Marketingov� mix slu�eb by 9Poq16Eo

VIEWS: 9 PAGES: 26

									Marketingový mix služeb
        -PRODUKT
          - CENA
         - distribuce
   - PROPAGACE (komunikace)
   - lidé (zákazníci i zaměstnanci)
        - PROCESY
      - materiální prostředí
     Co marketing služeb v praxi?
          Zajišťování vybraných činností ve firmách služeb (n=73)

                        0%  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

           Provádění výzkumu trhu
     Marketingové strategické plánování
    Stanovení strategie produktové politiky
     Ří zení kvality poskytovaných služeb
                Cenová politika
       Nastavení komunikační strategie
    Stanovení strategie distribuční ch cest
Realizace propagační ch / reklamní ch kampaní
         Zajištění účasti na veletrzí ch
        Zabezpečování public relations
           Tvorba design manuálu

   Marketingový útvar  MÚ+jiný útvar   MÚ+dodavatel  Jiný útvar  Dodavatelsky  Všechny možnosti  Zatí m neřešeno
    Marketingové aplikace v praxi
        Aplikace marketingových a výzkumných nástrojů v
              podnicích služeb (n=73)


Měření spokojenosti zaměstnanců
   Měření spokojenosti klientů
          Měření image
       Práce s databázemi
       segmentační mapa
         SWOT analýza
          poziční mapa
     Analýza životního cyklu
        Portfólio analýzy

                0%     20%      40%      60%      80%     100%
                   zcela důsledně  jen částečně  velmi málo  vůbec ne  neuvedeno
1. Produkt - služba
      -Úrovně
    - řízení kvality
  - marketingový výzkum
    - prvky služby
Úrovně diferenciace produktu

     Potenciální

      Rozšířený

     Očekávaný


      Základní
            VNÍMANÁ HODNOTA
Pět rozporů v řízení kvality SERVQUAL:

   Očekávání spotřebitele x předpoklady MGT
   MGT x kvalita poskytovaných služeb
   Normy kvality x reálné možnosti
   Služba x externí komunikace
   Vnímaná x očekávaná kvalita


       METODIKA MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU
       KE ZJIŠTĚNÍ MÍRY ROZPORŮ
  Základní rozpor marketingu
Očekávaný výkon       Vnímaný výkon
utvářen:
  Potřebami zákazníka     Splněno = spokojenost
  Zkušenostmi         Nesplněno =
  zákazníka          nespokojenost
  Vyjádřením přání
  Komunikační politikou
  nabízejícího
                      loajalita?
„Zákazník nekupuje soubor vlastností, ale
      komplex užitků.“

 Komunikace - definice produktu
 orientovaná        orientovaná
 na vlastnosti        na užitek
  Vztah kvality a image služeb
          =
          X
KVALITA  je podmnožinou IMAGE
       je nadřazena
   je komplexním vyjádřením
         ???

ISO        TQM       Marketing   management    kvality
                   služeb
Systémy jakosti  Jakost systémů  Systémový a systematický přístup
                    k posuzování a řízení jakosti
Management    Jakost      Řízení jakosti prostřednictvím nástrojů
 jakosti      managementu   marketingu
  Kvalita služeb a její řízení
Kvalita služeb        3 modely hodnocení
  Funkční kvalita     kvality zákazníkem:
  Technická kvalita      Všemocná vlastnost
Specifika kvality služeb:    Jednotlivá významná
                 vlastnost + minimální limit
  Kvalitativní ukazatele
                 pro ostatní
  Úpravy modelů TQM,
                 I tzv. periferní služby
  ISO...
                 ovlivňují celkovou kvalitu
Důsledky „nekvality“
služeb:
    Nezvratnost,
    nenapravitelnost
    Trvalá ztráta image
    1x stačí….
Kvantita u služeb
Nejdůležitější aspekty ovlivňující kvalitu služeb:


          Hmatatelné aspekty
            Spolehlivost
             Vnímavost
              Jistota
             Empatie
Kritéria výběru dodavatele x
  konkurenční výhoda?
                Prvky služby
Hmotné  Nehmotné           Kontrolovatelné           Nekontrolovatelné

                 Žádoucí  Nežádoucí


                      Krizový
        Předvídatelné        plán       Nepředvídatelné
2. CENOVÁ TVORBA
   U SLUŽEB
   SPECIFIKA
 Odlišnosti cenové tvorby u
      služeb
Vztah „hmotnosti“ služby k nákladovosti
Službu nelze skladovat → častější slevy
→ „Management marže“
Vliv unikátnosti služby
Cenová terminologie
Vlivy působící na ceny služeb
   Odlišnosti cenové tvorby
      u služeb
Náklady zákazníka spojené:
  S časem
  S fyzickým úsilím
  S psychickým úsilím
Vládní intervence
Distribuce
Heterogenita služeb
Zbytný charakter služeb
3. DISTRIBUCE

  Trendy
  Specifika
 4. KOMUNIKACE
(propagace) SLUŽEB
        zásady
 faktory působící na stanovení kom.
        mixu
    osobní prodej a P. R.

   Viz. Příští přednáška
    5. LIDÉ
     -Interní marketing
-Typy zaměstnanců (viz. Opory)
 -Řízení kvality zaměstnanců
  - vliv a funkce zákazníků
      Interní marketing
Zaměstnanec =
   →  Interní zákazník
   →  Interní dodavatelKlíčovým faktorem je
KOMUNIKACE!!!
Kvalita zaměstnanců je dána:
pečlivým výběrem a školením
interním marketingem
využitím praxe a zajištěním konzistentního
chování zaměstnanců
redukcí významu kontaktního
personálu
kontrolou  využitím:
  systémů závislých na prodeji
  stížností
  návrhů
  auditních návštěv
  průzkumu spokojenosti zákazníků
Funkce zákazníků ve službách
producenti služeb
uživatelé služeb
nositelé podpory prodeje a šiřitelé
informací
   6. Procesy
 -Komplexnost a rozmanitost
      služeb
-Operativní management (viz.
      Opory)
      PROCESY
postupy, úkoly, časové rozvrhy,
mechanismy, činnosti a rutiny, pomocí
nichž je produkt či služba poskytována
zákazníkovi

       = faktory  kvality služby
   Význam a úloha procesů
  procesy jako strukturální prvky
                    Zahrne MOní prodej léků
          Nemocniční
  Komplexnost   služby              Zahrne znalecké posudky

                     Praktický
                     lékař
         Vynechá menší
         operace     Specializovaná
                  léčba
            Jen diagnostické služby

                         Rozmanitost
  s různou rozmanitostí a komplexností

  rovnováha marketingu a provozních činností –
  operativní management
7. Materiální prostředí
 Subjektivní záležitost dle charakteru
        služby:
     -Dispoziční řešení
      -Merchandising
   -Space management atd.

								
To top