรายการ =1
        (กรอกข้อมูลและคานวณได้ถูกต้อง )                            - คานวณไม่ถูกต้องบางรายการ
                                                     = 0.5
                                                   - คานวณไม่ถูกต้อง = 0
      3.4                                1            - สอดคล้องกัน = 1
      ความสอดคล้องของปริ มาณการเบิกและการใช้ว ั                         - ไม่สอดคล้องกัน = 0
      คซีน
      )DTP + DTP-HB = OPV ;
      จานวนเป้ าหมายใกล้ เคียงกับจานวนผู้รับบริ การ
      โ ด ย ดู ใ บ เ บิ ก ย้ อ น ห ลั ง 3 ใ บ ติ ด ต่ อ กั น
      และให้ คะแนนความสอดคล้ องใบเบิกล่ าสุด(
4      การจัดทาทะเบียนรับ-จ่าย
      4.1 แยกเป็ นรายวัคซีน                       1            - แยก = 1
                                                                  82

                                   คะแนน   ้
                                       นาหนัก   คะแนน
 ที่           รายการประเมิน                                     หมายเหตุ
                                    ่
                                   ทีได้  คะแนน     ้
                                            ถ่ วงนาหนัก
                                                   - ไม่แยก = 1
            ั
    4.2 บันทึกเลขที่วคซี นและวันหมดอายุทุกครั้งที่             1           - บันทึกทุกครั้ง = 1
    รับ วัคซีน                                          - บันทึกบางครั้ง= 0.5
                                                      ั
                                                   - ไม่บนทึก = 0

            ั
    4.3 บันทึกเลขที่วคซี นและวันหมดอายุทุกครั้งที่             1           - บันทึกทุกครั้ง = 1
    จ่ าย วัคซีน                                         - บันทึกบางครั้ง= 0.5
                                                      ั
                                                   - ไม่บนทึก = 0
        ั
    4.4 ใช้วคซีนแบบ First Expire First Out (FEFO)             2           - ใช้ = 1
                                                   - ไม่ใช้ = 0
    4.5                                  2                  ั
                                                   - เป็ นปั จจุบนทุกชนิด = 1
           ่
    วัคซี นที่มีอยูในตูเ้ ย็นมียอดคงเหลือเป็ นปั จจุบน    ั                            ั
                                                   - ไม่เป็ นปั จจุบนเกิ น 1 ชนิ ด =
    )จานวนวัคซี นในตู้เย็นตรงกันกับทะเบี ยนรั บ -                         0.5
    จ่ าย(                                                     ั
                                                   - ไม่เป็ นปั จจุบนทุกชนิด = 0
    4.6     ปริ มาณวั ค ซี นในตู ้ เ ย็ น มี ไ ม่ เ กิ น 1      2           - มีไม่เกินทุกชนิด = 1
    เ ดื อ น ห ลั ง วั น ใ ห้ บ ริ ก า ร                             - มีไม่เกิน 1 ชนิด = 0.5
    ) ดู อั ต ร า ก า ร ใ ช้ เ ฉ ลี่ ย ย้ อ น ห ลั ง 3                      - มีเกินทุกชนิด = 0
    เดือนของวัคซี นทุกชนิด(
5.   ตูเ้ ย็น (เลือกตามลักษณะของพืนที่)้                  1
     มีตูเ้ ย็นขนาดความจุเหมาะสม ได้มาตรฐาน                           - มี ตู ้เ ย็ น ไม่ ต่ า กว่ า 5 คิ ว
       ( ไ ม่ ต่ า ก ว่ า 5 คิ ว )                                และควบคุมอุณหภูมิได้ตาม
       และควบคุมอุณหภูมิได้ตามกาหนด                               มาตรฐาน (2-8oC)
                                                    ที่กาหนด= 1
                                                   -
                                                    มีตูเ้ ย็นแต่ควบคุมอุณหภูมิไม่
                                                    ได้ ต ามมาตรฐาน (2-8oC)
                                                    ที่กาหนด หรื อ
                                                    ไม่มีตูเ้ ย็น= 0
     ส าหรั บ ในพื้ น ที่ พิ เ ศษ (พื้ น ที่ ห่ า งไกล,                     -
    ชายแดน) มีตูเ้ ย็นใช้พลังงาน 3 ระบบ (ไฟฟ้ า,                          มีใช้งานได้และควบคุมอุณห
    แ ก๊ ส , น้ า มั น ก๊ า ด )                                   ภู มิ ได้ตามมาตรฐาน (2-8oC)
    สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามมาตรฐาน(2-                              ที่กาหนด = 1
    8oC) ที่กาหนด                                        -
                                                    มีใช้งานแต่ควบคุมอุณหภูมิไ
                                                    ม่ ไ ด้ ต ามมาตรฐาน (2-8oC)
                                                    ที่กาหนด = 0
6.   มีและใช้กระติกมาตรฐาน                         1           - มี ได้มาตรฐาน = 1
                                                                   83

                                   คะแนน   ้
                                        นาหนัก   คะแนน
 ที่             รายการประเมิน                                   หมายเหตุ
                                     ่
                                    ทีได้  คะแนน     ้
                                            ถ่ วงนาหนัก
                                                   - มี ไม่ได้มาตรฐาน = 0.2
                                                   - ไม่มี = 0
7.               ่
    มี ice pack บรรจุน้ าอยูในช่องแช่แข็งอย่างน้อย 4            1           -
    อัน สภาพพร้อมใช้งาน                                        มีครบได้มาตรฐานและเข้าไ
                                                         ั
                                                     ด้พอดีกบกระติกวัคซีน = 1
                                                   -
                                                     มีไม่ครบและเข้าได้พอดี กับ
                                                     กระติกวัคซีน = 0.2
                                                   - ไม่มี = 0
8.   การจัดเก็บวัคซีนในตูเ้ ย็นตามมาตรฐาน
    8.1        เ ก็ บ วั ค ซี น ใ ส่ ภ า ช น ะ            2           -
      ทั้งในช่องแช่แข็งและช่องธรรมดาแยกเป็ นสั                            ใส่ ภาชนะและแยกเป็ นสัดส่
      ดส่วนในแต่ละชนิด                                        วน
                                                     ทั้งสองช่อง = 1
                                                   -
                                                      ใส่ ภาชนะและแยกเป็ นสัดส่
                                                      วน
                                                     บางช่อง = 0.5
                                                   -
                                                     ไม่ใส่ ภาชนะหรื อไม่แยกเป็
                                                     นสัดส่วนทั้งสองช่อง = 0
    8.2 ติดป้ ายชื่อแสดงชนิดของวัคซีน                    1           - ติดป้ ายชื่อ = 1
                                                   - ไม่ติดป้ ายชื่อ= 0
    8.3 การจัดเรี ยงวัคซีนในแต่ละชั้น
     ช่องแช่แข็ง ระบุ......................................        1           - เก็บ OPV = 1
                                                   - ไม่เก็บ OPV = 0
     ถาดใต้ช่องแช่แข็ง ระบุ...........................           1           - ไม่เก็บวัคซีนในชั้นนี้ = 1
                                                   - เก็บวัคซีนในชั้นนี้ = 0
    ช่อง 2-8 องศาเซลเซียส (ไม่ รวมช่ องแช่ ผก)         ั
    ชั้นที่ 1 ระบุ............................................       1           - เก็บวัคซี นผงแห้ง (MMR, M,
                                                   BCG) = 1
                                                   -เก็บวัคซี น DTP-HB, DTP, JE
                                                   ชนิดน้ า, dT , TT และ OPV = 0
    ชั้นที่ 2 ระบุ............................................
                                                   - เก็ บ วั ค ซี นทุ ก ชนิ ดยกเว้ น
                                                    84

   ชั้นที่ 3 ระบุ............................................    1  OPV = 1
                                      - เก็บ OPV = 0
   ชั้นที่ 4 ระบุ............................................
9   การดูแลรักษาตูเ้ ย็นเก็บวัคซีน
   9.1 ในช่ องแช่แข็งไม่มีน้ าแข็งเกาะหนาเกิ น 5          1  -  ไม่มี = 1
   มม.                                 -  มี = 0
   9.2                    ชั ้ น ล ่า ง ส ุ ด  1  -  ถูกต้อง = 1
   ใส่ ขวดน้ าเย็นแช่ให้เต็มในช่องแช่ผกหรื อฝาปร     ั       -  ไม่ถูกต้อง = 0
   ะตูตูเ้ ย็น
   9.3 ตั้งตูเ้ ย็นให้มีระยะห่ างจากฝาผนังทั้ง           1  - ถูกต้อง = 1
   3 ด้าน ไม่ต่ากว่า 6 นิ้ ว                      - ไม่ถูกต้อง = 0
   9.4 ตู ้เย็นมี ค ัตเอาท์ / Breaker หรื อปลั๊กเดี่ ยว       1  -
   และใช้เทปกาวปิ ดทับให้แน่น                       ปลักเดี่ยวใช้เทปกาวปิ ดยึดห
                                           ๊
                                       รื อปลักมี หลายเต้าเสี ยบใช้เ
                                             ๊
   กรณี มีหลายเต้าเสี ยบใช้เทปกาวปิ ดช่องที่เหลือ             ทปกาวปิ ดช่องที่ เหลือ หรื อ
                                          ั
                                       มีคตเอาท์/ Breaker =1
                                      - ปลักเดี่ ยวไม่มีเทปกาวยึด =
                                         ๊
                                       0.5
                                      -
                                       ปลักหลายเต้าเสี ยบไม่ใช้เท
                                            ๊
                                       ปกาวปิ ดช่องที่เหลือ = 0

   9.5 มีเทอร์โมมิเตอร์ อย่างน้อย 1 อัน ในช่อง 2-8         1  -
   องศาเซลเซียส ที่ได้รับการ                         สอบเทียบหรื อเทียบเคียงไม่
   สอบเทียบหรื อเทียบเคียงไม่เกิน 2 ปี                    เกิน 2 ปี = 1
                                      -
                                       สอบเทียบหรื อเทียบเคียงมา
                                       แล้วเกิน 2 ปี = 0.5
                                      -             ไ ม่ มี
                                       หรื อมีแต่ไม่เคยสอบเที ยบ/เ
                                       ทียบเคียง = 0
   9.6 การบันทึกอุณหภูมิ เช้า-เย็น ทุกวัน              1  - บันทึก เช้า-เย็น ทุกวัน = 1
   )ดูย้อนหลังอย่ างน้ อย 3 เดือน(                   - บันทึ กเช้า-เย็น แต่ไม่ทุกวัน
                                       = 0.2
                                      - บันทึกเฉพาะเช้าหรื อเย็น
                                       ทุกวัน = 0.2
                                          ั
                                      - ไม่บนทึก= 0
10.  มี แ ผ น ฉุ ก เ ฉิ น ร อ ง รั บ                 1  - มี = 1
              ู้ ั       ั
   ติดไว้ให้เจ้าหน้าที่ผปฏิบติงานเห็นได้ชด               - ไม่มี = 0
                                                                                                      85

         คะแนนตอนที่ 1 _____________________________________________ คะแนน (32 คะแนน)

                                   ั
ข้ อสังเกตของผู้ประเมิน (เช่น ระบุการปฏิบติที่ไม่ถูกต้อง ข้อคาถาม ข้อจากัดหรื อปั ญหาในการปฏิบติงาน ของเจ้าหน้าที่                       ั
          ้
ปั ญหาของผูประเมิน เป็ นต้น)
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
    ตอนที่ 2 การให้ บริการวัคซีน
             ั
ก. ข้ อความรู้ ในการให้ วคซีน
1. ท่านมีวิธีการให้บริ การวัคซี นเหล่านี้ อย่างไร )แต่ ละวัคซี นตอบถูกต้ องครบทั้ง 4 คาถาม = 1 , ถูกต้ อง 2-3 คาถาม= 0.5
ถูกต้ องน้ อยกว่ า 2 คาถาม = 0) ใน รพ.สอบถามตามหน่วยที่ให้บริ การวัคซีน

                  อายุ ที่รับ วั หลังเปิ ดขวดหรือผสมแล้ วให้ ใช้ ภ
ชนิดวัคซีน                                           ั
                                          วิธีการให้ วคซีน                         ขนาดวัคซีนต่ อโด๊ ส              คะแนน
                  คซีน           ่
                         ายในเวลากีชั่วโมง
เด็กก่ อนวัยเรียน
BCG
HB
DTP-HB
OPV
M


MMR         (Jeryl-
Lynn)
DTP
                                                                                               86

   JE                                                                  เด็กเล็ก (อายุ......)
   สายพันธุ์                                                              ..............
   Nakayama                                                               เด็กโต (อายุ......)
                                                                      ..............
   JE                                                                  เด็กเล็ก (อายุ......)
   สายพันธุ์ Beijing                                                          ..............
                                                                      เด็กโต (อายุ......)
                                                                      ..............
   เด็กวัยเรียน
   MMR (Urabe)
   dT
   หญิงมีครรภ์
   dT
   ข้ อสั งเกตของผู้ ประเมิน (เช่ น ระบุ การปฏิ บัติ ที่ ไม่ ถู กต้อง ข้อค าถาม ข้อจ ากัดหรื อปั ญหาในการปฏิ บัติ งาน ของเจ้าหน้าที่
             ้
   ปั ญหาของผูประเมิน เป็ นต้น)
   .............................................................................................................................................................................................
   .............................................................................................................................................................................................
   .............................................................................................................................................................................................
ข. กระบวนการให้ บริการ


                                          คะแนนที่ น้ า หนั ก คะแนน
ที่     รายการประเมิน                                                            หมายเหตุ
                                          ได้           ้
                                               คะแนน ถ่ วงนาหนัก
2.      การใช้เข็มและไซริ งค์ในการให้บริ การ
       2.1 เข็มดูด (draw) วัคซีน                                 1                     - ใช่ = 1
       (ขนาดเข็มไม่ต่ากว่า เบอร์ 21 )                                                   - ไม่ใช่ = 0
       2.2 เข็มฉี ดวัคซีน
       - เข้าในหนัง (ID) เบอร์ 26G                                1                     -  ใช่ = 1
                                                                         -  ไม่ใช่ = 0
       - เข้ากล้ามเนื้อ (IM) เบอร์ 23-25G                            1                     -  ใช่ = 1
                                                                         -  ไม่ใช่ = 0
       - เข้าใต้หนัง (SC) เบอร์ 23-26G                              1                     -  ใช่ = 1
                                                                         -  ไม่ใช่ = 0
       2.3 ไซริ งค์
                                                             87

                              คะแนนที่ น้ า หนั ก คะแนน
ที่  รายการประเมิน                                     หมายเหตุ
                              ได้           ้
                                   คะแนน ถ่ วงนาหนัก
    - วัคซีนปริ มาณน้อยกว่า 0.5 มล. ใช้              1            - ใช่ = 1
    ไซริ งค์ขนาด 1 มล.                                   - ไม่ใช่ = 0
    -วัคซีนปริ มาณตั้งแต่ 0.5 มล.ขึ้นไปใช้            1             - ใช่ = 1
    ไซริ งค์ขนาด 1-3 มล.                                  - ไม่ใช่ = 0
3.           ้
    การตรวจสอบผูรับวัคซีนแต่ละรายว่าได้รับวัค          2                      ั
                                               - ตรวจสอบได้ท้ งร่ วม Lot /ขวด =
    ซีนร่ วมขวด/ร่ วม Lot                                 1
                                               - ตรวจสอบได้เฉพาะร่ วม Lot = 0.5
                                               - ตรวจสอบไม่ได้เลย = 0
4.               ้
    การได้รับการอบรมวิธีการกูชีพเบื้องต้น            1                     ่
                                               - มีเจ้าหน้าที่ผานการอบรมแล้ว
                                                อย่างน้อย 1 คน = 1
                                               - ไม่มี = 0
5.              ้        ้
    การเตรี ยมการเพื่อกูชีพเบื้องต้นแก่ผูรับวัคซี นก
    ร ณี เ กิ ด              anaphylaxis
    หรื อมีอาการภายหลังรับวัคซีนที่รุนแรง
    (สอบถามเจ้าหน้าที่ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ดง   ั
    ก         ล่       า       ว
        ิ
    จะมีวธีการช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไปนี้อย่างไร)
    5.1 การดูแลระบบทางเดินหายใจ                 1             - มีการดูแลระบบทางเดินหายใจ
    )ตรวจสอบการหายใจ ถ้ าไม่ ห ายใจให้ ใช้                         อย่างครบถ้วนถูกต้อง = 1
    ambu                   bag ,                    - มีการดูแลระบบทางเดินหายใจ
    ตรวจดูว่ามีสิ่งอุดกั้นทางเดิ นหายใจหรื อไม่                       ไม่ครบถ้วน = 0.5
    ถ้           า           มี                   - ไม่มีการช่วยเหลือเบื้องต้น = 0
    ต้ องทาให้ ทางเดินหายใจโล่ ง,จัดให้ หน้ าผู้ป่วย
    เอียง เพื่อป้ องกันการสาลัก)
    5.2 การดูแลระบบไหลเวียนโลหิ ต                1             - มีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิ ต
    ) ค ล า ชี พ จ ร วั ด ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต                       อย่างครบถ้วนถูกต้อง = 1
    ถ้ าชี พจรเบาเร็ วหรื อ คลาไม่ ได้ ต้ อ งให้ IV                    - มีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิ ต
    fluid     ปรึ กษาแพทย์ เพื่ อให้ adrenaline                     ไม่ครบถ้วน = 0.5
    ถ้ า หั ว ใ จ ห ยุ ด เ ต้ น ใ ห้ ปั๊ ม หั ว ใ จ                    - ไม่มีการช่วยเหลือเบื้องต้น = 0
    แล้ วทาการกู้ชีพ(
                 ้
    5.3 การจัดทาแผนส่งต่อผูป่วยฉุกเฉิ น             1                         ้
                                               - มีแผนหรื อผังส่ งต่อผูป่วยชัดเจน
    ไปรับการรักษาที่เหมาะสม                                  =1
                                               - ไม่มี = 0

      คะแนนตอนที่ 2 ( ก.+ ข.) ______________________________ คะแนน (24 คะแนน)

                     ั                          ั
ข้ อสังเกตของผู้ประเมิน (เช่น ระบุการปฏิบติที่ไม่ถูกต้อง ข้อคาถาม ข้อจากัดหรื อปั ญหาในการปฏิบติงานของเจ้าหน้าที่
                                                                                                      88

                                             คะแนนที่ น้ า หนั ก คะแนน
ที่    รายการประเมิน                                                                   หมายเหตุ
                                             ได้           ้
                                                  คะแนน ถ่ วงนาหนัก
          ้
ปั ญหาของผูประเมิน เป็ นต้น)
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
                                                                       89


   ตอนที่ 3 การบริหารจัดการข้ อมูล

                                          คะแน
                                 ค ะ แ น น้าหนัก ค น
ที่ รายการประเมิน                                       หมายเหตุ
                                   ่
                                 นทีได้ ะแนน    ถ่ ว งน้ า
                                          หนัก
1 การบั น ทึ ก ข้อ มู ล การให้ บ ริ การวัค ซี น เป็ นรายบุ ค คล
. ผ่านฐานข้ อมูล 18 แฟ้ ม หรือ 12+8 แฟ้ ม ดังต่อไปนี้

   BCG ในเด็กแรกเกิด*                         1            *
   HB ในเด็กแรกเกิด*                          1            ตรวจสอบเฉพาะสถานบริ การที่
   DTP-HB, OPV, M/MMR, DTP ,                                  ท า ค ล อ ด
                                     1
   JE ในเด็กก่อนวัยเรี ยน                                   และไม่คิดคะแนนสาหรับสถานบ
   MMR, dT, OPV, BCG ในเด็ก ป. 1                    1            ริ การที่ไม่มีการคลอด
   dT ในเด็ก ป. 6                           1
   dT ในหญิงมีครรภ์
                                                     - บันทึก = 1
                                     1
                                                        ั
                                                     - ไม่บนทึก = 0

2 การบันทึ กชนิ ดของวัคซี นที่ ให้ตามรหัสวัคซี น (ตัวเลข 3        2          - ถูกต้อง = 1
. ห ลั ก ) ที่ ส า นั ก น โ ย บ า ย แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์                  -ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง =                   0
 กระทรวงสาธารณสุขกาหนด                                    (ระบุชื่อวัคซีน...............
                                               ..........................................................
                                               ....)
3 การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องในการบันทึกข้อมูล (             1          - ตรวจสอบ = 1
. key in) การให้บริ การวัคซีน                                 - ไม่ตรวจสอบ = 0
 )ในโรงพยาบาลสอบถามที่ คลินิกวัคซี นเด็กก่ อนวัยเรี ยน)
4 ก า ร     print                 out        1          -       มี print     out
. ทะเบียนการให้วคซีนในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรี ยน
          ั                                     รายงานและเก็บไว้เป็ นหลักฐาน = 1
                                               -    สามา ร ถ print     out
                                               รายงานได้แต่ไม่ได้เก็บไว้เป็ นหลักฐ
                                               าน = 0.5
                                               - ไม่สามารถ print out รายงานได้= 0
2 ก า ร บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู ้ รั บ วั ค ซี น DTP-HB          2          - key in ถูกต้องครบถ้วนตามจริ ง
. เ ป็ น รายบุ คคลในฐานข้ อ มู ล 18 หรื อ 12+8 แฟ้ ม                       8-10 ราย = 1
 ครบถ้วนถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ ง                             - key in ถูกต้องครบถ้วนตามจริ ง
                                                 2-7 ราย = 0.5
               ่
  )* สุ่มกลุ่มเป้ าหมายอายุตากว่ า 1 ปี                           - key in ถูกต้องครบถ้วนตามจริ ง
  ที่ ได้ รับวัคซี น DTP-HB จาก แหล่ งข้ อมูลที่ นามา key in                น้อยกว่า 2 ราย = 0
                                                                                                90

                                                         คะแน
                                                ค ะ แ น น้าหนัก ค น
ที่ รายการประเมิน                                                      หมายเหตุ
                                                  ่
                                                นทีได้ ะแนน    ถ่ ว งน้ า
                                                         หนัก
 จานวน 10 ราย แล้ วตรวจสอบว่ าผู้รับวัคซี นแต่ ละราย key
 in ชนิดและครั้ งที่ ของการรั บวัคซี นถูกต้ องตามจริ งหรื อไม่ )
6 การจัดทาทะเบียนติดตามการได้รับวัคซี นของกลุ่มเป้ าหมา                             2                  - มี บั น ทึ กครบถ้ ว นตามเกณฑ์
. ยครบถ้วนถูกต้องและเป็ นปั จจุบน  ั                                                         จานวน 9-12 ราย = 1
                                                                          - มี บั น ทึ กครบถ้ ว นตามเกณฑ์
  )ให้ เจ้ าหน้ าที่เลือกทะเบียนติดตามที่จัดทาสมบู รณ์ ที่สุด                                            จานวน 2 - 8 ราย = 0.2
  แ ล้ ว สุ่ ม เ ด็ ก ที่ อ ยู่ ใ น พื ้ น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ                                              ั
                                                                          - มีบนทึกครบถ้วนตามเกณฑ์
  จากทะเบียนดังกล่ าวจาแนกเป็ น เด็กอายุครบ 1-2 ปี / 2-3 ปี /                                            น้อยกว่า 2 ราย = 0
  3 -4 ปี แ ล ะ 5 -6 ปี ก ลุ่ ม ล ะ 3 ค น ร ว ม 1 2 ค น                                             (ก ลุ่ ม อ า ยุ ค ร บ 1-2            ปี
  แ ล้ ว ต ร ว จ ส อ บ เ ด็ ก แ ต่ ล ะ ค น ว่ า                                                 นั บจากวั น/เดื อน/ปี ที่ ประเมิ น
  ได้ รับวัคซี นครบถ้ วนตามเกณฑ์ กาหนดหรื อไม่ (                                                 ตรวจสอบเด็กที่ เกิดวันที่ ....เดือน......พ.
                                                                          ศ........ถึงวันที่ .... เดือน........พ.ศ.....(
                                                                         (ก ลุ่ ม อ า ยุ ค ร บ 2-3            ปี
                                                                          นั บจากวั น/เดื อน/ปี ที่ ประเมิ น
                                                                          ตรวจสอบเด็กที่ เกิดวันที่ ....เดือน......พ.
                                                                          ศ........ถึ งวันที่ .... เดื อน........พ.ศ.....(
                                                                          (ก ลุ่ ม อ า ยุ ค ร บ 3-4           ปี
                                                                          นั บจากวั น/เดื อน/ปี ที่ ประเมิ น
                                                                          ตรวจสอบเด็กที่ เกิดวันที่ ....เดือน......พ.
                                                                          ศ........ถึ งวันที่ .... เดื อน........พ.ศ.....(
                                                                          (ก ลุ่ ม อ า ยุ ค ร บ 5-6           ปี
                                                                          นั บจากวั น/เดื อน/ปี ที่ ประเมิ น
                                                                          ตรวจสอบเด็กที่ เกิดวันที่ ....เดือน......พ.
                                                                          ศ........ถึงวันที่ .... เดือน........พ.ศ.....(
        คะแนนตอนที่ 3 ______________________________ คะแนน (14 คะแนน)

ข้ อ สั ง เกตของผู้ ป ระเมิ น (เช่ น ระบุ ก ารปฏิ บัติ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง ข้อ ค าถาม ข้อ จ ากัด หรื อ ปั ญ หาในการปฏิ บัติ ง านของเจ้า หน้า ที่
          ้
ปั ญหาของผูประเมิน เป็ นต้น)
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
                                                                 91
       ั
1. ชื่อตัวชี้วด    - ไม่ มีผู้ป่วยโปลิโอ
            - ไม่ มีผู้ป่วยคอตีบ
            - ไม่ มีผู้ป่วยไอกรน
            - อัตราป่ วยด้วยโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด ไม่ เกิน 1 : 1000 เด็กเกิดมีชีพ
2. เกณฑ์                ั
            ผ่านเกณฑ์ท้ ง 4 โรค
3. ผลงาน
3.1 รายการข้อมูล         ้
           จานวนผูป่วยที่ป่วยเป็ นโรคโปลิโอ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
3.2 นิยาม       โรคโปลิ โ อ เป็ นโรคที่ มี ค วามส าคั ญ มากโรคหนึ่ ง ทั้ งนี้ เพราะเชื้ อ ไวรั สโปลิ โ อ
           จ ะ ท า ใ ห้ มี ก า ร อั ก เ ส บ ข อ ง ไ ข สั น ห ลั ง ท า ใ ห้ มี อั ม พ า ต ข อ ง ก ล้ า ม เ นื้ อ แ ข น ข า
           ซึ่ งในรายที่ อ าการรุ น แรงจะท าให้มีความพิก ารตลอดชี วิต และบางรายอาจถึ งเสี ยชี วิตได้
           ใ น ปั จ จุ บั น อุ บั ติ ก า ร ณ์ ข อ ง โ ร ค โ ป ลิ โ อ ไ ด้ ล ด ล ง อ ย่ า ง ม า ก
                        ั
           เป็ นผลจากการให้วคซีนโปลิโอครอบคลุมได้ในระดับสู ง
           โรคคอตี บ เป็ นโรคติ ดเชื้ อ เฉี ย บพลัน ของระบบทางเดิ น หายใจ ซึ่ ง ท าให้เ กิ ด การอัก เสบ
           มี แ ผ่ น เยื่ อ เกิ ดขึ้ นในล าคอ ในรายที่ รุ นแรงจะมี ก ารตี บตั น ของท างเดิ นหายใจ
           จึ ง ไ ด้ ชื่ อ ว่ า โ ร ค ค อ ตี บ ซึ่ ง อ า จ ท า ใ ห้ ถึ ง ต า ย ไ ด้ แ ล ะ จ า ก พิ ษ ( exotoxin)
                         ั
           ของเชื้อจะทาให้มีอนตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจ และเส้นประสาทส่ วนปลาย
           โ ร ค ไ อ ก ร น เ ป็ น โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ข อ ง ร ะ บ บ ท า ง เ ดิ น ห า ย ใ จ
                                                   ั
           ทาให้มีการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจ และเกิดอาการไอ ที่มีลกษณะพิเศษคือ ไอซ้อนๆ
           ติ ด ๆ กั น 2 -1 0 ค รั้ ง ห รื อ ม า ก ก ว่ า นั้ น จ น เ ด็ ก ห า ย ใ จ ไ ม่ ทั น จึ ง ห ยุ ด ไ อ
                                  ๊
           และมีอาการหายใจเข้าลึกๆ เป็ นเสี ยง วูป (Whooping cough) สลับกันไปกับการไอเป็ นชุดๆ
           จึงมีชื่อเรี ยกว่า “โรคไอกรน” บางครั้งอาการอาจจะเรื้ อรังนานเป็ นเวลา 2-3 เดือน
           โรคบาดทะยั ก เป็ นโรคติ ด เชื้ อที่ จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ของโรคทางประสาทและกล้ า มเนื้ อ
           เกิ ด จากเชื้ อ แบคที เ รี ย Clostidium tetani ซึ่ งผลิ ต exotoxin ที่ มี พิ ษ ต่ อ เส้ น ประสาท
           ที่ ค ว บ คุ ม ก า ร ท า ง า น ข อ ง ก ล้ า ม เ นื้ อ ท า ใ ห้ มี ก า ร ห ด เ ก ร็ ง ตั ว อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า
           เริ่ มแรกกล้ามเนื้ อ ขากรรไกรจะเกร็ ง ท าให้อ ้าปากไม่ได้ โรคนี้ จึ งมีชื่ อ เรี ยกอี ก ชื่ อ หนึ่ งว่า
           โ ร ค ข า ก ร ร ไ ก ร แ ข็ ง ( lockjaw)            ผู้ ป่ ว ย จ ะ มี ค อ แ ข็ ง ห ลั ง แ ข็ ง
           ต่อไปจะมีอาการเกร็ งของกล้ามเนื้อทัวตัว ทาให้มีอาการชักได้
                                 ่
3.3 วิธีรายงาน    รายงานการเฝ้ าระวังโรค ตามแบบ รง. 206 , รง. 207
3.4 แหล่งข้อมูล    สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
4. กลุ่มเป้ าหมาย   ทารกแรกเกิด
           ประชาชนทัวไป   ่
4.1 รายการข้อมูล    ประชากรแสนคน
            จานวนเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คน
4.2 นิยาม
4.3 วิธีรายงาน
                                                           92

4.4 แหล่งข้อมูล
           ั
2. การประมวลผลตัวชี้วด        อัตราป่ วยของโรค
(สู ตรการคานวณ)                 ้
                   = จานวนผูป่วยที่ป่วยเป็ นโรค...โปลิโอ, คอตีบ และไอกรน  ประชากรแสนคน
                               จานวนประชากรในอาเภอ
                   อัตราป่ วยโรคบาดทะยักทารกแรกเกิด
                   = จานวนทารกที่ป่วยเป็ นบาดทะยัก  จานวนเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คน
                            จานวนเด็กเกิดมีชีพในอาเภอ


6. เกณฑ์การให้คะแนน            - ไม่ผานเกณฑ์ ทั้ง 4 โรค ได้ 0 คะแนน
                           ่
                      - ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 4 โรค ได้ 1 คะแนน
7. ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด
   ้      ้        ั  ชื่อ นายแพทย์ พรศักดิ์ อยูเ่ จริ ญ
                   ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 2
                   หน่วยงาน สานักโรคติดต่อทัวไป กรมควบคุมโรค
                                   ่
                   โทร. 0 2590 3196 , 0 2290 3199
                   มือถือ 081 4276276
                   โทรสาร 0 2962 9122
                   E-mail yoocharoen@hotmail.com
                   ชื่อ นางพอพิศ วริ ทร์เสถียร
                   ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                   หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 2 สานักโรคติดต่อทัวไป
                                           ่
                   โทร. 0 2590 3196
                   มือถือ 081 6478831
                   โทรสาร 0 2962 9122
                   E-mail porpit@health.moph.go.th
                   ชื่อ นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม
                                    ั
                   ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบติการ
                   หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ที่ 2 สานักโรคติดต่อทัวไป
                                            ่
                   โทร. 0 2590 3196
                   มือถือ 0817020065
                   โทรสาร 0 2962 9122
                   E-mail ou056@yahoo.com


 โรคไข้ หวัดใหญ่
        ั
 1. ชื่อตัวชี้วด                         ้
                    มีการดาเนินงานเฝ้ าระวังปองกันควบคุมไข้ หวัดใหญ่ ด้านการแพทย์ และสาธารณสุ ข
 2. เกณฑ์                มีการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 2 ข้อ
 3. ผลงาน
 3.1 รายการข้อมูล            การดาเนินงานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมไข้หวัดใหญ่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
 3.2 นิยาม               ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ป้ อ ง กั น ค ว บ คุ ม ไ ข้ ห วั ด ใ ห ญ่
                                                        ั
                    ด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณา ดังมีคุณสมบัติท้ ง 2 ข้อ
                    ต่อไปนี้
                                        ้
                     1. โรงพยาบาล มีระบบการเฝ้ าระวังผูป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
                                                                                93

                               2. โ ร ง พ ย า บ า ล มี แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ รื่ อ ง
                                 ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า โ ร ค ไ ข้ ห วั ด ใ ห ญ่
                                 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
           3.3 วิธีรายงาน             พิจารณาจากหลักฐาน และ เอกสารการดาเนินงาน
           3.4 แหล่งข้อมูล            โรงพยาบาลชุมชน
           4. กลุ่มเป้ าหมาย
           4.1 รายการข้อมูล            โรงพยาบาลชุมชนทัวประเทศ
                                      ่
           4.2 นิยาม               หน่ วยงานสาธารณสุ ขที่ ป ฏิ บ ั ติ ง านป้ องกั น ควบคุ ม โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ได้ แ ก่
                              โรงพยาบาลชุมชนทัวประเทศ
                                       ่
           4.3 วิธีรายงาน             พิจารณาจากหลักฐาน และ เอกสารการดาเนินงาน
           4.4 แหล่งข้อมูล             1.               ้
                                 รายงานการเฝ้ าระวังผูป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
                               2.  แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล
                                           ั
                                 ที่เป็ นลายลักษณ์อกษร หรื อ สามารถตรวจสอบได้
                     ั
           2. การประมวลผลตัวชี้วด                                 ้
                              ร้อยละของสัปดาห์ที่มีการส่ งรายงานผูป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่สม่าเสมอ
           (สู ตรการคานวณ)                     (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
           6. เกณฑ์การให้คะแนน          มีการดาเนินงานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมไข้หวัดใหญ่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
                                 - ไม่มีการดาเนินงาน หรื อดาเนินงานไม่ครบทั้ง 2 ข้อ ได้ 0 คะแนน
                                 - มีการดาเนินงานครบทั้ง 2 ข้อ ได้ 1 คะแนน
             ้      ้        ั
           7. ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด    1. แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน (ผูรับผิดชอบตัวชี้วด)้      ั
                                 ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
                                                    ั
                                 หน่วยงาน สานักโรคติดต่ออุบติใหม่ กรมควบคุมโรค
                                 โทร. 02-5903128 โทรสาร 02-2903812
                                 E-mail : lworaya@hotmail.com
                               2. นางวีณา ภักดีสิริวชย  ิ ั        ้
                                                  (ผูประสานงานตัวชี้วด)   ั
                                 ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                                                     ั
                                 หน่วยงาน สานักโรคติดต่ออุบติใหม่ กรมควบคุมโรค
                                 โทร. 02-5903129 มือถือ 081-8232943 โทรสาร 02-2903238
                                 E-mail : bhakdi2005@yahoo.com


           เอกสารแนบ     1     :   ค าอธิ บ ายการให้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ม าตรฐานระบบการด าเนิ น การเฝ้ าระวั ง
           ป้ องกันควบคุมไข้ หวัดใหญ่ ของอาเภอ ด้ านการแพทย์ และสาธารณสุ ข
ณฑ์ ประเมินมาตรฐาน                                ่
                                  คะแนนย่ อย เงือนไข
                ้                                     ้
 โรงพยาบาลมีระบบการเฝ้ าระวังผูป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ที่เข้มแข็ง ไม่ได้คะแนน - มีระบบการเฝ้ าระวังผูป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ
                                                            ้
                                          ร้อยละของสัปดาห์ที่มีการส่งรายงานผูป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดให
                                          อ น้อยกว่า 80
                                  ได้คะแนน              ้
                                        - มีระบบการเฝ้ าระวังผูป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ
                                                             ้
                                          ร้อยละของสัปดาห์ที่มีการส่งรายงานผูป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดให
                                          อ เท่ากับหรื อมากกว่า 80
                                                                        94

ณฑ์ ประเมินมาตรฐาน                    คะแนนย่ อย   ่
                                   เงือนไข
                                   สู ตรการคานวณ :
                                                           ้
                                        ร้อยละของสัปดาห์ที่มีการส่งรายงานผูป่วยที่มีอาการคล้ายไข
                                   สม่าเสมอ
                                                    ้
                                   = จานวนสัปดาห์ที่มีการส่งรายงาน ผูป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ x
                                            จานวนสัปดาห์ ณ เวลาประเมิน
                                    (สัปดาห์ ณ เวลาการประเมิน ใช้เวลานับย้อนหลัง 1 ปี
                                    เช่นเดียวกับแนวทางการประเมินในองค์ประกอบที่ 2
                                    มีระบบระบาดวิทยาในระดับอาเภอที่ดี)
            ั
 โรงพยาบาลมีแนวทางปฏิบติการเฝ้ าระวัง                        ั
                             ไม่ได้คะแนน - มีแนวทางปฏิบติการเฝ้ าระวัง
 และการดูแลรักษาโรคไข้หวัดใหญ่                    และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลไม่ครบถ้วนตามรายการย่อย

                             ได้คะแนน                 ั
                                       - มีแนวทางปฏิบติการเฝ้ าระวังและการดูแลรักษาในโรงพยาบาลครบถ
                                                 ั
                                       เป็ นลายลักษณ์อกษร หรื อ สามารถตรวจสอบได้ คือ 1) การคัดกรองผ
                                             ้              ้
                                       การส่งต่อผูป่วย 3) การจัดสถานที่แยกผูป่วย 4) การสารองเวชภัณฑ์ วัส
                                                     ั
                                       อุปกรณ์ที่จาเป็ นตามเกณฑ์ข้ นต่า 2) การป้ องกันการติดเชื้อของบุคลาก
                                                                       ั
                                       หมายเหตุ : การสารองเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็ นตามเกณฑ์ข้นต่า
                                            ของกระทรวงสาธารณสุข ตามรายการดังนี้
                                       1. ยาต้านไวรัส        อย่างน้อย     20    เม็ด
                                       2. หน้ากาก N 95        อย่างน้อย    100     ชิ้น
                                       3. แว่นครอบตา         อย่างน้อย     10    ชิ้น
                                                                ั
                                       4. ลวดเก็บตัวอย่าง หรื อ Throat swab หรื อ มีท้ งสองอย่าง
                                                      อย่างน้อย     10    อัน
                                                ั
                                       5. เสื้ อกาวน์กนน้ าชนิดนากลับมาใช้ใหม่ได้ (สาหรับบุคลากรทางกา
                                                      อย่างน้อย     3     ตัว
                ั
         1. ชื่อตัวชี้วด                 ้
                     มีการดาเนินงานเฝ้ าระวังปองกันควบคุมไข้ หวัดใหญ่ ด้านความร่ วมมือพหุภาคี ระดับอาเภอ
         2. เกณฑ์        มีการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 2 ข้อ
         3. ผลงาน
         3.1 รายการข้อมูล    การดาเนินงานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมไข้หวัดใหญ่ ด้านความร่ วมมือพหุภาคี ระดับอาเภอ
         3.2 นิยาม       ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ป้ อ ง กั น ค ว บ คุ ม ไ ข้ ห วั ด ใ ห ญ่ ภ า ค ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข
                     เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาดังมีคุณสมบัติ 2 ข้อ ต่อไปนี้
                                 ั
                      1) มีแผนปฏิบติการบูรณาการป้ องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับอาเภอ
                      2) มี ศู น ย์ป ฏิ บ ัติ ก ารและคณะกรรมการอ านวยการป้ องกั น ควบคุ ม โรคไข้ห วัด ใหญ่
                          ระดับอาเภอ             (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
         3.3 วิธีรายงาน     พิจารณาจากหลักฐาน และ เอกสารการดาเนินงาน
         3.4 แหล่งข้อมูล    สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ
         4. กลุ่มเป้ าหมาย
                                                                                   95

          4.1 รายการข้อมูล             สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ ทัวประเทศ่
          4.2 นิยาม                ห น่ ว ย ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ป้ อ ง กั น ค ว บ คุ ม โ ร ค ไ ข้ ห วั ด ใ ห ญ่ ไ ด้ แ ก่
                               สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ ทัวประเทศ ่
          4.3 วิธีรายงาน              พิจารณาจากหลักฐาน และ เอกสารการดาเนินงาน
          4.4 แหล่งข้อมูล                         ั
                                1. แผนการปฏิบติการบูรณาการป้ องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับอาเภอ
                                2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ ฯ
                                3. รายงานการประชุมของศูนย์ปฏิบติการ ฯ    ั
                     ั
          2. การประมวลผลตัวชี้วด          -
          (สู ตรการคานวณ)
          6. เกณฑ์การให้คะแนน           มีการดาเนินงานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมไข้หวัดใหญ่ ด้านความร่ วมมือพหุภาคี ระดับอาเภอ
                                  - ไม่มีการดาเนินงาน ได้ 0 คะแนน
                                  - มีการดาเนินงานครบทั้ง 2 ข้อ ได้ 1.5 คะแนน


             ้      ้        ั
          7. ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด                  ้      ั
                            1. แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน (ผูรับผิดชอบตัวชี้วด)
                               ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
                                              ั
                               หน่วยงาน สานักโรคติดต่ออุบติใหม่ กรมควบคุมโรค
                               โทร. 02-5903128 โทรสาร 02-2903812
                               E-mail : lworaya@hotmail.com
                                       ิ ั
                            2. นางวีณา ภักดีสิริวชย     ้
                                           (ผูประสานงานตัวชี้วด) ั
                               ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                                               ั
                               หน่วยงาน สานักโรคติดต่ออุบติใหม่ กรมควบคุมโรค
                               โทร. 02-5903129 มือถือ 081-8232943 โทรสาร 02-2903238
                               E-mail : bhakdi2005@yahoo.com
                                                     ้
            เอกสารแนบ 2 : คาอธิบายการให้ คะแนนตามเกณฑ์ มาตรฐานระบบการดาเนินการเฝ้ าระวัง ปองกันควบคุมไข้ หวัดใหญ่ ของอาเภอ
            ด้านความร่ วมมือพหุภาคี ระดับอาเภอ


ณฑ์ ประเมินมาตรฐาน                                         คะแนนย่ อย เงื่อนไข
 มีแผนปฏิบติการบูรณาการป้ องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับอาเภอ
      ั                                            ไม่ได้คะแนน - มีแผนปฏิบติการ โดยไม่มหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องร่ วม
                                                              ั      ี

                                                 - มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร บู ร ณ
                                                  ได้คะแนน
                                                 ที่มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องร่ วมดาเนินการ เช่น
                                                   โ ร ง พ ย า บ า ล ห รื อ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
                                                 อาสาสมัครสาธารณสุ ข เป็ นต้น
       ั
 มีศูนย์ปฏิบติการและคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกรรมการอานวยการป้ องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ไม่ได้คะแนน - มี ศู น ย์ป ฏิ บ ัติ ก าร หรื อ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
 ระดับอาเภอ                                           ป้ องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับอาเภออย่างใดอย่าง

                                                  ได้คะแนน      -            มี ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า
                                                            คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการป้ องกันควบคุมโรค
                                                            ระดับอาเภอ
                                                         96
 วัณโรค
       ั
1. ชื่อตัวชี้วด    ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ ป่ ว ย วั ณ โ ร ค ป อ ด ทั้ ง ห ม ด ( All         form)
                                    ้
            ที่ได้รับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้ นแบบมีพเี่ ลียงกากับการกินยา (DOT)
2. เกณฑ์        ผู้ ป่ ว ย วั ณ โ ร ค ป อ ด ทั้ ง ห ม ด ( All                  form)
            ที่ ไ ด้ รั บการรั กษาด้ ว ยระบบยาระยะสั้ นแบบมี พี่ เ ลี้ ยงก ากั บ การกิ นยา (DOT)
            มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 80
3. ผลงาน
3.1 รายการข้อมูล    จ า น ว น ผู้ ป่ ว ย วั ณ โ ร ค ป อ ด ทั้ ง ห ม ด ( All               form)
            ที่ได้รับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยงกากับการกินยา (DOT)
3.2 นิยาม        ผู้ ป่ ว ย วั ณ โ ร ค ป อ ด ทั้ ง ห ม ด ( All                    form)
            ที่ ไ ด้รั บ การรั กษาด้ว ยระบบยาระยะสั้ นแบบมีพี่ เลี้ ย งก ากับ การกิ น ยา (DOT) หมายถึ ง
            ผู้ป่ วยวัณ โรคปอดทั้ งหมด (All form) ที่ ก าลัง รั ก ษาด้ ว ยระบบยาระยะสั้ น
                  ู้
            และมีผกากับดูแลการกินยาทุกวันโดย เจ้าหน้าที่ หรื อ อสม .หรื อแกนนาชุมชน
3.3 วิธีรายงาน                                   ้
            1.ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของสมุดทะเบียนผูป่วยวัณโรคระดับอาเภอ (TB 03)
                            ้
              และบัตรบันทึกการรักษาผูป่วยวัณโรค (TB 01)
                                      ้
            2. เก็ บ ข้อ มูล แบบแจงนับ จ านวน ทั้ง จ านวนผูป่ วยวัณ โรคปอดทั้ง หมด (All form)
            ที่ได้รับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยงกากับการกินยา (DOT) โดย เจ้าหน้าที่
            หรื อ อสม .หรื อแกนนาชุมชน
             ใช้ ข้อมูล Cohort ล่าสุ ด 0 – 3 เดือนย้ อนหลัง ของช่ วงที่มีการประเมิน
3.4 แหล่งข้อมูล               ้
            สมุดทะเบียนผูป่วยวัณโรคระดับอาเภอ (TB 03) และ บัตรบันทึกการรักษาผูป่วยวัณโรค   ้
            (TB 01)
4. กลุ่มเป้ าหมาย   ้
          ผูป่วยวัณโรคปอดทั้งหมด (All form) ที่กาลังรักษาด้วยระบบยาระยะสั้น
4.1 รายการข้อมูล            ้
            จานวนผูป่วยวัณโรคปอดทั้งหมด (All form) ที่ข้ ึนทะเบียนรักษาในช่วงเวลาเดียวกัน
4.2 นิยาม        ผู้ป่ วยวัณ โรคปอดทั้ งหมด (All form)         ที่ ข้ ึ นทะเบี ย นรั ก ษา หมายถึ ง
            จ า น ว น ผู้ ป่ ว ย วั ณ โ ร ค ป อ ด ทั้ ง ห ม ด ( All               form)
                                   ้
            ที่ข้ ึนทะเบียนรักษาในช่วงเวลาเดียวกันกับผูป่วยที่นามาประเมิน
4.3 วิธีรายงาน                ้
            แจงนับจานวนผูป่วยวัณโรคปอดทั้งหมด ( All form) ที่ข้ ึนทะเบียนรักษา
                                                                 97

                         ใช้ ข้อมูล Cohort ล่าสุ ด 0 – 3 เดือนย้ อนหลัง ของช่ วงที่มีการประเมิน
4.4 แหล่งข้อมูล                     ้
                   สมุดทะเบียนผูป่วยวัณโรคระดับอาเภอ (TB 03) และ บัตรบันทึกการรักษาผูป่วยวัณโรค   ้
                   (TB 01)
           ั
2. การประมวลผลตัวชี้วด        จ า น ว น ผู้ ป่ ว ย วั ณ โ ร ค ป อ ด ทั้ ง ห ม ด ( All               form)
(สู ตรการคานวณ)            ที่ได้รับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยงกากับการ กินยา (DOT) x100
                        ้
                   จานวนผูป่วยวัณโรคปอดทั้งหมด ( All form) ที่ข้ ึนทะเบียนรักษาในช่วงเวลาเดียวกัน
6. เกณฑ์การให้คะแนน              - น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ 0 คะแนน
                       - มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 80 ได้ 1.2 คะแนน
   ้      ้        ั
7. ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด                ้
                   นพ. อาจินต์ ชลพันธุ์ ผูอานวยการสานักวัณโรค
                   นายบุญเชิด กลัดพ่วง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                               ิั
                   นางวรรณเพ็ญ จิตต์ววฒน์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                   หน่วยงาน สานักวัณโรค
                   โทร. 0 2212 2279
                   มือถือ 089 680 1650
                   โทรสาร 0 2212 1408
                   E-mail cherd_p @yahoo.com และ cherdb@health.moph.go.th
       ั
1. ชื่อตัวชี้วด            อัตราการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดทั้งหมด ( All form)
2. เกณฑ์                          ้
                   การขาดยาของผูป่วยวัณโรคปอดทั้งหมด (All form) ไม่เกินร้อยละ 3
3. ผลงาน
3.1 รายการข้อมูล                ้
                   จานวนผูป่วยวัณโรคปอดทั้งหมด (All form) ที่ขาดยา
3.2 นิยาม                        ้                      ้
                   การขาดยาของผูป่วยวัณโรคปอดทั้งหมด (All form) หมายถึง ผูป่วยวัณโรคปอดทั้งหมด
                   (All form) ที่รักษาด้วยระบบยาระยะสั้น มีการขาดยามากกว่า 2 เดือนติดต่อกัน
3.3 วิธีรายงาน                                        ้
                   1. ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของสมุดทะเบียนผูป่วยวัณโรคระดับอาเภอ ( TB 03)
                     และ รายงานผลการรักษา
                                          ้
                   2. เก็บข้อมูลแบบแจงนับจานวน ทั้งจานวนผูป่วยวัณโรคปอดทั้งหมด (All form)
                        (ใช้ ข้อมูล Cohort ย้ อนหลังที่มีผลการรักษาครบถ้ วน ของช่ วงที่มีการประเมิน)
3.4 แหล่งข้อมูล                    ้
                   สมุดทะเบียนผูป่วยวัณโรคระดับอาเภอ (TB 03) และ รายงานผลการรักษา

4. กลุ่มเป้ าหมาย           ้
                   ผูป่วยวัณโรคปอดทั้งหมด (All form) ที่รักษาด้วยระบบยาระยะสั้น
4.1 รายการข้อมูล                   ้
                     จานวนผูป่วยวัณโรคปอดทั้งหมด (All form) ที่ข้ ึนทะเบียนรักษาในช่วงเวลาเดียวกัน
4.2 นิยาม                ผู้ป่ วยวัณ โรคปอดทั้ งหมด (All form)         ที่ ข้ ึ นทะเบี ย นรั ก ษา หมายถึ ง
                     จ า น ว น ผู้ ป่ ว ย วั ณ โ ร ค ป อ ด ทั้ ง ห ม ด ( All               form)
                                            ้
                     ที่ข้ ึนทะเบียนรักษาในช่วงเวลาเดียวกันกับผูป่วยที่นามาประเมิน
4.3 วิธีรายงาน                        ้
                     แจงนับจานวนผูป่วยวัณโรคปอดทั้งหมด ( All form) ที่ข้ ึนทะเบียนรักษา
4.4 แหล่งข้อมูล                       ้
                     สมุดทะเบียนผูป่วยวัณโรคระดับอาเภอ (TB 03) และ รายงานผลการรักษา (TB 08 )
                         (ใช้ ข้อมูล Cohort ย้ อนหลังที่มีผลการรักษาครบถ้ วน ของช่ วงที่มีการประเมิน)
           ั
2. การประมวลผลตัวชี้วด                 ้
                     จานวนผูป่วยวัณโรคปอดทั้งหมด ( All form) ที่ขาดยา x 100
(สู ตรการคานวณ)                      ้
                     จานวนผูป่วยวัณโรคปอดทั้งหมด (All form) ที่ข้ ึนทะเบียนรักษาในช่วงเวลาเดียวกัน
6. เกณฑ์การให้คะแนน                - มากกว่าร้อยละ 3 ได้ 0 คะแนน
                         - น้อยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 3 ได้ 1 คะแนน
   ้      ้        ั
7. ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด                 ้
                     นพ. อาจินต์ ชลพันธุ์ ผูอานวนการสานักวัณโรค
                     นายบุญเชิด กลัดพ่วง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                                                                   98

                                 ิั
                       นางวรรณเพ็ญ จิตต์ววฒน์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                       หน่วยงาน สานักวัณโรค
                       โทร. 0 2212 2279
                       มือถือ 089 680 1650 โทรสาร 0 2212 1408
                       E-mail cherd_p @yahoo.com และ cherdb@health.moph.go.th
   โรคเรื้อน
       ั
1. ชื่อตัวชี้วด (Performance)  ความครอบคลุมของกิจกรรมการค้ นหาผู้ป่วยรายใหม่ ตามมาตรฐาน
2. เกณฑ์                                     ้
                ขั้นตอนการดาเนินงานตามกิจกรรมหลักของการค้นหาผูป่วยรายใหม่ ครบ 4 ข้อ ได้แก่
                        ู้     ั
                   1. มีผรับผิดชอบงานที่ชดเจน
                   2. มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคเรื้ อนระดับอาเภอ อย่างถูกต้อง
                                    ้
                   3. มีแผนการดาเนินงานการค้นหาผูป่วยโรคเรื้ อนรายใหม่ที่สอดคล้องกับข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรค
                     เรื้ อน
                   4. การดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้อย่างน้อยร้อยละ70
3. ผลงาน
3.1 รายการข้อมูล
3.2 นิยาม                              ้
                ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ หมายถึง ผูป่วยโรคเรื้ อนที่ไม่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนรักษา ด้วยยารักษาโรคเรื้ อน
                (Multi Drug Therapy: MDT) มาก่อน
                ก า ร ค้ น ห า ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ รื้ อ น ร า ย ใ ห ม่ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ห ม า ย ถึ ง
                            ้
                กิจกรรมการค้นหาผูป่วยโรคเรื้ อนรายใหม่สอดคล้องกับข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา
3.3 วิธีรายงาน                          ้
                แบบรายงานกิจกรรมการค้นหาผูป่วยรายใหม่
3.4 แหล่งข้อมูล                  ้
                 1.คาสั่งแต่งตั้งผูรับผิดชอบงาน
                 2.ข้อมูลสถานการณ์โรคเรื้ อนและการวิเคราะห์สถานการณ์โรค
                 3.แผนงาน/โครงการ ดาเนินกิจกรรม
                 4.รายงานการประชุม
                 5.          แ บ บ บั น ทึ ก ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ รื้ อ น ( น ฮ . 3 ) / ท ะ เ บี ย น ผู้ ป่ ว ย PB/MB
                         ้
                 /แบบรายงานผูป่วยโรคเรื้ อนรายใหม่และเพิ่มเข้ามาในทะเบียนรักษา
4. กลุ่มเป้ าหมาย
4.1 รายการข้อมูล
4.2 นิยาม
4.3 วิธีรายงาน
                                                                      99

4.4 แหล่งข้อมูล
           ั
2. การประมวลผลตัวชี้วด       ขั้นตอน ที่ต้องดาเนินการครบ 5 ขั้นตอน ดังนี้
(สู ตรการคานวณ)                   ้
                  1.คาสั่งแต่งตั้งผูรับผิดชอบงาน
                  2.ข้อมูลสถานการณ์โรคเรื้ อนและการวิเคราะห์สถานการณ์โรค
                  3.แผนงาน/โครงการ ดาเนินกิจกรรม
                  4.รายงานการประชุม
                  5.          แ บ บ บั น ทึ ก ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ รื้ อ น ( น ฮ . 3 ) / ท ะ เ บี ย น ผู้ ป่ ว ย PB/MB
                          ้
                  /แบบรายงานผูป่วยโรคเรื้ อนรายใหม่และเพิ่มเข้ามาในทะเบียนรักษา
6. เกณฑ์การให้คะแนน                              ้
                 ความครอบคลุมของกิจกรรมการค้นหาผูป่วยรายใหม่ตามมาตรฐาน
                    - ไม่มีการดาเนินงานหรื อดาเนินงานไม่ครบ 2 ข้อ ได้ 0 คะแนน
                    - มีการดาเนินงานตามกิจกรรมครบ 2 ข้อ ได้ 1.2 คะแนน

7                 ้
             . ชื่อผูรับผิดชอบ
  ้     ้
ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัว 1. นพ.รัชต์ วงศ์ตรังคพันธ์
ชี้วดั                 ้
              ตาแหน่งผูอานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย หน่วยงาน: สถาบันราชประชาสมาสัย
              โทรศัพท์ 023868153 ต่อ 201 Email: ruch_wongtrungkapun@yahoo.com

                 2. พญ.บุษบัน เชื้ออินทร์
                 ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มกาจัดโรคเรื้ อน หน่วยงาน: สถาบันราชประชาสมาสัย
                 โทรศัพท์ 025903330 Email: boosbun@gmail.com

                 3. นางสาววิจิตรา ธารี สุวรรรณ
                 ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ หน่วยงาน: สถาบันราชประชาสมาสัย
                 โทรศัพท์ 025903330 Email: ta_vita@hotmail.com

                 4. นางศิลธรรม เสริ มฤทธิรงค์
                 ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ หน่วยงาน: สถาบันราชประชาสมาสัย
                 โทรศัพท์ 025903153 Email: ssilatham@hotmail.com

                 5. นายมานิจ ชนินพร
                 ตาแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ หน่วยงาน: สถาบันราชประชาสมาสัย
                 โทร./โทรสาร: 0 2590 3330 มือถือ: 0865224876 E-mail : mars09_2000@hotmail.com
         ั
  1. ชื่อตัวชี้วด (Impact outcome)      อัตราความพิการระดับ 2 ต่ อแสนประชากรในผู้ป่วยโรคเรื้ อนรายใหม่ ในปี พ.ศ. 2554
                        ของอาเภอเข้ มแข็ง
  2. เกณฑ์                  ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2249
  3. ผลงาน
  3.1 รายการข้อมูล                  ้
                        จานวนผูป่วยโรคเรื้ อนใหม่ที่มีความพิการระดับ 2 ในปี 2554
  3.2 นิยาม                  ้                 ้
                        ผูป่ วยโรคเรื้ อนรายใหม่ หมายถึ ง ผูป่ วยโรคเรื้ อนที่ ไม่ เคยได้รับ การขึ้ น ทะเบี ย นรั กษา
                        ด้วยยารักษาโรคเรื้ อน (Multi Drug Therapy: MDT) มาก่อน
                                                            100

                                     ้
                  2.2 ความพิการระดับ 2 หมายถึง ผูป่วยโรคเรื้ อนที่มีความพิการที่มองเห็นได้ของอวัยวะ ตา
                  มือ เท้า ดังต่อไปนี้
                  2.2.1 ตา : หลับ ไม่ ส นิ ท หรื อ ม่ า นตาอัก เสบ หรื อ กระจกตาเป็ นฝ้ าขุ่น สายตามัว มาก
                                              ้
                  (นับนิ้วมือไม่ถูกที่ระยะ 6 เมตร หรื อวัดสายตาได้นอยกว่า 6/60)
                  2.2.2 มือ : รู ปร่ างผิดปกติ หรื อมีแผลหรื อนิ้วมืองอ ข้อติดแข้งหรื อข้อมือตก
                  2.2.3 เท้า : รู ปร่ างผิดปกติ หรื อ มีแผลหรื อนิ้วเท้างอ ข้อติดแข้งหรื อข้อเท้าตก
3.3 วิธีรายงาน           รายงานประจาเดือน
3.4 แหล่งข้อมูล          1.แบบบันทึก นฮ.3
                            ้
                  2.แบบรายงานผูป่วยโรคเรื้ อนรายใหม่และเพิ่มเข้ามาในทะเบียนรักษา
                          ้
                  3. ทะเบียนผูป่วย PB/MB
4. กลุ่มเป้ าหมาย
4.1 รายการข้อมูล         จานวนประชากร ณ ขณะนั้นของอาเภอเข้มแข็ง
4.2 นิยาม             จ านวนประชากร ณ ขณะนั้น หมายถึ ง จ านวนประชากร ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2224
                         ู้
                 ของอาเภอที่มีผป่วยใหม่โรคเรื้ อนรายใหม่
4.3 วิธีรายงาน          รายงานข้อมูลประจาปี
4.4 แหล่งข้อมูล          กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรื อ เวปไซด์ www.dopa.go.th
           ั
2. การประมวลผลตัวชี้วด                    ้
                 อัตราความพิการระดับ 2 ในผูป่วยโรคเรื้ อนของอาเภอเข้มแข็ง
(สู ตรการคานวณ)                 ้
                 = จานวนผูป่วยใหม่ที่มีความพิการระดับ 2 ในปี 2554 ของอาเภอเข้มแข็ง x 100,000
                           จานวนประชากร ณ ขณะนั้นของอาเภอเข้มแข็ง
6. เกณฑ์การให้คะแนน                       ้
                 อัตราความพิการระดับ 2 ในผูป่วยโรคเรื้ อนของอาเภอเข้มแข็ง ลดลง
                     - น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้ 0 คะแนน
                     - มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 50 ได้ 1 คะแนน
7                    ้
                . ชื่อผูรับผิดชอบ
 ้      ้       ั
ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด 1. นพ.รัชต์ วงศ์ตรังคพันธ์
                       ้
                 ตาแหน่งผูอานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย หน่วยงาน: สถาบันราชประชาสมาสัย
                 โทรศัพท์ 023868153 ต่อ 201 Email: ruch_wongtrungkapun@yahoo.com

                2. พญ.บุษบัน เชื้ออินทร์
                ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มกาจัดโรคเรื้ อน หน่วยงาน: สถาบันราชประชาสมาสัย
                โทรศัพท์ 025903330 Email: boosbun@gmail.com

                3. นางสาววิจิตรา ธารี สุวรรรณ
                ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ หน่วยงาน: สถาบันราชประชาสมาสัย
                โทรศัพท์ 025903330 Email: ta_vita@hotmail.com

                4. นางศิลธรรม เสริ มฤทธิรงค์
                ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ หน่วยงาน: สถาบันราชประชาสมาสัย
                โทรศัพท์ 025903153 Email: ssilatham@hotmail.com

                       ั
                5. ดร.กฤศน์วต สมหวัง
                ตาแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                หน่วยงาน: สถาบันราชประชาสมาสัย
                                                               101

             โทร./โทรสาร: 0 2590 3330
             มือถือ: 0868918640
             E-mail : tonywang2504@hotmail.com
โรคเอดส์
       ั
1.ชื่อตัวชี้วด                             ้
             มี ก ารประชุ มคณะท างานศู น ย์ ปฏิ บั ติ ก ารป องกั น และแก้ ไขปั ญ หาเอดส์ ระดั บ อ าเภอ
             ปี ละอย่ างน้ อย 1 ครั้ง
2.เกณฑ์                        ั
             มีการประชุมคณะทางานศูนย์ปฏิบติการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเอดส์ระดับอาเภอ 1 ครั้งขึ้นไป
             และมีคณะทางานเข้าร่ วมประชุมไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
3. ผลงาน
3.1 รายการข้อมูล     สรุ ปรายงานการประชุมฯ
3.2 นิยาม        ค ณ ะ ท า ง า น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เ อ ด ส์ ร ะ ดั บ อ า เ ภ อ
             จะอยู่ภ ายใต้ก ารบริ หารจัด การของศู น ย์ป ฏิ บ ัติ ก ารป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาเอดส์ จัง หวัด
                 ู้ ่
             โดยมีผวาราชการจังหวัดเป็ นประธาน
3.3 วิธีรายงาน       ้       ้
             ผูประเมินเป็ นผูตรวจสอบสรุ ปรายงานการประชุมฯ
3.4 แหล่งข้อมูล                ั
             คณะทางานศูนย์ปฏิบติการป้ องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับอาเภอ
4 กลุ่มเป้ าหมาย
4.1 รายการข้อมูล                         ั
             รายชื่อการแต่งตั้งคณะทางานศูนย์ปฏิบติการป้ องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับอาเภอ
4.2 นิยาม        คณะท างานศู น ย์ป ฏิ บ ั ติ ก ารป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาเอดส์ ร ะดับ อ าเภอ ประกอบด้ ว ย
              ้
             ผูแทนจากทุกภาคส่ วนในอาเภอ
4.3 วิธีรายงาน        ้      ้
             ผูประเมินเป็ นผูตรวจสอบความครบถ้วนของคาสั่งแต่งตั้ง
4.4 แหล่งข้อมูล               ั
             คณะทางานศูนย์ปฏิบติการป้ องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับอาเภอ
           ั
2. การประมวลผลตัวชี้วด                        ้
             วัดจากการประชุมคณะทางานฯ และจานวนผูแทนจากทุกภาคส่ วนที่เข้าร่ วมประชุม
(สู ตรการคานวณ)
6. เกณฑ์การให้คะแนน   - ไม่มีการประชุมคณะทางานศูนย์ปฏิบติการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเอดส์ระดับอาเภอ ได้ 0
                                 ั
              คะแนน
             - มีก ารประชุ ม คณะท างานศู น ย์ป ฏิ บ ั ติก ารป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญหาเอดส์ ระดับ อ าเภอ 1
              ครั้งขึ้นไป และมีคณะทางานเข้าร่ วมประชุมไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ได้ 1 คะแนน
                                                               102

  7.               แพทย์หญิงพัชรา ศิริวงศ์รังสรร
   ้      ้        ั  ้
  ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด ผูอานวยการสานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
                  โทร. 02-2903201 โทรสาร 02-2908413
                  นายแพทย์สมยศ กิตติมงคง หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์
                               ั่
                  โทร. 02-2903361 โทรสาร 02-2908413
                                            ั
                  นางสุ ธาสิ นี สุ โขวัฒนกิจ นักวิชาการสาธารณสุ ข ปฏิบติการ
                  สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
                  โทร. 02-2903213 โทรสาร 02-2908413
                  E-mail nui_suta@hotmail.com
       ั
1. ชื่อตัวชี้วด             ้
             มีแผนปฏิบัติการปองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ระดับอาเภอ
2. เกณฑ์              ั          ั
             มีแผนปฏิบติการ และนาแผนไปปฏิบติ โดยมีหลักฐานความสาเร็ จตามแผน
3. ผลงาน
3.1 รายการข้อมูล         ั
             แผนปฏิบติการป้ องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของอาเภอ และสรุ ปรายงานผลการดาเนินงาน
3.2 นิยาม        แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เ อ ด ส์ ร ะ ดั บ อ า เ ภ อ จ ะ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
             โครงการจากทุกภาคส่ วนทั้งภาครั ฐและองค์กรเอกชนด้านเอดส์ รวมทั้ง อปท. ร่ วมกันจัดทาเป็ นแผนของอาเภอ
             โดยอาจจะระดมทรัพยากร/บูรณาการร่ วมกัน
3.3 วิธีรายงาน       ้              ั
             ผูประเมินตรวจสอบแผนปฏิบติการฯ และสรุ ปรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบติการ      ั
3.4 แหล่งข้อมูล                ั
             คณะทางานศูนย์ปฏิบติการป้ องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับอาเภอ
4. กลุ่มเป้ าหมาย
4.1 รายการข้อมูล    ประชาชนในพื้นที่ ระดับอาเภอ
4.2 นิยาม        ประชาชนในพื้ นที่ กลุ่ มเป้ าหมายต่ างๆ เช่ น ผู้ ติ ดเชื้ อเอชไอวี /ผู้ ป่ วยเอดส์ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บผลกระทบ ,
            กลุ่มนักเรี ยนนักศึกษา, กลุ่มชายรักชาย
4.3 วิธีรายงาน      ้                                     ั
            ผูประเมินตรวจสอบความสาเร็ จตามสรุ ปรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบติการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเอดส์
            ของอาเภอที่ดาเนินการในกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ
4.4 แหล่งข้อมูล                ั
            คณะทางานศูนย์ปฏิบติการป้ องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับอาเภอ
2                        ั
           . วัดจากการนาแผนปฏิบติการฯไปปฏิบติ   ั
         ั
การประมวลผลตัวชี้วด
(สู ตรการคานวณ)
6. เกณฑ์การให้คะแนน   - ไม่มีแผนปฏิบติการ ได้ 0 คะแนน
                   ั
            - มีแผนปฏิบติการ และนาแผนไปปฏิบติ โดยมีหลักฐานความสาเร็ จตามแผน ได้ 1.2 คะแนน
                  ั          ั
7           . แพทย์หญิงพัชรา ศิริวงศ์รังสรร
                                                               103

 ้      ้     ้
ผูรับผิดชอบ/ผูประสานง ผูอานวยการสานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
     ั
านตัวชี้วด      โทร. 02-2903201 โทรสาร 02-2908413
           นายแพทย์สมยศ กิตติมงคง หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์
                        ั่
           โทร. 02-2903361 โทรสาร 02-2908413
                                     ั
           นางสุ ธาสิ นี สุ โขวัฒนกิจ นักวิชาการสาธารณสุ ข ปฏิบติการ
           สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
           โทร. 02-2903213 โทรสาร 02-2908413
           E-mail nui_suta@hotmail.com
  โรคไม่ ติดต่ อ
  1. ชื่อตัวชี้วัด    จานวนชุมชนลดเสี่ ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
  2. เกณฑ์        อย่างน้อย 1 ชุมชน / อาเภอ
  3. ผลงาน
  3.1 รายการข้ อมูล    จานวนชุมชนลดเสี่ ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังใหม่
  3.2 นิยาม        ชุ ม ช น ( Community)                              ห ม า ย ถึ ง
              กลุ่ มคนที่ อาศัยอยู่ร่วมกันเป็ นสังคมขนาดเล็กหรื อ ขนาดใหญ่ก็ได้ที่อ าศัยอยู่ในอาณาบริ เวณเดี ยวกัน
              มีวถีการดาเนินชีวตคล้ายกัน มีความสัมพันธ์และโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องและพึ่งพาอาศัยกัน
                 ิ      ิ
                              ่
              มีปฎิสัมพันธ์ต่อกันและกันอยูภายใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น ชุมชน
              หมู่บาน ตาบล สถานศึกษา สถานที่ทางาน เป็ นต้น
                  ้
              ชุ ม ช น ล ด เ สี่ ย ง ล ด โ ร ค ไ ม่ ติ ด ต่ อ เ รื้ อ รั ง            ห ม า ย ถึ ง
              ชุมชนที่มีการดาเนิ นงานโดยชุมชนเพื่อลดปั จจัยเสี่ ยงและลดการป่ วยเป็ นโรคไม่ติดต่อเรื้ อรั งในชุ มชน
              โดยมี ค ณะท างานระดั บ ชุ ม ชน มี ก ารประเมิ น และวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ สุ ขภาพของชุ ม ชน
              จัดทาแผนสุ ขภาพของชุมชน ดาเนินการตามแผนและกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการ
              โ ร ค ไ ม่ ติ ด ต่ อ เ รื้ อ รั ง ห ม า ย ถึ ง โ ร ค เ บ า ห ว า น ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง
              โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง
  3.3 วิธีรายงาน     ระดับอาเภอ
               ้ั            ้
              ผูจดเก็บข้อมูล : สสอ. ผูรายงาน : สอ. รพ.สต. รพช. รพศ./รพท.
              ระดับจังหวัด
               ้ั           ้
              ผูจดเก็บข้อมูล : สสจ. ผูรายงาน : สสอ.
              ระดับเขต
                                                                  104

                ้ั          ้
               ผูจดเก็บข้อมูล : สคร. ผูรายงาน : สสจ.
               รายงานตามระบบของแต่ละพื้นที่ ทุก 6 เดือน
3.4 แหล่งข้ อมูล       สอ. รพ.สต. รพช. รพศ./รพท.
     ้
4. กลุ่มเปาหมาย
4.1 รายการข้ อมูล      อาเภอที่มีการดาเนินงานชุมชนลดเสี่ ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังใหม่
4.2 นิยาม
4.3 วิธีรายงาน
4.4 แหล่งข้ อมูล       -
5. การประมวลผลตัวชี้วัด   -
(สู ตรการคานวณ)
6. เกณฑ์ การให้ คะแนน      -  ไม่มีชุมชนลดเสี่ ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังใหม่ / ไม่มีการขยายชุมชนลดเสี่ ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
                   ได้ 0 คะแนน
                 -  มี ชุ ม ช น เ สี่ ย ง ล ด โ ร ค ไ ม่ ติ ด ต่ อ เ รื้ อ รั ง ใ ห ม่ /
                   มีการขยายชุมชนลดเสี่ ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ชุมชน ได้ 1.2 คะแนน

7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด             ั       ้
               1. ดร.นายแพทย์ภานุวฒน์ ปานเกตุ ผูอานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ
               E-mail : joongpank@yahoo.com
               โทร. 0 2590 3982 โทรสาร 0 2591 0363
               2. พ.ญ. จุรีพร คงประเสริ ฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
               E-mail : jurekong@gmail.com โทร. 0 2590 3986 โทรสาร 0 2590 3988


ผู้ประสานงานตัวชี้วัด    3. นางเพชราภรณ์ สมบูรณ์บูรณะ นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
               E-mail : tumpet@hotmail.com
               4. นางสาวสิ รัชชา เลิศบุญสกุล นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
               E-mail : siratcha@hotmail.com
               โทร. 0 2590 3987 โทรสาร 0 2590 3988
               2. นางศรี เพ็ญ สวัสดิมงคล นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
               E-mail : sripen_ncd@yahoo.com
               โทร. 0 2290 3970 โทรสาร 0 2590 3972


1. ชื่อตัวชี้วัด      ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ ยงสู งต่อเบาหวาน (Pre - diabetes) ป่ วยเป็ นโรคเบาหวานรายใหม่
2. เกณฑ์          ไม่เกินร้อยละ 2
3. ผลงาน
3.1 รายการข้ อมูล            ้
              - จานวนผูป่วยเบาหวานรายใหม่
3.2 นิยาม         ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ (A) หมายถึง ประชากรไทยอายุ 32 ปี ขึ้นไป ซึ่ งได้รับการคัดกรองในปี 2223
              ว่ า เป็ นกลุ่ ม เสี่ ยงสู งต่ อ เบาหวาน (Pre-diabetes)       และผลการติ ด ตามในปี 2224 พบว่ า
              เ ป็ น ผู้ ป่ ว ย เ บ า ห ว า น ร า ย ใ ห ม่ [มี ค่ า ร ะ ดั บ น้ า ต า ล ใ น เ ลื อ ด (FPG)  1 2 6 mg/dl
                      ิ
              และแพทย์วนิจฉัยว่าเป็ นเบาหวาน]
              หมายเหตุ : ตามแนวทางการจัดบริ การคัดกรองภาวะเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง สานักโรคไม่ติดต่อ
              กรมควบคุมโรค
3.3 วิธีรายงาน       ระดับอาเภอ
                                                                105

              ้ั            ้
             ผูจดเก็บข้อมูล : สสอ. ผูรายงาน : สอ. รพ.สต. รพช. รพศ./รพท.
             ระดับจังหวัด
              ้ั           ้
             ผูจดเก็บข้อมูล : สสจ. ผูรายงาน : สสอ.
             ระดับเขต
              ้ั          ้
             ผูจดเก็บข้อมูล : สคร. ผูรายงาน : สสจ.
             รายงานตามระบบของแต่ละพื้นที่ ทุก 6 เดือน
3.4 แหล่งข้ อมูล     สอ. รพ.สต. รพช. รพศ./รพท.
     ้
4. กลุ่มเปาหมาย
4.1 รายการข้ อมูล    - จานวนกลุ่มเสี่ ยงสู งต่อเบาหวาน
4.2 นิยาม        กลุ่มเสี่ ยงสู งต่ อเบาหวาน (B) หมายถึ ง ประชากรไทยอายุ 32 ปี ขึ้ นไปที่ได้รับ การคัดกรองในปี 2223
             และจัดเป็ นกลุ่มเสี่ ยงสู งต่อเบาหวาน (Pre-diabetes, ค่าระดับน้ าตาลในเลือด ( FCG / FPG) ระหว่าง 100 –
             122 mg/dl)
             หมายเหตุ : ตามแนวทางการจัดบริ การคัดกรองภาวะเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง สานักโรคไม่ติดต่อ
             กรมควบคุมโรค
4.3 วิธีรายงาน      ระดับอาเภอ
              ้ั              ้
             ผูจดเก็บข้อมูล : สสอ. ผูรายงาน : สอ. รพ.สต. รพช. รพศ./รพท.
             ระดับจังหวัด
              ้ั             ้
             ผูจดเก็บข้อมูล : สสจ. ผูรายงาน : สสอ.
             ระดับเขต
              ้ั            ้
             ผูจดเก็บข้อมูล : สคร. ผูรายงาน : สสจ.
             รายงานตามระบบของแต่ละพื้นที่ ทุก 6 เดือน
4.4 แหล่งข้ อมูล     สอ. รพ.สต. รพช. รพศ./รพท.
5            . A  100
การประมวลผลตัวชี้วัด B
(สู ตรการคานวณ)             ้
             A = จานวนผูป่วยเบาหวานรายใหม่
             B = จานวนกลุ่มเสี่ ยงสู งต่อเบาหวาน
             * * * ห ม า ย เ ห ตุ ใ น ก ร ณี ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ก ลุ่ ม เ สี่ ย ง สู ง ( B)  ไ ด้ ค ร บ
             ใ ห้ ใ ช้ ฐ า น จ า น ว น ก ลุ่ ม เ สี่ ย ง สู ง ที่ ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ไ ด้ ใ น ปี 2554
             และเพิ่มคาอธิบายถึงเหตุผลที่ไม่สามารถติดตามได้ครบตามจานวน
6. เกณฑ์ การให้ คะแนน - ประชากรกลุ่มเสี่ ยงสู งต่อเบาหวาน (Pre -diabetes ) ป่ วยเป็ นโรคเบาหวานรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 2
                ได้ 0 คะแนน
              - ประชากรกลุ่มเสี่ ยงสู งต่อเบาหวาน (Pre-diabetes) ป่ วยเป็ นโรคเบาหวานรายใหม่นอยกว่าหรื อเท่ากับ
                                                           ้
                ร้อยละ 2 ได้ 1 คะแนน
                         ั        ้
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 1. ดร.นายแพทย์ภานุวฒน์ ปานเกตุ ผูอานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ
             E-mail : joongpank@yahoo.com
             โทร. 0 2590 3982 โทรสาร 0 2591 0363
             2. พ.ญ. จุรีพร คงประเสริ ฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
             E-mail : jurekong@gmail.com
             โทร. 0 2590 3986 โทรสาร 0 2590 3988
                        ้
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 3. นางสาวนิพา ศรี ชาง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
             E-mail : srichang_ncd@hotmail.com
             4. นางสาวสิ รัชชา เลิศบุญสกุล นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                                                              106

          E-mail : siratcha@hotmail.com
          โทร. 0 2590 3987 โทรสาร 0 2590 3988
          2. นางศรี เพ็ญ สวัสดิมงคล นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
          E-mail : sripen_ncd@yahoo.com
          โทร. 0 2290 3970 โทรสาร 0 2590 3972
  ้      ้
การปองกันเด็กจมนา
1. ชื่อตัวชี้วัด                                       ้      ้
          สถานบริ การสาธารณสุ ขมีการให้ความรู้ ในเรื่ องการป้ องกันเด็กจมน้ าแก่ ผูป กครอง/ผูดูแลเด็ก /เด็ก
2. เกณฑ์      สถานบริ การสาธารณสุ ขมีการให้ความรู้ ในเรื่ องการป้ องกันเด็กจมน้ าครบทั้ง 4 เรื่ องและครบทุกแห่ง
3. ผลงาน
3.1 รายการข้ อมูล  สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ทุกแห่งในพื้นที่มีการให้ความรู้ ในเรื่ องการป้ องกันเด็กจมน้ าครบทั้ง 4 เรื่ อง
3.2 นิยาม      ส ถ า น บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ห ม า ย ถึ ง โ ร ง พ ย า บ า ล ชุ ม ช น ร พ . ส ต . ส ถ า นี อ น า มั ย
          และสถานบริ การสาธารณสุ ขชุมชน
          การให้ความรู้ ในเรื่ องการป้ องกันเด็กจมน้ า หมายถึง การให้ความรู้เรื่ องแหล่งน้ าเสี่ ยง (ในบ้าน รอบๆบ้าน
          ละแวกบ้า น และในชุ ม ชน) ความปลอดภัย ในการเดิ น ทางทางน้ า การช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้น ที่ ถู ก ต้อ ง
          และวิธีการป้ องกัน
          - การให้ความรู้เรื่ องแหล่งน้ าเสี่ ยง (ในบ้าน รอบๆบ้าน ละแวกบ้าน และในชุมชน)
          - ความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ า
          - การช่วยเหลือเบื้องต้นที่ถูกต้อง
          - วิธีการป้ องกัน
3.3 วิธีรายงาน   ระดับอาเภอ
           ้ั           ้
          ผูจดเก็บข้อมูล: สสอ. ผูรายงาน: สอ. รพ.สต. รพช. รพศ./รพท.
          ระดับจังหวัด
           ้ั          ้
          ผูจดเก็บข้อมูล: สสจ. ผูรายงาน: สสอ.
                                                                          107

            ระดับเขต
             ้ั          ้
            ผูจดเก็บข้อมูล: สคร. ผูรายงาน: สสจ.
3.4 แหล่งข้ อมูล    สอ. รพ.สต. รพช. รพศ./รพท.
     ้
4. กลุ่มเปาหมาย
4.1 รายการข้ อมูล     ้      ้
            ผูป กครอง/ผูดูแลเด็ก /เด็ก ที่มารับบริ การในสถานบริ การสาธารณสุ ข
4.2 นิยาม           ้     ้                                     ้
            ผู ป กครอง/ผู ด ูแ ลเด็ก /เด็ก ที่ ม ารั บ บริ การในสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข หมายถึ ง ผู ป กครอง
               ้                          ั
            ผูดูแลเด็กที่ พาเด็กมารั บ บริ การตรวจพัฒนาการหรื อ ให้วคซี น ในสถานบริ การสาธารณสุ ข
4.3 วิธีรายงาน     รายงานทุก 1 ปี
4.4 แหล่งข้ อมูล    1                                                  .
            รายงานที่แสดงถึงรายชื่อและสถานบริ การสาธารณสุ ขที่มีการดาเนินงานให้ความรู้ ในเรื่ องการป้ องกันเด็กจ
            มน้ า
            2                                                  .
            หลักฐานภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่าสถานบริ การสาธารณสุ ขมีการให้ความรู้ ในเรื่ องการป้ องกันเด็กจมน้ า

5         .
การประมวลผลตัวชี้ วั
ด
(สู ตรการคานวณ)
6. เกณฑ์ การให้ คะแนน       1. สถานบริ การสาธารณสุ ขไม่มีการให้ความรู้ ในเรื่ องการป้ องกันเด็กจมน้ าครบทุกแห่ ง ได้
                  0 คะแนน
                  2                                           .
                  สถานบริ การสาธารณสุ ขมีการให้ความรู้ ในเรื่ องการป้ องกันเด็กจมน้ าครบทุกแห่ งและครบทั้
                  ง 4 เรื่ อง คือ
                    - การให้ความรู้เรื่ องแหล่งน้ าเสี่ ยง (ในบ้าน รอบๆบ้าน ละแวกบ้าน และในชุมชน)
                    - ความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ า
                    - การช่วยเหลือเบื้องต้นที่ถูกต้อง
                    - วิธีการป้ องกัน
                  ได้ 1.5 คะแนน
7                . ชื่อ      นางสุ ชาดา เกิดมงคลการ/นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้ วั ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
ด                 หน่วยงาน สานักโรคไม่ติดต่อ
                  โทร.      0 2921 0402, 0 2290 3967
                  มือถือ     0 89218 8129
                  โทรสาร     0 2290 3968
                  E-mail     jew_suchada@hotmail.com, som_atat@yahoo.com


 1. ชื่อตัวชี้วัด              มี เ ด็ ก อ า ยุ ต่ า ก ว่ า 1 2 ปี จ มน้ า เ สี ย ชี วิ ต น้ อ ย ก ว่ า หรื อ เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ 2 0
                                                                       108

                         ่                         ิ
                    ของปี ที่ผานมาหรื อไม่มีเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี จมน้ าเสี ยชีวต
2. เกณฑ์                ในอาเภอมีจานวนเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี จมน้ าเสี ยชีวิตน้อยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 20
                          ่
                    ของปี ที่ผานมาหรื อไม่มีเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี จมน้ าเสี ยชีวต ิ
3. ผลงาน
3.1 รายการข้ อมูล            จานวนเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี จมน้ าเสี ยชีวต  ิ
3.2 นิยาม                จมน้ าเสี ยชี วิ ต น้ อ ยกว่ า หรื อเท่ า กั บ ร้ อยละ 20 ของปี ที่ ผ่ า นมา หมายถึ ง
                    ใ น ปี ที่ ป ร ะ เ มิ น มี จ า น ว น เ ด็ ก อ า ยุ ต่ า ก ว่ า 1 2 ปี
                            ิ                             ่
                    จมน้ าเสี ยชีวตน้อยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 20 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผาน
                    ไ ม่ มี เ ด็ ก อ า ยุ ต่ า ก ว่ า 1 2 ปี จ ม น้ า เ สี ย ชี วิ ต      ห ม า ย ถึ ง
                                                     ิ
                    ในปี ที่ประเมินไม่มีจานวนเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี จมน้ าเสี ยชีวตเลยแม้แต่รายเดียว
3.3 วิธีรายงาน             ระดับอาเภอ
                     ้ั              ้
                    ผูจดเก็บข้อมูล: สสอ. ผูรายงาน: สอ. รพ.สต. รพช. รพศ./รพท.
                    ระดับจังหวัด
                     ้ั             ้
                    ผูจดเก็บข้อมูล: สสจ. ผูรายงาน: สสอ.
                    ระดับเขต
                     ้ั            ้
                    ผูจดเก็บข้อมูล: สคร. ผูรายงาน: สสจ.
3.4 แหล่งข้ อมูล            สอ. รพ.สต. รพช. รพศ./รพท.
     ้
4. กลุ่มเปาหมาย
4.1 รายการข้ อมูล            เด็ก อายุต่ากว่า 12 ปี จมน้ าเสี ยชีวต ิ
4.2 นิยาม                เด็ก อายุต่ากว่า 12 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
                    ก า ร เ สี ย ชี วิ ต จ า ก ก า ร จ ม น้ า ห ม า ย ถึ ง ก า ร จ ม น้ า ที่ เ กิ ด จ า ก อุ บั ติ เ ห ตุ
                    ยกเว้นที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ หรื อการเดินทางทางน้ า
4.3 วิธีรายงาน             รายงานทุก 1 ปี
4.4 แหล่งข้ อมูล                        ิ
                    รายงานการเสี ยชีวตจากมรณบัตรในพื้นที่น้ นๆ    ั
5. การประมวลผลตัวชี้วัด         (A-B) x 100/B
(สู ตรการคานวณ)                           ิ
                    A = จานวนการเสี ยชีวตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ในปี 2554
                                  ิ
                    B = จานวนการเสี ยชีวตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ในปี 2553
                    การประมวลผล:
                       ผลลัพธ์ที่ได้เป็ น + หมายถึง ร้อยละที่เพิมขึ้น ่
                       ผลลัพธ์ที่ได้เป็ น - หมายถึง ร้อยละที่ลดลง
6. เกณฑ์ การให้ คะแนน          - ในอาเภอมีเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี จมน้ าเสี ยชี วิตมากกว่าร้ อยละ 20 ของปี ที่ผ่านมา
                      ได้ 0 คะแนน
                    - ในอ าเภอมี เด็ก อายุต่ า กว่า 12 ปี จมน้ า เสี ย ชี วิต น้อ ยกว่า หรื อ เท่ า กับ ร้ อ ยละ 20
                            ่                          ิ
                      ของปี ที่ผานมาหรื อไม่มีเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี จมน้ าเสี ยชีวตได้ 1 คะแนน
7. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด  ชื่อ        นางสุ ชาดา เกิดมงคลการ/นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ
                    ตาแหน่ง      นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                    หน่วยงาน สานักโรคไม่ติดต่อ
                    โทร.        0 2921 0402, 0 2290 3967 มือถือ 0 89218 8129
                    โทรสาร       0 2290 3968 E-mail        jew_suchada@hotmail.com,
                                                                     109

           การควบคุมการบริโภคยาสู บ
ถานที่สาธารณะและสถานที่ทางานให้ เป็ นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกาหนด
การจัดสถานที่สาธารณะและสถานที่ทางานเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ตามที่กฎหมายกาหนด (1 คะแนน) ซึ่งต้องดาเนินการครบทั้งสามข้อ จึงได้ 1 คะแนน ดังนี้
                ู้         ้                  ั
1 มีนโยบายและมอบหมายให้มีผรับผิดชอบหลักจากผูบริ หารขององค์กรอย่างเป็ นลายลักษณ์อกษรเพื่อดาเนินการจัดเขตปลอดบุหรี่ หรื อเขตสู บบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะและส
ามนิยามในข้อ 3.2 ที่กาหนด)
2 มีการจัดทาฐานข้อมูลสถานที่สาธารณะและสถานที่ทางานตามที่กฎหมายกาหนด (สถานที่ตามนิยามในข้อ 3.2 ที่กาหนด)
3 มีการติดเครื่ องหมาย/สัญลักษณ์แสดงเขตปลอดบุหรี่ หรื อเขตสู บบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะและสถานที่ทางานตามที่กฎหมายกาหนดครบทุกแห่ง(สถานที่ตามนิยามในข้อ 3.2
                   ั
ถานที่สาธารณะและสถานที่ทางานไม่ได้จดให้เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ตามที่กฎหมายกาหนดครบทุกแห่ง หรื อดาเนินการไม่ครบทั้งสามข้อ ( 0 คะแนน)
หรื อหลักฐานภาพประกอบแสดงให้เห็นว่ามีการดาเนินการจัดสถานที่สาธารณะและสถานที่ทางานให้เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ตามที่กฎหมายกาหนด และควรมีการสุ่ มตรวจประเมินจา
   3.2 นิยาม   สถานที่สาธารณะและสถานที่ทางานที่ต้องจัดเป็ นเขตปลอดบุหรี่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 หมายถึง
           1.สถานที่ประเภทที่ 1 เป็ นสถานที่ที่ต้องปลอดบุหรี่ท้ังหมด
            1. สถานบริ การสาธารณสุ ขและบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาล และสถานีอนามัย
            2. สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรี ยนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
            3. สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สนามกีฬาทุกประเภททั้งในร่ มและกลางแจ้ง
         ร้านอาหารทั้งมีและไม่มีเครื่ องปรับอากาศ ตลาด และสวนสาธารณะ
            4. ยานพาหนะสาธารณะและสถานีขนส่ งสาธารณะ ได้แก่ รถโดยสาร สาธารณะทุกประเภท รถรับส่ งนักเรี ยนหรื อนิสิตนักศึกษาทุกประเภท
                  ้
         และสถานีขนส่ งผูโดยสารทางบกทุกประเภท
                         ั                              ั
            5. ศาสนสถาน สถานปฏิบติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆ ได้แก่ วัด มัสยิด โบสถ์ และสถานปฏิบติธรรม

         2. สถานที่ประเภทที่ 2 เป็ นสถานที่ที่ตองปลอดบุหรี่ แต่อาจจัดหรื อไม่จดให้มีเขตสู บบุหรี่ ก็ได้
                            ้               ั
            1. สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ
            2. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
            3. ปั๊มน้ ามัน
            4. สนามบินนานาชาติ

                     ั
            ทั้งนี้ สถานที่ท้ งสี่ ประเภทนี้
            - พื้นที่ส่วนที่เป็ นอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้างจะต้องเป็ นเขตปลอดบุหรี่ 100% ยกเว้นสนามบินนานาชาติ
            - พื้นที่ส่วนที่ไม่ใช่อาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้างต้องปลอดบุหรี่ ดวย แต่อาจจะจัดให้มีเขตสู บบุหรี่ หรื อไม่จดก็ได้
                                           ้                     ั
                                                                         110

                         ้
         - กรณี ที่มีการจัดเขตสู บบุหรี่ ตองเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
        การจัดเขตปลอดบุหรี่ หมายถึง การแสดงเครื่ องหมายเขตปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่งต้องมีสภาพและลักษณะ ดังนี้
                                                                  ั
        - ต้องติดเครื่ องหมาย/สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ บริ เวณทางเข้าสถานที่สาธารณะทุกช่องทาง และภายในสถานที่สาธารณะที่เห็นได้ชดเจน
        - ไม่มีอุปกรณ์หรื อสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับการสู บบุหรี่
        - ไม่มีการสู บบุหรี่
        การจัดเขตสู บบุหรี่นอกอาคารสิ่ งปลูกสร้ างตามที่กฎหมายกาหนด
                  ่
         - จะต้องไม่อยูบริ เวณทางเข้า-ออก ของสถานที่สาธารณะหรื อที่ทางาน
                   ่                    ู้       ั
         - จะต้องไม่อยูในบริ เวณที่เปิ ดเผยอันเป็ นที่เห็นเด่นชัดแก่ผมาใช้สถานที่น้ น
         - ไม่อยูในบริ เวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนที่อยูในบริ เวณข้างเคียง
              ่                             ่
        ความรับผิดชอบของเจ้ าของสถานที่สาธารณะและที่ทางาน
         - ต้องติดเครื่ องหมายเขตปลอดบุหรี่ ตามที่กฎหมายกาหนด
         - ต้องดูแลไม่ให้มีการสู บบุหรี่ ในพื้นที่ที่เป็ นเขตปลอดบุหรี่
3 . 3 การประเมินตนเองภาพรวมในการดาเนินงาน และสรุ ปรายงานการดาเนินงานทุกเดือน
วิธีรายงาน
3 . 4 มีการรายงานหรื อหลักฐานภาพประกอบแสดงให้เห็นว่ามีการดาเนินการจัดสถานที่สาธารณะและสถานที่ทางานให้เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ตามที่กฎหมายกาหน
แหล่งข้ อมูล และควรมีการสุ่ มตรวจประเมินจากสถานที่จริ ง


         ้
    4. กลุ่มเปาหมาย
    4.1 รายการข้ อมูล            เหมือนข้อ 3.1
    4.2 นิยาม                เหมือนข้อ 3.2
    4.3 วิธีรายงาน             เหมือนข้อ 3.3
    4.4 แหล่งข้ อมูล            เหมือนข้อ 3.4
    5                 .       ไม่มี
    การประมวลผลตัวชี้วัด(สู ตรการคานวณ)
    6. เกณฑ์ การให้ คะแนน          -                          ั
                           สถานที่สาธารณะและสถานที่ทางานไม่ได้จดให้เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ตามที่กฎหมายกาหนดครบทุกแห่ ง
                           หรื อดาเนินการไม่ครบทั้งสามข้อ ได้ 0 คะแนน
                        - มี ก ารจั ด สถานที่ ส าธารณะและสถานที่ ท างานเป็ นเขตปลอดบุ ห รี่ ตามที่ ก ฎหมายก าหนด
                           ซึ่งต้องดาเนินการครบทั้งสามข้อ ได้ 1 คะแนน
    7. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด  1.นางสาวจุรีย ์ อุสาหะ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                        หน่วยงาน สานักควบคุมการบริ โภคยาสู บ กรมควบคุมโรค
                        โทร. 0 2280 9324 โทรสาร. 0 2280 9237 E-mail address: jureeu@gmail.com
                        2. นางสาวเศรณี ย ์ จุฬาเสรี กุล ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                        หน่วยงาน สานักควบคุมการบริ โภคยาสู บ กรมควบคุมโรค
                        โทร. 0 2280 9324 โทรสาร. 0 2280 9237 E-mail address: haiju960@gmail.com
                             ั
                        3.นายศิริชย พรรณธนะ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                        หน่วยงาน สานักควบคุมการบริ โภคยาสู บ กรมควบคุมโรค
                        โทร. 0 2280 9264 โทรสาร. 0 2280 9237 E-mail address: phantanasp@hotmail.com
    1. ชื่อตัวชี้วัด            มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย ค ว บ คุ ม ย า สู บ
                                              ่
                        โดยความร่ วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐที่เกียวข้ อง
    2. เกณฑ์                       1 . มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย ค ว บ คุ ม ย า สู บ
                        โดยความร่ วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (1 คะแนน)ซึ่ งต้องดาเนิ นการครบทั้งสามข้อ (1.5 คะแนน)
                                                                         111

                    ดังนี้
                            1.1 มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ห รื อ ส ถ า น ที่ รั บ แ จ้ ง ก า ร ก ร ะ ท า ล ะ เ มิ ด ก ฎ ห ม า ย ไ ด้ แ ก่
                              การมีช่องทางรับเรื่ องร้องเรี ยน เช่นโทรศัพท์ โทรสาร กล่องรับเรื่ องร้องเรี ยน
                              มีเจ้าหน้าที่รับเรื่ องร้องเรี ยน เบอร์สายด่วน หรื อเวปไซด์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น
                            1.2 มีแผนและการดาเนินการกับผูละเมิดกฎหมาย้
                            1.3 มีการรายงานผลการดาเนินงานเฝ้ าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
                      2. ไ ม่ มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย ค ว บ คุ ม ย า สู บ
                    โดยความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรื อมีแต่ไม่ครบทั้งสามข้อ (0 คะแนน)
3. ผลงาน
3.1 รายการข้ อมูล            - มีรายงานแสดงให้เห็นว่ามีการแจ้งการกระทาละเมิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
                    - มีแผนและรายงานผลการดาเนินงานเฝ้ าระวังและบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
3.2 นิยาม                การเฝ้ าระวังและบังคับใช้ กฎหมายควบคุมยาสู บ หมายถึง การดาเนิ นงานเฝ้ าระวัง ตรวจเตือน ตรวจสอบ
                    แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร กั บ ผู้ ล ะ เ มิ ด ก ฎ ห ม า ย ค ว บ คุ ม ย า สู บ ทั้ ง ส อ ง ฉ บั บ ไ ด้ แ ก่
                             ้          ้
                    พระราชบัญญัติคุมครองสุ ขภาพของผูไม่สูบบุหรี่ พ.ศ .2535 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ พ.ศ .
                    2535 โดยความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น ตารวจ สรรพสามิต เป็ นต้น
                    การกระทาที่ละเมิดกฎหมาย
                              ้           ้                   ู้
                    - พระราชบัญญัติคุมครองสุ ขภาพของผูไม่สูบบุหรี่ พ.ศ .2535 เช่น ห้ามมิให้ผใดสู บบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่
                         ั
                    การไม่จดสถานที่สาธารณะและสถานที่ที่ทางานให้เป็ นเขตปลอดบุหรี่ หรื อเขตสู บบุหรี่ ตามที่กฎหมายกาหนด
                    เป็ นต้น
                    - พระราชบัญญัติ ควบคุ มผลิ ตภัณฑ์ยาสู บ พ .ศ .2535 เช่ น ร้ านค้าไม่ จ าหน่ ายบุ หรี่ ให้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี
                    การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสู บที่ฉลากภาพคาเตือนไม่ถูกต้องบนซองบุหรี่ ซิกาแรต และห่อยาเส้น เป็ นต้น
3.3 วิธีรายงาน             การประเมินตนเองภาพรวมในการดาเนินงาน และสรุ ปรายงานการดาเนินงานทุกเดือน
3.4 แหล่งข้ อมูล            - มีรายงานแสดงให้เห็นว่ามีการแจ้งการกระทาละเมิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
                    - มีแผนและรายงานผลการดาเนินงานเฝ้ าระวังและบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
     ้
4. กลุ่มเปาหมาย
4.1 รายการข้ อมูล            เหมือนข้อ 3.1
4.2 นิยาม                เหมือนข้อ 3.2
4.3 วิธีรายงาน             เหมือนข้อ 3.3
4.4 แหล่งข้ อมูล            เหมือนข้อ 3.4

5. การประมวลผลตัวชี้วัด              ไม่มี
(สู ตรการคานวณ)
6. เกณฑ์ การให้ คะแนน          -  ไ ม่ มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย ค ว บ คุ ม ย า สู บ
                       โดยความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรื อมีแต่ไม่ครบทั้งสามข้อ ได้ 0 คะแนน
                     - มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย ค ว บ คุ ม ย า สู บ
                       โดยความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องดาเนินการครบทั้งสามข้อ ได้ 1.5 คะแนน
7. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด  1.นางสาวจุรีย ์ อุสาหะ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                    หน่วยงาน สานักควบคุมการบริ โภคยาสู บ กรมควบคุมโรค
                    โทร. 0 2280 9324 โทรสาร. 0 2280 9237 E-mail address: jureeu@gmail.com
                    2. นางสาวเศรณี ย ์ จุฬาเสรี กุล ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                     หน่วยงาน สานักควบคุมการบริ โภคยาสู บ กรมควบคุมโรค
                    โทร. 0 2280 9324 โทรสาร. 0 2280 9237 E-mail address: haiju960@gmail.com
                                                                        112

                           ั
                      3.นายศิริชย พรรณธนะ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                      หน่วยงาน สานักควบคุมการบริ โภคยาสู บ กรมควบคุมโรค
                      โทร. 0 2280 9264 โทรสาร. 0 2280 9237 E-mail address: phantanasp@hotmail.com      การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วัด     มีการดาเนินการเฝ้ าระวังการละเมิดกฎหมายตามแนวทางที่กาหนด
       มีรายงานการดาเนินการเฝ้ าระวังการละเมิดกฎหมายตามแนวทางที่กาหนด


รข้ อมูล  รายงานการดาเนินการเฝ้ าระวังการละเมิดกฎหมาย
      การดาเนินการเฝ้ าระวัง คือการมีกระบวนการ หรื อสถานที่รับแจ้งการกระทาละเมิดกฎหมาย ได้แก่การมีช่องทางรับเรื่ องร้องเรี ยน เช่น โทรศัพท์ หร
                                            ้
      หรื อกล่องรับเรื่ องร้องเรี ยน หรื อเจ้าหน้าที่รับเรื่ องร้องเรี ยน หรื อตูรับจดหมาย หรื อ E-mail address หรื อการจัดสถานที่เป็ นที่รับเรื่ องร้องเรี ยน
      การกระทาละเมิดกฎหมาย ได้แก่การกระทาดังต่อไปนี้
          พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
                              ่
       1. ละเมิดมาตรา 27 ห้ามขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่กฎหมายกาหนด ได้แก่
                                  ั ิ
               1.1 วัดหรื อสถานที่สาหรับปฏิบติพธีกรรมทางศาสนา
               1.2 สถานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐหรื อสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
                                      ั
                1.3สถานที่ราชการ ยกเว้นสถานที่ที่จดไว้เป็ นร้านค้าหรื อสโมสร
                1.4หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
                1.2สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถานศึกษาแห่งชาติ
                1.6สถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง หรื อร้านค้าในบริ เวณสถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิง
                                       ั
                1.7สวนสาธารณะของทางราชการที่จดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทัวไป        ่
       2. ละเมิดมาตรา 28 ห้ามขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน หรื อเวลาที่รัฐมนตรี ประกาศห้าม ได้แก่
           2.1 วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาฬหบูชา วันเข้าพรรษา (ยกเว้นการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม)
           2.2 ห้ามขายในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 – 14.00 และ เวลา 17.00 – 24.00 น.
       3. ละเมิดมาตรา 29 ห้ามขายให้แก่บุคคลต่อไปนี้
           3.1 บุคคลซึ่งอายุต่ากว่า 20ปี บริ บูรณ์
           3.2 บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้
       4. ละเมิดมาตรา 30 ห้ามขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรื อในลักษณะดังต่อไปนี้
           4.1 ใช้เครื่ องขายอัตโนมัติ
           4.2 การเร่ ขาย
           4.3 การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่ งเสริ มการขาย
           4.4 ให้หรื อเสนอสิ ทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริ การ การชิงโชค การชิงรางวัล
      หรื อสิ ทธิประโยชน์อื่นใดอันเป็ นการตอบแทนแก่ผซ้ือเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หรื อแก่ผนาหีบ ห่อ หรื อสลาก หรื อสิ่ งอื่นใดเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอ
                                    ู้                ู้
      หรื อแลกซื้อ
           4.5 โดยการแจก แถม ให้ หรื อแลกเปลี่ยนกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หรื อกับสิ นค้าอื่น หรื อการให้บริ การอย่างอื่นแล้วแต่กรณี
      หรื อแจกจ่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็ นตัวอย่างของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หรื อเป็ นการจูงใจสาธารณชนให้บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
      รวมถึงการกาหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็ นการบังคับซื้อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
            5. ละเมิดมาตรา 31 ห้ามบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรื อบริ เวณดังต่อไปนี้
                                   ั
                5.1 วัด หรื อสถานที่สาหรับปฏิบติพิธีกรรมทางศาสนา
                5.2 สถานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐหรื อสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
                                                                          113

                                          ั
                     5.3 สถานที่ราชการ ยกเว้นสถานที่ที่จดไว้เป็ นร้านค้าหรื อสโมสร
                     5.4 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถานศึกษาแห่งชาติ
                     5.5 สถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง หรื อร้านค้าในบริ เวณสถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิง
                                           ั
                     5.6 สวนสาธารณะของทางราชการที่จดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทัวไป     ่
                   6. ละเมิดมาตรา 32
                                                        ั                      ู้
            ห้ามโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อแสดงชื่อหรื อเครื่ องหมายของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์อนเป็ นการอวดอ้างสรรพคุณหรื อชักจูงใจให้ผอื่น ดื่มทั้งโด
                                                         ั ้             ั
            เว้นแต่เป็ นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หรื อสัญลักษณ์ของบริ ษทผูผลิตเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์น้ นเท่านั้น ทั้งนี้ตามที่ปราก
                พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2222
               มาตรา 6 (10) กาหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรื อที่จาหน่าย ซึ่งจะต้องมีฉลาก ข้อความในฉลาก
                                                          ่
            เงื่อนไขและวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาในฉลาก ซึ่งรัฐมนตรี วาการกระทรวงสาธารณสุ ขออกประกาศกระทรวงสาธา
            กาหนดให้ฉลากสุ รา ต้องแสดงรายละเอียดดังนี้
                1. ข้อความบนฉลากตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่ องวิธีการบริ หารงานสุ รา หรื อประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วยเรื่ องหลักเกณฑ์วธีก     ิ
            ว่าด้วยการขออนุญาตและออกใบอนุญาตให้นาสุ ราเข้ามาในราชอาณาจักร ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยสุ รา
                2. ข้อความ “คาเตือน : ห้ามจาหน่ายสุ ราแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์
                  : การดื่มสุ ราทาให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง
                  : บุคคลซึ่ งมีอายุต่ากว่า 20ปี บริ บูรณ์ไม่ควรดื่ม”
                         ั                   ้       ่
            เป็ นภาษาไทย โดยใช้ตวอักษรเส้นทึบขนาดความสู งไม่นอยกว่า 2 มิลลิเมตร อยูในกรอบซึ่งแยกส่ วนจากข้อความอื่น สี ของกรอบและข้อความตัดกับ
            จนอ่านได้ชดเจนั
 งาน          สรุ ปรายงานการดาเนินงานทุกเดือน
ข้ อมูล         โรงพยาบาลชุมชน สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ รพ.สต. และองค์การบริ หารส่ วนตาบล
 หมาย
รข้ อมูล        รายงานแจ้งการกระทาละเมิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
            เหมือนข้อ 3.2
 งาน          เหมือนข้อ 3.3
ข้ อมูล         เหมือนข้อ 3.4
ะมวลผลตัวชี้วัด     ไม่มี
คานวณ)
 ารให้ คะแนน       ไม่มีรายงาน     ได้    0    คะแนน
             มีรายงาน      ได้    1.2   คะแนน
             นางสาวสิ ริกุล วงษ์สิริโสภาคย์ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
อบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
             โทร. 0 2290 3373 โทรสาร 0 2290 3143 E-mail address : vsirikul@gmail.com
             นางเพ็ญศรี ปัญญาตั้งสกุล ตาแหน่ งนักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
             หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
             โทร. 0 2290 3012 โทรสาร 0 2291 9313 E-mail address : tuips99@hotmail.com
                                                                 114

1. ชื่อตัวชี้วัด        มีการดาเนินการบังคับใช้ กฎหมายตามแนวทางที่กาหนด
2. เกณฑ์            มีแผนและมีรายงานผลการดาเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ผลงาน
3.1 รายการข้ อมูล
3.2 นิยาม            การบังคับใช้ กฎหมาย คือการดาเนินการให้ร้านค้าสถานประกอบการให้ดาเนิ นการตาม พ .ร.บ .ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
                พ . ศ .      2 2 2 1      แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย อื่ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
                ตามคู่มือการปฏิบติงานสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และยาสู บ
                        ั
3.3 วิธีรายงาน         สรุ ปรายงานการดาเนินงานทุกเดือน
3.4 แหล่งข้ อมูล        โรงพยาบาลชุมชน สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ รพ.สต. และองค์การบริ หารส่ วนตาบล
     ้
4. กลุ่มเปาหมาย
4.1 รายการข้ อมูล        แผนและรายงานผลการดาเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
4.2 นิยาม            เหมือนข้อ 3.2
4.3 วิธีรายงาน         เหมือนข้อ 3.3
4.4 แหล่งข้ อมูล        เหมือนข้อ 3.4
5. การประมวลผลตัวชี้วัด     ไม่มี
(สู ตรการคานวณ)
6. เกณฑ์ การให้ คะแนน        - ไม่มีแผนและ/หรื อไม่มีรายงานผลการดาเนินการ ฯ ได้ 0 คะแนน
                  - มีแผนและมีรายงานผลการดาเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ได้ 1 คะแนน
7.                 นางสาวสิ ริกุล วงษ์สิริโสภาคย์ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
                  โทร. 0 2290 3373 โทรสาร 0 2290 3143 E-mail address : vsirikul@gmail.com
                  นางเพ็ญศรี ปัญญาตั้งสกุล ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
                  หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
                  โทร. 0 2290 3012 โทรสาร 0 2291 9313 E-mail address : tuips99@hotmail.com
       โรคจากมลพิษสิ่ งแวดล้อม
                                                                    115

       ั
1. ชื่อตัวชี้วด                                      ้
          อาเภอที่มีปัญหามลพิษสิ่ งแวดล้อมมีการจัดบริการเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อมในพืนที่
2. เกณฑ์      หน่วยบริ การสาธารณสุ ขในพื้นที่ที่มีปัญหาผลกระทบจากมลพิษสิ่ งแวดล้อมมีการจัดบริ การเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมร้อยละ
          60
3. ผลงาน
3 . 1 -ก า ร จั ด บ ริ ก า ร เ ว ช ศ า ส ต ร์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม                             ห ม า ย ถึ ง
รายการข้อมูล การดาเนิ นการเพื่อ ดูแ ลสุ ขภาพผูมีความเสี่ ยงต่ อการได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่ งแวดล้อม โดยมีการดาเนิ นงาน 2
                           ้
       กิจกรรมเป็ นอย่างน้อย จึงเรี ยกว่ามีการจัดบริ การเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายละเอียดกิจกรรม มีดงนี้   ั
           1. ค้นหาและประเมินความเสี่ ยง
           2. สื่ อสารและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           3. ติดตามเฝ้ าระวังสภาวะสุ ขภาพกลุ่มเสี่ ยง
           4. การวินิจฉัยโรค และหาสาเหตุการก่อโรคเบื้องต้น
                         ้      ้
           5. รองรับหรื อส่ งต่อผูป่วยหรื อผูที่ได้รับผลกระทบทางสุ ขภาพ เพื่อการวินิจฉัยและดูแลรักษาต่อไป
           6. ผลักดันและดาเนินการแผนงาน โครงการหรื อนโยบายในการป้ องกัน สนับสนุน และแก้ไขปัญหา
           7. สร้างและประสานเครื อข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้ องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหา
           8. ฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยบริ การและเครื อข่าย
3.2 นิยาม  - มลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ ม หมายถึ ง สิ่ ง ปนเปื้ อนในสิ่ ง แวดล้อ ม ได้แ ก่ ดิ น น้ า อากาศ ที่ ป ล่ อ ยทิ้ ง จากแหล่ ง ก าเนิ ด
       ห รื อ มี อ ยู่ ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ ซึ่ ง อ า จ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
       ห รื อ ภ า ว ะ ที่ เ ป็ น พิ ษ ภั ย อั น ต ร า ย ต่ อ สุ ข ภ า พ อ น า มั ย ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ไ ด้  เ ช่ น ข ย ะ อั น ต ร า ย
                                     ์
       สารโลหะหนักปนเปื้ อนในน้ าและดิน สารอินทรี ยระเหยง่ายปนเปื้ อนในอากาศ หมอกควันไฟป่ า เป็ นต้น
       - โรคและภั ย สุ ข ภาพจากมลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ ม หมายถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด จากมลพิ ษ ปนเปื้ อนในดิ น น้ า อากาศ
       อั น เนื่ อ งจากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ที่ ท าให้ เ กิ ด โรคหรื อผลกระทบต่ อ สุ ขภาพทั้ งแบบเฉี ย บพลั น และเรื้ องรั ง
                  ั ั                 ั
       ทั้งนี้ไม่รวมถึงอุบติภยฉุกเฉินจากสารเคมี ภัยพิบติทางธรรมชาติ และโรคติดเชื้อต่างๆ
       - ผู้ มี ค วามเสี่ ยงต่ อการได้ รั บ ผลกระทบจากมลพิ ษ สิ่ งแวดล้ อม หมายถึ ง ประชาชนผู้อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ปั จจั ย
       หรื อแหล่งก่อมลพิษที่มีแนวโน้ม หรื อมีโอกาสสัมผัสและรับเข้าสู่ ร่างกายหรื อห่วงโซ่อาหาร
       - การประเมิน ความเสี่ ยง หมายถึ ง การประเมิน โอกาสที่ ป ระชาชนได้รับ ผลกระทบ/รั บ สั มผัส มลพิษ สิ่ งแวดล้อ ม
       โดยดาเนินการประเมินทางสิ่ งแวดล้อม และ/หรื อการประเมินทางสุ ขภาพ
       - ก า ร ป ร ะ เ มิ น ท า ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ห ม า ย ถึ ง ก า ร ส า ร ว จ เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
       เ พื่ อ ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ป ริ ม า ณ ม ล พิ ษ ที่ ป น เ ปื้ อ น ใ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ห รื อ
       การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทางสิ่ งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       - ก า ร ป ร ะ เ มิ น ท า ง สุ ข ภ า พ                                ห ม า ย ถึ ง
       การส ารวจหรื อประเมิ น สภาวะสุ ขภาพของประชาชนที่ ไ ด้ รั บผลกระทบ /รั บสั ม ผั ส มลพิ ษ สิ่ งแวดล้ อ ม
       โดยใช้แบบประเมิน ฯ และ/หรื อ การเก็บ ตัวอย่างทางชี วภาพ และ/หรื อ ส ารวจ ตรวจสอบความผิดปกติ ท างร่ างกาย
       โดยใช้หลักการทางระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน
       - การเฝ้ าระวังสภาวะสุ ขภาพกลุ่มเสี่ ยง หมายถึง การติดตามสภาวะสุ ขภาพกลุ่มเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง

          - ลักษณะปัญหาทางมลพิษสิ่ งแวดล้ อมที่จะดาเนินการผลักดันให้ เกิดการจัดบริ การเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม มี 5 ประเภท
          อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ปัญหาหมอกควัน ปัญหาสารตะกัว ปัญหาสารหนู ปัญหาสารแคดเมียม และปัญหาขยะอันตราย
                                   ่


 3.3 วิธีรายงาน             สสอ.รวบรวมผลการดาเนิ นงานจัดบริ การเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อมของหน่ วยบริ การสาธารณสุ ข
                     และรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กาหนดรายไตรมาส
 3.4 แหล่งข้อมูล             - หน่วยบริ การสาธารณสุ ขในพื้นที่
                     - สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอในพื้นที่เป้ าหมาย
                                                                    116

                    - สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดในพื้นที่เป้ าหมาย
                    - สานักงานป้ องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง
                    - สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
4. กลุ่มเป้ าหมาย
4.1 รายการข้อมูล         - จานวนหน่วยบริ การสาธารณสุ ขที่มีปัญหาผลกระทบจากมลพิษสิ่ งแวดล้อมทั้งหมดในอาเภอ
4.2 นิยาม             - จานวนหน่ วยบริการสาธารณสุ ขที่มีปัญหาผลกระทบจากมลพิษสิ่ งแวดล้ อมทั้งหมดในอาเภอ
                 ห         ม         า           ย           ถึ          ง
                 จานวนหน่วยบริ การสาธารณสุ ขที่มีปัญหาผลกระทบจากมลพิษสิ่ งแวดล้อมตามที่กาหนดไว้ 2
                 ประเภทอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อตามปัญหาที่พบในพื้นที่อาเภอนั้นๆ
4.3 วิธีรายงาน           - ตามแบบฟอร์มที่สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อมกาหนด
4.4 แหล่งข้อมูล          - สถานีอนามัย/PCU รพ.สต. รพช./รพท.ในพื้นทีเป้ าหมาย
                 - สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอในพื้นที่เป้ าหมาย
                 - สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดในพื้นที่เป้ าหมาย
                 - สานักงานป้ องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง
                 - สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
           ั
2. การประมวลผลตัวชี้วด      - ภายหลัง จากที่ อ าเภอได้ส นั บ สนุ น ผลัก ดัน ให้ เ กิ ด การด าเนิ น งาน ประเมิ น ความเสี่ ย ง
(สู ตรการคานวณ)          ทางด้านสิ่ งแวดล้อม หรื อทางสุ ขภาพ และมีการจัดบริ การเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
                 - อาเภอคานวณผลการดาเนินงาน จากสู ตร
                 ร้ อยละความครอบคลุมของการจัดบริการเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม =
                 จานวนหน่ วยบริการสาธารณสุ ขที่มีปัญหาผลกระทบและมีการจัดบริการเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
                 X 100
                 จานวนหน่ วยบริการสาธารณสุ ขที่มีปัญหาผลกระทบจากมลพิษสิ่ งแวดล้อมทั้งหมดในอาเภอ
6. เกณฑ์การให้คะแนน        - ความครอบคลุมของการจัดบริ การเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมของอาเภอ น้อยกว่าร้อยละ 60 ได้
                    0 คะแนน
                 - ค ว า ม ค ร อ บ ค ลุ ม ข อ ง ก า ร จั ด บ ริ ก า ร เ ว ช ศ า ส ต ร์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง อ า เ ภ อ
                    มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 60 ได้ 1.2 คะแนน
7                . ชื่อ นางสายใจ พินิจเวชการ
 ้      ้       ั
ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                 หน่วยงาน สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
                 โทร.     0-2290-4239
                 มือถือ    0813828277
                 โทรสาร 0-2291-8218
                 E-mail    pinijs2006@yahoo.com

                    ชื่อ นางสาวฉันทนา ผดุงทศ
                    ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
                    หน่วยงาน สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
                    โทร.    0-2290-4239
                    มือถือ   0819893609
                    โทรสาร 0-2291-8218
                    E-mail   cpadungt@gmail.com
                                                                             117

                              ชื่อ นางสุ ธิดา อุทะพันธุ์
                              ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                              หน่วยงาน กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                              โทร.     0-2290-4393
                              มือถือ    0862207902
                              โทรสาร 0-2291-8218
                              E-mail    usutida@gmail.com


        อาเภอที่มีการจัดกิจกรรม/มีส่วนร่ วม/สนับสนุน/ผลักดัน ให้ ประชาชนมีความตระหนักหรือมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่ งแวดล้อม
        มีกิจกรรม หรื อการดาเนินการที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีการตระหนัก หรื อมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (ตามนิยามข้อ 3.2)        การตระหนั กถึ ง ปั ญหาหรื อมี ส่ วนร่ วมฯ หมายถึ ง ประชาชนในพื้ นที่ มี ก ารให้ ค วามส าคั ญ ต่ อปั ญหามลพิ ษ สิ่ งแวดล้ อ มอย่ า งใดอย
        ข อ ง ปั ญ ห า ท า ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม อั น ไ ด้ แ ก่ ปั ญ ห า ห ม อ ก ค วั น ปั ญ ห า ส า ร ต ะ กั่ ว ปั ญ ห า ส า ร ห นู ปั ญ ห า ส า ร แ ค ด เ มี ย ม แ ล ะ
              ั                     ้
        ด้วยการมีตวแทนจากชุ มชนเข้าร่ วมประชุ มให้ขอคิดเห็น หรื อมีการร่ วมกันจัดทากิ จกรรมรณรงค์ กิ จกรรมแก้ไขปั ญหา กิ จกรรมเฝ้ าระวังมลพิษสิ่ งแวด
        อาจเป็ นหน่วยงานใดหน่วยงาน หนี่ง ในอาเภอที่มีการจัดกิจกรรมที่มิใช่เฉพาะหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุ ข
        - สสอ.รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินการเกี่ยวกับการตระหนัก หรื อ การมีส่วนร่ วมฯ ของประชาชน
         จากหน่วยบริ การสาธารณสุ ขในพื้นที่ และรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กาหนด
        - หน่วยบริ การสาธารณสุ ขในพื้นที่
        - สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอในพื้นที่เป้ าหมาย
        - สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดในพื้นที่เป้ าหมาย
        - สานักงานป้ องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง
        - สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม

        - สถานีอนามัย/PCU รพ.สต. รพช./รพท.ในพื้นทีเป้ าหมายที่มีการดาเนินการจัดบริ การเวชศาสตร์
         สิ่ งแวดล้อม
        - อาเภอที่มีปัญหามลพิษสิ่ งแวดล้อม และดาเนินการจัดบริ การเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        -
        - รายงานผลตามแบบฟอร์มที่กาหนด
        - สถานีอนามัย/PCU รพ.สต. รพช./รพท.ในพื้นทีเป้ าหมาย
        - สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอในพื้นที่เป้ าหมาย
        - สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดในพื้นที่เป้ าหมาย
        - สานักงานป้ องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง
        - สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
    ั
ตัวชี้วด    -
        อาเภอที่มีปัญหามลพิษสิ่ งแวดล้อมสนับสนุน/ติดตามให้หน่วยบริ การสาธารณสุ ขในพื้นที่หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมการตระหนักถึงปัญหาและก
        - จานวนครั้งของการจัดกิจกรรม หรื อการดาเนินการที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีการตระหนัก หรื อมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน และแก้ไขปัญหาในพื้นที่..........
แนน      - มีการจัดกิจกรรม(ตามเกณฑ์นิยาม 3.2) น้อยกว่า 1 ครั้ง ต่อประเภทปัญหามลพิษสิ่ งแวดล้อม ต่อปี ได้ 0 คะแนน
        - มีการจัดกิจกรรม(ตามเกณฑ์นิยาม 3.2) มากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ครั้งต่อประเภทปัญหามลพิษสิ่ งแวดล้อม ต่อปี ได้ 1 คะแนน

        ชื่อ นางสายใจ พินิจเวชการ
       ั
สานงานตัวชี้วด ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
                                                                                  118

หน่วยงาน   สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
โทร.     0-2290-4239
มือถือ    0813828277
โทรสาร    0-2291-8218
E-mail    pinijs2006@yahoo.com

ชื่อ นางสาวฉันทนา ผดุงทศ
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
หน่วยงาน สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
โทร.    0-2290-4239
มือถือ   0819893609
โทรสาร 0-2291-8218
E-mail   cpadungt@gmail.com

ชื่อ นางสุ ธิดา อุทะพันธุ์
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โทร.     0-2290-4393
มือถือ    0862207902
โทรสาร 0-2291-8218
E-mail    usutida@gmail.com
   เอกสารแนบ
                               ้
   แบบฟอร์ มการบันทึกการจัดบริการเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมในพืนที่
   ชื่อหน่วยบริ การ........................................................................................................
   1.การจัดบริ การเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
   ล า ดั บ กิจกรรม                                                                     ั
                                                                การจัด บริ ก า สถานที่/วันที่จดบริ กา
   ที่                                                            ร            ร
                                                                มี ไม่มี
                                                                    119

1.    ค้นหาและประเมินความเสี่ ยง
2.    สื่ อสารและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.    ติดตามเฝ้ าระวังสภาวะสุขภาพกลุ่มเสี่ ยง
4.    การวินิจฉัยโรค และหาสาเหตุการก่อโรคเบื้องต้น
2.    รองรั บ หรื อส่ งต่ อ ผู ้ ป่ วยหรื อผู ้ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทางสุ ข ภาพ
     เพื่อการวินิจฉัยและดูแลรักษาต่อไป
6.    ผลักดันและดาเนิ นการแผนงาน โครงการหรื อนโยบายในการป้ องกัน
     สนับสนุน และแก้ไขปั ญหา
7.    สร้ างและประสานเครื อข่ายกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการป้ องกัน
     ควบคุม และแก้ไขปั ญหา
8.    ฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยบริ การและเครื อข่า
     ย
สรุปการจัดบริการเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมในพืนที่  ้         ผ่านเกณฑ์               ไม่ ผ่านเกณฑ์
2.ประชาชนตระหนักหรื อมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน แก้ไขปั ญหาโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่ งแวดล้อม
ลาดับที่    กิจกรรม                รายละเอียดของกิจกรรม                            ั
                                                       สถานที่/วันที่ ที่จดกิจกรรม
1.                ้
        การจัดประชุมให้ขอคิดเห็น        เรื่ อง/ประเด็น.................................
2.       กิจกรรมรณรงค์             เรื่ อง/ประเด็น.................................
3.       กิจกรรมการแก้ไขปั ญหา         เรื่ อง/ประเด็น.................................
4.       กิจกรรมเฝ้ าระวังมลพิษสิ่ งแวดล้อม   เรื่ อง/ประเด็น.................................
2.       กิจกรรมอื่นๆ              เรื่ อง/ประเด็น.................................
                                                             120

      โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
       ั
1. ชื่อตัวชี้วด       การจัดบริการดูแลสุ ขภาพเชิงรุ กให้ เกษตรกร
2. เกณฑ์           มีการจัดบริ การดูแลสุ ขภาพเชิงรุ กให้เกษตรกรได้ครอบคลุมมากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 10
3. ผลงาน
3.1 รายการข้อมูล      - ข้อมูลการให้บริ การดูแลสุ ขภาพเชิงรุ กแก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้ าหมาย
              - ข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่เป้ าหมายที่ได้รับการตรวจประเมินความเสี่ ยงจากการสัมผัสสารกาจัด
                ศัตรู พืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตโดยใช้ Reactive paper
              - ข้อมูลเกษตรกรที่มีผลการตรวจพบว่ามีความเสี่ ยงและไม่ปลอดภัยจากการสัมผัสสารกาจัด
                ศัตรู พืช
3.2 นิยาม          - การจัดบริการดูแลสุ ขภาพเชิงรุ ก หมายถึงการให้บริ การการตรวจประเมินความเสี่ ยงจากการทางาน
              - เกษตรกร หมายถึง คนไทยที่ประกอบอาชีพและมีรายได้หลักมาจากการเพาะปลูก
                                           ื
              - การตรวจประเมินความเสี่ ยงจากการสั มผัสสารกาจัดศัตรู พช กลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟตและ
                                                    ั
               คาร์ บาเมตโดยใช้ Reactive paper หมายถึง การตรวจประเมินความเสี่ ยงซึ่งมีข้ นตอนประกอบด้วย
                     1. สัมภาษณ์/ชักประวัติ โดยใช้แบบฟอร์มที่กาหนด
                     2. เจาะเลือดหาเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสโดยใช้กระดาษทดสอบพิเศษ
                     3. บันทึกผลการตรวจ และรายงานผลในแบบฟอร์มที่กาหนด
3.3 วิธีรายงาน        - รายงานโดยใช้แบบฟอร์มที่กาหนด
3.4 แหล่งข้อมูล       - สถานบริ การสาธารณสุ ข (สอ. , รพ.สต.)พื้นที่เป้ าหมาย
               - สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอเป้ าหมาย
               - สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดจานวน 76 แห่ง
               - สานักงานป้ องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง
               - สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
4. กลุ่มเป้ าหมาย
4.1 รายการข้อมูล      - ข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
              - ข้ อ มู ล เ ก ษ ต ร ก ร ใ น พื้ น ที่ เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ห น่ ว ย ง า น รั บ ผิ ด ช อ บ
              ที่มีความเสี่ ยงจากการสัมผัสสารกาจัดศัตรู พืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต
4.2 นิยาม                     ้
              เกษตรกร หมายถึง ผูประกอบอาชีพเพาะปลูกในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
4.3 วิธีรายงาน       - รายงานโดยใช้แบบฟอร์มที่กาหนด (แบบรายงานจะจัดส่ งให้ภายหลัง)
4.4 แหล่งข้อมูล       - สถานบริ การสาธารณสุ ข (สอ. , รพ.สต.)พื้นที่เป้ าหมาย
              - สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอเป้ าหมาย
              - สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดจานวน 76 แห่ง
              - สานักงานป้ องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง
              - สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม

           ั
2. การประมวลผลตัวชี้วด   1                                                     .
(สู ตรการคานวณ)       สู ตรการคานวณหาความครอบคลุมในการจัดบริการเชิงรุ กให้ เกษตรกรความครอบคลุมในการจัดบริการเชิงรุ กให้ เกษตรกร
              = จานวนเกษตรกรที่ได้รับการตรวจ X100
                     จานวนเกษตรกรในพื้นที่หน่วยงานนั้นๆ รับผิดชอบ
              2. สู ตรการคานวณหาอัตราเกษตรกรที่มีผลการตรวจพบว่ ามีความเสี่ ยงและไม่ ปลอดภัยจากการสั มผัสสารกาจัดศัตรู พืช
                             ั
              (สู ตรการคานวณนี้เพื่อหาวิธีจดการแก้ไขปัญหา) =
              จานวนเกษตรกรที่ได้รับการตรวจมีผลพบว่ามีความเสี่ ยงและไม่ปลอดภัย X 100
                                                                        121

                 จานวนเกษตรกรที่ได้รับการตรวจทั้งหมด
6. เกณฑ์การให้คะแนน        - มีการจัดบริ การดูแลสุ ขภาพเชิงรุ กให้เกษตรกรได้ครอบคลุมน้อยกว่าร้อยละ 10 ได้ 0 คะแนน
                 - มีการจัดบริ การดูแลสุ ขภาพเชิงรุ กให้เกษตรกรได้ครอบคลุมมากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 10 ได้ 1.2
                  คะแนน
7                . ชื่อ     นายณรงค์ เนตรสาริ กา
 ้      ้        ั
ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขเชี่ยวชาญ
                 หน่วยงาน สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
                 โทร.      02 290 4382
                 มือถือ     081 942 7194
                 โทรสาร 02 290 4383, 02 290 4388
                 E-mail     n_nesatsarika@hotmail.com

                   ชื่อ     นางรัชนีกร ชมสวน
                   ตาแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุ ข ชานาญการพิเศษ
                   หน่วยงาน   สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
                   โทร.     02 290 4382
                   มือถือ    081 430 4182
                   โทรสาร    02 290 4383, 02 290 4388
                   E-mail    mist_star@hotmail.com

                   ชื่อ     นางสาวศิริวรรณ ฉันเจริ ญ
                   ตาแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุ ข ชานาญการ
                   หน่วยงาน   สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
                   โทร.     02 290 4383
                   มือถือ    089 927 2640
                   โทรสาร    02 290 4383, 02 290 4388
                   E-mail    csiriwan@hotmail.com


        ั
 1. ชื่อตัวชี้วด                                                       ้
          ผู้ที่มีผลการตรวจพบว่ าเสี่ ยงและไม่ ปลอดภัยจากการตรวจคัดกรองด้วยกระดาษทดสอบพิเศษได้รับการถ่ ายทอดวิธีการปองกันตนเอง
 2. เกณฑ์       ้
          ผูที่มีผลการตรวจพบว่าเสี่ ยงและไม่ปลอดภัยจากการตรวจคัดกรองด้วยกระดาษทดสอบพิเศษได้รับการถ่ายทอดวิธีการป้ องกันตนเองเท่ากับ
          100 %
 3. ผลงาน
             ้
 3 . 1 - ข้อมูลผูที่มีผลการตรวจพบว่ามีความเสี่ ยงและไม่ปลอดภัยจากการสัมผัสสารกาจัดศัตรู พืช
 รายการข้อมูล ที่ได้รับการถ่ายทอดวิธีการป้ องกันตนเอง
 3.2 นิยาม                          ้
       ก า ร ถ่ า ย ท อ ด วิ ธี ก า ร ป อ ง กั น ต น เ อ ง จ า ก ก า ร สั ม ผั ส ส า ร ก า จั ด ศั ต รู พื ช
       หมายถึ ง การให้ ค วามรู้ โ ดยเจ้า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข เกี่ ย วกับ อัน ตรายและความเสี่ ย งจากการใช้ส ารก าจัด ศัต รู พื ช ทางเข้า สู่ ร่ างกาย
                           ั
       วิธีการป้ องกันการสัมผัส และการปฏิบติตนเมื่อพบว่ามีความเสี่ ยงและไม่ปลอดภัย
 3 . 3 - รายงานโดยใช้แบบฟอร์มที่กาหนด
 วิธีรายงาน
                                                                     122


3.4 แหล่งข้อมูล         - สถานบริ การสาธารณสุ ข (สอ. , รพ.สต.)พื้นที่เป้ าหมาย
                 - สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอเป้ าหมาย
                 - สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดจานวน 76 แห่ง
                 - สานักงานป้ องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง
                 - สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
4. กลุ่มเป้ าหมาย
4.1 รายการข้อมูล              ้
                 - ข้อมูลผูที่มีผลการตรวจพบว่ามีความเสี่ ยงและไม่ปลอดภัยจากการสัมผัสสารกาจัดศัตรู พืช
4.2 นิยาม            จ า น ว น เ ก ษ ต ร ก ร ที่ มี ผ ล ก า ร ต ร ว จ พ บ ว่ า มี ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ ไ ม่ ป ล อ ด ภั ย ทั้ ง ห ม ด ห ม า
                 ผ ล ร ว ม ข อ ง จ า น ว น เ ก ษ ต ร ก ร ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ต ร ว จ ด้ ว ย ก ร ะ ด า ษ ท ด ส อ บ พิ เ
                 แล้วผลการตรวจพบว่ามีความเสี่ ยงบวกกับจานวนเกษตรกรที่ผลการตรวจพบว่าไม่ปลอดภัย
4.3 วิธีรายงาน          - รายงานโดยใช้แบบฟอร์มที่กาหนด
4.4 แหล่งข้อมูล         - สถานบริ การสาธารณสุ ข (สอ. , รพ.สต.)พื้นที่เป้ าหมาย
                 - สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอเป้ าหมาย
                 - สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดจานวน 76 แห่ง
                 - สานักงานป้ องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง
                 - สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
           ั
2. การประมวลผลตัวชี้วด                                                ้
                 สู ตรการคานวณหาอัตราเกษตรกรที่มีความเสี่ ยงและไม่ ปลอดภัยที่ได้รับการถ่ ายทอดวิธีการปองกันตนเองจากการสั มผัสสารกาจัดศัตรู พ
(สู ตรการคานวณ)         จานวนเกษตรกรที่มีผลการตรวจพบว่ามีความเสี่ ยงและไม่ปลอดภัยที่ได้รับการถ่ายทอดวิธีการป้ องกันตนเอง X 100
                     จานวนเกษตรกรที่มีผลการตรวจพบว่ามีความเสี่ ยงและไม่ปลอดภัยทั้งหมด
6. เกณฑ์การให้คะแนน       -
                  ้
                 ผูที่มีผลการตรวจพบว่าเสี่ ยงและไม่ปลอดภัยจากการตรวจคัดกรองด้วยกระดาษทดสอบพิเศษได้รับการถ่ายทอดวิธีการป้ องกันตนเองน้อ
                 100 % ได้ 0 คะแนน
                   ้
                 - ผูที่มีผลการตรวจพบว่าเสี่ ยงและไม่ปลอดภัยจากการตรวจคัดกรองด้วยกระดาษทดสอบพิเศษได้รับการถ่ายทอดวิธีการป้ องกันตนเองเท
                 100 % ได้ 1 คะแนน

7                . ชื่อ    นายณรงค์ เนตรสาริ กา
 ้      ้        ั
ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วด ตาแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุ ขเชี่ยวชาญ
                 หน่วยงาน  สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
                 โทร.    02 290 4382
                 มือถือ   081 942 7194
                 โทรสาร   02 290 4383, 02 290 4388
                 E-mail   n_nesatsarika@hotmail.com

                 ชื่อ    นางรัชนีกร ชมสวน
                 ตาแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุ ข ชานาญการพิเศษ
                 หน่วยงาน  สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
                 โทร.    02 290 4382
                 มือถือ   081 430 4182
                 โทรสาร   02 290 4383, 02 290 4388
                 E-mail   mist_star@hotmail.com
                           123

ชื่อ    นางสาวศิริวรรณ ฉันเจริ ญ
ตาแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุ ข ชานาญการ
หน่วยงาน  สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
โทร.    02 290 4383
มือถือ   089 927 2640
โทรสาร   02 290 4383, 02 290 4388
E-mail   csiriwan@hotmail.com
                                                        124

ภำคผนวก 6 ตำรำงรำยชื่อ รพ.สต. ที่ส่ ุมประเมิน
       จำนวน
       รพ.สต. จำนวน                       ่
                               จานวนหมูบ้านที่
จังหวัด              ชื่อสถานีอนามัย              ตาบล      อาเภอ        จังหวัด
               ้
       (อำเภอ) รพ.สต.ทังหมด              รับผิดชอบ
       ที่เลือก

กระบี่    3    16      สองแพรก         7       กระบี่น้อย    เมือง        กระบี่
                  เฉลิมพระเกียรติฯ     8       คลองพน      คลองท่อม      กระบี่
                  บ้ านหนองหลุมพอ     5       คลองหิน     อ่าวลึก       กระบี่
กาญจนบุรี  4    26      ลาดหญ้ า         4       ลาดหญ้ า     เมือง        กาญจนบุรี
                  สอ.หลุมรัง        11       หลุมรัง     บ่อพลอย       กาญจนบุรี
                  บ้ านรางสาลี่      15       รางาสาลี่    ท่าม่วง       กาญจนบุรี
                  บ้ านยางเกาะ       6       กลอนโด      ด่านมะขามเตี ้ย   กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์  4    36      สอ.โคกศรี 1       12       อุมเม่า
                                       ่       ยางตลาด       กาฬสินธุ์
                  สอ.สีถาน         11       ดงลิง      กมลาไสย       กาฬสินธุ์
                  สอ.หนองกุงน้ อย     11       สาราญใต้     สามชัย       กาฬสินธุ์
                   สอ.โพน         10       โพน       คาม่วง       กาฬสินธุ์
กาแพงเพชร  3    22      ไตรตรึงษ์ ,สอ.      6       ไตรตรึงษ์    เมือง        กาแพงเพชร
                  หนองน ้าขุ่น       4       สักงาม      คลองลาน       กาแพงเพชร
                   ่
                  ทุงทอง          11        ่
                                      ทุงทอง      ทรายทองวัฒนา    กาแพงเพชร
ขอนแก่น   4    51      ตาบลเพ็กใหญ่       11       เพ็กใหญ่     พล         ขอนแก่น
                  บ้ านหว้ า        13       บ้ านหว้ า    เมือง        ขอนแก่น
                  ขัวเรียง         7       ขัวเรียง     ชุมแพ        ขอนแก่น
                  ป่ าปอ          11       ป่ าปอ      บ้ านไผ่      ขอนแก่น
จันทบุรี   3    23      สอ.ต.คลองนารายณ์     14       คลองนารายณ์ เมือง          จันทบุรี
                  สอ.บ้ านโป่ งน ้าร้ อน  8       โป่ งน ้าร้ อน  โป่ งน ้าร้ อน   จันทบุรี
                  สอ.บ้านไทรงาม      9       ทับช้าง     สอยดาว       จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา  4    22      เขาหินซ้ อน       10       เขาหินซ้ อน   พนมสารคาม      ฉะเชิงเทรา
                  สาวชะโงก         6       สาวชะโงก     บางคล้ า      ฉะเชิงเทรา
                  บางเกลือ         7       บางเกลือ     บางปะกง       ฉะเชิงเทรา
                  เมืองใหม่        6       บางคา      ราชสาส์น      ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี    3    27      สอ.บ้ านสวน       7       บ้ านสวน     อ.เมืองชลบุรี    ชลบุรี
                  สอต.หนองปรือ(หนองสมอ) 2         หนองปรือ     อ.บางละมุง     ชลบุรี
                  สอต.บางนาง        9       บางนาง      อ.พานทอง      ชลบุรี
ชัยนาท    3    16      สอ.ต.เสือโฮก       7       เสือโฮก     เมือง        ชัยนาท
                  สอ.ต.วังหมัน       8       วังหมัน     วัดสิงห์      ชัยนาท
                  สอ.ต.โพงาม        8       โพงาม      สรรคบุรี      ชัยนาท
                                                125
ชัยภูมิ   3  38  สอ.โพนทอง          12  โพนทอง     เมือง     ชัยภูมิ
           บ้ านเดื่อ         11  บ้ านเคื่อ   เกษตรสมบูรณ์  ชัยภูมิ
                ่
           สอ.นาหนองทุม        9      ่
                           นาหนองทุม   แก้ งคร้ อ   ชัยภูมิ
ชุมพร    3  15  ท่ายาง           11  ท่ายาง     เมือง     ชุมพร
           ทะเลทรัพย์         8  ทะเลทรัพย์   ปะทิว     ชุมพร
            ่
           ทุงหลวง           9   ่
                           ทุงหลวง    ละแม      ชุมพร
เชียงราย  4  36  สถานีอนามัยตาบลแม่กรณ์ 10    แม่กรณ์    เมือง     เชียงราย
           สถานีอนามัยตาบลห้ วยซ้ อ  10  ห้ วยซ้ อ   เชียงของ    เชียงราย
           สถานีอนามัยตาบลแม่คา    10  แม่คา       ั
                                   แม่จน     เชียงราย
           สถานีอนามัยบ้ านสันติคีรี  7  แม่สลองนอก     ้
                                   แม่ฟาหลวง   เชียงราย
เชียงใหม่  4  49  บ้ านยางเนิ ้ง       7  ยางเนิ ้ง   สารภี     เชียงใหม่
           บ้ านป่ าสา         12  สันทราย    สารภี     เชียงใหม่
           บ้ านสะลวงนอก        8  สะลวง     แม่ริม     เชียงใหม่
           สอ.บ้ านต้ นเปา       10  ต้ นเปา    สันกาแพง    เชียงใหม่
ตรัง    3  22  สอ.ต.นาท่ามเหนือ      7  นาท่ามเหนือ  เมือง     ตรัง
           สอ.ต.กะลาเส         6  ต.กะลาเส    สิเกา     ตรัง
           สอ.ต.หาดสาราญ        6  หาดสาราญ    หาดสาราญ    ตรัง
ตราด    3  14  สอ.ต.ห้ วงน ้าขาว      5  ห้ วงน ้าขาว  เมือง     ตราด
           สอ.ต.น ้าเชี่ยว       4  น ้าเชี่ยว   แหลมงอบ    ตราด
           สอ.บ.สามแยกด่านชุมพล    3  ด่านชุมพล   บ่อไร่     ตราด
ตาก     3  18  สอ.ตาบลไม้ งาม       8  ไม้ งาม    เมือง     ตาก
           สอ.เกาะตะเภา        5  เกาะตะเภา   บ้ านตาก    ตาก
           สอ.ซอโอ           11  ช่องแคบ    พบพระ     ตาก
นครนายก   3  8  หนองทองทราย         7  ดงละคร     เมือง     นครนายก
           บ้ านนาใหม่         7  นาหินลาด    ปากพลี     นครนายก
           บ้ านใน           12  บางลูกเสือ   องครักษ์    นครนายก
นครปฐม   4  14  หนองงูเหลือม        11  หนองงูเหลือม เมือง      นครปฐม
           สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ     12  ห้ วยม่วง   กาแพงแสน    นครปฐม
           สอ.บ้ านคลองจินดา      5  คลองจินดา   สามพราน    นครปฐม
           สอ.บ้ านสาลวัน       2  ศาลายา     พุทธมลฑล    นครปฐม
นครพนม   4  24  ฝั่ งแดง          11  ฝั่ งแดง    ธาตุพนม    นครพนม
           กุตาไก้           9  กุตาไก้    ปลาปาก     นครพนม
           สอ.นางัว          4  นางัว     นาหว้ า    นครพนม
           สอน.นาทม          8  นาทม      นาทม      นครพนม
                                                126

นครราชสีมา    4  42  โนนฝรั่ง          หัวทะเล    เมือง      นครราชสีมา
             จระเข้ หิน         จระเข้ หิน  ครบุรี     นครราชสีมา
             โคกสี           วังไม้ แดง  ประทาย     นครราชสีมา
             กลางดง           กลางดง    ปากช่อง     นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช  3  46  วัดมุขธารา      2  ปากนคร    เมือง      นครศรีธรรมราช
             บ้ านไม้ เสียบ    10  เกาะขันธ์   ชะอวด      นครศรีธรรมราช
             บ้ านท่าจันทน์    6  ท้ องเนียน  ขนอม      นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์    4  30  สอ.บ้ านบางมะฝ่ อ   6  บางมะฝ่ อ   โกรกพระ     นครสวรรค์
             หนองตางู       13  หนองตางู       ั
                                  บรรพตพิสย    นครสวรรค์
             โพธิ์ประ สาท     8  โพธิ์ประสาท  ไพศาลี     นครสวรรค์
             สอน.หนองเบน      12  หนองกรด    เมืองฯ     นครสวรรค์
นนทบุรี     4  12  สอต.บางศรีเมือง    5  บางศรีเมือง  เมือง      นนทบุรี
             สอ.สุเหร่าเขียว    5  ละหาร     บางบัวทอง    นนทบุรี
             สอ.บางใหญ่      4  บางใหญ่    บางใหญ่     นนทบุรี
             สอ.มหาสวัสดิ์     7  ปลายบาง    บางกรวย     นนทบุรี
น่าน       3  30  สอ.ต.ตาลชุม หมู่ 07  7  ตาลชุม    เวียงสา     น่าน
             สอ.ต.สวก       13  สวก      เมืองน่าน    น่าน
             สอ.ต.พระพุทธบาท    10  พระพุทธบาท เชียงกลาง     น่าน
บุรีรัมย์    4  43  สอ.บ้ านบัว      18  บ้ านบัว   เมือง      บุรีรัมย์
             หนองไทร        14  หนองไทร    นางรอง     บุรีรัมย์
             รพ.สต.หนองโดน     8  หนองโดน    ลาปลายมาศ    บุรีรัมย์
             หนองกก        7  ส้ มป่ อย   โนนดินแดง    บุรีรัมย์
ปทุมธานี     4  14  สอ. (ลาดสวาย)     7  ลาดสวาย    ลาลูกกา     ปทุมธานี
                    ่
             คลองสอง หมูที่    6  คลองสอง    คลองหลวง    ปทุมธานี
             เฉลิมพระเกีาเภอ)
             07(ประจาอยรติฯ    3  บ่อเงิน    ลาดหลุมแก้ ว  ปทุมธานี
             (CMU)
             สอต.สามโคก      4  สามโคก    สามโคก     ปทุมธานี
ประจวบคีรีขนธ์
      ั   3  15  ตาบลคลองวาฬ      4  คลองวาฬ    เมือง           ั
                                          ประจวบคีรีขนธ์
             ตาบลธงชัย       4  ธงชัย     บางสะพาน          ั
                                          ประจวบคีรีขนธ์
             ตาบลวังก์พง      7  วังก์พง    ปราณบุรี          ั
                                          ประจวบคีรีขนธ์
ปราจีนบุรี    4  21  ลาดตะเคียน      13  ลาดตะเคียน       ุ
                                  กบินทร์ บรี   ปราจีนบุรี
             ดงขี ้เหล็ก      9  ดงขี ้เหล็ก  เมือง      ปราจีนบุรี
             สอ.โพธิ์งาม      12  โพธิ์งาม  ประจันตคาม    ปราจีนบุรี
             กรอกสมบูรณ์      3  กรอกสมบูรณ์ ศรี มหาโพธิ์   ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา 3  32  สอ.ต.วัดพระญาติ    3  ไผ่ลิง    พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
             สอ.ต.บ้ านลานเท    8  บ้ านสร้ าง  บางปะอิน    พระนครศรีอยุธยา
             สอ.ต.รางจรเข้     7  รางจรเข้   เสนา      พระนครศรีอยุธยา
                                            127

พะเยา    3  18  สอน.แม่ปืม          18  แม่ปืม    เมือง     พะเยา
           สอ.ต.สระ           6   สระ      เชียงม่วน   พะเยา
           สอ.ต.ป่ าแฝก         7   เจริญราษฎร์  แม่ใจ     พะเยา
พังงา    4  15  สอ.พรุใน           6   พรุใน     เกาะยาว    พังงา
           สอ.กระโสม           8   กระโสม      ่ ่
                                    ตะกัวทุง   พังงา
           สอ.นาเตย           9   นาเตย     ท้ ายเหมือง  พังงา
           สอ.คึกคัก           7   คึกคัก      ่
                                    ตะกัวป่ า   พังงา
พัทลุง   3  22  บ้ านชะรัด          6   ชะรัด     กงหรา     พัทลุง
           สอ.ตาบลทะเลน้ อย       15  ทะเลน้ อย   ควนขนุน    พัทลุง
           สอ.ควนปอม(เฉลิม ฯ)      5   โคกทราย    ป่ าบอน    พัทลุง
พิจิตร   3  12  สถานีอนามัยตาบลป่ ามะคาบ   14  ป่ ามะคาบ   เมือง     พิจิตร
           ตาบลวังตะกู          7   วังตะกู    บางมูลนาก   พิจิตร
           บ้ านบัวยาง          11  หนองหลุม   วชิรบารมี   พิจิตร
พิษณุโลก  3  18  สอบ.สระโคล่ ต.หัวรอ      6   หัวรอ     เมือง     พิษณุโลก
           สอบ.นาตาจูม          7   บ้ านดง    ชาติตระการ  พิษณุโลก
           สอต.นครป่ าหมาก        7             ่
                             นครป่ าหมาก บางกระทุม    พิษณุโลก
เพชรบุรี  3  16  ช่องสะแก           10  ช่องสะแก   เมือง     เพชรบุรี
           บ้ านในดง           6   บ้ านในดง   ท่ายาง    เพชรบุรี
           บางขุนไทร           11  บางขุนไทร   บ้ านแหลม   เพชรบุรี
เพชรบูรณ์  3  20  น ้าก้ อ           13  น ้าก้ อ   หล่มสัก    เพชรบูรณ์
           โคกมน             6   โคกมน     น ้าหนาว   เพชรบูรณ์
           ท่าพล             15  ท่าพล     เมือง     เพชรบูรณ์
แพร่    3  16  PCUเหมืองหม้ อ        5   เหมืองหม้ อ  เมือง     แพร่
           สอ.ไทรย้ อย          12  ไทรย้ อย   เด่นชัย    แพร่
           PCUหนองม่วงไข่        8   หนองม่วงไข่  หนองม่วงไข่  แพร่
ภูเก็ต   3  6  กะทู้             7   กะทู้     กะทู้     ภูเก็ต
             ุ
           ศรีสนทร            5     ุ
                             ศรีสนทร    ถลาง     ภูเก็ต
           ไม้ ขาว(คอเอน)        4   ไม้ ขาว    ถลาง     ภูเก็ต
มหาสารคาม  4  28  สอ. โคกไร่          15  หนองกุง    แกดา     มหาสารคาม
           สอ.โนนแต้           13  ท่าสองคอน   เมือง     มหาสารคาม
           มะค่า             8   มะค่า         ั
                                    กันทรวิชย   มหาสารคาม
           เหล่าตามา           13  โนนแดง    บรบือ     มหาสารคาม
มุกดาหาร  4  14  สอ.บ้ านคาชะอี        11  คาชะอี    คาชะอี    มุกดาหาร
           สอน.นาโสก(สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ) 10  นาโสก     เมืองฯ    มุกดาหาร
           สอ.บ้ านเหล่า         8   หนองบัว    ดงหลวง    มุกดาหาร
           สอ.บ้ านงิ ้ว         6   โนนยาง    หนองสูง    มุกดาหาร
                                                   128

แม่ฮองสอน
  ่    3  14  ผาบ่อง              8  ผาบ่อง          ่
                                      เมืองแม่ฮองสอน    ่
                                               แม่ฮองสอน
           เมืองน้ อย            4  เวียงเหนือ    ปาย         ่
                                               แม่ฮองสอน
           แม่โถ          8      แม่โถ      แม่ลาน้ อย      ่
                                               แม่ฮองสอน
ยโสธร    3  18  สถานีอนามัยบ้ านนาสะไมย์ 13      [11]ต.นาสะไมย์ เมืองยโสธร     ยโสธร
           ตาบลนาสะไมย์ นกู่จาน
           สถานีอนามัยบ้ า     7      [08]ต.กู่จาน   คาเขื่อนแก้ ว  ยโสธร
           สถานีอ ่จาน
           ตาบลกูนามัยบ้ านศรีแก้ ว 10      [14]ต.ศรีแก้ ว  เลิงนกทา     ยโสธร
ร้ อยเอ็ด  3  4  ตาบลศรีงแบ้ วนแก่นทราย
           รอบเมือ ก้ า       20      รอบเมือง     เมือง      ร้ อยเอ็ด
           หมูที่ 14 บ้ านเมืองบัว หมูที่
           เมือ่ งบัว        ่   13  เมืองบัว         ั
                                      เกษตรวิสย    ร้ อยเอ็ด
           01,สอ.ต. บ้ านดู-ฝายใหญ่
           หนองแคน      ่       14  หนองแคน     ปทุมรัตต์    ร้ อยเอ็ด
      3     ่
           หมูที่ 04,สอ.ต.
ระนอง      10  สอ.ราชกรูด            4  ราชกรูด     เมือง      ระนอง
           สอ. บ้ านนา           5  บ้ านนา     กะเปอร์     ระนอง
           สอ. จ.ป.ร.            6  จ.ป.ร.      กระบุรี     ระนอง
ระยอง    3  15  ตะพง               8  ตะพง       เมือง      ระยอง
           สอ.ตาบลกร่า           6  กร่า       แกลง       ระยอง
           เขาน้ อย             5  เขาน้ อย     เขาชะเมา     ระยอง
ราชบุรี   3  12        ั
           สอ.ต.เจดีย์หก          8      ั
                              เจดีย์หก     เมือง      ราชบุรี
           สอ.ต.กรับใหญ่          6  กรับใหญ่     บ้ านโป่ ง    ราชบุรี
           ตาบลบ้ านคา           6  บ้ านคา     บ้ านคา     ราชบุรี
ลพบุรี   3  22  สอ.เขาพระงาม           10  เขาพระงาม    เมือง      ลพบุรี
           สอ.ต.วังวาง
           บ้ านไผ่ขเพลิง          13  วังเพลิง     โคกสาโรง     ลพบุรี
           สอ.ต.หนองผักแว่น         8  หนองผักแว่น   ท่าหลวง     ลพบุรี
ลาปาง    3  26  เสด็จ              9  เสด็จ      เมือง      ลาปาง
           น ้าจา              8  หลวงใต้     งาว       ลาปาง
           จัวเหนือ             13  สมัย       สบปราบ      ลาปาง
ลาพูน    3  15  เฉลิมพระเกียรติฯป่ าซาง     5  ป่ าซาง     ป่ าซาง     ลาพูน
           ตาบลประตูป่า           9  ประตูป่า     เมือง      ลาพูน
           ตาบลเหล่ายาว           10  เหล่ายาว     บ้ านโฮ่ง    ลาพูน
เลย     4  29  สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ       8  หนองหิน     หนองหิน     เลย
           สอ.ก้ างปลา           11  ชัยพฤกษ์     เมือง      เลย
           สอ.0โคกงาม            6  โคกงาม      ด่านซ้ าย    เลย
               ั
           สอ.ใหม่พฒนา           8      ู
                              แก่งศรีภมิ    ภูหลวง      เลย
ศรีสะเกษ  4  41  สอ.กุดโง้ ง           10  โพนข่า      เมือง      ศรีสะเกษ
           บ้ านปราสาท           16  ปราสาท      ห้ วยทับทัน   ศรีสะเกษ
           ผักขะ              14     ้
                              ลิ ้นฟา     ยางชุมน้ อย   ศรีสะเกษ
           โพธิ์กระสังข์          14  โพธิ์กระสังข์  ขุนหาญ      ศรีสะเกษ
                                                   129

สกลนคร    4  36  สอ.สร้ างแก้ วสมานมิตร  8     ท่าแร่    เมือง      สกลนคร
            สอ.บ้ านนาคา       7     นิคมน ้าอูน  นิคมน ้าอูน   สกลนคร
            สอน.บ้ านขาม       10    ค้ อใต้    สว่างแดนดิน   สกลนคร
            สอ.คาข่า         7     นาตาล     เต่างอย     สกลนคร
สงขลา     3  38  สอ.สวนตูล        3     เขารูปช้ าง  เมืองสงขลา    สงขลา
            สอ.ตลิ่งชัน       8     ตลิ่งชัน   จะนะ       สงขลา
            สอ.คอหงส์        8     คอหงส์    หาดใหญ่     สงขลา
สตูล     3  14  ฉลุง           8     ฉลุง     เมือง      สตูล
            ปากน ้า         5     ปากน ้า    ละงู       สตูล
            ผัง 50          3     นิคมพัฒนา   มะนัง      สตูล
สมุทรปราการ  3  12  สอ.ต.สาโรงเหนือ     10    สาโรงเหนือ  เมืองฯ      สมุทรปราการ
                  ่
            สอ..ตาบลบางพึง      16       ่
                             บางพึง    พระประแดง    สมุทรปราการ
            นาเกลือ         4     นาเกลือ    พระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม  3  6  สอ.เฉลิมพระเกียรติ    6     บางขันแตก   เมือง      สมุทรสงคราม
            สอ.ต ดอนมะโนรา      4     ดอนมโนรา   บางคนที     สมุทรสงคราม
            สอ.วัดโคกเกตุ      3     ปลายโพงพาง อัมพวา       สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร   3  6  สอ.ต.โรงเข้       6     โรงเข้    บ้ านแพ้ ว    สมุทรสาคร
            กาหลง          8     กาหลง     เมือง      สมุทรสาคร
            สอ.บ้ านท่าเสา      4     ท่าเสา       ่
                                    กระทุมแบน    สมุทรสาคร
สระแก้ ว   3  18  บ้ านแก้ ง        6     บ้ านแก้ ง  เมือง      สระแก้ ว
            คลองมะนาว        7     ท่าเกวียน   วัฒนานคร     สระแก้ ว
            ซับมะนาว         13    หนองหว้ า   เขาฉกรรจ์    สระแก้ ว
สระบุรี    3  25  สอ.หนองยาว        10    หนองยาว    เมือง      สระบุรี
            สอ.ตลาดน้ อย       8     ตลาดน้ อย   บ้ านหมอ     สระบุรี
            สอ.หนองคณฑี       9     พุกร่าง    พระพุทธบาท    สระบุรี
สิงห์บรี
   ุ    3  12  สอ.ม่วงหมู่       5     ม่วงหมู่   เมือง         ุ
                                             สิงห์บรี
            สอ.น.พักทัน       10    พักทัน    บางระจัน        ุ
                                             สิงห์บรี
            ถอนสมอ          8     ถอนสมอ    ท่าช้ าง        ุ
                                             สิงห์บรี
สุโขทัย    3  18  บ้ านสวน         10ม./14  บ้ านสวน   เมือง      สุโขทัย
            ต.ทับผึ ้ง        ชุมชน
                        5     ทับผึ ้ง   ศรีสาโรง     สุโขทัย
            ตาบลหนองบัว       8     หนองบัว    ศรีนคร      สุโขทัย
สุพรรณบุรี  4  20  สอ.บ้ านดอนขุนราม    2     โคกโคเฒ่า   เมือง      สุพรรณบุรี
            สอต.หนองสาหร่าย     5     หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์     สุพรรณบุรี
            สอต.วังลึก        4     วังลึก    สามชุก      สุพรรณบุรี
            สอ.ต.ดอนคา        10    ดอนคา      ่
                                    อูทอง      สุพรรณบุรี
                                              130

สุราษฎร์ ธานี  3  38  สอต.วัดประดู่  6  วัดประดู่  เมืองฯ     สุราษฎร์ ธานี
             สอต.โมถ่าย    6  โมถ่าย    ไชยา      สุราษฎร์ ธานี
             สอ.บ้ านยางอุง  6  น ้าพุ    บ้ านนาสาร   สุราษฎร์ ธานี
สุรินทร์    3  34  สวาย       14  สวาย     เมือง      สุรินทร์
             หนองบัวทอง    9  หนองบัวทอง รัตนบุรี     สุรินทร์
             สาเภาลูน     10  สาเภาลูน   บัวเชด     สุรินทร์
หนองคาย     3  51  นาฮี       9  ค่ายบกหวาน เมือง       หนองคาย
             ชุมช้ าง     13  ชุมช้ าง      ั
                              โพนพิสย     หนองคาย
             โคกกว้ าง    9  โคกกว้ าง   ่
                              บุงคล้ า    หนองคาย
หนองบัวลาภู   3  14  PCU หัวนา    16  หัวนา    เมือง      หนองบัวลาภู
             PCU โปร่งแค   14  ด่านช้ าง  นากลาง     หนองบัวลาภู
             PCU ดอนเกล็ด   11  ยางหล่อ     ุ
                              ศรีบญเรือง   หนองบัวลาภู
อ่างทอง     3  14  ศาลาแดง     7  ศาลาแดง   เมือง      อ่างทอง
             สอ.ต.โผงเผง   6  โผงเผง    ป่ าโมก     อ่างทอง
              ั
             สีบวทอง     5    ั
                        สีบวทอง   แสวงหา     อ่างทอง
อานาจเจริญ   3  12  สอน.ปลาค้ าว   12  ปลาค้ าว   เมือง      อานาจเจริญ
             ลือ       7  ลือ     ปทุมราชวงศา   อานาจเจริญ
             คาพระ      7  คาพระ    หัวตะพาน    อานาจเจริญ
อุดรธานี    3  39  หนองใส      6  หนองนาคา   เมือง      อุดรธานี
             โพนงาม      10  โพนงาม    หนองหาน     อุดรธานี
             บ้ านยวด     6  บ้ านยวด   สร้ างคอม    อุดรธานี
อุตรดิตถ์    3  18  สอ.วังแดง    6  วังแดง    ตรอน      อุตรดิตถ์
             สอ.วังกะพี ้   9  วังกะพี ้  เมืองอต.    อุตรดิตถ์
             สอ.ท่าสัก    10  ท่าสัก     ั
                              พิชย      อุตรดิตถ์
อุทยธานี
  ั      3  15  สอ.น ้าซึม    7  น ้าซึม       ั
                              เมืองอุทยธานี   ั
                                      อุทยธานี
             สอ.ต.ทัพหลวง   8  ทัพหลวง   บ้ านไร่      ั
                                      อุทยธานี
             สอ.ระบา     9  ระบา     ลานสัก       ั
                                      อุทยธานี
อุบลราชธานี   3  48  สอ.ปทุม     12  ปทุม     อ.เมือง     อุบลราชธานี
             สอ.ห้ วยขยูง   12  ห้ วยขยูง  อ.วารินชาราบ  อุบลราชธานี
             สอ.กองโพน    14  กองโพน    อ.นาตาล     อุบลราชธานี

								
To top