1288281740Miquel_Rodrguez

Document Sample
1288281740Miquel_Rodrguez Powered By Docstoc
					  JORNADA: ELS MERCATS NO
  SEDENTARIS. CAP ON VAN?
        Barcelona, 28 d’octubre del 2010
Ponència: ELS MERCATS NO SEDENTARIS A CATALUNYA.
    DEL LLIBRE BLANC A LA SITUACIÓ ACTUAL

Docent: MIQUEL RODRÍGUEZ.  incotur@telefonica.net
         Any 200 a.C.
• Els mercats assoleixen l’indepèndencia del
 poder politic i religios.
• Primer el MACELLUM
• Despres :
   •  PISCATORIUM
   •  OLITORIUM
   •  VINARIUM
   •  SUARUM
   •  CUPPEDINIS
          ANY 2003
•  475 municipis tenen mercat.
•  572 mercats a Catalunya.
•  96,67 % de la població disposa de mercat.
•  30.248 parades
•  16.000 persones empleades
•  5.716 marxants
•   971 venen alimentació
        ANY 2003
• 4.745 venen no alimentació.
• 20.391 m2 de superfície de venda
 d’alimentació.
• 77.331 m2 de superfícies de venda de no
 alimentació.
• 77.331 m2 de superfície total.
• 600.000.000 euros facturació anual.
       EL LLIBRE BLANC
. Va ser un treball pioner a tot Espanya.
• Ens va permetre saber per primera vegada
  que teníem a Catalunya.
• Ens va indicar que es el que volien els
  marxants (dèficits).
• Quines eren les motivacions i els
  comportaments dels clients.
      EL LLIBRE BLANC
• Va crear la consciència en el sector de que
 calia fer un pas endavant en gaire bé tots els
 àmbits.
• Va encetar una nova dinàmica de relació entre
 ajuntaments i representants dels marxants.
       CAP ON VAN ?
• Cal una actualització del LLibre Blanc, posant
 especial cura a la distribució per dies de la
 setmana, i a la composició del mix.
• Cal que el Govern de Catalunya i els
 representants del sector escriguin allà on es
 vol que vaguin els mercats.
• Cal un anàlisi i visió supramunicipal.
        CAP ON VAN ?
• Crear tipologies de mercats que a la vegada
 donguin peu a criteris de regulació uniformes
 a tot Catalunya i diferents entre ells:
 – Metropolità
 – Urbà
 – Carrer-barri
 – Turístic
       CAP ON VAN ?
• Crear espais polivalents (d’acord amb el LLibre
 Blanc)    que permetin un correcte
 desenvolupament de l’activitat comercial.
• Posar en marxa una nova forma de gestió dels
 mercats.
• Crear un únic sistema d’avaluació per la
 concessió de les llicències i per l’adequació del
 mix dels mercats.
INCOTUR CONSULTING S.L.
incotur@telefonica.net
www:incotur.es

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:89
posted:9/30/2012
language:Unknown
pages:10