Stockholm, 3 februari 2005 by 3dMq16

VIEWS: 25 PAGES: 25

									                              Handläggare       Dnr/Beteckning
                              Peter Ekman       081119:110157
                              Tfn dir         Fax dir
                              08 7592154        08 7390508
                              Ert datum        Er beteckning
                              2008-11-14        FO 60 A 2008:77696
Bilaga 1 till Bilprovningens synpunkter på remiss angående nya och
ändrade föreskrifter om bilar och släpvagnar
Förslag till Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:x) om bilar och släpvagnar som dras av bilar;


I 2 kapitel 2 § ska beteckningen V införas och definieras, om den ska användas.

Bilaga 1

Generellt
Inkonsekvens
Uttrycket ”gäller dessutom” används i vissa fall och
”får tillämpas” i andra fall.
Exempel:
32. Siktfält framåt                 S1 Fordon av kategori M1 med en totalvikt som
G(2) För campingbil, ambulans och likbil gäller   överstiger 2500kg som utgår från ett grundfordon
dessutom S1.                     av kategori N får uppfylla kraven som gäller för
                           kategori N (baserat på högsta tekniskt tillåtna vikt).
14. Sammanstötningsskydd för styrmekanismen     S1 Fordon av kategori M1 med en totalvikt som
G(2) För campingbil, ambulans och likbil får S1   överstiger 2500kg som utgår från ett grundfordon
tillämpas.                      av kategori N får uppfylla kraven som gäller för
                           kategori N (baserat på högsta tekniskt tillåtna vikt).
Föreskriftstext                   Remissynpunkt
1. Ljudnivå
S1 Ändring av avgassystemets längd upp till 2    Ett ”är tillåten” för mycket
meter efter den sista ljuddämparen är tillåten är
tillåten utan ytterligare provning

S3 Provet ska endast utföras med det          I detta fall säger man kan provas enligt. Vilka
färdigbyggda/etappvis färdigbyggda fordonet.      alternativ kan finnas?
Fordonet kan provas i enlighet med direktiv
70/157/EEG, senast ändrat genom direktiv
1999/101/EG. Följande gränsvärden gäller för
punkt 5.2.2.1 i bilaga I till direktiv 70/157/EEG:
1. 81 dB(A) för fordon med en motoreffekt som är
lägre än 75 kW,
2. 83 dB(A) för fordon med en motoreffekt som är
högre än 75 kW, men lägre än 150 kW,
3. 84 dB(A) för fordon med en motoreffekt som är
150 kW eller mer.
U1. Prov får genomföras trots att provbanans      Vem får bedöma ytbeläggningens
 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00      AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24      Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se      Styrelsens säte: Stockholm
                                                   2 (25)
ytbeläggning inte uppfyller kraven i Bilaga 8, ECE-   absorptionsegenskaper?. Bilprovningen saknar idag
reglemente 51. Ytbeläggningen får dock inte       kompetens att göra den bedömningen.
medföra att mer ljud absorberas av beläggningen än
vad en ytbeläggning som uppfyller kraven i Bilaga
8, ECE-reglemente 51 gör.
9. Bromsutrustning
Ersättningsbromsbelägg till monteras på fordon ska   I föreskriftstexten under G (se till vänster) bör ordet
uppfylla alternativ E1,                 ”till” ändras till ”som”
E2 eller vara fordonstillverkarens           Dvs:
originalutrustning.                   Ersättningsbromsbelägg som monteras på fordon
                            ska uppfylla alternativ E1,
                            E2 eller vara fordonstillverkarens
                            originalutrustning.

fordonstillverkarens originalutrustning.        På vilket sätt ska detta visas och vad innebär det.
11. Föroreningar från dieselmotorer
                            En punkt K2 bör läggas till då ECE-reglemente 24
                            saknas i förordningen.
Trots kraven i förordning förordning (2001:1085)    I föreskriftstexten under G (se till vänster) bör ett
om motorfordons avgasrening får S1 tillämpas för    av orden ”förordning” tas bort
campingbil, ambulans och likbil.

Fordon ska uppfylla för fordonsmodellen relevanta    Om federala bestämmelser accepteras bör även
avgaskrav enligt amerikanska federala          andra likvärdiga kravsystem accepteras.
bestämmelser.                      Exempelvis:
                               USA, Kalifornienkrav
                               Japanska krav
                               Kinesiska krav (nationella och regionala)
12. Inredningsdetaljer
K1 Uppfylla kraven enligt 74/60/EEG 090429-       Betyder detta att direktivet kan tillämpas i sin
ändrat genom 2000/4/EG 090429-             ursprungliga lydelse även efter 090429?
13. Stöldskydd
K1 Typgodkänt 74/61/EEG                 Enligt saknas i texten.
ändrat genom                      dvs
                            K1 Typgodkänt enligt 74/61/EEG ändrat genom
15.Sätens hållfasthet
Fordon av kategori M2 av klass II, III och B ska    Förslag att i stället för att hänvisa till kraven för
beträffande säten, sätesfastsättning          kategori M1 skriva K1, K2, K4 eller K2 och
och huvudstöd för passagerare uppfylla alternativ    komplettera med ett dock.
K4, K5 eller de
krav som gäller för fordon av kategori M1.       Förslag
Förarsäte ska uppfylla kraven i             Fordon av kategori M2 av klass II, III och B ska
alternativ K3 eller K6.                 beträffande säten, sätesfastsättning
                            och huvudstöd för passagerare uppfylla alternativ
                            K1, K2, K4 eller K5. Förarsäte ska dock uppfylla
                            kraven i alternativ K3 eller K6.
 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00     AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24     Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se     Styrelsens säte: Stockholm
                                                   3 (25)
                            För bepansrade fordon ändra från är till än
                            (andra än kategori M1)
19. Förankring av bilbälten
S6                           S6 saknas i föreskriften.
20. Belysnings- och ljussignalanordningarnas
installation
U3 Buss får ha avstigningsbelysning…….         U3 finns i 2 upplagor vilka inte kan anses ha något
U3 Fordon som på grund av sin användning….       samband med varandra. Föreslås att numreras om
                            till U7 och därmed hamna sist i undantagslistan.

                            U7 Fordon som på grund av sin användning förses
                            med utrustning som döljer halvljusstrålkastarna får
                            vara utrustat med fyra halvljusstrålkastare. Detta
                            under förutsättning att strålkastarna är anslutna så
                            att båda paren inte kan lysa samtidigt.
U4 Bil som används i taxitrafik får trots kraven i 3  Parentes saknas.
kap. 76 § trafikförordningen (1998:1276 ha lykta    U4 Bil som används i taxitrafik får trots kraven i 3
som visar grönt ljus framåt (avsedd att markera att   kap. 76 § trafikförordningen (1998:1276) ha lykta
taxin är ledig)                     som visar grönt ljus framåt (avsedd att markera att
                            taxin är ledig)
A1                           Kommer det som sägs i andra stycket A1 att
Skyltar typgodkända och installerade enligt ECE-    införlivas i kontrollbesiktningsföreskriften?
reglemente 70

Skyltar behövs dock inte på fordon som är
utrustade med reflexmärkningar (kontur- och
linjemärkning) på tunga och långa fordon enligt K1
eller K2.
24. Bakre skyltlyktor
K2 Typgodkänd enligt ECE-reglemente           Här saknas reglementet. Borde vara ECE-
                            reglemente 4 ?
26. Främre dimljus
K2 Typgodkänd enligt ECE-reglemente 19         Här avviker man från principen i övriga fall att
02                           ange ordet ändringsserie
eller senare ändringar.                 K2 Typgodkänd enligt ECE-reglemente 19
090429                         ”ändringsserie 02”
                            eller senare ändringar.
                            090429
31. Bilbälten och fasthållningsanordningar
S2 Fordon av kategori M1 med en totalvikt som      Stavfel. All ska vara alla
överstiger 2500kg, M2 och M3              dvs
som utgår från ett grundfordon av kategori N får    Dock är minsta kravet höftbälten på alla platser i
uppfylla kraven som gäller               baksätet
för kategori N (baserat på högsta tekniskt tillåtna
vikt). Dock är minsta kravet
höftbälten på all platser i baksätet.
 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00    AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24    Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se     Styrelsens säte: Stockholm
                                                   4 (25)
S3 Undantag medges, om fordonets särskilda       Stavfel. för ska vara gör
användning för det omöjligt att följa kraven helt.   dvs
                            Undantag medges, om fordonets särskilda
                            användning gör det omöjligt att följa kraven helt.
33. Märkning av manöverorgan
G(1) Fordon ska beträffande siktfält framåt       Detta grundkrav är felskrivet. Siktfält har inget med
uppfylla alternativ K1 eller K2.            manöverorgan att göra.
37. Hjulskydd
Personbil (M1), buss (M2, M3), lastbil med en      Direktivet gäller bara M1
totalvikt av högst 7500 kg N1, N2 med en totalvikt
av högst 7500 kg) och släpvagn av kategori O1 och
O2
39. Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning
S1 Någon ny mätning av som rör CO2-utsläpp       Förslag till skrivning
behöver inte göras om det inte behöver göras några   S1 Om inget krav på nya provningar av
nya provningar av avgasutsläpp enligt punkt 2 , S5.   avgasutsläpp följer av punkt 2 S5, behöver någon
                            ny mätning rörande CO2-utsläpp inte göras.
41. Gasformiga föroreningar från dieselmotorer
K1 Fordon ska uppfylla för fordonsmodellen       Om federala bestämmelser accepteras bör även
relevanta avgaskrav enligt amerikanska federala     andra likvärdiga kravsystem accepteras.
bestämmelser.                      Exempelvis:
I de fall där uppgift av absorptionskoefficient för     USA, Kalifornienkrav
röktäthet i avgaserna vid fri acceleration för        Japanska krav
fordonet saknas ska funktionsgränsvärdet vara 1,5      Kinesiska krav (nationella och regionala)
m-1.
43. Stänkskyddsanordningar
Lastbil med en totalvikt som överstiger 7500 kg     Alternativ skrivning
(N2 med en totalvikt som överstiger 7500 kg, N3),    Lastbil med en totalvikt som överstiger 7500 kg (N2
släpvagn av kategori O3 och O4             med en totalvikt som överstiger 7500 kg och N3),
                            släpvagn av kategori O3 och O4
46. Däck
G(2) Vid utbyte av däck ska kraven i K1 eller K2-    Alternativ skrivning:
K5 vara uppfyllda. Vid utbyte ska däck enligt E     Vid utbyte av däck ska kraven i K1 eller K2-K5
användas.                        vara uppfyllda och däck enligt E användas.
K2(2) Fordon av kategori M2, M3, N2, N3, O3, O4     Felstavning: ”högra” borde vara ”högre”:
ska ha däck som minst är dimensionerade för den     dvs
axelbelastning de har att uppbära då fordonet är    K2(2) Fordon av kategori M2, M3, N2, N3, O3, O4
lastat till totalvikt eller, ifråga om fordon med    ska ha däck som minst är dimensionerade för den
flytande N-värde , den axelbelastning som        axelbelastning de har att uppbära då fordonet är
fordonstillverkaren garanterat. Däcken behöver     lastat till totalvikt eller, ifråga om fordon med
dock inte vara dimensionerade för högra axel-      flytande N-värde, den axelbelastning som
/boggibelastning än den som fordonet får framföras   fordonstillverkaren garanterat. Däcken behöver
med.                          dock inte vara dimensionerade för högre axel-
                            /boggibelastning än den som fordonet får framföras
                            med.
K3(2) Fordon av kategori M2, M3, N2, N3, O ska     Förslag till skrivning
 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00    AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24    Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se     Styrelsens säte: Stockholm
                                                  5 (25)
ha däck som minst är dimensionerade för den       Fordon av kategori M2, M3, N2, N3, O ska ha däck
högsta hastighet som fordonet får framföras med,    som minst är dimensionerade för den högsta
dock inte högre än fordonets maximala hastighet.    hastighet som fordonet får framföras med, Däcken
                            behöver dock inte vara dimensionerade för högre
                            hastighet än fordonets maximala hastighet.
K5 Däck och fälg (hjul) ska ha fritt utrymme vid    Vad gäller för släpfordon med styrbara axlar/hjul?
fjädringsrörelser och täckas av fordonets
ursprungliga stänkskydd.
För fordon av kategori M och N gäller dessutom att
däck och fälg (hjul) ska ha fri rörlighet i hjulhuset
vid fulla manöverrörelser.

48. Mått och vikter
K1                          Fel direktiv, ska vara 97/27 inkl ändringar
K2                          K2 finns med i tabellverket men innehåller ingen
                           information. Det finns heller ingen hänvisning till
                           K2.
U2 Fordon av kategori N och O behöver inte      Text bör förtydligas:
uppfylla kraven på manövrerbarhet. Påhängsvagn    Man blandar filbredd och körfält.
ska dock klara av att göra en 90º sväng i ett gathörn Man beskriver inte heller hur vägarna korsar
som består av två korsande vägar där båda vägarnas varandra. Min åsikt är att man istället borde ha en
filbredder inte överstiger 8,5 m, utan att någon del bild med som visar provningsförfarandet. Kan vi
av fordonet går utanför detta körfält. Påhängsvagn  ställa krav på att dragfordon är lämpligt för
ska vid                        påhängsvagnen viktmässigt?
provet vara tillkopplad till ett dragfordon
50. Kopplingsanordningar
G(2) Dragande fordon av kategori M2 med en      O3 upprepas två gånger. Borde vara O3, O4
totalvikt som överstiger 3500 kg, M3, N2, N3, O3, Alternativ text för att tydliggöra skillnader:
O3 som är utrustat med kopplingsanordning, med    Dragande motorfordon av kategori M2 med en
undantag av icke automatisk dragstångskoppling    totalvikt som överstiger 3500 kg, M3, N2, N3 samt
(klass T), ska uppfylla alternativ K1 eller K2.    dragande släpfordon av kategori O3 och O4 som är
Undantaget i U2 får tillämpas. Dolly som är      utrustat med kopplingsanordning, med undantag av
utrustad med vändskivekoppling (klass G)       icke automatisk dragstångskoppling (klass T), ska
monterad i kombination med kulvändkrans ska      uppfylla alternativ K1 eller K2. Undantaget i U2 får
dessutom uppfylla kraven i K3.            tillämpas. Dolly som är utrustad med
                           vändskivekoppling (klass G) monterad i
                           kombination med kulvändkrans ska dessutom
                           uppfylla kraven i K3.
G(4) Fordon inrättat huvudsakligen för transport av Denna skrivning innebär att en
andra fordon, som är utrustat med icke automatisk   kombinationsbeiktning ska utföras se K5 andra
dragstångskoppling (klass T), ska uppfylla kraven i stycket nedan.
K5. Fordon av kategori O3 och O4 ska dessutom
uppfylla kraven i K4.
K1 och K2                       Typgodkännande innehållande kopplingsanordning
                           och installation
K5(2) Dragfordon och släpvagn i            Denna skrivning genererar frågan på vilket sätt
 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00    AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24    Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se    Styrelsens säte: Stockholm
                                                  6 (25)
fordonskombinationen ska godkännas tillsammans.    kombinationen ska godkännas tillsammans.
I registreringsbeviset ska under övriga uppgifter
anges ”Får endast sammankopplas med
(dragfordonets/släpvagnens registreringsnummer)”
U2                           Bör få tillämpas även för M1 och N1, vilket står i
                            direktiv 92/21
U3                           Ska bort, ingen hänvisning till denna. Nu hänvisas
                            till K4
57. Främre underkörningsskydd
K3 Fordon typgodkänt enligt ECE-reglemente 93     K3 borde troligtvis vara K2 eftersom K3 inte
ändringsserie 00                    nämns i föreskriftstexten under G
eller senare ändringar.
090429-
U1 Fordon som uteslutande används av statlig      U1 borde inte vara med eftersom detta nämns redan
brandkår eller kommunal brandstyrka          i grundkraven och ingen hänvisning till U1 finns.
vid räddningstjänst undantas kravet på främre
underkörningsskydd.
58. Fotgängarskydd
Personbil (M1) med en totalvikt av högst 2500 kg    Alternativ skrivning:
och lastbil (N1) som bygger på personbil med en    Lägg till ett och alternativt lägg texten ”som bygger
totalvikt av högst 2500 kg               på personbil” som en bisats.

                            Personbil (M1) med en totalvikt av högst 2500 kg
                            och lastbil (N1) som bygger på personbil och med
                            en totalvikt av högst 2500 kg.

                            Personbil (M1) med en totalvikt av högst 2500 kg
                            och lastbil (N1), som bygger på personbil, med en
                            totalvikt av högst 2500 kg.
59. Återanvändning, materialåtervinning och
återvinning

G Fordon får beträffande återanvändning,        Får bör ändras till ska.
materialåtervinning och återvinning uppfylla
kraven enligt K1.
 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00    AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24    Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se     Styrelsens säte: Stockholm
                                                   7 (25)
Bilaga 2

Kommentarer och förslag till bilaga II om amatörbyggda fordon

Rätt kravnivå
Förslaget på bilaga 2 som ligger i remissen har mycket spridd kravnivå, ibland under krav för
kontrollbesiktning och ibland över nivån för enskilt godkännande.

Föreslår att man borde hitta en rimlig nivå genom hela föreskriften.
Kravnivån bör ligga ovanför nivån för kontrollbesiktning och ombyggt fordon men under nivån
för typgodkända fordon tillverkade i små serier och enskilt godkännande enligt bilaga 1.

Vilket Direktiv
Av inledningen till bilaga 2 framgår att man med ”väsentliga krav ” avser tekniska krav och ej
administrativa krav.
I förslaget har en mängd ändringsdirektiv som ej innehåller tekniska krav tagits med som
alternativ.

Föreslår att man bara tar med det senaste ändringsdirektivet, där en förändring av ett tekniskt
krav finns och, som är rimlig att uppfylla.

Visa att väsentliga krav…
Blir svårt med nuvarande förslag att verifiera att krav är uppfyllda.

Föreslår att tillverkare får två alternativ:
Alt 1:     om egentillverkade eller ej godkända serietillverkade komponenter används skall
        tester enligt direktiv med dess metoder och krav utföras och testrapporter krävas.

Alt 2:     Om det kan visas att redan godkända komponenter tillsammans med väsentlig
        kringutrustning, som uppfyller ett ändringsdirektiv som är godtagbart, används
        skall det vara tillräckligt.

Donatorbil
Tanken med alternativ 2 ovan är att man skulle använda sig av komponenter, system,
underenheter eller typgodkända eftermarknadsprodukter från eller till en ”donatorbil”.
Denna bil skall vara tagen i bruk utan undantag efter ett visst datum. Dessa komponenter kan
vara t.ex. motor med tändsystem och avgasrening, avgassystem, rattstång med tändningslås,
bromsystem etc.

Provning
Föreslår att provningar som ligger till grund för att verifiera hållfastheten, hos vissa väsentliga
komponenter som är av egen tillverkning eller serietillverkade men ej provade skall krävas in av
SFRO efter deras regelverk.

Förslag på kravnivåer
Nedan följer förslag på krav som ändrats enligt ovan nämnda principer:

BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00      AB Svensk Bilprovning
Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24      Org.nr. 556089-5814
Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se      Styrelsens säte: Stockholm
                                                   8 (25)
Remiss
 1. Ljudnivå
 Personbil och lastbil (M1, N1)
 G Fordon ska beträffande ljudnivå uppfylla alternativ K1, K2 eller K3.
    Vid provning enligt K1 skall kraven i V1 och undantagen i U1 tillämpas.
    Kraven i K2 anses vara uppfyllda om avgassystem och motor kommer från samma
    biltyp.
    Kraven i K3 anses vara uppfyllda om komponenter är avsedda för bil med samma
    eller högre totalvikt, motoreffekt och cylindervolym.
    U2 Får tillämpas för K2 och K3
 K1 Tillverkaren ska visa    70/157/EEG        090429-
    att
    de väsentliga kraven i
    särdirektivet har
    iakttagits
 K2 Komponenter från      ECE-reglemente 51
    Typgodkänt
    Fordon enligt.
 K3 Typgodkända         ECE-reglemente 59
    komponenter
    Enligt.
 V1 Ljuddämpare till bil skall uppfylla kraven i bilagan p.2.1 och 2.4-2.4.3
 U1 Provning ska ske enligt direktivets bilaga 1-1.4.1.4.3. med gränsvärdet 84 db(A).
 U2 Avgassystemets dragning och upphängning får anpassas till fordonet.
Komm: Enligt förslaget får tillverkare möjlighet att välja mellan tre nivåer, anänder man
samma avgassystem som motorn hade tidigare eller bygger ihop ett system som finns som
eftermarknadssystem slipper man provning. Ljudnivån kan påverkas av dragningen men det
finns ändå marginal upp till ljudnivån 84 db.

Vill tillverkaren bygga ett helt eget system kan han göra det men då skall bullerprov utföras.
Dessutom skall ej fusk eller tillfälliga lösningar ej accepteras därav kravet i V1, dvs. krav på
värmetåligt material samt inget i vägen för gaserna.

 2. Avgaser
 Personbil och lastbil (M1, N1)
 G Fordon ska beträffande avgaser uppfylla K1.
   Kravet i K1 anses uppfyllt om motor kommer från bil som uppfyllt kravet
   91/441/EEG, Kraven i V1 och provning enligt P skall tillämpas.
   Om annan motor används skall kraven i V2 och provning enligt P utföras.
   Bil konverterad till etanoldrift kan tillämpa undantag enligt U och provning enligt P
   skall utföras.
 K1 Tillverkaren ska visa    70/220/EEG
   att
   de väsentliga kraven i
   särdirektivet har
   iakttagits
 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00    AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24    Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se     Styrelsens säte: Stockholm
                                                 9 (25)
   Ändrat genom        91/441/EEG       090429-

 V1 Motor och dess kringutrustning såsom avgasrening, bränslesystem och tändning
  skall komma från fordon som uppfyllt krav enligt 91/441/EEG och tagits i bruk utan
  undantag efter 19930101
 V2 För annan motor än vad som nämns i V1 skall godtagbar provrapport från typ1 prov
  enligt bilaga 2 i 70/220/EEG lämnas.
 U motor som konverterats till etanoldrift skall ha en typgodkänd konverteringssats
  alternativt uppfylla kraven i VVFS 2003:22 5 kap. 20-24§
 P Prov skall utföras enligt metod för kontrollbesiktning med nivå för lätt lastfordon
  enligt p1.1 och 1.2 i bilaga 3 i 2001:1085 förordningen om motorfordons
  avgasrening.

Anm: För att uppfylla det föreslagna kravet i bilaga 1 p 5.3.2.2 med gränsvärdet 3.5% i co
behövs ej avgasrening. Kravet i bilaga 4 är svårt att uppfylla.

Komm: Samma som ovan, tillverkaren ges möjlighet att använda komplett motor med
kringutrustning och avgasrening och då anses kraven uppfyllda, prov enligt bilaga 3 skall
ändå göras men med snällare nivån för lätt lastfordon eftersom man skulle tillåta
amatörbyggda lätta lastbilar. Observera att kravet vid co för förhöjd tomgång och lambda:
0.3% och 1.00 +/- 0,03 fortfarande finns och blir svårt att klara utan fungerande
avgasrening.

 3. Bränslesystem
 Personbil och lastbil (M1, N1)
 G Fordon som drivs av flytande bränsle ska beträffande bränslesystem uppfylla
    alternativ K1.
    Bränsletank av egen tillverkning eller annan ej provad tank skall uppfylla kraven i
    V1 och V2.
    Bränsletank av plåt eller plast som godkänts enligt ECE R34 är godtagbar om
    kraven i V2 är uppfyllda.
    Fordon försedda med plasttank kan tillämpa undantag enligt U.
 K1 Tillverkaren ska visa    70/221/EEG        090429-
    att
    de väsentliga kraven i
    särdirektivet har
    iakttagits
 V1 Bränsletank skall uppfylla kraven i bilagan p1.1
 V2 Montering av bränsletank skall uppfylla krav enligt bilaga p1.2
 U Plasttankar ska uppfylla FIA-normer eller SFI spec.28.1, alternativt uppfylla
    kraven i Annex 5 i reglemente 34.
Anm. Kravet på påfyllningsöppning finns ej i direktivet.
Komm: Här ges möjlighet att använda tankar från andra godkända fordon och då bara
behöva uppfylla kravet V2 som innebär att tanken skall vara monterad så att man minskar
risk för läckage. Tillverkaren kan ändå välja att göra en helt egen tank men då skall den
provas enligt p1.1 dvs. enklare provtryckning.
 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00   AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24   Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se    Styrelsens säte: Stockholm
                                                10 (25)
 4. Utrymme för bakre registreringsskylt
 Personbil och lastbil (M1, N1)
 G Fordon ska beträffande utrymme för bakre registreringsskylt uppfylla alternativ
 K1 Tillverkaren ska visa   70/222/EEG     090429-
   att
   de väsentliga kraven i
   särdirektivet har
   iakttagits

 V  Bil ska uppfylla kraven enligt bilagans avsnitt 1 och 2.

 5. Styrkrafter
 Personbil och lastbil (M1, N1)
 G Fordon ska beträffande styrinrättning uppfylla K1.
 K1 Tillverkaren ska visa   70/311/EEG
    att
    de väsentliga kraven i
    särdirektivet har
    iakttagits
    Ändrat genom      1999/7/EG        090429-
 V Styrinrättning skall uppfylla krav i p 5.2.3-5.2.6.2 i bilaga 1
Komm: Föreslår att provningar som ligger till grund för att verifiera hållfastheten, hos
vissa väsentliga komponenter som är av egen tillverkning eller andra ej provade skall
krävas in av SFRO efter deras regelverk.

 6. Dörrlås och dörrgångjärn
 Personbil och lastbil (M1, N1)
 G Fordon ska beträffande dörrar uppfylla K1.
 K1 Tillverkaren ska visa    70/387/EEG        090429-
   att
   de väsentliga kraven i
   särdirektivet har
   iakttagits
 V1 Bil ska uppfylla kraven enligt bilaga 1 med undantag av 2.1.
 V2 Kraven i bilaga 2 p1.2 skall vara uppfylld även för lastbil
 U Dörrar med gångjärn fästade i dörrens bakkant i färdriktningen kan tillåtas.
   Extra stor vikt läggs vid att låsanordningen har säker funktion som eliminerar risken
   för oavsiktlig öppning.
Komm: Dörrlås har krav på dubbla låslägen därav V2, detta krav finns på
kontrollbesiktning.

 7. Ljudsignalanordningar
 Personbil och lastbil (M1, N1)
 G Fordon ska beträffande ljudsignalanordningar uppfylla K1.
   Bil skall ha typgodkänd signalanordning installerad så att ljudnivån inte påtagligt
 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00    AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24    Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se     Styrelsens säte: Stockholm
                                                11 (25)
   försämras
   Annan signalanordning skall uppfylla kravet i V1 samt provas enligt P

 K1 Typgodkänd         70/388/EEG       EEG 090429-
    ljudsignalanordning
    enligt
 V1 Annan signalanordning skall avge jämn dåv ton och uppfylla kraven i bilaga 1 p 2-
    2.1.4
 P   Högsta ljudtrycksnivån skall vara lägst 93 db(A) vid en punkt 7 meter från fordonet.
Komm: Här ges möjlighet att använda en godkänd signalanordning eller en annan men då
skall enklare prov klaras.

 8. Anordningar för indirekt sikt
 Personbil och lastbil (M1, N1)
 G Fordon ska beträffande anordningar för indirekt sikt uppfylla K1
 K1 Tillverkaren ska visa   2003/97/EG
   att
   de väsentliga kraven i
   särdirektivet har
   iakttagits
 V1 Installationskraven i bilaga 3 p 1.1- 2.1.1 skall vara uppfyllda
 P  Siktkraven enligt bilaga 3 p 5.1, 5.3.1 och 5.3.2 skall vara uppfyllda

 9. Bromsutrustning
 Personbil och lastbil (M1, N1)
 Bil skall uppfylla kraven i K1.
 Kraven i K1 anses uppfyllda om komplett bromsystem tas från fordon som uppfyllt
 kravet 91/422/EEG eller tagits i bruk efter 1994 01 01, undantag enligt U får tillämpas.
 Om fordon utrustats med andra komponenter skall kraven i V1och V2 uppfyllas.
 G Fordon ska beträffande bromsutrustning uppfylla K1 och K2.
 K1 Tillverkaren ska visa    71/320/EEG        -
    att
    de väsentliga kraven i
    särdirektivet har
    iakttagits
    Ändrat genom       98/12/EEG        090429-
 V1 Bil skall uppfylla kraven i bilaga 1 P2-2.1.2.3 och 2.2.1.12.1
 V2 Bil skall uppfylla kraven i bilaga 2 beträffande typ0 och typ1 prov samt kraven i p
  2.1.3-2.1.3.5 beträffande parkeringsbroms
 V3 Kravet i bilaga 1 p 2.1.1.3 anses uppfyllt om typgodkända ersättningsbromsbelägg
  används
 U Bromskomponenternas placering, bromsslangarnas och Bromsrörens längd får
  anpassas till fordonet BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00    AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24    Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se     Styrelsens säte: Stockholm
                                              12 (25)
10. Radiostörning (EMC)
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Bil skall uppfylla kraven i K1, K2 alt K3.
   Om motor med väsentlig kringutrustning tas från bil tagen i bruk efter 19960117
   anses kraven i K1 vara uppfyllda

   Om Tändsystemet och väsentliga delar av elsystem består av typgodkända
   elektriska/elektroniska underenheter skall kraven i K2 eller K1 vara uppfyllda.

   Om andra komponenter används skall kraven i K1 med nivå enligt V1 vara
   uppfyllda.
K1  Tillverkaren ska visa  72/245/EEG        -
   att
   de väsentliga kraven i
   särdirektivet har
   iakttagits
   Ändrat genom       95/54/EEG         090429-
K2  Typgodkänd enligt    72/245/EEG        -
   Ändrat genom       2004/104/EEG       090429-
K3  Typgodkänd enligt    ECE-reglemente 10     -
   Ändrat genom       Ändringsserie 02     090429-
V1  Bil skall uppfylla kraven i bilaga 1 samt bilaga 4-10.

11. Föroreningar från dieselmotorer
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska uppfylla kraven i K1.
K1 K1 Tillverkaren ska     72/306/EEG        090429-
   visa att
   de väsentliga kraven i
   särdirektivet har
   iakttagits
V K2 För bil som är utrustad med köldstartanordning ska köldstartanordningen ska
   vara så beskaffad att den inte kan förbli i, kvarhållas i eller sättas i funktion
   sedan motorn startat. Med köldstartanordning avses anordning på
   insprutningspumpen
   med vilken den insprutade bränslemängden tillfälligt kan ökas
   för att underlätta start av motorn.
P  Röktäthet i avgaserna vid fri acceleration ska uppfylla kraven i bilaga 3
   punkt 2.1 till förordningen om motorfordons avgasrening

12. Inredningsdetaljer
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska beträffande inredningsdetaljer uppfylla K1
K1 Tillverkaren ska visa     74/60/EEG
  att

 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00   AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24   Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se    Styrelsens säte: Stockholm
                                               13 (25)
   de väsentliga kraven i
   särdirektivet har
   iakttagits
   Ändrat genom       2000/4/EG         090429-
V  De ytor som finns inom huvudets islagsområde skall uppfylla krav i bilaga 1 p 5 -
   5.1.6
P  En enklare metod för att fastställa huvudets islagsområde får göras enligt bilaga 2 p
   1 utan provdocka

13. Stöldskydd
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska beträffande stöldskydd uppfylla K1.
K1 Tillverkaren ska visa   74/61/EEG
   att
   de väsentliga kraven i
   särdirektivet har
   iakttagits
   Ändrat genom       95/56/EG      090429-
V  Bil skall uppfylla kraven i bilaga 4 p 3.4-4.3.5
U

13. Stöldskydd
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska beträffande stöldskydd uppfylla K1.

  Alternativt kan rattaxel med rattlås tas från bil som uppfyllt kravet.
K1 Tillverkaren ska visa   74/61/EEG         -
  att
  de väsentliga kraven i 95/56/EG           090429-
  särdirektivet har     2006/96/EG        2006/96/EG
  iakttagits
  Ändrat genom
V Stöldskydd ska finnas och utgöras av låsanordning som verkar på styrning,
  växlingsanordning eller transmission eller som förhindrar start av
  motor.
U Bil ska uppfylla kraven enligt Bilaga 4, med följande undantag.
  - 2.2 Skyddsanordning, system för att förhindra att motorn startas behöver ej
  kombineras med system för att låsa styrinrättning, transmission eller växelspak.

14. Sammanstötningsskydd för styrmekanismen
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska beträffande sammanstötningsskydd för styrmekanismen uppfylla
   K1.

   Fordon ska ha rattaxel av typ som kollapsar vid kollision.

 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00   AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24   Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se    Styrelsens säte: Stockholm
                                                14 (25)
   Om rattaxel tas från fordon som uppfyllt kravet anses kravet uppfyllt.

   Rattaxel behöver dock inte vara av typ som kollapsar om den är anordnad på sådant
   sätt att risken för personskada vid trafikolycka bedöms vara liten.

  Fordon skall ha ratt som är så
  beskaffad att den inte onödigtvis ger upphov till personskada vid trafikolycka.
K1 Tillverkaren ska visa  74/297/EEG
  att
  de väsentliga kraven i
  särdirektivet har    91/662/EEG        090429-
  iakttagits
V Bil ska uppfylla kraven i bilaga 1 p. 5.2.1 5.2.2

15. Sätens hållfasthet
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska beträffande sätens fastsättning och hållfasthet uppfylla K1
   Kraven gäller inte säten som är bakåtvända
   Montering av säten som är vända åt sidan är inte tillåtet
K1 K1 Tillverkaren ska    74/408/EEG        -
   visa att de väsentliga
   kraven i
   särdirektivet har
   iakttagits
   Ändrat genom       2005/39/EG        090429-
V Bil ska uppfylla kraven i bilaga II p. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 - 3.2.4.2, 3.3.1, 3.3.3 – 3.3.5
   samt bilaga IV p. 2.1 – 2.4

16. Utskjutande delar
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska beträffande utskjutande delar uppfylla K1
K1 K1 Tillverkaren ska    74/483/EEG      090429-
   visa att de väsentliga
   kraven i
   särdirektivet har
   iakttagits
   Ändrat genom       2007/15/EG      090429-
V  Bil ska uppfylla kraven i bilaga I p. 5 och 6 utom p 6.18

17. 1 Hastighetsmätare
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska beträffande hastighetsmätare uppfylla K1 och K2
K1 K1 Tillverkaren ska    75/443/EEG
   visa att de väsentliga
   kraven i

 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00    AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24    Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se     Styrelsens säte: Stockholm
                                                15 (25)
  särdirektivet har
  iakttagits
  Ändrat genom      97/39           090429-
K2 Hastighetsmätare ska drivas av hjul eller transmission
V Bil ska uppfylla kraven i bilaga 2 p. 4 utom p.4.2.2

17. 2 Backväxel
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska beträffande backväxel uppfylla K1
K1 K1 Tillverkaren ska    75/443/EEG
   visa att de väsentliga
   kraven i
   särdirektivet har
   iakttagits
   Ändrat genom      97/39/EG      090429-
V Bil ska ha backväxel manövrerad från förarplatsen

18. Föreskrivna skyltar
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska beträffande identifieringsmärkning och föreskrivna skyltar uppfylla
   alternativ K1 – K3
K1 K1 Tillverkaren ska    76/114/EEG
   visa att de väsentliga
   kraven i
   särdirektivet har
   iakttagits        78/705/EEG
   Ändrat genom       2006/96/EG        090429-
K2 Identifieringsmärkning tilldelas av Transportstyrelsen i samband med
   ursprungskontrollen i samråd med fordonstillverkaren
K3 Bil får inte vara försedd med annan identifieringsmärkning
V Bil ska uppfylla kraven i bilaga p. 2.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 3.1, 3.1.2, 3.2 och 4

19. Förankring av bilbälten
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska beträffande förankring av bilbälten uppfylla kraven i K1
K1 K1 Tillverkaren ska     76/115/EEG
   visa att de väsentliga
   kraven i
   särdirektivet har
   iakttagits         96/38/EG        090429-
   Ändrat genom        2005/41/EG       090429-
   Bilbältens fästpunkter ska vara anordnade på ett från hållfasthetssynpunkt
   tillfredställande sätt och konstruktionen ska kunna kontrolleras vid kontroll hos
   SFRO


 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00    AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24    Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se     Styrelsens säte: Stockholm
                                                16 (25)
V  Bil ska uppfylla kraven i bilaga 1 p. 4.2, 4.3 utom 4.3.7 – 4.3.10, 4.4.2.1, 4.4.3,
   4.4.4 utom 4.4.4.7 – 4.4.4.7.3.2, och 4.5
U  Om fordonets konstruktion inte medger att övre fästpunkt kan anordnas utan
   mycket stor olägenhet får minsta antalet förankringspunkter reduceras till 2
   (höftbälte)

20. Belysnings- och ljussignalanordningarnas installation
Personbil och lastbil (M1, N1)
D1 Arbetsbelysning: Strålkastare avsedd att användas som extra belysning vid arbete i
   anslutning till fordonet. Till arbetsbelysning räknas även sökarljus.
G  Fordon ska beträffande belysnings- och ljussignalsanordningarnas installation
   uppfylla kraven i K1-K6. Provning ska genomföras och dokumenteras enligt kraven
   i P1.

   Undantagen i U1-U2 får tillämpas.

   Bestämmelser om användning av annat ljus som enligt 3 kap. 71 §
   trafikförordningen (1998:1276) är tillräckligt för att uppmärksamma andra
   trafikanter på finns i A1.

   Bestämmelser om användning av skyltlyckta finns i A2.
K1  Tillverkaren ska visa   76/756/EEG
   att            1997/28/EG        090429-
   de väsentliga kraven i 2007/35/EG          090429-
   särdirektivet har     2008/89/EG        090429-
   iakttagits
   ändrat genom
   Med strålkastare, lyktor och reflexer som är typgodkända enligt respektive EG-
   direktiv eller ECE-reglemente undantaget skyltlyktor.
V1  1997/28/EG Bilaga 2
   Alternativt
   2007/35/EG Bilaga
   Alternativt
   2008/89/EG Bilaga 2 punkt 1
K2  Strålkastare, lyktor, reflexanordningar och glödlampor får inte förses med färgskikt,
   oavsett färg. Detta gäller förändring av ett typgodkänt utförande.
K3  Fordon får inte ha strålkastare eller lyktor av annat slag än de som finns angivna i
   dessa eller andra av Transportstyrelsen utfärdade föreskrifter.
K4  Strålkastare och lyktor ska vara så placerade på fordonet att fordonets förare inte
   störs av ljuset.
K5  Stenskottskydd för föreskrivna lyktor eller föreskrivna strålkastare får inte finnas på
   fordon om skyddet påtagligt försämrar lyktans eller strålkastarens ljus. Detta gäller
   även stenskottskydd av material som lätt kan skadas så att det försämrar lyktans eller
   strålkastarens ljus.
K6  Fordon får inte ha anordning som kan medföra störande reflexer eller kan medföra
   risk för bländning av annan förare.
 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00    AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24    Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se     Styrelsens säte: Stockholm
                                               17 (25)
  Fordon får inte heller ha anordning med vilken kan visas under färd rörliga bilder,
  texter eller motsvarande, synliga för trafikanter utanför fordonet.
U1 Fordon behöver inte uppfylla följande krav i ECE-reglemente 48 och bilaga
  2 till direktiv 76/756/EEG.
  1. 6.1.2 såvitt avser begränsningen till högst fyra helljusstrålkastare.
  2. 6.1.9 (den högsta samlade ljusstyrkan).
  3. 6.10.2 såvitt avser begränsningen till högst två bakre positionslyktor.
  Antalet lyktor ska dock vara jämnt.
  4. 6.4.2 såvitt avser begränsningen till högst två backningsstrålkastare.
  Antalet strålkastare får vara högst fyra.
  5. 6.5.3 såvitt avser begränsningen till högst två bakre körriktningsvisare av
  kategori 2a eller 2b. Antalet lyktor får vara högst fyra.
  6. 6.6.7.2 såvitt avser begränsningen till högst två stopplyktor av kategori
  S1 eller S2. Antalet lyktor får vara högst fyra.

U2  Fordon får ha arbetsbelysning som avger vitt ljus.
   Det ska finnas en från förarplatsen väl synlig kontrollampa som visar orangegult ljus
   när arbetsbelysningen är tillkopplad. Belysningen ska vara så monterad att den vid
   normal körning inte vibrerar eller ändrar läge.
   Arbetsbelysning
     1. får inte grupperas med annan strålkastare eller lykta,
     2. får inte kombineras med annan strålkastare eller lykta,
     3. får inte bilda flerfunktion med annan strålkastare eller lykta.
P1 De provningar som föreskrivs enligt direktivet ska vara fullständigt utförda. Dessa
  får utföras av tillverkaren och tillverkaren får utfärda den tekniska rapporten.
A1 Annat ljus får endast avges med varsellykta, dimstrålkastare eller
  spänningsreducerad halvljusljus. Endast två sådana lyktor eller strålkastare får
  samtidigt lysa.

  Spänningsreducerad halvljusstrålkastare ska ha en spänning vid glödlampan av minst
  5,5, 11 respektive 22 V vid 6, 12 respektive 24 V systemspänning vid full
  generatorladdning och utan någon ytterligare strömförbrukare inkopplad.
  Strålkastaren ska avge ljus vars färg uppfyller kraven i svensk standard SS 3110
  utgåva 1 avsnitt 5 och sådan ljusstyrka att ljuset vid dagsljus och klar sikt är väl
  synligt på ett avstånd av 150 m.
A2 Utan hinder av 3 kap. 68 § trafikförordningen får fordon brukas utan att skyltlyktan
  är tänd. Detta gäller dock inte vid färd i mörker, i gryning eller skymning eller då
  väderförhållandena eller liknande omständigheter föranleder att skyltlyktan behöver
  vara tänd.

21. Reflexanordningar
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Reflexanordning ska uppfylla kraven i K1.
   Installationskraven finns under bilaga 2 punkt 20
K1 Typgodkänd enligt     76/757/EEG

 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00    AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24    Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se    Styrelsens säte: Stockholm
                                              18 (25)
   ändrat genom        1997/29/EG       090429-
                 2006/96/EG       090429-

22. Breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor,
stopplyktor och varsellyktor
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Breddmarkeringslyktor, främre positionslyktor, bakre positionslyktor, stopplyktor
   och varsellyktor ska uppfylla kraven i K1.
   Installationskraven finns under bilaga 2 punkt 20
K1 Typgodkänd enligt     76/758/EEG
   ändrat genom       1997/30/EG        090429-
               2006/96/EG        090429-

23. Körriktningsvisare
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Körriktningsvisare ska uppfylla kraven i K1.
   Installationskraven finns under bilaga 2 punkt 20
K1 Typgodkänd enligt     76/759/EEG
   ändrat genom       1999/15/EG        090429-
               2006/96/EG        090429-

24. Bakre skyltlyktor
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Bakre skyltlyktor ska uppfylla kraven i K1.
   Installationskraven finns under bilaga 2 punkt 20
K1 Tillverkaren ska visa   76/760/EEG        090429-
   att de väsentliga
   kraven i direktivet har
   iakttagits.
V1 Bil ska uppfylla kraven i bilaga 0, avsnitt 1-7 och bilaga 4.

25. Huvudstrålkastare (inklusive glödlampor)
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Huvudstrålkastare ska uppfylla kraven i K1.
   Installationskraven finns under bilaga 2 punkt 20
K1 Typgodkänd enligt     76/761/EEG
   ändrat genom       99/17/EG         090429-
               2006/96/EG        090429-

26. Främre dimljus
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Främre dimljus ska uppfylla kraven i K1.
   Installationskraven finns under bilaga 2 punkt 20
K1 Typgodkänd enligt     76/762/EEG
   ändrat genom       99/18/EG         090429-
 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00   AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24   Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se   Styrelsens säte: Stockholm
                                             19 (25)
                 2006/96/EG       090429-

27. Bogseringsanordningar
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska beträffande bogseringsanordningar uppfylla alternativ K1.
   Undantaget i U1 får tillämpas.
K1 Tillverkaren ska visa   77/389/EEG
   att           Ändrat genom    090429-
   de väsentliga kraven i 96/64/EG
   särdirektivet har
   iakttagits
V1 Bil ska uppfylla kraven i bilaga 2.
U1 Bogseringsanordning krävs endast framtill.

28. Bakre dimljus
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Bakre dimljus ska uppfylla kraven i K1.
   Installationskraven finns under bilaga 2 punkt 20
K1 Typgodkänd enligt     77/538/EEG
   ändrat genom       99/14/EG         090429-
               2006/96/EG        090429-

29. Backningsstrålkastare
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Backningsstrålkastare ska uppfylla kraven i K1.
   Installationskraven finns under bilaga 2 punkt 20
K1 Typgodkänd enligt     77/539/EEG
   ändrat genom       97/32/EG         090429-
               2006/96/EG        090429-

30. Parkeringsljus
Personbil och lastbil (M1, N1)
G G Parkeringslykta ska uppfylla kraven i K1.
   Installationskraven finns under bilaga 2 punkt 20
K1 Typgodkänd enligt     77/540/EEG
   ändrat genom       1999/16/EG        090429-
               2006/96/EG        090429-

31. Bilbälten och fasthållningsanordningar
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska beträffande installation av bilbälten och fasthållningsanordningar
   uppfylla i K1.
K1 Uppfylla kravet enligt 77/541/EEG
   direktiv
   ändrat genom       2005/40/EG

 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00  AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24  Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se   Styrelsens säte: Stockholm
                                               20 (25)
               2006/96/EG        090429-
V  Bilbälte ska vara typgodkänt enligt direktivet direktiv 77/541/EEG inkl
   ändringsdirektiv och av typen i enlighet med bilaga 15 i direktivet direktiv
   77/541/EEG inkl ändringsdirektiv
   Kraven på montering i bilaga 1 p 3.1, 3.2 och 3.3 enligt direktivet 77/541/EEG ska
   vara uppfyllda

   Föraren ska, med väl åtdragna bältesband, utan problem kunna manövrera
   bilen och dess väsentliga funktioner (strålkastare, körriktningsvisare,
   vindrutetorkare, defroster etc.).

32. Siktfält framåt
Personbil och lastbil (M1, N1)
G   Fordon ska beträffande siktfält framåt uppfylla alternativ K1
K1 Tillverkaren ska visa     77/649/EEG
   att
   de väsentliga kraven i Ändrat genom          090429-
   särdirektivet har     90/630/EEG
   iakttagits
V   Direktivets syfte är att säkerställa ett lämpligt siktfält.

   Utöver de hinder som skapas av A-stolparna, stolpar för fasta eller
   rörliga ventilations- eller sidofönster, utvändiga radioantenner, backspeglar och
   vindrutetorkare får det inte finnas några hinder inom
   förarens direkta siktfält 180º framåt.

33. Märkning av manöverorgan
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska beträffande märkning uppfylla K1.
K1 Tillverkaren ska visa   78/316/EEG         -
   att
   de väsentliga kraven i Ändrat genom         090429-
   särdirektivet har    94/53/EEG
   iakttagits
V De manöverorgan, kontrollampor och visare som anges i bilaga 2
   och som monteras på fordonet skall identifieras med symboler.
   Symbolerna skall vara i överensstämmelse med dem som beskrivs i
   nämnda bilaga.
   Om symboler används för att identifiera de manöverorgan, kontrollampor och visare
   som anges i bilaga 3 skall dessa stämma överens med symbolerna i bilagan.
   Andra symboler än de som finns med i bilagorna 2 och 3 får användas
   för att identifiera manöverorgan, kontrollampor och visare som inte
   finns uppräknade i detta direktiv, förutsatt att dessa symboler inte kan
   förväxlas med symbolerna i bilagorna. BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00    AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24    Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se     Styrelsens säte: Stockholm
                                               21 (25)
34. Avfrostnings- /avimningsanordningar
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon av kategori M1 ska beträffande avfrostnings-/avimningsanordningar
   uppfylla K1.
K1 Tillverkaren ska visa     78/317/EEG        090429-
   att
   de väsentliga kraven i
   särdirektivet har
   iakttagits
V Detta direktiv gäller för förarens synfält 180° framåt för fordon
   Varje fordon skall vara utrustat med en anordning för borttagandet av frost och is
   från vindrutans yta. Vindrutans avfrostningsanordning skall vara tillräckligt effektiv
   för att säkerställa tillräcklig sikt genom vindrutan vid kall väderlek.
   Varje fordon skall vara utrustat med en anordning för borttagning av imma från
   vindrutans insida. Avimningsanordningen skall vara tillräckligt effektiv för att
   återställa sikten genom vindrutan i fuktigt väder.

35. Vindrutetorkare och vindrutespolare
Personbil och lastbil (M1, N1)
G G Fordon ska beträffande vindrutetorkare och vindrutespolare
   uppfylla kraven i K1
K1 Tillverkaren ska visa    78/318/EEG       -
   att            Ändrat genom      090429-
   de väsentliga kraven i 94/68/EEG
   särdirektivet har     2006/96/EG       090429-
   iakttagits
V Direktivets syfte är att säkerställa god sikt under svåra väderförhållanden
   genom att särskilt ange kraven på vindrutetorkare
   och vindrutespolare för fordon
   Varje fordon skall vara försett med minst en automatisk vindrutetorkare,
   dvs. ett system som, när motorn är igång, kan
   arbeta utan annat ingripande av föraren än det som behövs
   för att starta och stoppa vindrutetorkaren.
   Vindrutetorkaren skall ha minst två svepfrekvenser:
   En på minst 45 cykler/minut (varvid en cykel är vindrutetorkarens
   fram- och återgående rörelse).
   En på minst 10 och högst 55 cykler/minut.
U Vindrutetorkare krävs endast på amatörbyggt fordon med vindruta.

36. Värmesystem
Personbil och lastbil (M1, N1)
G G Fordon ska beträffande värmesystem uppfylla alternativ K1.
K1 Tillverkaren ska visa   2001/56/EG     090429-
   att           Ändrat genom    090429-
   de väsentliga kraven i 2004/78/EG
   särdirektivet har    2006/96/EG     090429-
 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00    AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24    Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se     Styrelsens säte: Stockholm
                                             22 (25)
   iakttagits

V1 Om fordonet är försett med värmesystem, får den uppvärmda luft som
  kommer in i passagerarutrymmet inte vara mer förorenad än luften vid
  intaget till fordonet.
V2 Fordonsföraren och passagerarna, då fordonet används på vägen, ska inte kunna
  komma i kontakt med någon del av fordonet eller med uppvärmd luft som kan
  orsaka brännskador.

37. Hjulskydd
Personbil och lastbil (M1, N1)
G G Fordon ska beträffande hjulskydd uppfylla K1
K1 Tillverkaren ska visa   78/549/EEG      090429-
   att           Ändrat genom:     090429-
   de väsentliga kraven i 94/78/EG
   särdirektivet har
   iakttagits
V Fordonet skall uppfylla de tekniska kraven i bilaga 1

39. Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska beträffande bränsleförbrukning uppfylla K1 eller K2.

K1 Tillverkaren ska visa  80/1268/EEG         090429-
  att           Ändrat genom
  de väsentliga kraven i  89/491/EEG         090429-
  särdirektivet har    93/116/EG          090429-
  iakttagits        1999/100/EG         090429-
              2004/3/EG          090429-
K2 Kraven i bilaga 1 får begränsas till att gälla för deklarerande av CO2 utsläpp vid
  blandad körning. Enhet g/km ska gälla.
U CO2 utsläpp vid blandad körning får beräknas i enlighet med av Transportstyrelsens
  fastställd formel.

40. Motoreffekt
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska beträffande motoreffekt uppfylla K1, K2 och K3.
   Istället för K1 får undantaget i U1 tillämpas.
K1 Tillverkaren ska visa    80/1269/EEG      090429-
   att
   de väsentliga kraven i
   särdirektivet har
   iakttagits
V1 Bil ska uppfylla kraven i bilaga 1 undantaget Tillägg 1 & 2.
K2 Motoreffekten får inte vara högre än 12 kW EG /100 kg tjänstevikt.

 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00  AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24  Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se  Styrelsens säte: Stockholm
                                               23 (25)
K3 Motoreffekten ska anges i kW. Värdet får beräknas fram från annan enhet.
U1 Uppgift om motoreffekt får hämtas från motortillverkaren förutsatt att motorn är
  oförändrad. Mindre längdändringar av insugs- och avgasvägar ska inte anses
  påverka effekten.

44. Mått och vikter
Personbil (M1)
G Fordon ska beträffande fastställande av mått och vikter uppfylla K1.
K1 Tillverkaren ska visa  92/21/EEG       090429-
   att
   de väsentliga kraven i
   särdirektivet har
   iakttagits
   Ändrat genom      2006/96/EG
V Bil ska uppfylla kraven i bilaga 1.

45. Säkerhetsglas
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska beträffande montering av vindrutor och andra slags rutor uppfylla K1
K1 Tillverkaren ska visa   92/22/EEG        090429-
   att
   de väsentliga kraven i
   särdirektivet har
   iakttagits
   Ändrat genom       2001/92/EG
V1 Vindruta ska finnas på bil med täckt kaross
V2 Rutor ska vara av material som inte ger skarpa spetsar vid krossning.
V3 Ruta får inte förses med färgskikt eller film som kan medföra störande reflexer
   eller kan medföra risk för bländning av annan trafikant eller som medför
   att kraven i U5 inte uppfylls.
V4 Ruta i bil ska i förarens siktfält ha en ljusgenomsläpplighet i båda riktningarna av
   minst 75 % för vindruta och minst 70 % för annan ruta.

V5 Bil ska uppfylla kraven i bilaga 2

46. Däck
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska när det gäller montering av däck uppfylla kraven K1.

   Däck som monteras på fordon ska vara avsedda för fordon av kategori M alternativt
   N.

  Däckkombinationer som monteras på fordon ska dessutom uppfylla kraven i K2
K1 Uppfylla kraven   92/23/EEG
  enligt

 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00    AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24    Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se    Styrelsens säte: Stockholm
                                               24 (25)
   ändrat genom        2001/43/EG       090429-
                 2005/11/EG       090429-
  i den omfattning som
  följer av V1 och V2
K2 Kombinationen av däck på fordon ska som helhet och i förhållandet mellan axlarnas
  däcksdimensioner, ge förutsättningar för säkra och förutsägbara vägegenskaper.

  Skillnaden i profilbredd mellan däck på framaxel och bakaxel får inte överstiga 100
  mm.
V1 Uppfyllande av krav enligt direktivet får begränsas till vad som sägs i Bilaga 4 i
  direktivet
V2 Eventuella provningar som föreskrivs enligt Bilaga 4 i direktivet skall vara
  fullständigt utförda och en teknisk rapport ska utfärdas. Provningarna och
  utfärdandet av den tekniska rapporten får utföras av tillverkaren själv.

48. Mått och vikter
Lastbil (N1)
G Fordon ska beträffande mått och vikter uppfylla K1.
K1 Tillverkaren ska visa  97/27/EEG
   att
   de väsentliga kraven i
   särdirektivet har
   iakttagits       2001/85/EG
   Ändrat genom      2003/19/EG       090429-
V Bil ska uppfylla bilaga 1.


50. Kopplingsanordningar
Personbil och lastbil (M1, N1)
G Fordon ska beträffande kulkoppling uppfylla kraven i K1
   Dragstångskoppling och monteringsblock samt vändskivekoppling får enbart
   monteras på fordon av kategori N1
K1 Kula            94/20/EEG          090429-
   typgodkänd enligt     2006/96/EG         090429-
   Ändrat genom
V1 Monterad kopplingsanordning får inte dölja bakre registreringsskylten samt vara
   fastsatt i fordonets ram.
V2 Kopplingskula ska vara monterad på ett sätt som överensstämmer med de
   dimensioner för frigång och höjd som anges i figur 30 i Bilaga 7 till direktivet.
V3 Det ska vara möjligt att koppla ihop och koppla isär kulkopplingar
   när den längsgående axeln på kopplingskulan i förhållande till
   mittlinjen på kopplingskulan och monteringen
   a) är horisontellt β = 60° till höger eller vänster (se figur 30),
   b) är vertikalt α = 10° upp eller ner (se figur 30),
   c) är axiellt roterande 10° till höger eller vänster.

 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00    AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24    Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se    Styrelsens säte: Stockholm
                                                25 (25)
Bilaga 4
Föreskriftstext                     Remiss

6. Fordon utrustat med bår- eller sängplats
P2, P4                         Krafterna bör anges i newton (N), inte i deka
                            newton (daN).
7. Mellanvägg i utryckningsfordon som är inrättat
för transport av sjuka eller skadade
K2.                           Med punkt 45 avses då punkt 45 i bilaga 1?

Bilaga 5
Föreskriftstext                     Remiss
Tilläggskrav för fordon avsedda att användas i     Färdtjänst riktar sig åt det yrkesmässiga hållet.
färdtjänst                       Gäller inte föreskriften både yrkesmässigt och
                            privat. (Rubrik i VVFS 2003:22; ”Krav på fordon
                            för ökad tillgänglighet för passagerare med nedsatt
                            förflyttningsförmåga”)
1. Passagerarutrymme inrättat med på- och        Vilka krav gäller för en Lätt lastbil (N1)
avstigningsdörr samt
med gångutrymme från dörr till sittplats.
Personbil (M1)

2.Tilläggskrav fordon med rullstolsplats
Personbil (M1)
 BILPROVNINGEN              Telefon: 08-759 21 00    AB Svensk Bilprovning
 Besöksadress: Siktgatan 7        Telefax: 08-759 54 24    Org.nr. 556089-5814
 Postadress: Box 508, 162 15 Vällingby  www.bilprovningen.se    Styrelsens säte: Stockholm

								
To top