BANKU AUGSTSKOLA

Document Sample
BANKU AUGSTSKOLA Powered By Docstoc
					                 BANKU AUGSTSKOLA
    Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas
             „Uzņēmējdarbības vadīšana”
   Profesionālā maģistra grāda uzņēmumu un organizāciju vadīšanā un
          iestāžu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai

                  NOVĒRTĒJUMS
Studiju programmas īstenošanas ilgums –  1 gads 6 mēneši (3 semestri) vai 2 gadi 6 mēneši
                     (5 semestri) pilna laika studijas
                      60 vai 96 kredītpunkti

Novērtēšanas komisijas eksperts:
                  Konstantins Didenko, Dr.oec., RTU profesors

Eksperta ārējās novērtēšanas vizītes datums: 2011. gada 24. maijs

Novērtējuma ziņojums tapis, balstoties uz informāciju no sekojošiem avotiem:

  1. Profesionālās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana” pašnovērtējuma
   ziņojums. Rīga: BA, 2011., 40 lpp., ziņojuma pielikumi.
  2. Profesionālās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana” pašnovērtējuma
   ziņojumi par 2005.-2011. akad. g.
  3. AIKNC materiāli un iepriekšējās akreditācijas ekspertu ziņojumi.
  4. BA saņemtā papildus rakstiska un mutiska informācija.                     ANKETA
         NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS EKSPERTIEM
             Studiju programmas vērtēšanas kritēriji
    (16 kritēriji, apvienoti 6 grupās, kuras raksturo galvenos kvalitātes aspektus)

    I Mērķi un uzdevumi.
Novērtējums: 3
Komentārs:

    1. Studiju programmas mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība un
pārbaudāmība. Studiju satura un organizācijas atbilstība paredzētajiem studiju rezultātiem. (Vai
atbilstošo ieinteresēto grupu vajadzības ir skaidri noteiktas? Vai atbilstošo ieinteresēto grupu
(studenti, darba devēji, profesionālās organizācijas, augstskolas personāls) pārstāvji piedalās
mērķu veidošanā? Kādi standarti tiek izmantoti kā atskaites punkti izglītības mērķu noteikšanai?)
Novērtējums: 3
Komentārs: Studiju programmas mērķis ir sagatavot jaunos uzņēmējus, kuri spētu nodrošināt
uzņēmumu konkurētspējīgu darbību, izmantojot vadītāja darbam nepieciešamās teorētiskās un
praktiskās zināšanas, prasmes un iemaņas starptautiskajā biznesa vidē. Studiju programmā ir
veiksmīgi apvienoti speciālistiem – uzņēmumu un iestāžu vadītājiem – obligātie teorētiskie studiju
kursi, padziļinot zināšanas vadības nozarē ar praktiskas nozīmes kursiem un praksi.

    2. Studiju programmas atbilstība četriem galvenajiem augstākās izglītības mērķiem
(personības, demokrātiskās sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšana, darba tirgus
prasību apmierināšana). Studiju tuvāko un tālāko mērķu (stratēģijas) savstarpējā saskaņotība
studiju programmas ietvaros. Studiju nākotnes vīzija, augstskolas misijas pildīšana, ņemot vērā
studējošo, darba devēju un profesionālo organizāciju viedokli.
(Vai studiju mērķi ir orientēti uz speciālista attīstību? Vai programmas mērķi saskan ar augstākās
izglītības iestādes (AII) misiju?)
Novērtējums: 3
Komentārs: Studiju programma ir sagatavota atbilstoši profesijas standartam „Uzņēmumu un
iestāžu vadītājs”, un sekmīga tās apguve nodrošina speciālistu atbilstību pašreizējām darba tirgus
prasībām.
    Studiju programma „Uzņēmējdarbības vadīšana” ir izstrādāta atbilstoši tās mērķim –
sagatavot uzņēmējus modernajai biznesa pasaulei. Programmā ietvertie studiju kursi sniedz
studentiem aktuālas zināšanas un iemaņas, savukārt profesionālā prakse veicina studentu spēju
sistemātiski piemērot zināšanas un prasmes reālā darbībā.

    II Studiju saturs un organizācija.
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3
Komentārs:

     3. Studiju satura un rezultātu atbilstība iegūstamajam grādam un/vai kvalifikācijai,
kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām, studiju programmas mērķiem un uzdevumiem.
Prakses (ja tā ir) atbilstība un saistība ar teorētisko daļu. Profesionālās pieredzes iekļaušana.
Moduļu izmantošana, to raksturojums, skaidrība un saprotamība. Eksāmenu, pētījumu, projektu
izmantošanas efektivitāte. Individuālā pieeja, iespēja apstiprināt iepriekš iegūto izglītību un
pieredzi.
(Vai studenti, akadēmiskais personāls un ieinteresētās grupas atzīst studiju programmas satura
atbilstību izvirzītajiem mērķiem?)
Novērtējums: 3
Komentārs: Studiju programma galvenajās līnijās atbilst šajā jautājumā iekļautajiem vērtēšanas
kritērijiem. Studiju programmas realizācijas laikā tiek sabalansēta teorētisko un praktisko zināšanu,
prasmju un iemaņu apgūšana. Vēlams precizēt prasības patstāvīgajam darbam un tā novērtējumam.

     4. Studiju programmas un tās atsevišķu daļu saskaņotība ar Latvijas un Eiropas kopējās
izglītības telpas veidošanas prasībām (mobilitātes iespējas, diplomu un studiju daļu atzīšana utt.), tai
skaitā izmantojot salīdzinājumu ar vismaz 2 ES valstu studiju programmām. Atbilstība Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem, tai skaitā vides aizsardzības un civilās aizsardzības kursu
atbilstība likumu prasībām.
(Vai studiju programmai ir skaidra didaktiskā koncepcija, kura ņem vērā tādas studentu
iesaistīšanas vajadzības, kā izaicinājums, stimulācija, sajūsmināšana? Vai studiju programma
nodrošina tieksmi pēc izcilības? Vai AII atbalsta studentu mobilitāti?)
Novērtējums: 3
Komentārs: Studiju programma un tās atsevišķas daļas ir saskaņotas ar Latvijas un Eiropas kopējās
telpas veidošanas prasībām. Veikta salīdzināšana ar Rīgas Ekonomikas augstskolas, RTU, VA,


                                                   2
ViA, BAT, LLU, ISMA, DU, LU, LiepU, Lahti University of Applied Sciences (Somija),
Fachhochschule Worms University of Applied Sciences (Vācija) līdzīgām studiju programmām.

    5. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte.
(Vai akadēmiskais personāls ir sagatavots nodrošināt studiju rezultātu sasniegšanu? Vai
akadēmiskais personāls tiek efektīvi izmantots, uzdevumu sadalījums, karjeras plānošana, lai
īstenotu studiju programmu.)
Novērtējums: 3
Komentārs: Programmas īstenošanas akadēmiskais personāls ir labi sagatavots, 82% ir ievēlēti
konkursa kārtībā, 47% docētāju ir doktora zinātniskais grāds.

    III Mācīšana un zināšanu novērtēšana.
Novērtējums: 3
Komentārs:

    6. Modernas studiju metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu
risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana.
(Vai studentiem, kuri uzsāk studijas programmā, ir atbilstošas zināšanas un attieksmes, lai
sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā? Vai starprezultātu pārbaude studiju gaitā
nodrošina studiju programmas rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā?)
Novērtējums: 3
Komentārs: Programmas īstenošanai plaši tiek pielietotas modernas studiju metodes, studiju darbs
ietver darbu ar datoriem, multimediju un interneta izmantošanu.

    7. Palīdzība studentiem, pasniedzēju konsultācijas, akadēmiskā vadība un studēšanas
motivācijas paaugstināšana.
(Vai padomu un atbalsta studentiem apjoms ir pietiekams studiju rezultātu sasniegšanai? Vai AII
nodrošina studentiem iespēju mācīties mājās (piemēram e-mācību līdzekļi, akadēmiskā personāla
pieejamība ar e- pasta palīdzību)?)
Novērtējums: 3,5
Komentārs: Pirms katra kursa studējošie saņem kursa apraktus. Tiek nodrošinātas konsultācijas un
studiju procesa administrēšana, tai skaitā izmantojot e-mācību līdzekļus. Akadēmiskais personāls ir
pieejams arī ar elektronisko saziņas līdzekļu palīdzību.

    8. Zināšanu, prasmju attieksmju (studiju procesā iegūto spēju veikt noteiktus uzdevumus)
novērtēšanas metožu objektivitāte, saistība ar studiju rezultātiem un izmantošanu studiju procesa
pilnveidošanai ( rakstveida eksāmenu rezultāti un/vai diplomdarbi, kuri jāizvērtē vizītes laikā).
Studentu sasniegumu vērtēšanas standartu un noteikumu skaidrība un pieejamība. Eksperta (vizītes
laikā) izvērtētā studentu sasniegumu līmeņa salīdzinājums ar studiju procesam noteikto studentu
sasniegumu līmeni.
(Vai eksāmeni, projekti un citas novērtēšanas metodes ir izveidotas tā, lai varētu izvērtēt studentu
sasniegto studiju rezultātu apgūšanas pakāpi?)
Novērtējums: 3
Komentārs: Zināšanu kontrole tiek vērtēta saskaņā ar BA Pārbaudījumu nolikumu. Notiek
studējošo aptaujas, iegūtie rezultāti tiek analizēti un apspriesti, kas dod ierosmi studiju programmas
pilnveidošanai un programmas izpildes organizācijas uzlabošanai.

    IV Studiju nodrošinājums un vadība.
Novērtējums: 3
                                                  3
Komentārs:

    9. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri noteiktas
administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības.
(Vai administratīvā un tehniskā personāla atbalsts ir pietiekams, lai nodrošinātu visu studiju
rezultātu sasniegšanu (ieskaitot demokrātiskas sabiedrības veidošanas uzdevumus)?)
Novērtējums: 3
Komentārs: Akreditācijas dokumentos iekļauto studentu aptauju rezultāti norāda, ka akadēmiskā
personāla un studentu savstarpējās attiecības ir koleģiālas un pietiekami skaidri noteiktas.

    10. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, starptautiskām
organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām augstskolām.
(Vai AII un studiju programmas izveidotās partnerattiecības dod reālu ieguldījumu studiju
rezultātu sasniegšanā un studentu mobilitātē?)
Novērtējums: 3
 Komentārs: Akadēmiskā personāla sadarbība ar ārzemju izglītības iestādēm ir laba. BA
ERASMUS studentu apmaiņas programma piedāvā studentiem studiju iespējas partneraugstskolās,
tomēr programmā studējošie šo iespēju izmanto reti.

    11. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais nodrošinājums.
(Vai izmantošanas nosacījumi un pieejamība mācīšanās aprīkojumam un pakalpojumiem nodrošina
efektīvu mācīšanos? Vai bibliotēkas, to aprīkojums un pakalpojumi nodrošina studiju rezultātu
sasniegšanu? Vai bibliotēkas un to aprīkojums rada pozitīvu mācību vidi?)
Novērtējums: 4
Komentārs: Studiju programma pilnībā nodrošināta ar metodiskajiem un informatīvajiem
materiāliem, kā arī tehniskā atbalsta iespējām.

    V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs.
Novērtējums: 3
Komentārs:

    12. Akadēmiskā personāla iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās
pētniecības darbu tematikas aktualitāte un saistība ar studiju programmas saturu, pētniecības darbu
publicēšana starptautiski pieejamos un recenzējamos izdevumos (izstādēs, skatēs, uzvedumos
u.tml.) un/vai praktiskā izmantošana, iekļaušanās inovatīvā darbībā.
Novērtējums: 3,5
Komentārs: Zinātniski pētnieciskais darbs ir organiski iekļauts programmas īstenošanā. Docētāji
veic pētījumus, kuru tematika saistīta ar attiecīgajiem studiju kursiem, un pētījumu rezultātus
regulāri publicē gan Latvijas, gan ārvalstu izdevumos.
Akadēmiskais personāls ir iesaistīts intensīvā zinātniskā pētniecības darbā. BA docētāji
piedalījušies Interreg, ES struktūrfondu, LIAA, Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajos
projektos, starptautiskajos projektos, piemēram, EUA/EC projektā u.c.

     13. Studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās pētniecības
darbu tematikas saistība ar studiju mērķiem un sagaidāmajiem studiju rezultātiem, studentu
iesaistīšanās nacionālos un starptautiskos pētnieciskos un radošos (mākslinieciskos) projektos.
Novērtējums: 2                                                  4
Komentārs: Ir atsevišķi gadījumi, kad studenti kopā ar docētajiem piedalījušies konferencēs un
sagatavojuši publikācijas. Būtu vēlama aktīvāka studentu līdzdalība pētniecībā ārpus maģistra darba
izstrādes.

    VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.
Novērtējums: 3
Komentārs:

    14. Ikgadēja studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu
apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība.
Augstskolas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas esamība un atbilstība Eiropas standartu un
vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām.
(Vai tiek regulāri pārskatītas vajadzības, mērķi un studiju rezultāti, studiju process, resursi un
partnerattiecības, vadības sistēma?)
Novērtējums: 4
Komentārs: Ik gadu tiek sagatavots Pašnovērtējuma ziņojums un veikta studiju programmas
izvērtēšana, veikti programmas auditi un uz tā pamata pieņemti Senāta lēmumi par programmas
pilnveidošanu un attīstību.
Profesionālās studiju organizācijas izskatīšanā piedalās gan darba devēji, gan arī nevalstiskās
organizācijas. Studenti aizpilda anketas, piedalās studiju programmu padomes sēdēs. Studentiem
iespējams piedalīties studiju kvalitātes nodrošināšanā caur Senātu.
2010. gada 19. maijā BA oficiāli tika piešķirts Investors in Excellence (turpmāk – IiE) kvalitātes
sertifikāts. Tas veidots, ietverot sevī svarīgākos EFQM (European Foundation for Quality
Management) principus un ir pasaulē atzīts kā noteicošais izcilas vadības modelis, jo sniedz elastīgu
pieeju nepārtrauktai organizācijas pilnveidošanai visās tās galvenajās sfērās, kas aptver arī līderību,
darbiniekus un klientu rezultātus. IiE vērtētāji atzina BA par atbilstošu standarta prasībām, tādējādi
BA kļuva par pirmo augstākās izglītības iestādi Baltijā un ārpus Lielbritānijas robežām, kas atzīta
par investoru izcilībā.

    15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi strādāt apgūtajā specialitātē.
(Vai ieinteresētās grupas (absolventi, darba devēji u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti programmas
mērķi izglītošanā?)
Novērtējums: 3
Komentārs: Absolventi aptaujās augsti vērtē studiju programmu un apliecina savu veiksmīgu
karjeru pēc studiju programmas beigšanas.

    16. Studentu sagatavotība tālākai kvalifikācijas pilnveidošanai un personības attīstībai,
studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas („Augstskolu likuma” izpratnē (55. panta
8. daļa)) studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā.
(Vai tiek analizēti studentu un absolventu sasniegumi, mācīšanas process ar mērķi atbalstīt
nepārtrauktu programmas pilnveidošanu?)
Novērtējums: 3
Komentārs: Absolventu anketas rezultāti norāda, ka absolventiem ir bijusi iespēja veidot karjeras
izaugsmi, daļa pat šobrīd strādā vadošos amatos, 14% no aptaujātajiem ir uzņēmumu vadītāji.
Studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas un citu izmaiņu gadījumā ir nodrošinātas studiju
turpināšanas iespējas.
Noslēgtais sadarbības līgums apliecina, ka BA studējošajiem būs nodrošināta iespēja turpināt
izglītību RTU Inženierekonomikas fakultātē profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju
programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, ja programma tālāk netiks īstenota.
                                                   5
                           Rekomendācija
                        Banku Augstskolas
             Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu
                     „Uzņēmējdarbības vadīšana”
                 akreditēt uz nākamajiem 6 (sešiem) gadiem
Konstantins Didenko, Dr.oec., RTU, profesors ...................................................................................
                                                                  6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:9/29/2012
language:Unknown
pages:6