Kho d? li?u data store l� c�c d? li?u du?c luu gi? t?i m?t v? tr� K� hi?u by hY7s1p0X

VIEWS: 36 PAGES: 31

									     TUẦN 5

MÔ HÌNH HOÁ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ
     NGHIỆP VỤ
               1
         Nội dung

 Mô hình khái niệm quá trình xử lý nghiệp vụ
 (MHKNXLNV)
 Khái niệm về mô hình luồng dữ liệu
 (MHLDL)
 Sử dụng MHLDL để mô tả MHKNXLNV
 Qui trình phát triển một MHKNXLNV
 Sử dụng MHKNXLNV để phân tích
 Ví dụ                    2
  Mô hình hoá tiến trình nghiệp vụ

 Mô hình hoá tiến trình nghiệp vụ (modeling
 business process) là sự biểu diễn đồ thị các
 chức năng của quá trình thu thập, thao tác,
 lưu trữ và phân phối dữ liệu giữa các bộ phận
 trong hệ thống cũng như giữa hệ thống và
 môi trường
 Sử dụng biểu đồ luồng dữ liệu (Data Flow
 Diagram)

                       3
         Nội dung

 Mô hình khái niệm quá trình xử lý nghiệp vụ
 (MHKNXLNV)
 Khái niệm về mô hình luồng dữ liệu
 (MHLDL)
 Sử dụng MHLDL để mô tả MHKNXLNV
 Qui trình phát triển một MHKNXLNV
 Sử dụng MHKNXLNV để phân tích
 Ví dụ                    4
     Định nghĩa và ký pháp

 Biểu đồ luồng dữ liệu thể hiện các biểu diễn
 mô tả mô hình quá trình xử lý nghiệp vụ của
 hệ thống
 Luồng dữ liệu (data flow) là các dữ liệu di
 chuyển từ một vị trí này đến một vị trí khác
 trong hệ thống trên một vật mang nào đó
 Ký hiệu: mũi tên
  ! tên dữ liệu phải là một   tên dữ liệu
    mệnh đề danh từ
                         5
     Định nghĩa và ký pháp

 Kho dữ liệu (data store) là các dữ liệu được
 lưu giữ tại một vị trí
 Ký hiệu: hình chữ nhật khuyết một cạnh
    tên kho dữ liệu phải là  D tên kho dữ liệu
  !  một mệnh đề danh từ
                 tên kho dữ liệu D
                           6
     Định nghĩa và ký pháp

 Tiến trình (process) là một hay một số công
 việc hoặc hành động có tác động lên các dữ
 liệu làm cho chúng di chuyển, thay đổi, được
 lưu trữ, phân phối hay trình diễn
 Ký hiệu: hình chữ nhật góc       n
 tròn, chia làm hai (ba) phần   tên tiến trình
    tên tiến trình phải là
  ! một mệnh đề động từ         n
                  tên tiến trình
                 người/phương tiện
                   thực hiện    7
     Định nghĩa và ký pháp

 Tác nhân (actor) là một người, nhóm người,
 bộ phận, tổ chức hay một HTTT khác nằm
 ngoài phạm vi này và có tương tác với nó về
 mặt thông tin
 Ký hiệu: hình chữ nhật
    tên tác nhân phải là
  ! một mệnh đề danh từ    tên tác nhân
                        8
        Biểu đồ luồng dữ liệu

     đơn hàng     1.0     thực đơn
     hoá đơn   Nhận và xử         NHÀ BẾP
KHÁCH
      thu    lý đơn hàng

   2.0                     3.0
  Cập nhật   món ăn bán thực phẩm cần   Cập nhật thực
 món ăn bán                 phẩm sử dụng


 D2 Món ăn đã bán           D1 thẻ kho thực phẩm

   Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 của hệ thống đặt bữa ăn
                               9
        Một số quy tắc

 Luồng dữ liệu ra cần khác luồng dữ liệu vào)
 Các đối tượng có tên duy nhất
 Các luồng dữ liệu đi vào đủ để tạo ra các
 luồng dữ liệu ra
 Mọi tiến trình phải có luồng vào và
                      TIẾN TRÌNH
 luồng ra
 Tiến trình chỉ có luồng vào hoặc luồng
 ra là kho dữ liệu hoặc tác nhân
                            10
        Một số qui tắc

 Không cần luồng dữ liệu di chuyển từ
                       NHÂN
                       TÁC
 một tác nhân đến một tác nhân

 Một luồng dữ liệu không quay lại nơi
                       LUỒNG DỮ LIỆU
 nó vừa đi khỏi
 Không có luồng dữ liệu từ một kho đến
 một kho dữ liệu khác
 Dữ liệu không di chuyển trực tiếp từ tác
 nhân đến kho dữ liệu và ngược lại
                               11
   Phân rã biểu đồ luồng dữ liệu

 Là quá trình phân chia mỗi tiến trình của một
 biểu đồ luồng dữ liệu thành một biểu đồ
 luồng dữ liệu mới
 Khi phân rã thành một biểu đồ luồng dữ liệu
 ở mức sau thì mọi luồng dữ liệu vào ra, tác
 nhân, kho dữ liệu liên quan phải được bảo
 toàn

                       12
    Phân rã biểu đồ luồng dữ liệu
 Quá trình phân rã dừng khi đạt đến biểu đồ
 luồng dữ liệu cơ sở:
   Một tiến trình là một quyết định hay tính toán
   đơn giản
   Nhiệm vụ của tiến trình có thể thực hiện được
   theo một dãy tuần tự
   Mỗi luồng dữ liệu không thể chia nhỏ

   Mỗi nghiệp vụ, giao dịch, báo cáo …, là luồng
   dữ liệu đơn hay tiến trình tách biệt
!  Liên hệ với biểu đồ phân rã chức năng nghiệp vụ
                            13
       Phân rã biểu đồ luồng dữ liệu

        1.1                1.3
đơn hàng         đơn hàng                 thực đơn
       Nhận đơn            Chuyển đơn hàng
        hàng             thành món ăn

             đơn hàng              1.5       bảng kê
  đơn hàng
                           Lập bảng kê thực  thực phẩm
             đơn hàng            đơn sử dụng

        1.2            1.4
      Lập hoá đơn       Lập bảng món ăn  bảng kê hàng bán
      thanh toán          đã bán
  hoá đơn
      Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của hệ thống đặt bữa ăn
                                        14
         Nội dung

 Mô hình khái niệm quá trình xử lý nghiệp vụ
 (MHKNXLNV)
 Khái niệm về mô hình luồng dữ liệu
 (MHLDL)
 Sử dụng MHLDL để mô tả MHKNXLNV
 Qui trình phát triển một MHKNXLNV
 Sử dụng MHKNXLNV để phân tích
 Ví dụ                   15
    Sử dụng MHLDL để mô tả
       MHKNXLNV


1 Biểu đồ ngữ cảnh

2 Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý của hệ thống
 hiện thời

3 Biểu đồ luồng dữ liệu logic của hệ thống

 hiện thời

4 Biểu đồ luồng dữ liệu logic cho hệ thống mới


5 Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý của hệ thống
 cần xây dựng
                       16
         Nội dung

 Mô hình khái niệm quá trình xử lý nghiệp vụ
 (MHKNXLNV)
 Khái niệm về mô hình luồng dữ liệu
 (MHLDL)
 Sử dụng MHLDL để mô tả MHKNXLNV
 Qui trình phát triển một MHKNXLNV
 Sử dụng MHKNXLNV để phân tích
 Ví dụ                   17
         Qui trình xây dựng

 Dữ liệu đầu vào: các thông tin của mô hình nghiệp
 vụ
 Các bước tiến hành
 1  Xuất phát từ biểu đồ ngữ cảnh
 2  Xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu mức 0
     Thay thế tiến trình duy nhất của b.đ. ngữ cảnh bằng các tiến trình
     con tương ứng với các chức năng mức 1 trong biểu đồ phân rã
     chức năng
     Giữ nguyên các tác nhân, kho dữ liệu và các luồng dữ liệu liên
     quan
     Thêm vào các kho dữ liệu, các luồng dữ liệu mới

                                     18
          Qui trình xây dựng

3  Xây dựng luồng dữ liệu mức i (với i>=1)
     Thay thế tiến trình đang xét của b.đ LDL mức i-1
     bằng các tiến trình con tương ứng với các chức
     năng mức i trong b.đ. phân rã chức năng
     Giữ nguyên các tác nhân ngoài, kho dữ liệu và
     luồng dữ liệu liên quan
       Tiến trình ở mức i-1 có liên quan tới tiến trình đang
     !  xét được thay bằng một tác nhân ngoài
     Thêm vào các luồng dữ liệu mới
     Đánh số hiệu cho tiến trình
                                   19
    Chuyển biểu đồ LDL vật lý sang
        biểu đồ logic

 Xác định các tiến trình thiết yếu không thể bỏ
 Xác định các kho cần thiết cho các tiến trình
 Cấu trúc lại các kho và tiến trình sao cho:
    Đảm bảo thực hiện được chức năng yêu cầu
    Bố trí lại các luồng dữ liệu liên kết
    Thay các luồng dữ liệu giữa các tiến trình bằng luồng dữ
    liệu giữa các tiến trình và kho
 Kiểm tra lại

                               20
         Nội dung

 Mô hình khái niệm quá trình xử lý nghiệp vụ
 (MHKNXLNV)
 Khái niệm về mô hình luồng dữ liệu
 (MHLDL)
 Sử dụng MHLDL để mô tả MHKNXLNV
 Qui trình phát triển một MHKNXLNV
 Sử dụng MHKNXLNV để phân tích
 Ví dụ                   21
   Sử dụng MHKNXLNV để phân
        tích

 Phân tích độ chênh
 Hệ thống  Hệ thống  B.đ. LDL đang  B.đ. LDL đang
  cũ    mới    xây dựng    xây dựng

 Phát hiện những chi tiết đặc biệt (luồng dữ
 liệu dư thừa, sự vi phạm nguyên tắc, phần tử
 đặc biệt …)


                         22
         Nội dung

 Mô hình khái niệm quá trình xử lý nghiệp vụ
 (MHKNXLNV)
 Khái niệm về mô hình luồng dữ liệu
 (MHLDL)
 Sử dụng MHLDL để mô tả MHKNXLNV
 Qui trình phát triển một MHKNXLNV
 Sử dụng MHKNXLNV để phân tích
 Ví dụ                   23
    Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống

 Bài toán quản lý trông gửi xe

               0     t.t. phản hồi
      t.t. vé xe           vé xe
KHÁCH    vé xe     HỆ THỐNG   phiếu t.toán KHÁCH
                    biên bản
             QUẢN LÝ
  thông tin sự cố   TRÔNG GỬI XE  phiếu chi
                            24
       Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0
t.t xe
     KHÁCH

 “hết chỗ”     vé xe                       vé xe
                            2.0
                                  phiếu t.toán
               b Vé xe         Trả xe
       1.0
      Nhận xe      a Bảng giá              “từ chối”

               d Sổ xe ra    e Phiếu thanh toán
     c Sổ xe vào                           KHÁCH
                           t.t sự cố
       Biên bản f       3.0     “Không g.q”
                 Giải quyết           biên bản
       Phiếu chi g      sự cố     Phiếu t.toán

                                        25
Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mức 1
      1.0. Nhận xe
             “hết chỗ”
KHÁCH    t.t xe
               a Bảng giá
       1.1                1.2
               đúng loại   Kiểm tra
     Nhận dạng xe
  sai             t.t xe    chỗ trống
 loại                    Người coi
      Người coi    d Sổ xe ra
                      còn   t.t xe
               c Sổ xe vào  chỗ    vào
       1.4
      Ghi sổ xe       b Vé xe    1.3
       vào       Vé đã ghi    Ghi vé
      Người coi
 Vé xe                   Người coi
                               26
 Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mức 1
      2.0. Trả xe
                vé xe
        vé sai                      KHÁCH

  2.1                     2.2      Sai
              Vé đúng     Đối chiếu vé
Kiểm tra vé
              Vé xe        xe
 Người coi                  Người coi
          a Bảng giá           t.t vé
                      đúng
d Sổ xe ra                      xe
            e Phiếu t.toán
                        2.3
  2.4
                       Thanh toán
Ghi sổ xe ra                         Phiếu t.toán
            Vé đã thanh toán
                       Người coi
 Người coi
                                      27
   Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mức 1
      3.0. Giải quyết sự cố
              “hết chỗ”
KHÁCH     t.t sự cố
                              KHÁCH

         3.1                3.2    Sai
       Kiểm tra các    Xe có gửi    Kiểm tra
 Xe không    sổ        t.t sự cố   hiện trường
   gửi   Người coi     c Sổ xe vào   Người coi
       d Sổ xe ra                 t.t sự
                f Biên bản   đúng    cố
        3.4      g Phiếu chi    3.3
       Viết phiếu             Lập biên
Phiếu chi            Biên bản
        chi                bản     Biên bản
       Người coi             Người coi
                                   28
 Biểu đồ luồng dữ liệu logic
     1.0. Nhận xe
            “hết chỗ”
KHÁCH   t.t xe
              a Bảng giá
       1.1               1.2
               đúng loại   Kiểm tra
     Nhận dạng xe
  sai             t.t xe   chỗ trống
 loại
              d Sổ xe ra
                     còn  t.t xe
              c Sổ xe vào  chỗ   vào
      1.3       b Vé xe     1.4
      Ghi vé             Ghi sổ xe
Vé xe                    vào
               Đã ghi sổ

                             29
     Biểu đồ luồng dữ liệu logic
         2.0. Trả xe
               vé xe
        vé sai                 KHÁCH

   2.1                  2.2     Sai
             Vé đúng    Đối chiếu vé
 Kiểm tra vé
             Vé xe       xe

           a Bảng giá        t.t vé
                   đúng
                         xe
e Phiếu t.toán    d Sổ xe ra
                      2.4
  2.3         Đã ghi sổ   Ghi sổ xe ra
 Thanh toán
           Phiếu t.toán
                                30
       Biểu đồ luồng dữ liệu logic
        3.0. Giải quyết sự cố
              “hết chỗ”
KHÁCH     t.t sự cố
                               KHÁCH

         3.1                3.2     Sai
       Kiểm tra các    Xe có gửi   Kiểm tra
 Xe không    sổ        t.t sự cố  hiện trường
   gửi            c Sổ xe vào
       d Sổ xe ra                t.t sự
                f Biên bản   đúng   cố
        3.4      g Phiếu chi    3.3
       Viết phiếu             Lập biên
Phiếu chi    chi                bản     Biên bản

                                   31

								
To top