0 kopi del 9 i 2010 Terapeutisk undervisning i skolen by 367V1De

VIEWS: 0 PAGES: 348

									 NETTVERKSTILKNYTNINGSTERAPI
      I SKOLEN
   TERAPEUTISK UNDERVISNING
      AV ELEVER MED
   TILKNYTNINGSFORSTYRRELSE

 KOPI AV OVERHEAD TIL DAGSKURS DEL 9 i 2010


                VED
            PSYKOLOGSPESIALIST
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS   JOACHIM HAARKLOU
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Program for dagen: 6 skoletimer
 • 1. time kl. 09:00 til 10:00
     Utviklingspsykologisk teori
 • 2. time kl. 10:15 til 11:15
     Betydningen av tilknytning
 • 3. time kl. 11:30 til 12:30
     Tilknytningsforstyrrelse
 • 4. time kl. 13:00 til 14:00
     Behandling av tilknytningsforstyrrelse
 • 5. time kl. 14:15 til 15:00
     Undervisning av elever med tilknytningsforstyrrelse
 • 6. time kl. 15:15 til 16:00
     Undervisning av elever med tilknytningsforstyrrelse
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      2
            Mål med kurs del 9
   1. Undervise i utviklingspsykologisk teori, dvs.
     den normalutviklingen som det
     tilknytningsskadede barnet ikke har fått
   2. Poengtere betydningen av tilknytning
   3. Øke kompetansen om reaktiv og
     udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse
   4. Forstå behandling: tilknytningsterapi
   5. Gi en forståelse av hvordan å undervise
     den tilknytningsskadete eleven
   6. Kunne praktisere terapeutisk undervisning
3
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Min faglige tenkning
   • Tilknytningsteori     • Atferdsteori
   • Utviklingspsykologisk
    teori
   • Eksistensialisme
   • Fokus på person:     • Fokus på handling:
   • Du er god         • Du gjør det riktig
   • Ubetingethet       • Kjærlighet betinget til
    kjærlighet         atferd

4
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Min faglige behandlingstenkning
 •  Tilknytningsterapi   •  Atferdsterapi
 •  TIFA og TIHMI (COS)  •  PMTO og MST
 •  Time-inn        •  Time-out
 •  Kjærlighet       •  Oppdragelse
 •  Ubetinget kjærlighet  •  Belønning betinget til atferd
 •  Å elske barnet     •  Å oppdra barnet
 •  Nærhet         •  Avstand, å bli sendt vekk
 •  Å gi så barnet får   •  Fratakelse av goder

5
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Kurstilbud i 2010
•  Del 1 normalutvikling og skjevutvikling ved RTF
•  Del 2 JHs tilknytningsfremmende aktiviteter
•  Del 3 tilknytningstrening og
•  Del 4 tilknytningstiltak i familien
•  Del 5 nettverkstilknytningsterapi
•  Del 6 tilknytningsterapeuttrening: selvutvikling
•  Del 7 betydningen av tilknytning
•  Del 8 bli en bedre forelder
•  Del 9 Terapeutisk undervisning i skolen
6
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
• Du kan få kjøpt hefte med kopi av overhead
 fra kurs del 9 for kr. 70.- der det meste av det
 som presenteres i dag er kopiert opp til deg.
• På min nettside www.haarklou.no finner du
   – Artikkelen ”Emma tvert imot eller noe mer” om
    adoptiv- og fosterbarn med reaktiv
    tilknytningsforstyrrelse (1997)
   – Artikkelen ”Emma tvert imot eller noe mer 10 år
    senere, hun trenger TIFA, de tilknytnings-
    fremmende aktiviteter” om behandling av
    tilknytningsforstyrrelse (2007)
   – Kartleggingsskjema og litteraturliste
7
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Betydningen av mor
   • Det er bare mor som kan føde og amme
   • Biohistorisk sett er det mors oppgave å gi
    barnet nærhet og fars oppgave å skaffe mat
    og gi beskyttelse til familien
   • Barnet trenger fokusert tilknytning til en
    hovedomsorgsperson
   • Mor produserer mer oxytocin
   • Mor er dermed prototypen av omsorgsperson
8
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Betydningen av mor
   • Derfor er mor viktigst for barnet
   • Og: etter at barnet er født og ammet, kan
    andre være like gode omsorgspersoner:
      – Far
      – Adoptivforeldre
      – Fosterforeldre
      – Besteforeldre
      – Tanter og onkler
      – Og andre
9
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
    Opplevelser stimulerer hjernen
       og fører til læring
   • 100 milliarder nerveceller er klare for
    aktivering i barnets hjerne
   • Endring av nerveforbindelser = læring
   • Erfaringer påvirker type nerveforbindelser
   • Impulser løper over nerveceller og
    synapser og etterlater seg sporer
   • Disse blir etter hvert sterkere og til
    hukommelsessporer = læring
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS  10
HISØY PSYKOLOGSENTER
    Opplevelser stimulerer hjernen
       og fører til læring
   • Synapser som ikke brukes blir senere
    aktivt bygd ned igjen
   • Impulser kommer senere ikke primært fra
    utsiden, men fra innsiden
   • Det er like etter fødselen hjernens
    områder som opplever toner, lyder,
    struktur og farger er klar for bruk
   • Dette læres i begynnelsen
11
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Opplevelser stimulerer hjernen
        og fører til læring
   •  Et ledningsnett fra areal til areal
   •  Et hieriarki av hjernebark-arealer
   •  Stavelser – ord – mening – historie
   •  Utvikler seg fra like etter fødselen
   •  Først læres det enkle, så det kompliserte
   •  En sak om gangen – og så neste og neste
   •  Stimulering (miljø) skjer på toppen av en
     medfødt predisponert hjerne (arv)
12
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
                Tankehjerne
              Skolestart fra 6 år
            3.etasje: Kognitiv utvikling


             2.etasje: Sosial utvikling
             Barnehagestart fra 3-5 år            1.etasje: Emosjonell utvikling
            Fra 0-2 år hjemme hos mor
13
PSYKOLOGSPESIALIST      Følelseshjerne
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
       Utviklingspsykologisk teori
   • Den underste etasjen forutsetter den
    neste, osv.
   • Den her presenterte
    utviklingspsykologiske teorien fokuserer
    på barnets første etasje, det emosjonelle
   • En tilknytningsforstyrrelse er en skade i
    den første etasjen, altså en tidlig
    følelsesmessig skade
14
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
       Utviklingspsykologisk teori
 • Har du fulgt med i denne undervisningen om
  utviklingspsykologisk teori, da vet du allerede
  hva som skal til for å behandle det
  tilknytningsskadete barnet
 • Når det tilknytningsskadete barnet skal
  ”elskes frisk” (kurs del 2), da skal forsømt
  omsorg gjentas
 • Utviklingspsykologisk teori munner ut i de
  tilknytningsfremmende aktiviteter og
  hjelpemidler (kurs del 2)
15
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
       Utviklingspsykologisk teori
   • En selvfølgelighet for de med gode
    oppvekstvilkår
   • Ingen selvfølgelighet for adoptiv- og
    fosterbarn (forut for omplassering) og
    norske barn utsatt for omsorgssvikt
   • Tilknytning har en funksjon: Den sikrer
    barnet beskyttelse og dermed overlevelse
   • Tilknytningsteori er en psykologisk analyse
    av kjærlighet
16
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
      Konsekvenser av utviklings-
     psykologiens transaksjonsmodell
   •  Alle barn knytter seg til sine foreldre uansett
   •  Tilknytningskvaliteten kan være forskjellig
   •  Noen utvikler en trygg tilknytning
   •  Noen utvikler avvikende tilknytningsformer
      –  Unnvikende
      –  Ambivalent
      –  Desorganisert/desorientert
      –  Kontrollerende
   • Andre utvikler en tilknytningsforstyrrelse
      – Reaktiv eller udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse
17
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
       Trygg tilknytning og kjærlighet
           er synonymer
  • Den som elskes, knyttes trygt og
  • Den som knyttes trygt, kjenner seg elsket
  • Tilknytning er en kjærlighetsrelasjon –
   et følelsesmessig bånd
  • Konsekvensen: Det vakreste i verden kan
   bare fornemmes av hjertet (Antoine de Saint-
   Exupery: Den lille prinsen)
  • Tilknytning skjer i den første etasjen –
   0-2 år gammel hjemme hos mor
18
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
      Hjertet ligger egentlig i hodet
   • Tilknytning skjer i den førspråklige fasen
    i livet
   • Erfaringene i denne tiden
    lagres i følelseshjernen
    (amygdala i det limbiske system)
   • Alt lagres fra dag 1 på harddisken
    (følelseshjernen) og ligger der resten av livet
   • Dette kan barnet senere ikke snakke om
   • Dette kalles for sensomotorisk hukommelse
    eller kroppshukommelse
19
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
    De tidligste relasjonserfaringer
      lagres i følelseshjernen
   • Primærrelasjonserfaringene er lagret
    i det limbiske system, dvs. følelseshjernen
   • Det er den delen av hjernen
    som er vanskeligst å endre senere i livet
   • Dette fordi en ikke kommer til ved bruk av
    språk, eksempelvis med verbal psykoterapi
   • Hvordan behandle personlighetsforstyrrelse
    hos voksne?
20
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Stern
   • I tidlig kommunikasjon gjenspeiler barnets
    følelsesmessige tilstand seg i morens ansikt,
    dvs. en kan se hvordan barnet har det ved å
    se på morens ansikt
   • Dette er ”den første dialogen” barnet
    opplever: en gjensidighetserfaring
   • Dette er barnets første tosomhetserfaring
   • Dette er det motsatte av en
    ensomhetserfaring
21
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
             # Stern
  Det er omsorgspersonenes oppgave
     å finne ut hva barnet opplever
     å fange inn og dele denne opplevelsen, og
     å la barnet vite at en gjør det

  Dvs. at det er mors oppgave
     å finne ut av hvordan barnet har det
     å la barnet vite at hun har skjønt det, og
     å sikre seg at barnet har skjønt at mor har skjønt
     hvordan barnet har det
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS       22
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Stern
Dette gir barnet følelsen av å kjenne seg forstått
Eller ”forfølt”, dvs. bekreftet på sin
følelsesmessige opplevelse
De som føler og skjønner sammen, de handler
også i samme retning
Dette gjelder alle:
   Hjelperen
   Bilselgeren
   Læreren
Dette gjør at du kommer ”i posisjon”
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS   23
HISØY PSYKOLOGSENTER
    # Bowlbys indre arbeidsmodeller:
            fra erfaring til forventning
            og videre til generalisering
                 Dette gjelder bl.a.
                 • Tilgjengelighet
                 • Responsivitet
                 • Gjensidighet
                 • Regelmessighet
                 • Forutsigbarhet
           •Like gjentatte erfaringer fører til opplevelsen av likhet over tid
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS                 24
HISØY PSYKOLOGSENTER
             Bowlby
     I slutten av det første leveåret har barnet
     utviklet
     internaliserte (indregjorte) arbeidsmodeller
                (IAM)
     av seg selv og andre,
     dvs. det har en forventning om
     omsorgspersonens tilgjengelighet,
     responsivitet, regelmessighet,
     basert på erfaring som siden generaliseres.
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS      25
HISØY PSYKOLOGSENTER
    Bowlbys indre arbeidsmodeller
 Bowlby sier to ting:
 1. de indre arbeidsmodeller er ferdig utviklet i løpet
   av barnets første leveår
    –   dvs. at 9 av 10 tog er gått i begynnelsen av livet
 2. de indre arbeidsmodeller kan modifiseres/endres
   på resten av livet
    – Dvs. det siste toget går … og da er det en satser på:

 •   Mennesket er er fritt tenkende vesen som har
     muligheten til å velge sine egne handlinger, dvs.
     kan velge å gjøre noe annet
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS          26
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Betydningen av
         å ha sittet på sin mors fang
   • Kvaliteten i omsorgen gjenspeiler seg i måten
    barnet har sittet på mors fang
   • Hovedbudskap ved god omsorg og ubetinget
    kjærlighet: Du er velkommen, det er plass til deg
    her, du er ok, du er god!
   • Dette fører til utvikling av en indre arbeidsmodell
    bestående av en psykologisk og juridisk
    legitimitet: Det er lov å være meg!
   • Konsekvens (internalisering): Det er plass til
    meg, jeg er velkommen, jeg er ok, jeg er god!
27
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Betydningen av
         å ha sittet på sin mors fang
   • Ved dårlig omsorg er kjærligheten betinget og
    signalet er:
   • Det er ikke plass til deg på mitt fang, du er for
    tung, finn på noe, lek!
   • Dette fører til utvikling av en indre arbeidsmodell
    bestående av en manglende psykologisk og
    juridisk legitimitet: Det er ikke lov å være meg!
   • Konsekvens (internalisering): Det er ikke plass til
    meg, jeg er ikke velkommen i denne verden,
    jeg er ikke ok, jeg er ikke god og ikke verdt å bli
28
       elsket!
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Betydningen av
         å ha sittet på sin mors fang
   • Den som hadde plass på sitt mors fang,
    finner også en parkeringsplass
   • Det er ikke hvordan du har det – men
    hvordan du tar det
   • Hvordan du tar det er avhengig av dine
    indre arbeidsmodeller
   • Hvem har ikke sittet på mors fang?
      – Kelneren på Sola Strand Hotell
      – Bussjåføren i Trondheim
29
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
    Waters & Deane: Den trygge base
   • Utforskningsatferd forutsetter at behovet for
    trygg base atferd er dekket
   • Barnets behov for å utforske og redselen ved
    utforskning: En balansegang
   • Utforskning fører barnet vekk fra
    omsorgspersonen, redsel fører det tilbake
   • Barnet bruker omsorgspersonen som en trygg
    base
   • Et velfungerende kontrollsystem gir barnet lov til
    å spille en aktiv rolle i sin egen atferd og
    utvikling
30
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Trygg base og utforskningsatferd
   • Trygg base atferd er utgangspunktet for
    utforskningsatferd
   • Trygg base atferd er ladning av ”sjelens batterier”
   • Den gode mor
      –  er tilgjengelig
      –  er til å stole på
      –  er responsiv
      –  bekrefter barnet med kroppskontakt og blikkontakt
      –  er stabil og lik over tid
      –  gir trøst
   • Da vil barnet kjenne seg trygg på den gode mor
31
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
             Trygg base og
            utforskningsatferd
  • Trygg base:
     – Passer på barnet under utforskningsatferd
     – Hjelper barnet hvis nødvendig
     – Støtter barnets utforskningsatferd
  • Etter utforskningen har barnet behov for å
   komme trygt i havn (mors armer)
  • Den trygge basen skal nå
     – Ta imot barnet ubetinget
     – Trøste og beskytte barnet
  • Dette er time-in fremfor time-out
  • Kom til meg når livet blir vanskelig
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
         Betydningen av trygg base
          og utforskningsatferd
   •  I mor barn relasjonen
   •  I barnehagen
   •  I skolen
   •  I vennskapsrelasjoner
   •  I terapien
   •  I arbeidslivet
   •  I samfunnet/kulturen/verdenen
33
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Erikson – stadier i den   Aldersperiode
  psykososiale utviklingen

• Grunnleggende tillit vs.    • Spebarnsalderen –
 grunnleggende mistillit     ca 0-1år
• Autonomi vs. skam og tvil   • Smårollingstadiet – ca 2-3 år
• Initiativ vs. skyldfølelse   • Småbarnsalderen – ca 4-5 år
• Arbeidsevne vs.        • Barneskolealderen –
 mindreverdsfølelse        ca 6-12 år
• Identitet vs.         • Ungdomsalderen –
 identitetsforvirring       ca 13-18 år
• Identitet vs. isolasjon    • Tidlig voksen alder –
                  ca 19-25 år
• Generativitet vs. stagnasjon  • Voksen alder ca – 26-40 år
• Integritet vs. fortvilelse   • Moden alder ca – 41 år +

34
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            # Eriksons teori om
            psykososial utvikling
                • 1. fase: Tillit versus mistillit
                • Grunnleggende tillit som
                 totalholdning ovenfor seg
                 selv og andre
                • En behovsdekkende og
                 forutsigbar relasjon
                • Grunnleggende tillit
                 internaliseres og
                 generaliseres
35
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
      Erikson: Grunnleggende tillit
   • Evnen til å tåle og takle motstand ved å
    evne å trøste seg selv, utvikles
   • Dette er evnen til å takle livets
    frustrasjoner
   • Denne evnen understreker betydningen av
    tilknytning
   • Frustrasjonstoleransegrensen utvikles
   • Å søke trøst = å lade sjelens batteri
36
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Inntoning
   • Den voksnes måte å svare på barnets
    vitalitetsuttrykk (følelsesuttrykk)
   • Dette kan skje ved ren imitasjon, eller ved å svare
    på barnets følelsesuttrykk på en annen måte enn
    barnets
   • Det er den voksnes nonverbale uttrykk som har
    betydning for gjensidigheten
   • Det er ikke HVA du sier men HVORDAN du sier det
   • Den voksnes evne til inntoning er en forutsetning
    for at intersubjektivitet kan finne sted
37
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Inntoning
   Når mor inntoner seg på barnets
    følelser
   • Oppdager barnet disse følelser hos
    seg selv
   • Blir barnet mer bevisst disse følelser
   • Vil barnet være mer predisponert
    (har lettere for) for å uttrykke disse
    følelser
   • Opplever barnet følelsene som mer
    akseptable og trygge (det lov å …)
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      38
            Inntoning
   • De følelser som ikke blir møtt
    med inntoning, vil etter hvert
    slutte å uttrykkes,
    og de vil ikke bli
    en bevisst del av barnet:
   • Selektiv inntoning
   • Det er vanskelig å inntone seg
    hos barnet på følelser en selv
    ikke er blitt inntonet på:
   • Du må ha fått for å kunne gi
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     39
       Ubetinget inntoning
    og avvikende inntoningsformer
   Ubetinget inntoning: Når den
    voksne inntoner seg i alle barnets
    følelser
   Selektiv inntoning: Når den voksne
    bare inntoner seg i barnets positive
    følelser
   Ikke inntoning: Når den voksne er
    flat og ikke inntoner seg i det hele
    tatt (omsorgssvikt)
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     40
            Blikkontakt
   • Det er øyekontakt som utløser mors
    omsorgsatferd
   • Mor speiler og bekrefter barnet med mimikk,
    dvs. blikkontakt
   • Barnet opplever å eksistere i kraft av å bli
    sett: Jeg er fordi jeg er sett
   • Barnet søker stimulering gjennom mors
    følelsesmessige uttrykk via blikkontakt
41
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
       Pause fra kl. 10:00 til 10:15
42
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Intersubjektivitet
              Emosjonell intersubjektivitet:
               de 3 f-ene:
              • felles
              • følelsesmessig
              • fokus
              Senere kognitiv intersubjektivitet
              • felles
              • kognitiv
              • fokus
43
PSYKOLOGSPESIALIST
              Å skjønne/forstå noe sammen
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Intersubjektivitet

              To individer har både
               rettet oppmerksomheten
               mot det samme
               (hverandre)
              og de er seg bevisst at de
               har det


44
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Intersubjektivitet
             • Noe mellom mennesker
             • Å dele
              – følelser
              – forståelser
              – tanker og
              – oppfatninger
             • Felles fokus og
45
PSYKOLOGSPESIALIST
             • Felles oppmerksomhet
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Intersubjektivitet
            • Delt glede er dobbel glede og
            • Delt sorg er halv sorg
            • Dette er essensen i
             traumebearbeidelse
            • Dine intersubjektivitetserfaringer
             langtidslagres av seg selv
            • Livet er en kontinuerlig prosess
             av intersubjektive utvekslinger
46
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Intersubjektivitet
             • Den ensomme mangler
              intersubjektivitetsopplevelser
             • Du kan være ensom mens du
              er sammen med et annet
              menneske
             • Du kan bo for deg selv og
              likevel ikke kjenne ensomhet
             • Ensomhet versus tosomhet
47
PSYKOLOGSPESIALIST
              som indre arbeidsmodell
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Intersubjektivitet
            • Et kjærlig blikk er en
             intersubjektivitetsinvitasjon
            • Det er mors indre representasjon
             av barnet som former barnets
             selvoppfatning
            • Jeg er det menneske min mor ser i
             meg
            • Hva skjer når vi møtes utenfor
48
PSYKOLOGSPESIALIST
             kurslokalene?
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Intersubjektivitet på folkemunn
   • Å være på bølgelengde
   • Å finne tonen
   • Å ikke snakke forbi hverandre
   • Å komme overens med
    hverandre
   • Å forstå og skjønne hverandre
   • Å snakke samme språk
   • Å være fortrolig
49
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
        Å skape intersubjektivitet

   Det er omsorgspersonenes oppgave
   • å finne ut hva barnet opplever
   • å fange inn og dele denne
    opplevelsen
   • og å la barnet vite at en gjør det
   • Slik at barnet føler seg forstått
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS     50
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Intersubjektivitet
   • Skal vi lære noe, må det berøre oss
    følelsesmessig
   • Dvs. intersubjektivitet må skapes
   • Primær intersubjektivitet: Barnet og mor er
    oppmerksomme på hverandre
   • Sekundær oppmerksomhet: Barnet og mor
    er oppmerksomme sammen på utenfor-
    liggende objekt
51
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
  Sekundær intersubjektivitet
            Barnet og den voksne har
            felles oppmerksomhet mot
            noe utenfor dem selv og
            er seg bevisst hverandres
            oppmerksomhet
            Barnet viser det ved å
            veksle mellom det å se på
            objektet og den voksne
            Barnets motivasjon utvikles
52
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
       Betydningen av gjensidighet
      for utvikling av empatievne i lek

    • Gjensidighet er en viktig side ved
     innlevelsesevnen
    • Det er gleden over opplevelsen man
     deler som bærer lekens utvikling videre
    • Samlek versus parallellek
    • Også her spiller intersubjektivitet en
     meget viktig rolle
    • ”den beste tiden er den du deler med
53    andre”
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Kvalitetstid – hva er det?
   Kvantitet er ikke lik kvalitet
   Kvalitet trenger noe kvantitet
   Det er ikke hva du gjør, men hvordan du har
   det med hverandre, som utgjør kvalitet
   Kvalitetstid er intersubjektivitetstid
54
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Fungering på barnets premisser:
      Stimuliregulering
      • Mor fungerer på barnets premisser når hun
      tilpasser mengde med blikkontakt til barnets
      kapasitet for oppmerksomhet
      •Blir mors blikkontakt for intens, blir barnet
      stresset og unnviker
      •Den følsomme moren reduserer da
      blikkontakten og gir deretter barnet muligheten
      til å gjenoppta kontakten
      •Slik regulerer mor barnets aktiveringsnivå
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS       55
HISØY PSYKOLOGSENTER
    Fungering på andres premisser
            at andre har fungert på
      • Forutsetter
      barnets premisser først
      • Dvs: Har noen ”vært hos barnet”, evner
      barnet å være ”hos andre”
      • Har omsorgspersonen bare fungert på
      egne premisser, klarer også barnet bare
      å fungere på egne premisser
      •Du må ha fått for å kunne gi
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS      56
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Fungering på andres premisser
    • Min sirkel og din sirkel: Har du vært innom
    min, klarer jeg å komme innom din
    • Overlapping av sirkler: Fellesområder:
    Mulighet for intersubjektivitet
    •En typisk observasjon av en elev med
    RTF i løpet av en 45 minutters skoletime:

            Den voksne    Barnet


PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER        57
            Empatiutvikling
      Cordelia Voland og Gisela Tromsdorf*:
     Jo mer inntonende moren er frem til barnet er
       2 år, jo mer empatisk er barnet både som
      2 åring og som 5 åring, sammenlignet med
              kontrollgruppen
     Er moren mer inntonende enn kontrollgruppen
      med sin 5 åring, blir den ikke mer empatisk
         Evner moren å erkjenne barnets
     følelsesmessige signaler og reagerer støttende
      på dem, utvikler barnet evnen til empati og
              hjelpsomhet
PSYKOLOGSPESIALIST
            *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie 1/2003
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Empatiforstyrrelse og speilnevroner
   • Speilnevroner = empatinevroner,
    utgangspunktet for å kunne føle empati
   • Når mor toner seg inn, blir barnet speilet
   • Et varmt samspill mellom mor og barnet
    fører til en god utvikling av speilnevroner
   • Empatisvikt skjer antatt som følge av
    dysfunksjon i speilnevronene
   • Autisten har antatt speilnevronskade
59
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Speilnevroner
          og manglende selvinnsikt
   • Dysfunksjon i speilnevroner innebærer en
    sviktende evne til å se seg selv
   • Manglende innsikt i andres
    opplevelsesverden (empati) og manglende
    innsikt i egen fungering (selvinnsikt)
   • Dvs. ute av stand til å betrakte seg selv
   • Dette innebærer svak evne til
    mentalisering og selvrefleksjon
60
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
         Utvikling av samvittighet
   I kontakt med hovedomsorgspersonen får barnet
  en fornemmelse av å være en del av verden
   Denne fornemmelsen oppstår som følge av
  berøring, kjært ansikt, varmt bryst, mv.
   Når barnet har erfart at det har sin plass i verden,
  kan det i etterkant av dette bli opptatt av å ta hensyn
  til plassen til den andre
  • Som følge av dette kan samvittighet utvikles
  • Også denne lagres i ”følelseshjernen”
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS      61
HISØY PSYKOLOGSENTER
       Grunnlaget for utvikling av
          konsentrasjon
   • I kontakt med hovedomsorgspersonen får
    barnet en fornemmelse av at en samhandling
    er rolig, varig, utholdende og med felles
    fokus (intersubjektivitet) over tid
   • Som følge av denne fornemmelsen kan
    konsentrasjonsevnen utvikles
   • En ”konsentrert” relasjon
   • Også denne lagres i ”følelseshjernen” og
62
       fører til synapseaktiveringer
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Oppsummering:
     En trygg tilknytning er preget av at
     mor er:
        – tilgjengelig
        – sensitiv
        – responsiv og bekreftende
        – gjensidig
        – støttende
        – synkronisert og
        – intersubjektiv i sin dialog
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS       63
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Emosjonell utvikling i 1.etasje
   • Inntoning
   • Å bli sett og bekreftet (responsivitet) på
    følelser som deles:
   • Intersubjektivitet
   • På barnets premisser
   • Indre arbeidsmodeller utvikler seg
   • Du må ha fått for å kunne gi
   • Alle opplevelser lagres tidlig: Kroppen
    husker: sensomotorisk hukommelse
64
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Betydningen av
            emosjonell utvikling
   • Det er det første etasjen som er viktigst
    når man bygger et hus
   • Er den første etasjen ustø, ramler huset
   • Er den første etasjen skadet, er det den
    første etasjen som må repareres
   • Derfor er emosjonell intelligens viktigere
    enn andre former for intelligens
   • EQ før IQ og SQ:
65
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
      Faren for å overvurdere
   betydningen av kognitiv intelligens:
       Q-ene på enga …
   • IQ (intelligenskvotient) +
   • SQ (kvotient for sosial intelligens) +
   • EQ (kvotient for emosjonell intelligens) +
    =
   • SQ (kvotient for suksess)
   • Samtidig som alle 3 etasjer i barnets hus utgjør
    en helhet, er det den emosjonelle etasjen som
    er den viktigste da de andre bygger på den
66
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
      Betydningen av tilknytning
         for resten av livet:
    Et utviklingspsykologisk perspektiv
67
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
        Tilknytningsmønstre blir til
   • Trygg tilknytning:
      – Barnet er sikker på at mor vil trøste det dersom det er
       behov for det. Trygg base-erfaring.
   • Utrygg tilknytning:
      – Engstelig, avhengig tilknytning: Barnet er usikker på
       om mor hjelper, dvs. mor er underinvolvert
      – Engstelig, unnvikende tilknytning: Mor er overinvolvert
      – Desorganisert tilknytning: Mor svikter i omsorgen, er
       grenseoverskridende, følelsesmessig ikke tilgjengelig.
       Depriverte barn, uten tilknytningsmulighet.

68
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Adskillelsessyndromet

  • Når barn er 6 måneder       FASER:
   gamle, reagerer de på     1. Protest
   en karakteristisk måte     2. Fortvilelse
   på separasjon         3. Midlertidig
   fra den primære           frakobling
   omsorgspersonen        4.Permanent
                     frakobling
69
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
    Adskillelsessyndromets 1.fase:
          Protest
          Fra timer til uker
          Foruroligelse over å ha mistet
          tilknytningspersonen
          Forsøk på å uttrykke forventning
          om å få tilknytningspersonen tilbake
          Avviser andre som vil trøste

70
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Adskillelsessyndromets 2.fase:
            Fortvilelse

      Opptattheten av den savnede
      omsorgspersonen går over i fortvilelse
      Tilbaketrukkethet
      Dyp sorg


71
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Adskillelsessyndromets 3.fase:
     Midlertidig frakobling
    Barnet viser noe mer interesse for
    omgivelsene (delvis skinntilpasning)
    Barnet avviser ikke lenger de nye
    omsorgspersoner
    Hvis moren kommer tilbake, viser barnet
    likegyldighet eller bortvending


72
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
      Adskillelsessyndromets 4.fase:
         Permanent frakobling
        etter flere tilknytningsbrudd
•  Barnet blir likegyldig til om de nye
  omsorgspersoner kommer eller går
•  Barnet viser ikke følelser dersom
  tilknytningspersonen kommer tilbake
•  Barnet handler som om den kjærlige
  omsorgspersonen ikke er av betydning lenger
•  Barnet kan virke tilsynelatende (overfladisk)
  munter og veltilpasset.
•  Ved overfladisk sosiabilitet bryr barnet seg
73
  egentlig ikke om noen
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
        Adskillelsessyndromets 4.fase:
           Permanent frakobling

  • 6 måneder gammelt har barnet lagret
   erfaringen av at mor blir borte (tap av
   hovedomsorgsperson) i sin følelseshjerne
  • Denne erfaringen om at det ikke er vits i
   å knytte seg til mor, generaliseres:
  • Konklusjon (nonverbal-førspråklig):
   Det er ikke vits i å knytte seg til noen
  • Konsekvens:
74
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
        Adskillelsessyndromets 4.fase:
           Permanent frakobling

  • Når det ikke er vits i å knytte seg til andre
   mennesker – hvem skal jeg knytte meg til da:
  • Til meg selv – og til ting
  • Barnet blir mer opptatt av seg selv og
   materielle gjenstander (leker, mat og
   godteri)
  • Konklusjon: Egosentrisme og materialisme er
   utviklet i en alder av 6 måneder og lagret som
75
   ikke språklig hukommelse i følelseshjernen
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
         Adskillelsessyndromets 4.fase:
           Permanent frakobling
   • Egosentrisme og materialisme
   • Dominerer det vestlige samfunnet
   • Er destruktive krefter
   • Fjerner seg fra den gode relasjonen, dvs.
    kjærligheten
   • Kjærlighet er ikke-materialistisk


76
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     BETYDNINGEN AV TILKNYTNING:
      Et eksistensialistisk perspektiv
77
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
         Kjærlighet har stor verdi

          •Et liv i kjærlighet er et liv som er
                verdt å leve
         •Kjærlighet får ikke bare verden til
           å gå rundt, det er den som er
               verdt hele turen
          •Et øyeblikk i kjærlighet er verdt
                resten av livet
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS         78
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Kjærlighet er rikdom

            •Ingen som er elsket er fattig

     •Kjærlighet er den fineste av alle gaver,
       enten vi gir den eller tar imot denPSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS          79
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Kjærlighet er sterk
      •Kjærlighet er et frø som vokser overalt

            •Kjærlighet overvinner alt

        •Kjærlighet gir styrke og utholdenhet


PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS        80
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Kjærlighet er lykke

       •Kjærlighet er nøkkelen til lykkens port

           •Den største lykke i livet er
         overbevisningen om at vi er elsket,
           elsket fordi vi er som vi er,
              eller snarere,
          på tross av at vi er som vi er
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS        81
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Kjærlighet som
            eksistensgrunnlag

         •Selve grunnen til at vi eksisterer
           er at vi elsker og blir elsket

         •Kjærlighet er like nødvendig for å
          leve, som luften vi puster inn

PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS        82
HISØY PSYKOLOGSENTER
              Livsevaluering

            Når vi ser tilbake på livet
            oppdager vi at det vi gjorde
             i kjærlighetens ånd
             var de øyeblikkene
              vi virkelig levde*

PSYKOLOGSPESIALIST
            *det var de intersubjektive øyeblikk
JOACHIM HAARKLOU AS           83
HISØY PSYKOLOGSENTER
               Betinget kjærlighet
               er ingen kjærlighet
           I verste fall er kjærligheten betinget til
                   •Prestasjon
                  •Utseende og
                   •Oppførsel
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS            84
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Anbefalt litteratur: Irvin Yalom
   •  1992 Da Nietzsche gråt
   •  1997 Kjærlighetens bøddel
   •  2000 Mamma og meningen med livet
   •  2001 Hver dag litt nærmere
   •  2003 Terapiens gave
   •  2006 Dobbelspill i sjeledypet
   •  2007 Schopenhauerkuren
85
   •  2008 Å stirre på solen
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Mor Theresa:
   ”In 25 years among the      ”Etter 25 år
     people, I have come     blant mennesker
      more and more to      har jeg kommet
     realize that it is being      frem til
     unwanted that is the     at det å være
      worst disease that    uønsket, er det verste
     any human can ever     et menneske noen
       experience”      gang kan utsettes for”


86
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Min arbeidshypotese:
Gjenskapning av relasjonskvaliteter,
  våre indre arbeidsmodeller
    eller livsprosjekter
87
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
       Hypotese: Gjenskapning
      av de indre arbeidsmodeller
    Internaliserte (indre) arbeidsmodeller (IAM)
    Å være i sin barndoms grep
    Å være i sine foreldres grep
    My inner child of the past
    Barnet i meg
   • Overføring - projeksjon
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS    88
HISØY PSYKOLOGSENTER
          Gjenskapning av de indre
            arbeidsmodeller
   • Vi er et speilbilde av vår erfaringshistorie
   • Vi gjør med andre det livet har gjort med
    oss
   • Dvs. at vi ikke gjør det vi gjør for ingenting
   • Vi gjentar det vi har opplevd selv
   • Du gir det du har fått – og du må ha fått for
    å kunne gi
   • Da er ikke livet en tilfeldighet lenger!
89
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Den som har grunnleggende tillitt …
      … den sover over alt
90
PSYKOLOGSPESIALIST
            Pause fra kl. 11:15 til 11:30
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Tilknytningsforstyrrelse
91
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
          Stole       Behov
                             TILKNYTNINGS-
      Når babyens behov     For mat,
      blir dekket lærer det
        å stole på mor
                   å bli holdt,
                             SIRKELEN     Behovstilfredsstillelse  Synliggjøring
      Behovene blir dekket    av behov
       og babyen er      Sint, gråter,
        fornøyd       ute av seg


                              Når tilknytningssirkelen brytes  er
                              det fare for utvikling av
                              avvikende tilknytningsformer eller/og
                              tilknytningsforstyrrelse
                              Hvis babyen ikke får sine behov dekket
                              gang etter gang vil den føle seg
                              hjelpeløs og sint, og vil ikke utvikle tillit
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER                 92
    Tilknytning langs en linje fra …til…
   • Normal tilknytning: trygg tilknytning:
    normalutvikling innenfor
    utviklingspsykologisk teori
   • Atypisk tilknytning -
    Avvikende tilknytning
    Avvikende tilknytningsformer
   • Tilknytningsskade – relasjonsskade –
    Tilknytningsforstyrrelse
93
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   # Tilknytningsklassifikasjonskontinuum:
   Fra trygg til atypisk tilknytning og videre
       til tilknytningsforstyrrelse
   •  B: Trygg tilknytning
   •  A: Unnvikende tilknytning
   •  C: Ambivalent tilknytning
   •  D: Desorganisert/desorientert tilknytning
   •  F94.1 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse
   •  F94.2 Udiskriminerende
     tilknytningsforstyrrelse
94
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Ainsworth: Fremmedsituasjonen
   • Mor forlater barnet i et rom med leker 2
    ganger 3 minutter
   • Det observeres hvordan barnet takler
    separasjonen og gjenforeningen
   • Barn utvikler forskjellige reaksjonsmønstre
    når mor forlater dem
   • Tilknytningsmønsteret som er utviklet i ett
    års alderen er 70% lik i voksenalder!
95
PSYKOLOGSPESIALIST        Mary Ainthworth 1978
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
  Tilknytningsklassifikasjonskontinuum
   •  B: Trygg tilknytning
   •  A: Unnvikende tilknytning
   •  C: Ambivalent tilknytning
   •  D: Desorganisert/desorientert tilknytning
   •  F94.1 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse
   •  F94.2 Udiskriminerende
     tilknytningsforstyrrelse

96
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Ainsworth: Fremmedsituasjonen
   • Trygg tilknytning: Barnet reagerer på
    mors fravær i begynnelsen, men begynner
    så å utforske rommet med lekene
   • Barnet søker kontakt med mor når hun
    kommer tilbake, er trøstet og fortsetter
    med utforskningsatferd
   • Barnet og mor er nær hverandre og deler
    gjensidig glede med hverandre Mary Ainthworth 1978
97
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            B: Trygg tilknytning
• Barnet bruker omsorgspersonen som trygg
 base for utforskningsatferd
• Ved atskillelse savner barnet
 omsorgspersonen
• Ved gjenforening hilser barnet aktivt på den
 voksne
• Barnet signaliserer hvis det er ute av likevekt
 eller søker kontakt
• Når barnet er trøstet, fortsetter det med
 utforskningsatferd
98
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
  Tilknytningsklassifikasjonskontinuum
   •  B: Trygg tilknytning
   •  A: Unnvikende tilknytning
   •  C: Ambivalent tilknytning
   •  D: Desorganisert/desorientert tilknytning
   •  F94.1 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse
   •  F94.2 Udiskriminerende
     tilknytningsforstyrrelse

99
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Ainsworth: Fremmedsituasjonen
   • Unnvikende tilknytning: Barnet er opptatt
    med lekene og reagerer ikke på at mor går
   • Når mor kommer tilbake, holder barnet
    fortsatt på med lekene
   • Egentlig er barnet urolig mens mor er borte
    og bruker krefter på å undertrykke denne
    uroen
   • Barnet ser ut til å merke at en reaksjon på
    fravær vil utløse avvisning
                  Mary Ainthworth 1978
100
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
       A: Unnvikende tilknytning
   • Barnet undersøker lett, viser få følelser og lite
    trygg grunnatferd
   • Ved atskillelse reagerer barnet minimalt og viser
    lite synlig uro
   • Ved gjenforening ser det vekk fra
    omsorgspersonen, unngår denne og fokuserer
    mer på leker
   • Blir barnet løftet, kan det stivne til og lene seg vekk
   • Barnet søker avstand fra omsorgspersonen og er
    mye opptatt av leker
101
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
  Tilknytningsklassifikasjonskontinuum
   •  B: Trygg tilknytning
   •  A: Unnvikende tilknytning
   •  C: Ambivalent tilknytning
   •  D: Desorganisert/desorientert tilknytning
   •  F94.1 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse
   •  F94.2 Udiskriminerende
     tilknytningsforstyrrelse

102
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Ainsworth: Fremmedsituasjonen
   • Ambivalent tilknytning: Barnet klenger
    seg til mor før hun går og utforsker ikke
    rommet
   • Barnet utforsker heller ikke rommet når
    mor er gått og ikke etter hun er kommet
    tilbake
   • Tilknytningssystemet er overaktivert og
    tillater ikke annen behovstilfredstillelse
103
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS        Mary Ainthworth 1978
HISØY PSYKOLOGSENTER
        C: Ambivalent tilknytning
  • Barnet undersøker ikke, er urolig, irritabel,
   passiv
  • Ved atskillelse er barnet ute av likevekt og
   svært lei seg
  • Ved gjenforening veksler barnet mellom
   kontaktsøking og avvisning (raserianfall)
   eller virker passiv eller for urolig til å ta
   kontakt
  • Barnet lar seg ikke trøste av
   omsorgspersonen
104
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
  Tilknytningsklassifikasjonskontinuum
   •  B: Trygg tilknytning
   •  A: Unnvikende tilknytning
   •  C: Ambivalent tilknytning
   •  D: Desorganisert/desorientert tilknytning
   •  F94.1 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse
   •  F94.2 Udiskriminerende
     tilknytningsforstyrrelse

105
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Ainsworth: Fremmedsituasjonen
   • Desorganisert tilknytning:
    Barnet reagerer ikke på atskillelse og
    gjenforening på noen organisert måte
   • Barnet kan skjelve, stivne til, kaste seg på
    gulvet, klenge seg til mor og snu seg vekk
    samtidig
   • 15% viser dette tilknytningsmønsteret
   • Kan føre til tilknytningsforstyrrelse
    og personlighetsforstyrrelse
                  Mary Ainthworth 1978
106
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
      D: Desorganisert/desorientert
          tilknytning
 • Oppførselen mangler synlige mål, mening eller
  forklaring
 • Barnets handlinger er motstridende, ufullstendige,
  avbrutte bevegelser, fastfrysning
 • Barnet viser tegn på frykt for omsorgspersonen
 • Barnet er forvirret og desorientert og mangler en
  samlet strategi
 • Hodedunking
107
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
        Overskudd til utforskning?
   • Det er bare trygg tilknytning som gir
    overskudd til utforskning
   • De avvikende tilknytningsmønstre bruker
    barnets energi i så stor grad, at det ikke
    har overskudd til utforskningsatferd
   • Dette gjelder i
      – Mor-barn relasjonen
      – Barnehage og skole
      – Arbeidslivet og parforholdet samt terapi
108
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
  Tilknytningsklassifikasjonskontinuum
   •  B: Trygg tilknytning
   •  A: Unnvikende tilknytning
   •  C: Ambivalent tilknytning
   •  D: Desorganisert/desorientert tilknytning
   •  F94.1 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse
   •  F94.2 Udiskriminerende
     tilknytningsforstyrrelse

109
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
Hva kalles denne tilstanden hos barn og ungdom ?
   • RTF: Reaktiv tilknytningsforstyrrelse (F94.1)
   • Tidlig følelsesmessig skade/relasjonsskade
   • RAD: reactive attachment disorder
   • Tidlig frustrasjon
   • Bunnløs syndrom
   • Umettelige barn
   • Måkebarn
   • Love disorder (kjærlighetsforstyrrelse)
   • Katten
   • Hybelboeren
   • Alltid er det noe
   • Emma tvert imot eller noe mer
   • Feildiagnose: Det går seg til
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS       110
HISØY PSYKOLOGSENTER
  Tilknytningsklassifikasjonskontinuum
   •  B: Trygg tilknytning
   •  A: Unnvikende tilknytning
   •  C: Ambivalent tilknytning
   •  D: Desorganisert/desorientert tilknytning
   •  F94.1 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse
   •  F94.2 Udiskriminerende
     tilknytningsforstyrrelse

111
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
          Hva kalles den andre
         tilknytningsforstyrrelsen?
   • Udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse
   (F94.2)
   • Institusjonssyndromkarakteravvik
   • Alvorlig understimulering:
   • Tidlig deprivasjon
   • Dette går seg ikke til! Vanskelig å reparere
   • Kronisk lav emosjonell alder
   • Uten motor eller indre drift
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS     112
HISØY PSYKOLOGSENTER
            F 94.2 eksempler:
   • Den nye nattevakten får besøk
   • Etter 10 minutter går hun med meg for å
    kjøpe is
   • Barnet som raskt havner på mitt fang
   • Inntakssamtalen der mor må på do
   • Jenta på 16 som planlegger å flytte til
    Syden med en venn hun ble kjent med …

113
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
       Hva kalles denne tilstanden
          hos voksne ?
  •Personlighetsforstyrrelse
    –Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse
    –Borderline
  •Dyssosial (antisosial)
  personlighetsforstyrrelse
    –Psykopati (psykopaten)
  •Karakteravvik
  •Sosiopati
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS     114
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Hvem er utsatt for utvikling av en
      tilknytningsforstyrrelse?
  1.   Adoptivbarn
  2.   Fosterbarn
  3.   Flyktninge- og asylsøkerbarn
  4.   Norske barn utsatt for omsorgssvikt
  5.   Kuvøsebarn
  6.   Institusjonsbarn
  7.   Barn plassert på sykehus uten foreldre (før)
115
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
        Når kan en reaktiv
    tilknytningsforstyrrelse oppstå ?
    •  I løpet av de første ukene
    •  I løpet av de første måneder
    •  I løpet av de første årene
    •  Dvs. at selv en tidlig omsorgsovertakelse
      kan innebære en skade
       – ikke bare pga. omsorgsskift,
       – men også pga. omsorgssvikt
    • En RTF kan debutere (starte) i puberteten
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS       116
HISØY PSYKOLOGSENTER
              Hvorfor oppstår en
            tilknytningsforstyrrelse?
   1. Omsorgsskift:
      – Hovedomsorgspersonen blir borte
      – Tap av mor
      – Subjektiv opplevd avvisning
   2. Omsorgssvikt:
      – For dårlig kvalitet i omsorgen
      – Krenkelser og overgrep ved omsorgspersonen
   3. Langvarig eller hyppig atskillelse:
      – For lenge eller for ofte vekk fra mor
   4. Egenskaper hos barnet eller foreldrene:
117
      – Kan vanskeliggjøre tilknytning
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
 Typiske oppvekstbetingelser hos barn
    med atypisk tilknytning eller
     tilknytningsforstyrrelse
  Omsorgssvikt og omsorgsskift arter seg
  som:
  • Rot, styr og kaos (Kasper, Jesper og Jonatan)
  • Uoversiktlighet
  • Ustabilitet og uforutsigbarhet
  • Krangling, uenighet og avstand
  •Å være imot (eller noe mer!)
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS   118
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Tilknytningsforstyrrelse:
              233 symptomer
119
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
         Kartleggingsskjemaer
        for tilknytningsforstyrrelse
   • Walter Buenning (se del 4, diagnostisering)
   • Smyke & Zeanah (se del 4, diagnostisering)
   • Joachim Haarklou
      – En konsekvens av egne observasjoner
      – Ikke realibitets- og validitetstestet
      – Ikke godkjent som standardisert psykometrisk
       verktøy
      – Brukt av meg i egen praksis som supplement til
       observasjon, komparentopplysninger, annet
120
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Mestringsskjema
   • Et skjema for å måle hva barnet nå
    mestrer på de områder det tidligere var
    tilknytningsforstyrret på
   • Et resultat av observasjoner i egen praksis
   • Speilbildet av kartleggingsskjemaet
   • Ikke realibitets- og validitetsteste
   • Ikke godkjent som standardisert
    psykometrisk verktøy
121
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Mestringsskjema
   • Kan brukes til å måle effekten av
    tilknytningsterapien
   • Foreldre med barn med
    tilknytningsforstyrrelse kan bruke
    mestringsskjemaet privat for å visualisere
    barnets helbredelsesprosess og
    for å se hvilke områder barnet ligger etter på
   • Mestringsskjema presenteres i slutten av del
122
    2 og ligger på min nettside
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
 Tilknytningsforstyrrelsens 233 tegn
    delt inn i 17 kategorier
   1.  Motvirker fysisk nærhet
   2.  Motvirker psykisk nærhet
   3.  Emosjonell fungering
   4.  Trøstesøking
   5.  Sosial fungering
   6.  Smerteplassering
   7.  Væremåte
   8.  Avvikende atferd
   9.  Uordentlighet
123
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
 Tilknytningsforstyrrelsens 233 tegn
    delt inn i 17 kategorier
   10. Kommunikasjon
   11. Personlighetstrekk
   12. Selvbilde
   13. Søvnmønster
   14. Spisemønster
   15. Bunnløshet og materialisme
   16. Utvikling
   17. Andre symptomer
     Karleggingsskjemaet finner du i slutten av ditt
124
PSYKOLOGSPESIALIST
         kurshefte
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            # Hvor skal jeg gjøre
             av min smerte ?
  • Å dele:
   Den beste måten å håndtere smerte på
  • Å plassere utover (typisk gutt)
     – Slå og sparke, plage og mobbe, hærverk, mv.
     – Dvs. grenseoverskridende utover
  • Å plassere innover (typisk jente)
     – Selvbeskadigelse i form av risping, kutting,
      spisevegring, rus, tilfeldig sex, mv.
     – Dvs. grenseoverskridende innover
125
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Projekson – overføring
             en forsvarsmekaniske
   • En overføring av egne opplevelser på en
    annen
   • En forsvarsmekanisme: De vanskelige
    følelser, som er for vanskelige til å
    vedkjenne seg selv, overføres
   • Egne vanskelige følelser overføres
    dermed på den andre
   • ”Alle er så dumme når jeg er sur”
126
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Barnets projeksjon
  •Barnet overfører egne traumer på foreldre
  fordi de blir for smertefulle å bære for barnet
  og fordi det gjenskaper sine tidligere
  relasjonserfaringer
  •Barnets tema dukker opp igjen i de voksne
  •Dvs.: Når foreldre er frustrerte gjelder det
  barnets frustrasjon som foreldrene har vært
  gode til å plukke opp
  •Dermed utlever barnet de voksnes følelser
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS       127
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Projektiv identifisering
  • Den som projiserer er godt kjent med det
   ”fæle” i den andre
  • Forsvarsfunksjonen faller bort, hvis man
   skiller lag
  • Dvs. at den ene trenger den andre for å
   kunne kjenne etter sin egen vanskelige
   følelse hos den andre
  • Uten projeksjonsmottaker risikerer man å
   måtte ta innover seg sine uønskede følelser
128  selv
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
             Projeksjon
  • Sinne går mest utover mor:
     – Som en projeksjon, da biologisk mor sviktet
  • Den første moren skader barnet, den andre
   betaler for skaden
     – Fordi mor er kvantitativ mer tilgjengelig
     – Det ”grønne” som barnet lærer av mor,
      viser det ute
  • Barnet er i fare for å triangulere foreldrene
   ved å oppføre seg nær overfor faren
129
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
       Emma tvert imot
   • Imot fordi hun er
    i trass
   • Imot fordi hun er
    i puberteten
   • Denne formen
    for å være imot
    er en del av en
    normalutvikling
130
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Emma tvert imot – eller noe mer
   • Emma mer enn tvert imot - det er Emma
    med tilknytningsforstyrrelse
   • Emma som gjenskaper avvisning som
    tidlig opplevd relasjonskvalitet
   • Dette kommer i tillegg til å kunne være i
    trassalder eller puberteten
   • Dette skjer i primærpersonligheten
   • Hjelpeapparatet skjønner sjelden dette
131
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Min arbeidshypotese
   • Gjenskapning av de tidligst opplevde
    relasjonskvaliteter
   • Barnets atferd er preget av at det går inn
    for å gjenskape sine
    primærrelasjonskvalitetserfaringer, dvs.
    sin tidlige grunnfølelse
   • Hva er ”Emma-mer-enn-tvert-imots” indre
    arbeidsmodell?
   • Avvisningsfølelsen, rot, styr og kaos
132
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Alle gjenskaper sine tidligere
       relasjonskvaliteter:
  • Mor nærheten
  • Barnet avstanden
  • Barnet kan oppleve nærhet som trussel
   eller som noe fremmed og ubehagelig
  • Det samme føler mor om avstand
  • Begge driver dermed med
   motsetningsfulle prosjekter
133
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Konsekvensen av den
            gjenskapte avvisningen
  •Når de voksne er ute av balanse og alle er
  oppgitte – da har barnet lykkes med å
  gjenskape sin grunnfølelse.
  •Dette gjør barnet fordi det gir en god
  grunnfølelse.
  •Det er barnets måte å gjenskape tidligere
  kjente relasjonskvaliteter på.
  •Dette utgjør barnets primærpersonlighet
  •Dette er antiterapeutisk for barnet som
  retraumatiserer seg selv
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS       134
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Konsekvensen
     • Når adoptiv- eller fosterforeldre eller en
     skole ikke makter å ta seg av et slikt barn
     lenger, da kan dette forstås som at barnet
     har lykkes med å gjenskape
     en relasjonskvalitet bestående av
     avvisning
     • Dette gjelder mange:


PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS      135
HISØY PSYKOLOGSENTER
      Barnet som gjenskaper
    relasjonskvalitet ”avvisning” kan
        sprenge seg ut av
            – Adoptivfamilien
            – Fosterhjemmet
            – Barnehagen
            – Skolen
            – Institusjonen
            – Fengselet ?
136
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
  Kartleggingsskjema og mestringsskjema
       ved Joachim Haarklou
   • Joachim Haarklous kartleggingsskjema
      – Kan brukes av foreldre privat for å få et inntrykk
       av barnets tilknytningsproblematikk
      – Skjemaet finnes bak i kursheftet
   • Joachim Haarklous mestringsskjema
      – Kan brukes av foreldre privat for å få et inntrykk
       av på hvilke områder barnet utvikler en tryggere
       tilknytning og dermed blir bedre/friskere
      – Sier noe om behandlingen virker
137
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Lunsj fra 12:30 til 13:00 ….
             … så ikke
              tilknytningssirkelen
138
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
              blir brutt
            ”Elsk meg frisk”
   BEHANDLING AV TILKNYTNINGSFORSTYRRELSE
  MED JOACHIM HAARKLOUS TILKNYTNINGSFREMMENDE
       AKTIVITETER OG HJELPEMIDLER


139
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
 BEHANDLING: ELSK MEG FRISK
   •  Tilknytningsterapi
   •  Attachment therapy
   •  Elsk meg frisk
   •  Elsk meg mest når jeg fortjener det minst
   •  Behandling av tilknytningsforstyrrelse med
      – TIFA: de tilknytningsfremmende aktiviteter og
      – TIHMI: de tilknytningsfremmende hjelpemidler
   • Nettverkstilknytningsterapi
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      140
     Tilknytningsterapi:
  Tilknytningsterapeutisk tenkning
hjemme, dvs. i adoptivhjem, fosterhjem,
  beredskapshjem, avlastningshjem,
    besøkshjem og familiehjem

   Tilknytningsterapeutisk fokusert
141
    omsorg = terapeutisk omsorg
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Kjærlighet eller oppdragelse?
   • Barn trenger kjærlighet og grenser
   • Uoppdragne barn trenger flere grenser
   • Tilknytningsskadete barn trenger mer
    kjærlighet
   • Oppdragelse er ofte atferdsregulering
   • Kjærlighet er tilknytning
   • Det trygt tilknyttede barn gjør ikke noe
    galt
142
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   To målgrupper for hjelpeapparatet:
   Det er forskjell mellom:
   • Omsorgsdyktige foreldre med
    tilknytningsskadete barn
    (adoptiv- og fosterbarn), og
   • Ikke omsorgsdyktige foreldre med
    uoppdragne barn (som også kan være
    tilknytningsskadede)
   Gruppene trenger forskjellig tilbud
143
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
      Turner , Macdonald & Dennis (2007)

  ”Behavioral and cognitive behavioral training interventions for
  assisting fostercarers in the management of difficult behavior”.

        Cochrane Database of Systemic Reviews, Issue 1. Art.No.:CD003760.
              DOI:10.1002/14651858.CD003760.pub3.   • Oppsummering: Kognitiv atferdsterapi og
    atferdsmessige metoder har vist seg å ha
    fra lite til ingen effekt på behandling av
    barn i fosterhjem, når det gjelder å minske
    vanskelig atferd hos disse barn
144
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
      Foreldreskoleringsprogrammer:
     PMTO, MST, Webster Stratton, mv.
  • Hvor mye fokuserer de på opplæring i
   grenser (atferdsregulering)
   versus kjærlighet (tilknytning) ?
  • Hvor mye fokuserer de på
   tilknytningsfremmende aktiviteter?
  • Er det dette omsorgsdyktige foreldre
   egentlig trenger?
  • Eller trengs det egentlig noe annet?
145
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
       Littell, Popa & Forsythe,
      2005 (Nordic Campbell Center)

 Metaanalyse av studier på MST i perioden
  1990–2004
 Konklusjon: MST er ikke vist å være mer
  effektiv enn andre typer tilnærminger, verken i
  å redusere plasseringer utenfor hjemmet,
  antall lovbrudd, eksternaliserte og
  internaliserte problemer, ei heller til å øke
  sosial kompetanse
146
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
 FORELDRESKOLERINGSPROGAMMER

   • Hva når PMT og MST ikke er tilstrekkelig
    og trekker seg …
   • Hvem hjelper familien da?
   • Tilbake til henvisende instans
      – BUP
      – Barnevern
      – PPT
      – Mv.
147
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            S. F. Dingfelder (2004)
             The significance of null. Monitor on Psychology, 24-25


   • Multisystemic therapy – currentlig the rage for treating
     troubled youth. However, according to professor of social
     work Julia Littrell, Ph.D., ”The biggest and best studies
     show it doesn`t work”. How could dr. Littrell come to
     such a conclusion? In part by having access to a
     database of clinical trials that never saw the light of the
     day, in other words studies that were never published.
     Say`s Littrell, ”a lot of experiments that have been held
     up as evidence for MST have problems with their
     design”. Oy vey, if only the governments of Denmark,
     Sweden and Norway had known this before dedicating
     tremendous professional and financial resources to
148
PSYKOLOGSPESIALIST the adoption og MST for childrens services.
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Atferdsregulering eller
             tilknytningsterapi?
   • Hunden som skulle læres opp til å gjøre fra seg ute
   • Den klarte ikke å gå ned trappen
   • De la en planke over trappen
   • Den gikk ikke planken!
   • De la ut kakebiter på planken
   • Den gikk ikke ned planken
   • Da mor i huset gikk ned planken, fulgte hunden
    etter henne (Den følger sin trygg base)
   • Dvs. tilknytningsterapi har større effekt enn
    atferdsterapi
149
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Irvin D. Yalom: Å stirre på solen
   Sidebemerkning side 153:
   • I praksisen min har jeg jobbet med flere
    psykoterapeuter som, etter nettopp å ha
    avsluttet et universitetskurs stort sett bare
    bestående av kognitiv atferdsterapi, føler
    seg motløse ved tanken på å skulle jobbe
    slavisk med pasienter på en atferds-
    preskriptiv måte.
150
PSYKOLOGSPESIALIST        Arneberg, 2008
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Irvin D. Yalom: Å stirre på solen
   Sidebemerkning side 153:
   • Videre lurer jeg på hvor terapeuter som er
    utdannet til å behandle pasienter etter
    denne upersonlige atferdsmetoden
    vil vende seg når de selv trenger hjelp.
    Neppe til kolleger av sin egen skole.


                Arneberg, 2008
151
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Konfuzius
      • Si det til meg -
       og jeg kommer til å glemme det
      • Vis det til meg -
       og jeg kommer til å huske det
      • La meg oppleve det -
       og det blir en del av meg
      • Dvs. barn kan ikke snakkes til
       tilknytning, de må knyttes
152
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
 Ropet fra det tilknytningsskadete barn:
   •  Elsk meg
   •  Gjør meg betydningsfullt for deg
   •  Hold meg
   •  Hold av meg
   •  Pass på meg
   •  Ikke gå fra meg
   •  Vær der for meg
   •  Elsk meg for alltid!
             (Bok: Elsker deg for alltid)
153
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
       Gjensidig påvirkning av …
   •  Kjærlighet og tilknytning er synonymer
   •  Kjærlighet og holding er synonymer
   •  Kjærlighet og berøring er synonymer
   •  Tilknytning og holding er synonymer
   •  Berøring og tilknytning er synonymer
   •  Holding og berøring er synonymer
   •  Elsker du barnet, da berører du det,
     holder det, og dermed knytter du det
     trygt til deg
154
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Terapeutisk omsorg
   Terapeutisk omsorg utføres av foreldrene
    (adoptiv- og fosterforeldre) og består av
    tilknytningsfremmende aktiviteter og
    hjelpemidler som er bevisst valgt i den
    hensikt å etablere eller reparere en
    tilknytning mellom barnet og seg
   Hjelpeapparatet kan veilede og støtte
    terapeutisk omsorg
   Terapeutisk omsorg kan lønnes
155
    (pleiepenger/omsorgslønn)
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
         Gjør tilknytningsterapeutisk
          tenkning til en del av
   • Hjemmet: Terapeutisk omsorg
   • Barnehagen: Terapeutisk
    småbarnspedagogikk
   • Skolen: Terapeutisk undervisning
   • Institusjon/barnehjem: Terapeutisk omsorg
   • Nettverkstilknytningsterapi:
    Nettverkstilknytningsterapeutisk tenkning i
    miljøet rundt barnet (del 4)
156
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Kjærlighetsbehandling
         • Kjærlighetsbehandling er lik
          tilknytningsterapi
         • Kjærlighetsbehandling er lik
          terapeutisk omsorg
         • Kjærlighetsbehandling er lik
          å tillate regresjon
         • Kjærlighetsbehandling er
          å gi lov til å gå tilbake i tid
157
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Kjærlighetsbehandling
             Tilknytningsterapi
   •  Å gjenta det forsømte
   •  Å elske ”det lille” barnet
   •  Å knytte barnet
   •  Reparasjon der skaden ligger:
   •  Første etasje en gang til
   •  Å gjenta utviklingspsykologisk teori
   •  Utgangspunktet: Barnets lave emosjonelle
     alder
158
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Mentalisering
   • Evnen til å forstå seg selv og andre
   • Evnen til å lese andre og seg selv
   • Fortolke egne og andres handlinger som
    meningsfulle ytringer
   • Skjønne at eleven har egne behov, ønsker,
    følelser og fornuft
   • Å forstå hvordan andre forstår meg
   • Mentalisering er overordnet begreper som
    empati, emosjonell (følelsesmessig) intelligens,
    affektbevissthet (klar over følelser) og innsikt
159
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Mentalisering
   • Mentalisering gir en forståelse av sosial
    kompetanse og psykisk helse
   • Evnen til å være åpen for egne og andres
    følelser
   • Evnen ”to hold mind in mind”
   • Evnen til å skjønne uskrevne regler
   • Evnen til å skjønne andre innenfra og seg
    selv utenfra
   • Evnen til å forstå hvordan andre forstår oss

160
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
       Hva utgjør et godt
  tilknytningsfremmende program?
   • Det fremmer lærerens evne til
    mentalisering og refleksiv funksjon
   • Det øker lærerens representasjonsnivå av
    seg selv og eleven
   • Dermed øker det lærerens sensitivitet og
    trygg base atferd
   • Dette fører til nye trygge
    tilknytningserfaringer for eleven
161
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
          Tilleggsmål med kurset
   • Mentalisering:
   • Hjelp til å skjønne eleven
      – At elevener tilknytningsskadet (utrygg) og ikke
       uoppdragen
   • Hjelp til å skjønne deg selv (egenoppgave)
   • Hjelp til å skjønne relasjonen dere imellom
   • Hjelp til å skjønne at undervisningsstil
    påvirker tilknytning
162
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
          Stovall & Dozier (2000)
   • Hva som har betydning for utvikling av en
    trygg tilknytning etter omplassering:
      – Barnet plasseres før det er ett år gammelt
      – Fosterforeldre har selv en trygg tilknytning
   • Utrygge fosterforeldre
      – holder seg på avstand når barnet er
       unnvikende eller avvisende
      – Svarer med frustrasjon eller sinne på
       barnets ambivalens
163
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
          Stovall & Dozier (2000)
   • En viktig del i en vellykket tilknytning:
      – Fosterforeldrenes evne til fortsatt å gi omsorg
       og trøst, til tross for barnets utrygghet i form
       av avvisning og ambivalens
   • ”Elsk meg mest når jeg fortjener det minst”
   • Det er dette som fremmer mest trygg
    tilknytning hos barnet og endrer dens indre
    arbeidsmodeller
164
   • Dette er terapeutisk omsorg
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
          Stovall & Dozier (2004)
   • Utrygg tilknytning endrer seg bare hvis
      – Fosterforeldrene klarer å bryte det utrygge
       tilknytningsmønsteret hos barnet, med et trygt
       tilknytningsmønster og terapeutisk omsorg
   • Jo eldre barnet er, jo viktigere er denne
    terapeutiske omsorgen der fosterforeldre
    bryter barnets tilknytningsmønster
   • Jo eldre barnet er, jo lengre tid tar det å
    endre barnets tilknytningsmønster
165
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Dozier et al. (2001)
   • Evnen til å kunne se at barnet trenger trøst
    og trygghet, selv om det avviser eller er
    ambivalent, fremstår som knyttet til
    fosterforeldrenes egen tilknytningshistorie
   • Det er de foreldre med egen trygg
    tilknytning som klarer dette best
   • De med utrygge tilknytnings-
    representasjoner strever med dette
166
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
          Tilknytningsterapi:
         Hva skal til for endring?
   • Tidlig tilknytningskvalitet påvirker barnet
    resten av livet
   • Endring av en utrygg tilknytning er et
    resultat av at foreldrene har endret sine
    omsorgsmønstre ved å utvikle
    relasjonskvaliteter (måter å være på
    ovenfor barnet) fremfor at de har lært seg
    teknikker for å endre barnets atferd
167
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
          Tilknytningsterapi:
         Hva skal til for endring?
   • At foreldre skjønner hvilken betydning de
    har for barnet
   • At foreldrene videreutvikler sin
    refleksjonsevne omkring seg og barnet og
    relasjonen dem imellom
   • At foreldrene erfarer at emosjoner ikke må
    unngås, men tillates

168
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Fra selektiv tilknytning
            til tilknytningskvalitet
   • Først må det dannes en selektiv tilknytning
   • Så må tilknytningskvaliteten forbedres
   • Tilknytningskvalitet = Tilknytningsmønster
   • Tilknytningsterapi er å tillegge barnet
    gode evner og hensikter og ferdigheter
    som det ikke har
   • Å få mor til å sette seg i barnets posisjon
   • Å skjønne barnet og handle deretter
169
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Dozier (2003): Sensitivitet og
       det å temme barnet
   • Når foreldre svarer normalt sensitivt på
    barnets avvisning med avvisning, bekrefter
    de barnets indre arbeidsmodell
   • Doziers om sensitivitet: Være tilstede og
    nærme seg varsomt, uten å la seg avvise
    og uten å være invaderende og pågående
   • Å finne en balanse mellom nærhet og
    avstand, dvs. å temme barnet, legge til
170
    rette for nye erfaringer
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Min faglige tenkning
   • Tilknytningsteori     • Atferdsteori
   • Utviklingspsykologisk
    teori
   • Eksistensialisme
   • Fokus på person:     • Fokus på handling:
   • Du er god         • Du gjør det riktig
   • Ubetingethet       • Betingethet


171
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Min faglige behandlingstenkning
 •  Tilknytningsterapi   •  Atferdsterapi
 •  TIFA og TIHMI (COS)  •  PMTO og MST
 •  Time-inn        •  Time-out
 •  Kjærlighet       •  Oppdragelse
 •  Ubetinget kjærlighet  •  Belønning betinget til atferd
 •  Å elske barnet     •  Å oppdra barnet
 •  Nærhet         •  Avstand, å bli sendt vekk
 •  Å gi så barnet får   •  Fratakelse av goder

172
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Kurssammenfatning:
   • Tilknytningsforstyrrelse skal behandles med
    tilknytning
   • Barnet kan ikke snakkes til tilknytning,
    det må knyttes
   • Det gjøres med tilknytningsfremmende
    aktiviteter
   • Det er grunnleggende tillit, trygg base,
    berøring, blikkontakt, trøst, ubetingethet,
    tilgjengelighet, mv.
   • Det er ikke ord, men nye erfaringer som hjelper
173
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            TIFA:
    Tilknytningsfremmende aktiviteter
   1.   Grunnleggende tillit: Trygg base og
       utforskningsatferd
   2. Berøring
   3. Blikkontakt
   4. Sensitivitet, inntoning, responsivitet, intersubjektivitet
       og gjensidighet
   5. Traumebearbeidelse og trøst
   6. Ubetinget kjærlighet
   7. Psykisk holding
   8. Tilgjengelighet
   9. Forutsigbarhet
174
   10. Holding
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
          TIFA: Fra rødt til grønt!
   • De tilknytningsfremmende aktiviteter har
    som formål å få barnet over fra sin
    primærpersonlighet til sin
    sekundærpersonlighet
   • Fra det røde til det grønne
   • Fra kaos til sammenheng
   • Fra adrenalin til oxytocin
   • Fra avstand til nærhet
175
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
       Fra de utviklingshemmende
          relasjonskvaliteter
  •  Bestemmende    •  Stagnerende
  •  Forsvarende    •  Problemfokuserende
  •  Hensynsløs     •  Kverulerende
  •  Passiv       •  Kontrollerende
  •  Kaotisk      •  Anspent
  •  Uordentlig     •  Klandrende
  •  Anklagende     •  Kritiserende
  •  Rotete       •  Nedbrytende
  •  Negativistisk   •  Egosentrisk
  •  Arresterende    •  Fordømmende
176
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
        Til de utviklingsfremmende
          relasjonskvaliteter
  •  Til å stole på    •  Nysgjerrig
  •  Ressursfokuserende  •  Initiativrik
  •  Utforskende     •  Opptatt av noe
  •  Åpen for endring   •  Aktiv oppbyggende
  •  Nær         •  Tydelighet
  •  Lyttende       •  Orden
  •  Forståelsesfull   •  Systematikk
  •  Forutsigbar     •  Gledesspreder
  •  Empatisk       •  Roser
  •  Harmonisk      •  Interessert
  •  Avslappet      •  Utforskende
  •  Tillitsfull     •  Hensynsfull
177
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Tilknytningsterapi
   •  Tilknytningskontinuum baklengs:
   •  Fra tilknytningsforstyrrelse til
   •  Avvikende tilknytningsformer til
   •  Trygg tilknytning
178
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
       Joachim Haarklous
   tilknytningsfremmende aktiviteter:
     TIFA 1: Grunnleggende tillit:
       Å være til å stole på
  Trygg base, utforskning og trygg havn
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER  179
            Trygg base
  • Det er mor som er trygg base for barnet
  • Trygg base atferd er å søke nærhet hos mor
  • Trygg base atferd er å søke TIFA, dvs. å
   forvente å ha en pålitelig, tilgjengelig mor som
   tenker på sitt barn, aksepterer og elsker det
   ubetinget og gir kos og klapp og klem med
   fangsitting, samt god og kjærlig blikkontakt
  • Dette er ladning av sjelens batterier
180
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
      Hva den trygge base må gjøre
   •  Vær der, alltid tilgjengelig
   •  Gi kroppskontakt og blikkontakt
   •  Ta barnet på fanget
   •  Gi kos og klapp og klem
   •  Vær ubetinget nær
   •  Vær responsiv og bekreft barnet
   •  Vær til å stole på
   •  Vær stabil, lik over tid og forutsigbar
   •  Da vil barnet kjenne seg trygg på deg
181
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Hva den trygge base må gjøre når
  barnet driver med utforskningsatferd
   • Se barnet, følg med barnet, ikke mist det
    ut av syne
   • Gled deg over barnet
   • Gled deg med barnet over det det får til
   • Støtt barnet og vis at du gjør det
   • Pass på barnet
   • Hjelp barnet hvis det trengs, men bare da
   • Hjelp da barnet uten å ta over
182
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Det skaper utrygghet hos barnet
        når mor …
   •  Skremmer
   •  Truer
   •  Bebreider
   •  Er sint og kjefter
   •  Gjør ting til et stort problem
   •  Overser barnet
   •  Forlater barnet
183
   •  Sender barnet vekk
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Hva den trygge base må gjøre når
  barnet driver med utforskningsatferd
   • Vær tilgjengelig
   • Din tilgjengelighet gir barnet opplevelsen av
    at det er verdt din oppmerksomhet
   • ”Jeg nyter å være verdt din oppmerksomhet”
   • Er du ikke lenger tilgjengelig, slutter barnet å
    utforske
   • Det betyr at barnet trenger mor like mye
    under utforskningsatferd som under trygg
184
         base atferd
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Utforskningsatferd
     • Utforskningsatferd er et resultat av
      at trygg base behovet er dekket
     • Trygg base atferd resulterer i
      utforskningsatferd
     • Når sjelens batterier er fulladet,
      da er tiden inne for å bruke de
     • Utforskningsatferd er å bevege seg
      vekk fra mor
185
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
      Fra utforskning til trygg havn
   • Barnet vender tilbake fra
    utforskningsatferd til trygg havn, når det
      – er lei og har holdt på lenge nok. Ofte uten
       grunn
      – ikke blir tilstrekkelig bekreftet lenger
      – Opplever ubehag
      – er redd
      – er generelt utrygt
   • Mor må vurdere om hun skal gripe inn og
186
PSYKOLOGSPESIALIST

     avslutte barnets utforskningsatferd
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
        Trygg base og trygg havn
 • Barnet beveger seg frem og tilbake mellom
  sin trygge base og sin trygge havn
 • Barnet kikker under utforskningsatferd
  tilbake til mor (tilbakesjekking, se neste lysbilde)
 • Mor må være tilgjengelig og bekrefte
  barnets tilbakesjekking med blikkontakt
 • En visuell bekreftelse på å bli sett under
  utforskningsatferd fører til økning
  av denne atferden
187
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Tilbakesjekking
   • For å få en bekreftelse på at det jeg gjør er
    trygt, eller eventuelt farlig
   • Dette husker barnet etter hvert
   • Barnet bruker den voksne som
    sikkerhetstilbakemelder
   • Ved tilbakesjekking søker barnet ikke
    primært bekreftelse på at det det gjør er
    riktig, men bekreftelse på at det er godt
188
   • Det er derfor det skal elskes ubetinget for det det er og
PSYKOLOGSPESIALIST
       ikke for det det gjør
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Trygg havn
   • Når barnet kommer tilbake etter
    utforskningsatferd, trenger det å bli tatt imot
    (å komme til) i en trygg havn
   • Den trygge havnen skal signalisere
    at barnet er velkomment
   • Mor: ”Så fint at du kommer tilbake til meg!”
   • At barnet velger å komme tilbake til mor,
    betyr at barnet ikke har en udiskriminerende
189
    tilknytningsforstyrrelse
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Hva den trygge havnen må gjøre
   • Ta imot det oppgitte barnet ubetinget
   • Signaliser at barnet er velkomment hos deg
   • Vær responsiv og bekreft barnet
    med kroppskontakt og blikkontakt
   • Ta imot barnets følelser ubetinget
   • Hjelp barnet å dele dets vanskelige følelser
   • Trøst barnet

190
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Hva den trygge havnen må gjøre
   • Barnet kan være i behov for trøst
    og dermed smertedeling, uten at det
    foreligger en reell fare
   • Barnet kan kjenne etter en indre
    følelsesmessig smerte og trenge
    å dele den også
   • Barnets smerte kan deles uten at du
    kjenner til årsaken til smerten
   • Smertedeling er affektregulering
191
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Hva den trygge havnen må gjøre
   •  Beskytt barnet
   •  Ikke klandre barnet
   •  Ikke gi barnet skyld (barndom er ingen rettssal)
   •  Vær der, alltid tilgjengelig
   •  Vær til å stole på
   •  Vær stabil og lik over tid
   •  Dette er time-in: ”Kom til meg i mine armer,
     kom til meg når livet blir vanskelig”
192
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Hva den trygge havnen må gjøre
   •  Vær tålmodig og rolig
   •  Vær oxytocinaktivert
   •  Ikke bli sint tilbake (mot-overføringsfare)
   •  Vær følelsesmessig mer moden enn barnet
   •  Vær snill med barnet
   •  Husk at barnet trenger deg
   •  Har du skjønt det, kommer du ikke til å sende
     barnet vekk fra deg (time-out)
193
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Hva den trygge havnen må gjøre
   • Som trygg havn må du aldri gå din vei
   • Ikke forlat barnet når det har det vanskelig
   • Sett deg med barnet på et trygt sted
   • Bekreft barnets følelser og snakk med barnet
    om de vanskelige følelsene som dukker opp
   • Sett ord på egne følelser
   • Snakk med barnet om hvordan dere nå
    sammen ”løser” barnets vanskelige følelser
194
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Hva den trygge havnen må gjøre
 • På denne måten lærer barnet å ta ansvar for
  sine vanskelige følelser, og du lærer å
 • ta ansvar for dine egne vanskelige følelser
 • Skjønn at når barnet gjør ”noe galt” under
  utforskningsatferd, så gjør det ikke det
  ”med vilje”
 • Barnet trenger å lære seg å takle vanskelige
  følelser på en trygg måte, med deg og hos
195
       deg
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Hva den trygge havnen må gjøre
   • Det er nærhet som reparerer vanskelige
    følelser – ikke avstand
   • Derfor time-in og ikke time-out
   • Mørket fordriver ikke mørket – det er lys
    som fordriver mørket
   • Når livet blir vanskelig, skal du ”gå til”
    og ikke ”gå fra”
   • Barnet: ”Elsk meg frisk, ikke avvis meg”
196
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
             Endring av
        barnets indre arbeidsmodell
   • Primærrelasjonskvalitetserfaring:
    (Biologisk) mor var ikke til å stole på
   • Forventning: Hun er ikke til å stole på
   • Generalisering: Ingen er til å stole på
   • Dette er nå barnets indre arbeidsmodell
    som det gjelder å endre ved å gi nye
    erfaringer av at den nye moren (adoptiv-
    og foster-) er til å stole på
197
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
             Endring av
        barnets indre arbeidsmodell
   • Sekundærrelasjonskvalitetserfaring:
    (Adoptiv-) mor er til å stole på
   • Forventning: Hun er/skal være til å stole på
   • Generalisering: Alle er til å stole på
   • Dette er nå barnets nye indre
    arbeidsmodell som er endret etter de nye
    erfaringer av at adoptivmor er til å stole på

198
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
             Endring av
        barnets indre arbeidsmodell
   • For at re-læringen av den nye
    arbeidsmodellen skal være effektiv,
    må de nye erfaringene være konsistente
   • Derfor må de nye foreldre alltid være til å
    stole på (husk nøttekaken)
   • Derfor må de
      – Ikke tulle eller tøyse
      – Ikke være sarkastiske eller ironiske
      – Alltid gjøre alt riktig selv
199
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Trygg base og utforskningsatferd
   • Trygg base er røtter og utforskningsatferd
    er vinger
   • Lar mor barnet gå, kommer det tilbake
   • Barnet går ikke fra mor for å straffe mor
   • Barnet går ikke fra mor for ”å ta henne”
   • Det er i så fall mors ide, dvs. en gjenskapt
    avvisningsopplevelse fra hennes egen
    oppvekst
200
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Trygg base og utforskningsatferd
      med kaotisk skinntilpasning
   • Når det tilknytningsskadete barnet driver
    med utforskningsatferd uten at dette skjer
    som følge av tilstrekkelig nærhetssøkende
    atferd, dreier det seg om skinntilpasning
   • Dette er feil og tyder på
    tilknytningsproblematikk
   • Slik utforskningsatferd, som ikke er et
    resultat av trygg base atferd, er kaotisk
   • Dette barnet må først gjøres ”nær” før det er
201
    klart for normal utforskningsatferd
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
  Trygg base og utforskningsatferd
  med kaotisk skinntilpasning: Tiltak
   • Barnet skal pålegges mer trygg base og
    dermed være mer hjemme
   • Noen godtar dette
   • Trygg base og utforskningsatferd resten
    av livet:
        •  Hjemme
        •  På kontoret
        •  På besøk
        •  På tur
202
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
    Trygg base og utforskningsatferd:
       Det klengete barnet
   • Den klengete ungen er ikke ferdig med
    nærhetssøkende trygg base atferd og
    behovet er fortsatt udekket
   • Den skal ikke pålegges utforskningsatferd
   • Det udekkete behovet for nærhet må
    dekkes først
   • Det er først når nærhetsbehovet hos den
    trygge base er dekket, at den er klar for
    utforskningsatferd
203
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Når basen ikke er trygg
   • Barnets utforskningsatferd fører til ubehag
    hos mor (og barnet)
   • Barnet gir dermed feil signal (pass på
    meg) mens det egentlig vil utforske
   • Barnet viser dermed en søken etter
    beskyttelse og utforskningstrangen
    fremkommer ikke lenger
   • Tilsvarer den overbeskyttende symbiotiske
    moren
204
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Når havnen ikke er trygg
   • Barnet ønsker å komme i trygg havn hos
    mor etter utforskningsatferd
   • Dette fører til opplevelse av ubehag hos
    mor
   • Barnet gir dermed feil signal på sitt behov
   • Barnet viser dermed en utforskningstrang
    og avstand
   • Dette er mor uten evne til nærhet
205
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
             Trygg base og
            utforskningsatferd
   •  Barnet som kommer til foreldrene om natten
   •  Barnet som legges i foreldrenes seng
   •  Barnet som har med seg mobil på skolen
   •  Barnet som sitter på do med åpen dør
   •  Barnet som følger med hvor du er og går
   •  Barnet som vil være der hvor du er
   •  Barnet som gjør lekser kun med deg ved
     siden av seg
206
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
       TIFA: Joachim Haarklous
     tilknytningsfremmende aktiviteter:
    TIFA 2: Kroppskontakt og berøring:
      De 3 K: Kos, klapp og klem,
       fangsitting og massasje
207
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
       Kroppskontakt og berøring
   •  Fysisk berøring
   •  Psykisk berøring
   •  Tidlig taktil deprivasjon
   •  Bæresjal og kengurumetoden
   •  Kos, klapp, klem og omfavnelse
   •  Fangsitting
   •  Massasje
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    208
           Joachim Haarklous
       tilknytningsfremmende aktiviteter:
          TIFA 3: Blikkontakt:
        Øyekontakt, mimikk og smil
209
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Blikkontakt
   •  God blikkontakt (oxytocinaktivert)
   •  Feil blikkontakt (adrenalinaktivert)
   •  Mimikk
   •  Smil
   •  Blikkontakt under samtale
   •  Øvelser for blikkontakt


PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     210
         TIFA: Joachim Haarklous
       tilknytningsfremmende aktiviteter:
       TIFA 4: Sensitivitet, inntoning,
       responsivitet, intersubjektivitet
            og gjensidighet
211
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
           Joachim Haarklous
       tilknytningsfremmende aktiviteter:
        TIFA 5: Traumebearbeidelse:
           Deling av smerte
212
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Du må kunne kjenne etter din egen
   smerte for å kunne være empatisk i
      forhold til andres smerte
   • Barn og voksne som fornekter seg fortidens
    smerte
      – Husker ikke sin smerte
      – Sier at de ikke hadde noen negative opplevelser
      – Husker det negativt, men reagerer ikke
       følelsesmessig negativ på det
   • Å akseptere sin smerte er en bitter pille
   • Den som er åpen for sin smerte, er en bedre
    forelder, bedre konfliktløser, bedre terapeut
213
PSYKOLOGSPESIALIST           Innlegg ved professor Jude Cassidy
JOACHIM HAARKLOU AS          på tilknytningskonferanse i Oslo 15.10.07
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Å dele smerte
    • Delt sorg er halv sorg
    • Deling av smerte er bearbeidende
    • Deling av smerte forutsetter at barnet
     sørger for å bli sett med sin smerte, eller
     at den voksne ser barnets smerte
    • Det traumatiserte barnet har ingen gode
     erfaringer med deling av smerte


214
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Hvordan å dele smerte
     • Ubetinget inntoning med
      intersubjektivitet på barnets premisser
     • Å gå med barnet inn i barnets følelse:
     • Ubetinget inntoning i barnets smerte,
      savn, sorg, fortvilelse, irritasjon, sinne
      og oppgitthet
     • Hold ut og dvel med barnet i smerten
     • Ikke hast videre, det er det som er
      bearbeidende
215
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Å dele smerte

   • Å skjønne barnet slik at det føler seg
    forstått
   • Å fordype seg i barnets subjektive
    perspektiv/opplevelse
   • Å se verden med barnets øyne
   • Utfordring: Ikke vende for fort tilbake til ditt
    eget perspektiv

216
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
        SØREN KIERKEGAARD
   … at man, naar det i Sannhed skal lykkes
   En at føre et menneske til et bestemt sted
   først og fremst maa passe paa at finde
   Ham der hvor Han er og begynde der.
   Dette er hemmeligheten i al Hjelpekunst …
217
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
         TIFA: Joachim Haarklous
       tilknytningsfremmende aktiviteter:
            TIFA 5: Trøst:
         Å lade sjelens batterier
218
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Trøst
   • Barn skal ikke trøstes kun til faste tider
    (skjemametoden som er foreldet) men
   • Barn skal trøstes når de har behov for det
   • Undersøkelse (London/København) viser
    at de som fikk lite kos, gråt 50% mer enn
    de som fikk mye kos
   • Gro Nylander: Barn som får mye
    kroppskontakt gjerne hud mot hud, gråter
219
    mindre
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
         TIFA: Joachim Haarklous
       tilknytningsfremmende aktiviteter:
        TIFA 6: Ubetinget kjærlighet:
        Å elske barnet for det det er
220
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Ubetinget kjærlighet
   • Kjærlighet kan være betinget til
      – Prestasjon
      – Utseende
      – Oppførsel
      – Annet
   • Kjærlighet skal ikke være betinget
   • Betinget kjærlighet er ingen kjærlighet
   • TIFA og THIMI skal gis ubetinget!
221
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Ubetinget kjærlighet
• Det tilknytningsskadede barnet skal elskes
 ubetinget for det det er, og ikke
   – For hva det gjør
   – For hvordan det ser ut
   – For hvordan det lukter
   – Dersom det passer i timeplanen
   – Dersom det er nybadet
   – Dersom det oppfører seg godt
   – Dersom det er blidt og smiler
222
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
         TIFA: Joachim Haarklous
       tilknytningsfremmende aktiviteter:
         TIFA 7: Psykisk Holding:
        Å bære barnet i sine tanker
223
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
      TIFA: Joachim Haarklous
   tilknytningsfremmende aktiviteter:
      TIFA 8: Tilgjengelighet:
  Å være tilstede for barnet døgnet rund
224
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Tilgjengelighet
   • Å være tilgjengelig hele tiden
   • Å være der for barnet
   • Å være fysisk tilstede
   • Å kunne nås (mobil som hjelpemiddel)
   • Den som er opptatt med mobilen, er ikke
    tilgjengelig
   • Å si ifra når jeg går
   • Å spørre ”Hvor skal du?”
   • Økt tilgjengelighet fører til økt bruk
225
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
      TIFA: Joachim Haarklous
   tilknytningsfremmende aktiviteter:
  TIFA 9: Forutsigbarhet som følge av:
 Planlegging, informasjon og gjentakelse
226
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Forutsigbarhet
   • Si ifra til barnet om hva som skjer
    fremover, og følg det opp
   • Si ifra om
      – Hvor du går
      – Hva du skal
      – Når du kommer tilbake
   • Vis med dukker hvordan foreldre alltid
    kommer tilbake etter å ha lagt barnet,
    levert barnet i barnehagen, eller overlatt
    barnet til en kjent og trygg barnevakt
227
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
         Pause fra 13:00 til 13:15
    ”Every minute you invest holding your child
     and smiling into their eyes, is one hour
       less pain when they are teens”

     Hvert minutt som investeres i å holde ditt
     barn og møte dets blikk på en god måte,
      vil spare deg for en times smerte når
          barnet er blitt tenåring

228
PSYKOLOGSPESIALIST    Nancy L. Thomas
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
1. Pass på at barnet kan stole på deg. Vær trygg
  base før, og trygg havn etter utforskningsatferd
2. Ta på barnet og masser det, ta det på fanget
  og gi kos, klapp og klem
3. Se på barnet og sørg for blikkontakt
4. Vær følsom, ton deg inn, svar barnet og del
  følelser og opplevelser med barnet
5. Ta imot og del barnets smerte, trøst barnet
6. Elsk barnet ubetinget
7. Tenk på barnet
8. Vær tilgjengelig
9. Skap forutsigbarhet

229
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
Tilknytningsfremmende hjelpemidler
   11. Tid
   12. Sang og musikk og dans
   13. Visualisering – synliggjøring
   14. Dyr, datadyr og kosedyr
   15. Oppgaver i huset gir familietilhørighet
   16. Leker og bøker
   17. Dagbok, fotografering og filming
   18. Bevegelse og sansetrening
   19. Metaforer, ordtak og parallellhistorier
   20. Defokusering fra det materialistiske
230
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
231
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Praktiser TIHMI
   11. Bruk tid på tilknytning
   12. Syng og dans med barnet, hør musikk
   13. Visualisering – synliggjøring
   14. Bruk dyr, datadyr og kosedyr
   15. Gi barnet oppgaver i familien og huset
   16. Lek med barnet og les bøker sammen
   17. Skriv dagbok, ta bilder og film
   18. Tren barnets sanser
   19. Bruk metaforer, ordtak og
    parallellhistorier
   20. Defokuser fra det materialistiske
232
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Notater
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Notater
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
  Nettverkstilknytningsterapi:
   Tilknytningsterapeutisk tenkning
         i skolen

   Tilknytningsterapeutisk fokusert
        undervisning =
     terapeutisk undervisning
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER  235
 Når er barnet med RTF skolemodent?
   • Ferdig med emosjonell utvikling?
   • Ferdig elsket?
   • Ferdig med utvikling av sosial
    kompetanse?
   • Ferdig oppdratt?
   • Kan det bli ferdig med sosioemosjonell
    utvikling og dermed skolemoden?
   • Eller blir det det aldri?
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER   236
            Utsatt skolestart? Ja!
   • Da det tilknytningsskadete barnet ikke er
    ferdig i sin første etasje (emosjonell
    utvikling) og antatt heller ikke i den andre
    etasjen (sosial utvikling), er utsatt
    skolestart ofte et riktig tiltak
   • Da må tiden i hjemmet (skal helst ikke gå i
    eller barnehagen) brukes til tilknytning
   • Noen har godt av 2 års utsettelse
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER       237
  Intensiv tilknytningsterapi i skolen
   • En intensiv tilknytningsterapi innebærer at
    barnet er hjemme hos mor
   • Mor praktiserer TIFA og THIMI med barnet
    tilnærmet 24 timer i døgnet
   • Dette er reparasjon av husets første etasje
   • Dette er god barndom en gang til
   • Barnet får mulighet til å nå få den gode
    omsorgen som den ikke har fått forut
        plassering
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    238
     Skolefritak i periode - som del av
      intensiv tilknytningsterapi
   • Ved en intensiv tilknytningsterapi tas
    barnet med RTF ut av skolen
   • Foreldrene må da søke om dette
   • Skolen anmodes om å imøtekomme
    søknaden
   • Ved tilbakeføring må skolen tilby myke
    overganger

PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER   239
        Utsatt skolestart? Ja!
      Forebygg heller enn å reparere
   • Det er bedre med utsatt skolestart enn å
    bli tatt ut av skolen på et senere tidspunkt
    - som del av en intensiv tilknytningsterapi
   • Når forsømt omsorg skal gjentas, er det
    lurt å gjøre det fortest mulig
   • I et parforhold orker ikke partneren å
    dekke den andres tidlig udekkede
    omsorgsbehov
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    240
     Tilbakeføring til skolen etter fritak
      som del av tilknytningsterapi
   • Etter en intensiv tilknytningsterapi
    tilbakeføres barnet med RTF langsomt til
    skolen
   • Faglige hull kan fylles når emosjonell
    fungering er reparert
   • Noen kan ta skoleåret om igjen
   • Det er bedre med noe kognitiv svikt enn
    en emosjonell skade
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    241
        Terapeutisk undervisning
   • Terapeutisk undervisning utføres av
    skolens ansatte og innebærer et bevisst
    valg av bruk av TIFA og THIMI - i den
    hensikt å legge til rette for en trygg og
    fokusert tilknytning til en
    hovedtilknytningsperson. Dette for at
    eleven gjøres så trygg at den kan våge
    seg på utforskningsatferd, dvs.
    skolerelatert læring
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    242
   Terapeutisk undervisning er å følge de
  tilknytningsfremmende aktiviteter i skolen
   1.   Pass på at barnet kan stole på deg. Vær trygg base
      før, og trygg havn etter utforskningsatferd
   2.   Ta på barnet og masser det, ta det på fang og gi kos,
      klapp og klem
   3.   Se på barnet og sørg for blikkontakt
   4.   Vær følsom, ton deg inn, svar barnet og del følelser og
      opplevelser med barnet
   5.   Ta imot og del barnets smerte, trøst barnet
   6.   Elsk barnet ubetinget
   7.   Tenk på barnet
   8.   Vær tilgjengelig
   9.   Skap forutsigbarhet

243
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
  Terapeutisk undervisning er å følge de
tilknytningsfremmende hjelpemidler i skolen
   11. Ta deg tid til tilknytningen med eleven
   12. Syng og dans med eleven
   13. Visualiser for eleven
   14. Bruk dyr, datadyr og kosedyr i klassen
   15. Skap tilhørighet ved å gi oppgaver i skolen
   16. Bruk leker og bøker, les for eleven
   17. Skriv dagbok, fotografer og film
   18. Stimuler alle elevens sanser
   19. Bruk metaforer, ordtak og parallellhistorier
244
   20. Defokuser fra det materialistiske
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
         Følg opp med
    tilknytningstrening i skolen (del 3)
   21. Tren elevens empati – fokuser på følelser
   22. La eleven øve seg på sosiale ferdigheter
   23. Vær en tydelig voksen og led eleven
   24. Lev regelmessig med gode rutiner og en god livsrytme
   25. Vær strukturert og hold orden i din og elevens tilværelse
   26. Ram inn de små og store samhandlingene
   27. Vær konsistent og unngå mas
   28. Ikke straff, men la eleven gjøre opp for det gale han/hun
     har gjort med logiske konsekvenser
   29. Prøv å gi først og fremst ikke-materiell belønning
   30. Bytt ut din problematiske forståelse av eleven med en
245
     ressursfokuserende forståelse av eleven
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
        Terapeutisk undervisning
         med fokusert tilknytning
   • Sørg for at eleven har en
    hovedtilknytningsperson i skolen
      – Kontaktlærer
      – Assistent
      – Den som er tilgjengelig for eleven og som eleven
       kan være trygg på
   • Er hovedtilknytningspersonen borte, skal
    eleven vite hvem han/hun da kan henvende
    seg til
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      246
        Terapeutisk undervisning
        med TIFA 1: Trygg base
   •  Vær der, alltid tilgjengelig
   •  Gi kroppskontakt og blikkontakt
   •  Ta eleven på fanget
   •  Gi kos og klapp og klem
   •  Vær ubetinget nær
   •  Vær responsiv og bekreft eleven
   •  Vær til å stole på
   •  Vær stabil, lik over tid, og forutsigbar
   •  Da vil eleven kjenne seg trygg på deg
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER       247
   Hva den trygge base må gjøre når
  barnet driver med utforskningsatferd
   • Se eleven, følg med eleven, ikke mist den
    ut av syne
   • Gled deg over eleven
   • Gled deg med eleven over det den får til
   • Støtt eleven og vis at du gjør det
   • Pass på eleven
   • Hjelp eleven hvis det trengs, men bare da
   • Hjelp da eleven uten å ta over
248
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Det skaper utrygghet hos eleven
    når (læreren) assistenten…
   •  Skremmer
   •  Truer
   •  Bebreider eleven
   •  Er sint og kjefter (stenger inngående kanaler)
   •  Gjør ting til et stort problem
   •  Overser eleven
   •  Forlater eleven (re-traumatisering)
249
   •  Sender eleven vekk (time-out)
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
   Hva den trygge base må gjøre når
  eleven driver med utforskningsatferd
   • Vær tilgjengelig
   • Din tilgjengelighet gir eleven opplevelsen av
    at den er verdt din oppmerksomhet
   • ”Jeg nyter å være verdt din oppmerksomhet”
   • Er du ikke lenger tilgjengelig, slutter eleven
    å utforske
   • Det betyr at eleven trenger den voksne like
    mye under utforskningsatferd som under
250
       trygg base atferd
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
      Fra utforskning til trygg havn
   • Eleven vender tilbake fra utforskningsatferd til trygg
    havn, når den
    – Er lei og har holdt på lenge nok, ofte uten grunn
    – Ikke blir tilstrekkelig bekreftet lenger
    – Opplever ubehag
    – Er redd
    – Er generelt utrygt
   • Den voksne må vurdere om den skal gripe inn og
    avslutte elevens utforskningsatferd
251
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
        Trygg base og trygg havn
 • Eleven beveger seg frem og tilbake mellom
  sin trygge base og trygge havn
 • Eleven kikker under utforskningsatferd tilbake
  til den voksne (tilbakesjekking)
 • Den voksne må være tilgjengelig og bekrefte
  elevens tilbakesjekking med blikkontakt
 • En visuell bekreftelse på å bli sett under
  utforskningsatferd, fører til økning av denne
252
  atferden
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Tilbakesjekking
   • For å få en bekreftelse på at det jeg gjør er
    trygt, eller eventuelt farlig
   • Dette husker eleven etter hvert
   • Eleven bruker den voksne som
    sikkerhetstilbakemelder
   • Ved tilbakesjekking søker eleven ikke
    primært bekreftelse på at det den gjør er
    riktig, men bekreftelse på at den er god
253
   • Det er derfor eleven skal elskes ubetinget for det den er
PSYKOLOGSPESIALIST
         og ikke for det den gjør
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Trygg havn
   • Når eleven kommer tilbake etter
    utforskningsatferd, trenger den å bli tatt imot i
    en trygg havn (å komme til)
   • Den trygge havnen skal signalisere at eleven
    er velkommen
   • Den voksne: ”Så fint at du kommer tilbake til
    meg!”
   • Det betyr at eleven ikke er udiskriminerende i
254
    sin tilknytning
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Hva den trygge havnen må gjøre
   • Ta imot den oppgitte eleven ubetinget
   • Signaliser at eleven er velkommen hos deg
   • Vær responsiv og bekreft eleven med
    kroppskontakt og blikkontakt
   • Ta imot elevens følelser ubetinget
   • Hjelp eleven å dele dens vanskelige følelser
   • Trøst eleven
   • Tenk: time-in!
255
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Hva den trygge havnen må gjøre
   • Eleven kan være i behov for trøst og
    dermed smertedeling, uten at det
    foreligger en reell fare
   • Eleven kan kjenne etter en indre
    følelsesmessig smerte og trenge
    å dele denne også
   • Elevens smerte kan deles uten at du
    kjenner til årsaken til smerten
   • Smertedeling er affektregulering
256
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Hva den trygge havnen må gjøre
   •  Beskytt eleven
   •  Ikke klandre eleven
   •  Ikke gi eleven skyld
   •  Vær der, alltid tilgjengelig
   •  Vær til å stole på
   •  Vær stabil og lik over tid
   •  Dette er time-in: ”Kom til meg i mine armer,
     kom til meg når livet blir vanskelig”
257
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Hva den trygge havnen må gjøre
   •  Vær tålmodig
   •  Vær rolig
   •  Ikke bli sint tilbake (motoverføringsfare)
   •  Vær følelsesmessig mer moden enn eleven
   •  Vær snill med eleven
   •  Husk at eleven trenger deg
   •  Har du skjønt det, kommer du ikke til å sende
     eleven vekk fra deg (time-out)
258
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Hva den trygge havnen må gjøre
  • Som trygg havn må du aldri gå din vei
  • Ikke forlat eleven når den har det vanskelig
  • Sett deg med eleven på et trygt sted
  • Bekreft elevens følelser og snakk med eleven
   om de vanskelige følelser som dukker opp
  • Sett ord på egne følelser
  • Snakk med eleven om hvordan dere nå
   sammen ”løser” elevens vanskelige følelser
259
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Hva den trygge havnen må gjøre
 • På denne måten lærer eleven å ta ansvar for
  sine vanskelige følelser
 • Ta ansvar for dine egne vanskelige følelser
 • Skjønn at når eleven gjør ”noe galt” under
  utforskningsatferd, så gjør den det ikke ”med
  vilje”
 • Eleven trenger å lære seg å takle vanskelige
  følelser på en trygg måte, med deg og hos
260
       deg
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Hva den trygge havnen må gjøre
   • Det er nærhet som reparerer vanskelige
    følelser – ikke avstand
   • Derfor time-in og ikke time-out
   • Mørket fordriver ikke mørket – det er lys
    som fordriver mørket
   • Når livet blir vanskelig, skal du ”gå til”
    og ikke ”gå fra”
   • Eleven: ”Elsk meg frisk, ikke avvis meg”
261
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Endring av
        elevens indre arbeidsmodell
   • Primærrelasjonskvalitetserfaring:
    (Biologisk) mor var ikke til å stole på
   • Forventning: Hun er ikke til å stole på
   • Generalisering: Ingen er til å stole på
   • Dette er elevens indre arbeidsmodell
    som det gjelder å endre ved å gi nye
    erfaringer av at de nye
    tilknytningspersoner (i skolen  den
262
    utvalgte voksne) er til å stole på
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
             Endring av
        barnets indre arbeidsmodell
   • Sekundærrelasjonskvalitetserfaring: Den nye
    voksne tilknytningspersonen (i skolen  den
    utvalgte personen) er til å stole på
   • Forventning: Hun er/skal være til å stole på
   • Generalisering: Alle er til å stole på
   • Dette er nå elevens nye indre arbeids-
    modell som er endret etter nye erfaringer av
    at de nye voksne er til å stole på
263
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
             Endring av
        barnets indre arbeidsmodell
   • For at re-læringen av den nye
    arbeidsmodellen skal være effektiv,
    må de nye erfaringene være konsistente
   • Derfor må de nye voksne alltid være til å
    stole på
   • Derfor må de
      – Ikke tulle eller tøyse
      – Ikke være sarkastiske eller ironiske
      – Alltid gjøre alt riktig selv
264
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Trygg base og utforskningsatferd
   • Trygg base er røtter, og utforskningsatferd
    er vinger
   • Eleven går ikke fra den voksne for å
    straffe den voksne, eller irritere den eller
    provosere den
   • Det er i så fall den voksnes ide, dvs. en
    gjenskapt avvisningsopplevelse fra den
    voksnes egen oppvekst
265
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
     Trygg base og utforskningsatferd
   • Når den tilknytningsskadete elev driver med
    utforskningsatferd uten at dette skjer som
    følge av tilstrekkelig nærhetssøkende atferd,
    dreier det seg om skinntilpasning
   • Dette er feil, og tyder på
    tilknytningsproblematikk
   • Slik utforskningsatferd, som ikke er et
    resultat av trygg base atferd, er kaotisk
   • Denne eleven må først gjøres ”nær” før den
266
    er klar til normal utforskningsatferd
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
             Trygg base og
            utforskningsatferd
   • Denne eleven skal pålegges mer trygg
    base og dermed være mer hos den
    voksne
   • Noen godtar dette
   • Trygg base og utforskningsatferd resten
    av livet:
         • Hjemme
         • På kontoret
         • På besøk
         •
JOACHIM HAARKLOU AS På tur
267
PSYKOLOGSPESIALIST

HISØY PSYKOLOGSENTER
     Trygg base og utforskningsatferd
   • Den klengete eleven er ikke ferdig med
    nærhetssøkende trygg base atferd og
    behovet er fortsatt udekket
   • Den skal ikke pålegges utforskningsatferd
   • Det udekkete behovet for nærhet må først
    dekkes i forhold til en voksen person
   • Det er først når nærhetsbehovet hos den
    trygge base er dekket, at eleven er klar for
    utforskningsatferd
268
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
            Når havnen ikke er trygg
   • Eleven ønsker å komme i trygg havn hos
    den voksne etter utforskningsatferd
   • Dette fører til opplevelse av ubehag hos
    den voksne
   • Eleven gir dermed feil signal på sitt behov
   • Eleven viser en utforskningstrang, og
    avstand
   • Dette dreier seg om en voksen uten evne
269      til nærhet
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
             Trygg base og
            utforskningsatferd
   • Eleven som kommer til læreren hele tiden
   • Eleven som setter seg inntil læreren
   • Eleven som har med seg mobil på skolen
   • Eleven som ikke tør gå på do
   • Eleven som følger med hvor læreren er og
    går
   • Eleven som vil være der hvor læreren er
   • Eleven som kun gjør skoleoppgaver med
270
PSYKOLOGSPESIALIST
        læreren ved siden av seg
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
        Terapeutisk undervisning
         med TIFA 2: Berøring
   • Berør eleven, ta på eleven
   • Klapp eleven på skulderen
   • Gi en klem, gi en omfavnelse
   • Ta på fang, kos med eleven
   • Bær eleven
   • Masser eleven (få dem til å massere
    hverandre)
   • Legg til rette for taktile aktiviteter (aktiviteter
        som fremmer berøring)
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     271
        Terapeutisk undervisning
        med TIFA 3: Blikkontakt
   •  Hold øyekontakt/blikkontakt med eleven
   •  Se eleven
   •  Bekreft eleven visuelt (med øyekontakt)
   •  Send gode, aksepterende blikk til eleven
   •  Ikke se oppgitt på eleven
   •  Vær sjenerøs med smil
   •  Sørg for blikkontakt mens du snakker med
     eleven
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    272
        Terapeutisk undervisning
        med TIFA 3: Blikkontakt
   •  Få eleven til å sitte ovenfor deg
   •  Snu deg mot eleven
   •  Snu eleven mot deg
   •  Dvs. legg fysisk til rette for blikkontakt og
     dermed relasjon
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      273
        Terapeutisk undervisning
        med TIFA 4: Sensitivitet
   •  Vær sensitiv ovenfor elevens signaler
   •  Legg merke til eleven
   •  Vær følsom ovenfor eleven
   •  Få med deg ”når det er noe”
   •  Få med deg når eleven
        •  Tar et initiativ
        •  Prøver å si noe
        •  Har en følelse
        •  Bare er
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER          274
      Terapeutisk undervisning
      med TIFA 4: Inntoning
  • Ton deg ubetinget inn på eleven
  • Finn ut av elevens følelsesmessige
   tilstand, hva han/hun er oppmerksom på
  • Vær der hvor eleven er, i elevens ”ring”
  • Dvs. funger først på elevens premisser
  • Inntoningstreningsspørsmål til eleven:
         • Hva gjør eleven?
         • Hva trenger eleven?
         • Hva føler eleven?
PSYKOLOGSPESIALIST

         • Hva føler du når du ser eleven?
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER          275
        Terapeutisk undervisning
        med TIFA 4: Bekreftelse
   •  Vær responsiv
   •  Bekreft eleven
   •  Svar eleven
   •  Gi noe tilbake, si noe tilbake
   •  Speil eleven
   •  Gi eleven følelsen av å bli
         • Sett
         • Hørt
         •
PSYKOLOGSPESIALIST Lagt merke til
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER        276
      Terapeutisk undervisning
  med TIFA 4: Emosjonell intersubjektivitet
   •  Vær emosjonelt intersubjektiv
   •  Del elevens følelser
   •  Del elevens glede og mestringsfølelse
   •  Del sorg, angst og frykt
   •  Del oppgitthet og hjelpesløshet
   •  Søk tosomhet med eleven
   •  Motvirk ensomhet
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    277
       Terapeutisk undervisning
     med TIFA 4: Kognitiv intersubjektivitet
   •  Vær kognitivt intersubjektiv
   •  Søk å skjønne noe sammen med eleven
   •  Prøv å forstå eleven
   •  Del elevens tanker
   •  Del oppfatninger
   •  Del oppmerksomhet
   •  Fokuser med eleven - på samme sak
   •  Felles forståelse er helbredende
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    278
            Terapeutisk undervisning
            med TIFA 5: Trøst eleven
   • Trøst eleven uansett
   • Trøst spesielt den eleven som ikke vil bli
    trøstet
   • Det er feil å ikke ville ha trøst
   • Det forutsetter at du ser eleven
   • Trøst er deling av psykisk smerte, og
    dermed traumebearbeidende
   • Du må ha fått trøst for å kunne gi trøst
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER       279
       Terapeutisk undervisning
      med TIFA 6: Elsk eleven ubetinget
   • Ikke beting det å like eleven til prestasjon,
    utseende, oppførsel eller annet
   • Elsk eleven for det den er
   • Kjærligheten til eleven skal være
    ubetinget
   • Dette fordi betinget kjærlighet ikke er
    kjærlighet
   • TIFA og TIHMI skal alltid gis ubetinget
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    280
       Terapeutisk undervisning
      med TIFA 6: Elsk eleven ubetinget
   • Eleven skal elskes ubetinget for det den
    er, og ikke
      – For hva den gjør
      – For hvordan den ser ut
      – For hvordan den lukter
      – Dersom den er blid
      – Dersom du har tid
      – Dersom den oppfører seg godt
      – Dersom den smiler
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      281
          Terapeutisk undervisning
          med TIFA 7: Tenk på eleven
   • Tilby yndlingsaktiviteten til eleven
   • Gjør de tingene du vet eleven er spesielt
    glad i
   • Tenk på eleven - og vis at du gjør det
   • Ikke glem eleven
   • Husk eleven
   • Bær eleven i dine tanker (Winnicott)

PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      282
          Terapeutisk undervisning
          med TIFA 8: Vær tilgjengelig
   • Vær der for eleven, vær tilgjengelig hele
    tiden
   • Vær fysisk tilstede
   • Vær mulig å få tak i
   • Si ifra når du går, og hvem som erstatter
    deg da
   • Si ifra når du kommer tilbake
   • Ikke bli borte uten å ha sagt ifra
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      283
        Terapeutisk undervisning
       med TIFA 9: Skap forutsigbarhet
   • Si ifra til eleven om hva som skal skje og
    følg det opp
   • Si ifra om
      – Hvor du går
      – Hva du skal
      – Når du kommer tilbake
   • Vis med dukker at du alltid kommer
    tilbake etter et møte, en fraværsdag, mm.
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      284
            Terapeutisk undervisning
            med TIFA 11: Bruk tid
   • Ha tid til eleven
   • Det finnes ikke ”fast attachment”
   • Tid er en dyrebar ressurs i vårt samfunn
   • Tiden som mor ikke fikk brukt på barnet i
    begynnelsen av livet, den er nå dyrebar
    og må brukes av assistenten
   • Tid er penger i det vestlige samfunn

PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER       285
         Terapeutisk undervisning
        med TIHMI 12: Sang og musikk
   • Musikk har en helbredende funksjon
   • Musikk skaper intersubjektivitet
   • Musikk får frem minner og følelser
   • Musikk har en bæreevne og rytme
   • Bruk god og beroligende musikk
   • Barnesanger med gjentakende refreng
    egner seg
   • Mozarts musikk virker beroligende og har
    en terapieffekt
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    286
          Terapeutisk undervisning
          med TIHMI 13: Visualisering
   • Visualisering gir mulighet for
      – Felles fokus
      – Intersubjektivitet med sekundær
       intersubjektivitet
      – Felles forståelse
      – Synliggjøring av relasjonskvaliteter
   • Bruk farger, figurer og symboler
   • Fargelegg timene i timeplanen
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER       287
         Terapeutisk undervisning med
         TIHMI 14: Bruk dyr i skolen
   • Vurder å ha dyr i skolen
   • Besøk dyr, dra på gård
   • La besøk på skolen ha med seg dyr
   • Legg til rette for nærhet mellom eleven og
    dyr
   • Sjekk eventuelle allergier først


PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     288
        Terapeutisk undervisning med
       TIHMI 14: Bruk kosedyr i klassen
   • Ha myke stoffkosedyr i klasse
   • Gi de navn, sjel og personlighet
   • La eleven ha hovedkosedyret med seg
    hjem
   • Tillat eleven å med seg sine kosedyr i
    skolen
   • Kosedyret som erstatnings- og
    overgangsobjekt
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     289
       Terapeutisk undervisning med
      TIHMI 14: Bruk av kosedyr i skolen
   • Bruk dyrene fra Hundremeterskogen
    grunnet de psykoedukative muligheter, og
    utvid med Vesle My og Mummimamma
      – Ole Brumm: Lett psykisk utviklingshemming
      – Nasse Nøff: Angst
      – Tigergutt: ADHD – hyperaktivitetssyndrom
      – Tussi: Depresjon
      – Petter Sprett: Tvangsproblematikk
   • Sjekk ditt eget forhold til kosedyr
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      290
         Terapeutisk undervisning
        med TIHMI 15: Skoletilhørighet
   • Gjør eleven betydningsfull i skolen
   • Signaliser at eleven trengs, at det er
    behov for eleven
   • Gi oppgaver til eleven i skolen
   • La eleven få et eierforhold til sin skole
   • 17.Mai-sangen: Min skole er den beste
   • Legg til rette for en tilhørighetsopplevelse

PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     291
        Terapeutisk undervisning
      med TIHMI 16: Les bøker i skolen
   • Les for elevene
   • Bruk bøker med fokus på følelser
   • Lesing gir mulighet for felles fokus og delte
    opplevelser
   • Anbefalte bøker: Terapeutiske eventyr, og:
      – Emil       - En bjørnefortelling
      – Madikken     - Da Josefine kom i fosterhjem
      – Pippi       - Fint at ikke alle er like
      – Min søster Nina er født i Kina
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      292
       Terapeutisk undervisning
     med TIHMI 17: Dagbok, foto og film
   • Ha fotografier av elevene i klassen hengt
    opp med fødselsdata under
   • Ta bilder på turer og heng de opp
   • Vurder å filme aktiviteter
   • Ta bilder av intersubjektive øyeblikk
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    293
    Terapeutisk undervisning
 med TIHMI 18: Bevegelse og sansetrening
   •  Sørg for bevegelsesaktiviteter, bruk kropp
   •  Stimuler elevens sanser
   •  Dra på tur ut i skog og mark
   •  Dra på sansehuset
   •  Husk at skogen gir mye mer
     sansetreningsmulighet enn fargede
     plastklosser

PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     294
  Terapeutisk undervisning med TIHMI 20:
    Defokuser fra det materialistiske
   • Unngå tekniske redskaper i skolen slik
    som TV, PC, dataspill, med mer.
   • Sørg heller for noe stilletid, meditasjon
   • Husk at eleven skal være
      – Levende
      – Følende
      – Mellommenneskelig interaktiv og nær

PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      295
         Pause fra 15.00 til 15:15
              Omgjør
             slik var det
                til
            slik ville jeg det
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      296
     1. Krav til de voksne som arbeider
       med elever med RTF i skolen
   •  Høy emosjonell kompetanse
   •  Være følelsesmennesker
   •  Følge utviklingspsykologisk teori
   •  Like berøring
   •  Kunne gi god blikkontakt
   •  Være sensitive
   •  Være trygge på seg selv
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     297
  2. Krav til de voksne som arbeider
   med elever med RTF i skolen
   • Ha en indre arbeidsmodell bestående av
    opplevelsen av ”Det er lov å være meg”
   • Ha sittet på sin mors fang
   • Ha god dialogevne og kommunikasjonsevne
   • Være responsive og gjensidige
   • Være inntonende og intersubjektive
   • Kunne sikre seg at eleven har skjønt at den
    voksne har skjønt hvordan eleven har det
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER   298
  3. Krav til de voksne som arbeider
   med elever med RTF i skolen
   •  Kunne være trygg base for eleven
   •  Støtte eleven
   •  Kunne glede seg over eleven
   •  Hjelpe eleven når det trengs, og bare da
   •  Ta imot eleven med dens vanskelige følelser
   •  Skjønne at eleven trenger læreren
   •  Kunne dele elevens smerte
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    299
  4. Krav til de voksne som arbeider
   med elever med RTF i skolen
   •  Kunne gi eleven røtter og vinger
   •  Tillate og tåle klenging
   •  Ikke dytte eleven ut i skoleoppgaver for tidlig
   •  La eleven gå når den er klar for det
   •  Være større, sterkere, visere og snill
   •  Ta imot den oppløste eleven med rolig tone
   •  Tenke på eleven
   •  Være tilgjengelig for eleven
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     300
  5. Krav til de voksne som arbeider
   med elever med RTF i skolen
   •  Være forutsigbar
   •  Like å synge og danse med eleven
   •  Være god til å synliggjøre for eleven
   •  Ha sans for både dyr og kosedyr
   •  Like å inkludere eleven i arbeidet i skolen
   •  Ha humoristisk sans
   •  Like å leke med eleven
   •  Like å lese for eleven
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     301
  6. Krav til de voksne som arbeider
   med elever med RTF i skolen
   •  Like å føre og skrive loggbok for eleven
   •  Kunne lage og holde avtaler
   •  Kunne fortelle gode historier
   •  Ikke være opptatt av ting, men relasjon
   •  Ha god fysisk helse
   •  Ha god psykisk helse
   •  Kunne være tydelig
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     302
  7. Krav til de voksne som arbeider
   med elever med RTF i skolen
   •  Ha gode struktureringsferdigheter
   •  Ha gode aktiveringsferdigheter
   •  Være respekterende
   •  Være stresstolererende
   •  Leve regelmessig
   •  Ha gode rutiner
   •  Gjøre ting likt over tid
   •  Være et ordensmenneske
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    303
  8. Krav til de voksne som arbeider
   med elever med RTF i skolen
   • Være kritisk tenkende og analyserende
   • Ikke la seg avvise av eleven
   • Være korrekte og alltid gjøre alt riktig
   • Skjønne at eleven ikke skal straffes,
    men gjøre opp for seg
   • Evne å tolke og forstå elevens atferd positivt
   • Være ressursfokuserende
   • Kunne se elevens gode og sterke sider
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    304
  9. Krav til de voksne som arbeider
   med elever med RTF i skolen
   •  Kunne holde ut, og ikke gi opp
   •  Ikke la seg drive til vanvidd av eleven
   •  Kjenne til sine sårbare punkter
   •  Være seg bevisst egen fungering
   •  Ikke la seg friste til å straffe eleven
   •  Ikke havne i kamp og konflikt med eleven
   •  Ikke være sarkastisk eller ironisk
   •  Ikke ha for høye forventninger til eleven
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    305
 10. Krav til de voksne som arbeider
  med elever med RTF i skolen
   • Være harmoniske
   • Være forståelsesfulle
   • Være lyttende
   • Være hypotesetestende, og ikke
    konstaterende
   • Være avslappede
   • Være initiativrike
   • Bruke gestikulasjon, mimikk og intonasjon
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER   306
 11. Krav til de voksne som arbeider
  med elever med RTF i skolen
   •  Være empatiske
   •  Være hensynsfulle
   •  Være høflige
   •  Elske eleven ubetinget
   •  Elske eleven høyt
   •  Elske eleven alltid
   •  Elske eleven mest når den fortjener det minst
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     307
 Kravene til de voksne som arbeider
  med elever med RTF i skolen
   • Praktiske omsorgsferdigheter,
    væreferdigheter
   • Kravene består i relasjonskvaliteter
   • Evnen til disse relasjonskvalitetene er 90%
    ferdigutviklet i løpet av de første to leveår
   • Dette får du ikke kjøpt noen plass
   • Kan dette senere re-læres på et kurs?
   • Nei, dessverre ikke
308
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
        Fokus på krav til relasjon
  • For å bli godkjent som adoptivforeldre
  • For å bli godkjent som fosterforeldre
  • For å være lærer for en relasjonsskadet elev
  • For å bli statsleder
  • For å komme inn på profesjonsstudiet i
   psykologi
  • For å kunne fungere som terapeut (Ville du
   ha gått til en terapeut som ikke er koselig?)
  • For å få jobb i omsorgsbransjen
309
      (Han som søkte stilling i Oslo)
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
        Den egnede personen …
   • Barnets behov for en egen person er tegn
    på et tidlig udekket omsorgsbehov
   • Barnet er ikke ferdig elsket enda
   • Barnet er ikke trygt enda
   • Emosjonell utvikling er ikke på plass
   • Da trengs den gode mor en gang til
   • Derfor er omsorgssvikt så dyrt

PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER   310
            Assistentens historie
   • For 20 år siden var det en assistent i hver
    skoleklasse
   • I 2009 er det tre!
   • For 20 år siden satt en elev på frøkens fang i første
    klasse
   • I 2009 er det tre!
   • Prognose: Jo mer samfunnet hopper over
    emosjonell, fokusert, trygg grunntilknytning, jo flere
    assistenter trenger vi i skolen (og senere i livet)
   • Langtidsprognose: Om 50 år har hvert barn sin
    egen assistent
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER       311
         Den egnede personen –
           hvem er det?
   •  Mor!
   •  Assistent?
   •  Spesialpedagog?
   •  Lærer?
   •  Andre?

   • Den egnede personen..
   • Det er Tobias i tårnet!
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    312
    Behovet for den egnede personen

  • Bruk en fast voksen som
     – støttespiller
     – identifikasjonsfigur
     – container
  • Denne voksne må tåle avvisning, dvs. at
   eleven må kunne rette sin aggresjon mot
   vedkommende uten å være redd for
   avvisning

PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER       313
            Den egnede personen

  • Har en ensom posisjon
  • Bør være under kontinuerlig veiledning
  • Bør følge barnet fra førskole til
   videregående skole
  • Bør være en sterk voksen
  • Bør involvere seg over tid, og etter vurdering
   også utover skolen, dvs. inn i fritiden

PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      314
    Skjerming av eleven med RTF
• Eleven med RTF må først lære å fungere i en en-til-
 en-relasjon.
• Deretter må den lære å fungere i liten gruppe.
• Målsetting og siste trinn er fungering i stor gruppe,
 eller klassen.
• Dette for å sikre eleven en viss grad av trygghet før
 den utsettes for situasjoner som mestres dårlig.
• Det vil også være viktig å opprettholde
 smågruppeformen, selv etter at eleven begynner å
 finne seg til rette i den store gruppen.
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    315
            Behovet for å bli ledet
   • Eleven med RTF er i behov for voksen
    ledelse
   • Det er fortsatt viktig at de voksne er i
    nærheten og griper regulerende inn
   • Dette fører til sosial læring og opplevelse
    av grunnleggende trygghet
   • Integrering: Gruppen med elever med RTF
    bør kunne skjermes fysisk, og den bør
    bestå av en god del normalfungerende og
    robuste barn
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER       316
            Tiltak i skolen
   • Tilsyn i friminuttene for å forebygge
    nederlag i sosiale situasjoner hvor eleven
    er mest sårbar.
   • Elever med RTF mestrer sjelden
    deltakelse i et klassemøte. Det er fare for
    at eleven vil sabotere møtet og oppføre
    seg destruktivt.
   • Vurder alternativ undervisning i form av
    utplassering og arbeidstrening
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     317
            Den normalutviklede,
            trygge eleven kan
    •  Klare seg selv
    •  Fungere i prosjektgrupper
    •  Forhandle
    •  Løse konflikter
    •  Tåle vikarer og lærerskifte
    •  Tåle spørsmål fremfor konstateringer
    •  Gjennomføre frivillige aktiviteter
    •  Gjøre lekser som ikke kontrolleres

      ALT DETTE KLARER IKKE ELEVEN MED RTF !
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      318
           Forståelse av
         lærer – elev - relasjonen
• Grunnlaget for innlæring er den følelsesmessige
 tilknytningen fra eleven til læreren og medelevene
• Eleven med RTF overfører tidligere erfaringer på
 læreren, som blir en foreldrefigur på godt og vondt
• Eleven med RTFs innlæringsproblemer skyldes
 ikke et kapasitetsproblem, men det skyldes det
 problematiske forholdet til den voksne og andre elever
• Innlæringen vanskeliggjøres av konflikter, kamp og
 fluktreaksjoner, tilbaketrekning, uoppmerksomhet,
 mm.
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     319
    Undervisning av eleven med RTF
   • Emosjonell og sosial utvikling ligger etter
    andre utviklingsområder
   • Eleven kompenserer for dette ved å utvikle
    en pseudo- (på liksom) modenhet
   • Dvs. at eleven utvikler imitasjon som
    ferdighet for å overleve og tilpasse seg
    (skinntilpasning/overflateatferd)
   • Dette fører til en overvurdering av eleven

PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    320
    Undervisning av eleven med RTF
 • Læreren tror dermed at barnet er kompetent på
  områder hvor det bare har overflateferdigheter
 • Barnet kan for eksempel verbalt remse opp regler for
  god atferd uten å klare å praktisere en eneste en
  av dem selv
 • Barnet kan oppfattes som sjarmerende fordi det er
  følelsesmessig impulsivt og uten fremmedangst
 • Så blir man skuffet når man oppdager at barnets
  atferd ikke er forpliktende for barnet
 • Konsekvensen er faren for at læreren avviser barnet
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    321
             Råd 1 til læreren:
            Husk lav følelsesalder
   • Det viktigste er å bygge en
    grunnleggende, meningsfull og brukbar
    relasjon til eleven
   • Eleven skal oppfattes som følelsesmessig
    mindre kompetent enn det alderen tilsier
   • En 10-åring kan følelsesmessig fungere
    som en 2-åring
   • En 15-åring kan følelsesmessig fungere
    som en 5-åring
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER       322
            Råd 2 til læreren:
   • Signaliser at du har og tar ansvar for
    relasjonen ved å signalisere:
      – Hvordan eleven kan være trygg på deg
      – Hva din rolle er
      – Hvordan du ser hver elevs oppgave
      – Hva du forventer
      – Hva du krever
      – Hvordan du griper inn

PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      323
     Råd 3 til læreren: Vær tydelig
   • Signaliser at du har og tar ansvar for
    relasjonen ved å signalisere:
      – I hvilket rom vi er
      – Hva man gjør her
      – Hvilke redskaper vi bruker
      – Hvordan vi bruker de
      – Når vi bruker de og
      – Hvem som snakker og hvem som lytter

PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      324
      Råd 4 til læreren: Ta ansvar
• Vis at du tar ansvar for alt:
   – Også for det som går galt (”det var fordi jeg ikke var klar
    over at du var redd for å gjøre det jeg ba deg om”)
   – Skap et fokus hvor du er sentrum for alt og hvor
    diskusjoner erstattes av dine avgjørelser
   – Strukturer slik at det ikke er rom for kjedsomhet
    eller angst
   – Behandle eleven som om det var mye yngre på en
    vennlig måte
   – Ikke konfronter eleven med det gale den har gjort
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER        325
  Råd 5 til læreren: Selvbeskyttelse

        • Vis at du beskytter eleven mot:
            – Seg selv
            – Andre
            – Grenseoverskridelser mellom barna
            – Understimulering
            – Overstimulering
            – Bebreidelser
            – Rot, styr og kaos

PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER         326
   Råd 6 til læreren: Likhet over tid
    • Sørg for kontinuitet og likhet over tid:
       – Samme skole
       – Samme klasse
       – Samme plass
       – Samme lærer
       – Samme rekkefølge
       – Samme rutine
       – Samme orden
       – Samme plass for alle ting
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER       327
   Observasjon av elev med RTF i
       4.klasse (trinn)
   •  Stort åpent klasserom
   •  Plassering i smågrupper og hver for seg
   •  Elever sitter i forskjellige retninger
   •  Lærerens pult ikke tydelig markert
   •  Tre lærere underviser samtidig
   •  2 assistenter og en morsmålslærer
   •  Dobbeltime på 90 minutter
   •  Universitetsstemning
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    328
            Råd 7 til læreren:
    •  Still krav til atferd – ikke til følelser
    •  Befri eleven fra vanskelig beslutninger
    •  Unngå maktkamper, men vinn de viktige
    •  Du skal holde ut lengst og ikke gi deg
    •  Ikke la eleven slippe unna eller flykte
    •  Korte undervisningsøkter på 20 minutter
    •  Perioder med fysisk aktivitet et par
      ganger om dagen
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      329
    Råd 8 til læreren: Vær tålmodig
     • Eleven med RTF har utviklet imitasjon
      som ferdighet uten forståelse
     • Ikke overbelast eleven med stoff den ikke
      forstår
     • I begynnelsen kan innlæringsperioden
      være mange ganger lenger enn normalt
     • Bruk mange gjentakelser
     • Vær tålmodig med eleven med RTF
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     330
       Råd 9 til læreren: Vikarbruk
   • Unngå bruk av vikar
   • Husk at hovedlæreren ikke må bli syk
   • Barnet med RTF tåler ikke denne
    ustabiliteten
   • Må du bruke vikar, vurder å ha en avtale
    med foreldrene om at de informeres forut
    slik at de kan holde barnet hjemme slike
    dager
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER   331
     Råd til læreren på skole for bare
          elever med RTF
    • Systematisk oppbygging av
     selvbevissthet hos eleven
    • Eleven må lære å forstå sin egen
     atferd
    • Eleven må forstå årsakene til atferden
    • Eleven må sørge for å endre sine
     reaksjoner

PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    332
            Motivasjon
   • Motivasjon kommer innenfra hos det
    trygge barnet
   • Eleven med RTF har kun kortvarig og
    lystbetont motivasjon og søker å unngå
    krav
   • Stiller du krav til eleven med RTF om å
    gjenta noe eller fordype seg, kjeder eleven
    seg, viser motvilje eller flukt
   • Bruk regler og din beslutning som
    motivasjon
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    333
            Motivasjon
   • OBS: Eleven med RTF har ikke opplevd
    undersøkende nysgjerrighet fra sine foreldre tidlig
    i livet
   • Derfor må all motivasjon komme fra den voksne i
    form av vennlige og samtidig insisterende krav
   • Motivasjonen skal i begynnelsen ikke være
    følelsesmessig forankret, men av nøytral,
    strukturerende art
   • Forsøk på å ”trenge igjennom til eleven” kan
    reaktivere elevens negative voksenerfaring,
    slik at den ikke klarer å arbeide lenger
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      334
            Hvordan å motivere
            den umotiverte eleven
   • Du må ha fått for å kunne gi:
   • Motivasjon smitter
   • Pass på at du har det gøy når du
    underviser
   • Pass på at du trives og er motivert selv
   • Husk at Emanuel Kant kan leses for
    babyer og de lærer noe av det. Men da
    bør du være professor i filosofi
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER       335
   Eleven med RTF i spesialskolen
   •  Individuelle vurderinger
   •  ”Jeg er ikke mongo”
   •  Tilleggsproblematikk?
   •  Gjentatte utsprengninger?
   •  Når skolen bare ikke klarer å like elevenPSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     336
            Målpresentasjon
   • Presenter et konkret mål med tidsramme
   • Si ifra til eleven når du har ført den i mål,
    og at den nå kan det den ikke kunne før
   • Deretter presenterer du neste konkrete
    mål med tidsramme
   • Sirkelen gjentar seg
   • Presenter kun et mål av gangen
   • Visualiser for eleven
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     337
      Hva med flere elever med RTF
         i samme klasse?
   • Dette gir en generelt dårlig prognose
   • Hold de helt atskilt fra hverandre
   • Så lenge de er fysisk, psykisk eller seksuelt
    grenseoverskridende, blir de ikke friske
   • Er to slike elever i samme rom, stå mellom
    de
   • Planlegg allerede i 1.klasse en fordeling av
    eventuelle barn med RTF over flere klasser
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    338
     Hva er mål på suksess i
  undervisningen av elever med RTF?
 1. Økning i tiden en elev kan konsentrere seg om en
   sak (mål, og heng opp resultatet i klassen)
 2. Eleven er bedre til å fokusere på deg som den
   voksne, og er i stand til å motta en beskjed, og villig
   til å motta din hjelp
 3. Eleven opplever deg som vennlig og strukturert,
   dvs. at alt ansvar er lærerens, bortsett fra når
   eleven mestrer noe
 4. Du har minsket antall konflikter og kaotiske
   situasjoner i løpet av dagen
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     339
            Krav til skolen:
   • Klassens ramme må være preget av
    kvalitet, struktur og stabilitet
   • Lærere er motiverte for et langsiktig arbeid
   • Det tar 3-5 år å bygge opp en skole som
    en stabil organisasjon
   • Ledelsen må være entydig og ikke bestå
    av ”mange kokker”
   • Rektor må være ”grønn”
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     340
       Tiltak i ungdomsskolealder
   • Alternativ undervisning. Utplassering.
    Arbeidstrening.
   • Tilknytningsforstyrrelsen er nå blitt til en
    karakterforstyrrelse som gjør at ungdommen bare
    begrenset klarer å dra nytte av ordinær
    klasseromsundervisning.
   • Mulighetene for forebygging av kriminell og sosial
    avvikende atferd er nå mindre.
   • Dette krever intensiv involvering fra sterke voksne
    over lang tid, både i skoletiden og fritiden.
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     341
                       Psykolog Joachim Haarklou 2002 142
       Tiltak i ungdomsskolealder
   • De voksne må være forberedt på, og i
    stand til å tåle lange perioder med
    avvisning og sabotasje
   • Motivasjonen for psykoterapi er vanligvis
    lav da ungdommen mangler innsikten i at
    det foreligger et problem og mangler troen
    (erfaringen) på at det nytter å snakke med
    en voksen
   • Dessuten gir psykoterapi tilnærmet ingen
    behandlingseffekt
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    342
                    Psykolog Joachim Haarklou 2002 143
         Forventning om hva barnet
         tar ansvar for: Skolegang?
 • Å kunne gå på skolen er et privilegium
 • Ikke minn barnet på lekser
 • Spør hva det har lært på skolen, hva som var gøy og
  hva som var vanskelig – vis interesse
 • Tidsstrukturer leksetiden og send barnet på rommet
  for å gjøre lekser med en klem
 • Hvis barnet ikke vil på skolen, gjør det ikke-
  skolerelaterte hjemmeoppgaver (husvask, mv.)
 • Barnet lærer at det går på skolen for å kunne få en
  bedre jobb enn vask på sikt
PSYKOLOGSPESIALIST    Nancy L. Thomas: When love is not enough
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER       343
            Lekser etter skolen?
   • I noen familier med barn med RTF er dette
    blitt en kamparena som sluker mye tid og
    krefter
   • Slik lekseoppfølging motvirker tilknytning
    til de nye foreldrene
   • Vurder leksefritak eller å la ansvaret for
    leksene være skolens og elevens
   • Så kan de nye foreldre heller bruke denne
    tiden til tilknytning
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER      344
         IOP for barnet med RTF
   • Integrer TIFA og TIHMI inn i IOP
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER    345
346
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER
  Telefonkonsultasjoner
  har jeg gitt siden 1957
   Fremgangsmåte og betingelser:
   • Send en melding til 92 29 44 38 med ønske om
     telefonkonsultasjon, og du får melding tilbake med dag og
     klokkeslett der du kan ringe meg
   • Du får mest ut av konsultasjonen dersom du har lest mine to
     ”Emma”-artikler. Jeg kommer til å spørre om barnets tid før
     ankomst, dvs. kvalitet i omsorg og tilknytningsbrudd
   • Du betaler kr. 10.- per minutt for faktisk samtaletid
   • Etter telefonkonsultasjonen sender du en e-post til
     joachim@haarklou.no der du oppgir ditt navn, postadresse,
     dato og klokkeslett for konsultasjonen og antall minutter vi
PSYKOLOGSPESIALIST  har snakket sammen
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER       347
            Takk for idag
PSYKOLOGSPESIALIST
JOACHIM HAARKLOU AS
HISØY PSYKOLOGSENTER     348

								
To top