�ola: VI�JA STROKOVNA �OLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED by QoA2W6h7

VIEWS: 16 PAGES: 10

									    VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED


           Program: IZREDNI RAČUNOVODJA
ZNAČILNOSTI SKUPINE IN TIMA

             Seminarska naloga

    Predmet: ORGANIZACIJA IN MENEDŽMENT PODJETIJ


          Predavateljica: mag. Karmen Kern – Pipan
                       Študentke-odrasli: Vanja Legat
                                Maja Škrjanc
                                Urša Schiffrer
Bled, 29.10.2005
KAZALO:
 1. UVOD: ............................................................................................ 3
 2. TEORETIČNE OSNOVE: Osnovni pojmi o skupini, timu .......... 3
 3. PRAKTIČNA ANALIZA PROBLEMA: ...................................... 7
 4. ZAKLJUČEK: .............................................................................. 10
 5. LITERATURA: ............................................................................ 10
                         2
1. UVOD:

Področje timskega dela se v organizacijah še vedno napačno razume, poenostavlja ali
podcenjuje! Celo ljudje, ki morajo voditi delovne skupine, se pogosto osredotočijo zgolj na
tehnično izvedbo dela ali projekta, ljudi (in njihove potrebe) pa zanemarijo. Prav
zanemarjanje ljudi pa povzroča konflikte, stresne situacije in tako zanesljivo ohromi uspešno
delo. Kajti timsko delo je mnogo več od tehničnega sodelovanja, saj skozi sinergične učinke
dobimo v krajšem času, z manj stresnih situacij veliko boljše rezultate. Vse to pa se odraža v
dobičku, kot tudi v motivaciji zaposlenih. Skupen rezultat je bistveno večji kot v »klasičnem
primeru«. Tudi s kolegicama smo se z našo seminarsko nalogo uspešno vključile v timsko
delo.2. TEORETIČNE OSNOVE: Osnovni pojmi o skupini, timu

SKUPINA sestoji iz dveh ali več posameznikov, ki se srečujejo zaradi pomembnih zadev.


TIM je majhna skupina ljudi, pri katerih imajo skupni cilji prednost in ki delujejo usklajeno,
da bi te cilje dosegli.


PRIMERJAVA SKUPINE S TIMOM (po R. Maddoxu1):
           SKUPINA                    TIM


Člani menijo, da so organizirani v skupine iz Člani poznajo in sprejemajo medsebojno
administrativnih razlogov. Posamezniki delajo odvisnost in vedo, da so osebni in timski cilji
neodvisno; le včasih, če imajo skupne cilje, pa najuspešneje dosegljivi z vzajemno pomočjo.
v povezavi z drugimi.


Člani niso dovolj vključeni v načrtovanje Člani sprejemajo delo za svojo »last« in
ciljev skupine, zato skušajo vso pozornost združijo svoje moči, ker so zavezani cilju, ki


1
  R. Maddox: Oblikovanje teama, Ljubljana 1992


                          3
usmeriti sami nase. Delo jemljejo preprosto so ga sami pomagali postaviti.
kot najeti delavci.


Članom naložijo, kaj morajo delati, preden jih Člani     prispevajo   k  uspešnosti   tima  z
vprašajo kakšen bi bil najboljši način. izvirnostjo in znanjem, kar omogoča, da
Predlogov ne spodbujajo.               organizacije dosegajo boljše cilje.


Člani ne zaupajo ciljem sodelavcev, ker ne Člani delajo v vzdušju zaupanja, drug drugega
razumejo njihove vloge v skupini. Izražanje spodbujajo, da odkrito izražajo svoja mnenja,
lastnega mnenja ali nestrinjanje se obravnava predloge, občutke ali nesoglasja. Vprašanja so
kot nezaželeno, ker ne podpira temveč kazi dobrodošla.
enotnost skupine.


Člani se zelo previdno izražajo, tako da je Člani si prizadevajo za odprto in pošteno
resnično razumevanje v skupini nemogoče. komunikacijo. Trudijo se, da bi razumeli
Lahko se pojavi namišljeno igranje vlog, stališče vsakega med njimi. Ne igrajo
postavljajo se pasti v komuniciranju, v katere namišljenih vlog.
se lahko ujamejo vsi, ki niso dovolj previdni.


Člani so za delo lahko dobro usposobljeni,      Člani se med seboj spodbujajo, da svojo
vendar jih vodja ali drugi sodelavci ovirajo     usposobljenost  še  bolj  razvijajo   in  da
tako, da ne morejo uporabiti znanja.         uporabljajo pri delu, kar so se naučili.


Člani prihajajo v konfliktne situacije, ki jih Člani ohranjajo ravnotežje med skupinsko
težje rešujejo ali pa jih rešujejo na neustrezen učinkovitostjo    in  potrebo  po   priznanju
način. Njihov vodja ponavadi odlaga s osebnega prispevka.
posredovanjem, dokler ne nastane že resna
škoda.


Člani lahko sodelujejo, ali pa tudi ne, pri Člani priznavajo pomembnost delovnih navad
odločitvah, pomembnih za skupino. Skladnost in so pripravljeni prilagajati svoje vedenje
z mnenjem vodje je pogosto pomembnejša, timskim standardom.
kakor uspešni delovni dosežki skupine.                         4
                         Člani priznajo konflikt za normalen pojav v
                         medčloveških odnosih. V takšnih primerih
                         vidijo  priložnost  za  nove    rešitve  in
                         kreativnost. Trudijo se, da bi konflikte
                         razreševali hitro in konstruktivno.


                         Člani sodelujejo pri odločitvah, pomembnih
                         za tim. Razumejo, da mora vodja včasih sam
                         sprejemati končne odločitve, kadar je treba
                         hitro ukrepati. Cilj je vedno uspešnost tima in
                         ne zgolj skladnost z mnenjem vodje.


RAZLIKE MED DELOVNO SKUPINO IN TIMOM:


SKUPINA
Delovna ali organizacijska skupina je formalna skupina, ki nastane z uradnim aktom –
organizacijskim predpisom. Vsaka skupina mora imeti določeno število članov; najmanjše
skupine so diade (2 člana), triade (trije člani) in podobno. Skupina ima določenega stalnega
vodjo skupine, opredeljene cilje in vloge posameznih članov, njihova delovna področja in
naloge ter pogoje za obstoj. Formalne skupine so torej premišljeno organizirane za specifične
cilje in določene naloge. Nekatere skupine so predvidene za nedoločeno dobo trajanja, npr.
skupina za vzdrževanje, in jih imenujemo funkcionalne skupine, druge pa za kako krajše
delo ali projekt in jih imenujemo projektne skupine. Sodobna podjetja si prizadevajo, da bi
bile tudi formalne organizacijske skupine sestavljene po timskih principih ali timski
tehnologiji.
Neformalne skupine pa so skupine, ki nastanejo na osnovi medsebojnega povezovanja med
ljudmi. Ukvarjajo se z zadevami, ki niso delovne narave, ampak se nanašajo na
zadovoljevanje interesov, potreb po pomoči, po razvijanju prijateljstva in podobno.
TIM
Tim je majhna skupina (6-8 ljudi), katere člani na poti k skupnemu cilju interaktivno
partnersko sodelujejo pri reševanju kompleksnih problemov, ki zahtevajo različne načine
razmišljanja, različne metode dela in različno znanje. Time pojmujemo kot gradbene kamne


                       5
organizacije. Ključna sta dinamična interakcija med posameznimi člani tima in aktivno
prilagajanje skupnemu cilju. Pomembna je vloga vsakega člana, ključna vloga pa pripada
vodji, ki mora najti načine, da bodo člani čimbolj sinergično sodelovali v korist oddelka ali
organizacije. Sinergično pomeni, da člani drug drugemu pomagajo, tako da je končni dosežek
več kot goli seštevek prispevkov posameznih članov.


Timsko delo izboljšuje medsebojno komunikacijo, krepi samozaupanje in odgovornost
zaposlenih, povečuje identifikacijo zaposlenih s podjetjem, integrira zaposlene, ki imajo
manjše zmogljivosti, vpliva na razvoj vrednostnih sistemov, zmanjšuje število konfliktov idr.


Za sestavo in razvoj uspešnega tima sta pomembni dve komponenti: izbor članov in
usposabljanje tima. Izbor članov tima temelji na:


   usmerjenosti posameznika k določenemu stilu timskega dela in
   strokovnem znanju in izkušnjah. Usposabljanje se nanaša na instrukcije in navodila,
    kako naj člani sodelujejo in učinkovito delajo v okviru nalog, ki so jim dodeljene ali
    problema, ki ga rešujejo.


Glede na obe komponenti za sestavo tima ločujemo:


  idealne kandidate za delo v timu, ki imajo skladen stil timskega sodelovanja ter ustrezno
  znanje in izkušnje;
  primerne kandidate za delo v timu, ki imajo skladen stil timskega sodelovanja, vendar
  imajo nepopolno znanje in izkušnje; ti kandidati so visoko motivirani za dopolnjevanje
  znanja in pridobivanje ustreznih izkušenj;
  problematične kandidate za delo v timu, ki imajo neskladen stil timskega sodelovanja,
  vendar zadovoljivo znanje in potrebne delovne izkušnje; pri teh kandidatih lahko
  pričakujemo težave pri vključevanju v tim, ki lahko zavrejo ali onemogočijo doseganje
  skupnih ciljev;
  nesprejemljive kandidate za delo v timu, ki imajo neskladen stil timskega sodelovanja ter
  nepopolno znanje in izkušnje.


Krmiljenje timskega dela ob ustvarjalnem reševanju problemov temelji na:                         6
  sposobnosti za kakovostno obvladovanje določenih faz v procesu reševanja problemov, v
  katerem se »proizvajajo« ustrezne rešitve problemov na poti doseganja dogovorjenih
  ciljev ter
  sposobnosti za kakovostno obvladovanje določenih aktivnosti v procesu skupinske
  dinamike, v katerem se »proizvajajo« pozitivni medosebni odnosi, ki omogočajo uspešno
  reševanje problemov.

3. PRAKTIČNA ANALIZA PROBLEMA:

PROJEKTNA SKUPINA
Projektna skupina Centra za poklicno izobraževanje, Ljubljana (CPI), ki je nosilec projekta
„Turistično destinacijski menedžment“, je sestavljena iz predstavnika CPI, predstavnikov
Ministrstva za gospodarske dejavnosti, predstavnikov turističnega gospodarstva Gorenjske
regije in predstavnikov Srednje gostinske in turistične šole Radovljica in Višje strokovne šole
za gostinstvo in turizem Bled. Člani projektne skupine so bili vključeni že v projekt Closing
the Gap v okviru bilaterarnega projekta MATRA z Nizozemsko, ki je v času od januarja 2003
do decembra 2004 potekal v Sloveniji.     V podprojektu TDM – Turistično destinacijski
menedžment, ki je potekal v Gorenjski regiji, so bile izvedene tri delavnice in študijska
ekskurzija na Nizozemsko. Člani tega podprojekta in sedaj člani omenjenega projekta so si
pridobili nekaj temeljnih znanj in izkušenj, ki jih sedaj želimo umestiti v slovenski prostor.


Projektna skupina je razdeljena na dve podskupini, ki smo ju poimenovali :
 projektna skupina za srednji nivo in
 projektna skupina za višji nivo


Prva projektna skupina razvija vsebine in gradiva za usposabljanje na področju turistično
destinacijskega menedžmenta na srednjih turističnih šolah in zaposlene v turističnem
gospodarstvu na nivoju natakarjev, kuharjev, receptorjev, informatorjev, animatorjev in
ostalih sorodnih profilov v turistični dejavnosti.
Druga projektna skupina pripravlja vsebine in učna gradiva za prenos znanja turistično
destinacijskega menedžmenta v programe višjih strokovnih šol za gostinstvo in turizem ter
usposabljanje srednjega vodstvenega kadra v turističnem gospodarstvu.
Obe podskupini pri razvoju vsebin in pripravi gradiv medsebojno sodelujeta, usklajujeta
vsebine in gradiva, da je zagotovljen nivojski pristop znanja.


                        7
Člani obeh projektnih skupin se bodo usposobili tudi za multiplikatorje, torej za posredovanje
znanja tako v šolah kot v turističnem gospodarstvu.

                     Shema poteka projekta
    razvoj učnih gradiv TDM                         razvoj učnih gradiv
      za srednješolski nivo                         za višješolski nivo
     (natakarji, receptorji,                        (srednji menedžment)
     informatorji, kuharji,.)      priprava in izdelava                         priprava in izdelava
                                      priročnika (učbenika) TDM
     delovnega zvezka TDM    usklajevanje in dopolnjevanje                    usklajevanje in dopolnjevanje

        učnih gradiv                              učnih gradiv


      priprava in izdelava                         priprava in izdelava

     didaktično metodičnih                        didaktično metodičnih

     gradiv za delavnice                         gradiv za delavnice

                       usposabljanje projektne skupine-
                     preverjanje ustreznosti vsebin učnih gradiv
                        na strokovni ekskurziji v tujini                     delavnica za člane projektne skupine –
               preizkus ustreznosti učnih gradiv za izvedbo multiplikatorstva
    predstavitev projekta in učnih                predstavitev projekta in učnih gradiv
          gradiv                          predavateljem VGŠ
     skupnosti ravnateljev SGGT
    predstavitev projekta in učnih                predstavitev projekta in učnih gradiv
          gradiv                        direktorjem turističnih podjetij
      učiteljem strokovnih                          Gorenjske

    predmetov in praktičnega

          pouka                8
 delavnica za dijake                delavnica za študente
  SGTŠ Radovljica                    VGŠ Bled
 delavnica za zaposlene                 delavnice za
(receptorje,informatorje,             srednji menedžment v
  natakarje,kuharje,..)              turističnih podjetjih
 v turističnih podjetjih                Gorenjske
    Gorenjske
               PROMOCIJA PROJEKTA
 članki in
prispevki v                           MGD
strokovnih             STO             GZS
 revijah in                           OZS
 časopisih
                DISIMINACIJA ZNANJ TDM
              V TURISTIČNO GOSPODARSTVO
                 Center RS
                 za poklicno
                izobraževanje
       VKLJUČITEV VSEBIN TDM V KATALOGE ZNANJ KURIKULOV
         SREDNJIH IN VIŠJIH GOSTINSKO TURISTIČNIH ŠOL

                    9
4. ZAKLJUČEK:

Vsakdo izmed nad pripada kaki skupini: delovni, športni, socialni, prijateljski, politični in
podobno. Če pet ljudi čaka na vstop na igrišče ali poljubno število ljudi, ki so v istem prostoru
ali pač nekje skupaj, še ne moremo reči, da gre za skupino, četudi morda izmenjajo nekaj
besed. Če teh petero začne pripravljati teren za igranje in si pri tem razdelijo delo, pa že lahko
rečemo, da je skupina. Če pa bi sestavili moštvo, npr. za košarkarsko tekmo nasproti drugemu
moštvu in bi začeli igrati, pa bi lahko dejali, da je to morda že tim.


VSAK TIM JE SKUPINA, VSAKA SKUPINA PA NI TIM.
5. LITERATURA:

    Stane Možina, Bogdan Kavčič in drugi: Management, Didakta 1994
    Mag. Karmen Kern – Pipan: Organizacija in menedžment podjetja, skripta 2005
    Janez Mayer: Menedžment v vzgoji in izobraževanju, Zavod RS za šolstvo 1995
    Uvod v menedžment v izobraževanju: Šola za ravnatelje, Ljubljana 2001
    CPI: Turistično destinacijski menedžment
    http://www.ff.uni-
    lj.si/fakulteta/studentske_strani/bibliotekarstvo/studijsko_gradivo/knjiznicni_manage
    ment/M.A._03-04_KM_11_TIMSKO_DELO.ppt
    http://www.esnm-
    visja.si/predstavitev/predavatelji/bozic_d/doc/ORGANIZACIJSKA%20PSIHOLOGIJ
    A.ppt
                        10

								
To top