Tour code KOREA 9 8B KOREA PLUS 1 by 367V1De

VIEWS: 28 PAGES: 10

									              TRUEWORLDTRAVEL Co., Ltd.
              2/22 Iyara Tower 6th floor Room 604 Sathorn Bangkok, THAILAND 10120
              Tel: 0-2678-8400, 0-2678-7500 Fax: 0-2678-5468 E-mail: info@trueworldcenter.com
       เกาะนามิ (Winter Love Song) – La Provence Village – เอเวอร์แลนด์
        ว ัดวาวูจองซา – ศูนย์โสม – Trick Eye Museum – Cosmetic Shop
        ช็อปปิ้ งเมียงดง – ช็อปปิ้ งทงแดมุน – N Tower – Fantastick ShowTour code : KOREA PLUS 8B >> AUG-SEP                                  Page 1
                  TRUEWORLDTRAVEL Co., Ltd.
                  2/22 Iyara Tower 6th floor Room 604 Sathorn Bangkok, THAILAND 10120
                  Tel: 0-2678-8400, 0-2678-7500 Fax: 0-2678-5468 E-mail: info@trueworldcenter.com
  -  ิ
    สงหาคม 55 / 5, 9, 13, 16, 21, 24, 28, 30, 31
  -  ก ันยายน 55 / 2, 5, 11, 15, 21, 23, 25, 27


  -  ก ันยายน 55 / 30       ่
    ว ันทีแรกของการเดินทาง             สุวรรณภูม ิ – เกาหลีใต้

21.00 น.                             ้   ้
       คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน 4 (ชันผูโ้ ดยสารขาออก) เคาน์เตอร์สายการบิน
       BUSINESS AIR หน้าเคาน์เตอร์เช็ คอิน F ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 3 โดยมีเจ้า หน้าที่จากบริ ษัท ฯ
       คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน

       ข้อแนะนำ
                    ้                     ั
       ถ้าต้องการนาของเหลวขึนเครื่องใส่กระเป๋ าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100
       มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิ ด-
           ้      ้          ้
       ปิ ดได้ดวย ให้นาถุงขึนไปเพียงใบเดียวเท่านัน การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก
                           ้
       ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นาเข้าประเทศเพื่อปองกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
       ่
    ว ันทีสองของการเดินทาง             อินชอน – La Provence Village – พระราชว ังเคียง
                            บ๊อก – พิพธภ ัณฑ์พนบ้าน – บลูเฮาส ์ – เกาะนามิ
                                 ิ    ื้      ้
                            (Winter Love Song)

00.10 น.          ่
       ออกเดินทางสูประเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ 8B 868 พร้อมบริการอาหารและเครื่องดืมบนเครื่อง      ่
08.20 น.    เดินทางถึง สนามบินอิ นชอน ประเทศเกาหลีใ ต้ (กรุณ าปรับเวลาของท่ านให้เร็ วขึ้น 2 ชั่วโมง
                    เ พื่ อ ใ ห้ ต ร ง กั บ เ ว ล า ท้ อ ง ถิ่ น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ เ ก า ห ลี )
                    ห ลั ง จ า ก ผ่ า น พิ ธี ก า ร ต ร ว จ ค น เ ข้ า เ มื อ ง แ ล ะ ศุ ล ก า ก ร แ ล้ ว
                    นาท่านเดินทางสู่เมืองเกาหลีโดยรถโค้ช พาท่านเดินทางสู่ La Provance
                                         ้      ่
                    Village สัมผัสบรรยากาศหมู่บานสไตล์ฝรังเศส มีตึกเป็ นสีต่ างๆ สดใสมากๆ
                    สี ส ร ร บ้ า น เ รื อ น ที่ เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง เ มื อ ง โ พ ร ว อ ง ซ์ ใ น ฝ รั ่ ง เ ศ ส
                    ตกแต่งสวยงามมาก ด้านในก็จะมีของขายหลากหลายแบบ เช่น ร้านขายเบเกอรี่
                    ร้ า น ข ายเ ครื่ อ ง ครั ว ร้ า น ข า ยต้ น ไ ม้ แ ละ ดอ ก ไ ม้ ร้ า น ข า ยไ อ ศ ครี ม
                    ไว้ใ ห้ท่ า นได้ช มและเลื อ กซื้ ไ ด้ และยั ง สามารถหามุม ถ่ า ยรูป สวยได้ท ุ ก มุม

Tour code : KOREA PLUS 8B >> AUG-SEP                                               Page 2
                  TRUEWORLDTRAVEL Co., Ltd.
                  2/22 Iyara Tower 6th floor Room 604 Sathorn Bangkok, THAILAND 10120
                  Tel: 0-2678-8400, 0-2678-7500 Fax: 0-2678-5468 E-mail: info@trueworldcenter.com          ่ ้    ้ ั
       และหมูบานแห่งนียงเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนต์เกาหลีที่โด่งดังมาหลายเรื่อง อีกด้วย

       จ า ก นั้ น น า ท่ า น ช ม ค ว า ม ยิ่ ง ใ ห ญ่ ข อ ง
       พระรำชวั ง เคี ย งบ๊ อ กพระราชวั ง โบราณใหญ่ ที่ ส ุด ในประวั ติ ศ าสตร์ เ กาหลี มี อ ายุ ก ว่ า 600 ปี
                        ั่                 ู
       พระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นงมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถกทาลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง
       ทั้ ง ยั ง เ ค ย เ ป็ น ศู น ย์ บั ญ ช า ก า ร ท า ง ก า ร ท ห า ร แ ล ะ เ ป็ น ที่ ป ร ะ ทั บ ข อ ง ก ษั ต ริ ย์
                                      ุ
       สร้า งขึ้น ในสมัย ราชวงศ์โ ชซอนซึ่ ง เป็ นราชวงศ์ส ด ท้า ยภายใต้ก ารปกครองของระบอบกษัต ริ ย์เ กาหลี
                          ั
                     ปั จจุบนได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สด       ุ
                     แ ว ะ ถ่ า ย รู ป ด้ า น ห น้ า ท ำ เ นี ย บ ป ร ะ ธ ำ น ำ ธิ บ ดี ( บ ล ู เ ฮ้ ำ ส์ )
                     ซึ่ ง อ ยู่ ใ น ท า เ ล ที่ ดี ที่ สุ ด ต า ม ห ลั ก โ ห ร า ศ า ส ต ร์
                     มี ทิ ว เ ข า น้ อ ย ใ ห ญ่ เ รี ย ง ร า ย ซ้ อ น ตั ว อ ยู่ ด้ า น ห ลั ง
                     ด้า นหน้า เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานนกฟี นิ ก ซ์ สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง สั น ติ ภ าพอั น งดงาม
                                              ู
                     แวะถ่ า ยรูป เป็ นที่ ร ะลึ ก กั บ อนุส าวรี ย์ร ป นกฟี นิ ก ซ์ สั ญ ลั ก ษณ์ ค วามเป็ นอมตะ
                     ช ม ทั ศ นี ย ภ า พ อั น ส ว ย ง า ม ข อ ง ภู เ ข า รู ป หั ว มั ง ก ร แ ล ะ ว ง เ วี ย น น ้ า พุ
                             ี   ้ ี ุ
                     นับเป็ นจุดที่มฮวงจุยที่ดที่สดของกรุงโซล


กลำงวัน    รั บ ประทานอำหำรกลำงวัน ณ ภัต ตำคำร บริ ก ารท่ า นด้ว ย เมนู ทั ค คาลบี (TAK               KALBI)
                           ่
       ไก่ผัดเผ็ ดบาร์บี คิวเป็ นเนื้อไก่ ที่หันออกเป็ นชิ้น พอคา คลุกเคล้าด้วยซี อิ๊วเครื่ องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่
           ้
       จึงนาเนือไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย

บ่ำย     นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากไปยัง เกำะนำมิ (Winter Love Song) ชมทิวทัศน์ของธรรมชาติ
       ซึ่ ง เคยใช้เ ป็ นสถานที่ ถ่ า ยท าละคร “เพลงรั ก ในสายลมหนาว” หนึ่ ง ในสถานที่ ถ่ า ยท าละครเกาหลี
             ู                      ้
       เกาะนามิมีรปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่นาฮัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมสวนเกาหลี
                                      ู   ้
       และคาราวะสุส านนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แ ห่ งสวนสนที่ สง เสีย ดฟ าเพื่ อสุขภาพ ผ่า นดงต้น สน
                    ่ ้ ่      ่                      ์ ั
       ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนังที่มานังข้างชายฝั งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุสตว์ต่าง ๆ
       เ ช่ น น ก ก ร ะ จ อ ก เ ท ศ ก ร ะ ต่ า ย ก ร ะ ร อ ก เ ป็ ด ก ว า ง
                                              ่
       และให้ท่านได้เก็บภาพอันแสนประทับใจกลับไปฝากคนทางบ้าน ได้เวลาสมควร นาท่านนังเรือกลับมาฝั ่ง

เย็น     รับประทานอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร บริการท่านด้วย เมนู BBQ Korea อาหารปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี
              ้          ้
       ประกอบด้วย กุง ปลาหมึก หมู ไก่ เนือ ต่างๆ รับประทาน พร้อม ผักสดของเกาหลี กิมจิ ต่างๆ ซุป
          ้
       ผัดวุนเส้นเกาหลี สลัดผักสดๆ พร้อม ไอศกรีม
                  ่ ี่ ั
       หลังอาหารนาท่านเข้าสูทพก Amour Symphony Hotel หรือเทียบเท่า
Tour code : KOREA PLUS 8B >> AUG-SEP                                               Page 3
                 TRUEWORLDTRAVEL Co., Ltd.
                 2/22 Iyara Tower 6th floor Room 604 Sathorn Bangkok, THAILAND 10120
                 Tel: 0-2678-8400, 0-2678-7500 Fax: 0-2678-5468 E-mail: info@trueworldcenter.com
       ่
    ว ันทีสามของการเดินทาง            ว ัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – N Tower
                          +Teddy Bear Shop

เช้ำ     รับประทานอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม

          นาท่า นเดิน ทางสู่ว ัดวำวูจองซำ (Waujeongsa Temple) ตั้งอยู่เมือ ง ยงอิ น จัง หวัด เคี ย งคิ โ ด
          ส ร้ า ง ขึ้ น เ มื่ อ ปี ค . ศ . 1 9 7 0 โ ด ย นั ก บ ว ช แ ฮ ต๊ อ ก เ ป็ น วั ด นิ ก า ย หิ น ย า น
          ภ า ย ใ น วั ด มี พ ร ะ เ ศี ย ร ข อ ง พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ข น า ด ใ ห ญ่ ว่ า กั น ว่ า ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ใ น โ ล ก
          ซึ่ ง ประดิ ษ ฐานอยู่ด ้า นหลั ง สระน ้า ขนาดย่ อ ม โดยบริ เ วณรอบสระจะมี พ ระพุท ธรูป องค์ เ ล็ กๆ
          ตั้      ง      อ     ยู่     โ     ด     ย      ร       อ      บ
          และยั ง มี พ ระอุโ บสถภายในเป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐานพระนอนขนาดใหญ่ สี ส ดใสที่ แ กะสลั ก มาจากไม้
                                     ์
          นามาจากประเทศอินเดีย และแปลกตาไปด้วยเจดียทาด้วยก้อนหิน


       เดิ น ทางเข้า สู่ สวนสน ก เอเวอร์ แ ลนด์ ถู ก ขนานนามว่ า
                       ุ
       “ดิ ส นี ย์ แ ล น ด์ เ ก า ห ลี ”
       สวนเปิ ดที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากที่ ส ุด ข องประเทศตั้ ง อยู่ ใ นหุบ เขา
            ่          ้
       พาท่านนังกระเช้าลิฟต์ ขึนรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี
       ช ม ไ ล เ ก อ ร์ แ ฝ ด คู่ แ ร ก ข อ ง โ ล ก ที่ นี่ !                                 ้
       ท่านจะพบว่าเจ้าป่ าสิงห์โตและเสือสามารถอยู่ดวยกันได้อย่างเป็ นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อ -
       ส า ร กั บ ค น ขั บ ไ ด้ อ ย่ า ง ดี ไ ม่ ว่ า จ ะ ตั ว ใ ห ญ่ ม า ก ถึ ง ใ ห ญ่ น้ อ ย
       เข้า สู่ดิน แดนแห่ ง เทพนิย ายและสนุก กับ เครื่ อ งเล่ น นานาชนิด อาทิ เ ช่น สเปสทั วร์ เฮอลิ แ คน รถไฟเหาะ
       หนอนสะบัด ชาร์ป (รวมบัตรเข้า ชมและเครื่ อ งเล่น แบบพิ เ ศษ) อี ก ทั้ง งานเทศกาลดอกไม้ป ระจ าฤดู เช่น
       ดอกทิวลิป ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ ดอกเบญจมาศ เป็ นต้น และชมขบวนพาเหรดและการแสดงต่างๆ

กลำงวัน    รั บ ประทานอำหำรกลำงวัน ณ ภัต ตำคำร          บริ ก ารท่ า นด้ว ย     ุ
                                              หมูป ร ง รสย่ ำ ง คำลบี้
                     ี ื่             ้     ้
       อาหารเกาหลีแบบปิ้ งย่างที่มชอเสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนือวัวหรือเนือหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม


Tour code : KOREA PLUS 8B >> AUG-SEP                                           Page 4
                    TRUEWORLDTRAVEL Co., Ltd.
                    2/22 Iyara Tower 6th floor Room 604 Sathorn Bangkok, THAILAND 10120
                    Tel: 0-2678-8400, 0-2678-7500 Fax: 0-2678-5468 E-mail: info@trueworldcenter.com         แล้ ว จึ ง น าไ ปย่ า ง บนแผ่ น โ ลห ะ ที่ ถ ู ก เผ าจ น ร้ อ น ต อ นย่ า ง เ นื้ อ นั้ น จ ะย่ า งเ ป็ นชิ้ น โ ต พอ สมควร
               ุ     ้           ้
         พอใกล้สกแล้วก็ตองใช้กรรไกรตัดเป็ นชินพอดีคา ทานกับเครื่องเคียงจาพวกผัก กระเทียม

บ่ำย                                                     ู ุ
         นาท่านเที่ยวชม หอคอยกร ุงโซล N Tower ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัมซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่สงที่สดใน
                                           ๊
         โลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกักจอง,สวนสัตว์เล็กๆ,สวนพฤกษชาติ,
                  ู้
         อาคารอนุสรณ์ผรักชาติอัน ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลีแนวน่ารักๆ
         เ รื่ อ ง                         “กั บ ดั ก หั ว ใ จ ยั ย แ ม่ ม ด ”
              ุ
         อิสระให้ทกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรื อคล้องกุญแจคู่ รัก (ไม่รวมค่ำขึ้น ลิฟท์)
                             ๊            ่
         มีเวลาอิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้ งตุกตา Teddy Bear Shop ที่นารัก


เย็ น        รั บ ประทานอำหำรเย็ น ณ ภัต ตำคำร บริ ก ารท่ า นด้ว ย เมนู                            ุ
                                                      ซัม เกทัง หรื อ เมนูไ ก่ ต๋น โสม
         อ า ห า ร วั ง ใ น ส มั ย ก่ อ น ปั จ จุ บั น เ ป็ น อ า ห า ร เ ลื่ อ ง ชื่ อ ข อ ง เ มื อ ง ห ล ว ง
         เ ชื่ อ กั น ว่ า บ า รุ ง แ ล ะ เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ภ า ย ใ น ตั ว ไ ก่ จ ะ มี ข้ า ว เ ห นี ย ว ร า ก โ ส ม
                             ๋ ์
         พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเสิรฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม
         พริกไทยดา และเกลือ)
            ้      ่ ั
         จากนันนาท่านเข้าสูที่พก M Hotel หรือเทียบเท่า
       ่ ี่
    ว ันทีสของการเดินทาง                 ศูนย์โสมเกาหลี – ร้านค้าสมุนไพร – Cosmetic Shop
                                ้
                               ชอปปิ้ งตลาด – Trick Eye Museum
                                    ้
                               เมียงดง – ชอปปิ้ งตลาดทงแดมุน – Fanta Stick Show

เช้ำ       รับประทานอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
         ห ลั ง อ า ห า ร น า ท่ า น สู่ ศู น ย์ โ ส ม
         ซึ่ ง รั ฐ บา ล รั บร อ ง คุ ณ ภ า พ ว่ า ผ ลิ ต จ า ก โ ส ม ที่ อ ายุ 6 ปี
         ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นโสมที่ มี ค ุณ ภาพดี ที่ ส ุด ชมวงจรชี วิ ต ของโสม
         พ ร้ อ ม ใ ห้ ท่ า น ไ ด้ เ ลื อ ก ซื้ อ โ ส ม ที่ มี คุ ณ ภ า พ ดี ที่ สุ ด แ ล ะ ร า ค า ถู ก ก ว่ า ไ ท ย 2 เ ท่ า
         กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนาท่านสัมผัส ร้ำนสมนไพร(Korea           ุ
         Herb)      ใหม่ ล่ า สุด ของเกาหลี โดยมี ก ารจดลิ ข สิ ท ธิ์ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว เป็ นสมุน ไพรเมล็ ด ฮ๊ อ กเกต
         ทางการแพทย์เ รี ย กว่ า ผลไม้ท อง มี ร สเปรี้ ย ว ดี ส าหรั บ บุ ค คลที่ นิ ย มดื่ ม ชา กาแฟ น ้า อั ด ลม ฯลฯ
         เมล็ ด ฮ๊ อ กเกต จะช่ ว ยในการล้า งสารพิ ษ ที่ ต กค้า งหรื อ ไขมั น ที่ ส ะสมอยู่ภ ายในผนั ง ของตั บ หรื อ ไต
         ช่ ว ย ใ ห้ ตั บ ห รื อ ไ ต ข อ ง ท่ า น แ ข็ ง แ ร ง ขึ้ น ซึ่ ง ยั ง ส่ ง ผ ล ดี ต่ อ สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย ข อ ง ท่ า น เ อ ง
         จากนั้นใหทานชอปปงแบบไมอั้น ที่ Cosmetic Shop ศูน ยรวมเครื่อ งสำอำงค์ชื่อ ดัง ของเกาหลีเ ช่น
         ROJUKISS,           MISSHA           ใ ห ท่ า น ไ ด้ เ ลื อ ก ซื้ อ ก ลั บ ไ ป ฝ า ก เ ป็ น ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก
         ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยงไม่มขายในไทย  ั   ี

Tour code : KOREA PLUS 8B >> AUG-SEP                                                   Page 5
                  TRUEWORLDTRAVEL Co., Ltd.
                  2/22 Iyara Tower 6th floor Room 604 Sathorn Bangkok, THAILAND 10120
                  Tel: 0-2678-8400, 0-2678-7500 Fax: 0-2678-5468 E-mail: info@trueworldcenter.com       จากนั้นพาท่านชม Trick eye Museum เป็ นพิพิธภัณฑ์เชิง 3 มิติ ซึ่งเมื่อคุณเดินเข้าไปยืนใกล้ๆรูปภาพ
                          ่     ่
       จะดูเสมือนกับว่า คุณเองก็เป็ นส่วนหนึงในรูปภาพนันเอง

กลำงวัน                                               ้
       รับประทานอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริการ บริการท่านด้วย จิมดัก เป็ นเมนูไก่ประกอบด้วยวุนเส้น
                 ้                ่    ์
       เกาหลี ซึมซับด้วยนาซุป รสชาติกลมกล่อม ถูกปากคนไทย ยิงนัก เสิรฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ
       เครื่องเคียงเกาหลี หลากหลาย

บ่ำย     จ า ก นั้ น น า ท่ า น ช้ อ ป ปิ้ ง ที่             ย่ ำ น เ มี ย ง ด ง
                       ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เ ป็ น แ ห ล่ ง ร ว ม แ ฟ ชั ่ น แ บ ร น ด์ เ ก า ห ลี ชั้ น น า
                       ซึ่ ง ใ น แ ต่ ล ะ วั น จ ะ มี วั ย รุ่ น เ ก า ห ลี ม า เ ดิ น ช้ อ ป ปิ้ ง กั น อ ย่ า ง ล้ น ห ล า ม                                   ้ ้
       ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทังเสือผ้า,รองเท้า,กระเป๋ า,เครื่องสาอางซึ่งเป็ นที่รจกอย่างดีของค     ู้ ั
       นไทย อาทิ Laneige Etude, IIope, Charmzone, Skin food, Face Shop, เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-
       ดี วี ดี ห นั ง แ ล ะ ซี รี ย์ ฮิ ต ต ล อ ด จ น ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก ที่ มี รู ป ด า ร า ค น โ ป ร ด ข อ ง ท่ า น อ ยู่ ใ น สิ น ค้ า
       เมื่ อ ท่ า นเดิ น จนเมื่ อ ยหรื อ หิ ว ก็ ส ามารถนั ่ง พั ก ในร้ า นกาแฟหรื อ ร้ า นอาหารที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งมากมาย
       และจากนั้นนาท่านสู่ความสนุกสนานกับ การช้อปปิ้ งที่ตลาดดัง ตลำดทงแดมน (Dongdaemun Market)      ุ
       ที่ ต ลาดนี้ เ ราสามารถซื้ อ ข้า วของ และต่ อ ราคาได้อ ย่ า งสนุก สนาน เพราะมี ร ้า นค้า ต่ า งๆ มากมาย
       ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สดในตลาดนี้ คือ          ุ
                        เสื้อผ้า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องหนัง ชุดสุภาพสตรี และเด็ ก เครื่ องนอน รองเท้า
                        เครื่องกีฬา
                        จากนั้นพาท่านชม Fantastick Show เป็ นการแสดงละครเพลง The Musical
       บอกเล่าเรื่องราวความรักอันอมตะระหว่างชายหนุ่มที่เชี่ยวชาญการตีกลองกับวิญาณของแฟนสาวที่เชี่ยวชา
                                      ู
       ญดนตรีเครื่องสาย อาทิ ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ที่ผกพันและตามหากันตั้งแต่อดีตภพจนถึงปั จจุบัน
       สื่ อ สาร ผ่ า น ดนต รี โบร าณ และ ศิ ลปะ ร่ วม สมั ย อ ย่ า ง บี บ อ ย และแจ สแดนซ์ โดยแฝ ง มุ ก ต ลก
           ู้     ่
       ดึงให้ผชมได้เข้ามีสวนร่วมในโชว์ได้อย่างน่ารัก ตลอดการแสดง

เย็น     รับประทานอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร บริการท่านด้วย เมนู บี บิมบับ (Bibimbap+Soup) หรือข้าวยาเกาหลี
       ถือเป็ นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็ นอย่างมากเพราะประกอบไปด้วยเครื่องปรุงที่เป็ นผักนานาชนิดถึง
       18 อย่าง อุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิดโดยนาข้าวไปย่างบนชามหิน แล้วโรยผักต่างๆ อาทิ แครอท เห็ด
Tour code : KOREA PLUS 8B >> AUG-SEP                                                   Page 6
                  TRUEWORLDTRAVEL Co., Ltd.
                  2/22 Iyara Tower 6th floor Room 604 Sathorn Bangkok, THAILAND 10120
                  Tel: 0-2678-8400, 0-2678-7500 Fax: 0-2678-5468 E-mail: info@trueworldcenter.com                    ่           ิ  ้               ้
        หัวไชเท้า แตงกวา มันฝรังผัดผักกาดขาวพร้อมไข่ดบ ราดนาซอส แล้วนามายารวมกันในขณะที่ถวยยังร้อนๆ
        ทานพร้อมซุปร้อนๆ
           ้     ่ ั
        จากนันนาท่านเข้าสูที่พก M Hotel หรือเทียบเท่า

       ่ ้
    ว ันทีหาของการเดินทาง               Duty Free – ศูนย์พลอยอเมทิส – Supermarket
                              กรุงเทพฯ

เช้ำ      รับประทานอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
                                                      ้
        นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชันนาให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า
                   ้
        500 ชนิด ทั้ง นาหอม เสื้อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
        โรงงำนอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อว่า ถ้าได้มีพลอยชนิดนี้
                             ่
        ติดตัวไว้จะทาให้มโี ชคลาภและสิงดีๆเกิดขึนกับชีวิต  ้
กลำงวัน     รับประทานอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู พุลโกกิ (Bulgogi) อาหารขึ้นชื่อของเกาหลีเหมือนกัน
                                   ้       ้      ่
        ส่วนผสมจะมี เช่น เนื้อวัว (หรือเนื้อหมู) นาลูกแพหรือนาตาล ซอสถัวเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหันลูกเต๋า         ่
        น ้ า มั น งา วิ ธี ท าคื อ หั ่ น เนื้ อ หรื อ หมู เ ป็ นชิ้ น บางๆ แล้ ว หมั ก กั บ เครื่ อ งปรุ ง ต่ า งๆก่ อ นน าไปย่ า ง
              ั้
        พุลโกกินนจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม
บ่ำย      ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนำมบิ นอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ งที่
                     ้    ้ ี                          ุ๋
        Supermarket ที่รานแห่งนีมขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตนโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ
                    ้
        ตะเกียบ ถ้วยใส่ขาวและของฝากของที่ระลึก ได้เวลานาท่านออกเดินทางสูสนามบิน        ่
17.00 น.    เ หิ น ฟ ำ ก ลั บ สู่ ป ร ะ เ ทศ ไ ทย โ ดย BUSINESS
             ้                                AIR         เ ที่ ย ว บิ น ที่ 8B  867
        (บริการอาหารพร้อมเครื่องดืมบนเครื่อง)  ่
21.00 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
             ****************************************************
ห         ม        า       ย       เ        ห         ตุ
                      ่           ่   ้
            ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมราคาและเทียวบินทังไปและกลับโดยมิต ้องแจ ้งใ
        ห ้ทราบล่วงหน ้า
                      ้
       กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทังที่กร ุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก
                                  ั    ั
        หรือเข้ำประเทศที่ระบ ุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทฯจะไม่รบผิดชอบใดๆทังสิ้น  ้
    และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทังสิ้น ซึ่งอยูนอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทฯ
                             ้      ่              ั                          อ ัตราค่าบริการ
Tour code : KOREA PLUS 8B >> AUG-SEP                                                Page 7
               TRUEWORLDTRAVEL Co., Ltd.
               2/22 Iyara Tower 6th floor Room 604 Sathorn Bangkok, THAILAND 10120
               Tel: 0-2678-8400, 0-2678-7500 Fax: 0-2678-5468 E-mail: info@trueworldcenter.com
   วันเดินทำง          ้
                 ผูใหญ่          เด็กอำย ุต่ำกว่ำ 12 ปี       พักเดี่ยว
                พักห้องละ                 ้
                               พักร่วมกับผูใหญ่
                2 หรือ 3 ท่ำน      มีเตียงเสริม ไม่เสริมเตียง
   5 – 9 ส.ค.         19,900.         18,900.      18,900.       4,900.
   9 - 13 ส.ค.        19,900.         18,900.      18,900.       4,900.
   13 - 17 ส.ค.        19,900.         18,900.      18,900.       4,900.
   16 – 20 ส.ค.        19,900.         18,900.      18,900.       4,900.
   21 – 25 ส.ค.        19,900.         18,900.      18,900.       4,900.
   24 – 28 ส.ค.        19,900.         18,900.      18,900.       4,900.
  28 ส.ค. – 01 ก.ย.       19,900.         18,900.      18,900.       4,900.
  30 ส.ค. – 03 ก.ย.       19,900.         18,900.      18,900.       4,900.
    2 – 6 ก.ย.        19,900.         18,900.      18,900.       4,900.
    5 – 9 ก.ย.        19,900.         18,900.      18,900.       4,900.
   11 – 15 ก.ย.        19,900.         18,900.      18,900.       4,900.
   15 – 19 ก.ย.        19,900.         18,900.      18,900.       4,900.
   21 – 25 ก.ย.        19,900.         18,900.      18,900.       4,900.
   23 – 27 ก.ย.        19,900.         18,900.      18,900.       4,900.
   25 – 29 ก.ย.        19,900.         18,900.      18,900.       4,900.
   27 – 31 ก.ย.        19,900.         18,900.      18,900.       4,900.
  30 ก.ย. – 4 ต.ค.       21,900.         20,900.      20,900.       4,900.
หมำยเหต ุ
            ์    ่         ้        ้
    1. ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเที่ยวบินทังไปและกลับโดยมิตองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
             ์    ่                   ้       ้ ้ ึ้
    2. ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตองแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทังนีขนอยู่ตามความเ
     หมาะสม
รำคำทัวร์รวม
      ๋                      ้
  1. ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชันทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
           ้
  2. ค่าอาหารทุกมือ ตามที่ระบุในรายการ
              ่
  3. ค่าเข้าชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
       ั                           ่
  4. ค่าที่พกตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุ หรือเทียบเท่า
  5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
  6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
Tour code : KOREA PLUS 8B >> AUG-SEP                                   Page 8
                     TRUEWORLDTRAVEL Co., Ltd.
                     2/22 Iyara Tower 6th floor Room 604 Sathorn Bangkok, THAILAND 10120
                     Tel: 0-2678-8400, 0-2678-7500 Fax: 0-2678-5468 E-mail: info@trueworldcenter.com       ้
  7. ค่านาหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
                ั
  8. ค่าประกันอุบตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)      ่
รำคำทัวร์ไม่รวม
                                             ่
  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สวนตัว, ค่าซักรีด, มินบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร   ิ
               ่ ั่                            ่ ่
    และเครื่องดืมที่สงเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
  2. ค่ำทิปคนขับรถ และไกด์ทองถิ่น ท่ำนละ 20,000 วอน ต่อ ทริป
                         ้
  3. ค่ำภำษีมลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหก ณ ที่จ่ำย 3%
             ู                 ั
        ้
  4. ค่านาหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
  5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว              กรุณาเตรียมเอกสารคือ         1)พาสปอร์ต      2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว
    3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิว 2 รูป               ้
               ั      ้
    แล้วทางบริษทฯจะเป็ นผูดาเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน             โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก      (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว
    เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
หมำยเหต ุ
                  ้ ่
  1. จานวนผูเ้ ดินทาง ขันตา ผูใ้ หญ่ 16 ท่าน ขึนไป        ้
  2. เที่ยวบิน                   ราคาและรายการท่องเที่ยว                     ่
                                                    สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
    โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
  3. หนังสือเดินทาง                              ้
                          ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอยกว่า          6       เดือน      และบริษทฯ ั
              ้ ี ุ
    รับเฉพาะผูมจดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน          ้
          ั                      ้ ้
  4. ทางบริษทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน,
    การก่อจลาจล               หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ            การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
                        ้
    หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทังจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทฯ                 ั
           ั                     ้ ้
  5. ทางบริษทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสินหากท่านใช้บริการของทางบริษทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ,   ั
    ไม่ทานอาหารบางมือ       ้                          เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง               ั
                                                                   ทางบริษทฯ
                    ั
    ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กบต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
  6. ทางบริษทฯ    ั       จะไม่รับผิดชอบใดๆ        ทั้งสิน้          ่
                                           หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม          และ/หรือ
         ั
    เกิดอุบตเิ หตุทเี่ กิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
     ๋            ๋
  7. ตัวเครื่องบินเป็ นตัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลือนวันหรือคืนเงินได้    ่
      ่                     ้
  8. เมือท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทฯ             ั                        ทางบริษทฯั
                       ่
    จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทังหมด          ้

เงื่อนไขกำรให้บริกำรกรณีสำรองที่นง  ั่
                        ่
ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชือเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
            ้
ส่วนที่เหลือ ชาระทังหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
      ่                                ิ
แฟกซ์รายชือผูเ้ ดินทางเป็ นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ พร้อมระบุหมายเลยโทรศัพท์ตดต่อกลับ และ
โปรแกรมวันที่เดินทางมายังเบอร์แฟกซ์ 02-678-5468 // E-mail : trueworldtravel@hotmail.com
กรุณาโอนเงินเข้าบ ัญชี
  ธนาคาร            ื่
                 ชอบ ัญช ี        ประเภทบ ัญช ี             สาขา               เลขทีบ ัญช ี
                                                                   ่
กสิกรไทย         นาย ภูวนาท   ณ สงขลา      ออมทร ัพย์     สาขาเทสโก้ โลต ัส พระราม 3          860-2-11747-3
ไทยพาณชย์        นาย ภูวนาท   ณ สงขลา      ออมทร ัพย์     สาขาเทสโก้ โลต ัส พระราม 3          215-2-25558-7
กรุงเทพ         นาย ภูวนาท   ณ สงขลา      ออมทร ัพย์       ถนนจ ันทน์ สะพาน 5            219-0-51278-6
กรุงไทย         นาย ภูวนาท   ณ สงขลา      ออมทร ัพย์         ถนนจ ันทน์              036-0-11199-8


Tour code : KOREA PLUS 8B >> AUG-SEP                                                  Page 9
                 TRUEWORLDTRAVEL Co., Ltd.
                 2/22 Iyara Tower 6th floor Room 604 Sathorn Bangkok, THAILAND 10120
                 Tel: 0-2678-8400, 0-2678-7500 Fax: 0-2678-5468 E-mail: info@trueworldcenter.com                   ้
  1. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทังที่กรุงเทพฯ          และในต่างประเทศ         ปฏิเสธมิให้เดินทางออก
   หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
                     ั                           ้ ้
  2 กำรยกเลิก
    กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมดจากับสายการบิน
                  ั                 หรือผ่านตัวแทนในประเทศ       หรือต่างประเทศ
                                   ี               ั้
     รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงหมด

                                    ้
              พำสปอร์ตจะต้องมีอำย ุก่อนกำรเดินทำงไม่นอยกว่ำ 6 เดือน
     ้ ั   ั                           ็
   ผูจดจะไม่รบผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเปนกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ
          ในกรณีที่ผเ้ ู ดินทำงไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง
       ไม่ว่ำจะเป็ นกองตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของท ุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว
                 ่                            ู
 อันเนื่องมำจำกกำรกระทำที่สอไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถกต้อง หรือ
                       กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
Tour code : KOREA PLUS 8B >> AUG-SEP                                     Page 10

								
To top