avtal bilaga nta strategi by aA6Pu80B

VIEWS: 2 PAGES: 3

									                     NTA:s strategi för skolutveckling


NTA är ett skolutvecklingsprogram med målsättningen att stödja grundskolans lärare i deras strävan
att stimulera barns och ungdomars intresse för biologi, fysik, kemi, teknik och matematik genom att
utarbeta metoder för lokalt utvecklingsarbete och sprida dem till landets kommuner och skolor.

NTA består av NTA Produktion och Service ekonomisk förening (NTA PoS), vars medlemmar är NTA-
kommuner och friskolor och projektet NTA Utveckling (NTA U) som drivs av KVA och IVA. NTA PoS
och NTA U driver och utvecklar NTA i nära samarbete.

NTA erbjuder och utvecklar såväl tjänster som produkter för skolutveckling på både kommunnivå
och skolnivå/förskolenivå:

NTA           Erbjuder utvecklingsmöjligheter, stöd och verktyg i form av teman i NO och
             teknik för förskolan och grundskolan, vardera med
                Handledningar för lärare och elever
                utbildningar och förslag till kontinuerlig kompetensutveckling
                materielsats, NTA –låda, för laborativt arbete
                kontinuerligt stöd för medlemmarnas NTA-samordnare och
                 utbildare
             Utvecklar nya produkter och tjänster samt vidareutvecklar de befintliga.

På kommunnivå      Alla kommunala ”skolaktörer” engageras i beslutet att medverka i NTA och i
alternativt centralt i  beredningar och beslut om NTA i kommunen
fristående           politisk nämnd,
organisation.          förvaltningschef,
                utvecklingsledare
                personal,
                fackliga organisationer
                företrädare för andra NO/Tk-satsningar
                näringslivsföreträdare, universitet/högskola

             Nyckelfunktioner: Samordnare och materielhantering
             Koppling till lokal utvecklingsplan.

På skolnivå       Alla berörda medverkar i planeringar och beslut om NTA på skolan:
                rektorer och förskolechefer
                arbetslag i förskolan och grundskolan

             Nyckelfunktioner: Rektorer, förskolechefer och kontaktperson
             NTA är ett medel i områdets utveckling.
             Koppling till läroplan, pedagogiska planeringar, IUP, formativ bedömning
             mm
Tjänsterna som NTA tillhandahåller, består av initialt planeringsstöd på övergripande nivå, utbildning
och kontinuerligt stöd till NTA-samordnare, NTA-utbildare och medlemmarnas utvecklingsgrupper
inom NO/Tk.
Produkterna består av teman, vart och ett med komplett laborationssats (NTA-låda) och
Handledning för lärare. Till flertalet teman hör också Handledning för elever. Till respektive tema är
knutet en temautbildning, som är obligatorisk för alla som ska använda temat för första gången.

Den NTA - kvalitet som utvecklas i tjänster och produkter utgår från läroplanen för grundskolan
inklusive kursplanerna i biologi, fysik, kemi, teknik och matematik.

Kvalitetskraven är i stor utsträckning tillämpliga även för förskolans teman. NTA-kvaliteten är
styrmedel för NTA centralt och sammanfattas i nio punkter.

  1. NTA ska stimulera till nyfikenhet och intresse för naturvetenskap och teknik hos både elever
    och lärare.
  2. NTA ska uppmuntra till eget ansvar och lärande samt till språklig utveckling hos både elever
    och lärare.
  3. Elever och lärare ges direkt användbara förslag på arbetssätt tillsammans med fullständiga
    experimentsatser. Handledningarna för teman ska vara så detaljerade att de bildar ett
    koncept som lärarna initialt kan använda som förebild.
  4. NTA bygger på att eleverna gör egna undersökningar och samlar empiriska data samt
    diskuterar och dokumenterar sitt arbete och resultat.
  5. NTA ger en kontinuitet både inom och mellan teman beträffande specificerade mål i svenska
    läroplanen för förskola respektive grundskola.
  6. NTA ska utformas så att lärarna har möjlighet att förstå varför man gör på ett visst sätt och
    ge stöd för lärarna att hjälpa barnen att förstå varför man gör på ett visst sätt. NTA bör också
    hjälpa läraren att få barnen att själva ställa frågor om varför man gör på det ena eller andra
    sättet.
  7. NTA utformas så att lärare och elever genom insikter har möjligheter att bli friare gentemot
    konceptet och att själva välja lämpliga metoder och göra egna undersökningar utifrån egna
    frågor. NTA utformas så att eleverna hela tiden är införstådda med det problem de arbetar
    med. Problemen bör förankras kontextuellt i en för eleverna begriplig verksamhet. Ur dessa
    sammanhang hämtas sedan vissa enklare vetenskapliga generaliseringar och begrepp.
  8. Temahandledningarna har hög språklig och vetenskaplig kvalitet, dels vad beträffar riktighet,
    dels vad beträffar målgruppens nivå.
  9. NTA hjälper lärare och elever att kontinuerligt utvärdera vad eleverna lärt sig.

NTA erbjuder sina medlemmar tjänster och produkter som stimulerar, underlättar och underhåller
såväl elevers som lärares lärande och utveckling i naturvetenskap, teknik och matematik. Det är de
medverkande medlemmarna som inom givna kvalitetsramar beslutar om, driver, genomför, följer
upp och vidareutvecklar NTA- konceptet på lokal nivå.


NTA:s tillvägagångssätt i skolutveckling kan sammanfattas med hjälp av klassiska
utvärderingsfrågor.
På varje nivå, i snart sagt varje ställningstagande, ska samtliga berörda hantera frågorna samlat och
helst samtidigt.
   VAD ska vi göra i kommunen/skolan/förskolan/arbetslaget/... ? Vår vision? Våra mål?
   VARFÖR går vi in i detta? Vad vinner vi? Varför väljer vi den här vägen? …
   För VEM/VILKA satsar vi på NTA/ det här temat/den här kompetensutvecklingen/...?
   VEM/VILKA av oss medverkar? Vilka är vårt/våra uppdrag? Vad kan jag/vi bidra med? ...
    VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR i övrigt krävs? Långsiktig finansiering? Samverkan med t ex
    universitet, näringsliv, andra aktörer inom NO/Tk-området?
    NÄR sätter vi igång? Tids- och innehållsplan för fortsättningen? ...
    HUR arbetar vi?
    UPPFÖLJNING och UTVÄRDERING

Även på central NTA-nivå ska svaren – särskilt de på VAD och VARFÖR – ha tydlig bäring på vardagen i
klassrummet. Det är där verksamheten ska utvecklas och stärkas. NTA finns i första hand för elever
och lärare.

								
To top