Report - Tere tulemast Tartusse! by l8HOkc

VIEWS: 0 PAGES: 99

									Tartu Tööstuspark
Tasuvus- ja turuanalüüs
    November 2004
                                                                   2Sisukord
1. Sissejuhatus / Executive Summary ...............................................................................4
 1.1.  Kokkuvõte olulisemast ......................................................................................... 4
 1.2.  Executive Summary .............................................................................................. 7
2. Turu-analüüs Tartu Tööstuspargi rajamise ettevalmistamiseks .............................9
 2.1.  Strateegiline lähtekoht Tartu Tööstuspargi arendamiseks .................................... 9
 2.2.  Nõudlus Tartu Tööstuspargi järele ..................................................................... 10
  2.2.1. Tartu piirkonnas tegutsevad ettevõtjad ............................................................ 11
  2.2.2. Eesti ettevõtjate huvi ja ootused Tartu piirkonna tööstuspargi suhtes............. 13
  2.2.3. Välisinvestorite ootused otseinvesteeringu asukoha tingimuste suhtes .......... 14
 2.3.  Tartu Tööstuspargi pakkumistingimuste raamistik ............................................. 16
  2.3.1. Ettevõtluse tugisüsteemi roll Tööstuspargi potentsiaalsete huviliste vajaduste
  toetamisel ...................................................................................................................... 17
3. Tartu Tööstuspargi äriidee ja eesmärgid .................................................................19
 3.1.  Missioon ja visioon ............................................................................................. 19
 3.2.  Tartu Tööstuspargi arengut mõjutavate tingimused ja piirangud ....................... 19
 3.3.  Tartu Tööstuspargi fookuse kujundamine .......................................................... 21
  3.3.1. Tartu Tööstuspargi atraktiivsus erinevate tööstusharude lõikes ...................... 22
  3.3.2. Tartu Tööstuspargi välisinvestoritest asukate võimalik profiil ....................... 29
  3.3.3. Võimalikud asukad Tartu Tööstuspargis ......................................................... 29
  3.3.4. Euroopa Liiduga liitumise mõju Tartu Tööstuspargi arendamisele ................ 30
4. Tartu Tööstuspargi juhtimismudel ...........................................................................32
 4.1.  Tööstuspargi edutegurid ja nende olulisus Tartu Tööstuspargi jaoks ................. 32
 4.2.  Tööstuspargi struktuur ........................................................................................ 32
 4.3.  Tööstuspargi juhtimismudel ............................................................................... 35
5. Marketingi strateegia ja müügikanalid ....................................................................37
 5.1.  Strateegia kujundamist mõjutavad tegurid ......................................................... 37
 5.2.  Marketingitegevused – suunatud kohalikule investorile Eestis .......................... 37
 5.3.  Marketingitegevused – suunatud välisinvestorile ............................................... 38
 5.4.  Marketingitegevuste hinnanguline eelarve aasta lõikes...................................... 39
6. Tehniline analüüs ........................................................................................................40
 6.1.  Ehitus-tehnilised tingimused............................................................................... 40
 6.2.  Planeeritava ala juriidiline staatus ...................................................................... 42
7. Arendamise etapid ......................................................................................................43
 7.1.  Eeldused Tartu linna rolli osas arendamisel ....................................................... 43
 7.2.  Tööstuspargi arendamise I etapp – eesmärgid ja tegevused ............................... 43
 7.3.  Tööstuspargi edasise arendamise põhimõtted..................................................... 44
8. Finantsanalüüs ............................................................................................................46
 8.1.  Finantsprojektsioonide eeldused ......................................................................... 46
 8.2.  Finantstulemused ja tundlikkusanalüüs .............................................................. 51
 8.3.  Sotsiaal-majanduslik analüüs .............................................................................. 53
9. Rahastamisvõimalused ...............................................................................................56
 9.1.  Finantseerimisallikad .......................................................................................... 56
 9.2.  Pangalaenu kaasamine investeeringuteks ........................................................... 57
 9.3.  Abirahade taotlemine .......................................................................................... 57
 9.4.  Erapartnerite kaasamine finantseerimiseks ......................................................... 58
10. Järelvalve ja riskide haldamine .................................................................................60
 10.1. Riskid ja riskide maandamise võimalused .......................................................... 60
 10.2. Projektist väljumise võimalused ......................................................................... 61
                                                               311. Regionaalne sotsiaal-majanduslik olukord ..............................................................63
 11.1. Tartu ja Tartumaa investeerimiskliima ............................................................... 63
 11.2. Olulisemad töötleva tööstuse ettevõtted ja hinnangulised võimalused
 koostöögruppide tekkimiseks ........................................................................................... 66
 11.3. Kutseharidus ....................................................................................................... 68
 11.4. Tartu kõrgkoolide roll innovaatilise ja teadmismahuka tööstuse arendamisel ... 70
Lisa 1. Nimekiri osalejatest Tartu Raekojas 21.oktoobril 2004.a. toimunud Tartu
Tööstuspargi ümaralauadiskussioonil .............................................................................72
Lisa 2. Intervjuude memod ..........................................................................................73
Lisa 3. Näiteid tootmisinvesteeringutest Eestis (2003-2004 okt) ...............................78
Lisa 4. Tööstusparkide arenguperspektiivid ..............................................................79
Lisa 5. Tööstusparkide edutegurid ..............................................................................81
Lisa 6. Projektijuhi roll.................................................................................................84
Lisa 7. Näited tööstusparkidest mujal .........................................................................85
  Lisa 7.1 Shannoni Rahvuslik Tehnoloogiapark (Iirimaa) ............................................. 85
  Lisa 7.2 Põhjamaa tööstuspark Nordic (Läti) ............................................................... 86
  Lisa 7.3 Brno tehnoloogiapark (Tšehhi) ....................................................................... 87
Lisa 8. Tartu Tööstusparki tutvustav reklaam-materjal (eskiis)..............................88
Lisa 9. Edulood Tartu piirkonnas................................................................................89
Lisa 10.  Objekti tehnilised dokumendid ....................................................................90
  Lisa 10.1 Ropka ja Ravila tööstusala asukoha kaart (Tartu linna kaart) ...................... 90
  Lisa 10.2 Ropka ala detailplaneering ............................................................................ 91
  Lisa 10.3 Ravila Tööstuspargi asukoha kaart ............................................................... 91
Lisa 11.  Ropka TP investeeringute maht ...................................................................92
Lisa 12.  Ravila TP investeeringute maht ...................................................................93
Lisa 13.  Ropka TP finantsprojektsioonid ja tasuvusarvutus, kroonides ................94
Lisa 14.  Ravila TP finantsprojektsioonid ja tasuvusarvutus, kroonides ................96
Lisa 15.  Valik Tartu kutse- ja kõrgkoolides õpetatavatest erialadest .....................98
                                             4
1.   Sissejuhatus / Executive Summary
1.1.  Kokkuvõte olulisemast

    Tartu piirkonnas on välja valitud kolm võimalikku asukohta tööstuspargi
    arendamiseks Ropka, Ravila ja Raadi ala. Neist viimane oleks ühisprojekt Tartu ja
    Luunja vallaga.

    Tööstuspargi (edaspidi TTP) rajamise ootusteks on soodsate majandustingimuste
    loomine tööstuse arendamiseks Tartu piirkonnas, uute võimaluste pakkumine
    ettevõtjatele tegevuse laiendamiseks, töökohtade säilitamine ja kõrgema
    lisandväärtusega uute ettevõtete ja töökohtade rajamine.

    Käesoleva analüüsi eesmärgiks on välja selgitada nõudlus tööstuspargi järele
    Tartu piirkonnas ja täpsustada TTP kontseptsiooni. Teiseks eesmärgiks on hinnata
    tööstuspargi rajamise tasuvust ja teostatavust nii ärilisest kui sotsiaal-
    majanduslikust aspektidest lähtudes ja lisaks anda ülevaade võimalikest
    lahendustest ja lähenemistest nii TTP juhtimise, marketingi kui rajamisega seotud
    riskide osas. Analüüsi tulemused on aluseks Tartu Linnavalitsusele otsustamaks
    tööstuspargi jaoks sobiva asukoha, tööstuspargi jaoks vajaliku struktuuri loomise
    ning tegevuse juhtimise üle. Analüüsi tulemused aitavad identifitseerida vajalike
    investeeringute mahtu, võimalikke finantseerimisallikaid ja täpsustada TTP
    pakkumistingimusi.

    TTP kontseptsiooni täpsustamiseks ja pakkumistingimuste täpsustamiseks viidi
    läbi turuanalüüs tuginedes a) küsitluse tulemustele Eestis tegutsevate ettevõtete
    ootuste osas tööstuspargis pakutavate tingimuste suhtes; b) viidi läbi valik-
    intervjuud välisriikide ettevõtjaid nõustavate organisatsioonide esindajatega, c)
    analüüsiti Eestisse alates 2003.a. jaanuarist tehtud/kavandatud töötleva tööstuse
    otseinvesteeringute tingimusi ja d) analüüsiti Tartu ettevõtluskeskkonda kohtudes
    Tartu edukate tööstusettevõtete esindajatega. Turuanalüüsi tulemustest järeldus, et
    Tartu piirkonnas eksisteerib vajadus konkurentsivõimelise ostu- ja/või
    rendihinna tasemega, väljaarendatud tehnilise infrastruktuuriga (sh.
    telekommunikatsioonivõrk) ja piisava tööjõupakkumisega tootmispiirkonna
    või tootmisala järele. Eestis tegutsevatel ettevõtetel puudub sügavam huvi
    traditsiooniliste tööstuspargi poolt pakutavate tugiteenuste vastu; välisinvestorite
    vajadus tugiteenuste järgi on suurem, ent tugiteenuseid saavad partnerluse alusel
    pakkuda teised äriarendusele suunatud organisatsioonid.

    TTP fookuse määramisel valiti välja müügi ja ekspordimahu alusel Eestis
    edukamad töötleva tööstuse harud ning võrreldi samade harude ressursside
    olemasolu Tartu piirkonnas. Tartumaa tööjõu ja oskusteabe pakkumise
    seisukohast osutusid suurema potentsiaaliga töötleva tööstuse harudeks puidu- ja
    puit-toodete tööstus, metallitööstus, masina- ja aparaadiehitus. TTP fokuseerimise
    seisukohast küsitava arenguga tööstusharudena identifitseeriti rõivatööstus,
    keemia- ja nn. uued tehnoloogiatööstused, millel on kas piiravad tingimused või
    huvitav tulevikuperspektiiv. TTPst võivad eelkõige huvitatud olla Euroopa Liidu
    siseturule tootvad ja/või ekspordile suunatud ettevõtted, kes saavad kasu turgude
    lähedusest ja/või madalamatest ressursihindadest paindliku tarnesüsteemi ja
                                         5kvaliteetse tööjõu tingimustes. Välisinvesteeringu asukohamaana tulevad kõne
alla eelkõige Skandinaavia-maad, Venemaa, Suurbritannia ja Iirimaa. Välismaiste
otseinvestorite kaasamiseks tugiisiku olemasolu ja personaalne suhtlemine/müük
referentside kaudu on tulemusliku müügi seisukohast väga oluline.
Müügitegevuste planeerimiseks vaadeldi ka marketingi strateegia olulisemaid
tingimusi ja pakuti välja erinevad müügitegevused võimalike huviliste erinevate
segmentide lõikes.

TTP esmase fookuse valimisel on võimalik kas keskenduda olemasolevatele
ressurssidele (tööjõud ja oskusteave) ning kaasata huvitavaid ettevõtteid juba
esindatud sektoritest või nn. kohaturu segmenteerimise kaudu töötada TTPs välja
sobivad tingimused spetsiifiliste vajadustega, ent pikaajalises perspektiivis
eelistatud tööstusharude jaoks (nt: biotehnoloogia, materjalitehnoloogia jms.).
Teine variant võib pikemas perspektiivis anda küll parema tulemuse, ent on
praeguses olukorras liiga vähese nõudlusega ja nii arendamise kui marketingi
seisukohast kallis. Samas on olemas juba teatav hulk ettevõtteid, kes on
väljendanud oma huvi TTP Ravila ala vastu.

Kontseptsiooni arendamisel analüüsiti ka juba tegutsevate tööstusparkide näitel
erinevaid juhtimismudeleid ja organisatsiooni struktuure. Järeldati, et loodavas
tööstuspargis võivad edukalt koos tegutseda väga erinevate tööstusharude ja
parameetritega ettevõtted. Erinevate, kuid protsessi osas seotud ettevõtete
koospaiknemine võib luua mitmeid sünergiaid. Keskkonna seisukohast peaks
toimima paindlik reageerimine ja suunatus iga konkreetse ettevõtte jaoks sobiliku
lahenduse pakkumisele.

Juriidilise vormi osas vaadeldi sihtasutuse kui kasumit mittetaotleva
organisatsiooni ja aktsiaseltsi kui äriühingu eeliseid ja erinevusi. Omandiküsimuse
ja otsustusprotsessi selguse tõttu oleks eelistatud aktsiaseltsi vorm. TTP
omanikuks on Tartu linn, kes valmistab projekti ette nii organisatsiooni,
struktuuri, kui maa arendamiseks vajalike tingimuste ja tegevuste osas. Praegusel
ajal on koostamisel mõlema ala (Ropka ja Ravila) detailplaneeringud. Enne
järgmisse arendusetappi liikumist (trasside ehitamine) tuleb otsustada tööstuspargi
konkreetne asukoht, organisatsioon, finantseerimise allikad, lahendada maa
omandiküsimus ja valmistada ette aktiivseks müügitegevuseks vajalikud ressursid
(sh. värvata projekti müügijuht).

Investeerimisplaanid ja finantsanalüüs on koostatud Tartu Linnavalitsuse kui
esmase tööstuspargi omaniku pikaajalisi huve linna ja territooriumi arendamise
seisukohast silmas pidades. Kuna Eestis on analoogseid tööstusparkide algatusi
viimasel ajal suhteliselt palju, lähipiirkonnas mõjutavad olulisemalt Raadi
Tööstuspargi areng, kaugemal – Rakveres, Jõhvis, Viljandis, Võrus rajatavad
analoogsed tööstusinvesteeringute siht-projektid.

TTP projekti ärilise ja sotsiaal-majandusliku tasuvuse hindamiseks koostati pika-
ajalised finantsprojektsioonid, mis võtsid arvesse ühest küljest nii vajalikud
investeeringud infrastruktuuri kui tegevuskulud ja teisest küljest kruntide müügi-
ja renditulud. Tuginedes finantsanalüüsi käigus identifitseeritud eeldustele on
Ropka ala kolme etapi investeeringute maksumuseks 53 miljonit krooni ja Ravila
ala kahe etapi investeeringute maksumuses 71 miljonit krooni.
                                        6Kruntide müügi- ja rendihinna määramisel lähtuti kulupõhisest hinnast, mille osas
tehti allahindlus 25% ulatuses eesmärgiga muuta projekt investori jaoks
atraktiivsemaks.

Euroopa Liidu abirahade kaasamise võimalused TTP projekti infrastruktuuri
investeeringute osas on piiratud ja seetõttu on kapitali allikate puhul arvestatud
vaid linna omavahendite ja pangalaenuga.

Tulemused näitavad, et tööstuspargi investeeringud ei ole finantsiliselt tasuvad,
kuna finantsiline nüüdispuhasväärtus on mõlema piirkonna puhul negatiivne ning
finantsiline sisemine tootluse määr jääb alla investeeritud kapitali soovitud
tootlusele, mis on 8%. Selleks, et muutude finantsiliselt tasuvaks, vajaks Ropka
TP 7,4 miljonit krooni ja Ravila TP 25,5 miljonit krooni tagastamatut abi.
Erinevate sotsiaal-majanduslike mõjude lisamisel tasuvusanalüüsi jõudsid
mõlemad projektid positiivse tulemuseni ehk nende teostamine avaliku
sektori poolt on põhjendatud sotsiaal-majandusliku positiivse mõju kaudu.
Sotsiaal-majanduslikust seisukohast on küll raske ühte ala teisele eelistada, kuid
otseste finantsriskide ja kulude seisukohast tuleks eelistada Ropka ala.

Lisaks on aruandes välja toodud olulisemad riskid, mis projekti võivad mõjutada
jaotatuna nelja kategooriasse: a) maa- ja füüsilise asukohaga, b) investorite
huviga, c) juhtimise ja poliitilised, d) finantseerimisega seotud riskid. Tõhus
juhtimine ja järelvalve aitab projekti riske oluliselt maandada.

Kokkuvõtteks: kuna TTP projekti teostamine on sotsiaal-majanduslikult
põhjendatud ja eksisteerib ka ettevõtete huvi projekti vastu, on eduka jätkamise
seisukohast kriitilise tähtsusega järgmised asjaolud:

1) hind – huvi TTP projekti vastu määrab konkurentsivõimeline hind ning selge
  ja konkreetne lähenemine projektiga edasiliikumisel – ettevõtjast investor
  tahab teada TTP poolt pakutavaid tingimusi ja ajaperspektiivi;

2) aeg – tegemist on pikaajalise projektiga, aga projekti jätkamisega seotud
  otsused tuleb langetada kiiresti;

3) tegevused – enne TTP projektiga edasiminekut on vajalik otsustada maa
  omandamine, määrata pakkumistingimused, kokku leppida TTP struktuur ja
  kaasata projektijuht ellu viima aktiivset müügitegevust;

4) meeskond – projekti võtmeisikud peavad olema kompetentsed ja motiveeritud
  projekti arendamise tulemuste osas. Vajadusel tuleks kaasata partnerid ja/või
  era-arendaja.
                                             71.2.  Executive Summary

    There are three areas – Ropka, Ravila and Raadi – in or nearby Tartu that are
    suitable for developing a new green-field industrial park in Southern-Estonia. The
    third, Raadi Industrial Park, would be a project in co-operation with the Tartu
    Rural Municipality.

    The specific long-term objectives for establishing the Tartu Industrial Park
    (hereinafter TTP) are: to maintain and attract new (foreign) investments into the
    Tartu region; to create new jobs in the industrial sector and to increase the number
    of new technology and knowledge-based enterprises. The current report focuses
    on the results of both the market research and the feasibility study for the TTP that
    will help the City Government of Tartu to determine whether to proceed with the
    project of establishing TTP.

    In order to analyze the need for establishing TTP and the demand for specific
    services and conditions related to TTP, market research by using the following
    methods and means has been carried out: a) analysis of the results of the market
    study carried out by Innopolis in March 2004, b) interviews with representatives
    of foreign investment support organizations, c) analysis of the direct investments
    in Estonia from January 2003 to October 2004, and d) analysis of the expectations
    of company representatives operating in the Tartu region. The market research has
    identified that there is a demand for developed land (including telecommunication
    networks) in a well-accessible location at competitive sales and rental prices and
    demand for sufficient supply of labour. There appears to be no specifically strong
    need for business support services in the area, although these services are an
    integrated part of the service package usually offered by industrial parks.

    While setting the specific industry focus for TTP, different industries and their
    potential in Estonia and specifically in Tartu were analyzed. Industries with a
    higher potential were divided into three groups based on their resources and
    perspectives in terms of suitability for TTP: a strong focus was put on timber
    products, metal products and the production of different equipment – resources
    and know-how exist for developing these industries; questionable status was
    awarded to some “new technology” industries as their trend of development is
    unclear; weak focus has been put on the industries that are not of a primary
    interest to TTP, but may generate some synergies in combination with the
    companies in TTP. TTP could target foreign direct investments oriented at the
    European Union’s internal market and internal exports, which could benefit from
    Estonia’s location and/or the lower production costs. The major source-countries
    would be Scandinavian countries, Russia, Great Britain and Ireland. A segmented
    marketing approach based on the analyzed results has been proposed.

    To develop the concept of TTP further, different management models and success
    stories of industrial parks and clusters were studied. Thus the recommendation is
    an „open“-approach: as anchor-companies have not yet signed up to TTP, very
    proactive, flexible, tailored and personal approach in marketing is crucial. Also, a
    set of different industries operating in TTP can create interesting new synergies.
                                          8The owner of TTP is the City of Tartu. The legal status of TTP could be a limited
liability company or a special-purpose-fund. Before starting the next development
phase of TTP (construction of infrastructure) some important decisions have to be
made regarding the land ownership, an organizational structure, management
model and recruitment of project managers/marketing persons.

To analyze the financial and socio-economic feasibility of TTP, long-term
financial projections have been prepared. These initial investment and cash flow
projections take into account investments into infrastructure and operating costs,
and income from the sales of land plots or rental revenue. The size of the
investment is estimated at 53 million Kroons in Ropka and 71 million Kroons in
the Ravila area, respectively. By projecting the rental and sales income, we have a
discount of 25% from the cost-based price was used to make TTP more attractive
for potential investors.

The results of the financial feasibility analysis indicate that the project is not
financially feasible as the NPV is negative in both Ropka and Ravila case and the
internal rate of return remains below the suggested return on the invested capital
(8% rate is used for comparison purposes). The additional capital injection that
would make the TTP project financially feasible is estimated at 7.4 million
Kroons for Ropka and 25.5 million Kroons for Ravila, respectively.

However, the TTP project is socio-economically feasible as it would not only
apply positive effects of higher labour productivity and appraised land value,
but also overcome the negative effects of the additional cost of extending
public transportation to the TTP site and the unearned income from the sale
of land used for developing the area of TTP.

The size of the investment and financial risks are higher in the Ravila case. Other
risks affecting the successful launch of the TTP project are related to the location
and pricing of the land plot, attractiveness to companies to relocate their activities
to TTP, financing of the investments of TTP, management of TTP and political
risks. An effective management and supervisory system would substantially
reduce these risks. The most important issues to consider are:

1) the sales/rental price must be right and the development process clear to attract
investors;

2) timing – although TTP is regarded as a long-term project, decisions have to be
made quickly –as investors would want to see certain deadlines regarding the start
and potential relocation to the TTP area;

3) plan of activities – specific decisions like purchase of land, fixed set of offer
conditions, structure and organization should precede the start of the next phase of
development;

 4) team – the know-how and motivation of the TTP team are crucial for the
success of the sales effort. The effort must be supported by a balanced system of
objectives and rewards to the team of TTP.
                                                             9
      2.     Turu-analüüs Tartu Tööstuspargi rajamise ettevalmistamiseks
      2.1.   Strateegiline lähtekoht Tartu Tööstuspargi arendamiseks

           Vastavalt Tartu linna ettevõtluse arengukavale 2001-2006, on Tartu ettevõtluse ja
           majanduse visioon järgmine:

           Tartu on konkurentsivõimeliste ettevõtetega innovatsiooni edendav,
           investeerijale atraktiivne, ettevõtlust ning teadmismahukat tootmist ja
           teenust soosiv linn.

           Ühe tegevusena selle visiooni elluviimiseks on Tartu Linnavalitsus, kui Tartu
           Tööstuspargi (edaspidi ka „TTP“) idee initsiaator, algatanud TTP rajamiseks
           vajalikud detailplaneeringud: Turu tn 46 ja ümbritsev piirkond (ala suurus ca 36
           ha) ja Ravila tn. 61 ja 61A (ala suurus 31 ha). Lisaks on Tartu linna ja valla piiril
   Tartu linn on
    algatanud   Raadi piirkond (500 ha), mille osas Tartu vald on tellinud uuringu sobilikkuse
 paralleelselt kaks  osas tööstuspargiks.
     projekti:
Tartu Tööstuspark   Tartu Linnavalitsus soovis enne otsustamist Tartu Tööstuspargi projektiga
     ja Ravila  jätkamise osas teostada:
   Tööstuspark
           1) turu-uuringu tööstuspargi potentsiaali väljaselgitamiseks           –  nõudluse
             analüüsimise ja fookuse määratlemise kaudu;

           2) Tööstuspargi tasuvusanalüüsi, et hinnata Tööstuspargi rajamise otstarbekust
             sotsiaal-majanduslikust aspektist hinnatuna.

           Lähteülesandes oli töö teostamise eesmärgina sätestatud kohalikul tasandil
           vajaliku konsensuse saavutamine TTP rajamise otsustamiseks ning TTP
           rajamisega seotud eesmärkidena püstitati:

           1) uute (välis)investeeringute kaasamine Tartu piirkonda;

           2) uute töökohtade loomine tootmissektoris;

           3) uute tehnoloogia- või teadmiste-põhiste ettevõtete teke piirkonnas.

           Strateegilised programmid ja arengukavad Tartu Tööstuspargi rajamiseks

           Viimase paari aasta jooksul on Eestis tööstusparkide rajamise algatusi tekkinud
           väga paljudes asukohtades1. Riiklikul tasandil toetavad sarnaseid algatusi mitu
           arengukava ja sihtsuunitlusega rahastamisallika tekitamine Euroopa Liidu
           finantseerimis-allikatest nt. Tööstusinfrastruktuuri arendamise toetusskeem
           (Phare 2003/004-582.03.02), RAK 2004-2006 meede 4.6 Piirkondade


      1
       Valik kavandatud tööstusparkidest ja -aladest: Jüri Tehnopark, Tänassilma Tehnopark, Dvigateli,
      Lasnamäe, Maardu tööstuspargid Tallinnas, Keila tööstuspark, Rapla tööstusala, Jõhvi tööstuspark, Narva
      tööstuspark, Rakvere tööstuspark (2 ala), Tamsalu tööstusala, Tapa tööstuspark; Lääne-Eestis – 2 tööstusala
      Pärnu lähipiirkonnas ja Uuemõisa tööstusala, Viljandi tööstuspark, Võru tööstuspark ja mitmed väiksemad
      alad Järvamaal (nt. Aravete, Mäo, Türi, Imavere).
                                                   10           konkurentsivõime tugevdamine (endiste militaar- ja tööstusobjektide ning -alade
           taaskasutusele võtmine uutes funktsioonides).

           Tartu tööstusparkide ja –alade arendamine on strateegiliselt sätestatud järgnevate
           (kas eraldiseisvate või omavahel haakuvate) dokumentidega:

           1) Arengustrateegia Tartu 2012 – osa „Arengumudeli elluviimine“ punkt 14.4
             „Ettevõtlus ja innovatsioon“ näeb ühe prioriteedina ette infrastruktuuri
 Tartus on seatud    kavandamise ja väljaehitamise Ränilinna, Raadi ja Ropka innovaatilise
     suunaks    ettevõtluse piirkondades;
investeeringute ja
 töökohtade kasv   2) Tartu linna arengukava aastateks 2004-2007 - tugineb Arengustrateegial
  innovaatilise ja
             Tartu 2012 – suunab rahalised vahendid Tartu Tööstuspargi väljaarendamiseks
 teadmismahuka
     tootmise    ja   ettevõtlusalade   vajaliku   infrastruktuuriga   varustamise
   laiendamise    kaasfinantseerimiseks;
      kaudu.
           3) Tartu linna ettevõtluse arengukava 2001-2006 osa 5.4 „Ettevõtlus- ja
             investeerimiskliima strateegia“ punkt 4.3. annab raamistiku spetsialiseeritud
             ettevõtlusarengukeskuste   (sh.  tööstuspargid)  rajamiseks  -  Tartu
             tootmispiirkondadena nähakse vastavalt üldplaneeringule Ropka, Ülejõed-
             Raadi ning ringteede ümbrust ning prioriteedina on määratud Tartu
             Tööstuspargi väljaarendamine ning tehnilise infrastruktuuriga varustatud maa-
             alade ettevalmistamine ettevõtluseks;

           4) Phare 2000 ESC kaudu finantseeritud uuringu „Ida-Virumaa ja Lõuna-Eesti
             ettevõtluse toetamise strateegiad“ lõpparuanne (punkt 6.5.4) toob Lõuna-Eesti
             jaoks välja ühe võimaliku valdkonnana „Tööstusliku infrastruktuuri rajamise
             toetamise“ eesmärgiga suurendada tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimet,
             meelitada regiooni uusi tööstusettevõtteid ja luua kõrgtehnoloogilisele
             majandussektorile alustingimusi. Ühe tegevusprojektina pakutakse siinkohal
             välja Tartu tööstuspargi arendamine.

           Kui Eesti puhul on rajatud ja planeeritavate tööstusalade ja –parkide puhul
           tegemist kahe erineva lähenemisega:

           1) olemasoleva tööstus- või militaarala rekonstrueerimine kaasaja nõuetele
             vastavaks tootmisalaks koos vajaliku infrastruktuuri rajamisega;

           2) sobivate tehniliste tingimustega asukohta planeeritava tootmise vajadustele
             vastava keskkonna loomine tööstusinvesteeringute täiendavaks kaasamiseks ja
             töökohtade säilitamiseks/loomiseks kavandatud algatused,

           siis Tartu piirkonna tööstusparkide algatustest kuulub Raadi Tööstuspark esimesse
           alagruppi ning Ropka ja Ravila teise alagruppi.      2.2.    Nõudlus Tartu Tööstuspargi järele

           Analüüsides nõudlust tööstuspargi järele Tartu piirkonnas lähtusime ühelt poolt
           tööstuspargi definitsioonist ja Tartu Linnavalitsuse, kui projekti omaniku,
                                                            11             seisukohast tööstuspargi kontseptsiooni osas ning teiselt poolt ettevõtjate
             reaalsetest vajadustest ja mitmete otseinvesteeringuid vahendavate institutsioonide
             käest saadud informatsioonist investeeringute paigutamise ootuste osas.

             Tartu Tööstuspargi võimalike asukatena tuvastasime kolm sihtrühma:

             1) Tartu piirkonnas tegutsevad ettevõtjad, kellel on tegevuse laiendamise või
               ümberasustamise soov;

             2) Eesti teistes piirkondades tegutsevad ettevõtjad, kellel on huvi alustada
               tegevust Tartu piirkonnas;

             3) uued (välis)investorid, kes võiksid olla huvitatud uute ettevõtete loomisest
               Tartu piirkonnas;

             kelle vajadustest ja ootustest lähtudes kujundada TTP poolt            pakutavad
             raamtingimused.

        2.2.1.  Tartu piirkonnas tegutsevad ettevõtjad

             Valik Tartus ja lähipiirkonnas tegutsevatest ettevõtjatest2 väljendasid oma
             seisukohti ja huvi Tartu uute tööstuspiirkondade osas Tartu Raekojas 21.oktoobril
             2004.a. toimunud ümaralauadiskussioonil.     Ümarlauadiskussioonil käsitleti
             teemadena:

             1) Tartus tegutsevate ettevõtjate potentsiaalne huvi piirkonna uute tööstusalade
               suhtes;

             2) Peamised probleemid ja kitsaskohad ettevõtete tegevuse laiendamisel ning
               ootused Tartu tööstusalade arendamisel;

   Tartu edukatel   3) Ettevõtete ja teadusarendusasutuste vaheline koostöö.
 ettevõtetel on huvi
  laienemise vastu   Diskussioonil osalenud ettevõtjate seisukohad erinevates küsimustes on
   Tartumaal, aga    kokkuvõtlikult järgmised:
     tööstuspargi
    teenuste vastu
   otseselt huvi ei  Potentsiaalne huvi Tartu piirkonna uute tööstusalade suhtes
   tunta. Huvi on
  sobivas asukohas    1) osalenud ettevõtetest väljendasid oma huvi uue või laienenud asukoha suhtes
soodsa hinnaga maa      Tartus kaks ettevõtjat (Kodumajatehase AS ja OÜ Tarmetec), ühe ettevõtte
omandamise suhtes.      (AS Rait) jaoks peitub paiknemises tööjõule lähemal oluline kulueelis;

             2) Tartus tegutsevad ettevõtjad ei näe tööstusparki kui potentsiaalset asukohta
               oma tootmistegevuse jaoks. Tööstusparki kui tootmisettevõtte asukohta
               hinnatakse vajalikuks pigem alustava ettevõtte kui edukalt tegutseva puhul.
               Füüsilise laienemisvajaduse korral ollakse potentsiaalis huvitatud pigem
               Ravila kui Ropka asukohast;


        2
         Osalema kutsuti Tartu maakonna tööstusettevõtetest suurima käibe-, käibekasvuga või ekspordimahuga
        ettevõtjad Äripäeva 2004.a. TOP andmete alusel. Nimekiri osalenud ja osalema kutsutud ettevõtetest on
        esitatud lisas 1.
                                                    12            3) Peamiseks kriteeriumiks asukoha otsustamisel Tartu piirkonnas on
              maa/hoonete ostu- või rendihind, juurdepääs asukohale ja trasside füüsiline
              infrastruktuur; väga oluline on ajaline kriteerium - selgus ja konkreetsus
              planeerimises;

            Peamised probleemid ja kitsaskohad ettevõtete tegevuse laiendamisel ning
            ootused Tartu tööstusalade arendamisel

            4) Tegevuse laiendamisel on peamisteks takistavateks teguriteks oskustööjõu
              puudus ja mõningatel juhtudel ka sobivate füüsiliste (asukoht, hind,
              infrastruktuur) tingimustega asukohtade puudumine Tartu linna lähiümbruses;

            5) Osalenud ettevõtjad eelistavad Linnavalitsuse poolt võrreldavate tingimuste
              loomist juba tegutsevate ettevõtete tegevuse toetamiseks ja võrdset kohtlemist,
              mitte sisenevate investeeringute eelistamist;
  Ettevõtete ootus
 Linnavalitsusele on  6) Subsideeritud tingimustel infrastruktuuri rajamises uutes tööstuspiirkondades
 võrdne kohtlemine
              nähakse pigem tegutsevate ettevõtete diskrimineerimist kui üldise
  nii olemasolevate
    kui sisenevate   investeerimiskliima parendamist ning eeldatakse, et sellisel juhul oleks võrdse
investeeringute osas    kohtlemise printsiibist lähtudes õiglane, kui kohalik omavalitsus toetaks ka
  ning tugi tööjõu    tegutsevate ettevõtete infrastruktuuri parendamise investeeringuid sarnastel
    arendamisel.    tingimustel;

            7) Suurimad ootused Linnavalitsuse toele on sobiva tööjõu täiend- ja
              ümberõppeprojektide toetamine/arendamine määral, mis tagaks ettevõtetele
              vajaliku oskustööjõu nõutaval ettevalmistatuse tasemel ilma suuremate
              lisakuludeta;

            8) On ettevõtteid, kes on kolinud oma tootmise Tartust välja lähipiirkonna
              valdadesse hinnates vajaliku tootmismaa pakkumist Tartus piiratuks ja hinda
              liiga kõrgeks;

            Ettevõtete ja teadusarendusasutuste vaheline koostöö

            9) Tegutsevate ettevõtete võime ja plaanid liikuda edasi kõrgtehnoloogilisse
              segmenti ja ulatuslikumalt rakendada Tartu kui teaduslinna potentsiaal on
              piiratud, ehkki koostööd teadusarendusasutustega teevad peaaegu kõik
              diskussioonis osalenud ettevõtted (partneriteks kas Tartu Ülikool, Tallinna
              Tehnikaülikool või rahvusvahelised institutsioonid);

            10) Koostööd tehakse nii toote- kui protsessiinnovatsiooni ja –arenduse alal, ent
              väga kitsas ulatuses, sest suuremal osal ettevõtetest puudub laiemas ulatuses
              selleks konkreetne vajadus;

            11) Tartu puhul võiks olla potentsiaali tööstustehnoloogiliste laborite rajamisel,
              mis ühelt poolt tegutseksid ettevõtete uurimis- ja arendusvajadusest lähtudes
              ning teiselt poolt, laiendaksid Tartu Ülikooli rakendusteaduste võimalusi
              uurimustulemuste kommertsialiseerimiseks – üks võimalik oleks tekstiili
              tehniline labor kangaste omaduste testimiseks vms.
                                                               13        2.2.2.   Eesti ettevõtjate huvi ja ootused Tartu piirkonna tööstuspargi suhtes

             Eesti ettevõtjate huvi ja vajaduse analüüsimine tugineb OÜ Innopolis poolt
             märtsis 2004 läbi viidud küsitluse tulemustele3, kuna käesolevas analüüsifaasis on
             nii Tartu piirkonnas planeeritavate tööstusalade kui küsitluses referentsidena
             viidatud alade asukoht ja projektide arengutase sarnane. See võimaldab küsitluse
             tulemusi laiendada ka küsitlusega mitte hõlmatud Ravila tööstusalale.

             Küsitluses osales 98 ettevõtjat, kellest enim olid esindatud tööstusharudena:

             1) puidutööstus – 22 ettevõtet

             2) metallitööstus – 20 ettevõtet

             3) ehitusmaterjalide tööstus – 14 ettevõtet

             4) keemiatööstus – 6 ettevõtet

             5) kergetööstus – 5 ettevõtet

             6) toiduainetööstus – 4 ettevõtet

             7) muud tegevusharud – 41 ettevõtet.

           Vastavalt küsitluse tulemustele on teadlikkus tööstusparkide osas keskpärane:
           mõnda tööstusparki või –ala oli külastanud 27% vastanutest, samal ajal kui 35%
           tunnistas, et ei tea tööstusparkidest- ja aladest suurt midagi. 36% vastanutest oli
     Teadlikkus
 tööstusparkide osas end tööstuspargi temaatikaga kurssi viinud kirjanduse või muu meediumi
   on keskpärane. vahendusel, ent ei omanud isiklikku kokkupuudet ega kogemust. Viimase aasta
           jooksul on meedias tööstusparkide temaatikat siiski aktiivsemalt kajastama
           hakatud ja sellest lähtudes on alust arvata, et teadlikkus vähemalt tööstusparkide
           olemasolu kohta on kasvamas.

             Vastanud 98-st ettevõtjast tunnistas oma huvi tööstusparkide vastu 63 ettevõtet ja
             huvipuudust 9 ettevõtjat. Potentsiaalset (5 aasta perspektiivis) huvi sealhulgas
             Ropka tööstusala vastu tunnistas 38 ettevõtjat.
 Olulisemad asukohta
  määravad tegurid   Olulisim väljundinformatsioon ettevõtjate ootusi ja vajadusi analüüsides oli
tootmise paigutamisel
             spetsiifiliste tegurite hinnanguline olulisus ettevõtja tegevuseks uue asukoha
  on maa ja hoonete
   soodne ostu- või  valikul. Küsitluse tulemustel peavad ettevõtjad oluliseks järgmisi
 rendihind, kaasaegse   tegevustingimusi mõjutavaid tegureid (olulisuse järjekorras):
  side- ja interneti-
   võrgu olemasolu,   1) ostu- ja rendihind - 95% vastanutest hindas kas oluliseks või väga oluliseks;
    vajaliku tööjõu
       lähedus.  2) sideliinide olemasolu – 94%

             3) kiire internetiühendus – 89%

             4) tööjõu lähedus – 87%

        3
        Esitlusmaterjalid „Tööstuspargi potentsiaalsete klientide küsitlus, Innopolis OÜ, 04.aprill 2004.a.“ ja OÜ
        Innopolis poolt esitatud lisainformatsioon
                                                      14            5) kõrge läbilaskevõimega teed – 80%

            6) maa ja hoonete väljaostuvõimalus – 76%

            7) olemasolev hoonestus – 59%

            8) masinate, laborite, seadmete olemasolu asukohas – 54%

            9) hankijate lähedus – 54%
 Eestis tegutsevate
   laienemis- või  10) klientide lähedus – 54%.
 ümberpaiknemis-
sooviga ettevõtjatel  Äriarendusteenuste (nagu ärikonsultatsioonid, finants- ja turundusnõustamine)
 on vajadus ja huvi   pakkumist ja sarnaste ettevõtete paiknemist asukohas ei peetud kuigi oluliseks
    pigem sobiva
            (mitte kuigi oluliseks või üldse mitte oluliseks hindas mõlemat kriteeriumi 72%
  tööstuspiirkonna
 kui traditsioonilise  küsitletutest). Samuti ei oska ettevõtted veel tunnistada sama tööstusharu mitme
    tugiteenuseid  eri ettevõtte (klastri) olemasolust või selles koostegutsemisest tekkivaid
      pakkuva   positiivseid sünergiaid.
    tööstuspargi
    institutsiooni  Tartu Linnavalitsus kui projekti algataja ei ole seadnud eesmärgiks erinevate
       järele.
            äriarendus- või tugiteenuste pakkumist loodavas tööstuspargis.

       2.2.3.   Välisinvestorite ootused otseinvesteeringu asukoha tingimuste suhtes

            Uurimaks välisinvestorite huvi ja ootusi tootmise otseinvesteeringu paigutamiseks
            Tartu piirkonna tööstusalale, küsitleti kirjalike intervjuude ja kohtumiste vormis
            erinevaid välisinvesteeringute vahendamisega tegelevaid institutsioone
            eesmärgiga määrata asukohale esitatavad kriitilised tingimused. Küsitletud
            institutsioonidest ja detailsetest lähenemistest erinevate riikide/esindajate lõikes
            annab ülevaate lisa 2. Lisaks analüüsiti avalikku informatsiooni alates 2003.a.
            jaanuarist reaalselt Eestis tehtud otseinvesteeringute osas, et välja selgitada
            otseinvesteeringute eeldused ja raamtingimused.

            Välismaiste otseinvesteeringute tõmbetegurid

            Vastavalt otseinvesteeringute teooriale on investeeringute tõmbeteguriteks
            riiklikul tasandil järgmised tingimused:

            1) soodsad makromajanduslikud tingimused - kiire majanduslik kasv ja
            mõõdukas inflatsioon;

            2) soodne majanduspoliitika - avatud kaubandus ja madalad maksud;

            3) stabiilne valuutavahetuskurss;

            4) poliitiline stabiilsus ja majanduse arengu prioriteetsus rahvuslikul tasandil;

            5) soodsad institutsioonilised ja kultuurilised tingimused.

            Neist viimane kirjeldab sisuliselt ka täiendavaid tõmbetegureid lokaalsel tasandil,
            millest lähtudes valitakse investeeringu paigutamise konkreetne asukoht sobiva
                                                    15            investeerimiskliimaga sihtriigis. TTP seisukohast on konkureerides teiste
            analoogsete projektidega olulisteks tõmbeteguriteks:

               kiire, huvitatud ja korrastatud asjaajamine kohalikus omavalitsuses ja/või
               tugiorganisatsioonis;

               tootmiseks sobiva maa ja hoonestuse olemasolu (võrreldavalt) soodsa
               hinnataseme juures;

               tehnilise infrastruktuuri olemasolu (rajamise lihtsus ja võimsuse piisavus);
   Investeeringu
   asukoha Eestis      ehitusprotsessi läbipaistvus, hinnatase ja lubade saamise lihtsus;
  määravad tööjõu
     olemasolu,
    asjaajamise
               tööjõu piisavus (toetused väljaõppeks) ja palgatase;
    mugavus ja
     tehnilised     turvaline elukeskkond (investeerimiseks, töötamiseks, elamiseks);
    tingimused.
               kiire transpordiühendus    (juurdepääs  tööjõule  ning  kauba-  ja
               reisitranspordile);

               üldine töökultuur ja sotsiaalne keskkond.

            Lokaalsel ja regionaalsel tasandil on väga keeruline võistelda välismaiste
            otseinvesteeringute pärast tingimustes, kus:

            1) Tartu kui otseinvesteeringu potentsiaalne asukoht asub eemal kiirest
             rahvusvahelisest transpordiühendusest  (rahvusvahelise lennujaama
             puudumine muudab Tartu kui asukoha tutvustamise oluliselt
             ajamahukamaks),

            2) tööjõu pakkumise struktuur lokaalsel tasandil ei ole kohandunud odava
             oskustööjõu kulueelist otsivale tööstusinvestorile,
Tartu puudusteks    3) kohalik keskkond (community) ei ole välisinvestorite vajaduste jaoks piisavalt
on traditsioonilise
     tööstuse
             arenenud nii sotsiaalsel kui tugifunktsioonide tasandil,
    vajadustele
mittevastav tööjõu   4) alternatiivsed asukohad (nagu Läti ja Leedu) pakuvad investoritele olulisi
    pakkumise     investeeringuid soodustavaid tingimusi ning teevad ka agressiivsemalt
 struktuur ja kiire    müügitööd, mistõttu valitseb nn. ostjate turg.
  rahvusvahelise
     ühenduse   Samas annab analüüs viimase 1,5 aasta vältel tehtud 32-st tootmise
   puudumine.
            ümberpaigutamise ja laiendamise investeeringutest olulise ülevaate uute
            investeeringute poolt otsitavatest tingimustest. Andmed analüüsitud
            tootmisinvesteeringute osas on esitatud lisas 3.

            Analüüsi käigus vaadeldi 10 riigi (olulisemad välismaised lähteriigid Soome ja
            Rootsi) investeeringuid, mis valdavalt olid suunatud uue tootmisbaasi rajamiseks.
            Esindatud oli 14 tööstusharu, sealhulgas: elektroonika 9, aparaadi- ja masinaehitus
            6, puidutööstus 4, tekstiil 3 juhul. Investeeringu asukohas oli Harjumaa 9 korral,
            Tallinn 5, Tartumaa 4, Pärnumaa 4, Jõgevamaa 3 ja Lääne-Virumaa vastavalt 3
            korral. Avalikustatud 16 investeeringu baasil oli investeeringu keskmiseks
                                                            16           suuruseks oli 49 miljonit krooni ja 30 investeeringu baasil planeeriti ettevõttes
           keskmiselt 50 töökohta.

           Vastavalt Suurbritannia Saatkonna ja EAS käest saadud informatsioonile on
           viimasel ajal mitmed Suurbritannia investorid tundnud huvi tööstusliku
           iseloomuga kinnisvarainvesteeringute arendamise vastu Eestis ja selle eesmärgiga
           on külastatud näiteks Jõhvi Tööstusparki. Ühe võimalusena tuleks sellisel juhul
           kaalumisele ka välismaiste investorite kaasamine tööstusliku kinnisvara
           arendamiseks TTP loodavates tööstuspiirkondades.

      2.3.   Tartu Tööstuspargi pakkumistingimuste raamistik

           Kevadel 2004.a. läbiviidud küsitluse tulemusel selgus, et vastanud 98-st
           ettevõttest on 38 ettevõttel 5 aasta perspektiivis potentsiaalne huvi tegevust
           laiendada Tartumaal. Kuna sobivate tingimustega asukohti on lisaks TTP kahele
      Tartu ja
  konkureerivate
           alale veel ka teisi, siis muude võrdsete tingimuste (maa soodne ostuhind, Tartu
 projektide puhul  tööjõu lähedus ja paiknemine suure läbilaskevõimega teede juures) korral, võidab
 võidab enim see,  eelkõige see arendusprojekt, mis esimesena suudab analüüsifaasist edasi liikuda
 kes suudab kõige  reaalsesse käivitus- ning ehitusfaasi ning mille puhul asjaajamise lihtsus ning
     kiiremini  konkreetsus võimaldab ettevõtetel oma tegevust kõige kindlamalt ja
    konkreetse
tegevuse käivitada
           sihipärasemalt planeerida.
     ja kaasata
pikaajalise huviga  Lähtudes tööstusparkide üldisest kontseptsioonist4, ettevõtjate vajadustest ning
      asukad.  eeldusest, et loodava tööstuspargi osas ei nähta eesmärgina konkureerida Tartu
           Teaduspargiga, selgus analüüsi tulemusel, et Tartu piirkonnas eksisteerib
           vajadus konkurentsivõimelise ostu- ja/või rendihinna tasemega,
           väljaarendatud tehnilise infrastruktuuriga (sh. telekommunikatsioonivõrk)
           ja piisava tööjõupakkumisega tootmispiirkonna või tootmisala järele.

           Eelnevale tuginedes oleks tööstuspiirkondade definitsiooni5 kohaselt korrektne
           TTP puhul kasutada hoopis mõistet „Tartu Tööstuspiirkond“ või „Tartu
           Tööstusala“, ent järjepidevuse säilitamiseks kasutame käesolevas aruandes
           jätkuvalt nimetust „Tartu Tööstuspark“, mis üldnimena hõlmab nii Ropka kui
           Ravila tööstusala.

           Pakkumistingimuste kujundamisel tuleb arvestada järgmisi olulisi tegureid:

           1) sobiva ostu- või rendihinna tasemega tööstusliku otstarbega kinnistute
             arendamine logistiliselt atraktiivses asukohas – hinnataseme osas on
Lähenemine peaks
olema paindlik ehk
             võrdlushindadeks nii alternatiivsed tööstuse asukohad Tartus ja Lõuna-Eestis
suunatud ettevõtja    kui ka mujal tööstus- ja tehnoparkides (nt. Jüri, Jõhvi, Rakvere);
   jaoks sobiva
     lahenduse  2) rendi korral tuleks fikseerida eelnevalt tingimused maa ja hoonestuse
    leidmisele.   väljaostmiseks teatud perioodi jooksul;

           3) väljaarendatud infrastruktuur või selle rajamise võimalikkus mõistliku aja
             jooksul majanduslikult põhjendatud hinnataseme juures on asukoha osas
      4
       Vaata Lisa 4.
      5
       Tööstuspiirkond on definitsiooni kohaselt parendatud maatükk, mis on jagatud kruntideks ning mida
      pakutakse müügiks või rendile tööstusettevõtetele s.t. kinnistu ja teenuste kombinatsioon tööstuse vajadustest
      lähtudes.
                                                      17              otsustamise olulisteks tingimusteks - nt. Ravila piirkonnas on kanalisatsiooni
              rajamine kuni kinnistuni nii ressursimahukas, et üksiku vähese tarbimisega
              tööstusinvestori seisukohast osutub selline investeering majanduslikult liiga
              kulukaks; nõutav infrastruktuur haarab ka kaasaegseid sideliine ja kiiret
              internetiühendust lisaks traditsioonilistele kommunikatsioonidele;

            4) tingimused tööjõuga varustatuse osas – tööjõu juurdepääs; projektid, mis
              toetavad tööjõu ettevalmistamist, täiend- ja ümberõpet;

            5) projekti arendaja ja kohaliku omavalitsuse (tugiorganisatsiooni) püsiv
              suunitlus projekti kiirele ja asjatundlikule teostamisele, arvestades
              potentsiaalsete asukate ootusi ja informeerides neid pidevalt projekti
              arendamisega seotud asjaoludest.      2.3.1.    Ettevõtluse tugisüsteemi roll Tööstuspargi potentsiaalsete huviliste vajaduste
            toetamisel

            Vastavalt Eesti ettevõtjate seas läbiviidud küsitlusele ootustest tööstuspargi poolt
            pakutavate tugiteenuste osas hindas 73%6 küsitletud ettevõtetest
            äriarendusteenuste pakkumist investeeringu paigutamise tingimuste seisukohast
            kas mitte kuigi oluliseks või mitte oluliseks. Vaatamata sellele eksisteerib
            ettevõtjatel reaalne vajadus ettevõtluse tugiteenuste järele valdkondades, mis
            puudutavad informatsiooni kogumist ja edastamist näiteks tööjõu ümberõppe ja
            infrastruktuuri rajamise riikliku toetuse võimaluste kohta7.

            Veelgi suurema vajadusega tugiteenuste järele on välismaised investorid, kelle
            puhul ka vahendavad institutsioonid mitmel puhul rõhutasid tulemuslikkuse
            seisukohast olulise personaalse müügi ja „käehoidmise“ tähtsust.

            Mõlemal puhul on võimalik pakkuda konsultatsiooni juba olemasolevate
    TTP poolt    struktuuride baasil nii asjaajamise hõlbustamiseks kui projektijuhtimise tasandil,
   tugiteenuste   näiteks:
pakkumise asemel
   saab edukalt
  kasutada juba
                SA Tartu Teaduspark – ärinõustamisteenused, võrgustikud ja koostöö
    tegutsevaid       teadusasutustega;
 ärinõustamisele
     suunatud        EAS – riiklike ja Euroopa Liidu struktuurifondide abirahade vahendamine;
 organisatsioone.       projekti  tutvustamine   välisinvestorite  ja  nende  nõustamine
                investeerimiskliima osas;

                Tartu Ärinõuandla – informatsiooni vahendamine ettevõtluse tugisüsteemi
                erinevate meetmete, regionaalse arengu programmide ja teiste
                organisatsioonide poolt ettevõtjatele pakutavate teenuste osas; Tartu
                maakonna investeerimiskliima tutvustamine;      6
        „Tööstuspargi potentsiaalsete klientide küsitlus, Innopolis OÜ, 04.aprill 2004.a.“
      7
        Vastavalt Tartu tööstusettevõtjate 21.oktoobril toimunud ümaralauadiskussioonil arutatule
                                     18  Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond – informatsiooni vahendamine ja
  asjaajamise tugi kohaliku omavalitsuse erinevate ametitega suhtlemisel;

  eraettevõtjatest   konsultatsioonifirmad    –    informeerimine
  investeerimiskliimast, spetsiifiliste uuringute läbiviimine investeeringu
  ümberpaigutamise ja asukoha tingimuste analüüsiks, projektijuhtimine.

Tartu Tööstuspargi edukaks arendamiseks on vajalik arendaja projektijuhi
aktiivne roll informeerimaks potentsiaalsed huvilisi võimalike tugiteenuste
pakkujate osas (korralik andmebaas ja konkreetsed kontaktisikud), kelle poole
investorid spetsiifilise huvi ja vajaduse korral pöörduda saaksid. Nn.
Tööstuspargi partner-konsultantide informeerimine Tööstuspargiga seotud
arengutest teeb võimalikuks aktiivse tulemusliku müügi.
                                                          19
      3.    Tartu Tööstuspargi äriidee ja eesmärgid

      3.1.   Missioon ja visioon

           Tartu Tööstuspargi missioon on pakkuda soodsa hinnatasemega, moodsa
           tehnilise infrastruktuuriga varustatud konkurentsivõimelisele tootmisele
           sobivat keskkonda.

           Tartu Tööstuspargi visioon on olla Lõuna-Eestis eelistatud asukoht ja partner
           pakkudes kiireid ja konkreetseid lahendusi Tööstuspargi asukatele.

           TTP arendamisprojekti algatamisega soovib Tartu Linnavalitsus suurendada
           tootmistegevuseks sobivate atraktiivsete asukohtade pakkumist Tartu piirkonnas
           ning seeläbi kaasata suurema kasvupotentsiaaliga majandustegevust, mis on
           suunatud kõrgema lisaväärtuse loomisele ja rahvusvahelise konkurentsivõime
           suurendamisele. Tööstuspargi rajamise eesmärkideks on:

           1) kohalike ja välisinvesteeringute kaasamine ja säilitamine Tartu piirkonnas;

           2) uute töökohtade loomine tootmissektoris;

           3) uute ettevõtete kasv tehnoloogiaintensiivses ja teadmistemahukas tootmises.      3.2.   Tartu Tööstuspargi arengut mõjutavate tingimused ja piirangud

           Tartu kui majanduskeskkonna SWOT-analüüs on esitatud seisuga märts 2000
           Tartu linna ettevõtluse arengukavas 2001-20068. Kuigi mõnede arengut
           takistavate tegurite osas on vahepeal toimunud olulisi muutusi paremuse suunas
           (nt: tugiteenuste nõrkus, tehnilise infrastruktuuri mahajäämus, omandireformi
           probleemid ja vähene aktiivsus rahvusvaheliste projektide puhul) ning tugevuste
           potentsiaal on arengu toetamisel juba osaliselt avaldunud, mõjutavad samad
           tegurid ka praegusel ajal ettevõtluskeskkonda, milles TTP rajatakse ja tegutsema
           hakkab.

           TTP kui algusfaasis projekti puhul on otstarbekam mitte teostada SWOT-analüüsi
    Pärast TTP  traditsioonilises vormis, kuna TTP asukohta, organisatsiooni ja struktuuri
    konkreetset  mõjutavad otsused ei ole veel langetatud ja seetõttu eksisteerib paljude tegurite
     asukohta,
   struktuuri ja
           osas ebakindlus, vaid analüüsida TTP arendamist mõjutavaid nii positiivseid kui
  organisatsiooni  piiravaid tingimusi füüsilise ja sotsiaalse keskkonna osas. Samuti, lähtudes
    puudutavate  vahepealsetest arengutest, tuleb TTP puhul vaadelda kaht alternatiivset asukohta –
otsuste langetamist  Ravila ja Ropka, mille puhul avalduvad mõju erinevad tingimused.
  on soovitav läbi
   viia täiendav  Analüüsi käigus tuvastati järgmised asjaolud, millele tuleb eelkõige tähelepanu
  SWOT analüüs.
           pöörata TTP projekti edasise arendamise otsustamisel:      8
       Terviktekst leitav kodulehel www.tartu.ee või Riigi Teatajas Tartu Linnavolikogu 24.mai 2001 määrus nr.
      70 lisana.
                                                     20              Tartu piires ei ole Ropka füüsilisel asukohal olulist eelist Ravila ees; Raadi kui
              tööstuspargi potentsiaalse asukoha arendamise piiravaks teguriks on praegu
              halb juurdepääs; juurdepääsu osas eelistatuim Ravila ala; Ropka ala asukohast
              tulenevad teatud piiravad tingimused tootmisettevõtete tegevusala suhtes (nt.
              keelatud on keemiatööstus, metsatöötlemistööstus jms.);
 Tartu piirkonna
    planeeritud    kõikide potentsiaalsete asukohtade puhul on probleemiks korrastamata
tööstusparkidest ei    omandisuhted kogu planeeritava ala ulatuses – kiire asjaajamine investori
    eristu ükski
   ilmselgelt kui    seisukohast väga tähtis, ent omandisuhete keerukus võib tekitada
 parim. Erinevad     ettenägematuid viivitusi projekti arendamisel;
    asukohad on
 sobivad erinevate     kõigis asukohtades puuduvad tehnilised infrastruktuurid, rajamine väikseima
  ettevõtete jaoks.    kuluga Ropka alal, kuna kõrval-kinnistul olemas;

              Ropka alal on geofüüsiliste tingimuste tõttu ehitustegevus kõige keerukam ja
              teatud tööstusharud (metalli- ja masinaehitustööstus) ei pea asukohta sobivaks;

              investori seisukohast olulisim on tootmiseks sobiliku maa (tootmispinna) ostu
              või rendihind – ala ettevalmistamiseks vajalikud investeeringud muudavad
              Ravila alal maa hinna võrreldes alternatiivsete asukohtadega kõrgeks;

              Tartu peamist tugevust – teadusarendusasutuste ja Tartu Ülikooli olemasolu ei
              peeta  praegusel   ajal  tootmisinvesteeringu   asukoha  otsustamisel
              oluliseks/nõutavaks tingimuseks; lisab sotsiaalsele keskkonnale atraktiivsust,
              ent tööjõustruktuur tootmise vajadustest lähtudes tasakaalustamata;

              Teadusmahuka,    tehnoloogiaintensiivse   (väike)tootmise   paigutamine
              rajatavasse tööstusparki ei ole praegustes tingimustes aktuaalne, kuna

               a. teadusmahuka tootmise vajadused erinevad suuresti sõltudes
                 konkreetsest projektist ning vajatavate spetsiifiliste tingimustega
                 keskkonna loomine konkreetse asuka jaoks muudab arendusprojekti
                 kallimaks nii rajamise kui hilisema realiseerimise seisukohast;

               b. eelistatakse hoonestatud tootmisalasid koos laienemisvõimalusega –
                 hoonestus rajatakse spetsiifilistest vajadustest lähtudes;

               c. oluline teadusasutuse lähedus/laborite ühine kasutamine;

               d. vajalikud   täiendavad   tugiteenused,  mida   traditsioonilistel
                 tööstusharudes pikaajaliselt tegutsenud ettevõtete puhul samas ulatuses
                 ei hinnata vajalikuks;

              ehk Tartu Teaduspark kui inkubaator koos laienemisvõimalusega sobib uute
              alustavate tootmisettevõtete vajadustele paremini kui ilma tugiteenusteta
              tootmispiirkond nagu seda on TTP alad;

              Tartu kui sotsiaalse keskkonna eeliseid on võimalik ära kasutada teiste Eestis
              asuvate sarnaste majanduslike tingimustega investeerimiskohtadega
              konkureerides.
                                                      21       3.3.   Tartu Tööstuspargi fookuse kujundamine

            Lähtudes TTP lähteülesande püstitusest ja Tartu linna ettevõtluse arendamise
            visioonist, eelistaks Tartu linn tööstuspargi asukatena:

   Tartu arengu     teadusmahukal tootmisel tuginevaid tööstusharusid (näiteks: bio-, info-,
   seisukohast on    keskkonna-, materjalitehnoloogia jms), mille osas on Tartul suhteline eelis nii
     eelistatud    kõrgharitud tööjõu kui teadusbaasi näol;
  teadusmahukal
tootmisel tuginevad
              traditsiooniliste tööstusharude horisontaalset ja vertikaalset laienemist klastrite
 tööstusharud, ent
  ka suurema lisa-    tekkimisega;
 väärtusega toodete
      tootjad/    välismaiseid otseinvestoreid täiendava kapitali allikana;
    eksportijad.
              ekspordile  suunatud  tootmisega     tööstusettevõtteid   rahvusvahelise
              konkurentsivõime tugevdamiseks.

            Analüüsides Tartu kui ettevõtluskeskkonna ja TTP poolt pakutavaid tingimusi
            ning potentsiaalset nõudlust planeeritud segmentide hulgas investeeringute
            paigutamise osas, võib teha järgmised üldistused:

              rajatavates TTP-s võivad koos eksisteerida mitme eri valdkonna ja suurusega
              ettevõtted – kuna vajadust klastris tegutsemise järgi ettevõtete tasandil
              oluliselt ei tunnetata, ei ole praeguses arendusetapis otstarbekas keskenduda
              ühele või mõnele spetsiifilisele majandusharule;

              arendamise fookus võiks olla ‘avatud’ – tingimusi luua vastavalt sellele,
              millised ettevõtted huvi tunnevad ning pärast nn. ankurettevõtete paigutumist
              piirkonda hakata sihtmarketingi kaudu kaasama klastri tekkest potentsiaalselt
TTP fookus võiks      huvitatud ettevõtteid;
   olla avatud ja
   reageerimine     keskkonnamõjude ja –tingimuste analüüsist peavad varajases faasis selguma
     paindlik.    kõik võimalikud piirangud tegevusalade ja tööstusharude osas, mille
  Keskendumine
   konkreetsele
              paiknemine TTP ühes või teises asukohas ei ole võimalik;
 segmendile võib
anda pikaajaliselt     tööstuspargi täitmisel tuleb paindlikult reageerida praktilise turustustegevuse
parema tulemuse,      käigus selguvatele võimalustele;
  ent viiteaeg on
 pikem ja projekt     ka lühiajalised asukad (1-3 aastat) on positiivne – sellisel juhul võiks riskid
    riskantsem.
              maandada tööstusliku rendikinnisvara arendajate kaasamise kaudu.

            Nn „kohaturu segmenteerimise“ lähenemise kohaselt oleks teine alternatiiv
            keskenduda väga konkreetsele kitsale segmendile (näiteks: kõrgtehnoloogiline
            materjalitööstus, elektroonika- ja inseneritööstus). Olles identifitseerinud
            tööstusharu sobivaimad ettevõtted ja nende poolt nõutavad tingimused keskkonna,
            tööjõu ja tugiteenuste osas, on võimalik luua investori ootustele vastavad
            tingimused ja sellega tekitada ankurettevõtte jaoks ideaalselt sobiv keskkond.
            Valitud ankurettevõte võiks olla piisavalt ulatusliku tegevusega, et tekitada juurde
            klastrina koostoimivaid ettevõtteid. Konkreetsele segmendile keskendumine võib
            pikaajalises perspektiivis anda parema tulemuse, ent arendusfaasis osutub
            aeglasemaks ja kallimaks.
                                                                  223.3.1.  Tartu Tööstuspargi atraktiivsus erinevate tööstusharude lõikes

     Tööstusharude potentsiaali hindamise olulisemad lähtekohad on tööstusharude
     areng Eestis üldiselt ning nõutavate ressursside olemasolu TTP asukohas9.
     Esialgne arendusplaan orienteerub sektoritele, millel on arengupotentsiaali Eestis
     kui suuremas, kuid samas suhteliselt homogeenses majandusruumis tervikuna
     ning mille arenguks eksisteerivad vajalikud ressursid Tartumaal.

     Paralleelselt tuleb võimaluste otsimisel lähtuda TTP kontseptsioonist,
     eesmärkidest ning füüsilisest asukohast. Tulenevalt eesmärgist innovaatilise
     tootmise arendamiseks, tuleb jõupingutused rakendada tehnoloogia ning
     võimalusel ka teadusmahuka tootmise kaasamiseks. Peamiselt vaid odaval tööjõul
     põhinevad tööstusharud ei ole seetõttu teravamas fookuses, mis ei tähenda, et
     nende poolt pakutavaid võimalusi ei tuleks ära kasutada.

     Eesti tööstusharude analüüs käibekasvu ja ekspordimahu osas

     Hindamaks Eesti atraktiivsust ja konkurentsivõimet erinevate tootmisettevõtete
     asukohana, vaadeldi järgmisi näitajad: realiseerimise netokäive ja ekspordimaht.

     Joonisel 1 on toodud Tartu piirkonnas suurema käibe ja ettevõtete arvuga
     esindatud tööstusharude ettevõtete kumuleeritud käibe arengud Eestis.
     Vaadeldava perioodi jooksul10 on kasvanud kõikide tööstusharude käibed, kõige
     tugevamat kasvu on näidanud puidu- ja puittoodete tootmine ja metallitööstus.
     Hästi on arenenud ka mööbli- ja rõivatööstus ning masinate ja seadmete tootmine.
     Joonis 1. Tööstusharude kumuleeritud netokäibed Eestis

               10000
               9000
               8000
               7000
       miljon krooni
               6000
               5000
               4000
               3000
               2000
               1000
                 0
                      1997        1998   1999    2000        2001        2002
                Rõivatootmine                 Puidutöötlemine ja puittoodete tootmine
                Paberi ja pabertoodete tootmine        Metalli ja metalltoodete tootmine
                Masinate ja seadmete tootmine         Elektrimasinate ja -aparaatide tootmine
                Raadio, TV ja sideseadmete tootmine      Meditsiinitehnika, optika- ja täppisinstrumentide tootmine
                Mootorsõidukite ja haagiste tootmine     Muude transpordivahendite tootmine
                Mööblitootmine

     Allikas: Statistikaameti andmed.


9
 Analüüs tugineb tööl, mille PricewaterhouseCoopers tegi Jõhvi Tööstuspargi fookuse määratlemisel Eesti
tööstusharude potentsiaali hindamiseks „Jõhvi Tööstuspark. Arendamise fookus ja tegevusplaanid. AS
PricewaterhouseCoopers, mai 2003.
10
  Analüüsi periood hõlmas aastaid 1997-2002, kuna 2003. aasta andmeid ei olnud Statistikaamet aruande
koostamise ajaks veel avaldanud.
                                                                        23     Joonis 2 toob välja ekspordi arengud tegevusalade lõikes. Kõige olulisemalt on
     ekspordimahud kasvanud puidutööstuste ja puittoodete tootmisharus. Kuna
     toiduainetööstuses andis olulisima osa kalatoodete eksport, ei ole ekspordimaht
     taastunud Vene kriisi eelsele tasemele. Olulised ekspordimahu kasvud on
     toimunud ja tekstiili- ja –toodete tööstusharus, mööblitööstuses ja metalli- ja
     metalltoodete tootmisel. Teistel tegevusaladel on vaadeldava perioodi vältel
     ekspordimaht olnud stabiilne, kerge kasvutrendiga.
    Joonis 2. Eesti eksport valitud tööstusharude lõikes

               6000


               5000


               4000
       miljon krooni
               3000


               2000


               1000


                0
                      1997        1998    1999   2000         2001        2002

                  Toiduainete ja jookide tootmine        Tekstiilitootmine
                  Rõivatootmine                 Puidutöötlemine ja puittoodete tootmine
                  Paberi ja pabertoodete tootmine        Metalli ja metalltoodete tootmine
                  Masinate ja seadmete tootmine         Elektrimasinate ja -aparaatide tootmine
                  Raadio-, TV ja sideseadmete tootmine     Meditsiinitehnika, optika- ja täppisinstrumentide tootmine
                  Mootorsõidukite ja haagiste tootmine     Mööblitootmine


     Allikas: Statistikaameti andmed.

     Eelnevast võib järeldada, et valitud tööstusharude Eesti ettevõtted on
     konkurentsivõimelised ning omavad kasvupotentsiaali. Eelnevast lähtudes võiksid
     TTP fookuses olla eelkõige puittoodete tootmine, mööblitööstus, tekstiili- ja
     rõivatööstus ning masina-, metalli- ning seadme- ja aparaaditööstus.

     Tartu töötleva tööstuse profiil

     Tartu töötleva tööstuse profiili analüüsimisel lähtuti 2001.a. septembris koostatud
     uuringust11 ja 2002.a. kohta avaldatud majandustulemuste statistilistest andmetest.
     Vaatamata mõningale vananemisele sobib kasutatud info Tartu töötleva tööstuse
     profiili analüüsimiseks, kuna majanduskeskkonnas vahepeal toimunud protsesside
     mõju ei ole töötleva tööstuse situatsiooni oluliselt muutnud.

     Tartu linna töötleva tööstuse ettevõtted on valdavalt väikesed, üle 100 töötajaga
     ettevõtteid on ca 10%. Väikeettevõtteid (kuni 10 töötajat) on ca 50% töötleva
     tööstuse ettevõtetest. Tartus tegutsevate töötleva tööstuse ettevõtete peamised
11
 Tartu linna töötleva tööstuse hetkeolukord ja arengutrendid, ES turu-uuringute AS, PW Partners,
september 2001.
                                                                                                                                 24             tegevusalad on kirjastustegevus, trükkimine (15%), metallitöötlemine (14%);
             puidutöötlemine, puittoodete tootmine (12%), tekstiili ja -toodete tootmine (11%),
             mööblitootmine (11%). 2002.a. käibe ja akumuleerimise aluseks olnud ettevõtete
             arv töötleva tööstuse valitud tegevusaladel on esitatud joonisel 3.
             Joonis 3. Tartu töötleva tööstuse ettevõtete arv ja netokäive (2002.a.)


                            1 000                                                                                                 80
                             900                                                                                                 70
               Netokäive (milj.krooni)
                            800
                                                                                                                               60
                            700
                                                                                                                                 Ettevõtete arv
                            600                                                                                                 50
                            500                                                                                                 40
                            400                                                                                                 30
                            300
                                                                                                                               20
                            200
                            100                                                             c                                    10
                             0                                                                                                 0
                                                                                                          Transpordivahendid
                                Toiduained, joogid
                                                                                         plasttooted
                                                                        Paberimass ja
                                                                                                 metalltoodete
                                                                                        mittemetalsed
                                                                                                 optikaseadmed
                                          tekstiilitooted
                                                   Nahatöötlemine ja


                                                             Puidutöötlemine ja
                                                                                                   liigitamata
                                                                                                                     Mujal liigitamata
                                                                                          Kummi- ja
                                                                                Kemikaalide,
                                                                                keemiatooted
                                                                        pabertooted
                                ja tubakatooted
                                           Tekstiil ja
                                                                                         Metalli ja


                                                                                                Mujaltootmine
                                                                                                 masinad ja

                                                                                                  Elektri- ja
                                                     nahktooted
                                                                                                  seadmed
                                                                                          Muude
                                                                                                                      tootmine
                                                                                          tooted
                                                               puittooted
                                          Netokäive                  Ettevõtete arv, mille baasil summeeritud


             Allikas: Tartu Linnavalitsus, ettevõtluse osakond.

             Toodangut ekspordib ca 40% ettevõtetest ja eksportööride puhul moodustab
             ekspordimaht keskmiselt 50-60% käibest. Peamised eksportturud on jätkuvalt
             Rootsi, Soome ja Läti. Masina- ja seadmetetootjate olulisemaks turuks on Rootsi,
             tekstiili- ja mööblitootjatel Soome ning Läti on eksportturuks eelkõige
             toiduainetööstuse ja trükitööstuse ettevõtetele.

 Puidu- ja mööbli-,   Vaatluse all olevatest tööstusharudest on suurima ettevõtete arvuga puidu- ja
   trüki- ja rõiva-   puittoodete tootmine, kirjastamine ja trükkimine (joonisel pabertoodetetööstuse
   tööstuses omab    all), metalli- ja metalltoodete tootmine, rõivatööstus ja mööblitööstus
Tartumaa tööjõudu     (kvalifitseerub mujal liigitamata tootmise alla). Oskustööliste ja spetsialistide osas
   ja oskusteavet,
             eksisteerib ettevõtjate hinnangul12 jätkuvalt ebapiisav pakkumine nii
  mida on võimalik
  importida ka siia   metallitööstuses kui rõivatööstuses, mistõttu nende valdkondade uute ettevõtete
 tulevatesse uutesse   lisandumine ilma spetsiifiliste ümber- ja täiendõppeprogrammideta võib
    ettevõtetesse.  pingestada olukorda tööturul, kui uued sisenevad ettevõtted hakkavad tööjõu osas
             konkureerima juba tegutsevate ettevõtetega.

             Ümber- ja täiendõppe baas eksisteerib Tartus 4 kutsekooli ühendamisel loodud
             Tartu Kutsehariduskeskuse näol, mis on koostöös tegutsevate ettevõtjatega läbi
             viinud sihtsuunitlusega õppeprojekte spetsiifilise vajadusega ettevõtte jaoks
             oskustööliste koolitamisel.

       12
        Välja toodud kitsaskohana nii 21.oktoobril toiminud Tartu tööstusettevõtete ümarlauadiskussioonil kui
       aruandes „Tartu linna töötleva tööstuse hetkeolukord ja arengutrendid, ES turu-uuringute AS, PW Partners,
       september 2001“.
                                                           25             Tartu sotsiaal-kultuuriline keskkond ja kõrgharidusega elanike kõrge osakaal
        Tartu  peaks soodustama pigem tehnoloogiarohke ja teadmismahukate investeeringute
   teadusasutuste   paigutumist piirkonda, ent praktikas on sellised ettevõtted kas väga väikese-
baasil võiks Tartul   arvulised või pika arendusperioodiga nii, et statistilistes andmetes ei avalda nende
  olla eelis info- ja
             ettevõtete arvu mõningane kasv viimaste aastate jooksul veel olulist mõju. Samas
  biotehnoloogia,
     spetsiifilise  võiks Tartu eripärast tingituna olla suurem kasvupotentsiaal just mitmesuguste
 keemiatööstuse ja    elektri- ja optikaseadmete tootmise ning meditsiinitehnika ja täppisinstrumentide
 täppisaparatuuri    tootmise valdkonnas.
    tootmise alal.
             Peamised tekkivad probleemid on seotud tööjõuga nii oskustööliste kui
             spetsialistide ning keskastmejuhtide tasemel – lisaks tootmisoskustööjõule ei ole
             Tartu ka tööstusspetsialistide (tehnoloogid ja tootmisjuhid) eelistatud asukoht,
             kuna keskmine palk Tartus jääb alla sama valdkonna spetsialistide teenistusele
             Tallinnas. Samas on madalam hind tööjõul ka üks kulu-eeliseid, mille tõttu
             Lõuna-Eesti piirkond saab juba praegu edukalt konkureerida Tallinna ja
             Harjumaaga. Tartu eeliseks on ka hea sotsiaalne infrastruktuur ja meeldiv
             elukeskkond (koolid, kõrgkoolid, kultuur ja teenindussfäär), mis võib muude
             sarnaste tingimuste juures osutuda otsustavaks kriteeriumiks investeeringu
             asukoha paigutamisel või eelistatud keskkonna valimisel.

             Kokkuvõte tööstusharude lõikes

             Tööstuspargi fookuse määratlemiseks on analüüsitud erinevate tööstusharude
             võimalusi. Analüüs tugineb PricewaterhouseCoopers Advisors’i poolt läbiviidud
             intervjuudel13 tööstusharude peamiste esindajatega ning avalikult kättesaadava
             informatsiooni analüüsil.

             Tööstusharu         Ülevaade

             Puidu-, puitoodete ja    Eesti kõige kiiremini kasvanud tööstusharu tulenevalt
             mööblitööstus;        rikkalikust puiduressursist kohapeal. Tartu ettevõtetest on
             (puit)ehitusmaterjalide   suur osa suunatud puidu vääristamisele kohapeal ning
             tööstus           lisaväärtusega toodete realiseerimisele. Tartu piirkonnas
                           on edukalt tegutsevaid ja eksporttoodangule suunatud nii
                           puittoodete- kui mööblitööstusettevõtteid (nt. Arens-
                           Mööbel AS, AS Tarmeko, Lasita AS) ning olemas ka
                           vajalik oskusteave ja tööjõud. Tulenevalt mõningasest
                           keskkonnasaaste probleemist oleks asukohana sobivam
                           pigem Ravila kui Ropka ala. Uute ettevõtete teket
                           soodustab ka turgude avanemine ja ekspordimahu kasv
                           liitumisest Euroopa Liiduga. Puidutööstusettevõtteid oli
                           ka tööstuspargist huvitatud ettevõtete hulgas (7 ettevõtet);
                           ehitusmaterjalide tootjaid oli sarnase huviga 5 ettevõtet.

             Metallitööstus ja      Nendes tööstusharudes on viimastel aastatel Eestisse
             masinaehitus         tulnud suhteliselt palju välisinvesteeringuid, eelkõige
                           Skandinaaviast. Euroopa Liiduga liitumise järel
                           investeeringud suure tõenäosusega veelgi kasvavad,

       13
        Intervjuud teostati seoses Jõhvi Tööstuspargi fookuse määratlemisega ning täiendati vastavalt Tartu
       Tööstuspargi kontseptsioonist lähtudes.
                                     26         näiteks ka Venemaale eksportimise eesmärgil. Samuti
         võivad Venemaa ekspordile orienteeritud ettevõtetel olla
         huvi Eesti kui toodetele lõppviimistlust andva asukoha
         suhtes. Tartus on suhteliselt arvukalt selle tööstusharu
         ettevõtteid – ca 14% töötleva tööstuse ettevõtetest
         (suuremad nt: Tarkon, Tarmetec). Pigem on tegemist
         väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega ning samuti
         pakuvad mitmed muu põhitegevusalaga ettevõtted
         lisategevusena metallitöötlemist ja –tooteid. Suurte
         metallkonstruktsioonide tootmise jaoks sobib logistiliselt
         hästi Ravila ala – lisaks heale autotranspordi
         juurdepääsule ka raudtee lähedus.

         Samuti olid metallitööstusettevõtted suhteliselt enim
         huvitatud piirkonna tööstuspargist (9 ettevõtet).
         Probleemiks võib osutuda piisava hulga kvalifitseeritud
         oskustööliste leidmine, kuna tegevusala ettevõtteid on
         palju, aga vaba tööjõudu vähe. Eestlastel puudub
         ajalooline traditsioon metallitööstuse valdkonnas.
         Tööjõupuudust võib leevendada oskustööliste kaasamine
         Eesti teistest piirkondadest (Ida-Virumaa) või vaba
         tööjõu ümberõpe (Lõuna-Eesti tagamaalt nt. Võru ja
         Valga). Oskustööliste ümberõppeks sobivad õppebaasid
         on Tartu ja Võru Kutsehariduskeskus. Tartu Ülikooli näol
         teadusbaas valdkonna arendamiseks ei ole arvestatav;
         Eesti Põllumajandusülikooli tehnikaerialad pakuks
         mõningast tuge tööstus-spetsialistide ettevalmistamisel.

Elektriseadmete  Aparaadi-, elektri- ja elektroonikaseadmete tööstus on
tootmine ja    pärast mitmete nõukogude-aegsete ettevõtete tegevuse
aparaadiehitus  katkemist suhteliselt vähesel määral Eestis esindatud.
         Uued ettevõtted on peamiselt loodud väliskapitali
         osalusel. Senised suuremad investeeringud Eestisse on
         olnud odavale tööjõule orienteeritud või siis on tegemist
         strateegilise otsusega turgude asukohast tingituna.

         Perspektiivis võiks Eesti olla ka tehnoloogiamahuka
         innovaatilise tootmise asukohaks. Areng võib toimuda ka
         üle materjalimahuka tootmise, milles oleks oluline osa
         metallierialadel. Pikemaajalises perspektiivis võiks
         selline tootmise areng tekitada huvitavaid sünergiaid. Kui
         täna liiguvad Eestisse Skandinaavia metalliettevõtted, siis
         potentsiaalselt võib järgneda just aparaadiehitus. Samas
         on    selle   valdkonna   ettevõtted   suurema
         investeerimisvajadusega ning Tartu piirkonnas ei ole
         sobiva ettevalmistusega tööjõudu piisavalt pakkuda. Ühe
         keskmise suurusega (50-200 töötajat) ettevõtte
         lisandumisel   tekib  juba  oluline  tööjõupuudus
         oskustööliste tasemel.
                                         27Tekstiil ja       Tekstiilitööstus nagu ka rõivatööstus on reeglina
tekstiilitooted;    töömahukas tegevus ning seetõttu on Eesti kiiresti
rõivatööstus      kaotamas asukohaeeliseid selles tööstusharus. Tartus on
            rõivatööstuse ettevõtete kontsentratsioon suhteliselt kõrge
            ning   ettevõtjate  hinnangul   eksisteerib   tuntav
            tööjõupuudus kvalifitseeritud õmblejate osas. Mõningast
            leevendust pakub Tartu Kutsehariduskeskus, ent
            oskustööjõu   väljaõppeperiood   kestab   veel   ka
            tootmisettevõttes kuni 6 kuud. Nõrkusteks on ka
            tootmistehnoloogide    ja  spetsialiseeritud   labori
            puudumine. Samuti on tööstusharu ettevõtted pigem
            huvitatud hoonestatud tootmispinnast, mida on Tartus
            väiksema mahuga ettevõtte jaoks ka leida väljaspool
            rajatavat tööstusparki. Tööstusharu suurimad Tartu
            ettevõtted konkureerivad edukalt rahvusvahelistel
            turgudel - AS Sangar, AS Ilves-Extra.

Keemia- ja       TTP saab olla mõlemas asukohas ainult selliste
biotehnoloogiatööstus  teadusmahukate väiketootmiste asukohaks, mis ei ole
            keskkonnaohtlikud. Ravila ala puhul on võimalik
            mänguruum suurem. Spetsialiseeritud keemiatööstuse
            perspektiivi Eestis pärsib rakenduslikule tootearendusele
            suunatud teadustegevuse mahajäämus. Mahajäämust
            aitaks  vähendada   kaasaegse(te)  keemialabori(te)
            (maksumus suurusjärgus 30 mln. krooni) olemasolu,
            mille ümber saab koonduda arendustegevus.

            Biotehnoloogia valdkonnas on viimastel aastatel tekkinud
            ka soodsamad arengud, ent uute tööstusettevõtete
            rajamist ei ole see veel soodsas suunas mõjutanud.

Toiduainete- ja „non-  Tartu on toiduainetööstuse oluline keskus –
food“ tööstus      traditsioonidega ja edukad suurettevõtted (Tartu
            Õlletehas, AS Salvest, Pere Leib) on loonud positiivse
            maine ja kannavad hoolt ka tööjõu väljaõppe eest. Lisaks
            toetavad sektori potentsiaali põllumajandussektori areng,
            viimaste aastate jooksul sektori moderniseerimiseks
            suunatud abirahad, kasvav ekspordipotentsiaal ja
            õppeasutuste tugi kaadri ettevalmistamise näol nii
            oskustööliste kui tehnoloogide osas. Küll aga võib
            toiduainetööstuse paiknemine loodavas tööstuspargis olla
            küsitav teiste asukate tegevusvaldkonnast tingituna või
            spetsiifiliste sanitaarnõuete rakendamise vajaduse tõttu.

            „Non-food“ tööstus on pikaajalises perspektiivis huvitav
            ning võimaldab tekitada sünergiaid biotehnoloogia- ja
            keemiatööstusega. Rahvusvaheliselt võiks Eesti olla
            edukas asukoht kosmeetika- ja farmaatsiafirmade
            brändide tootmisbaasina.
                                        28Lisaks on Tartumaal suhteliselt hästi arenenud klaasitööstus (Saint-Gobain grupp)
ja plasttoodete (Estiko-Plastar) tootmine, kus ühe eduka ettevõtte areng on toonud
kaasa ka uute tütarettevõtete tekke ja tegevuse laiendamise. Sarnased arengud
teistes mitte-metalsetest mineraalidest toodete tootmises võiksid pakkuda Tartu
töötleva tööstuse jaoks huvitavaid lahendusi, eriti kui tegevusvaldkonda toetab ka
vastava valdkonna tehnoloogia arenduskeskus või teadusarendusasutus (nt.
Estiko-Plastar teeb koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga erinevate toodete
väljatöötamiseks).

Kokkuvõtteks oleme tööstusharud vastavalt nende potentsiaalile Tööstuspargi
seisukohalt grupeerinud järgnevalt:

Tugev fookus -      kõige huvitavamad või suurema kasvupotentsiaaliga
             tööstusharud, mis pakuvad olulisi omavahelisi
metalli-, masina- ja   sünergiaid  või   mille   eksisteerimiseks  on
aparaaditööstus     tegevuskeskkonna tingimustest lähtudes olemas varasem
             positiivne kogemus, tööjõud või muud toetatavad
(puit)mööbli- ja –    tingimused.
ehitusmaterjalitööstus
             Nendest valdkondadest võiks tulla TTP (üks või mitu)
toiduaine- ja „non-   ankurinvestor, kelle ümber saaks arendada klastri
food“ tööstus      sarnase tegevusalaga eri niššides tegutsevatest
             vastastikku kasusaavatest ettevõtetest.

Küsimärgid -       Nii võimalusi pakkuvad kui takistustega piiratud
             tööstusharud. Olemas ressursid teadusbaasi või
keemia- ja        tegutsevate edukate ettevõtjate näol. Tööstuspargi
biotehnoloogiatööstus  fookusesse  võiks   jääks   teadusmahukas   ning
             keskkonnasõbralik väiketootmine keemiatööstuses ning
tekstiili-, rõiva- ja  tööstusliku otstarbega laborid. Eksisteerib tööjõu
jalatsitööstus      probleem – piiratud ressurss, pikk väljaõppeperiood.

Nõrgem fookus -     Pargi seisukohalt perifeersemad tööstusharud, kuid
             ettevõtete rajamise ja uute töökohtade loomise eesmärgil
muud           üritatakse võimalusel kaasata sobiva profiiliga
majandusharud      ettevõtteid nendest tööstusharudest. Materjali- ja
             töömahukat tootmist ei saa arendada – puudub piisav
(klaasitööstus,     ressurss. Kaasamisel on eesmärgiks: tagada TTP-le
plastitööstus jt)    võimalikult kiiresti piisav rahavoog, mitte kaotada
             võimalusi, mis võivad nende tööstusharudega seoses
             ootamatult tekkida ning kasutada ära võimalikke
             sünergiad eri liiki tööstusharude vahel. Eelistatud
             tehnoloogiamahukas      tootmine    (pikenduseks
             tehnoloogilised arendus-keskused, laborid, Teaduspargis
             juba tegutsevad ettevõtted, spin-off ettevõtted, TÜ ja
             EPMU     teadusbaasiga   seotud  arendus-  ja
             uurimistegevusest kasusaavad ettevõtted.
                                                     29       3.3.2.   Tartu Tööstuspargi välisinvestoritest asukate võimalik profiil

            Järgnevalt on esitatud välismaiste otseinvesteeringute motiivist ja Tartu lokaalse
            tasandi tõmbeteguritest (majanduslikud ja sotsiaalsed tingimused) lähtudes
            analüüs potentsiaalselt huvitatud asukate profiili kohta:

            A: toormele ja materjali hankimisele suunatud investeeringud – tõmbeteguriks
            vastava ressursi olemasolu – TTP ei sobi asukohana, kuna looduslikud ressursid
            tooraine osas piiratud;

            B: turule orienteeritud investeeringud – oluliseks otsustuskriteeriumiks on sihtriigi
            turu suurus ja kasvupotentsiaal – TTP sobib teatud tingimustel nagu näiteks:

                a. Venemaa tootmisettevõtetele soodne asukoht tootmisel Euroopa Liidu
                 siseturu tarbeks - hõlbustab turule sisenemist ja elimineerib
                 kauplemispiirangud (potentsiaalselt sobiv näiteks puidutööstusharu
                 kõrgema lisaväärtusega toodete puhul);

                b. Euroopa Liidu tootmisettevõtted – tööjõumahukas tootmine EL
                 siseturu teenindamiseks ja kasutab laialiveol autotransporti (nt:
     TTP võiks        elektroonikatööstus, aparaaditööstus);
  asukohana olla
     huvitav EL      c. lähipiirkonna tootjad, kelle eksport Eestisse siseturu teenindamiseks on
   siseturule või       piisavalt suur kaalumaks tootmise lisainvesteeringut; lisaks veel mõni
 teadusmahukale
 eksporttootmisele        soodustav tingimus (nt: Läti mahlatootja Gutta – ekspordimaht
      suunatud        saavutanud kriitilise taseme ja uuest pakendiseadusest tulenevad
    ettevõtetele.       piiravad tingimused);
    Lühiajalises
  perspektiivis ka   C: eksport-turule suunatud investeeringud – tõmbeteguriteks madalad tootmis- ja
kulu-eelist otsivale
            ülekandekulud, turgudele ja tarnijatele juurdepääsetavus, arenenud tehniline
     investorile.
            infrastruktuur – TTP sobib teatud tingimustel nagu investeeringu päritoluriigist
            madalam kulutase (maa hind, ehituse hind, kommunikatsioonide hind, tööjõu
            hind, kapitali hind) – praegusel ajal aktuaalne teema Skandinaavia riikide puhul,
            aga ka Suurbritannia.

            Välisinvestorist asuka puhul on võrreldes teistega tõenäolisemad järgmised
            päritoluriigid: Soome, Rootsi, Norra, Suurbritannia, Venemaa, Taani, Läti, Aasia
            riigid. Rahvusvahelise marketingistrateegia suunised on esitatud peatükis 5.3.

       3.3.3.   Võimalikud asukad Tartu Tööstuspargis

            Lähtudes tööstusharude analüüsi tulemustest, on võimalik leida Ropka ja Ravila
            alale erineva profiiliga tööstusettevõtted, kes oma tegevuse eripärast lähtudes
            väärtustavad erinevaid asukohaga seotud aspekte.

            Ropka tööstusala sobib ettevõtjale soodsa asukoha tõttu tööjõu lähedal, kellele
            tegevusalast lähtudes ei rakendu keskkonna-alased piirangud ning kellele ei osutu
            pehme pinnas takistuseks.

            Sobivad majandusharud: kergmetallitööstus, aparaadi- ja elektroonikatööstus,
            õmblus- ja muu kergetööstus, toiduainete tööstus ja põllumajandussaaduste „non-
                                                    30           food“ tööstus, kõrgtehnoloogiline tööstus, pooltööstuslikud töötleva tööstuse
           laborid, teenindus, logistika, kaubandus.

           Ravila tööstusala asub soodsas asukohas maanteede sõlmpunktis väljakujunenud
           tööstuspiirkonna lähedal. Laienemiseks on head võimalused ning piisav kaugus
           elamispiirkonnast ei sea tööstusharude valikul suuri piiranguid. Tööjõu
           juurdepääsuks planeerib Linnavalitsus korraldada ühistranspordi liinide
           pikendamise.

           Sobivad majandusharud: masinaehitus- ja metallitööstus, puidu- ja mööblitööstus,
           ehitusmaterjalide tööstus, aparaadi- ja elektroonikatööstus, keemiatööstus, muu
           töötlev tööstus.

           Turuanalüüsi ja ettevalmistavate uuringute protsessi käigus on TTP või
           alternatiivse tootmisasukohas osas huvi väljendanud järgmised ettevõtted:
               AS Kodumajatehas (pakettmajade tootmine) - kinnistu soovitav suurus ca
               6,5 ha
               AS Emex (metallijäätmete ladustamine ja ümbertöötlemine - ca 2 ha
               OÜ Tarmetec (metallitoodete tootmine) - 3..5 ha
               OÜ Uksekoda (ehitusmaterjalide tööstus) - 0,8...1 ha
               AS Tarmeko (mööblitööstus) - ca 5 ha
               AS Talter (uus asukoht asfalditehasele)
               AS Rait (puidutööstus) – huvi tütarettevõtte kolimise osas.      3.3.4.  Euroopa Liiduga liitumise mõju Tartu Tööstuspargi arendamisele

           Ekspertide hinnangul oodatakse Euroopa Liitu astujate majanduskasvu
           kiirenemist 1,0 kuni 1,8 protsendipunkti võrra14. Kasvu mootoriteks on suuremad
           ekspordivõimalused ning kasvavad investeeringud (nii arengu toetuseks suunatud
           EL abirahad kui erainvestorite poolt). Lisaks mõjutab Euroopa Liitu kuulumine
           liitunud riikide kaubavahetust liitu mittekuuluvate riikidega, mis võib olla nii
           positiivne kui negatiivne. Viimase näiteks võib tuua metalli importi Venemaalt
           ning vabakaubanduse lõppemist Ukrainaga.

           See, kuidas erinevad riigid suudavad avanevaid võimalusi ära kasutada, sõltub nii
   EL toob suure
tõenäosusega kaasa
           riikide endi pingutustest kui ka nende loomulikest eelistest, näiteks asukoht ja
  majandusekasvu   koduturu suurus. Investeeringud Ida-Euroopasse tulevad ühelt poolt seetõttu, et
  kiirenemise koos  olla kohal kasvavatel turgudel, teiselt poolt seetõttu, et kasutada ära odavamaid
  investeeringute  tootmisressursse. Turgude seisukohalt on kõige atraktiivsemad riigid Tsehhi,
      kasvuga.  Ungari, Poola ja Slovakkia, mis omavad logistiliselt olulisi eeliseid Balti riikide
           ees. Nii on Ida-Euroopa autotööstuse klaster tekkinud 200 kilomeetri raadiuses
           piirkonnas, mis hõlmad kõiki eelpool nimetatud riike.

      14
       Siin ja edaspidi on allikana kasutatud uuringut Business consequences of EU enlargement;
      McKinsey&Company, 2003;
                                                       31               Euroopa Liidus prognoositakse liituvatele riikidele suuremat tööstusharudesisese
               ja -vahelise (allhanked, tarned komplekteerijatele) kaubavahetuse kasvu. Balti
               riikide tugevuseks peetakse Euroopa Liidu kontekstis puidutööstust. Üldine trend
               tööstustes on suurte tootjate muutumine integreerijateks ja turustajateks, mistõttu
               väikestele tootjatele avaneb järjest rohkem võimalusi allhanke- ja tarnelepingute
               saamiseks. Eelised on nendel tarnijatel, mis on lõpptoote valmistajatele kõige
               lähemal. Tartu asukohal on piirangud seoses paiknemisega eemal rahvusvahelisest
               sadamast ja lennujaamast, ent oluline osa Euroopa Liidu mandriosa Euroopasse
               suunduvatest kaubavoogudest saadetakse autotranspordiga, mistõttu asukoha
               puudused ei avaldu nii teravalt. Kuni Eesti peamiseks ekspordipartneriteks on
               Soome ja Rootsi, on põhjaosas asuvatel asukohtadel Lõuna-Eesti ees väiksemate
               transpordikulude eelis.

               Prognoositakse, et Ungari, Tsehhi ja Slovakkia spetsialiseeruvad üha rohkem
        Tööstuse
               tehnoloogiaintensiivsele tootmisele ning Läti, Rumeenia ja Bulgaaria jäävad
ümberstruktureerimine
 loob rohkem võimalusi    odaval tööjõul põhineva tootmise asukohtadeks. Kuigi Eesti tehnoloogia
  väikestele tootjatele.  perspektiivis välja ei paista, ei saa meie eesmärgiks olla keskendumine odava
               tööjõul põhinevale tootmisele. Arvestades palkade kiiret kasvu viimastel aastatel,
               ei jääks selline tootmine siia kauaks püsima. Selleks, et saada piirkondlikuks
               keskuseks tehnoloogiaintensiivsele ja seega ka innovaatilisele tootmisele, näeme
               eelisjärjekorras arenguvajadust kahes valdkonnas:

                  Kõrge kvalifikatsiooniga tööjõu väljakoolitamine, et olla valmis
                  tehnoloogiainvesteeringuteks;

                  Logistiliste sidemete arendamine lähiturgudega, kaasa arvatud Venemaa
                  suunas.
                                              32
4.      Tartu Tööstuspargi juhtimismudel

4.1.     Tööstuspargi edutegurid ja nende olulisus Tartu Tööstuspargi jaoks

       Euroopa erinevate tööstusparkidega tutvudes ning uurides, miks ettevõtted oma
       tegevuse sinna on koondanud, võib korduvalt leida sarnaseid aspekte. Kõige
       enamlevinumad tingimused, mis ettevõtteid tööstusparkidesse on meelitanud ning
       mida seetõttu võib pidada uute tööstusparkide loomise juures olulisteks
       edufaktoriteks, on järgmised:
           Soodne asukoht;
           Väljaarendatud infrastruktuur;
           Kvalifitseeritud ja odav tööjõud;
           Soodsad tingimused arendustegevuseks;
           Tegevuspinnad vastavalt vajadusele;
           Mitmesuguste tugiteenuste osutajate olemasolu;
           Keskkonnasõbralikud tingimused15.

       Kuna tööstusparki võivad koonduda väga erinevad ettevõtted ja tegevused, tuleb
       olla teadlik, millist ettevõtluskeskkonda vajavad ja milliseid nõudeid esitavad
       nende oluliste edutegurite raames tööstuspargist huvitunud ning sinna
       meelitatavad ettevõtted.

       Strateegiliselt sobiva asukoha tingimuste analüüsimisel võib tugineda 1998. aastal
       EMOR-i poolt korraldatud uuringule, mille raames kogutud ettevõtete hinnangud
       näitasid, et mitmed komponendid (tööjõu kvalifikatsioonitase, side kvaliteet, maa
       ja ruumide kulud) on tähtsad nii primaar-, sekundaar- kui tertsiaarsektorile. Ent
       igal sektoril on ka erinevaid nõudeid keskkonna omadustele. Niisugused
       “spetsiifilised” komponendid on sekundaarsektori (töötlev tööstus) jaoks:
          vastuvõtlikkus uutele ideedele,
          sobivate tootmispindade olemasolu,
          maakonna maine,
          ettevõtete konkurentsivõime,
          müügivõimalused välisturgudel.
       Seega on sobivate investeerimistingimuste loomisel olulisel kohal ka kohaliku
       omavalitsuse poliitika ning suhtumine, mille kaudu on võimalik mitmeid
       komponente soovitud suunas arendada.


4.2.     Tööstuspargi struktuur

       Tööstuspargi struktuuri olulised komponendid on:
           Omand;
           Juriidiline isik;
           Funktsioonid/teenused;
           Organisatsiooni struktuur.

15
   Vaata detailide osas Lisa 5.
                                                         33
           Omand
           Tartu Tööstuspargi omanikuks on Tartu linn. Vastavalt vajadustele ja huvile võib
           omanike ringi kaasata TTP partnereid, kes moodustava TTP ideed arendava
           ekspertgrupi. Siiski võiks eelistatumaks koostöövormiks jääda partnerlus ilma
           kaasomaniku suhteta.
 TTP omanikuks    Kaaluda võib omanikeringi kaasata selliseid välispartnereid, kes omavad
  on Tartu linn.
  Omanike ringi   kogemust tööstusparkide arendamisel ja on võimelised kaasama investoreid. Läti
  võib vajadusel   tööstusparkide (SIVA, Nordic Industrial Park) näide tõestab sellise lähenemise
    laiendada,   otstarbekust. Potentsiaalne omanike ringi kuuluja võib olla ka mõni
     kaasates   kinnisvaraarendaja, eesmärgiga leida kaasfinantseerimist ning leida rentnikke
 erainvestoritest  ruumidesse. Kinnisvaraarendajate tõenäolisem huvi võib piirduda siiski koostööga
    arendajad.
           üksikute projektide arendamise tasandil või rentnike otsimisega edukustasu baasil.

           Omandiküsimust peaks teatud määral käsitlema juba projekti algfaasis vältimaks
           vastuolusid projekti edasise arengu käigus, muuhulgas potentsiaalsete
           rahastajatega - näiteks tuleks võtta arvesse, et EL poolt finantseeritavate objektide
           erastamine projekti lõppemisele järgneva viie aasta jooksul on üldjuhul keelatud.

           Tootmishoonete rajamine võib toimuda nii hoonestusõiguse andmise kui ka maa
           müügi kaudu. Müük toimub vastavalt koostatud detailplaneeringule, mis määrab
           optimaalsed lahendused TTP arengu seisukohalt.

           Juriidiline isik

           Kuigi vara haldamiseks kasutatakse Eestis sageli sihtasutuse vormi võiks TTP
           juriidilise isikuna eelistada äriühingut - aktsiaseltsi või osaühingut. Äriühingu
           puhul on ettevõttel selgem omandi- ning otsustusstruktuur. Linnal on lihtsam
           kaasata omanike ringi erapartnereid ning hilisemas faasis Tööstuspargi tegevusest
           väljuda.

           Alljärgnevalt on esitatud võrdlus äriühingu ja kasumit mittetaotleva sihtasutuse
           tegevust, juhtimist ja järelvalvet mõjutavate oluliste tingimuste osas.             Äriühing                   Kasumit mittetaotlev sihtasutus

             Aktsiaselts - täpselt määratletud vastutus,  Sihtasutus - vastutus täpselt määratlemata
             õigused ja kohustused
    Äriühingu
 juriidilise vormi    Omanik 100% Tartu linn (alates 2005.a.    Omanik 100% Tartu linn (alates 2005.a.
    eelisteks on    kuulub 100% konsolideerimisele)        kuulub 100% konsolideerimisele)
selgem omandi- ja
     otsustus-
             Varade kuuluvus – omand (võimalik       Varade kuuluvus – puudub selge
    struktuur.
             operaatorlepingu kaudu kasutamine)      omandisuhe

             Juhtorganid – juhatus, nõukogu, üldkoosolek  Juhatus, nõukogu

             Töötajatele motivatsiooniskeemi võimalused  Töötajate motiveerimiseks võimalused
                                    piiratud
                                                          34             Abirahade puhul omafinantseerimise määr     Võõrkapitali kaasamine komplitseeritud
             kõrgem

             Eeliseks: struktuuri läbipaistvus, asjaajamise  Eelis: juhtimisteenus ostetakse SA-lt Tartu
             kiirus ja konkreetsus              Teaduspark

             Puuduseks: kulud (nõue omakapitalile,      Puudus: rahvusvahelisel tasandil vähe
             auditeerimisele, aktsiad EVKs)          atraktiivne antud segmendis
           Funktsioonid

           TTP enda struktuuride funktsioonideks on kinnisvara arendamine ja haldamine
           ning TTP turustamine. Infrastruktuuri- ja kinnisvaraalased tugiteenused ostetakse
           sisse vastavatelt teenuse pakkujatelt. Kuna TTP puhul ei plaanita tugiteenuseid
           iseseisva institutsioonina pakkuda, siis eksisteerib kaks võimalust:

          1) võimalikult palju teenuseid rentnikele osutaksid TTP-välised tugiteenuste
           osutajad. Tartus on teenuste pakkumisturg piisavalt arenenud, et avalik sektor
           ei peaks selles segmendis erasektoriga konkureerima ning piisav pakkujate
           hulk võimaldab hoida madalal ka TTP püsikulude taset. Tööstuspargi
 TTP tugiteenuseid  juhtkond saab keskenduda TTP arendamisele ning turustamisele;
võiks pakkuda TTP
      partner-
 konsultandid; TTP  2) tugiteenuste pakkumiseks sõlmitakse teenuste osutamise leping SA-ga Tartu
   marketingi ja   Teaduspark, kes siis vastavalt lepingu tingimustele pakub tugiteenuseid ja/või
    müüki saab    TTP arendusteenust müügi ja marketingitegevusega. Teaduspark peaks
 teostada koostöös   sellisel juhul rentnikele vahendama ka ettevõtluse arendamisele suunatud
    SA-ga Tartu
             organisatsioonide, nagu kaubandustööstuskoda ning Ettevõtluse Arendamise
    Teaduspark.
             Sihtasutus, kontakte ja selgitama finantseerimisvõimalusi subsideeritud
             allikatest (näiteks EAS, EL struktuurifondid).

           Viimase variandi puhul eksisteerib oht, et Tartu Teaduspark, kui eelistatud
           juhtimis- ja arendusteenuse osutaja, mitmete sarnaste tingimustega tööstusparkide
           ja –alade jaoks Lõuna-Eestis (nt: Raadi Tööstuspark), minetab fookuse ja huvi
           konkreetset arendusprojekti piisava eristatusega reklaamida ning selle tagajärjel
           kannatab projekti elluviimine nii ajalises perspektiivis kui kvaliteedi osas.

           Organisatsiooni struktuur

           TTP juhtkond peaks olema optimaalne eelkõige TTP põhifunktsioonidega
           (turustus-, arendus- ja haldamistegevus) seotud eesmärkide saavutamiseks, kuid
           vastavalt vajadusele võib kaaluda ka tugiteenuse osutajate värbamist TTP
           struktuuri.

           Projekti arendamise faasis kuni juriidilise isiku asutamiseni peaks arendamisega
           tegelema Tartu Linnavalitsus koostöös loodud ekspertgrupiga, kes oleks
           nõuandvas funktsioonis. Ekspertgrupi ülesandeks võiks olla ka TTP pikaajaliste
           ning lühiajaliste tegevuskavade ülevaatamine ja täiendamine.
                                                    35            Joonis 4. Rajatava Tartu Tööstuspargi võimalik struktuur

                               Omanik
                               Tartu linn


                     Ekspertnõukogu
                     Nõuandev funktsioon                            TTP juriidiline isik
                              Arendustegevus
                               Marketing
                               Haldamine

Pärast TTP edasise               TTP asukad        TTP partnerid
  arendamise osas
                        Rendisuhe      Teenuste pakkumine
 otsuse langetamist
on projektijuhi roll
    TTP projekti   Väga oluline on leida projekti juhtima võimekas projektijuht. Projektijuhi
    õnnestumisel   vastutusse peaks jääma allpool nimetatud tegevuste algatamine, juhtimine ning
 olulise tähtsusega.  vajalike tulemusteni viimine (eriti oluline on siinkohal idee turustamine ning
            potentsiaalsete huviliste tekitamine ja otsimine, vt. Lisa 6 Projektijuhi rolli ja
            soovitavate oskuste kohta).

            Juriidilise isiku asutamise järel tuleks värvata juhataja, kes tegeleks ettevõtte
            käivitamisega koostöös Linnavalitsuse, SA-ga Tartu Teaduspark ja projekti teiste
            teenuseid osutavate partneritega, et parimal viisil ära kasutada võimalused idee ja
            projekti personaalseks müügiks.

      4.3.    Tööstuspargi juhtimismudel

            Kuna TTP kontseptsioon on paindlik, on seda ka juhtimismudel koostegutsevate
            ettevõtete, kliendisuhete kui omanikustruktuuri osas ning muu hulgas puudub
            ühene vastus järgmistele küsimustele:

            1) Millised ettevõtted peaksid/võivad/saavad koos tegutseda?

            2) Millised on kliendisuhted pargis tegutsevate ettevõtetega – nt. pinnad
              rendiks/müügiks?

            3) Kes juhivad protsesse – omanik(ud), haldaja(d), arendaja(d)?

            Tööstusparkide näited, millest kolme edukama omad oleme koondanud Lisasse
            7, annavad tunnistust, et koos võivad tegutseda nii sarnased kui väga erinevad
            ettevõtted nii suuruse, tööstusharu kui tegevusvaldkonna poolest – nii suured kui
            väiksed, nii tootmis-, teenindus- kui arendusfirmad, nii kerge- kui rasketööstuse
            kui kõrgtehnoloogia esindajad. Samuti võib rakendada erinevat lähenemist
            kliendisuhete osas, nt. kliendid võivad olla nii allrentnikud kui omanikud, jne.
                                       36Eelnevalt nimetatud kui ka paljudele teistele tööstuspargi arenduse ja tegevusega
seotud küsimustele leiavad kõige sobilikumad lahendused konkreetse tööstuspargi
eestvedajad. Tavaliselt on tööstuspargil ka investorite tugirühm, kes aitab
lahendada litsentsiküsimusi, hangib kooskõlastusi, aitab ehitus- ja
infrastruktuuriküsimustes. Sama meeskond tegeleb ka tööstuspargi turundusega
nii kodu- kui välismaal.
                                                              37
        5.     Marketingi strateegia ja müügikanalid

        5.1.    Strateegia kujundamist mõjutavad tegurid

              Viimaste aastate tööstusinvesteeringute ümberpaiknemisel annavad tooni
              keskmised ja väiksemad Skandinaavia masinaehituse ettevõtted, kes on aktiivselt
              investeerimas Eestisse. Samal ajal kannatab tööjõumahukas tootmine kõikjal
              maailmas kiiresti kasvavate tööjõukulude all, mistõttu on täna suured probleemid
              tekstiili- ja riidetööstuste ettevõtetel.

              Seni ei ole innovaatilisi ja tehnoloogiaintensiivseid investeeringuid suudetud
              Eestisse eriti tuua, kuna puudus on insener-tehnilisest kaadrist. Tartul, mille
              potentsiaal teadusmahuka tootmise arendamiseks on tänu teadusbaasile olemas, on
              keeruline konkureerida Harjumaaga geograafilise asukoha tõttu – kaugus
              sadamast, rahvusvahelisest lennujaamast, finantskeskusest; samuti on Tartu tuntus
              äri- ja tööstuskeskusena vähene ning tööjõu pakkumine tootmise vajadusteks
              piiratud (tööpuuduse määr võrreldes teiste asukohtadega madal ning puudus on
              keskastme ja kõrgtaseme tehniliste erioskustega spetsialistidest). Rahvusvahelised
              tööstuskinnisvara arendajad ja suurtööstusettevõtjad vaatavad regiooni tervikuna –
              paremad eeldused tulu teenimiseks Riias ja Peterburis.

       Välisturul  Tartumaal on tööstusettevõtteid vähe ning ettevõtete tegevus on orienteeritud
 tegutsevaid edukaid    pigem piirkonna sisenõudluse rahuldamisele kui välisturule. Olulised väärtused on
    ettevõtted saab   sotsiaalne infrastruktuur ning positiivne maine, mis peaks toetama kvalifitseeritud
 kasutada piirkonna
maine tutvustamiseks    tööjõu ja uute investorite kohalemeelitamist. Seega, tuleks Tartu puhul müüa
      ja klastrite  eelkõige elukeskkonda, kus on ettevõtja jaoks soodsad tingimused äritegevuseks
     tekitamiseks.   ehk investeerimisel võimalik kiire ja konkurentsivõimelise hinnaga lahendus.
   Teenindusele ja   Müük tuleks avaliku kampaania asemel pigem suunata personaalsete suhtlemise
 haridusele suunatud    kaudu täpselt fokuseeritud sihtgrupile. Eeltingimusteks on paindlik ja kiire
   Tartu peamiseks
  eeliseks võiks olla  reageerimine uuele informatsioonile ning tegevusprotsessi pidevus. Lisaks on
suhteliselt parem elu-   abiks aktiivsete tugiisikute olemasolu planeeringute teostamiseks, lubade
     ja ettevõtlus-  hankimiseks, tööjõu kaasamise ja ümberõppe projektide ettevalmistamiseks.
       keskkond.

        5.2.    Marketingitegevused – suunatud kohalikule investorile Eestis

              Strateegiast lähtudes on planeeritud peamised marketingitegevused kohalikele
              investoritele, et laiendada tööstuspargist potentsiaalselt huvitatud ettevõtete ringi
              ning neid ennetavalt teavitada käimasolevatest protsessidest ning toimunud
              arengutest.

              Tööstuspargi idee edukaks müümiseks ning partnerite leidmiseks peame
              vajalikuks Tööstuspargi jaoks projektijuhi määramist, kelle primaarsemateks
              turustusülesanneteks Tööstuspargi esimese arenguetapi juures oleksid:
                 Kodulehe koostamine ja haldamine
                 Paberkandjal reklaammaterjalide koostamine16
        16
         Eskiisprojekt reklaam-lehest on esitatud Lisas 8. Samas oleks reklaam-materjalide puhul otstarbekas
        omavahel siduda juba toodetud materjale ja uusi, et tekiks äratundmis-efekt nt. TTP reklaamid võiks olla
        näiteks lisanduv materjal üldtutvustavale materjalile „Tartu. The smart location in Estonia.“
                                                    38               Meediakajastuse korraldamine – üldise maine ja teadlikkuse tõstmiseks:
               ouudisnupud ja pressiteated oluliste sündmuste puhul,
               obänner-reklaam internetis viitega kodulehele,
               okinnisvararubriigis kuulutused,
               oreklaam erilehtedes (kinnisvara, tööstus, logistika, TOP-lehed)
               Välireklaami organiseerimine – stend asukohas ja bänner-reklaam
             magistraalidel;
               Infoürituste korraldamine Eestis – Kaubandustööstuskoda, erialaliidud;
               Personaalsed kohtumised edukate ettevõtetega, kel võib olla huvi
             komponendi-tootjate ja sisenditarnijate sidumise suhtes.

        5.3.   Marketingitegevused – suunatud välisinvestorile

             Rahvusvahelisel tasandil on samuti vajalik aktiivne teavitus ja müügitöö.
Oluline on tutvustada  Efektiivseim on isiklik müük, mis on paraku ka kõige kallima kontakti hinnaga
    ja müüa Tartu
 asukohta piirkonnas
             võrreldes muude marketingikanalitega. Lisaks kodumaistele investortele suunatud
   juba tegutsevate  tegevustele lisanduvad püsiv infomaterjalidega varustamine nii EAS kui
     eksportijate/  välisesindajate (Suurbritannia, Saksa, Vene, Rootsi, Soome) ja välisriikide
   välisinvestorite  saatkondade osas Eestis. Marketingiabi pakuvad välisriikide kaubandus- ja
  kontaktide kaudu.   investeeringute tugiorganisatsioonid (Innovation Norway, BECC, Finpro, Rootsi
             Eksportnõukogu jt) ning välismaiste advokaadikettide Baltikumi esindused ja
             erafirmadest investeeringute vahendajad. Sihtmarketingi puhul on kasulik
             kontakteeruda välisriikide sobilike tööstusharude erialaliitudega (nt: Rootsi
             metsatehnoloogia grupp).

             Lisaks on võimalike müügikanalitena välja pakutud:
                Info jagamine ja infopäeva korraldamine FINESSE programmi raames
             Tartu Teaduspargi kaudu partnerite üritustel;
                Perspektiivsete piirkondade valimine sõpruslinnade/maakondade hulgast,
             kellele teha sihtmarketingi:
              o ettevõtjate delegatsioonide külastused
              o osalemine piirkondlikel messidel
              o firmakülastused koos konkreetse pakkumisega külastada Tartu tööstusala

             Oluline on kasutada juba piirkonnas tegutsevate ettevõtete edulugude-referentse ja
             kontakte. Lisa 9 esitab kaks näidet edukatest välisinvesteeringutest ja klastri
             tekkest. Samuti kaasata tegutsevate ettevõtete võtmeisikuid tutvustamaks regiooni
             nende jaoks olulistele tarnijatele/hankijatele. Kindlasti tuleb eelnevalt välja
             töötada teatud kompensatsioonimehhanism, mis tagaks ettevõtjate püsiva huvi
             sarnases marketingitegevuses osaleda.
             Riikide lõikes tuvastasime mõned erisused sobivate marketingitegevuste osas:

               Soome – müüa odavamat ettevõtlus- ja elukeskkonda, eelistavad rendipinda,
               infrastruktuuri standardid tuleks ühildada, marketingipartneriteks Finpro,
               SITRA, Soome advokaadibüroode ketid;
                                                      39      Rootsi – müüa turvalist elukeskkonda, head ettevõtlustingimusi, hea tasemega
      tööjõudu;  eelistavad  rendipinda;  kasuks   rootsikeelne!  tugiisik;
      marketingipartneriteks Rootsi Eksportnõukogu, erialaliidud, Rootsi community
      Tartus;

      Saksa – vaadatakse Baltikumi tervikuna, pole sihiteadlikku eelistust Eesti või
      Tartu osas; oluline personaalne müük, eelistingimuste seletamine/pakkumine,
      saksakeelne tugiisik; tugiprogrammide rakendamine tööjõu jms. osas;
      marketingipartneriks  Saksa-Eesti  Kaubanduskoda,    liidumaade   (nt.
      Mecklenburg-Vorpommern)     majandusesindused,   EAS   välisesindaja
      Hamburgis;

      Norra – müük referentside kaudu; esmalt ühisettevõtte loomine või
      olemasoleva ettevõtte omandamine; marketingipartneriks Innovation Norway;

      Suurbritannia – argument odavamad kulud ja mugav elukeskkond, müük Briti-
      Eesti kaubanduskoja ja EAS esindaja kaudu Londonis, eraettevõtjatest
      investeeringuvahendajad.

5.4.  Marketingitegevuste hinnanguline eelarve aasta lõikes

    Lähtudes ülaltoodud soovituslikest marketingitegevustest on kujundatud
    hinnanguline eelarve marketingitegevuste elluviimiseks, mis annab indikatsiooni
    tegevuste maksumuse kohta ühe tegevusaasta perspektiivis.

    Esitatud lähenemise puhul ei ole tegemist maksimumprogrammiga, vaid pigem
    indikatsiooniga erinevate müügikanalite rakendamise hinnangulise kulu osas.


    Tabel 1.    Etapp I marketingitegevused ja indikatiivsed maksumused

    Tegevused Etapp 1                    Tegija            Maksumus kroonides
    Kodulehe koostamine ja haldamine            Teenuse sisseost          15 000
    Internetis bännerreklaam 3 x aastas           Teenuse sisseost          15 000
    Paberkandjal infomaterjal inglise keeles (500 tk)    Trükiteenuse sisseost        15 000
    Partnerkokkulepete sõlmimine              TTP juht            Sisaldub töötasus
    Reklaam meedias (Eestis) aastane leping         Üleriigilise levikuga leht     160 000
    Infoürituste/vastuvõttude korraldamine Eestis (10 tk)  TTP juht              200 000
    Osalemine infoüritustel välismaal (6 tk)        TTP juht              100 000
    Personaalsed kohtumised huvilistega Eestis (otsekulu)  TTP juht              20 000
    Välireklaam asukohas + linna peamagistraalidel*     Valmistamise sisseost        30 000
    * ilma reklaamimaksuta
    Kokku                                           555 000

    Allikas: PwC.
                                               40
6.      Tehniline analüüs

6.1.     Ehitus-tehnilised tingimused

       Kuna mõlema ala osas on käimas detailplaneeringu koostamine, saame on
       käesolevalt esitatud ehitus-tehnilised tingimused ja piirangud teadaolevas ulatuses
       ning kuuluvad täpsustamisele pärast detailplaneeringu kinnitamist.

       Mõlema ala puhul on detailplaneeringu eesmärgiks seatud maa-ala kruntideks
       jaotamine ja kruntidele ehitusõiguse määramine tööstuspargi rajamiseks.

       Ropka ala (Turu 48 ja lähiümbrus)17

       Planeeritava ala pindala on ca 49 ha. Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamisel
       on piiravate tingimustena ette nähtud kruntide minimaalne suurus ca 2500-3000
       m² ja maksimaalne suurus kuni 30 000 m² (keskmiselt 15 000-20 000 m²).
       Detailplaneeringu lähteülesandes on ette nähtud nõue planeerida krunt
       tööstuspargi keskusele (büroohoonele) ja määrata minimaalne lubatav töökohtade
       arv krundil.

       Detailplaneeringu lähteülesandega on kasutamise otstarvetena keelatud
       keemiatööstused, raskemetallitöötlus, erivajadusi nõudvad ettevõtted, suured
       logistika- ja transpordiettevõtted ja metsatöötlemise ettevõtted. Hoonete suurim
       lubatud arv krundil: kuni kaks ning hoonestusele on ette nähtud kuni 50 % krundi
       pindalast. Loodussõbraliku elukeskkonda luues on planeeritud kõrghaljastusele
       vähemalt 10% krundi pindalast ning ühepoolne allee.

       Looduslike tingimuste poolest on tegemist Emajõe endise lammialaga, kus esineb
       enam kui 2 m paksuselt ladestunud turvast, muda ja järvelupja. Nende nõrkade
       pinnaste kogupaksus ulatub 5 meetrit, mis omakorda asub alluviaalsel liivakihil.
       Pinnasevesi on kõrgel: 0,5-1 m sügavusel ja sõltub Emajõe veetasemest.
       Ehitusgeoloogilised tingimused on halbade geotehniliste tingimuste ja kõrge
       pinnavee taseme tõttu keerukad. Ehitiste projekteerimiseks on vajalikud eelnevad
       geotehnilised uuringud.

       Tehnilise infrastruktuuriga ei ole Ropka ala praegusel ajal varustatud, ent kuna
       kõik trassid paiknevad suhteliselt lähedal, on moodsa infrastruktuuri rajamine
       võimalik ilma suurte kulutusteta:

           Veevarustus- ja kanalisatsioon – puhta vee varustamiseks puhastusjaamast
           vedada uus toru pikkusega ca 500 m; sellele lisandub võrgu väljaehitamine
           kinnistutel; kanalisatsooni tunnelkollektor asub ligidal ja isevoolu
           kanalisatsiooniks head võimalused; sadevete äravool lahendatakse
           kraavidega Emajõkke;

           Gaas – olemasolev gaasivarustus on rajatud Tähe tänavani, Ropka
           tööstusalani võiks tuua mööda Sepa tänavat ehk uue trassi pikkus ca 600m.
           Ligikaudne aeg trasside väljaehitamiseks pärast taotluse esitamist ja

17
   Vt. Lisa 10 asukoha ja kaartide kohta.
                                          41      pakkumise heakskiitmist kliendi poolt kestab 6 kuud, millest 2 kuud kulub
      projekteerimisele ja 4 kuud ehitusele ning kooskõlastuste hankimisele;
      kütte kavandamine gaasi baasil on võimalik, kui küttefirmad loobuvad
      arendamisest. Selle küsimuse lahendamisel saab linn kaasa aidata.

     Elekter - territooriumile on tõenäoliselt vaja keskpinge liini + alajaama +
      madalpinge liini s.t. et tasuda tuleb vastavalt reaalselt tehtavatele
      kulutustele.

Ravila ala (Ravila 61 ja 61a ning lähiümbrus)

Planeeritava ala pindala on ca 31,3 ha. Lähteülesanne ei näe ette piiranguid
kasutusotstarbe, keelatud tööstussektorite või kruntide suuruses osas. Hoonete
suurim lubatud ehitusalune pindala on kuni 50 % krundi pindalast ning sarnaselt
Ropka alale tuleb 10% krundist ette näha kõrghaljastusele. Looduslikud
tingimused ei saa ehitustegevusele eripiiranguid.

Ravila ala ei ole varustatud tehnilise infrastruktuuriga. Olemasolevate
tehnovõrkude kaugus on esitatud alljärgnevalt.


Tabel 2.     Tehnovõrkude kaugus arendatavast Ravila Tööstuspargi alast
       Tehnovõrk          Kaugus Ravila     Kaugus EPÜ
                      tänavalt (m)    territooriumilt (m)
       Vesi               60
   Sademeveekanalisatsioon                    ca 1400
   Reoveekanalisatsioon                     ca 1200
      Kaugküte             ca 840         155
       Gaas               480
       Side               214          170
       Elekter              60
     Tänavavalgustus            1100
Allikas: Infrastruktuuri ettevõtete info ja PwC arvutused.

Tehnovõrkude ja trasside rajamisel tuleb arvestada järgmiste tingimustega:

     Veevarustus- ja kanalisatsioon – puhta vee toru lähedal, kuid
      kanalisatsioon ja sadevesi 1,2-1,4 km kaugusel. Sellistes tingimustes
      maksab trassi rajamine 10-15 tuhat krooni /jooksev meeter. Seni on trassi
      rajamiseks puudunud rahalised vahendid;

     Elekter - keskpingevõrk on planeeritava ala lähedal olemas ja 15 kV liin
      jookseb piki ala piiri – liitumine ainult ampri põhine (1400 kr/A, kuna
      ilmselt üle 100A. Pärast Tartu alajaama valmimist suureneb
      elektrivarustuse töökindlus piirkonnas;

     Gaas – samad tingimused määravad kui Ropka ala puhul.
                                                    42
       6.2.    Planeeritava ala juriidiline staatus

            TTP mõlema planeeritava ala puhul on tegemist riskiga, mis tuleneb lahendamata
            omandisuhetest. Ropka ala puhul on planeeritava krundi omanik Eesti Vabariik.
            Tegemist on reformimata riigimaaga ning käesoleval ajal ei ole teada riigi
            seisukoht krundi võimaliku munitsipaliseerimistaotluse rahuldamise osas.

            Kuna korrastamata omandisuhted osutuvad takistavaks teguriks ala edasisel
            arendamisel, tuleb esmajärjekorras jõuda riigiga kokkuleppele maa
      Edasises
            munitsipaalomandisse andmise või Tartu linnale müümise osas selleks, et ala
   arendusfaasis
(trasside ehitus) on  hilisemas arendamisfaasis ei tekiks projekti venitavaid takistusi.
   vormistamata
    omandisuhte   Ravila tööstusala puhul on tegemist mitmele eri omanikule kuuluvate kruntidega.
     puudumine   Suurem osa (11,4 ha) planeeritavast maa-alast (Ravila 61) kuulub Tartu linna
  oluliseks riskiks.  omandusse ja on määratud tootmishoonete maaks.

            Kõrvalasetsev krunt (Ravila 61A – 9,6 ha) on samuti reformimata riigimaa, mille
            puhul analoogselt Ropka tööstusalaga eksisteerivad korrastamata omandisuhetest
            tulenevad riskid. Kahest väiksemast, liitmisele kuuluvast krundist on üks AS-i
            Tartu Veevärk omanduses ja teine (Tallinna mnt. 1 – 0,6 ha) kuulub eraomanikule
            elamumaana. Viimase puhul on alust arvata, et tekkiva tööstusala tõttu
            elukeskkonnatingimuste muutumisest ajendatuna on omanikul soov müüa kinnistu
            sobiva hinnapakkumise korral Tartu linnale. Siiski, enne vastavasisulise tehingu
            sooritamist eksisteerivad riskid, mis tulenevad omandisuhte, ja seeläbi kontrolli,
            puudumisest.
                                                      43
       7.     Arendamise etapid

       7.1.    Eeldused Tartu linna rolli osas arendamisel

             Tööstuspargi arendamiseks tuleb lisaks üldeesmärkidele fikseerida arendamise
             erinevad etapid, nende jooksul tehtavad tegevused, tegevuste kestvused ning
             eeldatavad maksumused18. Investeeringud peavad olema pikaajaliselt põhjendatud
             linna, piirkonna ja tööstuspargi territooriumi üldisest arengust lähtuvalt.

             Arendamise etappide ja tegevuste planeerimisel on lähtutud järgmistest üldistest
             eeldustest:

                 Tartu linn omandab tootmiseks sobilikud maa-alad (Ropka, Ravila)
                 korrastades omandisuhted ja algatades vajalikud planeeringud;
   Linna roll on
    valmistada        Tartu linn asutab juriidilise isiku TTP juhtimiseks ja haldamiseks või
     TTP ette        delegeerib funktsiooni juba olemasolevale juriidilisele isikule (nt. Tartu
organisatsiooni ja        Teaduspark);
 infrastruktuuri
osas ning suunata        Tartu linn organiseerib keskkonnahindamised jms. lubade soetamiseks
 TTP eesmärkide
 saavutamist läbi        vajalikud protseduurid (sätestab piiravad tingimused);
    ettevõtlus-
    keskkonna         Tartu linn organiseerib ja teenuse pakkuja teostab trasside rajamise
   arendamise.        tööstusala piirini ja valmisoleku liitumisteks (vesi, kanalisatsioon, elekter,
                 side); linn rajab juurdepääsuteed TTP aladele ja ala-sisesed teed,
                 valgustuse, haljastuse ja piirded;

                 tööstusala maad on võimalik osta (järelmaksuga) või rentida (koos
                 hoonestusõiguse seadmisega);

                 Tartu linn hoonestust ei raja, vaid kaasab võimaliku partnerina hoonestuse
                 rajamisel tööstuskinnisvarale spetsialiseerunud kinnisvarainvestori(d), kes
                 on omakorda huvitatud rentnike leidmisest;

                 Tartu linn võtab endale kohustuse korraldada ühistranspordi juurdepääs
                 tööstuspargi alale alates ajast, mil see osutub vajalikuks;

                 Tööstuspargi juhtkond planeerib marketingi- ja müügitegevused ning
                 pakub/organiseerib vajadusel tugiteenuseid.       7.2.    Tööstuspargi arendamise I etapp – eesmärgid ja tegevused

             Tööstuspargi arendamise etappide paikapanemisel saab lähtuda hetkeolukorrast
             ning tuleviku visioonist. Tööstuspargi arendustegevused I etapis on järgnevalt
             kirjeldatud:

                 Lõpetada TTP detailplaneeringud mõlemas kavandatud asukohas;
       18
         Maksumusi vaadeldakse peatükis 8.
                                                                    44                Otsustada TTP arendatava ala konkreetne asukoht, investeeringute plaan,
                 juhtimise struktuur ning Tartu linna osalemise määr arendusprojektis;

                Korrastada omandisuhted;

                Värvata projektijuht (müügijuht);

                Koostada Tööstusparki reklaamivad materjalid: koduleht, flaierid,
                 sidumine otsingumootoritesse, esitluste materjalid koostööpartneritele;

                Täpsustada tehnilise infrastruktuuri väljaarendamise võimalused ja
                 tingimused infrastruktuuri ettevõtetega;

                Defineerida võimalike huviliste vajaduste alusel tegevusplaanid etapiks 2.

           Arenduse I etapi kestuseks on hinnanguliselt 9 kuud (jaanuar-september 2005).
           Pärast etapi lõppemist peaks olema võimalik alustada ehitustegevusega ja
           tööstusala aktiivse müügiga potentsiaalsetele huvilistele. Etapi I eesmärgiks on
           jõuda eel-lepinguni TTP ühe või mitme ankur-asukaga.


           Tabel 3.      Tartu TP arendamise I etapp tegevused ja indikatiivne ajakava

                                                              2005
              Tegevus                                   1  2  3  4  5  6 7  8  9 10 11 12
            1  Detailplaneeringute lõpetamine/kehtestamine
            2  Otsused TTP asukoha, investeeringute plaani, juhtimise struktuuri osas
            3  Riigi- ja eraomanduses olevate kruntide omandamine
            4  Projektijuhi (müügijuht) värbamine
            5  Turunduskontseptsiooni ja reklaammaterjalide koostamine
            6  Tehnilise infrastruktuuri rajamise ettevalmistamine
            7  Defineerida võimalike huviliste vajaduste alusel tegevusplaanid etapiks 2
            8  Etapp 2 (aktiivne müük ja ehitus) algus


           Allikas: PwC.      7.3.    Tööstuspargi edasise arendamise põhimõtted

    Erinevatest  Hetkel, kui on teada TTP jaoks planeeritud alade üldised keskkonnatingimused ja
   sündmustest   trasside paiknemine, piirkonna üldised arenguplaanid- ja suunad, kuid ei ole teada
johtuvate riskide   huvitatud ettevõtete valdkonnad ning konkreetsed huvid TTP olevate võimaluste
maandamiseks ja    kohta, ei ole otstarbekas ega ka võimalik määratleda TTP spetsiifilist fookust,
    võimaluste
           kuni on tekitatud hulk ettevõtteid, kes on huvitatud TTP tulemisest. Enne
    efektiivseks
   kasutamiseks   detailplaneeringute kehtestamist ja konkreetsete pakkumistingimuste sõnastamist
  tuleb tuleviku-  on väga keeruline sõlmida püsivaid kokkulepped võimalike asukatega.
  stsenaariumid
enne läbi mõelda   TTP arendamise edasiste etappide planeerimisel ning tegevuste määratlemisel on
 ja rakendatavad   võimalik identifitseerida hulk võimalikke tulevikustsenaariume, mis võivad
     tegevused
    planeerida.
           oluliselt mõjutada TTP arengut ning fookust. Selliste stsenaariumide
           läbimängimine annab ühelt poolt võimaluse identifitseerida tegevusi, mida
           saaksime teha täna, et olla paremini ettevalmistatud nendest sündmustest suurima
                                       45kasu saamiseks, aga ka tegevusi, mida saaksime ette võtta, et mõjutada selliste
sündmuste aset leidmist meie soovitud piirkonnas.

Valik võimalikest tulevikusündmustest, mis võivad oluliselt mõjutada TTP
arengut ning fookust, on esitatud alljärgnevalt:

    Ravila alal ei jõuta riigiga kokkuleppele maa ostu-müügitingimuste osas;
    oluliselt väiksema ala varustamine kanalisatsiooniga muudab
    infrastruktuuri rajamise kulu (ja seega ka maa hinna) liiga kalliks;

    Tehnoloogiamahuka tootmisega välisinvestor on valmis rajama 2 aasta
    perspektiivis Tartusse tehase, mis annab tööd 50-le inimesele, aga
    tööstuspargi rajamine ei võimalda nii kiires tempos liikuda ning puudub
    selge arusaam tööjõu pakkumise osas;

    Välismaine tööstuspark otsib koostöövõimalusi Eesti tööstusparkidega;
    asukad huvitatud ümberkolimisest;

    Ropka alast ei huvitu ükski potentsiaalne asukas; Ravila ala on
    reserveeritud täies ulatuses enne infrastruktuuri rajamise algust.

Ülaltoodud tulevikustsenaariumite väljatoomise eesmärk oli illustreerides
kaardistada hulk võimalikke, üksteisest oluliselt erinevaid turumuutusi, mida
hetkel ei tea, aga mis võivad oluliselt määrata TTP arengut. Neid võimalikke
muudatusi silmas pidades on oluline planeerida tegevust pikemas perspektiivis
ning alternatiivsete tulevikustsenaariumite valguses, et ebasoodsa muutuse korral
oleks läbi mõeldud tegevuskava selle muutuse mõju vähendamiseks ja planeeritud
eesmärkide saavutamiseks. Selline lähenemine tagab Tööstuspargi võimalikult
efektiivse arengu hetkelisi turusündmusi maksimaalselt hästi ära kasutades.
                                                           46
        8.     Finantsanalüüs

        8.1.    Finantsprojektsioonide eeldused

             Investeeringud

             Vastavalt TTP kontseptsioonile ehitab TTP arendaja – Tartu linnale kuuluv
             ettevõte – koostöös infrastruktuuri teenuste pakkujatega välja trassid kuni
             kinnistute liitumiskohtadeni.

             Tehniliste kommunikatsioonide (gaas, vesi, kanalisatsioon, elekter, side,
             kaugküte) olukorra kirjeldus ja teenuse pakkujate poolsed tingimused
             infrastruktuuri väljaarendamiseks on lühidalt esitatud toodud käesoleva analüüsi
             peatükis 6.1. Kuna teenuste pakkujad kasutavad erinevaid lähenemisi võrkude
             väljaehitamisel ja tarbijate liitumisel, ei ole käesolevas faasis võimalik anda
             lõplikke hinnanguid, millistel tingimustel saab võrke TTP-s välja arendada.

             Infrastruktuuri investeeringute maksumus on leitud hinnanguliste trasside
             pikkuste abil. Ropka TP siseste trasside pikkused on saadud territooriumi
             detailplaneeringust. Kuna Ravila ala planeering oli alles algusjärgus ning kruntide
             jaotus veel puudus, siis tuletati Ravila trasside pikkused Ropka I etapi andmatest,
             proportsionaalselt territooriumi suurusega. Ropka TP arendatakse vastavalt
             detailplaneeringule välja kolmes etapis ning Ravila TP kahes etapis. Ravila
             esimene etapp hõlmad kinnistuid aadressidega Ravila 61 (11,4 hektarit, Tartu
             linna omandis) ja Tallinna mnt 1(0,59 hektarit, kuulub eraisikule). Teine etapp on
             planeeritud riigimaale aadressiga Ravila 61A, mis tuleb aga arendamise ajaks
        Ravila  linna või tööstusparki arendava ettevõtte bilanssi osta.
   investeeringute
 maksumuse muudab
 suhteliselt kallimaks  Hinnangud trassiühikute maksumustele tulenevad teenuste pakkujate hinnangutest
    maa väljaostu   ja linnavalitsuse koostööpartnerilt. Hinnangud on esialgsed, põhinedes
     vajadus ning   ligikaudsetel andmetel trasside võimalikest mõõtmetest ning looduslikest
     investeering  tingimustest. Hinnangud investeeringute maksumusele erinevate arendusetappide
kanalisatsioonitrassi .
             lõikes esitab Tabel 4.
             Tabel 4.    Hinnangud Tartu TP arendusinvesteeringute maksumusele

                                        Ropka             Ravila
             Näitaja             Ühik   Etapp I  Etapp II Etapp III    Etapp I Etapp II
             Kinnistute pindala kokku    m2     110 500   106 100  61 400     96 000   80 000
             Trassid kinnistuteni      m       1480    1280   190     1 286   1 071
             Maksumused
             Projekteerimine        TEEK     1 034     794      133   1 247    598
             Trassid tööstuspargis     TEEK     24 863   21 503     3 192  21 600  18 000
             Trassid tööstuspargini    TEEK     1 166      0       0  19 822     0
             Muud kulud (maa, arendus)   TEEK      706      0       0   2 206   8 000
             Investeering kokku      TEEK     27 769   22 296     3 325  44 875  26 598
                            EEK/
             Investeering pinnaühiku kohta m2       251,3    210,1     54,2   467,4   332,5

             Allikas: PwC arvutused infrastruktuuriettevõtete hinnangute põhjal.
                                             47Täpsem investeeringute maksumuse jaotus erinevate positsioonide vahel on
toodud aruande lisades 11 ja 12.

Tabel 4 viimasel real on toodud investeeringu maksumus kinnistute ruutmeetri
kohta. Seejuures on trasside maksumus tööstuspargini arvestatud esimese etapi
maksumuse juurde. Viimane muudab Ravila esimese etapi investeerimiskulud
ruutmeetri kohta oluliselt kõrgmaks kui Ropkas. Ravila teise etapi maksumust
tõstab riigimaa väljaostmise vajadus, mille tegelik hind sõltub aga läbirääkimistest
riigiga.

Tulude kujunemine

Tööstuspargi tulud tulevad kahest allikast: maa rendist ja maa müügist. Turu-
uuring näitas, et välisfirmad (Soome, Rootsi) eelistavad renti ostule. Eesti firmade
puhul võib aga täheldada ostu eelistamist. Eeldasime, et rendi ja müügi osakaal
tehingutes jaguneb võrdselt (50/50). Selline suhe eeldab, et toimub aktiivne
tööstuspargi turustustegevus välisriikides, eelkõige Soomes ja Rootsis.

Kinnistute rendi- ja müügihinnad tuletati arendamata maa turuhinnast piirkonnas
ning   infrastruktuuri  väljaarendamise   investeeringute  maksumusest.
Infrastruktuurita maa hinnaks on arvestatud 100 EEK ruutmeetri kohta, mis
põhineb Maa-ameti tehingustatistikal. Trasside maksumus kuni tööstuspargi
kinnistuni arvestati kõikide kinnistute peale, seega erinevalt Tabel 4 kasutatud
metoodikast. Selline lähenemine muutis Ravila teise etapi maksumuse kõige
kallimaks. Infrastruktuurita maa ja infrastruktuuri arendamise maksumuse
liitmisel leiti nn. maa kulupõhine hind (vaata Tabel 5).
Tabel 5.    Ropka ja Ravila TP kulupõhise maa hinna kujunemine

                         Ropka          Ravila
Näitaja            Ühik   Etapp I  Etapp II Etapp III  Etapp I Etapp II
Infrastruktuurita maa hind  EEK/m2    100    100    100    100   100
Investeeringute kulu     EEK/m2    245    214    58    374   445
Kulupõhine hind       EEK/m2    345    314    158    474   545

Allikas: PwC arvutus.

Müügi ja rendihinna arvestamise aluseks on võetud mõlema piirkonna esimese
etapi kulupõhine hind. Seetõttu on Ravila kinnistute müügihind ja rent
finantsprojektsioonides kõrgem. Kulupõhist hinda ei saa käsitleda kui turuhinda,
sest viimasele peaks lisanduma veel arendaja kasumimarginaal.

Eesti tööstuskinnisvara renditurg on väheaktiivne, seetõttu puudub hea
võrdlusmaterjal rendihindade arvutamiseks. Renditaseme tuletamiseks kasutati
turul   oodatavat   tööstuskinnisvara   investeeringute  tootlust,  mis
kinnisvaraekspertide hinnangul on lähiajal 12-13% aastas. Kuna projektsioonide
koostamisel on kasutatud reaalmudelit – finantspositsioone ei indekseerita
inflatsiooniindeksiga – siis leiti reaalne tootmismaa tootlusena, milleks on 10%
aastas, eeldades, et inflatsioon püsib lähiaastatel 2-3% piires. Kulupõhiseks
rendihinnaks, arvestades maa kulupõhist hinda (vaata Tabel 5) ja oodatavat
tootlust turul, kujunesid 2,88 ja 3,95 krooni ruutmeeri kohta kuus vastavalt Ropka
ja Ravila tööstuspargi puhul.
                                                     48     Arvestades, et projekti arendajaks on avalik sektor ning eesmärgiks on
     töökohtade loomine ja säilitamine Tartu linnas, siis alandati kulupõhiseid (turu)
     hindasid mõnevõrra, et muuta tööstuspark alternatiivsete asukohtadega võrreldes
     ettevõtetele atraktiivsemaks ning müügiperiood lühemaks19. Selleks vähendati
     kulupõhist müügihinda 25% võrra ning rendihinnad arvutati eeldusel, et oodatav
     tootlus on 7,5%-ti 10% asemel. Finantsarvutustes kasutatud hindade kujunemine
     on toodud Tabelis 6.

     Tabel 6.    Tartu Tööstuspargi hinnakujundus

                           Ropka               Ravila
                        Müük     Rent        Müük    Rent
      Ühik                EEK/m2   EEK/m2/kuu      EEK/m2  EEK/m2/kuu
      Kulupõhine hind            345     2,87         474    3,95
      Allahindlus             25%      25%         25%     25%
      Tegelik hind arvutustes        259     2,16         355    2,96

     Allikas: PwC arvutus.

     Määratud hindade juures tuleb arvesse võtta, et need sisaldavad ka liitumistasusid.
     Võrreldavad tööstusalade arendused – Tänassilma Tehnopark ja Jüri Tehnopark –
     toovad välja hinnad, millele lisanduvad liitumistasud. Eeldades, et Tartu TP on
     liitumistasude aluseks vee, kanalisatsiooni, elektri ja gaasitrasside väljaehitamise
     maksumus tööstuspargi sees, siis kujuneb liitumistasude suuruseks ~75 krooni
     ruutmeetri kohta. Kui võrrelda TTP müügihindasid, millest on maha arvestatud
     liitumistasu komponent, Jüri ja Tänassilma hindadega, siis on Tartu hinnad
     oluliselt madalamad. Tabel 7 esitab tööstusparkide hindade ning muude näitajate
     võrdluse.

     Tabel 7.    Tartu TP võrdlus Jüri ja Tänassilma Tehnoloogiaparkidega

      Näitaja            Ühik     Ravila*    Ropka     Jüri   Tänassilma
      Müügihind (v.a. liitumised)  EEK/m2     280     184     al. 390    al. 550
      Kogu territoorium       ha       31,3     49      37      20
      Kruntide pind         ha       17,6     27,8      18      16,6
      Kruntide arv          tk        30      43      40      25
      Kruntide keskmine suurus    m2       5 816    6 465     4 500     6 600

     Allikas: PwC www.jyritehnopark.ee ja www.tehnopark.ee baasil seisuga 01.11.2004.

     Kinnistute realiseerimise (müük või väljarentimine) perioodiks on arvestatud
     keskmiselt 4 aastat 10 hektari kohta. Väiksemate etappide – Ropka III ja Ravila II
     – realiseerimisperioodiks on arvestatud vastavalt 2 ja 3 aastat. Finantsmudelis
     toimub iga järgneva etapi väljaarendamine eelneva etapi viimasel
     realiseerimisaastal.


19
  Valitud lähenemise korral on tegemist avaliku sektori poolt subsideeritud projektiga. Kui projekti edasise
arendamise käigus selgub, et asukohast huvitatuid investoreid on piisavalt, ei ole müügihinna alandamine
otstarbekas ning võrdse kohtlemise printsiibist lähtudes on soovituslik kulupõhine müügihind. Viimane peaks
siiski jääma alla turuhinna, kuna hind ei sisalda arendaja kasumimarginaali.
                                                          49Tegevuskulud

Olulisemad TTP tegevuskulud on personalikulud, turustus ja müügikulud,
ruumide rent ja muud tegevuskulud.

Kuigi kontseptsiooni kohaselt tuleks mõlemat piirkonda arendada ühe
meeskonnaga või isegi koostöös Tartu Teaduspargiga, on konservatiivsuse
seisukohast lähtudes mõlema piirkonna juures arvestatud eraldi meeskonnaga.
Meeskonda kuuluvad juht, müügijuht/haldur ja assistent (sekretär).
Müügijuht/halduri positsioonil on realiseerimisperioodil kaks töökohta, muul
perioodil aga pool töökohta. Juhte ja assistente on kumbagi üks.

Muud tegevuskulud – bürookulud, väikevahendid, transport, komandeeringud,
teenuste (raamatupidamine, juriidiline) ost jm. – on arvestatud proportsioonis
personalikuludega ning moodustavad 50% personalikuludest.

Müügi ja turustuskulud on seotud suhtesse käibega. Realiseerimisperioodil
moodustab see 5% käibest, muul perioodil 2%. Lisaks on planeeritud teatud kulu
esimesse aastasse, kui käive puudub, ning aastal kaks moodustab müügikulu 10%
käibest.

Eraldi on arvestatud ka personali ruumide rendiks kuluvad summad.

On eeldatud, et kinnisvara haldamisega ei teki tööstuspargile mingeid kulutusi.
Infrastruktuuri haldamise kulud kantakse kas kinnistute rentnike/omanike,
infrastruktuuri teenuste pakkujate poolt või linna poolt üldise korra alusel
(tänavate hooldus, valgustus).

Tabel 8 esitab Ropka TP esimese kaheksa aasta tulude ja kulude projektsioonid,
mis põhinevad eelnevalt toodud eeldustel.
Tabel 8.    Ropka TP tulude ja tegevuskulude projektsioonid, kroonides

TULU JA KULUARVESTUS      1      2      3      4      5      6      7      8
Tulud
Renditulu           0   357 338   714 676  1 072 013  1 429 351  1 772 460  2 115 569  2 458 678
Kinnistute müügitulu      0  3 573 378  3 573 378  3 573 378  3 573 378  3 431 090  3 431 090  3 431 090
Tulud kokku          0  3 930 716  4 288 054  4 645 392  5 002 730  5 203 550  5 546 659  5 889 768
Tegevuskulud
Personalikulu       258 888  935 856   935 856   935 856   935 856   935 856   935 856   935 856
Muud tegevuskulud     129 444  467 928   467 928   467 928   467 928   467 928   467 928   467 928
Ruumide rent        18 000   72 000   72 000   72 000   72 000   72 000   72 000   72 000
Müük/marketing      100 000  393 072   214 403   232 270   250 136   260 178   277 333   294 488
Arenduskulud, uuringud  200 000
Tegevuskulud kokku    706 332  1 868 856  1 690 187  1 708 054  1 725 920  1 735 962  1 753 117  1 770 272


Allikas: PwC arvutused.

Kinnistute müük jätkub kuni aastani 11 – selleks ajaks on planeeritud kõigi kolme
etapi realiseerimine. Seejärel jääb pargile alles renditulu, samas langevad ka
tegevuskulud oluliselt müügi- ja personalikulude vähenemise tõttu.

Tabel 9 esitab Ravila TP esimese kaheksa aasta tulude ja kulude projektsioonid.
                                                          50Tabel 9.    Ravila TP tulude ja tegevuskulude projektsioonid, kroonides

TULU JA KULUARVESTUS       1      2      3      4      5      6      7      8
Tulud
Renditulu            0   426 233   852 465  1 278 698  1 704 930  2 178 522  2 652 114  3 125 705
Kinnistute müügitulu       0  4 262 326  4 262 326  4 262 326  4 262 326  4 735 917  4 735 917  4 735 917
Tulud kokku           0  4 688 558  5 114 791  5 541 023  5 967 256  6 914 439  7 388 031  7 861 623
Tegevuskulud
Personalikulu        258 888  935 856   935 856   935 856   935 856   935 856   935 856   935 856
Muud tegevuskulud      129 444  467 928   467 928   467 928   467 928   467 928   467 928   467 928
Ruumide rent         18 000   72 000   72 000   72 000   72 000   72 000   72 000   72 000
Müük/marketing       100 000  468 856   255 740   277 051   298 363   345 722   369 402   393 081
Arenduskulud, uuringud   200 000
Tegevuskulud kokku     706 332  1 944 640  1 731 524  1 752 835  1 774 147  1 821 506  1 845 186  1 868 865


Allikas: PwC arvutused.

Ravila tulud ületavad Ropka tulusid, kuna Ravilas on oluliselt kõrgemad hinnad,
mis kompenseerivad Ravila väiksema kinnistute pinna. Ravilas lõpeb teise etapi
kinnistuste realiseerimine aastal 8.

Investeeringute  amortisatsiooniperioodiks   on  arvestanud   50   aastat.
Majanduslikust seisukohast ei ole amortisatsioon oluline, sest arendaja ei hakka
amortiseerunud infrastruktuuri tulevikus parandama.

Finantseerimine

Abirahade kaasamise võimalusi on käsitletud peatükis 9. Finantsprojektsioonide
koostamisel ei ole abirahadega arvestatud. Finantseerimisvahenditena on
arvestatud oma- ja laenukapitaliga.

Kinnisvara arendaja omafinantseeringuna on arvestatud 25% investeeringute
maksumusest.

Laenu osakaal on seega 75%. Laenu tingimused on toodud järgnevalt:
   Laenu pikkus:                   15 aastat;
   Intressimäär (reaalne):              4% aastas;
   Maksegraafik:                   annuiteet;
   Tagasimaksmise algus:               teisel aastal pärast laenu võtmist.

Käibevahendid

Käibevahendite – lühiajaliste varade ja kohustuste – vajadus on seotud
tööstuspargi tulude ja tegevuskuludega. Mõõdikud erinevate käibevahendite
vajaduse määramiseks esitab Tabel 10.
Tabel 10.    Käibevahendite mõõdikud

Näitaja                Ühik                Mõõdik
Raha ja pangakontod          % tuludest              3%
Lühiajalised nõuded          % tuludest              5%
Lühiajalised kohustused        % tegevuskuludest          10%
Varud                 % tegevuskuludest           2%
Allikas: PwC arvutused.
                                               518.2.    Finantstulemused ja tundlikkusanalüüs

      Finantsanalüüsi eesmärgiks oli hinnata projekti tasuvust ja jätkusuutlikkust.

      Tasuvuse hindamine

      Tasuvuse hindamiseks kasutati kahte põhilist suhtarvu: finantsiline sisemise
      tootluse määr (FIRR) ja finantsiline nüüdispuhasväärtus (FNPV)20.
      Tegevusrahavoogude diskonteerimisel kasutati diskontomäärana ehk kapitali
      alternatiivkuluna 8 protsendist reaalset diskontomäära.

      Finantsprojektsioonid on koostatud 24 aastaks. Projektsiooniperioodi lõppu on
      arvestatud tööstuspargile kuuluvate varade – renditud maa – jääkväärtus,
      kasutades selleks maa müügihinda.

      Tasuvuse arvutus koos täielike finantsprognoosidega on toodud aruande lisades
      13 ja 14. Tabel 11 esitab TTP tasuvuse hinnangud.

      Tabel 11.   Tartu Tööstuspargi tasuvuse hinnangud

      Näitaja                  Ühik   Ropka TP  Ravila TP
      Finantsiline nüüdispuhasväärtus      TEEK    -7 405   -25 497
      Finantsiline sisemise tootluse määr    protsenti  5,9%    2,2%
      Allikas: PwC arvutused.

      Tulemused näitavad, et tööstuspargi investeeringud ei ole finantsiliselt tasuvad,
      kuna FNPV on mõlema piirkonna puhul negatiivne ning FIRR määr jääb alla
      investeeritud kapitali soovitud tootlusele, mis on 8%. Selleks, et muutude
      finantsiliselt tasuvaks, vajaks Ropka TP 7,4 miljonit krooni ja Ravila TP 25,5
      miljonit krooni tagastamatut abi.

      Vaadeldi ka, milliseks kujuneb tulemus erinevate etappide järel, sest ühe etapi
      teostamise järel võib selguda, et järgmise etapi järele ei ole vajadust. Tabel 12 on
      toodud vastava arvutuse tulemused.

      Tabel 12.   Finantstulemused (FNPV) etappide lõikes

        Etapid    Ühik     Ropka TP    Ravila TP
        I       TEEK       -13 311    -24 543
        I+II      TEEK       -12 871    -25 497
        I+II+III    TEEK       -7 405      N/A
      Allikas: PwC arvutused.

      Ravila TP teine etapp ei paranda finantstulemust, kuna selle teostamiseks on vaja
      teha suhteliselt suur investeering maa ostu näol. Seevastu Ropka TP kolmas etapp
      muudab Ropka TP tulemuse oluliselt paremaks, kuna vastavalt planeeringule ei
      ole selle etapi väljaarendamiseks vaja teha olulisi lisainvesteeringuid.

20
   NPV = ∑ [Perioodi rahavoog /(1+Oodatav tootlus)^(Perioodi number)];
                                                    52Tundlikkusanalüüs

Analüüsiti finantstulemuse tundlikkust erinevate muutujate suhtes. Joonisel 5 on
näidatud FNPV tundlikkust hindade muutuse suhtes. Baashinda (259 krooni m2
kohta) on muudetud 20 kroonise sammuga. Kuna rendihinna arvutus on seotud
müügihinnaga, siis muutub proportsioonis ka rendihind. Arvutustes ei ole
arvestatud sellega, et rendihinna kasv mõjutab ka nõudlust maa järele.
Joonis 5. Ropka TP finantsilise nüüdispuhasväärtuse tundlikkus hindade
muutuse suhtes

        20 000
        15 000
        10 000
 FNPV, TEEK
        5 000
           0
        -5 000
        -10 000
        -15 000
        -20 000
               219  239  259  279   299  319   339   359    379
                        Müügihind, EEK/m2

Allikas: PwC arvutused.

Ropka TP finantstulemus muutub positiivseks juba hinnatasemel 298,5 krooni
ruutmeetri eest. Ravila TP puudujääk on oluliselt suurem ning seetõttu ei aita ka
märkimisväärne hinnatõus tulemust positiivseks muuta (vaata Joonis 6).
Joonis 6. Ravila TP finantsilise nüüdispuhasväärtuse tundlikkus hindade
muutuse suhtes

             0

          -5 000

         -10 000
 FNPV, TEEK
         -15 000

         -20 000

         -25 000

         -30 000

         -35 000

         -40 000
               295  315  335  355  375  395  415   435  455   475  495
                            Müügihind, EEK/m2


Allikas: PwC arvutused.
                                                53    Ravila tulemus muutus positiivseks alles tasemel 555 krooni, ehk 200 kõrgemal
    kui baashind. Tundlikkusanalüüsist järeldub, et finantsiliselt põhjendatud hinnad
    oleksid vastavalt 299 krooni Ropka ja 555 krooni Ravila alal.

8.3.  Sotsiaal-majanduslik analüüs

    Järgnevas osas käsitletakse TTP sotsiaal-majanduslikku mõju hindamist ehk
    otsitakse vastust küsimusele, milline on kavandatava tööstuspargi mõju laiemas
    sotsiaal-majanduslikus kontekstis.

    Kasutatud eeldused

    Tööstuspargi eesmärk on tööstuslike töökohtade loomine ja säilitamine Tartu
    linnas ja selle lähiümbruses ning tööjõu tootlikkuse kasv. Tööstuspargi sotsiaal-
    majanduslik mõju on siiski laiem, kui ainult tööjõuga seonduv, ning see avaldub
    mõnevõrra erinevalt Ropka ja Ravila tööstuspargis. Kokkuvõtvalt on
    sotsiaalmajanduslikud mõjud kirjeldatud Tabel 13.
    Tabel 13.   Tartu Tööstuspargi sotsiaal-majanduslike mõjude kirjeldamine

    Mõju kirjeldus                       Mõju       Millises
                                  suund      asukohas

    a. Pargis loodud töökohtade kõrgem tööviljakus ja      Positiivne    Mõlemas
    sellest tulenev kõrgem töötasu võrreldes
    alternatiivsete võimalustega Tartu linnas

    b. Kinnistute realiseerimishinna ja kulupõhise       Positiivne    Mõlemas
    hinna vahe

    c. Kanalisatsioonitrassi äärde jääva maa          Positiivne    Ravila
    turuväärtuse kasv

    d. Linnale kuuluva maa arvestamine kuluna          Negatiivne Mõlemas

    e. Bussiliini pikendamise kulu               Negatiivne Ravila

    Allikas: PwC Tartu Linnavalitsuse hinnangute baasil.

    Tööstuspargil on veel lisamõjusid – tööstuste kolimine kesklinnast välja, kolimine
    kaugemale või lähemale töötajate elukohtadest, alltöövõtu kaudu tekitatud
    töökohad jm., mis aga puuduva empiirilise tugimaterjali tõttu jäid arvutustest
    välja.

    a. Tööjõu tootlikkus

    Kohalikele tööstustele annab tööstuspark võimaluse tootmise laiendamiseks, uute
    tehnoloogiate rakendamiseks ja tootmise korralduse efektiivsemaks muutmiseks.
    Välisfirmad toovad kaasa oma kogemused tootmise korraldamisel ning
    väljakujunenud turupositsioon võimaldab tööjõudu tootlikult rakendada. Näiteks
    oli vastavalt Statistikaameti andmetele Eestis tegutsevate välismaa ettevõtete
    palgatase perioodil 2001-2004 keskmiselt 54% kõrgem, kui kohaliku kapitaliga
                                            54ettevõtetel. Eelnevalt kirjeldatud mõjud peaks tagama tööstuspargis rakendatud
tööjõu kõrgema tootlikkuse võrreldes alternatiivsete töökohtadega piirkonnas.
Teisest küljest võivad uued ettevõtted pingestada olukorda piirkonna tööjõuturul,
kuid konkurentsiefekti ei saa käsitleda ainult negatiivse aspektina. Näiteks on
Ahltronix grupi ettevõtete tulekuga Elvasse ligi 200 töötajat läbinud elektroonika
erialase väljaõppe ning ettevõtte abiga on Tartu Kutsehariduskeskuses tekkimas
elektroonika eriala.

Kuna sobiv baasinformatsioon tööjõu tootlikkuse kasvu tõusu hindamiseks
puudub, on konservatiivselt eeldatud, et tööstuspargi töökohad on 10%
tootlikumad võrreldes alternatiivsete töövõimalustega piirkonnas. Kuna keskmine
tööjõukulu Tartu piirkonna tööstusettevõtetes on hinnanguliselt 9300 krooni kuus
(sisaldab kõiki makse), siis loob eelduse kohaselt iga töökoht tööstuspargis ühes
kuus 930 krooni sotsiaal-majanduslikku lisaväärtust.

Töökohtade arv tööstuspargis on leitud viimase kahe aasta tööstusinvesteeringuid
analüüsides, mille tulemusel on võetud eelduseks 57 töökohta kinnistu ühe hektari
kohta. Arvestus tööstuspargis loodud töökohtade üle on toodud Tabel 14.

Tabel 14.   Tartu Tööstuspargi loodud töökohad
         1   2   3   4     5     6    7    8    9   10   11
 Ravila TP    0  137  274  411    549    701   853  1 006  1 006  1 006  1 006
 Ropka TP    0  158  316  474    631    783   935  1 086  1 238  1 413  1 589
 KOKKU      0  295  590  885   1 180   1 484  1 788  2 092  2 243  2 419  2 594
Allikas: PwC arvutused.
b. Maa turuväärtusest madalama hinnaga realiseerimine

Positiivse sotsiaal-majanduslik mõju tekitab ka kinnistute realiseerime alla
põhjendatud hinna, ehk kulupõhise hinna. Positiivne väärtus kantakse otseselt üle
maa ostjatele ja rentnikele. Mõju väärtus arvutati kinnistute kulupõhise hinna ja
tegeliku hinna vahe korrutamisel kinnistute suurusega.

c. Maa väärtuse kasv

Ravila TP arendamisel tekib positiivne väärtus kinnistutele, mis jäävad rajatava
kanalisatsioonitrassi äärde. Trassi rajamise tulemusena paranevad nende maade
kasutusvõimalused ning tõuseb turuväärtus. Arvestuslikuks turuväärtuse tõusuks
on projektsioonides eeldatud 20% ning maa baashinnaks on sarnaselt Ravila TP
maale 100 krooni ruutmeetri eest. Trassi kulgemist arvestades leiti, et investeering
avaldab mõju 20,5 hektarile maale.

d. Linna maast loobumine

Negatiivne sotsiaalmajanduslik efekt tekib linna omandis olevast maast
loobumisega. Linna üheks alternatiiviks tööstuspargi arendamisele, oleks maa
müük vabal turul, mis tähendaks linnale sisuliselt riskivaba tulu. Kuna linnale
                                           55kuuluva maa hind ei kajastu finantsanalüüsis kuluna, siis tuleb see mõju välja tuua
sotsiaalmajanduslikus analüüsis.

e. Bussiliini pikendamine

Lisaks tekib negatiivne efekt olemasolevate bussiliinide pikendamisest Ravila
tööstuspargini. Kulu arvutamiseks on kasutatud liinikilomeetri maksumust, mida
bussioperaator küsib täna Tartu linnalt liinide opereerimise eest.

Tulemused

Sotsiaal-majandusliku mõju rahalised väärtused projekteeriti sarnaselt
finantstulemustega 24 aastaseks perioodiks. Sotsiaal-majandusliku tulemuse
leidmiseks liideti rahas mõõdetud sotsiaal-majanduslikud lisaefektid otsestele
finantstulemustele (vaata rida Rahavoog kokku lisades 13 ja 14). Tulemusena
arvutati sotsiaal-majanduslikud sisemine tootlus (EIRR) ja nüüdispuhasväärtus
(ENPV). Diskontomäärana ENPV arvutamisel kasutati sarnaselt finantstulemuste
leidmisega 8 protsendist diskontomäära.

ENPV arvutuste kokkuvõte on toodud Tabel 15.
Tabel 15.   Tartu TP sotsiaal-majandusliku nüüdispuhasväärtuse arvutus

                                Ropka TP   Ravila TP
 Finantsiline NPV                        -7 405 313  -25 497 285
  Tööjõu efektiivsuse kasvu mõju               113 119 570  81 562 365
  Kinnistute kulupõhise- ja realiseerimishinna vahe       8 048 805  14 692 334
  Bussiliikluse kulu                         N/A    -388 292
  Maa hinna tõus (kanalisatsiooni mõju)               N/A   4 907 407
  Infrastruktuurita linnamaa turuhind             -25 740 741  -8 888 889
 Sotsiaal-majanduslik NPV                    88 022 321  66 387 639
Allikas: PwC arvutused.

EIRR olid 19,0% ja 18,5% vastavalt Ropka ja Ravila ala puhul. Tulemus näitab,
et Tartu TP sotsiaal-majanduslik mõju on positiivne ning on seega avaliku sektori
seisukohast teostatav.

Sotsiaal-majanduslikust seisukohast on raske seega ühte ala teisele eelistada,
kuid otseste finantsriskide ja kulude seisukohast tuleks eelistada Ropka ala.
                                                            56
       9.     Rahastamisvõimalused

       9.1.    Finantseerimisallikad

             Finantseerimisvõimaluste analüüsi esimeseks sammuks on finantseerimisallikate
             identifitseerimine. Põhimõtteliselt on projektiga seoses võimalik arvestada
             järgmiste finantseerimisallikatega:
                 omaniku- ehk linnapoolne finantseerimine;
                 toetused ja abirahad;
                 erapartnerite finantseering;
                 pangalaenud.

             Toodud finantseerimisallikad võib jagada kahte gruppi. Esimese grupi
             moodustavad omanikupoolne finantseerimine ja abirahad on sisuliselt riskikapital,
             mis peab tagama projekti teostatavuse ka juhul, kui projekt iseseisvalt ei ole tasuv.
             Argumendid selliseks finantseerimiseks on loodavad sotsiaal-majanduslikud tulud
             piirkonna arengu, tööhõive tõusu ja muude positiivsete efektide näol.

             Teise gruppi kuuluvad laenud ja erapartnerite finantseerimised, mille puhul on
             tegemist finantseerijatega, kes ootavad investeeringult riskidele vastavat tootlust.
  TTP arendamise    Erapartnerite finantseeringuna on käsitletav ka tulevaste klientide rahaliste
varajasse etappi on
      erakapitali
             vahendite kaasamine projekti, mille positiivseks küljeks on nende klientide
keeruline kaasata –   pikemaajaline sidumine TTP-ga. Ajalises faasis on tõenäoline, et esimese etapi
eeldab TTP omandi    finantseerimisse on erakapitali raskem kaasata. Linn võib oma osa küll katta
  osalist müüki, ent  laenurahaga, kuid see sõltub juba linna laenuvõimest, mitte TTP projektist.
 riskid on kõrged ja   Hilisemate investeeringute nagu hoonestuse võimaliku rajamise juures on
   tasuvus madal.
             erakapitali kaasamine juba tõenäolisem, sest siis on projekti riskide hindamine
             lihtsam.

             Järgnevalt on ära toodud hinnang, milliseid finantseerimisallikaid erinevate
             investeeringute ja tegevuse finantseerimiseks on kõige tõenäolisemalt võimalik
             kasutada. Tegevustulemuse puudujäägi finantseerimine saab tõenäoliselt toimuda
             ainult omaniku kaudu.
             Tabel 16.     Erinevate finantseerimisallikate rakendamise võimalused

                                       Omavahendid  Laen  Abiraha Erapartner
             Investeeringu otstarve
             Projekteerimine, planeerimine              XX    (X)   0     0
             Tehnilise infrastruktuuri rajamine kuni kinnistuni    X    XX    X     0
             Tehnilise infrastruktuuri rajamine kinnistul       X     X    X     (X)
             Hoonete rajamine rendipindadeks              0     0    0     XX
             Marketing                        XX     0    X     0
             Tööstuspargi edasiarendamine               XX     X    0     (X)
             Tegevuskahjumi kandmine                 XX     0    0     0

             XX - põhiline allikas
             X - osaline allikas
             (X) - võimalik, aga ebatõenäoline
             0 - ei ole allikas

             Allikas: PwC hinnangud.
                                                      57       9.2.    Pangalaenu kaasamine investeeringuteks

             Viimase aasta jooksul on kõik suuremad pangad Eestis välja arendanud Euroopa
             Liidu poolt kaasfinantseeritavate projektide rahastamiseks suunatud spetsiifilised
             tooted (nn. sildfinantseerimine tooted). Kuna suur osa EL abirahadest suunatakse
             avaliku sektori arendamisse ning avaliku sektori kitsaskohti leevendavatesse
             keskkonna ja infrastruktuuri projektidesse, pälvivad kohalikud omavalitsused
             võõrkapitali pakkujate erilist huvi. Eelnevast lähtudes pakutakse kohalikele
             omavalitsustele väga soodsaid pangalaenu tingimusi, kui rahastamise maht on
             panga hinnangul piisavalt suur ning riskid maandatud.
       Soodsa
  intressimääraga
             Pakutava madala intressimääraga laenu kaasamise võimaluse juures võib Tartu
pangalaen võib olla   linnale, kui projekti arendajale, osutuda soodsamaks pangalaenu kaasamine
    otstarbekam   tehnilise infrastruktuuri väljaehitamise finantseerimiseks, kui tehnilise
 kasutamiseks, kui    infrastruktuuri teenuse pakkujatega sõlmitavad finantseerimistingimused
  erikokkulepetel   pikaajalise järelmaksu osas liitumistasude katmisel.
  infrastruktuuri-
     ettevõtetega
      saavutatav
             Pankade poolt kohalikele omavalitsustele pakutavate finantseerimistingimuste
   liitumistasude   näiteks on Eesti Ühispanga poolt novembris 2004.a. toimunud europrojektide
     järelmaksu   finantseerimist käsitleval seminaril tutvustatud tingimused:
    intressimäär.
                Tähtaeg – 20 aastat, vajadusel pikem
                omafinantseering – minimaalselt 0%
                intress – fikseeritud, ujuv või kombinatsioon (indikatiivne tase - 2,8%)
                laenu väljamaksmisperiood – kuni projekti käivitamisperioodi lõpuni
                maksepuhkus – kuni projekti käivitamisperioodi lõpuni
                laenugraafik paindlik – annuiteet, fikseeritud põhiosaga või erigraafik.


       9.3.    Abirahade taotlemine

             Seisuga november 2004 on sihtsuunitlusega programm tööstusalade
             infrastruktuuri arendamiseks (Phare ESC 2003: Tööstusinfrastruktuuri
             toetusskeem) juba suletud ning analoogse programmi uuesti algatamist ei ole
             lähitulevikus ette näha.

             TTP infrastruktuuri investeeringute finantseerimine võib osaliselt võimalik olla
             RAK21 meetme 2.2 (Ettevõtluse infrastruktuuri arendamise toetamine) raames.
             Programm on suunatud eraettevõtjatele vajalike infrastruktuuri investeeringute
             toetamisele. Kohalik omavalitsus võib olla taotlejaks, kui projekti on suunatud
             ettevõte, kes vastab nõutavatele tingimustele. Maksimaalne toetuse summa ühe
             taotleja kohta on 5 miljonit krooni. Kuna 2004.a. oli programmi osas taotlemine
             väga aktiivne, on EAS teatanud 2005.a. osas jõustuvatest muudatustest, millest
             olulisemateks on valikukriteeriumite muutmine eelistamaks projekte, mis on
             suunatud ekspordimahu kasvatamisele ning innovaatilisele tegevusele. Programmi
             kogumaht 2005.a. on tõenäoliselt väiksem kui 2004.a. (planeeritud eelarve oli 60
             miljonit krooni).


       21
         Riiklik arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks 2004-2006
                                                   58           Teised RAK meetmed, mis on suunatud investeeringute toetamisele, kahjuks TTP
           puhul ei rakendu, kuna:

               TTP projekt ei kuulu kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava
               kinnitatud eelnimekirja, mis on tingimuseks RAK meetme 4.6.1 kaudu
               finantseerimisel (kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamise);

               tegemist ei ole endise militaar- või tööstusala rakendamisega uues
               funktsioonis, mis on eesmärgiks finantseerimise kaasamisel RAK
               meetme 4.6.2 kaudu (piirkondade konkurentsivõime tugevdamine).

           Lisaks eelpoolnimetatud abirahadele oleks soovitav uurida lähemalt teisigi
           alternatiivseid toetusvõimalusi – välisriikide fonde, mis investeeriks
           tööstuskinnisvarasse ja/või toetaks ettevalmistavaid uuringuid jms.

           Projektipõhine finantseerimine

           Inimressursi arendamiseks eesmärgiga suurendada ettevõtete majanduslikku
           konkurentsivõimet on võimalik kaasata projektipõhiselt Euroopa Liidu abirahasid
           RAK meede 1.2 ja 1.3 raames. Eesmärgiks oleks TTP-st huvitatud ettevõtjate huvi
           suurendamine pakkudes neile tuge tootmise vajadustele vastavate töötajate
           väljaõppeks sobivate projektide kirjutamisel ja läbiviimisel. Koolitus oleks
           võimalik korraldada koostöös Tartu Tööturuameti ja Tartu Kutsehariduskeskusega
   Läbimõeldud
lähenemise puhul   (näiteks sarnane projekt viidi ellu Põlvas, kus AS Nordic Foods kui alustava
   on võimalik   ettevõtte jaoks ümberõppeprojekti käigus koolitati abirahade toel välja tööjõud,
      kaasata  mis kuulub töökaotuse riskirühma (üle 45-aastased naised) ning kelle palgakulust
  sihtotstarbelisi  katab miinimumpalga ulatuses poole aasta vältel Põlvamaa tööhõiveamet.
 abirahasid väga
    erinevatest
           Tööstuspargi marketingi eesmärgil on võimalik projektipõhist finantseerimist
    allikatest.
           kaasata piiriülesele koostööle suunatud INTERREG programmi erinevate
           meetmete kaudu – näiteks, INTERREG IIIA meede 5.2 võimaldab finantseerida
           ettevõtluskontaktide vahendamist Eesti, Läti ja Venemaa vahel. Lisaks leidub
           vahendeid ka INTERREG IIIB, Phare EBI ja INTERREG IIIC FINESSE raames.
           Nende projektide algamisel ja osalemisel tasub kindlasti koostööd teha SA-ga
           Tartu Teaduspark.

      9.4.    Erapartnerite kaasamine finantseerimiseks

           Vastavalt eelöeldule on eeldatavasti esimese etapi finantseerimisse erakapitali
           kõige raskem kaasata, kuna erafinantseerijad ootavad tehtavatelt investeeringult
           ka riskidele vastavat tootlust. Seega tuleks erakapitali kaasamine kõne alla
           projekti hilisemas faasis, mil riskide hindamine on muutunud mõnevõrra
           lihtsamaks. Marketingi ja turustustegevuse käigus projekti esimeses faasis
           selgitatakse välja,

               kes oleksid potentsiaalsed erapartnerid (nt erainvestorid, pangad,
               investeerimispangad ja kinnisvaraarendajad, teenuse pakkujad jt);

               milliseid tingimusi nad projektile esitaksid (nt pankade laenutingimused,
               investeeringute mahud, teiste investorite olemasolu jne);
                                         59    millised on nende ootused tootluse ja aktsepteeritava riskimäära osas.

Huvi korral tuleks võimalikke koostööpartnereid otsida laiemalt, kaasates
ettevõtete ringi nii kohalikke kui välismaiseid/rahvusvahelisi kinnisvara ja
tööstusparkide investeeringutele ja arendusele spetsialiseerunud organisatsioone,
s.h ka teised tööstus- ja tehnoloogiapargid (nt Tartu Tehnoloogiapark, Tallinna
Tehnoloogiapark), kelle kaudu saaks võimalikke partnereid identifitseerida.

Eelnimetatud info valdamine võimaldaks läbirääkimiste alustamist huvitunud
osapooltega paremini ajastada ilma liigse viivituseta - erapartnerite projekti
kaasamine projekti võimalikult varajases faasis aitaks neid ka projektiga paremini
siduda.
                                                    60
       10.    Järelvalve ja riskide haldamine

            Projekti järelvalve on äärmiselt oluline riskide tuvastamisel ja nende negatiivse
            mõju vähendamise võimaluste eelneval hindamisel ning asjakohasel
            rakendamisel. Projekti järelvalve peaks olema tagatud projekti struktuuri kaudu,
            kus projekti omanik (Tartu linn) omab igal ajahetkel vajalikku ülevaadet projekti
            ettevõtte tegevusest ning võimalust konsulteerida erinevate strateegiate ning
            tegevuse rakendamise osas ekspertgrupiga. Järelvalve eesmärgid on:

     Efektiivne  1) tagada projekti struktuuri toimimine minimaalsete riskide juures ning vastavus
  järelvalve tagab  regulatsioonile;
väiksemad riskid ja
  seeläbi kiirema
            2) kindlustada projekti eesmärkide saavutamine ja rakendatavate tegevuste
    protsessi ja
 väiksemad kulud.   vastavus neile;

            3) kindlustada omandi sihipärane kasutamine.

            Järelvalvet teostavad lisaks omanikupoolsele järelvalvele (revisjonikomisjon)
            vastavad täiendavad institutsioonid nagu audiitor ja maksuamet.

       10.1.   Riskid ja riskide maandamise võimalused

            Allpool on välja toodud peamised riskid, mis võivad Tartu Tööstuspargi
            arendamisel ette tulla ning märgitud ära, kuidas neid on arvesse võetud käesoleva
            äriplaani fookuse kokkupanemisel ning missugused on võimalused nende riskide
            maandamiseks. Riskid on jagatud nelja gruppi:

            1) Maaga seotud riskid
               maa omandamine TTP poolt venib
               kinnisvarahindade trend ebasoodne
               asukoht ei õigusta ennast logistiliselt
               geotehnilised tingimused muudavad arendusprotsessi kalliks (Ropka)
            Nendest riskidest on kinnisvarahindade trendi muutumise mõju pikaajalises
            perspektiivis kõige väiksem, teiste identifitseeritud riskide maandamiseks on
            järgmised võimalused:

              leppida riigi ja eraomanikuga kokku tingimused ja ajakava kruntide
              omandamiseks enne suurema arendustegevuse algust;

              ehitada välja juurdepääsuteed ja tehniline infrastruktuur etapiviisiliselt;
              alustada ehitust pärast eellepingute sõlmimist ankur-asukatega;

              teostada enne ehituse algust piisavad geotehnilised uuringud ehitustingimuste
              ja –maksumuse analüüsimiseks.

            2) Ettevõtjate huviga (huvipuudusega) seotud riskid
               kinnisvarapakkumine ületab nõudlust (kogu Baltikum sihikul);
               ettevõtetel puudub huvi TTP vastu, kuna strateegiliselt asukoht ei sobi;
                                                     61              maa ja infrastruktuuri suhteline odavus ei kompenseeri ehitushindade
            samaväärset taset ja täiendavaid transpordikulusid (Tartu versus Tallinn)
              ettevõtete huvi ja vajadusi, millele põhinedes koostada etapi 2 plaanid, ei
            suudeta identifitseerida.
     Maa müük
    turuhinnast
            Neist riskidest viimast on võimalik efektiivse juhtimis- ja marketingiprotsessiga
      odavama
      hinnaga   oluliselt vähendada. Teiste riskide maandamiseks on ette näha järgmised
        aitab  lähenemised:
  kompenseerida
   geograafilisest    reageerida potentsiaalsete asukate huvile paindlikult ja personaalselt;
   paiknemisest
 tingitud puudusi.
              huvi suurendamiseks pakkuda ettevõttele tuge protsessis osalemiseks ja
              muude tingimuste loomiseks (nt. tööjõu kaasamine ümberõppe kaudu ja
              transpordivõimaluste loomine tööjõu kaasamiseks tagamaadelt);

            3) Juhtimisega seotud ja poliitilised riskid
               TTP ei eristu teistest konkureerivatest tööstusparkidest;
               Tööstuspargi ideed arendatakse kaootiliselt ning mitte struktureeritult;
               asjaajamine ei toeta protsessi (nt. keeruline ja aeglane lubade väljastamine);
               ei saavutata konsensust poliitilisel tasandil.
            Projekti edasiarendamise seisukohast on kriitilise tähtsusega poliitilise konsensuse
            saavutamine, et poliitiline võitlus ei katkestaks ega venitaks protsessi elluviimist
Vajalik on sisse viia  muutes selle kalliks ja andes ettevõtjale negatiivset tagasisidet. Poliitilise
 kompensatsiooni-   konsensuse ja üksmeele saavutamine prioriteetide seadmisel on oluline ka
      süsteem
  meeskonnale ja
            asjaajamise sujuva korraldamise tagamiseks. Teisi riske teadvustades on oluline,
     püstitada   et määratakse ja leitakse võimekas projektijuht, et tagada korrapärane ja
    realistlikud  struktureeritud projektijuhtimine arendus- ja marketingitegevuste elluviimisel.
    eesmärgid ja   Ekspertgrupp, kui selline luuakse/säilitatakse, peaks koosnema isikutest, kes on
 tegevusmõõdikud.    projekti arendamiseks piisava kompetentsi ja motivatsiooniga.

            4) Finantseerimisega seotud riskid
               laenukapital investeeringuteks liiga kallis või maht üle lubatud laenunormi;
               puuduvad eelarvelised vahendid omafinantseeringuks;
               kaasfinantseerimine võimalik planeeritust väiksemal määral.

            Riskide maandamise võimalusteks on kaasata laenu pakkuja varases faasis, et
            leida projekti seisukohast parim võimalik kapitali-struktuur ja laenutingimused.
            Aktiivne tegevuse abirahade otsingul aitab samuti riske maandada. Võib kaaluda
            projekti müümist eraettevõtjast kinnisvara-arendajale, kes kõrgema tootluse nimel
            on valmis aktsepteerima ka kõrgemat riski.


       10.2.   Projektist väljumise võimalused

            Negatiivse stsenaariumi puhuks on Tööstuspargi projekti vedajal vajalik läbi
            töötada strateegiad, kuidas on võimalik projektist väljuda kõige väiksemate
            kuludega. Selleks on projekti strateegia vajalik koostada selliselt, et arendamise
                                        62ning investeeringute tegemise käigus hoitakse objekt võimalikult kaua avatud
erinevateks kasutusvõimalusteks.

Seniste strateegiliste hinnangute ja analüüside põhjal kaasneb TTP rajamisega
kõige suurem otsene ja kaudne kasu, olles kooskõlas nii riiklike, regionaalsete kui
kohalike arenguplaanidega. Samas tuleb kaaluda planeeritavate alade
alternatiivseid kasutusvõimalusi nagu kaubandus-, sotsiaalsfääri- (Ropka) ja
logistika valdkonna (Ravila) arendamine planeeritud aladel. Osaliselt on tehtavad
investeeringud kasutatavad ka piirkonna üldisemaks arendamiseks ja maa väärtuse
suurendamiseks (näiteks kanalisatsiooni ja juurdepääsuteede rajamine ja
haljastus). Täpsemalt tuleb arendamise alternatiivid läbi kaaluda ka
detailplaneeringu koostamisel.

Linna jaoks projektist väljumise optimaalset aega ei eksisteeri, sest linn peaks
projektist väljuma igal ajal kui leitakse sobiv partner, kes jätkab projekti
arendamist. Linn peaks käsitlema projekti pikemas ajalises perspektiivis (15-20
aastat).
                                                          63
      11.    Regionaalne sotsiaal-majanduslik olukord

      11.1.   Tartu ja Tartumaa investeerimiskliima

Tartu linn on kogu
            Lisaks Tartu maakonnale kuulub Tartu linn ka Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Valga
 Lõuna-Eesti jaoks   maakonna huvisfääri – piirnevad maakonnad moodustavad omakorda Tartu jaoks
       oluline  olulise tagamaa nii tööjõu pakkumise kui teenuste ja toodete nõudluse
 tõmbekeskus nii   seisukohast. Tartu linna ja maakonna areng on kogu piirkonna kasvumootoriks,
   kaubanduse,   nt. Jõgeva maakonna elanikud seostaks end pigem Tartu maakonnaga, asjaajamine
    teeninduse,
  hariduse vallas.
            ja teeninduskeskused on koondunud Tartusse kui regiooni keskusesse ning
            kinnisvara hind tõuseb võrdelises sõltuvuses Tartu lähedusega (nt. Tabivere
            versus Jõgeva).

            Seega, kõik olulised tegurid, mis soodustavad regiooni sotsiaal-majanduslikku
            arengut, on Tartus olemas ja hästi esindatud. Elujõulisuse indeksi22 olulisemad
            komponendid ja Tartu linna positsioon nende komponentide lõikes (241
            analüüsitud haldusüksuse seas) on:

            1) Rahvastik - rahvaarvu muutus (2002-2003) ja alla 65-aastaste osatähtsus
             rahvastikus – 33.koht;
 Tartu linn on üks
  elujõulisemaid   2) Töö ja toimetulek - registreeritud töötuse määr ja üksikisiku tulumaksu
  piirkondi Eestis    laekumine elaniku kohta – 31.koht;
(6.koht) järgnedes
 Tallinna ja Saue   3) Kohaliku omavalitsuse rahalised vahendid - kohaliku omavalitsuse tulu
    linnale ning   elaniku kohta – 95.koht;
      Tallinna
    lähiümbruse
     valdadele.
            4) Oskused ja innovatiivsus – kõrgharidusega inimeste osatähtsus ja äriühingute
             arv 1000 elaniku kohta – 4.koht;

            5) Majandustegevuse mitmekülgsus – registreeritud äriühingute, füüsilisest
             isikust ettevõtjate ja kohaliku omavalitsuse asutuste tegevusalade arv – 2.koht.

            Tehniline infrastruktuur on Tartu piirkonnas suhteliselt heas seisukorras –
            viimaste aastate (EL) investeeringute toel on renoveeritud nii magistraalteid, kui
            vee- ja kanalisatsioonivõrku; oluliselt on paranenud sidevõrkude olukord ja
            varustatus telekommunikatsiooni-teenustega. Tootmisettevõtluseks sobivat maad
            on Tartu lähipiirkonnas piiratud pakkumises, ent Tartu ettevõtete juhtide
            hinnangul ei ole see investeerimiskliimat halvendav tegur.

            Vastavalt Tartu linna ja maakonna ettevõtluse uuringutele23 hindavad ettevõtete
            juhid Tartumaa investeerimiskliimat üle keskmise atraktiivseks (keskmine hinne
            7-palli skaalal linna tasandil 4,3 ja maakonna tasandil 4,2), ent
            investeerimiskeskkonda mõjutavate erinevate tegurite osas on veel arenguruumi.
            Kõige kõrgemalt hinnati asukoha positiivset mainet (vastavalt 5,4 ja 5,0). Samuti
            oli hinnang sarnaselt kõrge elukvaliteedi valdkonnale (4,7 ja 4,6 punkti vastavalt

      22
       Linnad ja vallad arvudes 2004. Statistikaamet, 2004.
      23
       Tartu ettevõtlus 2002. Sotsioloogiliste uurimuste kokkuvõte. Tartu, 2003; Tartumaa ettevõtlus 2003.
      Sotsioloogilise uurimuse kokkuvõte. Tartu, 2003. Vaatamata kahe uuringu erinevast teostamiseajast on
      hinnangud oluliste kategooriate osas sarnased ning linna tasandil on maakonna ees väike edumaa.
                                                   64            linna ja maakonna tasandil). Hinnang ettevõtluskeskkonnale kui tervikule anti
            linnas 4,3 ja maakonnas 4,1 punkti juures; ettevõtluseks sobiva maa ja hoonestuse
            ostu- ja rendihinnataset hinnati 4,3 ja 4,1 punkt vääriliseks ning
  Tartu ettevõtete  kommunikatsioonide (side- ja transpordiühendused) vastavalt 3,7 ja 3,6 punkti
 juhtide hinnangul   vääriliseks. Selle valdkonna madalamad hinnangud tulenevad eelkõige
on Tartul positiivne  rahvusvahelise lennujaama ja sadama kaugusest. Tartu lennujaama
    maine ja hea
ettevõtluskeskkond.
            väljaarendamise vajadust ja avamist rahvusvaheliste liinide teenindamiseks on
            toonitanud ka ettevõtjad ja välismaiste ettevõtjate/investorite nõustamisega
            tegelevad tugiorganisatsioonide esindajad.

            Ainus valdkond, kus Tartu linna ja maakonna ettevõtete juhtide arvamused
            suuremas ulatuses lahknevad, on hinnangud tööjõu kvalifikatsioonile ja
            pakkumisele – Tartu linna osas on hinnang nii tööjõu pakkumisele kui
            kvalifikatsioonile märgatavalt kõrgem kui maakonnas – 4,3 punkti 3,6 vastu.

            Erinevate aastate ettevõtluskeskkonna uuringute võrdlemine kinnitab hinnangute
            paranemist investeerimiskliima oluliste tegurite suhtes. Võrreldes 2000.a. ja
            2002.a. uuringute tulemusi, on Tartu ettevõtete juhtide hinnangul on võrdselt
            paranenud tingimused maine, ettevõtluskeskkonna ning maa ja hoonestuse osas
            (kasv kõigis 0,3 punkti), kommunikatsioonide osas on muutus hinnangus väiksem
            ning tööjõu osas jäänud samale tasemele. Analoogselt võib eeldada, et 2004.a.
            ettevõtlusuuringu tulemused näitaksid samuti kerget positiivset trendi.

            Kuna tööjõu pakkumisega seotud temaatika on üks olulistest investeeringu
            paigutumise tingimustest, vaatame seda allpool veel detailsemalt.

             Rahvastik ja hõivatus

             Tartu linna elanikkond seisuga 1.jaanuar 2004 oli 100 482 elanikku. Tartu linna
            elanikud moodustavad Tartu maakonna kogurahvastikust ca 68%.

            Alla 65-aastaste elanike osakaal on 85,3% rahvastikust ning kuni 18-aastaste
            osakaal 22% rahvastikust. Seega, on tööealise elanikkonna hulk Tartu linnas
            hinnanguliselt ca 64 tuhat elanikku, millele lisanduvad tagamaalt ehk Tartu linna
            ümbruskonna valdadest ja piirkonna teistest suurematest keskustest pendelrände
            alusel töölkäivad inimesed. Vastavalt 2000.aastal teostatud uuringule
            „Mõjualauuring Eesti 2000“ moodustasid pendelrändajad Eestis 18% kõikidest
            töölkäivatest inimestest. Tartu osas oli hinnanguline pendelrändajate osakaal
            7,8%. Arvestades viimastel aastatel aktiviseerunud teadlikku valikut elukoha
            eelistamisel linnalähedases maapiirkonnas, on pendelrändajate osakaal Tartu
            tööjõus eeldatavasti veelgi kasvanud.

            Tartu linnas registreeritud töötuse määr oli 3%24. Ühe kuu jooksul (november
            2004) registreeriti töötuna Tartumaal 2% elanikest; Tartu linnas on see arv
            mõnevõrra kõrgem – ca 3% (1540 inimest detsembris 2003.a.). Tartu tööhõive
            määr on tööjõustatistika andmetel 54,7% ja tööjõus osalemise määr 58%.

            Tartu linn on samal ajal teatud mõttes erandlikus positsioonis, kuna suure osa
            tööealisest rahvastikust moodustavad mitte-töötavad üliõpilased ning hõive

      24
         Statistikaameti andmed
                                                           65            struktuuri järgi on suur osa tööealisest rahvastikust hõivatud avalikus sektoris.
            Samuti on iseloomulik suur humanitaarvaldkonna kõrgharidusega inimeste
            osakaal. Tartumaal on Eesti keskmisest kõrgem hõivatus tertsiaarsektoris (66,7%
            võrreldes Eesti keskmise 61,7%-ga) ja madalam primaar- ja sekundaarsektoris.

            Tööjõud

            2003.aastal oli Tartus tööotsijaid 5183 inimest, kes enamuses (58%) kuuluvad
            vanusegruppi 25-49 eluaastat. Haridustaseme poolest on paremini hõivatud just
            spetsiifilise kutseharidusega töötajad (22% tööotsijatest) ja kolmanda
            haridustasemega inimesed (kõrghariduse ja keskeriharidusega tööotsijad
            moodustavad ca 14% tööotsijatest). Kõige suurem on tööpuudus
            üldkeskharidusega (35% tööotsijatest kuulub sellesse gruppi) ja   esimese
            tasemega haridusega inimeste hulgas (29%).
 Tartu piirkonnas
    on tegemist   Samaaegselt eksisteerib struktuurne tööjõupuudus, mille korral spetsiifilistele
    struktuurse
tööjõupuudusega –
            ametikohtadele on keeruline spetsialiste ja kõrgema kategooria oskustöölisi leida
 tööga hõivamata    – vabu töökohti 2003.a. oli 2360. Kohalikku tööhõiveametisse esitatud
   isikutel napib   tööjõupakkumistest moodustab ca 36% pakkumised oskustöölistele (sealhulgas
 oskusi ja teadmisi   masina- ja seadmeoperaatoritele). Puudus on eriharidusega spetsialistidest
     vajatavate  (tehnoloogid, insenerid jt).
     töökohtade
     täitmiseks.
            Tööjõu pakkumise vähesust spetsiifilises segmendis soodustavad ka suhteliselt
            piiratud valikuvõimalused tegevusala ettevõtete osas ning Tartu stabiilselt
            madalam keskmine palk võrreldes Eesti keskmisega (Tartu keskmine palgatase
            ületab Eesti keskmist haridus- ja sotsiaalsfääris ning ehituses).     Näiteks
            2002.aastal moodustas Tartu keskmine brutopalk töötlevas tööstuses Eesti
            keskmisest brutopalgast 98%. Kõikide majandusharude keskmiste brutopalkade
            erinevus on aga oluliselt suurem – nt. viimaste andmete kohaselt 2004.a III
            kvartalis moodustas keskmine brutopalk Tartumaal ainult 75% vastavast tasemest
            Tallinnas. Ettevõtja seisukohast on sellel ka positiivne aspekt kulu-eelise näol.
            Tartule iseloomulikud tingimused tööjõu pakkumisel ja nõudlusel on
            kokkuvõtlikult järgmised25:

              Hariduses on fookus suunatud humanitaar-valdkonna kõrgharidusele;

              Töötlevas tööstuses on puudus tehnoloogidest, tehniliste erialade keskastme
              spetsialistidest ja oskustöölistest;

              Ehkki keskmine brutopalk on madalam Eesti vastavast näitajast, on see
              tõusnud ja madalatele tootmiskuludele suunatud investorite jaoks hakkab
              odava tööjõu eelis kaduma;

              Kaugematest piirkondadest (tagamaalt) Tartusse töölkäimisel on takistuseks
              ühistranspordi puudumine või harv regulaarsus;


       25
        Järeldused tuginevad Statistikaameti andmetel, ümarlauadiskussioonil osalenud tööandjate hinnangutel ja
       Tartu tööturgu käsitlevatel järgmistel uuringutel: Tartumaa ettevõtlus 2003. Sotsioloogilise uurimuse
       kokkuvõte. Tartu, 2003; Tartu linna töötleva tööstuse hetkeolukord ja arengutrendid. ES Turu-uuringute AS,
       PW Partners. September 2001; Tartu ettevõtlus 2002. Sotsioloogiliste uurimuste kokkuvõte. Tartu, 2003.
                                                      66               Tartu kui tõmbekeskuse hinnatase ja elamispinna rendi- ja ostuhinna tase on
               tõmbeala vaesematele elanikele liiga kõrge (sisuliselt vajadus hinnatundliku
               segmendi elamispinna ja/või transpordi järele);

               Praegu on mitmetel ettevõtjatel erinevad koostöösuhted kutsekoolidega
               vajaliku oskustööjõu koolitamiseks;

               Ettevõtjad eeldavad avaliku sektori suuremat rolli sobiliku tööjõu
               koolitamisel ja selle kulu katmist alternatiivse ettevõttesisese protsessi puhul.

       11.2.    Olulisemad töötleva tööstuse ettevõtted ja hinnangulised võimalused
             koostöögruppide tekkimiseks

 Tartu ettevõtlus on   2003.a. moodustas Tartumaa ettevõtete eksport Eesti koguekspordist vaid 3%
 jätkuvalt suunatud   ning Tartu linna ettevõtete eksport 2,1%26. Ekspordimahud on enamike ettevõtete
   pigem kohaliku   puhul väikesed. Vastavalt AS EMOR poolt EAS tellimusel koostatud Eesti
      nõudluse   eksportööride uuringule 2003 on Lõuna-Eestis eksportööride hulgas keskmiselt
   rahuldamisele
   kaubanduse ja
             enam puidu- ja paberitööstuses, kergetööstuses ja kaubanduses tegutsevaid
       teenuste  ettevõtteid (kokku 432 ettevõtet). Samad tegevusalad on iseloomulikud ka Tartu
  valdkonnas, kui   piirkonna ettevõtjatele. Tartu suuremad eksportöörid töötlevas tööstuses on:
     ekspordile
suunatud töötlevale        AS Tarkon – mehaaniline metallitöötlus ning komplekteerimisteenused;
     tööstusele.       kuulub 85% Rootsi kapitalile (Hallberg Sekrom AB). Tarkon on Tartu
                 tingimustes edukas näide nn. Rootsi community tekitamisest ühe
                 tuumikettevõtte baasil, mille tulemusel on tekkinud erinevate
                 tegevusaladega   vastastikku   kasusaav   koostöömudel.   Tarkoni
                 koostöövõrgustikku on seotud gruppi kuuluv metallitöötleja Tarkon
                 Lehtmetalli AS, tööriistade ja plastmassdetailide valmistaja NPP Eesti AS,
                 metallivalu teenust pakkuv EBÖ Eesti AS, tööstusliku otstarbega klaasi
                 tootja Glaskomponent AS ja gaasiseadmete osade tootja Primus Eesti OÜ.
                 Kõigi ettevõtete puhul eksisteerib seotus Rootsi kapitaliga ning tegevus on
                 suunatud ekspordile. Töötajate arv 2003.a. – 533 töötajat.

                 AS A. Le Coq Tartu Õlletehas – õlle ja karastusjookide tootmine, kuulub
                 Soome Olvi OY-le. 2003. aastal omandas A. Le Coq teise Tartumaal
                 asuva eduka joogitööstuse – AS-i Ösel Foods ja ühendab firmad ühise
                 ärinime alla 2007.aastaks. Samasse gruppi kuuluvad ka 2 õlletehast Lätis
                 ja Leedus. Lisaks siseturu teenindamisele fookus suunatud ekspordile –
                 eelis spetsialiseerumisel grupisiseselt mitte-alkohoolsete jookide
                 segmendis. Klastri tekitamise võime piiratud; võimalikud sünergiad
                 piirkonna toiduainetööstuse teiste ettevõtetega – AS Salvest, AS Pere
                 Leib. 2003.a. pakkus tööd 256 inimesele.

                 AS Ilves-Extra – spordi- ja vabaajarõivaste tootmine; kuulub Eesti
                 kapitalile; vahepeal oli 3 aastat osanikuks Rootsi investeerimisfond
                 Estinvest. Müük suunatud olulises osas välisturgudele. Tehnoloogiliselt
                 hästi arenenud ning hea tootmisbaasi ja kvalifitseeritud tööjõuga.
                 Võimalik huvi tehnoloogiliste laborite osas; rõivatööstuse teiste
                 ettevõtetega koostöövõrgustiku tekitamise võime arvestades tehnoloogilist
       26
         Statistikaameti andmed
                                         67    protsessi ja vajaminevaid sisendeid suhteliselt piiratud. Töötajaid 2003.a. –
    451.

    AS Sangar – päevasärkide ja pealisrõivaste tootja; kuulub Eesti kapitalile.
    Vahepealse laiema sortimendiga tootmine on taas fokuseeritud peamiselt
    päevasärkide segmendile. Tegevus suunatud ekspordile ja enam
    omatoodangu ekspordile eesmärgiga vähendada allhanketeenuste
    osakaalu. Sarnaselt eelmisele tunneb puudust tekstiililabori olemasolust
    Eestis. 2003.a. töötajaid 424.

    AS Tarmeko – Eesti suurim mööblitootja ja Tartu suurim tööandja (933
    töötajat 2003.a.), kuulub Eesti omanikele. Ekspordib toodangust ligi 80%.
    Viimastel aastatel tootmisprotsessi moderniseerinud ja laiendanud tegevust
    uutes segmentides (nt. pehme mööbel). Tootmisprotsessi ulatusest
    tingituna võime tekitada koostöövõrke sama tööstusharu teiste ettevõtetega
    suhteliselt hea. Võimaliku ümberkolimise puhul Ravila tööstusalale
    võimalik koondada huvitatud väiketootjaid. Klastri tuumikettevõtte roll on
    klastri tekitamisel väga oluline – vastastikune positiivne tulem peab olema
    selgelt tunnetatav, et tekitada tuumik-ettevõttes piisavat püsivat
    motivatsiooni koostöövõrgustiku ülesehitamisel. Võimalik vastastiku
    kasumlik koostöö teiste puittoodete ja puitehitusmaterjalide tootjatega
    (spetsialiseerumine, vastastikused allhanketeenused, haakuvate tellimuste
    täitmine).

    Kodumajatehase AS – puidust kokkupandavate majade ja nende
    elementide tootmine. Töötajate arv 2003.a. 213 töötajat. Tegevus suunatud
    ca 95% ulatuses ekspordile – suuremad turud Norra, Rootsi, Soome.
    Ulatuslikud suhted allhankijate ja komponentide tootjatega. Lähtudes
    tehnoloogilisest protsessist võime teiste haakuvate valdkondade
    ettevõtetega koostöövõrgustikke luua suhteliselt kõrge. Ei ole huvitatud
    vertikaalsest laienemisest omandamiste kaudu. Samas, omab positiivset
    kogemust koostöös Eesti teiste töötleva tööstuse ettevõtetega välisturge
    varustada – nt. Kodumajatehas toodab majaelemendid ja Arens-Mööbel
    köögisisustuse.

Ülaltoodud valik on üksikud näited Tartu töötleva tööstuse suuremate ettevõtete
profiilidest. Uuema aja majandusteooriad klastrite osas väidavad, et klastri tekke
ja toimimise peamiseks „ankruks“ suurema osa tööstusharude jaoks tundub olevat
kvalifitseeritud tööjõud nii tippjuhtide kui kesktaseme spetsialistide näol; info- ja
biotehnoloogia ning teadmismahuka tootmise ja innovatsiooni puhul aga nn. staar-
teadlased, kelle ümber kogu võrgustik koondub.

Seni on uute tööstusharude ettevõtteid siiski Tartus vähe ning nende müügimaht
eksporditurgudel ning töötajate arv on ka veel madal. Üheks üle-ekspluateeritud
edukaks näiteks on AS Quattromed, mille puhul ettevõte ehitatigi üles Tartu
Ülikooli ja Eesti Biokeskuse teadusbaasile ning suutis areneda edukaks tootjaks
spetsiifiliste uuringute ja toodete valdkonnas.

Samas on mitmed teised sarnase profiiliga ettevõtted jätkuvalt väga väikesed ning
sumbuvad start-up faasi või edasise arengu rahastamise raskustes. Teiselt poolt on
                                                     68            probleem ka Eesti teaduse üldiselt liigses fokuseerituses alusuuringutele;
            rakendusuuringute tulemuste kommertsialiseerimise osas on veel pikk tee, ent
            esimesed arengud on tehtud ja EAS-i tehnoloogia arenduskeskuste programmi
            kaudu, mis on üheks sisuliseks võimaluseks klastrite tekitamisel nn. uutes
            tööstusharudes. Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite kaasfinantseerimisel
            otsustati finantseerida järgmisi rakenduslikke arenduskeskusi27:

                1) Vähiuuringute tehnoloogia - vähi varajase diagnoosi meetodite
                arendamisele ning uue põlvkonna vähiravimite väljatöötamisele; projekti
                ettevõtluspartnerid - ProSyntest AS, Celecure AS, Inbio OÜ, Vulpes OÜ,
                Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA;

                2) Nanotehnoloogia - mõõteseadmete ning sensorite väljatöötamisega;
                seotud ettevõtted - Mikromasch Eesti OÜ, Evikon MCI OÜ, Maico
                Metrics OÜ, NexTech Supply OÜ, KTEK International Co;
   Tehnoloogia       3) Eesti keeletehnoloogia - arvutitugi suulisele ja kirjalikule eesti keelele;
 arenduskeskused        ettevõtluspartnerid - Voicecom OÜ, EMT AS, Tilde Eesti OÜ;
     toetavad
koostöövõrgustike
 ja klastrite teket      4) Tervislike piimatoodete tehnoloogia - toorpiima kvaliteedi tõstmine
uutes tehnoloogia-       ning samuti tervislike piimatoodete väljatöötamine; ettevõtluspartnerid -
      põhistes      E-Piim, Visgenyx OÜ, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Starter ST OÜ;
  tööstusharudes.
                5) Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia - erinevate toiduainete kvaliteedi
                tõstmisele ja säilivusaja pikendamisele; partneriteks - Kalev AS, Kohuke
                AS, Tallinna Piimatööstuse AS, Salutaguse Pärmitehase AS, Proekspert
                AS;

                6) Elektroonika-, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad - sardsüsteemide
                arendus; ettevõtluspartneriteks - Artec Group OÜ, M&T Elektroonika OÜ,
                Emros OÜ, Elvior OÜ, IBEKS OÜ, ELI OÜ, Girf OÜ, D-Codex OÜ,
                EMT AS, Regio AS, Mobi Solutions OÜ.

            Selleks, et analüüsida Tartu piirkonnas klastrite tekke võimalusi ja vajalikke
            tingimusi nii traditsioonilistes töötleva tööstuse kui nn. uutes tööstusharudes,
            oleks vajalik läbi viia täiendav uuring (nt. INNOCLUS II projekti raames masina-
            metalli- ja aparaaditööstuse osas), mis keskenduks klastri tekkeks vajalike
            kriitiliste tingimuste olemasolu analüüsile Tartu tingimustes. Kriitilisteks
            tingimusteks on eelkõige sobiva profiiliga ankur-ettevõtete võtmeisikute
            teadlikkus ja suhtumine kobarvõrgustumise positiivse mõju osas.

     11.3.    Kutseharidus

            Tartu kutseharidus on suunatud valdavalt kolmanda haridustasemega
            (kutsekõrgharidus, bakalaureuseõpe, magistriõpe, doktoriõpe ja keskeriharidus)
            spetsialistide ettevalmistamisele. Tartu linn on tuntud ja tunnustatud kui
            akadeemilise kõrghariduse ja teaduse kants. Tööstusettevõtete vajadustele
            vastavat tööjõudu valmistavad Tartu piirkonnas ette:


     27
        EAS andmetel.
                                       69    Tartu Kutsehariduskeskus

    Tartu Ülikool

    Eesti Põllumajandusülikool.

Tartu Kutsehariduskeskuse näol on tegemist Tartu 4 kutseõppeasutuse
ühendamisega alates 1.sept.2002.a. - Tartu Ehitus- ja Kergetööstuskool, Tartu
Tööstuskool, Tartu Teeninduskool ning Tartu Õppekeskus. Õppekavas on mitmed
toiduaine-, masina- ja metallitööstuse-, rõivatööstuse ja puidutööstuse valdkonna
kutsekoolitus nii põhi- ja keskhariduse omandanutele eesti ja vene keele baasil.
Täpsem ülevaade tööstuse vajadustele suunatud õpetatavate erialade lõikes on
esitatud lisas 15. Pakutakse täiskasvanute täiend- ja ümberõpet.

Tartu ettevõtlus 2002 uuringus toodi välja järgmised kutseharidust puudutavad
seisukohad ja hinnangud:

    Kutsekoolide lõpetanuid võtavad tööle eeskätt suuremad firmad.
    Väiksemate firmade puhul on tegemist pigem üksikjuhtumitega. Pidevalt
    on Tartu kutsekoolilõpetajaid tööle võtnud vaid 9% ettevõtetest.

    Tartu kutseharidussüsteemis pakutav vastab rohkem suurfirmade
    nõudmistele. Ka on suurfirmad rohkem rahul pakutava kaadri tasemega.
    Väikeettevõtete puhul palgatakse vajalik tööjõud sageli ajutiselt või
    tellitakse teenus teistelt ettevõtetelt.

    Pidevat sidet koolidega peavad eeskätt suurfirmad. Suurfirmad pakuvad
    kutseõpilastele ka stipendiumivõimalusi. Väiksed firmad ei huvitu
    stipendiumi maksmisest, seda eelkõige vahendite nappuse tõttu.

    Paljud väikefirmad nõuavad spetsiifiliste oskustega kaadrit, mida ei olegi
    Tartu linnas otstarbekas kutsekooligrupina koolitada, kuna tööjõuvajadus
    on niivõrd väike.

    Ettevõtjate kaadrisoov avaldub eeskätt metallitöötluserialadel     ja
    teeninduses, palju soovitakse ka ehituserialadel lõpetanuid       ja
    toiduvalmistamisega seotud erialasid.

    Erialade ettevalmistus võiks olla laiema profiiliga, kuna paljudes
    väikeettevõtetes tuleb ühel inimesel täita mitmesuguseid tööülesandeid,
    vahendite puudumise tõttu aga ei saa alati palgata antud töölõiku tundvaid
    spetsialiste.

Tartu tööstusettevõtetest on Kutsehariduskeskusega koostööd teinud tööjõu
sihtotstarbeliste ümber- ja täiendõppe projektide raames Ahltronix (koolitati 120
elektroonikaseadmete koostajat), AS Ilves-Extra (õmblejad), AS Tarkon
(koostelukksepad), AS Tarmeko (polsterdajate koolitus). Projekti „PHARE 2002:
Õpipoisikoolituse süsteemi ja võrgustike arendamine Ida-Virumaal, Lõuna-Eestis
ja saartel“ raames osaleb Tartu Kutsehariduskeskus õpipoisikoolituse projektis,
mis on otseselt suunatud töötleva tööstuse vajadustele vastavale praktiliselt
ametiõppele.
                                                          70             Lähtudes piirkonna tööstusettevõtete vajadustest käivitati mehhatroonika
             tasemeõpe ja loodi mehhatroonika õpetamiseks vajalik materiaaltehniline baas.
             Uue eriala avamise eesmärk on kindlustada ettevõtted kvalifitseeritud tööjõuga
             mehhatroonika valdkonnas.

  Traditsiooniste    Metalli ja masinaehituse sektorile vajaliku tööjõu koolitamiseks osaletakse
 töötleva tööstuse    projektis Innoact, mille eesmärkideks on kontaktide ning koostöövõrgustiku
   alade osas on    loomine Eesti metalli- ja masinatööstuse ettevõtete vahel; välja selgitada sektori
     keskastme    tööjõuvajadus kuni detsember 2006. a. ning viia läbi erialane koolitus töötutele -
   spetsialistide -
   tehnoloogide,    60% koolituse lõpetanutest leiab töökoha uuringus osalenud ettevõtetes.
inseneride osas on    Projektiga on hõlmatud Tartumaa, Harjumaa ja Ida-Virumaa.
 pakkumine väga
      piiratud.   Tartu Kutsehariduskeskuse poolt välja pakutud ettepanekud ja võimalused28
             kutse- ja ametiõpet ettevõtete vajadustest lähtudes paremini korraldada:

                 Praktikajuhendajate leidmine;

                 Tootmisvaldkonna õpetajatele lisatasude maksmine, et saaks häid
                 meistreid õpetama;

                 Ettevõtete  tootmisbaaside      kasutamine    spetsiifilistel  erialadel
                 ettevalmistamiseks.

             Tartu Kutsehariduskeskuse võime oskustöölisi välja koolitada erinevate kursuste
             lõikes on ca 3000 inimest aastas.       11.4.    Tartu kõrgkoolide roll innovaatilise ja teadmismahuka tööstuse arendamisel

             Kõrgtehnoloogial ja teadmismahukal tootmisel tugineva tööstuse rajamist
             Tartusse toetavad oma ala parimad teadlased nii meditsiini-, biotehnoloogia-,
             füüsika- ja keemiateaduse valdkonnas peamiselt Tartu Ülikoolis, Eesti
             Põllumajandusülikoolis ja Tallinna Pedagoogikaülikooli Ökoloogia Instituudi
             Tartu osakonnas. Teaduse arendamisega tegeletakse instituutide ja teaduse
             tippkeskuste tasemel, lisaks on TÜ ja EPMÜ teaduskonnad kaasatud ka
             tehnoloogia   arenduskeskuste   (TAK)  programmi    ja  mitmetesse
             koostöövõrgustikesse. Teadustöö edukamatest koostööprojektidest on sündinud
             Eesti Biokeskus ja SA Eesti Geenikeskus.

             Lisaks teaduslikele alusuuringutele on hakatud järjest enam tähelepanu pöörama
             uute tehnoloogiate väljatöötamisele, rakenduslike uurimisgruppide loomisele ja
             spin-off-firmade tekitamisele. Ülevaade Tartu ülikoolide rakenduslikest
             uurimisgruppidest, nende uurimisteemadest ja koostöösoovidest on esitatud
             http://www.tuit.ut.ee/files/infomaterjalid/rakenduslike%20uurimissuundade%20a
             ndmebaas.pdf.

             SA Tartu Teaduspark on oluline kaasa-aitaja teadus- ja teadmismahuka ettevõtluse
             tekkele ja arengule. Tartus paikneb ka Sihtasutuse Archimedes

       28
         Kohtumisel Tartu Kutsehariduskeskuse direktori asetäitja Jaan Kulveriga
                                                    71     Innovatsioonikeskus, mis on Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni
     tugistruktuur. Lisaks on algatatud ja osaletakse mitmetes programmides, mille
     eesmärgiks on innovatsiooni edendamine ja teadustegevuse tulemi rakendamine
     praktilisel tasandil.

          Tartu Regiooni Innovatsioonistrateegia (TRIS) – eesmärgiks on regiooni
          ettevõtete konkurentsivõime kasv. Innovatsiooni soodustamiseks on
          käesolevas strateegias välja pakutud neli tegevussuunda: inimkapitali
          arendamine, võrgustumise toetamine, võtmesektorite arendamine ja
          infrastruktuuri parandamine;

          INNOCLUS II - keskendub klastriarendusele läbi spetsiifiliste uuringute
          antud metalli-, masina- ja aparaaditööstussektoris). Peamised tegevused:
          1. Majandusklastri uuring ja analüüs sektoris 2. Integratsiooniklastri
          uuring ja analüüs 3. Koostöövõrgustiku uuring ja analüüs. 4. Seminarid -
          üks Tartus, teine Tallinnas. 5. Õppereisid: Üks Eestis, teine Soomes;

     Koostöö osas teadusasutusega on ettevõtjate hinnangud üldiselt toetavad ja
     positiivsed29. Kui suurettevõtetest kasutas 43% viimasel paaril aastal teadurite abi,
     siis väikeettevõtetest kasutas taolist abi vaid 26%. Ka töötleva tööstuse ettevõtete
     juhtide ümarlauadiskussioonil30 tulid välja seisukohad, et enim on koostööd Tartu
     Ülikooliga tehtud kaasates tudengeid ettevõtte jaoks huvitavad nn. pehmet
     valdkonda (majanduskeskkond, marketing, finantsid) uurima, kui sihtsuunitlusega
     rakendusuuringute ja tootearenduse valdkonnas. Mõned ettevõtjad (nt. Estiko-
     Plastar) on alustanud koostööd ka Tallinna Tehnikaülikooliga välja töötamaks
     uusi tooteid ja analüüsimaks nende omadusi.

     Kui üldises plaanis peavad ettevõtete juhid Tartu ettevõtluse ning linna
     kõrgkoolide ja teadusasutuste koostööd oluliseks, siis konkreetse ettevõtte tasandil
     see paraku ei peegeldu. Seni on vastavate tegevusalade ettevõtteid siiski Tartus
     vähe ning nende müügimaht eksporditurgudel ning töötajate arv on ka veel madal.

     TRIS programmi raames uuriti ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste
     koostööd Eestis31. Selle uuringu tulemuste kohaselt on teadusgruppide poolel huvi
     pideva koostöö vastu olemas. Aktiivsemad teadlastest ettevõtjad on juba loonud
     endale kommertsiaalse väljundi. Aktiivse ja püsiva tulemusliku koostöö
     tegemiseks soovitatakse ettevõtetel rohkem püstitada keerukaid ärieesmärke ja
     arenduseesmärke. Probleemiks ongi arendustegevuse eesmärkide püstituse
     puudulikkus ja oskamatus. Samuti teadmatus, millised on ülikoolides nn
     tuumkompetentsi (core compentence) valdkonnad, kus teaduslik tase on
     saavutanud lokaalse maksimumi ning teadusgrupp otsib aktiivselt väljundit
     kommertsstruktuuridesse. Samas ei ole tänasel hetkel ülikoolid võimelised
     algatama ega edasi arendama uusi ideid ning läbimurde tehnoloogiaid. Eestis
     puudub ka maailmaturu tundmine vastavas valdkonnas. Küll on aga võimalik
     ettevõtetele suunatud uute toote või teenuse arendus, mis tagab ettevõtete
     heaolu kasvu käibe, kasumi või suurema turuosa näol.

29
  Tartu ettevõtlus 2002. Sotsioloogiliste uuringute kokkuvõte. Tartu, 2002.
30
  Toimus Tartu Tööstuspargi uuringu raames Tartu Raekojas, 21.oktoobril 2004. Vt. Lisa 1osalejate kohta.
31
  Tartu Regionaalne Innovatsioonistrateegia. Ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste koostöö uuring.
Lõpparuanne. Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituut. Tartu, 2003.
                                                         72
Lisa 1. Nimekiri osalejatest Tartu Raekojas 21.oktoobril 2004.a.
toimunud Tartu Tööstuspargi ümaralauadiskussioonil

   Jrk Firma nimi           Osales    Valdkond                Esindaja
    1  Baltiklaas            jah   ehitusmaterjalitootmine(93%)      Raido Kõiv
    2  Columbia-Kivi           ei   ehitusmaterjalitootmine         Raivo Rand
    3  Estiko2              jah   kinnisvara, tootmine          Ain Tammvere
    4  Ilmre               ei   saematerjali tootmine          Robert Tagel
    5  Ilves-Extra            jah   rõivatööstus(100%)           Arvo Kivikas
    6  Kodumajatehase2          jah   ehitus(100%)              Lembit Lump
    7  Kroonpress            jah   trükitööstus(95%)            Andres Kull
    8  Lasita2              ei   ehitusmaterjalitootmine(72%)      Jaak Võsu
    9  Ordi               jah   infotehnoloogia(100%)          Sulev Sisask
    10  Rait2               jah   puit, tootmine             Ivar Dembovski
    11  Saint-Gobain Sekurit Eesti   kohtumine  tootmine                Andi Kasak
    12  Samelin              jah   jalatsite tootmine           Leida Kikka
    13  Sangar2              jah   rõivatööstus              Triin Kaasik
    14  Tarkon              jah   elektrotehnika             Villu Ehrlich
    15  Tarmeko              ei   mööblitootmine(56%)           Jaak Nigul
    16  Tarmetec             jah   autotarvikute tootmine         Toomas Lepp
    17  Tartu Maja Betoontooted      jah   ehitusmaterjalitootmine(95%)      Vallot Mangus
    18  Tartu Õlletehas          ei   toiduainetööstus            Tarmo Noop
    19  Ahltronix Eesti        kohtumine  tootmine                Anja Rouhiainen, Ants Tuisk
    20  Quattromed            jah   diagnostiline tegevus, laboriteenused  Erki Mölder
    21  Estre               ei   tootmine                Olavi Laaneleht
                                                      73
Lisa 2.   Intervjuude memod
Rootsi Eksportnõukogu
Petra Martinsson

  Keskmiselt tuleb kuus 4-5 Rootsi ettevõtet Eestisse – erinevad suurused (ka ühe mehe firmad), erinevad
  tegevusvaldkonnad;
  STC viib regulaarselt läbi ärikliima uuringuid (2004 on veel tegemisel), 2003 paranesid Eesti näitajad
  enamikus valdkondades: oluliselt tööjõu ja teede kvaliteedi osas, vähem valitsuse efektiivsuse ja tollide
  osas (tollid paranevad 2004). Tööjõud oli 2002 märgitud suurema probleemina (50%), 2003 langes
  36%-le;
  Tehakse võrdlusi Läti ja Leedu (ja Poolaga): Eesti ärikliima on oluliselt parem (seda näitab ka Eesti ligi
  2x suurem kaubavahetus Rootsiga);
  Eesti positiivsed küljed: ettevõtete asutamine lihtne, keeleprobleem väiksem, infrastruktuuri probleemid
  väiksed, logistika Rootsiga toimib;
  Samas saab Eesti imagot Rootsis veel parandada, sest senini olid uudised lehtedes Eestist valdavalt
  kriminaalse taustaga. Alles viimasel ajal tulevad positiivsemad uudised – siit marketingistrateegia:
  promoüritustega (seminarid, infopäevad) tuleks minna Rootsi, kaasata piirkonna ettevõtjate liite,
  kaubandus ja tööstuskodasid ning Eesti saatkonda;
  Piirkondadest eelistatakse Tallinna (suur samm on Rootsist välja tulek, edasi minna vajab uut julgustust),
  siis Tartu ja Pärnu. Ida-Viru ilmselt kardetakse – marketingistrateegia: rootslastele tuleb müüa tuleb
  turvalisust;
  Sektorid: kõik sektorid kaaluvad tulekut, peamine põhjus palgakulu. Paljud ettevõtted teostavad
  lõppkomplekteerimise Rootsis või toodavad Skandinaavia turu jaoks – seega on logistika Rootsi
  seisukohast oluline ning suur eelis on sadama lähedus (Tallinn);
  Eelistatakse kindlalt rendipindasid – sellega võiks Tartu TP teha unikaalse struktuuri (kaasata arendaja,
  kes teeb rendipindasid);
  Ehitamise ja maa hinnad on Eestis oluliselt madalamad;
  KOV-ide uuring: hinnangud jagunesid ühtlaselt nii positiivsele kui negatiivsele poolele. Negatiivne on
  see, et ei olda valmis teenindama ettevõtjat. Suhtlemine inglise keeles on probleem;
  Tartuga on positiivne kogemus planeeringute asjus – tehti kiirest, samuti Pärnus; Tallinnas on kehvem;
  Tartus on väike rootsikeelne keskkond tekkinud Tarkoni ümber;
  Rootsi ettevõtetele on oluline töötajate olmeruumid ning ülemused peavad olema töötajate lähedal
  (demokraatlikud ettevõtted);
  Raudtee lähedus ei ole reeglina oluline. Kauba vedu toimub autotranspordil – Tln-Trt tee on oluline
  takistav tegur Tartusse tulekul – linn peaks maantee rekonstrueerimist aktiivselt suruma;
  Tartus palgakulu madalam kui Tallinnas;
  Tööstuspargi planeerimisel on oluline laienemisvõimaluse säilitamine – alguses tullakse väiksemate
  mahtudega.


Finpro
Mika Wilen

  Teatavat aktiivsuse kasvu võib viimasel ajal täheldada, kuid mitte olulist;
  Palju on liikumist teenuse sektoris. Tööstustes tulevad tööjõumahukad tootmised, eraldi võiks välja tuua
  elektroonika;
  Eelistus on Tallinn: tööjõud, lähedus, ühendus Euroopaga, linnavalitsuse teenuste tase on hea;
  Kuna Tallinn hakkab küllastuma investoritest – tööjõud lõpeb, läheb kalliks - siis vaadatakse rohkem
  sisemaa poole;
  Soomes ei tunta siiski Eestit ja siinseid äritegemise võimalusi väga hästi – v.a. ehk Tallinnat;
  Tööstuspiirkondade arendajad võivad olla ka ehitusfirmad (a’la Skanska St.Peterburis);
  Marketing- tutvustusseminarid eelnevalt väljaselgitatud sihtgruppidele on hea idee. Finpro koos oma
  koostööpartneritega (TE-Keskus.fi, DevCent for Technol., SITRA) saab aidata korraldamisel ja
  sihtrühma määramisel. Partneriks võiks võtta ka EAS-i;
  Eelistatud on rent;
  KOV-idel on arenguruumi, paremini on teenindamine arenenud Tallinnas;
                                                       74  Infrastruktuur: probleem Eestis, standardid ei ole tihtilugu samad mis Soomes (näiteks
  telekommunikatsiooni valdkonnas).


Saksa-Balti Kaubanduskoda
Heiki Sirkel

  Süstemaatilist/sihiteadlikku Eestisse tulemist ei ole – seiklejad, sidemetega inimesed, emotsionaalsed
  otsused. Kui uuritakse turgu, siis uuritakse kogu Baltikumi, Eesti ei eristu. Näide investeeringust: Tartu
  Lõunakeskuse lähedale Saksa puidutööstus, 3000 m2, asukoha valikul põhjuseks – eestlannast naine;
  Lätis (700-800) ja Leedus (1200-1300) on rohkem Saksa ettevõtteid (Eestis ~200) – omavalitsused/riik
  pingutavad rohkem Saksa investeeringute saamiseks, Eestis vastutulemist ja soodustuste tegemist väga ei
  ole. Lätis ja Leedus aktiivsem turustus, vastutulek;
  Samal ajal hindavad Saksa investorid Eesti ettevõtluskliimat tunduvalt paremaks (vt. uuringut).
  Seadusandlus on korras. See tuleks ära kasutada. Teeninduse taseme parandamine;
  Eesti reklaamitud eelised, palk ja maksud, ei toimi üksinda ja iseenesest (oluline: edastada sõnum, et
  ettevõtjad on siia oodatud);
  Saksa investorite jaoks on Eesti nõrkuseks (võrreldes Läti ja Leeduga) kaugus Saksa turust: reeglina
  toimub tootmine Saksa turule;
  Teenuste taset KOV’ides tuleks tõsta;
  Marketing:
       o Turustus seminaride kaudu Saksamaal ei toimi, küllastumine;
       o Firmade vajadused tuleks täpsemalt välja selgitada ja pakkuda sihtgrupile vajadustele
          profileeritud infot, uurida rahastamisvõimalusi (a’la Põlva konservitehas, struktuurifondid).
          BSKK võiks toetada, ära tuleks kasutada EAS-i esindaja (Toomas Tohv Hamburgis);
  Saksamaal on tööstuspargid looduslikult kenad piirkonnad;
  Hinnad Tänassilmas on täna Saksamaa tasemel (riiklik toetus tööstustele?);
  Saksa firmad eelistavad maa ostu rendile – tuleneb ka nende väiksusest;
  Saksa firmad Eestis suhteliselt väikesed: väikesed kinnistud;
  Tartu Ülikool: ei ole tähtsust omanud nendele tööstustele, mis on tulnud;
  Saatkonnas tegeleb majandusasjadega Bettina Carnbach, kuid saatkond on vähem majanduskontaktide
  vahendamisele orienteeritud kui BSKK.


Norra Kaubanduskoda (Innovation Norway)
Tiina Link, Madis Rausi

  Norra läbiviidud uuringu kohaselt on ca 20% Norra ettevõtetest mõelnud ümberkolimise peale –
  põhjusteks konkurentsivõime säilitamine; tegelik kolimine toimub ajendatud konkreetsest vajadusest,
  niisama ringi ei vaadata; suurem osa Norra ettevõtetest on väiksemat sorti pere-ettevõtted –
  konservatiivse suhtumisega;
  Edukas suhte loomine toimub pikaajalise koostöö baasil – tavaliselt algab suhe allhanketeenuse
  pakkumisest;
  Algfaasist asutamise asemel eelistatakse moodustada pigem ühisettevõte või omandada tuntud ettevõte,
  kellega tehtud allhankefaasis koostööd;
  Peamised sektorid, millest võib huvituda – tekstiil ja nahk, puit, metall – allhanketeenuste pakkumine;
  Norra ettevõtted hindavad Baltikumi kõrgelt – eelisteks paindlikkus ja hea suhtlemine;
  Positiivsed näited Norra investeeringutest Glamox HE, Larvik Cell, tuulepargid, Kverneland, Smead
  Eesti, Polimoon;
  Norra riiklik investeerimisfirma (www.siva.no) on kaasinvesteerinud mitmetesse tööstusparkidesse Lätis
  ja Leedus (turu suurus on eeliseks); võimalik kaasata konkreetne tugi tööstusparkide puhul;
  Võimalikud projektid ja partnerid: koostöö põllumajandusülikooliga metsaressurssi haldamise ja
  hindamise vallas; tuulepargid, tselluloosiprojekt, Tartu meditsiinikeskuste baasil Norra tervisekeskused;
  Norra Kaubanduskoda käitleb aastas ca 400 päringut; korraldab aastas ca 20-25 üritust (potentsiaalsed
  marketingivõimalused).
                                                      75Briti Saatkond
Ketevan Moseshvili, William Elliot

  Saatkond ei tegele aktiivselt Briti outward investeeringute nõustamisega, sest Suurbritannia riiklik
  poliitika ei ole soodustada investeeringute väljumist ja tootmise ümberpaigutamist madalama
  kulutasemega riikidesse;
  Reaalselt eksisteerib kõrge kulutaseme ja konkurentsivõime säilitamise probleem;
  Saatkonda tuleb aastas ca 10-20 päringut Eesti investeerimiskliima ja võimalike koostööpartnerite kohta.
  Tavaliselt suunatakse edasi EAS-i; Briti-Eesti Kaubanduskoda seob juba tegutsevaid ettevõtjaid;
  EAS esindaja Londonis on teinud head tööd;
  Huvitavad sektorid – insenertehnilised alad, metallitööstus, plastitööstus, IT-valdkond, tekstiilitööstus;
  tööstusparkide teema ei ole eriti aktuaalne;
  Eelis võib seisneda logistikas Vene turu jaoks; asukoht peab toetama kiiret, head ja ajaliselt täpset
  varustamist;
  KOV osas – eelistatakse ja kasuks tuleks personaalne kontaktisik, kes valdab inglise keelt ja oleks nn.
  käehoidja rollis – aitaks nn. administratiivsetest probleemidest edukalt üle;
  Marketing tööstuspargi puhul – ei ole mõtete kõigile suunata; valida konkreetsed maakonnad (nn.
  sõprusmaakonnad), kellega sidemeid sügavamalt arendada ja pakkuda siis konkreetseid võimalusi välja
  – oluline on saada potentsiaalselt huvitatud isikud Eestisse kohapeale tutvuma ja siis olukorda
  tutvustada;
  Müügis on personaalne suhe ja mouth-to-mouhth marketing väga oluline; kasutatakse erafirmadest
  investeerimisnõustajaid, kes on „käehoidja“-rollis;
  Viimasel ajal on tekkinud tööstuskinnisvara investeerimisest huvitatud firmasid/investoreid; EAS kaudu
  on tutvumas käidud Jõhvi Tööstuspargiga.


SHG Group
Piret Karmo

  SHG on Briti päritolu ärinõustamisfirma, mis keskendub strateegilisele ostule, marketingile ja
  outsourcingule; sektorid – insenertehnilised alad, tekstiil, puit, elektroonika; Piret Karmo on töötanud
  EAS-i välisinvesteeringute agentuuris 7 aastat, sealhulgas EAS esindajana Londonis 2 aastat; tegeleb
  Briti investorite päringute vahendamisega ja nõustamisega investeeringute ümberpaigutamisel;
  Peamine argument asukoha valikul Eestis on sobiva kvalifikatsiooni ja palgatasemega töötajate
  olemasolu piisavas ulatuses (sobib ka ümberõppe tulemusel), samas ei ole ükski ettevõtte ei ole enne
  selle otsuse tegemist väga detailidesse tööjõu-uuringutesse laskunud, piirdutakse suhteliselt üldise
  infoga- kui suur on üldine tööjõupakkumine, töötus, keskmine palk, koolituse võimalused;
  Tööjõu hind on Briti ettevõtete jaoks nii soodne, et kui on tegemist mõne spetsialisti hankimisega, siis
  seal mänguruumi jätkub;
  Nõutavad tingimused asukohamaal sõltuvad investeeringu liigist, nt. energiamahukas v ressursimahukas
  tootmine -erinevad prioriteedid;
  keskmiselt kaalutakse ümberkolimist/asutamist keskmise suurusega ettevõtete osas (50-200
  töötajat);suuremaid projekte (a la autotööstus) Eesti ei kanna välja;
  väga tüüpiline Briti ümberkolija on SME, kes ei ole asukohariigis masstootja st kulud on alati küsimus ja
  üha rohkem edaspidi;
  Ümberpaiknemise otsustamisel on oluline sobiva lahenduse leidmine - kas ost või rent see sõltub juba
  rohkem ettevõtte iseloomust ja taustast, kuidas finantseeritakse jne;
  Reeglina: tööjõukuludele orienteeritud liikuvad ettevõtted (nt. elektroonika), kes kolivad paari aasta
  pärast edasi ida poole (veelgi odavam tööjõud) - ei osta;
  Samas, kuna Eestis on maa hind madal st põhimõtteliselt hea investeering, ka
  kulud proportsionaalselt väikesed, siis paljud eelistavad ka osta;
  Keskmine vajatava maa ja hoone pinna suurus sõltub ettevõtte tootmise iseloomust- raske keskmist välja
  tuua;
  Aegade jooksul on olnud hästi palju 1000-2000 m2 rentijaid- masinaehitus. Nüüd on olnud mitu projekti
  järjest mitmete hektarite ostjad- suured valmis- ja pooltoodangu laod;
  Tähtis on etapiviisilise laiendamise võimalus (algul tegevus väiksemas ulatuses ja võimalik kasvada
  territooriumi osas);
                                                      76  Väga oluline on asjaajamise kiirus - harilikult on vaja „eilseks“ st detailplaneeringuga,
  kommunikatsioonid võimalikult krundi lähedal + muud load kiiresti;
  Ehituse hind on teema, mis on korduval üles kerkinud: eesti ehitushinnad on nimelt võrreldavad briti
  omadega ja pole leidunud loogilist põhjust;
  Sobiva asukoha jaoks on väga oluline infrastruktuuri olemasolu (juurdepääsuteed, elektrivõimsus, vee- ja
  kanal. trassid) + kiire sideliini ja interneti püsiühenduse olemasolu;
  Tugiteenuste olemasolu (nõustamisteenused, sekretär, juristiteenused) ei ole nii vajalik, kuna neid
  teenuseid ostetakse nagunii oma partnerilt sisse;
  Väikeettevõtte puhul sageli tugiteenuste- projektijuhtimine/nõustamine, raamatupidamine, juurateenus-
  paketi pakkumine oluline, sest juhtimismeeskond on väike- pole eraldi inimest välja panna
  laienemisprojekti juhtimiseks ja kogemusi erinevalt suurtest rahvusvahelistest ettevõtetest vähe.
  Tööstuspargi või ala puhul ei ole oluline klastri tekkimine otseselt sel territooriumil;.
  Hankijate - tarnijate lähedus ei ole otsustamisel määrava tähtsusega - Venemaa odav tooraine meelitab,
  kuid see on pigem lisaboonus;
  Kui on oluline põhjus välja minna - tööjõudu palju ja 30% odavam, konkreetse oskusteabe olemasolu,
  sobiv tootmispind, siis aasta-aastalt muutuvad teised piirkonnad atraktiivsemaks. Tallinn on juba
  mitmete sektorite osas ülerahvastatud;
  Tartu asukoht võrreldes Põhja-Eestis asuvate asukohtadega (Harjumaa, Virumaa) ei ole ebasoodne, kui
  kaup läheb autotranspordiga Euroopasse; kui konteinerkaup, siis keerulisem;
  TÜ eelis ja puudus - mõnede sektorite puhul ülikool linnas ajab tööjõu hinna üles.
  Eestist kui potentsiaalsest investeeringu sihtriigist on huvitatud põhiliselt puidu- ja paberitööstuse,
  masina- ja elektroonikatööstuse, keemiatööstuse ettevõtted;
  Efektiivsemad müügikanalid tööstusinvesteeringute toomisel? Usun ainult personaalsesse müüki, aga see
  on muidugi kallis kanal ja kontaktvõrgu kaudu reklaamimisse- saatkonnad, majandusesindused,
  konsultandid, seminarid jne. Teadlikkuse tekitamiseks võib reklaami ka teha, kui selleks vahendeid on.


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Anu Varvik

  Peamiseks argumendiks investeeringu asukoha valikul Eestis on tööstusharu iseloom: määrab see, kus on
  vajalik infrastruktuur ja tööjõud. Kui lähedus sadamatele või rahvusvahelisele lennuväljale on oluline,
  määrab see. Oluline on ka, kuhu olemasolevad kliendid soovitavad ning muud subjektiivsed põhjused.
  Lõuna-Eesti on välja toodud puudustena rahvusvahelise lennuvälja puudumist ja halba Tallinn-Tartu
  maantee kvaliteeti. Ebasoodsat mõju saaks vähendada rahvusvahelise lennuliikluse alustamise ning
  maanteede lõpuni väljaehitamisega. Või siis mingi nii olulise eelise väljaarendamisega, mis eelmised
  kaks kriteeriumi vähemtähtsaks muudavad, näiteks Tartust mingi teadusharu väga tugeva keskuse
  loomine.
  EAS kaudu on tööstusettevõtetest ümber kolinud või kolimas 4 ettevõtet, töötajate arv 70 - 400.
  Kolitakse tööjõukulude pärast, neljast kolm on valinud-valimas Ida-Virumaad, üks Lõuna-Eestit.
  Ümberkolimise/tootmise alustamise puhul eelistatakse tööstusharudes, kus toote elutsükkel on lühike,
  rentida; perekondade omanduses olevad keskmised ettevõtted soovivad osta.
  Väga suur osa tootmisprojekte seab nõudmise etapiviisilise laiendamise võimaluse osas - algul tegevus
  väiksemas ulatuses ja võimalik kasvada territooriumi osas.
  Kohaliku omavalitsuse toe ja tugiteenuste tasandil tuuakse kõige olulisema puudusena ja ootusena välja
  koostöövalmidust ja -tahet. Planeeringute ja ehituslubade jms. seonduv asjaajamine on siis juba
  korraldatav, kui koostöötahe on olemas.
  Reeglina eelistatakse infrastruktuuride, sh sideliinide jm olemasolu. Tugiteenuste olemasolu ei ole seni
  meie kogemustes erilist tähtsust omanud. See võib ka sellest tulla, et EAS tegeleb kliendiga kuni otsuse
  langetamiseni intensiivselt, edasi ettevõtte püstipanemise juures vähem ja seda enamasti esilekerkinud
  probleemide lahendamiseks.
  Klastri teke ja tarnijate lähedus kui olulisus otsustuskriteeriumina oleneb tööstusharust. Võimaluse korral
  minnakse küll klientide lähedale.
  Investeeringu asukoha otsustamisel mängib sotsiaalne elukeskkond nn. community olemasolu väga
  olulist rolli.
  Kas Tartu asukoht võrreldes Põhja-Eestis asuvate asukohtadega (Harjumaa, Virumaa) on ebasoodne
  kauguse tõttu lennujaamast ja sadamast? Pigem jah.
                                                     77  Eestit vaatavad asukohamaana pigem masina- ja metallitööstus, puidutöötlemine, elektroonika,
  plastmass, keemia, transiit, jaotus, jagatud teenuste keskused, tarkvaraarendus, biotehnoloogia jne.
  Tartu kindel eelis on life-science valdkonnas.
  Tööstuskinnisvara-arendajatega, kes võiksid olla huvitatud tööstusalale hoonestust rajama väljarentimise
  eesmärgil, on olnud esimesi kontakte, projektistaadiumisse pole ükski jõudnud.
  EAS kogemusel on kõige efektiivsemad üks-ühele kohtumised ehk siis kontaktvõrgu või konsultantide
  kaudu potentsiaalsete investorite kaardistamine ja personaalne müük.
                                                                                         78
Lisa 3.  Näiteid tootmisinvesteeringutest Eestis (2003-2004 okt)

                  Emaettevõtte
        Ettevõtte nimi    asukohariik      Tegevusala/tooted           Asukoht Eestis       Staadium                  Investeeringu liik
         LGP Allon OÜ       Rootsi      telekommunikatsioonivaldkonna toodete   Saku vald       avab mai lõpus, tööle hakkab juunis-juulis  Tootmishoone ehitus/tootmise
                                arendamine, tootmine ja müük,                        (2004)              osaline ületoomine
      1                         elektroonikakomponentide tootmine
         Valmos OÜ     Saksa (al. veebr 2004    spooni tootmine ja töötlemine    Audru vald              ehitus pooleli       Kaamos ostis ära 75% aktsiatest
      2                Eesti)
         Tarkon AS        Rootsi        elektroonika- ja peenmehaanika     Tartu                kavatsus           tühjade hoonete kasutusele
                                                                                       võtmine/laienemine
      3
        Tehas Metallist       _       ventilatsioonisüsteemide tootmine ja       Jüri             kavatsus            uue tehase rajamine
           AS                    müük, metallkonstruktsioo-nid,
      4                              armatuurvõrk
        Polimoon Eesti       Norra         autodele plastdetailide ja        Rõngu              kavatsus          uue tehase rajamine (2003) ja
           AS                 toiduainetööstusele kastide valmistamine                                   käibe suurendamiseks vajalikud
      5                                                                                investeeringud (2004)
        Scandi Floor Eesti     Taani     liimpuidutehas, mis toodab konteinerite ja  Jõgeva maakond            lõpetatud            uue tehase rajamine
      6      AS                       treilerite põrandaid
        Alhtronix Eesti AS     Soome       Elektronlampide, elektronkiiretorude ja      Elva             lõpetatud          uue tootmishoone rajamine
      7                        muude elektronkomponenti-de tootmine
        Enics Eesti AS       Šveits          tööstuslik elektroonika          Elva              pooleli            uue tehase rajamine
      8
        Hezberc.K OÜ       Venemaa        puitmajade ehitus ja müük          Roela             kavatsus            uue tehase rajamine
      9
          Efore AS        Soome      Elektronlampide, elektronkiiretorude ja   Pärnu (Papiniidu)          lõpetatud            uue tehase rajamine
     10                       muude elektronkomponenti-de tootmine
        Flexenclosure OÜ      Rootsi       telefoni- ja mobiilside tarvikud      Sõmeru vald             pooleli            uue tehase rajamine
     11
        Nordic Foods AS        _          valmis- ja konservtoidud          Põlva             lõpetatud            uue tehase rajamine
     12
        Klaasimeister AS              Kaaspaketi jm klaasist ehitusmaterjali     Kose vald           ehituse algus         uute tehasehoonete rajamine
     13                                tootmine
        Delux Domotex       Soome      kodutekstiil (tekid, padjad, madratsid,     Viljandi            lõpetatud            uue tehase rajamine
           OÜ                  voodikatted, voodipesu ning vähesemal
     14                        määral ka kardinad ja köögitarbed)
         Hekotek AS       Soome      peamiselt puidutöötlemise tehnoloogia      Rae vald             kavatsus          Tootmishoone ehitus/tootmise
                               seadmeid projekteeriv ja valmistav                                       osaline ületoomine
     15                            masinaehitusettevõte
       Victor Stationery    Suurbritannia      Paber (vihikud, märkmikud)       Tallinna lähistel          kavatsus            uue tehase rajamine
     16     OÜ
          Paitec         Soome      elektroonikaseadme-te ja trükiplaatide    Pärnu (Papiniidu)          lõpetatud            uus tootmishoone
     17 Elektroonika OÜ                       motaaž
        Interconnect        USA         elektroonikakompo-nendid          Tallinn             kavatsus          tootmishoonete laiendamine
       Product Assembly
     18     AS
           -          Saksa      kalatööstus (lõhe- ja heeringatooted)      Tallinn             kavatsus            tootmise üle toomine
     19
       Estkonde Interior        _     eritellimusmööbli, sisustuselementide ning      Sauel            alustab tööd           uue tehase rajamine
     20                         treppide projekteerimine ja müük
                     Soome        ehituskonstruktsioo- nide tootm.     Kohtla-Järve            kavatsus            uue tehase rajamine
     21
         Konesko AS         _         metalltooted ja rauakaubad        Põltsamaa             pooleli            uue tehase käivitamine
     22
         Krimelte OÜ         _        vuugihermeetikud ja ehitusvahtud       Tallinnas,           alustab tööd           uue tehase rajamine
     23                                               Lasnamäel
          ei avalda         _             elektroonika            Paide              kavatsus            uue tehase rajamine
     24
         Wendre AS         _      tekid, padjad, poroloontooted, mahuline      Pärnu             kavatsus            uue tehase rajamine
     25                           vatiin, nõeltorgitud materjal
        Vest-Wood Eesti       Taani          ehitusmaterjalid, uksed         Rakvere            alustas tööd          tootmisüksuse laiendamine
     26     AS
           _          Soome             sukatooted             Tallinn             kavatsus          tootmise osaline ületoomine
     27
        Svedbergs Eesti       Rootsi        vannitoa ja sanitaartehnika      Tallinna lähedale           pooleli            uue tehase rajamine
          AS                                          Tänassilma
     28                                               tööstuspark
          Ahtme       Venemaa ja Eesti    vagunid, naftatsisternid (traktorid,   Ahtme, Ida-Virumaa    dets. 2003 alustas tööd, aug. 2004      uue tehase rajamine
         Vagunitehas                    ekskavaatorid 2004)                        planeeritakse uuendusi
     29
           Flora          _             tarbekeemia            Tabivere,             ostetud            uue tootmishoone ost
     30                                               Jõgevamaa
         Konesko AS         _         metalltooted ja rauakaubad         Koeru              pooleli            tootmise laiendamine
     31
         Stora Enso               Lainepapist pakendite tootmine ja müük     Tänassilma         novembris alustab tööd         uue tehase rajamine
     32   Packaging AS                                       tehnopark
                                              79
Lisa 4.   Tööstusparkide arenguperspektiivid

     Järgnev info on kokku koondatud mitmete allikate, eeskätt erinevate
     tööstusparkide alaste uuringute, analüüside ja artiklite ning toimivate
     tööstusparkide ülevaadete ja projektide põhjal.

     Tööstuspargi olemus

     Mõistmaks tööstusparkidega seonduvaid arenguperspektiive, tuleks teadvustada,
     mis on tööstuspargi olemus. Tööstusparkide sünniks võib pidada 1980-ndaid
     aastaid. Käesoleval ajal on tööstuspargid Euroopas juba väga laialt levinud ning
     Eestiski on viimastel aastatel tööstusparkide rajamise suunas üsna aktiivselt
     liikuma hakatud. Tööstusparkidest on tänaseks saanud üldlevinud meetod uute
     tööstuste algatamiseks või olemasoleva tööstuse laiendamiseks eelkõige
     territoriaalselt piiratud aladel, nagu seda on ka Jõhvi linn (vaata peatükk 2.1.1).

     Tööstuspark kujutab endast lihtsustatult öeldes kokku koondunud tööstuslikku
     tootmist ja muid seotuid tegevusi. Samas on üha raskem tõmmata selget piiri
     tööstuspargi ja teiste tegevuskoosluste vahele, kuna üleminekud ühelt teisele on
     sujuvad. Kui tööstusparkide algusajal oli nende põhiliseks tõmbenumbriks
     tehniline infrastruktuur, siis üha olulisemaks peetakse ka muude tugiteenuste
     olemasolu (vaata ka peatükk 2.3.2). Tooksime alljärgnevalt välja mõnede
     koosluste tüüpjooned, mis aitab tööstuspargi olemust paremini mõista:
     Keskuse tüüp                    Põhiolemus
     1. Tööstustsoon          tööstuse jaoks eraldatud looduslik maa, loodud
                       kohaliku omavalitsuse määrusega ja on
                       omavalitsuse või regiooni arenguplaani osa;
                       turunduslik efektiivsus sõltub tema asukohast
                       transpordi suhtes ja logistilistest võimalustest,
                       samuti maa hinnast.

     2. Tööstuspiirkond         parendatud maatükk, jagatud kruntideks
                       tööstusettevõtetele ja pakutakse müügiks või
                       rendile s.t. kinnistu ja teenuste kombinatsioon
                       tööstusele;
                       ehitisi tavaliselt ei tarnita.

     3. Tööstuspargid          planeerimise protsess hõlmab piirkonna
                       arendamist ja tööstusettevõtete asutamist;
                       pakuvad administreerimist ja teenuseid
                       tänapäevaste tootmis- ja teenindusettevõtete
                       ligimeelitamiseks;
                       tarne koos infrastruktuuriga;
                       investeerimine arvestades ökoloogilisi
                       nõudmisi;
                       ruumiline planeerimine ja arhitektuur
                       inimsõbralikud.
                                        804. Tööstuskinnisvara       rida tööstusehitisi, mida pakutakse rendile või
                 müügiks, tihti väiketööstuse või keskmise
                 suurusega ettevõtetele valitud tööstusharudest;
                 tavalisi teenuseid pakutakse
                 teeninduskeskustes või töökodades;
                 tööstuskinnisvara võib sisaldada tasu
                 nõustamisteenuste eest.

5. Äriinnovatsiooni-       koondavad noori ettevõtteid;
  keskused ehk          kasutavad innovaatilisi protsesse või töötavad
  tehnoloogiakeskused      välja uusi tooteid;
                 pakuvad igakülgset nõustamist ja tehnilisi
                 teenuseid;
                 integreerivad tihti ülikoolide uurimisasutuste
                 ja finantsasutuste toetust.

6. Äriinkubaator-         Uute väikeste tootmisettevõtete loomist
  keskused            toetavad keskused;
                 toetus tavaliselt mõeldud lühikeseks ajaks kuni
                 ettevõtted on suutelised iseseisvalt tegutsema;
                 pakuvad kasutuseks tootmis- ja kontoriruume
                 ning samaaegselt ka nõustamisteenust.

Antud kirjeldused viitavad, et nii tööstuspargid kui teised tööstus- ja
tootmispiirkonnad soodustavad ettevõtluse teket, seda nii uute ettevõtete loomise
kui olemasoleva ettevõtluse toetamise ja laiendamise näol.       Seega on
tööstuspargiga kaasnevad arenguperspektiivid rohkemal või vähemal määral
seotud ettevõtlusega kaasneva majandus-sotsiaalse arengupotentsiaaliga. Lisaks
aitab ettevõtete koostegutsemine ja ressursside ühendamine luua mitmesuguseid
sünergiaid, mis veelgi võimendavad positiivseid mõjusid ja kaasnevat
arengupotentsiaali.
                                              81
Lisa 5.   Tööstusparkide edutegurid
     Järgnev info on kokku koondatud mitmete allikate, eeskätt erinevate
     tööstusparkide alaste uuringute, analüüside ja artiklite ning toimivate
     tööstusparkide ülevaadete ja projektide põhjal.

     Soodne asukoht
     Soodsa asukoha määratlemisel võib lähtuda nii logistilisest, majanduslikust kui
     strateegilisest seisukohast, millest esimesed kaks sõltuvad kohalikest tingimustest,
     kus tööstuspark asub, ning viimane on seotud pigem konkreetse firmaga, kes
     tööstuspargis tegutseb või võiks tegutseda. Milline asukoha faktor domineerivaks
     osutub, sõltub konkreetse firma motivatsioonist oma tegevus ühte või teise
     tööstusparki üle viia. Kuna iga koht ei saa pakkuda kõiki vajalikke võimalusi
     korraga ning samas ei ole igal firmal ka vaja kõigi asukohafaktorite olemasolu,
     on võetud käibele väljend “kohaturu segmenteerumine” ehk üha rohkem luuakse
     asukohatüüpe, mis rahuldaksid kasvava spetsiifilisusega firmade huve.

     Mitmed firmad on oma tegevuse üleviimist mõnda Ida-Euroopa tööstusparki
     põhjendanud peamiselt pargi soodsa majandusliku asukohaga, nt odav tööjõud jm
     ressursid ja madalad maksud, ning samuti strateegilise kaalutlusega, nt. lähedus
     olemasolevate ja potentsiaalsete klientidega Ida-Euroopa ja SRÜ-s.

     Väljaarendatud infrastruktuur
     Väljaarendatud infrastruktuuri võib asukohajärgselt pidada teiseks oluliseks
     edufaktoriks, mis ettevõtteid tööstusparki kokku koondab. Kuna infrastruktuur
     nõuab suuri investeeringuid, kuid on igasuguse tegevuse juures praktiliselt
     vältimatu, siis peaks korralikult ja täielikult väljaarendatud infrastruktuur olema
     tööstuspargi arendusprotsessis esmajärguline.

     Teisisõnu, tööstuspargi arendamisel on oluline, et üldises kontekstis võetakse
     arvesse kohalik logistika (juurdepääsuteed), kommunaalvõrgud (elekter, vesi,
     kanalisatsioon) kui ka telekommunikatsioonid, kuna üha rohkem rakendavad
     firmad oma igapäevases töös ja suhtlemises infotehnoloogilisi lahendusi. Sõltuvalt
     ettevõtte tegevusest, võib hästi toimiv IT-süsteem teatud määral isegi mõne teise
     faktori nõrkusi korvata.

     Kvalifitseeritud ja soodne tööjõud
     Tööstuspargi arendamisel peab võtma arvesse olukorda kohalikul tööjõuturul.
     Kuna üldjuhul tekitab tööstuspargi arendus ettevõtlust kas siis välisinvestorite või
     uute kohalike ettevõtete kujul ning tegemist ei ole pelgalt olemasoleva tegevuse
     ümberpaigutamisega, siis eeldab tööstuspark sobiliku kohaliku tööjõu olemasolu.
     Olenevalt, millised firmad tööstusparki on koondunud, peaks kohalik tööjõud
     olema suuteline pakkuma nõuetele vastavat kvalifikatsiooni – kas siis juba
     olemasoleva vajadustele vastava või koolitatava tööjõu näol.

     Nagu mitmed tööstusparkide näited viitavad, kaldub esimene tingimus olema
     üldiselt tugevam ning aidanud meelitada hulgaliselt ettevõtteid tööstusparki, kus
     kohalik tööjõud omab juba teatud pikaajalist kogemust. Antud olukorda saab ka
     otseselt ära kasutada tööstuspargi arendamise puhul ning, omades ülevaadet
                                         82kohalikust tööjõust, õhutada tööstuspargis ka vastavat tegevust. Lisaks
kvalifikatsioonile on oluliseks punktiks kohaliku tööjõu maksumus – nagu
eelnevalt mainitud, siis mitmed firmad on oma tegevuse üleviimist mõnda Ida-
Euroopa tööstusparki põhjendanud just madalate tööjõukuludega.

Soodsad tingimused arendustegevuseks
Kuigi arendustegevus ei pruugi tööstusparkides olla esirinnas – erinevalt näiteks
tehnoloogiaparkidest – on arendustegevust toetav keskkond oluline ka
tööstusparkide arengu seisukohast. Soodsad tingimused arendustegevuseks
lokaalse innovatsioonikeskuse või tiheda koostöö vormis ümbruskaudsete
haridus- ja arendusasustustega meelitavad tööstusparki tegevusi, mis aitavad luua
rohkem lisandväärtust. Kuna täielikult oma ressurssidel põhinev arendustegevus
on eriti väikeettevõtete jaoks väga kulukas, siis on koostöö ja ressursside jagamise
võimalus teiste osapooltega tööstuspargi tähtis komponent, kuna aitab nii kulusid
ja riske maandada kui tekitada sünergiast tulenevat lisakasu. Teadusmahukam
tegevus tööstuspargis omab ka suuremat positiivsemat mõju ja soodustab kohaliku
majanduse üldist kiiremat arengut kui lihtsalt tootmine (nt. allahanke tegemine).
Sellega seoses on tööstusparkide arendamisel kasulik võimalikult palju rõhutatud
ka potentsiaalset koostööd ülikoolide jt arendus-haridusasutustega ning asukoha
määratlemiselgi tihti lähtutud ülikoolide asukohast.

Tegevuspinnad vastavalt vajadustele
Tööstusparkide puhul on oluline, et hoonete jm pindade lahendused vastaksid
kliendi vajadustele. See eeldab olemasolevate hoonete võimalikult paindlikke
lahendusi ja kohandamisvõimalusi või siis võimalust lasta kliendil endal oma
hooned püsti panna. Üldjuhul eelistavad investorid tööstusparki tulles siiski juba
valmis hooneid, eriti väikeettevõtted, kuna nende piiratud rahalised ressursid
hoonete ehituseks ajendabki neid tihti tööstusparki tulema. Samuti mobiilsed
suurettevõtted, kellel puudub huvi kinnisvara omandada ja kõrgtehnoloogilised
tööstused, kes vajavad eriti hästi ettevalmistatud pindu.

Suurettevõtted soovivad tihti ise oma hooned püstitada, vastavalt spetsiifilistele
tootmisvajadustele. Tuleks ka välja tuua, et vanade ja halvas seisukorras objektide
kasutusele võtmist firmad üldjuhul ei rakenda, kuna renoveerimine võib osutuda
mitmeid kordi kulukamaks kui uute hoonete ehitamine. Erandeid võib siiski leida,
kuid see eeldaks mõned teise eriti tugeva edufaktori olemasolu.

Mitmesuguste tugiteenuste olemasolu
Tööstusinvesteeringute paiknemise alternatiivsete asukohtadega konkureerides
peab Tartu Tööstuspargi puhul arvesse võtma, et traditsiooniliselt on definitsiooni
kohaselt tööstuspargi lahutamatuks osaks mitmesuguste tugiteenuste olemasolu.
Nagu eelnevalt öeldud, oli tööstusparkide algusajal nende põhiliseks
tõmbenumbriks tehniline infrastruktuur, kuid üha olulisemaks on hakatud pidama
ka mitmesuguste tugiteenuste olemasolu. Sarnaselt eelmisele punktile on
tugiteenuste olemasolu eriti oluline väiksematele ettevõtetele, kelle jaoks
vastavate spetsialistide palkamine või tegevuseks oluliste tugiteenuste tellimine
kolmandatelt osapooltelt osutuks majanduslikult liiga kulukaks, nt teatud
sekretäriteenused, konverentsiruumide rent, juriidiline ja finantsalane nõustamine
jne. Seega, teatud juhtudel võib tööstuspark suurel määral samastuda inkubaatori
olemusega või siis vahetult koos üheskoos tegutseda, toetades taolisel viisil nii
                                        83tootmisettevõtete loomist pakkudes selleks tootmis- ja kontoriruume ning
nõustamisteenust kui ka jätkuvat tegutsemist ja/või laienemist ettevõtte hilisemas
arengufaasis.

Kuna Tartu Tööstuspargi puhul ei ole kavas keskenduda tugiteenuste pakkumisele
rajatava struktuuri ja organisatsiooni raames, vaid pigem vajadusel vahendada
informatsiooni ja kontakte tugiteenuste pakkujate osas, siis peavad TTP edu
tagamiseks muud tingimused spetsiifilise huviga ettevõtte puhul seda
atraktiivsemad olema.

Keskkonnasõbralikud tingimused
Viimaste aastate jooksul on keskkonnaga seotud küsimused üha olulisemaks
muutunud – investor, eriti välisinvestor, soovib reeglina puhast ja korras maad.
Vastavalt tööstuspargi põhiolemusele on pargile iseloomulik hoolikas maakasutus
ja hoolitsus roheliste piirkondade eest, s.t kontseptsioon sisaldab hoolt keskkonna
aspektide suhtes ja kõrgetasemeliste töötingimuste eest. Need on tänapäevase
tootmise põhinõudmised ja seega ootuspärased välismaistele investoritele. Tuleb
arvestada, et piirkonnad, mis ei vasta antud standarditele, nt. on ülerahvastatud,
kehva väljanägemisega või saastavad keskkonda, ei ole aktsepteeritavad ning
nõuavad vastavaid keskkonnainvesteeringuid alates seadusega paika pandud
nõuetele vastavusse viimisest kuni üldiselt meeldiva töökeskkonna loomiseni
haljastuse jms abil.
                                           84
Lisa 6.  Projektijuhi roll

Projektijuhi roll ning soovitavad oskused

Roll:

1. Identifitseerida koostööpartnerid ning sihtkliendid TTP jaoks;

2. Aktiivselt tutvustada TTP ideed sihtklientidele ning koostööpartneritele ning otsida
  võimalikke huvilisi nii Eestis kui välisriikides;

3. Viia läbi Etapp 1 jaoks planeeritud tegevused;

4. Koordineerida TTP partnerite võrgustikku ning muid tegevusi

Soovitavad oskused:

1. Hea suhtlemisoskus (eesti, vene ja inglise keele oskus);

2. Väga hea müügivõime ja -tahtmine;

3. Väga hea enesealgatuse ja organiseerimise võime;

4. Projektijuhi võimed nagu inimeste motiveerimine meeskonnatööks, ajurünnakute
  läbiviimise oskus ja julgus, läbirääkimiste pidamise oskus, projekti planeerimine ning
  tegevuste juhtimine, jne.
                                                  85
Lisa 7.   Näited tööstusparkidest mujal

Lisa 7.1 Shannoni Rahvuslik Tehnoloogiapark (Iirimaa)
     Asutamine          1984 Shannon Development (riiklik regionaalarendusfirma)
                   koostöös Limericki Ülikooliga

     Asukoht ja logistika    Edela Iirimaa, Limerick – Dublin maantee;
                   4 km Limericki linnast (Shannoni regionaalkeskus);
                   Shannoni rahvusvaheline lennujaam – 30 km

     Kinnistu ja hooned     Territoorium: 260 ha, üle 30 hoone, põrandapind u. 14 ha;
                   Üksused rendiks-müügiks;
                   Paindliku lahendusega hooned-ehitised;
                   Kliendivajadustele ja eriotstarbeks kohandatavad kontoriruumid;
                   Üksused kergetööstuse ja IT-põhiste tegevuste tarvis;
                   Iirimaa esimene digitaalne tehnoloogiapark

     Tugiteenused        Teadus-arendustegevus    (Innovatsioonikeskus,  Limericki
                   Ülikool, Limericki tehnoloogiainstituut);
                   Äri- ja juriidiline nõustamine;
                   Kinnisvara planeerimine;
                   Marketing;
                   IT, digitaalteenused;
                   Üldhooldustööd, turvateenused, haljastus

     Põhitugevused ja -eelised  Kõrgetasemeline infrastruktuur, väljaarendatud ja paindlik
                   kinnisvaraplaneering;
                   Kõrgetasemelised tugiteenused (IT);
                   Shannoni vabamajandustsoon

     Sektorid          Kõrgtehnoloogiline    ja   teadusmahukas   ettevõtlus,
                   materjalitööstus, biotehnoloogia, IT

     Kliendid          Üle 80 ettevõtte-organisatsiooni, üle 5000 töölise:
                   Clarus, Cook Ireland, Modus Media, NETg, Vistakon
                   (Johnson&Johnson), Schaffner Intepro Systems, Digifone, Dell,
                   Flextronics  International,  Worldcom,    QAD, Orygen,
                   ComputerPREP, Sumicem, Ashling Microsystems, Beacon
                   Integrated Solutions, Piercom, PrimeLearning.com jt
                                                 86Lisa 7.2 Põhjamaa tööstuspark Nordic (Läti)
     Asutamine       2001/2002 - Thyrping kinnisvara ja arendus (Thyrping Real Estate
                and Development, koostöö Islandiga;
                Esimene ja suurim tööstuspark Baltikumis

     Asukoht ja logistika  Tööstuslinn Olaine, 21 km Riiast lõunasse;
                Riia sadam – 22 km;
                Riia rahvusvaheline lennujaam – 15 km;
                Ühendus raudteega

     Kinnistu ja hooned   Territooriumi kogupindala 14 ha, 15 hoonet;
                Põrandapind 75000 m2 tööstus- ja laohooneid ning 4800 m2
                kontoripinda;
                Hooned on täielikult renoveeritud vastavalt rahvusvahelistele
                standarditele;
                Ruume saab kohandada vastavalt vajadusele;
                Kõige sobilikumad kergetööstuseks ja laoruumideks

     Tugiteenused      Sekretäriteenused   (paljundamine,   köitmine,  värvprintimine,
                postiteenused, üldised reisiteenused, nt. piletite ja majutuse
                broneerimine, seminaride ja konverentside koordineerimine);
                Nõustamine   ja   toetustegevused,  sh.  avalikud  suhted,
                personalijuhtimine, seadusandlus, finants;
                IT ja telekommunikatsioonid
                Pangateenused (Hansapank);
                Rekreatsioon (jõusaal), toitlustus

     Põhitugevused ja -   Madalad tootmis- ja tööjõukulud;
     eelised        Soodne asukoht (Baltikum ja SRÜ);
                Parimad tootmistingimused Riia lähistel;
                Tugiteenused.

     Sektorid        Kergetööstus, nt. toiduainetööstus, tekstiilitööstus, metallitööstus,
                masinaehitus, logistika/kaubandusteenused

     Kliendid        Nordic Industries, Nordic Technologies, European Plastic Industries,
                Nordic Plast, Nelss, MMT Industrial Plastic, Tipro Baltic, Tipro
                Nova, Baltic Seafood jt
                                                   87Lisa 7.3 Brno tehnoloogiapark (Tšehhi)
   Asutamine          1995 - Brno linnavalitsus, P&O (Suurbritannia)
                 koostöö Brno Tehnoloogiaülikooliga

   Asukoht ja logistika    Brno linna külje all;
                 Berliin/Praha –Varssavi maantee – 10 km;
                 Brno rahvusvaheline lennujaam – 10 km ;
                 Ühendus raudteega

   Kinnistu ja hooned     Territoorium: kogupindala 60 ha, tootmis-, arendustegevus-, kontori-
                 ja äripinnad; arendus kahes tsoonis
                 - tsoon A kõrgetasemelised kontorihooned, üksused arendustegevuseks
                 ja kergetööstusele (31580 m2 põrandapind), hõlmab ülikooli
                 kompleksi
                 - tsoon B peamiselt tootmisotstarbelised hooned: 6000 m2 blokk
                 väljaehitatud, 16200 m2 vaba/vastavalt kliendi vajadustele;
                 Täielikult väljaarendatud infrastruktuur

   Tugiteenused        Teadus-arendustegevus;
                 Täielikult väljaarendatud infrastruktuur;
                 IT ja telekommunikatsioonid;
                 Jaekaubandus;
                 Rekreatsioon;
                 Muud teenused.

   Põhitugevused ja -eelised  strateegiline asukoht Euroopa südames;
                 rahvusvaheline kaubandus/messikeskus;
                 hästi arendatud infrastruktuur;
                 kvaliteetne/ konkurentsivõimeline/soodne tööjõud

   Sektorid          kõrgtehnoloogiline  ettevõtlus,  elektroonika-  ja  inseneritööstus,
                 masinaehitus, IT

   Kliendid          Siemens, IBM, FEI, SGI, Lexmark, Invensys, APP, Cesky Mobil,
                 Control Techniques, Tranza, Bovis Lend Lease, Torrington Czech
                 Republic, Honeywell - Ademco Brno jt
                                             88
Lisa 8.    Tartu Tööstusparki tutvustav reklaam-materjal (eskiis)

Tööstusparki tutvustavad materjalide formaat võiks olla ühtne ning kooskõlas Tartu linna
teiste mainekujundusmaterjalidega. Infomaterjalid võiksid sisaldada järgmist olulist teavet
projekti kohta:
        Tööstuspargi jaoks planeeritud objekti üldkirjeldust;
        Tööstuspargi ala ning ümbritseva territooriumi planeeringut;
        Tööstuspargi arengupotentsiaali- ja võimalusi;
        Piirkonna tööjõu tugevusi ning atraktiivsust;
        Tööstuspargi eeliseid teiste tootmisalade-pindadega võrreldes;
        Tööstuspargiga seotud pikaajalist arenguvisiooni ja ettevõetavaid tegevusi;
        Tööstuspargi haldava struktuuri kirjeldus;
        Ülevaade Tööstuspargi partneritest;
        Ülevaade Tööstuspargiga juba liitunud partneritest.
Lisatud on eskiisprojekt reklaam-materjalist.
                                            89
Lisa 9.  Edulood Tartu piirkonnas

Klastri teke Tartu piirkonnas - Ahlström Grupp (Soome)
    Tütarettevõte Ahltronix rajas tehase (tootmisbaas oli olemas) Elvasse, aasta lõpuks
    200 inimest, kogupind 2700 m2;
    Sama pinna peale tuleb grupi teine tütarettevõte Enics – plaanitakse 150 töökohta,
    mis tuuakse valdavalt ära Ungarist;
    Tööjõudu koolitatakse välja koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega – pannakse alus
    elektroonika erialale;
    Elvas edaspidi laienemisvõimalusi ei ole – Tartu on reaalne alternatiiv;
    Linna panus: planeeringu kiire kehtestamine; tee-ehituseks toetust ei leitud.


Grupi laienemine Tartu piirkonnas - Saint-Gobain (Prantsusmaa)
    Tehas rajati Elvasse (1988), et teenindada Venemaa turgu, täna müüakse enamus
    toodangust Lääne-Euroopa turule;
    Laienemine toimus aastast 2000: tootmist toodi üle Rootsist, töötajate arv 60-lt
    170-ni, tootmispinda 12 000 m2;
    Toimub võrdlus Poola ja Tšehhi tehastega ning Eesti tulemustega ollakse rahul;
    Grupi teine ettevõte Tartu piirkonnas, AS Baltiklaaas, laiendas tootmisbaasi Tartus
    aastal 2000 – varem 1500 m2 nüüd 4500 m2; uus laiendus aastal 2004;
    Ettevõtted koolitavad ise tööjõudu, kuna klaasieriala kutseõppe süsteemis puudub.
                                       90
Lisa 10. Objekti tehnilised dokumendid

Lisa 10.1 Ropka ja Ravila tööstusala asukoha kaart (Tartu linna kaart)  Ravila tööstusala
                             Ropka tööstusala
                       91Lisa 10.2 Ropka ala detailplaneering
Lisa 10.3 Ravila Tööstuspargi asukoha kaart
                                                                  92
Lisa 11. Ropka TP investeeringute maht

                                   Etapp I        Etapp II       Etapp III
                      Mõõt-  Ühiku hind      Maksumus        Maksumus      Maksumus
   Töö liik               ühik    (EEK)   Maht   (EEK)    Maht    (EEK)   Maht    (EEK)

   Projekteerimine kokku          ha          11,05  1 033 600   10,61   793 600   6,14  133 050
   Tööstuspargi sisesed tööd kinnistuteni
   Veetoru                 jm     1000   1 480  1 480 000   1280  1 280 000   190   190 000
   Reoveekanal               jm     1700   1 480  2 516 000   1280  2 176 000   190   323 000
   Sademeveekanal             jm     2000   1 480  2 960 000   1280  2 560 000   190   380 000
   Elektrivarustus sh alajaam       jm     2500   1 480  3 700 000   1280  3 200 000   190   475 000
   Gaasivarustus              jm     400   1 480   592 000   1280   512 000   190   76 000
   Küttetoru                jm     2000   1 480  2 960 000   1280  2 560 000   190   380 000
   Telekommunikatsioon           jm     700   1 480  1 036 000   1280   896 000   190   133 000
   Välisvalgustus             jm     1200   1 480  1 776 000   1280  1 536 000   190   228 000
   Tänav (haljastus, sõidutee, jalgtee)  jm     4200   1 480  6 216 000   1280  5 376 000   190   798 000
   Kokku                                23 236 000       20 096 000      2 983 000
   Ettenägematud kulud                      7%   1 626 520    7%   1 406 720   7%   208 810
   Tööd kinnistuteni kokku                       24 862 520       21 502 720      3 191 810
   Tehniline infrastruktuur tööstuspargini
   Veetoru                 jm     1300   500,00   650 000
   Gaasivarustus              jm     400   600,00   240 000
   Kanalisatsioon             jm     4000   50,00   200 000
   Kokku                                 1 090 000
   Ettenägematud kulud                      7%    76 300
   Tehniline infrastruktuur tööstuspargini                1 166 300           0          0
   Muud kulud
   Pinnase täitmine            m3      0  200 000      0  334 000      0  66 000     0
   Arenduskulud                              706 332
   Muud kulud kokku                            706 332           0          0
   INVESTEERINGUD KOKKU                         27 768 752       22 296 320      3 324 860
                                                         93
Lisa 12. Ravila TP investeeringute maht

                                     Etapp I        Etapp II
                            Ühiku hind      Maksumus        Maksumus
    Töö liik                 Ühik   (EEK)   Maht     (EEK)  Maht     (EEK)

    Projekteerimine kokku           ha          9,6  1 246 593    8,0   598 379
    Tööstuspargi sisesed tööd kinnistuteni
    Veetoru                  jm     1 000  1 286  1 285 792   1 071  1 071 493
    Reoveekanal                jm     1 700  1 286  2 185 846   1 071  1 821 538
    Sademeveekanal               jm     2 000  1 286  2 571 584   1 071  2 142 986
    Elektrivarustus sh alajaam         jm     2 500  1 286  3 214 480   1 071  2 678 733
    Gaasivarustus               jm      400  1 286   514 317   1 071   428 597
    Küttetoru                 jm     2 000  1 286  2 571 584   1 071  2 142 986
    Telekommunikatsioon            jm      700  1 286   900 054   1 071   750 045
    Välisvalgustus               jm     1 200  1 286  1 542 950   1 071  1 285 792
    Tänav (haljastus, sõidutee, jalgtee)    jm     4 200  1 286  5 400 326   1 071  4 500 271
    Kokku                                 20 186 932       16 822 443
    Ettenägematud kulud 7%                         1 413 085       1 177 571
    Tööd kinnistuteni kokku                        21 600 017       18 000 014
    Tehniline infrastruktuur tööstuspargini
    Veetoru                  jm     1 300    50    65 000
    Gaasivarustus               jm      400   650   260 000
    Kanalisatsioon/sadeveed          jm    13 000  1 400  18 200 000
    Kokku                                 18 525 000           0
    Ettenägematud kulud 7%                         1 296 750           0
    Tehniline infrastruktuur tööstuspargini                19 821 750           0
    Muud kulud
    Era/riigi kinnistu ost           ha          0,59  1 500 000   10,0  8 000 000
    Arenduskulud                               706 332
    Muud kulud kokku                            2 206 332       8 000 000
    INVESTEERINGUD KOKKU           EEK             44 874 692       26 598 393
                                                                                                 94
Lisa 13. Ropka TP finantsprojektsioonid ja tasuvusarvutus, kroonides
KASUMIARUANNE               1        2       3       4        5        6        7        8        9        10
Tulud                   0   3 930  716  4 288  054  4 645  392   5 002  730  5  203  550  5  546  659  5  889  768  6  232  877  7  170  040
Tegevuskulud            -706 332  -1 868  856  -1 690  187  -1 708  054  -1 725  920  -1  735  962  -1  753  117  -1  770  272  -1  787  428  -1  834  286
Finantskulud (intressikulu)        0   -854  253   -809  232   -764  649   -718  291  -1  338  977  -1  255  542  -1  168  690  -1  078  371  -1  084  195
Amortisatsioon              0   -555  375   -555  375   -555  375   -555  375  -1  001  301  -1  001  301  -1  001  301  -1  001  301  -1  067  799
Puhaskasum             -706 332    652  233  1 233  260  1 617  315   2 003  143  1  127  311  1  536  699  1  949  505  2  365  776  3  183  761
BILANSS
Varad
Raha ja pangakonto            0  117   921  128   642  139   362   150  082  156    107  166    400  176    693   186   986   215   101
Nõuded ostjatele             0  196   536  214   403  232   270   250  136  260    178  277    333  294    488   311   644   358   502
Varud                14 127   37   377   33   804   34   161    34  518   34    719   35    062   35    405    35   749    36   686
Põhivarad            27 768 752 27 213   377 26 658   002 26 102   627  47 843  572 46 842    270 45 840    969 44 839    668  47 163   226  46 095   427
Varad kokku           27 768 752 27 213   377 26 658   002 26 102   627  47 843  572 46 842    270 45 840    969 44 839    668  47 163   226  46 095   427
Kohustused/omakapital
Laen 1              21 356 313 20 289 755 19    180 535 18 026 946     16 827 214   15 579 492    14 281 861    12 932 326    11 528 808    10 069 150
Laen 2                  0     0        0     0     16 722 240   15 887 113    15 018 581    14 115 307    13 175 903    12 198 922
Laen 3                  0     0        0     0          0        0        0        0    2 493 645    2 369 110
Muud lühiajalised koustused     70 633  186 886     169 019  170 805       172 592     173 596     175 312     177 027     178 743     183 429
Omakapital            6 235 856 6 888 089 8    121 349 9 738 664     17 315 888   18 443 198    19 979 897    21 929 402    25 126 393    28 310 154
Kohusutsed ja omakapital kokku  27 662 802 27 364 730 27    470 903 27 936 416     51 037 933   50 083 399    49 455 651    49 154 062    52 503 492    53 130 765
FINANTSTASUVUSE ARVUTUS
Vahendite sissevool
Kasum enne intressimakseid     -706 332  1 506 485   2 042 492   2 381 963    2 721 434    2 466 287    2 792 241    3 118 194    3 444 148    4 267 956
Jääkväärtus (rendipindade
Abirahad                 0      0       0       0        0        0        0        0        0        0
Lühiajaliste kohustuste kasv     70 633   116 252    -17 867     1 787      1 787      1 004      1 716      1 716      1 716      4 686
Amortisatsioon              0   555 375    555 375    555 375     555 375    1 001 301    1 001 301    1 001 301    1 001 301    1 067 799
Raha sisse             -635 699  2 178 113   2 580 000   2 939 125    3 278 596    3 468 593    3 795 258    4 121 211    4 447 165    5 340 440
Vahendite kasutamine
Põhivara investeeringud      27 768 752       0       0      0    22 296 320       0        0        0    3 324 860        0
Raha ja pangakontode kasv         0   117  921   10  720   10 720      10 720     6 025      10 293      10 293      10 293      28 115
Lühiajaliste nõuete kasv          0   196  536   17  867   17 867      17 867     10 041      17 155      17 155      17 155      46 858
Varude kasv              14 127   23  250   -3  573     357       357      201       343       343       343       937
Raha väljavool          27 782 879   337  708   25  014   28 944    22 325 264     16 266      27 792      27 792    3 352 652      75 910
RAHAVOOG KOKKU          -28 418 578  1 840  405  2 554  987  2 910 181   -19 046 669   3 452 326    3 767 466    4 093 420    1 094 513    5 264 530
FNPV               -7 405 313
FIRR                  5,9%
Diskontomäär              8,0%
                                                                                               95
    10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24
 7 170 040  7 567 154  3 596 015  3 596 015  3 596 015  3 596 015  3 596 015  3 596 015  3 596 015  3 596 015  3 596 015  3 596 015  3 596 015  3 596 015  3 596 015
-1 834 286  -1 854 142  -1 050 364  -1 050 364  -1 050 364  -1 050 364  -1 050 364  -1 050 364  -1 050 364  -1 050 364  -1 050 364  -1 050 364  -1 050 364  -1 050 364  -1 050 364
-1 084 195   -981 185   -874 402   -765 978   -650 739   -530 891   -406 249   -276 620   -218 640   -158 340   -95 628   -30 407   -22 738   -14 763    -6 469
-1 067 799  -1 067 799  -1 067 799  -1 067 799  -1 067 799  -1 067 799  -1 067 799  -1 067 799  -1 067 799  -1 067 799  -1 067 799  -1 067 799  -1 067 799  -1 067 799  -1 067 799
 3 183 761  3 664 028   603 450   711 874   827 113   946 961  1 071 604  1 201 232  1 259 213  1 319 513  1 382 225  1 447 445  1 455 114  1 463 089  1 471 384  215 101   227 015   107 880   107 880   107 880   107 880   107 880   107 880   107 880   107 880   107 880   107 880   107 880   107 880   107 880
  358 502   378 358   179 801   179 801   179 801   179 801   179 801   179 801   179 801   179 801   179 801   179 801   179 801   179 801   179 801
  36 686    37 083    21 007    21 007    21 007    21 007    21 007    21 007    21 007    21 007    21 007    21 007    21 007    21 007    21 007
46 095 427  45 027 629  43 959 830  42 892 032  41 824 233  40 756 434  39 688 636  38 620 837  37 553 038  36 485 240  35 417 441  34 349 642  33 281 844  32 214 045  31 146 246
46 095 427  45 027 629  43 959 830  42 892 032  41 824 233  40 756 434  39 688 636  38 620 837  37 553 038  36 485 240  35 417 441  34 349 642  33 281 844  32 214 045  31 146 246

10 069 150  8 551 106  6 972 340  5 330 423  3 622 830  1 846 933      0      0      0      0      0      0      0      0      0
12 198 922  11 182 863  10 126 161  9 027 190  7 884 261  6 695 615  5 459 423  4 173 783  2 836 718  1 446 170      0      0      0      0      0
 2 369 110  2 239 593  2 104 895  1 964 810  1 819 121  1 667 605  1 510 028  1 346 148  1 175 713   998 460   814 117   622 401   423 016   215 655      0
  183 429   185 414   105 036   105 036   105 036   105 036   105 036   105 036   105 036   105 036   105 036   105 036   105 036   105 036   105 036
28 310 154  31 974 183  32 577 633  33 289 507  34 116 619  35 063 581  36 135 184  37 336 416  38 595 629  39 915 141  41 297 366  42 744 811  44 199 924  45 663 014  47 134 397
53 130 765  54 133 158  51 886 065  49 716 967  47 547 868  45 378 770  43 209 672  42 961 383  42 713 095  42 464 807  42 216 519  43 472 248  44 727 976  45 983 705  47 239 434


 4 267 956  4 645 214  1 477 852  1 477 852  1 477 852  1 477 852  1 477 852  1 477 852  1 477 852  1 477 852  1 477 852  1 477 852  1 477 852  1 477 852  1 477 852
                                                                                           34 162 143
     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
   4 686    1 986   -80 378      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
 1 067 799  1 067 799  1 067 799  1 067 799  1 067 799  1 067 799  1 067 799  1 067 799  1 067 799  1 067 799  1 067 799  1 067 799  1 067 799  1 067 799  1 067 799
 5 340 440  5 714 998  2 465 273  2 545 651  2 545 651  2 545 651  2 545 651  2 545 651  2 545 651  2 545 651  2 545 651  2 545 651  2 545 651  2 545 651  36 707 794

     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
  28 115    11 913   -119 134      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
  46 858    19 856   -198 557      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
    937     397   -16 076      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
  75 910    32 166   -333 767      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
 5 264 530  5 682 832  2 799 040  2 545 651  2 545 651  2 545 651  2 545 651  2 545 651  2 545 651  2 545 651  2 545 651  2 545 651  2 545 651  2 545 651  36 707 794
                                                                                       96
Lisa 14. Ravila TP finantsprojektsioonid ja tasuvusarvutus, kroonides
    KASUMIARUANNE                  1     2     3     4        5     6     7     8         9      10
    Tulud                      0 4 688 558 5 114 791 5 541 023      5 967 256 6 914 439 7 388 031 7 861 623       3 125 705  3 125 705
    Tegevuskulud               -706 332 -1 944 640 -1 731 524 -1 752 835    -1 774 147 -1 821 506 -1 845 186 -1 868 865     -1 040 958  -1 040 958
    Finantskulud                  0 -1 367 431 -1 296 327 -1 225 048    -1 150 929 -1 871 807 -1 751 498 -1 626 683     -1 496 887  -1 365 033
    Amortisatsioon                 0  -897 494  -897 494  -897 494     -897 494 -1 429 462 -1 429 462 -1 429 462     -1 429 462  -1 429 462
    Tulud enne makse             -706 332  478 994 1 189 447 1 665 646     2 144 686 1 791 665 2 361 886 2 936 613       -841 601   -709 748
    Tulumaks                    0     0     0     0        0     0     0     0         0      0
    Puhaskasum                -706 332  478 994 1 189 447 1 665 646     2 144 686 1 791 665 2 361 886 2 936 613       -841 601   -709 748
    BILANSS                     1     2     3     4        5     6     7     8         9      10
    Varad
    Raha ja pangakonto               0  140 657  153 444  166 231     179 018  207 433  221 641  235 849       93 771    93 771
    Nõuded ostjatele                0  234 428  255 740  277 051     298 363  345 722  369 402  393 081      156 285   156 285
    Varud                   14 127   38 893   34 630   35 057      35 483   36 430   36 904   37 377       20 819    20 819
    Põhivarad               44 874 692 43 977 198 43 079 704 42 182 210    67 883 110 66 453 648 65 024 187 63 594 725     62 165 263  60 735 801
    Varad kokku              44 874 692 43 977 198 43 079 704 42 182 210    67 883 110 66 453 648 65 024 187 63 594 725     62 165 263  60 735 801
    Kohustused ja omakapital
    Laen 1                 34 185 768 32 478 493 30 702 927 28 856 339    26 935 887  24 938 617  22 861 456  20 701 208  18 454 551  16 118 027
    Laen 2                     0     0     0     0    19 948 795  18 952 530  17 916 415  16 838 855  15 718 193  14 552 704
    Käibekrediit                  0     0     0     0        0      0      20      20      20     -50
    Muud lühiajalised kohustused        70 633  194 464  173 152  175 284     177 415   182 151   184 519   186 887   104 096   104 096
    Omakapital               10 688 924 11 167 918 12 357 364 14 023 010    22 817 295  24 608 959  26 970 845  29 907 458  29 065 857  28 356 109
    Kohustused ja omakapital kokku     44 945 325 43 840 875 43 233 444 43 054 633    69 879 391  68 682 257  67 933 254  67 634 428  63 342 716  59 130 886
    FINANTSTASUVUSE ARVUTUS             1     2     3     4        5      6      7      8      9      10
    Vahendite sissevool
    Abirahad                    0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
    Kasum enne intressimakseid        -706 332  1 846 424  2 485 773  2 890 694  3 295 615  3 663 472  4 113 384  4 563 296   655 286   655 286
    Jääkväärtus (rendipindade müügihind)
    Lühiajaliste kohustuste kasv        70 633   123 831   -21 312    2 131    2 131    4 736    2 368    2 368   -82 791      0
    Amortisatsioon                 0   897 494   897 494   897 494   897 494  1 429 462  1 429 462  1 429 462  1 429 462  1 429 462
    Raha sisse                -635 699  2 867 749  3 361 955  3 790 319  4 195 240  5 097 669  5 545 213  5 995 125  2 001 957  2 084 747
    Vahendite kasutamine
    Põhivara investeeringud         44 874 692      0      0      0 26 598 393       0      0      0      0      0
    Raha ja pangakontode kasv            0   140 657   12 787   12 787   12 787    28 416    14 208    14 208   -142 078      0
    Lühiajaliste nõuete kasv             0   234 428   21 312   21 312   21 312    47 359    23 680    23 680   -236 796      0
    Varude kasv                 14 127   24 766   -4 262     426     426      947     474     474   -16 558      0
    Raha väljavool             44 888 819   399 851   29 836   34 525 26 632 918     76 722    38 361    38 361   -395 432      0
    RAHAVOOG KOKKU             -45 524 517  2 467 898  3 332 119  3 755 794 -22 437 678   5 020 947  5 506 852  5 956 765  2 397 388  2 084 747
    FNPV                  -25 497 285
    FIRR                     2,2%
    Diskontomäär                 8,0%
                                                                                  97
    11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23
 3 125 705  3 125 705  3 125 705  3 125 705  3 125 705  3 125 705  3 125 705  3 125 705  3 125 705  3 125 705  3 125 705  3 125 705  3 125 705
-1 040 958  -1 040 958  -1 040 958  -1 040 958  -1 040 958  -1 040 958  -1 040 958  -1 040 958  -1 040 958  -1 040 958  -1 040 958  -1 040 958  -1 040 958
-1 224 951  -1 079 267   -927 756   -770 185   -606 310   -435 881   -258 634   -197 286   -133 484   -67 130    1 878    1 878    1 878
-1 429 462  -1 429 462  -1 429 462  -1 429 462  -1 429 462  -1 429 462  -1 429 462  -1 429 462  -1 429 462  -1 429 462  -1 429 462  -1 429 462  -1 429 462
 -569 665   -423 982   -272 470   -114 899    48 975   219 405   396 651   457 999   521 802   588 156   657 164   657 164   657 164
     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
 -569 665   -423 982   -272 470   -114 899    48 975   219 405   396 651   457 999   521 802   588 156   657 164   657 164   657 164
    11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23

  93 771    93 771    93 771    93 771    93 771    93 771    93 771    93 771    93 771    93 771    93 771    93 771    93 771
  156 285   156 285   156 285   156 285   156 285   156 285   156 285   156 285   156 285   156 285   156 285   156 285   156 285
  20 819    20 819    20 819    20 819    20 819    20 819    20 819    20 819    20 819    20 819    20 819    20 819    20 819
59 306 340  57 876 878  56 447 416  55 017 955  53 588 493  52 159 031  50 729 569  49 300 108  47 870 646  46 441 184  45 011 723  43 582 261  42 152 799
59 306 340  57 876 878  56 447 416  55 017 955  53 588 493  52 159 031  50 729 569  49 300 108  47 870 646  46 441 184  45 011 723  43 582 261  42 152 799

13 688 043  11 160 859  8 532 588  5 799 186  2 956 448      0      0      0      0      0      0      0      0
13 340 595  12 080 002  10 768 986  9 405 529  7 987 533  6 512 818  4 979 114  3 384 062  1 725 208      0      0      0      0
    -50     -50     -50     -50     -50     -50     -50     -50     -50     -50     -50     -50     -50
  104 096   104 096   104 096   104 096   104 096   104 096   104 096   104 096   104 096   104 096   104 096   104 096   104 096
27 786 444  27 362 462  27 089 992  26 975 093  27 024 068  27 243 473  27 640 124  28 098 123  28 619 925  29 208 081  29 865 245  30 522 409  31 179 573
54 919 128  50 707 369  46 495 611  42 283 853  38 072 095  33 860 337  32 723 284  31 586 232  30 449 179  29 312 126  29 969 290  30 626 454  31 283 618
    11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23

    0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
 655 286   655 286   655 286   655 286   655 286   655 286   655 286   655 286   655 286   655 286   655 286   655 286   655 286

     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
 1 429 462  1 429 462  1 429 462  1 429 462  1 429 462  1 429 462  1 429 462  1 429 462  1 429 462  1 429 462  1 429 462  1 429 462  1 429 462
 2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747

     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
 2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747  2 084 747
                                                   98
Lisa 15. Valik Tartu kutse- ja kõrgkoolides õpetatavatest erialadest

    Tartu Kutsehariduskeskus                             Vastuvõtt 2004
    Õppevaldkond           Eriala                    Põhiharidus Keskharidus
                     Autolukksepp                     30    15+15
                     Elektrik                     30+15    15+15
                     Lukksepp                       30
                     Metallipingitööline                15+30
                     Treial                        15
    Tööstustehnoloogia osakond    Keevitaja                     15+15
                     Ehitusviimistlus                   30
    Puidu- ja ehitusosakond      Tisler                      45+15      30
                     Arvutitehnik                     30
                     Andmetöötlus ja veebidisain              10
                     Programmeerimine ja infotöötlus                  30
    IKT ja teeninduse osakond     Arvutivõrgud                           30
                     Õmblemine                     30+15
                     Jalatsi pealisdetailide koostamine          15
    Kergetööstusosakond        Rätsepatöö                            30
                     Toiduainete töötlemine              30+30
                     Pagar-kondiiter                    30     30
                     Kokk                       60+30
    Toiduainete tehnoloogia osakond  Toiduainete tehnoloogia                      40
    Ärinduse ja kaubanduse valdkond  Laomajandus                            30

    Eesti Põllumajandusülikool
    Õppevaldkond           Eriala                 Vastuvõtt 2004. a.
                     Põllumajandussaaduste tootmine ja
    Põllu- ja aiasaaduste tootmine  turustamine                      20
                     Loomakasvatus                     16
                     Agroökoloogia                     11
                     Kalakasvatus                     11
    Loomakasvatussaaduste tootmine  Liha- ja piimatehnoloogia               25
                     Metsamajandus                     23
    Metsandus             Metsatööstus                     23
    Rakendushüdrobioloogia      Rakendushüdrobioloogia                 9
                     Põllumajandustehnika                 20
                     Ettevõttetehnika                   20
                     Ergonoomika                      20
    Tehnika ja tehnoloogia      Energiakasutus                    20

    Tartu Ülikool
    Õppevaldkond           Eriala                 Vastuvõtt 2004.a.
                     Bioloogia                       35
                     Geenitehnoloogia                   35
    Bioloogia-geograafia teaduskond  Keskkonnatehnoloogia (bioloogia)           20
                     Füüsika                        34
                     Infotehnoloogia                    31
                     Keemia                        26
                     Materjaliteadus                    30
    Füüsika-keemiateaduskond     Keskkonnatehnoloogia (füüsika-keemia)         20
                 99
Selle trükise väljaandmist
toetab Euroopa Liit

Euroopa Liidu Infokeskus

http://www.euroopaliit.ee

Roosikrantsi 17, 10119 Tallinn

								
To top