designchecklist by วัฒนาอุทรักษ์

VIEWS: 83 PAGES: 2

More Info
									Design

มาตรฐานที่ใช้ :ISO9001 : 2008  รายการตรวจติดตามคุณภาพ                   หน้า 16/30
การตรวจติดตามครั้งที่ :     พื้นที่ตรวจประเมิน  ้
                          ผูตรวจประเมิน:             วันที่ :
คาถามที่ หัวข้อตรวจติดตาม                         C   NC O    บันทึก

 7.3 Design and Development
1 มีการวางแผนและควบคุมการออกแบบอย่างไร
         ั             ั
   ( หน้าที่ดงกล่าวรับผิดชอบโดยใคร มีบนทึกข้อมูลการทางานในกระบวนการดังกล่าวหรื อไม่ )
2 การวางแผนการออกแบบมีการกาหนดสิ่ งต่อไปนี้หรื อไม่
   อย่างไร
     a) ระยะหรื อขั้นตอนการออกแบบ
     b) การทบทวน การทวนสอบ และการทดสอบในขั้นตอนที่เหมาะสม (
        ขอดูหลักฐานของกระบวนการดังกล่าว )
     c) ความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนา
     ( ออกแบบโดยใคร ทบทวน,ทวนสอบ,รับรองผลโดยใคร )
3 มีการประสานงานระหว่างฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
                     ั
   และการมอบหมายความรับผิดชอบที่ชดเจนอย่างไร
                        ั
4 มีการปรับปรุ งผลลัพธ์ของการออกแบบให้ทนสมัยหรื อไม่ อย่างไร
5 ปั จจัยนาเข้าสู่ การออกแบบประกอบด้วย หัวข้อต่อไปนี้ หรื อไม่ อย่างไร
   ( ขอดูหลักฐานของข้อมูลปั จจัยนาเข้าดังกล่าว )
     a) ข้อกาหนดด้านการใช้งานและผลงาน
                            ่
     b) ข้อสนเทศจากการออกแบบที่คล้ายคลึงกันที่ผานมาในอดีต
        (ถ้ามี)

6   มีการทบทวนความเพียงพอของปั จจัยนาเข้าดังกล่าวหรื อไม่
                         ้
   และในกรณี มีความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรื อมีขอโต้แย้ง หรื อข้อกาหนดใด ๆ
   ได้รับการแก้ไขอย่างไร
7   ผลลัพธ์ของการออกแบบมีรูปแบบอย่างไร สามารถใช้ทวนสอบกับปั จจัยนาเข้าได้หรื อไม่
8        ั
   มีการอนุมติผลลัพธ์การออกแบบก่อนนาไปใช้หรื อไม่ อย่างไร
9                ั
   ผลลัพธ์ของการออกแบบมีลกษณะดังต่อไปนี้หรื อไม่ อย่างไร
          ้
      a) บรรลุขอกาหนดของปั จจัยนาเข้า
         ้
      b) ให้ขอมูลอย่างเพียงพอในการจัดซื้ อ การผลิตและการให้บริ การ


                                                    1
Design

       c) มีเกณฑ์ หรื ออ้างอิงถึงเกณฑ์การยอมรับผลิตภัณฑ์
         (เกณฑ์ในการตรวจสอบสาหรับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การ )
       d) กาหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จาเป็ นด้านความปลอดภัยและวิธีใช้งานได้ถูกต้อง
10  มีการประชุมทบทวนการออกแบบ ในขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่วางแผนไว้
   เพื่อพิจารณาขีดความสามารถของผลลัพธ์จากการออกแบบในการบรรลุขอกาหนด   ้
                 ั
   และค้นหาปัญหาและปฏิบติการที่จาเป็ นหรื อไม่ ผลการประชุมทบทวนเป็ นอย่างไร
11  ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทบทวนดังกล่าวประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อไม่ (
   มีหลักฐานบันทึกผูเ้ ข้าประชุ มหรื อไม่ )
12  บันทึกการทบทวนและการดาเนินการที่จาเป็ นหลังการทบทวนได้รับการจัดเก็บหรื อไม่
13  มีการตรวจสอบออกแบบผลลัพธ์ของการออกแบบเทียบกับปั จจัยนาเข้าตามแผนที่วางไว้หรื อไม่
   และผลของการตรวจสอบเป็ นอย่างไร
14  บันทึกการตรวจสอบและการดาเนินการที่จาเป็ นหลังการตรวจสอบได้รับการจัดเก็บหรื อไม่ (
   เก็บไว้ที่ไหน มีการควบคุมที่มีประสิ ทธิ ภาพพอหรื อไม่
   ในกรณี ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ การค้นหข้อมูล การควบคุมข้อมูลมีประสอทธิ ภาพพอหรื อไม่ )
                                               2

								
To top