2008 1 Ceza Hukuku Sorular by 0DgXu2U

VIEWS: 79 PAGES: 4

									1- Ceza Hukuku nasıl ortaya çıkmıştır, konusu nedir? Açıklayınız.
2- Ceza hukukunun işlevi nedir?
3- Ceza hukukunun bölümleri nelerdir? Bu bölümlerde hangi unsurlara değinilmiştir?
4- Ceza hukununu gelişimindeki aşamalar nelerdir? Açıklayınız.
5- Ceza hukukunun temel ilkeleri nelerdir?
6- Ceza hukukunun temel ilkelerinden “İnsancıllık ilkesi” hangi unsurlara önem verir?
   Bu ilkenin türk hukunun gelişimi açısından ne gibi bir katkısı olmuştur?
7- Ceza hukukunda kusur ilkesine göre bir eylemin suç oluşturması için gereken
   unsurlar dikkate alındığında, bu ilkenin kabul edilmesinin sonuçları nelerdir?
8- Ceza hukukunda yasallık ilkesinin, başka bir anlatımla, “Kanunsuz suç ve ceza
   olmaz” ilkesinin anlamı ve işlevi nedir? “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesine
   yönelik eleştirilerde öne sürülen düşünceler nelerdir? Bu ilkeyi kabul etmeyen
   yasalara örnek veriniz.
9- “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi nasıl doğmuştur? İlkenin tarihçesini kısaca
   açıklayınız.
10- “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi Türk ceza hukukuna ve uluslararası belgelere
   nasıl yansımıştır?
11- Yasallık ilkesinin unsurları nelerdir? Açıklayınız.
12- Kıyas ne demektir ? Kıyasın Türk hukukundaki yeri nedir? Yeni kanunda kıyasla
   ilgili nasıl bir hüküm sevk edilmiştir?
13- Ceza yasaları geriye etkili olabilir mi? Bu hususa ilişkin kuralın gerekçesi nedir?
14- Düzenleyici işlemlerle suç yaratılmasına ilişkin çeşitli görüşler nelerdir? Türk
   hukukunda düzenleyici işlemlerle suç yaratılabilmekte midir? Açıklayınız.
15- Çerçeve yasa (beyaz hükümler) ne demektir? Açıklayınız
16- Düzenleyici işlemlerle suç yaratılması konusunda Anayasa Mahkemesinin görüşü
   ne yöndedir? Açıklayınız.
17- Ceza sorumluluğunun esası konusunda XIX. yüzyılda ortaya çıkan akımlar
   nelerdir? Açıklayınız.
18- Klasik okula göre ceza sorumluluğunun esası nedir, ceza hukuku hangi ilkelere
   dayanmaktadır? Açıklayınız.
19- Ceza sorumluluğunun esası konusunda klasik okula ne gibi eleştiriler
   yöneltilmiştir? Açıklayınız.
20- Pozitivist okul temsilcilerine göre ceza sorumluluğunun esası nedir? Bu akıma
   göre sosyal savunma nasıl sağlanabilir?
21- Ceza sorumluluğunun esası konusunda pozitivistlere ne gibi eleştiriler
   yöneltilmiştir? Açıklayınız.
22- Ceza sorumluluğunun esası üzerine görüşler sunan klasik okul ve pozitivist okulun
   görüşlerini karşılaştırınız.
23- Ceza hukukunun temel kaynakları nelerdir? Açıklayınız.
24- Ceza hukukunun temelini hangi yasalar oluşturmaktadır? Türk Ceza Kanunu ile
   özel ceza yasalarının ilişkisi nedir? Açıklayınız.
25- Ceza hukukunun tamamlayıcı kaynakları nelerdir? Kısaca açıklayınız.
26- Türk hukukunda ceza hukuku kaynaklarının yorumunun kapsamı nedir? Yorumda
   “şüphe sanığın lehine” ilkesi geçerli midir?
27- Ceza hukuku kaynaklarını yorumlarken hangi araçlara başvurulmaktadır?
   Açıklayınız.
28- Ceza hukuku kaynaklarının yorumunda kullanılan metodlar nelerdir? Açıklayınız.
29- Yorum ile kıyasın farkları nelerdir?
30- Ceza hukukunda yasaların zaman yönünden uygulanması konusunda kural nedir?
  Bir yasanın yürürlüğe girmesi veya yürürlükten çıkması ne şekilde
  gerçekleşebilmektedir?
31- Yürürlük süreleri bakımından ceza yasaları kaça ayrılır? Açıklayınız.
32- Ceza yasalarının yürürlüğü açısından hangi ilkeler benimsenmiştir? Bu ilkeler
  hangi koşullar altında geçerli olmaktadırlar? Açıklayınız.
33- Bir yasanın lehte olup olmadığı nasıl saptanmaktadır? Lehte yasa ölçütleri
  nelerdir?
34- Zamanaşımına ilişkin yasalarda değişiklik yapıldığında hangi yasanın
  uygulanacağı nasıl saptanacaktır? Açıklayınız.
35- Yagıtay İçtihadı Birleştirme Kararlarındaki değişiklikler geçmişe etkili midir? Bu
  konuda Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun görüşü ve bu
  görüşün eleştirisi nedir?
36- Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları geriye yürümekte midir? Açıklayınız.
37- Ara yasa ne demektir? Açıklayınız.
38- Çerçeve yasalarda yapılan değişikliklerin failin lehine olması durumunda
  uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki görüşler nelerdir? Anlatınız.
39- Süreli yasa ne demektir? Yasaların ileriye yürümesi açısından bu tip yasalar
  bakımından ortaya çıkan sorun nedir? Bu husustaki görüşleri açıklayınız.
40- Yasaların derhal uygulanması kuralı ne demektir? Hangi yasalar bakımından önem
  taşımaktadır? Açıklayınız.
41- Ani suç ne demektir? Bu tip suçlarda suçun işlendiği zaman bakımından öne
  sürülen teoriler nelerdir? Açıklayınız.
42- İhmali suçlarda suç ne zaman işlenmiş sayılmaktadır?
43- Mütemadi ve müteselsil suçlarda suç ne zaman işlenmiş sayılmaktadır?
44- İtiyadi suç nedir? Bu tip suçlarda hangi yasa uygulanmalıdır? Bu tip suçlarda suç
  ne zaman işlenmiş sayılmaktadır?
45- Mesafe suçu ne demektir? Bu suçlar açısından hangi yasanın uygulanacağı
  konusunda geliştirilen teorileri anlatınız.
46- Mesafe suçu konusuna Türk hukukunda hangi teori kabul edilmektedir? Bu
  hususta önceki Türk Ceza Kanunu ile yeni TCK arasında bir farklılık söz konusu
  mudur?
47- Somut tehlike suçlarında ve transit suçlarda suçun işlendiği yer açısından belirtilen
  kural nedir?
48- Yer yönünden uygulama konusunda benimsenen ilkeler nelerdir? Kısaca
  açıklayınız.
49- Kişisellik ilkesi nedir? Bu ilkenin Türk hukukundaki yeri nedir? Açıklayınız.
50- Türkiye adına görevli olanların yabancı ülkede işledkleri suçların Türkiye’de
  yargılanmasında aranan koşullar nelerdir?
51- Türk vatandaşlarının yabancı ülkede işledikleri suçların Türkiye’de
  yargılanmasında aranan koşullar nelerdir?
52- Yabancı ülkede yabancı tarafından Türk vatandaşına karşı işlenen suçun
  Türkiye’de yargılanmasında aranan koşullar nelerdir?
53- Ülkesellik ilkesi nedir? Bu ilkenin Türk hukukundaki yeri nedir? Açıklayınız.
54- Koruma ilkesi nedir? Bu ilkenin Türk hukukundaki yeri nedir? Açıklayınız.
55- Evrensellik ilkesi ne demektir? Türk hukukundaki yeri nedir? Anlatınız.
56- İkame yargı ilkesi nedir? Bu ilkenin Türk hukukundaki yeri nedir? Açıklayınız.
57- Yetki paylaşımı ilkesi nedir? Bu ilkenin Türk hukukundaki yeri nedir?
  Açıklayınız.
58-
58- (A), Hollanda’da sevgilisi (S)’yi öldürerek Türkiye’ye kaçar.

     a) (A) Türk vatandaşı, (S) yabancı uyruklu ise (A)’nın Türkiye’de yargılanması
      için hangi koşullar aranır? Ceza hangi kanuna göre verilir?

     b) (A) yabancı uyruklu, (S) Türk vatandaşı ise, (A)’nın Türkiye’de yargılanması
      için hangi koşullar aranır? Ceza hangi kanuna göre verilir?

 59- Türk hukukunda cumhurbaşkanı hangi eylemlerinden dolayı sorumludur?
   Açıklayınız.
 60- Milletvekili sorumsuzluğu ne demektir, amacı nedir?
 61- Türk hukukunda süre, kapsam ve yer bakımından milletvekili sorumsuzluğunun
   geçerliliğini anlatınız.
 62- Milletvekili (M), İnsan Hakları Soruşturma Komisyonu’nun İstanbul’da yaptığı
   toplantıda milletvekili (N)’ye küfür eder. (N), savcılığa şikayet dilekçesi verir.
   Savcı (M) hakkında soruşturma yürüterek dava açabilir mi?
 63- Milletvekili (M), TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmelere ara verildiğinde,
   kuliste sigara içerken, milletvekili (N)’ye küfür eder. (N), savcılığa şikayet
   dilekçesi verir. Savcı, (M) hakkında soruşturma yürütüp dava açabilir mi?
 64- Milletvekili dokunulmazlığı ne demektir, kapsamı nedir? Açıklayınız.
 65- Türk hukukunda suç, konu ve süre yönünden milletvekili dokunulmazlığının
   kapsamını anlatınız.
 66- Milletvekili dokunulmazlığının istisnaları nelerdir? Açıklayınız.
 67- Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için hangi yol izlenmektedir?
   Dokunulmazlığın kaldırılması yöntemini anlatınız.
 68- Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının sonuçları nelerdir? Sıralayınız.
 69- Sekreter (S), Milletvekili (M) hakkında, cinsel tacizden dolayı şikayet dilekçesi
   vermiştir. Savcı (M) hakkında hangi işlemleri yapabilir?
 70- Milletvekili (M), TBMM’de çaycıyı bıçaklar. Savcı (M) hakkında hangi işlemleri
   yapar?
 71- Milletvekili sorumsuzluğu ile dokunulmazlığını karşılaştırınız.
 72- Diplomasi dokunulmazlığı nedir? Hukuki temeli konusundaki görüşler nelerdir?
 73- Türk hukukunda kimler diplomasi temsilcisi sayılır? Diplomasi temsilcilerinin
   ayrıcalık ve bağışıklıklarının kapsamı nedir?
 74- Konsolosların diplomatik temsilcilerden farkı nedir? Konsolosların sahip oldukları
   bağışıklıklar ve ayrıcalıkların kapsamı nedir?
 75- Ankara’da, (A) adlı şahıs sevgilisi (S)’yi öldürür.
   a. (A), (X) ülkesinin elçisi ise hakkında ne yapılır?
   b. (A), (X) ülkesinin konsolosu ise hakkında ne yapılır?
 76- Suçluların geri verilme koşulları nelerdir? Açıklayınız.
 77- Suçluların geri verilmesini engelleyen haller nelerdir? Açıklayınız.
 78- Siyasi suçluların geri verilmemesinin nedenleri nelerdir? Geri vermeme
   durumunda yargılama sözkonusu olur mu? Neden?
 79- Siyasal suç nedir? Siyasal suç kapsamına girmeyen eylemler nelerdir? Açıklayınız.
 80- Suçluların geri verilmesi yöntemi konusunda benimsenen sistemler hangileridir?
   Açıklayınız. Türk hukukunda kabul edilen sistem hangisidir?
 81- Suçlunun geri verilme istemi hangi durumlarda geri çevrilmektedir? Açıklayınız.
 82- Geri vermede özellik ilkesi nedir? Açıklayınız.
83- Almanya’da karısı (K)’yı öldüren Avusturya vatandaşı (A) Türkiye’ye kaçar. Alman
  ve Avusturya makamları, (A)’nın geri verilmesini talep ederler. Bu arada (A), Türk
  vatandaşlığına geçer.
  a- Sizce (A) geri verilir mi? Geri verilirse hangi ülkeye verilmesi doğru olur? b-
  Suçluların geri verilmesini engelleyen haller nelerdir? Sadece sayınız. c- Geri vermede
  hususilik (özellik) ilkesi ne demektir?

								
To top