???? ?? PowerPoint

Document Sample
???? ?? PowerPoint Powered By Docstoc
					                                       ‫קציר פירות הקפה.‬

                                        ‫שטיפה והפרדה.‬

                                       ‫תסיסה במכלי מים.‬

                                          ‫ייבוש הקפה.‬

‫פירות הקפה האדומים בשלים ומוכנים לקטיף‬                  ‫אחסנה ואיסוף בשקים.‬

                                         ‫קליית הקפה.‬

                                         ‫טחינה ואריזה.‬
      ‫מתוך: ‪CoffeeResearch.org - Improving coffee quality through education and science‬‬
                          ‫קציר פירות הקפה.‬

                           ‫שטיפה והפרדה.‬

                          ‫תסיסה במכלי מים.‬

                            ‫ייבוש הקפה.‬

 ‫בכל חורף נקצרים דובדבני הקפה האדומים והבשלים.‬  ‫אחסנה ואיסוף בשקים.‬
  ‫הפולים מכוסים בכמה שכבות – מעטפת כסופה, דבק‬
           ‫צמחים, בשר הפרי והקליפה.‬
                           ‫קליית הקפה.‬
‫פעולת הגומלין בין דבק הצמחים המתוק וזרעי הקפה הם‬
          ‫שקובעים לרוב את טעם הקפה.‬
                           ‫טחינה ואריזה.‬
                           ‫קציר פירות הקפה.‬

                           ‫שטיפה והפרדה.‬

                           ‫תסיסה במכלי מים.‬

                            ‫ייבוש הקפה.‬

   ‫פולי הקפה מגיעים למפעל הקפה מיד לאחר הקציר.‬  ‫אחסנה ואיסוף בשקים.‬
 ‫בשלב זה מעורבבים יחד פולים בשלים, שאינם בשלים‬
             ‫ושבשלים יתר על המידה.‬
                            ‫קליית הקפה.‬
   ‫בשלב הראשון נשטפים פולי הקפה במים ומועברים‬
‫למיכלי מים להפרדה ראשונית. פולי הקפה הטובים ביותר‬
‫צפופים וישקעו במים ואלו שבשלים יתר על המידה יצופו‬   ‫טחינה ואריזה.‬
                  ‫ויופרדו מהשאר.‬
                         ‫קציר פירות הקפה.‬

                          ‫שטיפה והפרדה.‬

                         ‫תסיסה במכלי מים.‬

                           ‫ייבוש הקפה.‬

 ‫פולי הקפה נשלחים למיכלי התססה בהם הם מושרים‬  ‫אחסנה ואיסוף בשקים.‬
         ‫במים למשך זמן של 02-8 שעות.‬
‫במשך הזמן הזה "דבק הצמחים" תוסס ונשטף מהפולים.‬   ‫קליית הקפה.‬

                          ‫טחינה ואריזה.‬
                        ‫קציר פירות הקפה.‬

                         ‫שטיפה והפרדה.‬

                        ‫תסיסה במכלי מים.‬

                          ‫ייבוש הקפה.‬

‫אחרי שדבק הצמחים הורד ממכלי ההתססה, הקפה‬    ‫אחסנה ואיסוף בשקים.‬
‫מיובש במשטחים בחוץ ע"י מכונות ייבוש ידניות –‬
         ‫המטרה למנוע התססה לא רצויה.‬
                         ‫קליית הקפה.‬

                         ‫טחינה ואריזה.‬
                          ‫קציר פירות הקפה.‬

                          ‫שטיפה והפרדה.‬

                          ‫תסיסה במכלי מים.‬

                           ‫ייבוש הקפה.‬

‫אחרי שהקפה התייבש הוא מאוחסן לתקופה קצרה ונערם‬  ‫אחסנה ואיסוף בשקים.‬
            ‫בשקים של 06 ק"ג לייצוא.‬
                           ‫קליית הקפה.‬

                           ‫טחינה ואריזה.‬
                          ‫קציר פירות הקפה.‬

                           ‫שטיפה והפרדה.‬

                          ‫תסיסה במכלי מים.‬

                            ‫ייבוש הקפה.‬

 ‫שקי הקפה מועברים במדינות לקלייה. קליית הקפה הוא‬  ‫אחסנה ואיסוף בשקים.‬
‫השלב החשוב ביותר בתהליך התפתחות טעם הקפה והוא‬
        ‫משפיע על הניחוח, החומציות והטעם.‬
                           ‫קליית הקפה.‬

                           ‫טחינה ואריזה.‬
                          ‫קציר פירות הקפה.‬

                           ‫שטיפה והפרדה.‬

                          ‫תסיסה במכלי מים.‬

                            ‫ייבוש הקפה.‬

 ‫אחרי קליית הקפה ניתן להכין סוגים שונים של קפה.‬  ‫אחסנה ואיסוף בשקים.‬
‫חשוב מאוד לטחון את הקפה זמן קצר לפני השימוש בו‬
   ‫מכיוון שקפה מתקלקל מהר מאוד אחרי הטחינה.‬
 ‫טעם הקפה תלוי במידה ניכרת באופן בישולו. המפתח‬    ‫קליית הקפה.‬
 ‫לבישול טוב תלוי בזמן ובטמפרטורה מתאימה. הקפה‬
              ‫נארז באריזות אטומות.‬   ‫טחינה ואריזה.‬
  ‫לחץ‬
 ‫לחידון‬
         ‫חידון הקפה הגדול....‬
‫בחזרה‬
‫למצגת‬    ‫לאיזה שלב בתהליך מתאימה התמונה הבאה?‬
            ‫לחץ על התשובה הנכונה‬
    ‫טחינה ואריזה‬   ‫ייבוש הקפה‬     ‫קליית הקפה‬
         ‫חידון הקפה הגדול....‬
‫בחזרה‬
‫למצגת‬    ‫לאיזה שלב בתהליך מתאימה התמונה הבאה?‬
            ‫לחץ על התשובה הנכונה‬
    ‫טחינה ואריזה‬   ‫ייבוש הקפה‬     ‫קליית הקפה‬

    ‫נסה שוב....‬
       ‫חידון הקפה הגדול....‬
‫בחזרה‬
‫למצגת‬  ‫לאיזה שלב בתהליך מתאימה התמונה הבאה?‬
          ‫לחץ על התשובה הנכונה‬
  ‫טחינה ואריזה‬   ‫ייבוש הקפה‬      ‫קליית הקפה‬

                     ‫נסה שוב....‬
         ‫ייבוש הקפה.‬
    ‫אחרי שדבק הצמחים הורד ממכלי ההתססה, הקפה‬
    ‫מיובש במשטחים בחוץ ע"י מכונות ייבוש ידניות –‬
             ‫המטרה למנוע התססה לא רצויה.‬

‫לשאלה‬
‫הבאה‬
      ‫חידון הקפה הגדול....‬
‫בחזרה‬
‫למצגת‬  ‫לאיזה תמונה בתהליך מתאים הפירוט הבא?‬
           ‫לחץ על התמונה המתאימה‬

         ‫בשלב הראשון נשטפים פולי הקפה במים ומועברים‬
      ‫למיכלי מים להפרדה ראשונית. פולי הקפה הטובים ביותר‬
      ‫צפופים וישקעו במים ואלו שבשלים יתר על המידה יצופו‬
                       ‫ויופרדו מהשאר.‬
       ‫חידון הקפה הגדול....‬
‫בחזרה‬
‫למצגת‬  ‫לאיזה תמונה בתהליך מתאים הפירוט הבא?‬
            ‫לחץ על התמונה המתאימה‬

         ‫בשלב הראשון נשטפים פולי הקפה במים ומועברים‬
      ‫למיכלי מים להפרדה ראשונית. פולי הקפה הטובים ביותר‬
      ‫צפופים וישקעו במים ואלו שבשלים יתר על המידה יצופו‬
                        ‫ויופרדו מהשאר.‬
 ‫נסה שנית....‬
      ‫חידון הקפה הגדול....‬
‫בחזרה‬
‫למצגת‬  ‫לאיזה תמונה בתהליך מתאים הפירוט הבא?‬
           ‫לחץ על התמונה המתאימה‬

         ‫בשלב הראשון נשטפים פולי הקפה במים ומועברים‬
      ‫למיכלי מים להפרדה ראשונית. פולי הקפה הטובים ביותר‬
      ‫צפופים וישקעו במים ואלו שבשלים יתר על המידה יצופו‬
                       ‫ויופרדו מהשאר.‬
               ‫נסה שנית....‬
          ‫שטיפה והפרדה‬
       ‫בשלב הראשון נשטפים פולי הקפה במים ומועברים‬
    ‫למיכלי מים להפרדה ראשונית. פולי הקפה הטובים ביותר‬
    ‫צפופים וישקעו במים ואלו שבשלים יתר על המידה יצופו‬
                      ‫ויופרדו מהשאר.‬
‫לשאלה‬
‫הבאה‬
       ‫חידון הקפה הגדול....‬
‫בחזרה‬  ‫איזה מבין הפעולות הבאות לא שייך לתהליך הפקת הקפה?‬
‫למצגת‬
            ‫לחץ על התשובה המתאימה‬
 ‫אחסנה‬       ‫ייבוש‬      ‫קלייה‬      ‫שטיפה‬
      ‫ריסוס‬      ‫טחינה‬       ‫קציר‬
       ‫חידון הקפה הגדול....‬
‫בחזרה‬  ‫איזה מבין הפעולות הבאות לא שייך לתהליך הפקת הקפה?‬
‫למצגת‬
            ‫לחץ על התשובה המתאימה‬
 ‫אחסנה‬       ‫ייבוש‬      ‫קלייה‬      ‫שטיפה‬
                           ‫נסה שוב‬      ‫ריסוס‬      ‫טחינה‬       ‫קציר‬
       ‫חידון הקפה הגדול....‬
‫בחזרה‬  ‫איזה מבין הפעולות הבאות לא שייך לתהליך הפקת הקפה?‬
‫למצגת‬
            ‫לחץ על התשובה המתאימה‬
 ‫אחסנה‬       ‫ייבוש‬      ‫קלייה‬      ‫שטיפה‬

                   ‫נסה שוב‬      ‫ריסוס‬      ‫טחינה‬       ‫קציר‬
       ‫חידון הקפה הגדול....‬
‫בחזרה‬  ‫איזה מבין הפעולות הבאות לא שייך לתהליך הפקת הקפה?‬
‫למצגת‬
            ‫לחץ על התשובה המתאימה‬
 ‫אחסנה‬       ‫ייבוש‬      ‫קלייה‬      ‫שטיפה‬

          ‫נסה שוב‬      ‫ריסוס‬       ‫טחינה‬      ‫קציר‬
        ‫חידון הקפה הגדול....‬
‫בחזרה‬  ‫איזה מבין הפעולות הבאות לא שייך לתהליך הפקת הקפה?‬
‫למצגת‬
            ‫לחץ על התשובה המתאימה‬
 ‫אחסנה‬       ‫ייבוש‬      ‫קלייה‬      ‫שטיפה‬

  ‫נסה שוב‬       ‫ריסוס‬      ‫טחינה‬       ‫קציר‬
       ‫חידון הקפה הגדול....‬
‫בחזרה‬  ‫איזה מבין הפעולות הבאות לא שייך לתהליך הפקת הקפה?‬
‫למצגת‬
            ‫לחץ על התשובה המתאימה‬
 ‫אחסנה‬       ‫ייבוש‬      ‫קלייה‬       ‫שטיפה‬
      ‫ריסוס‬      ‫טחינה‬       ‫קציר‬

                        ‫נסה שוב‬
       ‫חידון הקפה הגדול....‬
‫בחזרה‬  ‫איזה מבין הפעולות הבאות לא שייך לתהליך הפקת הקפה?‬
‫למצגת‬
            ‫לחץ על התשובה המתאימה‬
 ‫אחסנה‬       ‫ייבוש‬       ‫קלייה‬     ‫שטיפה‬
      ‫ריסוס‬      ‫טחינה‬       ‫קציר‬
               ‫נסה שוב‬
   ‫אכן ריסוס לא שייך לתהליך הפקת הקפה‬
 ‫חזרה‬
‫למשימה‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:9/29/2012
language:Unknown
pages:24