?????????????????????? ???? Nutrition Labeling Law ?????? ??? by jpUEpqbo

VIEWS: 64 PAGES: 4

									            กฎหมายฉลากโภชนาการของฮ่ องกง(Nutrition Labeling Law)

ความเป็ นมา
     ฮ่องกงได้ พิจารณาออกกฎหมาย 2 ฉบับ คือ
     1. กฎหมายความปลอดภัยทางด้ านอาหาร (Food safety law)
       ที่ให้ ความสาคัญกับการนาเข้ าอาหารจากต่างประเทศ
        ่         ่ ้
       ซึงขณะนี ้กาลังอยูในขันตอนของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
                              ่
     2. กฎหมายฉลากโภชนาการ(nutrition labeling law) ซึงเป็ นกฎหมายที่เป็ นส่วนที่แก้ ไขจาก Food and
       Drugs Composition Labeling Regulation ภายใต้ Food and Drugs of the Public Health and
                              ่ ่                ั
       Municipal Services Ordinance(Caption 132) ซึงได้ ผานความเห็นชอบจากสภานิติบญญัติของ
       ฮ่องกงแล้ วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551
               ้      ั               ่
       โดยกฎหมายทังสองฉบับมีวตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและสร้ างความมันใจในเรื่ องความปลอดภัยทางด้
                ู
       านอาหารให้ แก่ผ้ บริ โภค

      Food and Environmental Hygiene Department (FEHD)
ของรัฐบาลฮ่องกงเป็ นหน่วยงานหลักที่ได้ เสนอให้ มีการแก้ ไข Food and Drugs Composition Labeling Regulation
                      ั
ในการเพิ่มกฎหมายฉลากโภชนาการ โดยมีวตถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการ(nutrition facts)
    ู           ี                                ิ
แก่ผ้ บริ โภคและควบคุมมิให้ มการโฆษณาสรรพคุณสินค้ าเกินจริง ข้ อเสนอกฎหมายใหม่นี ้กาหนดให้ สนค้ าอาหาร
                                      ่   ่
ทุกประเภทต้ องแสดงรายละเอียดคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิงสินค้ าทีมีการโฆษณาสรรพคุณ (อาทิ
“ปราศจากน ้าตาล” “ไขมันต่า” “มีเส้ นใยมาก” “ไม่มีคอเลสเตอรอล”
      FEHD ได้ ประเมินท่าทีและรวบรวมความคิดเห็นจากฝ่ ายต่างๆ อาทิ ภาคเอกชน ประชาชน ผู้แทนทางการ
                     ่    ั   ิ
ทูตในฮ่องกง ก่อนที่จะแก้ ไขและเสนอเข้ าสูสภานิติบญญัตฮ่องกง
  ่          ่
ซึงส่วนใหญ่แสดงท่าทีหวงกังวลต่อการออกกฎหมายนี ้
                                    ่ ั
เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อศักยภาพของฮ่องกงในการเป็ นเมืองทีมีลกษณะ cosmopolitan
   ่
ซึงจะทาให้ ความหลากหลายของสินค้ าลดลง โดยสินค้ าร้ อยละ 65 ที่นาเข้ าจากต่างประเทศ อาทิ สหรัฐฯ จีน
         ุ่
ออสเตรเลีย ญี่ปน ไทย จะมีต้นทุนในการผลิตสูงขี ้น ประกอบกับฮ่องกงเป็ นตลาดขนาดเล็ก
        ่
จึงเป็ นไปได้ วาประเทศดังกล่าว อาจย้ ายตลาดส่งออกสินค้ าไปยังประเทศอื่นแทน
      คณะผู้แทนต่างประเทศในฮ่องกง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐฯ และออสเตรเลีย ได้ หารื อและประชุมกับ
ผู้แทนจากประเทศต่างๆ ที่จะได้ รับผลกระทบจากการออกกฎหมายนี ้ อาทิ ญี่ปน    ุ่
ไทย(ผู้แทนจากสคต.เข้ าร่วมประชุม) เพื่อจุดร่วมในการเรี ยกร้ องให้ แก้ ไขร่างกฎหมายและได้ พยายามลอบบี ้ Dr. York
                                             ั
Chow ตาแหน่ง Secretary for Food and Health ขอให้ แก้ ไขร่างกฎหมายก่อนเสนอสภานิติบญญัติฮ่องกง
โดยขอให้ ยกเว้ นการบังคับใช้ กฎหมายฉลากโภชนาการกับสินค้ าที่มียอดขายน้ อยกว่า 30,000 ชิ ้น
     ่         ี
และขอให้ ผอนปรนกับสินค้ าที่มการติดฉลากที่โฆษณาสรรพคุณตามความเป็ นจริงและทดสอบถูกต้ องแล้ วในทางวิท
ยาศาสตร์ โดยให้ เหตุผลว่า     -  สินค้ าที่มีการนาเข้ าจากต่างประเทศส่วนใหญ่มีปริมาณไม่มากและมักมีการโฆษณาสรรพคุณ
     -  ผู้บริ โภคจะมีทางเลือกสินค้ าที่หลากหลาย
     -  ปริ มาณสินค้ าจากที่เคยนาเข้ าน้ อยอาจเพิ่มมากขึ ้นในภายหลัง เพราะอาจเป็ นที่นิยม
        ่      ัิ
       ซึงจะต้ องปฏิบตตามกฎหมายฉลากโภชนาการที่ต้องมีการแสดงรายละเอียดคุณค่าโภชนาการ
     -                                ั
       และฮ่องกงจะสามารถรักษาศักยภาพในการเป็ นตลาดเสรี ที่มีลกษณะเปิ ดกว้ าง

สถานะล่าสุด
      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551
     ั                 ั                  ัิ
สภานิติบญญัติของฮ่องกงได้ พิจารณาอนุมติกฎหมายฉลากโภชนาการแต่ไม่อนุมตในส่วนของข้ อเสนอของรัฐบาล
(นาโดยนาย Donald Tsang ผู้บริ หารสูงสุดของฮ่องกง และ Dr. York Chow)
                         ี
ในการแก้ ไขกฎหมายฉลากโภชนาการที่ขอให้ มการยกเว้ นสาหรับสินค้ า 2 ประเภท คือ
      - สินค้ าที่มียอดจาหน่ายน้ อยกว่า 30,000 ชิ ้นต่อไป
      - สินค้ าอาหารที่มีการโฆษณาสรรพคุณไร้ trans-fat
                    ู                  ั
         โดยข้ อเสนอดังกล่าได้ ถกคัดค้ านจากเสียงส่วนใหญ่ในสภานิติบญญัติด้วยคะแนนเสียงคัดค้ าน 27
         เสียง ต่อเสียงสนับสนุน 26 เสียง จึงทาให้ ข้ อเสนอแก้ ไขกฎหมายต้ องตกไป
            ่                ัิ     ั
      หลังจากทีกฎหมายฉลากโภชนาการผ่านการอนุมตจากสภานิติบญญัติฮ่องกงแล้ ว กฎหมายจะมีผลบังคับ
ใช้ ในอีก 2 ปี ข้ างหน้ า (1 ก.ค. 2553) โดยจะมีการตรวจสอบผลหลังจากมีการบังคับใช้ แล้ ว 1 ปี (2554)

     ภายใต้ กฎหมายฉลากโภชนการฮ่องกงได้ กาหนดรูปแบบเฉพาะของฉลากแสดงคุณค่าโภชนาการที่สาคัญไ
ด้ แก่
     -  การแสดงหน่วยการให้ พลังงานเป็ น kilo-calories(kcal) หรื อ kilo-joules(kl)
                                         ิ
       และการแสดงหน่วยสัดส่วนของสารอาหารเป็ น ต่อ 100 กรัมต่อมิลลิลตร(100 g/ml)
                    ้
       หรื อต่อการรับประทาน 1 ครัง(per serving)
     - ฉลากแสดงคุณค่าทางโภชนาการ ต้ องจัดทาในรูปแบบตารางเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาจีน
           ้            ่
       หรื อทังสองภาษา และจะต้ องไม่อยูในส่วนของฉลากสินค้ า
     - ฉลากแสดงคุณค่าทางโภชนาการจะต้ องปรากฎสารอาหาร ได้ แก่ 1) พลังงาน 2)โปรตีน
3)คาร์ โบไฮเดรต 4) ไขมัน 5)กรดไขมันอิ่มตัว 6) กรดไขมันทรานส์ 7) โซเดียม และ 8)น ้าตาล(Nutrition
Facts: energy plus 7 core nutrients – protein, carbohydrates, total fat, saturated fat, transfat, sodium and
sugars + claimed nutrient) และหากมีการกล่าวอ้ าง/โฆษณาสรรพคุณสารอาหารอื่นใดเพิ่มเติม(นอกเหนือจาก 7
                             ้
สารอาหารนี ้) จะต้ องแสดงคุณค่าทางโภชนาการของสารอาหารตัวนันๆ เพิ่มด้ วย
                             ั             ู
    - ห้ ามกล่าวอ้ าง/โฆษณาสรรพคุณเฉพาะที่ยงขาดมาตรฐานและหลักฐานการพิสจน์ทางสากล ได้ แก่
สารโอเมก้ า 3 เช่น ห้ ามการอ้ าง “High Omega-3” “Healthy Heart” “No Casein”
    - สินค้ าที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องติดฉลากโภชนาการ(Nutrition Label) ได้ แก่
                                      ่    ่
       1) สินค้ าอาหารสดธรรมชาติ(nature Fresh Food) ที่ไม่มีการใส่สวนผสมใดเพิมเติม เช่น
                ่
          เนื ้อสัตว์ตางๆ ผลไม้ สด/แห้ ง ผักสด/แห้ ง
                       ั
       2) สินค้ าที่มีพื ้นผิวบนบรรจุภณฑ์น้อยกว่า 100 ตร.ซม.
                 ุ
       3) สินค้ าที่มีคณค่าทางโภชนาการน้ อยมากๆ เช่น ใบชา เครื่ องเทศ
       4) สินค้ าอาหารที่ยอดจาหน่ายรวมต่อปี 30,000 ชิ ้น
          หรื อต่ากว่า(แต่หากมีการกล่าวอ้ าง/โฆษณาสรรพคุณทางโภชนาการจะไม่เข้ าข่ายข้ อยกเว้ นนี ้)
          โดยจะต้ องลงทะเบียนกับหน่วยงานของฮ่องกง โดยจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนในเดือนเมษายน 2553
ผลกระทบของกฏหมายฉลากโภชนาการต่อฮ่องกง
                              ่
     1. ตลาดทีเ่ คยส่งออกสินค้ าไปยังฮ่องกงอาจเปลียนการส่งออกสินค้ าไปยังประเทศอื่นๆ แทน
เนื่องจากกฎหมายฉลากโภชนาการจะมีต้นทุนในการจัดทาฉลากโภชนาการใหม่
                                     ่   ู     ั
     2. ผู้ผลิตอาจต้ องขึ ้นราคาสินค้ า เนื่องจากต้ องผลักภาระค่าใช้ จายที่สงขึ ้นให้ กบผู้บริ โภค
     3. ความหลากหลายของสินค้ าในฮ่องกงน้ อยลง คาดว่า
             ิ
      จะส่งผลให้ สนค้ าที่นาเข้ าจากต่างประเทศประมาณ 15,000 รายการจะหายไปจากตลาดฮ่องกง
                          ั
     4. ฮ่องกงอาจสูญเสียการเป็ นเมืองที่มีลกษณะ cosmopolitan
        ้
      ทังในสายตามของชาวฮ่องกงและชาวต่างชาติที่อาศัยอยูด้วย   ่
ผลกระทบของกฎหมายฉลากโภชนาการต่อไทย
     1.             สิ น ค้ า ป ร ะ เ ภ ท อ า ห า ร ที่ บ ร ร จุ ห่ อ แ ล้ ว (pre-packaged)
ที่ ไ ท ย ส่ ง อ อ ก ไ ป ยั ง ฮ่ อ ง ก ง ที่ ยั ง ไ ม่ มี ก า ร ติ ด ฉ ล า ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท า ง โ ภ ช น า ก า ร
จ ะ ต้ อ ง มี ภ า ร ะ ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ที่ สู ง ขึ ้ น จ า ก ก า ร จั ด ท า ฉ ล า ก โ ภ ช น า ก า ร
และถึ ง แม้ ว่ า สิ น ค้ าอาหารบางประเภทที่ บ รรจุ ห่ อ แล้ วและมี ก ารติ ด ฉลากทางโภชนาการครบถ้ วน
อาจต้ องจัดทาฉลากทางโภชนาการใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการแสดงคุณค่าทางโภชนาการของฮ่องกง
ตัวอย่าง เช่น FEHD ของฮ่องกง กาหนดให้ สินค้ าที่ส่งออกไปยังฮ่องกงต้ องแสดงรายละเอียดทางโภชนาการ 8
                                      ้
อย่ า ง(อาทิ พลัง งานโปรตี น คาร์ โ บไฮเดรต ไขมัน อิ่ ม ตัว โซเดี ย ม น า ตาล และสารอาหารหลัก อี ก 1 ชนิ ด )
ในขณะที่สินค้ าที่ไทยส่งออกประเภทเดียวกันไปยังประเทศอื่นๆ อาจแสดงรายละเอียดทางโภชนาการน้ อยกว่า 8
       ่ ั
ชนิด (ขึ ้นอยูกบมาตรฐานของแต่ละประเทศ)
      2. จากสถิ ติ ข องศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส านั ก งานปลัด กระทรวงพาณิ ช ย์
                            ่
แสดงให้ เห็นว่าสินค้ าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยที่สงออกไปยังฮ่องกง อาทิ น ้ามันสาเร็ จรู ป (ร้ อยละ 3.61) ข้ าว
(ร้ อยละ 2.17) อาหารทะเลกระป๋ องและแปรรู ป (ร้ อยละ 0.25) ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสาเร็ จรู ปอื่นๆ (ร้ อยละ
0.22) ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข้ า ว (ร้ อยละ 0.17) สิ่ ง ปรุ ง รส (ร้ อยละ 0.09) จะต้ อ งแสดงรายละเอี ย ดโภชนาการ
แต่ผ้ ูส่ง ออกสิน ค้ า อุต สาหกรรมการเกษตรของไทยก็ พ ร้ อมที่ จ ะปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บใหม่ข องฮ่ อ งกง ดั ง นั ้น
กฎหมายฉลากโภชนาการของฮ่ องกงไม่ น่าจะกลายเป็ นอุปสรรคต่ อการส่ งออกสินค้ าประเภทนีของไทยไป      ้
ยังตลาดฮ่ องกง
   ่
ผู้สงออกที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (www.fehd.gov.hk/safefood/foodlaw1.html)                               สำนักงำนส่งเสริ มกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ เมืองฮ่องกง
                                                  ุ
                                                มิถนายน 2552

								
To top