; Production checklist
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Production checklist

VIEWS: 458 PAGES: 2

Audit checklist, production checklist,internal checklist ISO 9001:2008

More Info
 • pg 1
									Production

มาตรฐานที่ใช้ :ISO9001 : 2008   รายการตรวจติดตามคุณภาพ      หน้า 20/30
การตรวจติดตามครั้งที่ :                 ้
                  พื้นที่ตรวจประเมิน ผูตรวจประเมิน: วันที่ :
คาถามที่ หัวข้อตรวจติดตาม               C NC O บันทึก

 7.5 Production and Service Provision
2 a ) ความมีพร้อมของข้อสนเทศซึ่งพรรณนาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
                     ั
   b) ความมีพร้อมของวิธีปฏิบติงานตามความจาเป็ น
   c) การใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม
   d) ความมีพร้อมของเครื่ องตรวจวัดและเครื่ องเฝ้ าระวัง
   e) การปฏิบติกิจกรรมการปลดปล่อย ส่ งมอบและกิจกรรมภายหลังส่ งมอบ ( มีข้ นตอนการควบคุมกระบวนการ
             ั                            ั
   การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และมีการทาบันทึกเพื่อเป็ นหลักฐานหรื อไม่ )
3 มีการทดสอบกระบวนการในการผลิตและให้บริ การในกรณี ที่ผลลัพธ์ของกระบวนการดังกล่าว
   ไม่สามารถตรวจสอบได้ดวยการตรวจวัดและเฝ้ าระวังภายหลัง หรื อกว่าจะรู ้ขอบกพร่ องก็ต่อเมื่อได้ใช้งานไปแล้วหรื อไม่
                    ้                   ้
   อย่างไร
                                              ้
4 การทดสอบดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงขีดความสามารถของกระบวนการในการบรรลุผลลัพธ์ที่ตองการหรื อไม่ อย่างไร
                             ั
5 กระบวนการพิเศษดังกล่าวข้างต้นมีการปฏิบติในประเด็นต่อไปนี้หรื อไม่ อย่างไร
                                 ั
          a) การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการทบทวนและอนุมติกระบวนการ
                ั
          b) การอนุมติเครื่ องมือ อุปกรณ์ และคุณสมบัติของ
           บุคลากร
               ิ            ั
          c) การใช้วธีการและระเบียบปฏิบติที่จาเพาะ
                 ้
          d) บันทึกที่ตองการ
          e) การทดสอบซ้ า
6 มีวธีการในการชี้บ่งผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการได้มาซึ่ งผลิตภัณฑ์อย่างไร ( ดูหลักฐานและกระบวนการในการชี้ บ่งทั้งหมด )
        ิ
         ิ
7 มีวธีการแสดงสถานะของผลิตภัณฑ์ภายหลังการตรวจวัดและเฝ้ าระวังอย่างไร ( การแบ่งแยกระหว่างของดีและของเสี ย )
8 ในกรณี ที่การสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์เป็ นข้อกาหนดมีวิธีการควบคุมและบันทึกการชี้บ่งจาเพาะของผลิตภัณฑ์อย่างไร
   ( ลองสุ่ มตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อเช็คว่าการสอบกลับมีประสิ ทธิ ภาพพอหรื อไม่ )
     ิ                     ่
9 มีวธีการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าซึ่ งอยูภายใต้การควบคุมหรื อการใช้งานขององค์กรอย่างไร (
   มีการบัญชีควบคุมทรัพย์สินของลูกค้าหรื อไม่ )
      ิ                  ั
10 มีวธีการในการชี้ระบุ ทวนสอบ พิทกษ์รักษา และป้ องกันความเสี ยหายของทรัพย์สินของลูกค้าอย่างไร
                               ่
11 ในกรณี ที่ทรัพย์สินของลูกค้า สู ญหาย หรื อพบว่าอยูในสภาพที่ไม่เหมาะแก่การใช้งาน
       ิ
   มีวธีรายงานให้ลูกค้าทราบอย่างไร และมีการบันทึกและเก็บรักษาบันทึกนี้ไว้หรื อไม่


                                                      1
Production

   ิ
12 มีวธีการในการถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการอย่างไร
    ิ          ั
13 มีวธีการถนอมรักษาผลิภณฑ์ระหว่างการส่ งมอบจนถึงปลายทางอย่างไร
14 มีการชี้บ่ง เคลื่อนย้าย บรรจุ จัดเก็บ และป้ องกันความเสี ยหายของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่ วนอย่างไร
                                                 2

								
To top