Slide 1

Document Sample
Slide 1 Powered By Docstoc
					     บทที่ 9
ราคาระดับฟาร์มและราคา
 ิ
 สนค ้าเกษตรและอาหาร
  119331 หมู่ 1
   ิ
อ.ณิธชา ธรรมธนากูล   1
   ราคา => รายได้ => กาไร

ในระยะสน ั้
   ็     ้        ู้
  เปนต ัวกระตุนทางเศรษฐกิจให้ผผลิตมี
               ่
 การจ ัดสรรทร ัพยากรโดยการเพิมมูลค่า

ในระยะยาว
                ็
   ทาให้การจ ัดสรรทร ัพยากรเปนไป
       ิ
 อย่างมีประสทธิภาพ


                     2
   ิ่ ่ ี ิ
9.1 สงทีมอทธิพลต่อราคาระด ับฟาร์ม

1. Supply Condition
  - ปริมาณผลผลิต และปริมาณนาเข้าสนค้าิ
2. Demand Condition
  - รายได้, รสนิยม, ความชอบ, จานวนประชากร
    และปริมาณการสงออก ่
3. Marketing sector
           ่   ิ
  - กิจกรรมการเพิมมูลค่าสนค้า (ต้นทุน) และกล
            ิ       ิ
    ยุทธ์การจ ัดหาสนค้าหรือว ัตถุดบ
4. Government
  - นโยบายการค้าระหว่างประเทศ, นโยบาย
    ภายในประเทศ
                       3
             ั
9.2 แนวโน้มของราคาและความสมพ ันธ์

 •     ่
   ราคาทีเกษตรกรได้ร ับ
 •  ราคาขายสง่
 •  ราคาขายปลีก
 •    ่
   ราคาสงออก (F.O.B)
                  4
1) ข้าวเจ้า
       5
  ่ั
2) ถวเขียว
       6
3) ลาไย
     7
4) ทุเรียนหมอนทอง
          8
      ่
9.3 การเคลือนไหวของราคาผลิตผลเกษตร

  ่      ิ
• ชวยในการต ัดสนใจของเกษตรกร
      ้ ่
 – ขยายพืนทีปลูก
 – Contract Farming
    ่
 – เปลียนชนิดพืช
                   9
    ่
การเคลือนไหวของราคาผลิตผลเกษตร
1.      ่
   ความเคลือนไหวของราคาตามวัฏจักร
2.       ่
   ความเคลือนไหวของราคาตามฤดูกาล
3.        ่
   ความเคลือนไหวของราคาตามแนวโน ้ม
4.         ่
   ความเคลือนไหวของราคาแบบผิดปกติ
                    10
       ่
1. ความเคลือนไหวของราคาตามวัฏจักร
(Cyclical price fluctuation)
   หมายถึง การเปลี่ย นแปลงราคาเป็ น
              ้
ช่ว งๆ ในแต่ ล ะช่ว งอาจใช เวลาหนึ่ง ปี หรือ
มากกว่ า ช่ว งหนึ่ ง ของราคาจะสู ง และอีก
ช่ว งหนึ่ง ราคาจะต่า แล ้วกลั บ สูง ขึน ไปใหม่
                   ้
      ้ ่
สลับแบบนีเรือยไป


                       11
ทฤษฎีใยแมงมุม (Cobweb Theory)
    เป็ นทฤษฎี แ สดงความเคลื่อ นไหวของราคา
              ่      ่
ตามวัฏจักร โดยมีข ้อสมมติวา ราคาในปี ทีผ่านมาเป็ น
ตั ว ก าหนดปริม าณผลผลิต ในปั จจุ บั น และปริม าณ
        ั
ผลผลิตในปั จจุบนเป็ นตัวกาหนดราคาในปั จจุบนั

     มูลค่ าผลผลิ ต (พันบาท)                   forecast
       80,000                          observe


      60,000


      40,000


      20,000


         -                              ปี พ.ศ.
           2538     2540  2542  2544  2546  2548    2550     12
                   ่ ุ
1.การปร ับต ัวของราคาและปริมาณเข้าสูดลยภาพ
(Converging cycle)
       ้
    เกิดขึนในกรณีทความยืดหยุนของอุปสงค์ของสนค้า
           ี่     ่        ิ
 ั้            ่
นนมีมากกว่า ความยืดหยุนของอุปทาน ( Ep > Es ) ด ังรูป
      ่      ่ ู        ้
จากการเริมต้นในราคาทีสงและผลผลิตได้นอย ราคาจะลดลง
   ่  ็   ่      ่ั    ่ ุ    ่ ุ
เรือย ๆ เปนชวง ๆ จนกระทงปร ับต ัวเข้าสูดลยภาพในทีสด
   P
             S
   P0
   P2
   P1
                 D


         Q2 Q1         Q     13
                    ่
2)การปรับตัวของปริมาณและราคารอบเชนเดิม(Continuous cycle)
        ้          ่       ิ   ้
    เกิดขึนในกรณีท ี่ ความยืดหยุนของอุปสงค์ของสนค ้านัน
         ่
เท่ากับความยืดหยุนของอุปทาน ( Ep = Es ) ดังรูป
       ่            ่
    ปี หนึงผลผลิตมากกว่าราคาตา และอีกปี ผลผลิตน ้อยราคาสูง
      ้ ่
วนไปแบบนีเรือย ๆ

   P            S
   P0
   P1
                    D


           Q2 Q1           Q
                              14
3)การปรับตัวของปริมาณและราคาออกจากดุลยภาพ
(Explosive or Diverging cycle)
         ้           ่        ิ  ้  ่
     จะเกิดขึนในกรณีท ี่ ความยืดหยุนของอุปสงค์ของสนค ้านันมีคาน ้อยกว่า
      ่                     ่
ความยืดหยุนของอุปทาน ( Ep < Es ) ดังรูป จากจุดเริมต ้นใกล ้ ๆ กับจุด
                          ่
ดุลยภาพแล ้วค่อย ๆ ห่างออกมาจากจุดดุลยภาพไปเรือยๆ แต่ก็จะมีขอบเขตที่
        ่  ่
จากัด เพราะเมือถึงชวงหนึงทีราคาตามากจนไม่คุ ้มกับต ้นทุนการผลิต ในชวง
             ่ ่    ่                ่
                    ่    ี่  ่   ึ่
ต่อไปก็ต ้องเลิกผลิต หรือ ไม่ยอมเก็บเกียวในปี ทราคาตามาก ซงก็เกิดการ
                  ั    ่ ่         ้
ปรับตัวในด ้านปริมาณการผลิตในปี ถดไป ทีจะเริมวัฏจักรในรูปแบบนีใหม่

        P
                        S
        P1
        P0
        P2
                          D

                 Q3 Q1 Q2             Q   15
2.      ่
   ความเคลือนไหวของราคาตามฤดูกาล
   (Seasonal price fluctuation)

   หมายถึง การเปลียนแปลงของราคาของชวง
              ่       ่
   เดือนต่างๆ ในรอบปี
        ิ
      - สนค ้าฤดูกาล
         ิ   ่
      - สนค ้าทีเก็บรักษาได ้
          ิ     ี
      - สนค ้าเน่าเสยง่าย
           ิ  ่
      - สนค ้าทีเกษตรกรผลิตได ้ตลอดปี

                       16
       ่
3. ความเคลือนไหวของราคาตามแนวโน ้ม
  (Time trend price movement)
          ่
  หมายถึง การเปลียนแปลงของราคา
  ิ         ่  ่    ่
  สนค ้าชนิดใดชนิดหนึง ในชวงเวลาหนึง
    มูลค่ าผลผลิต (พันบาท)                       forecast
    2,000,000                             observe


    1,500,000


    1,000,000


     500,000


        -                                 ปี พ.ศ.
          2540    2542  2544  2546  2548  2550  2552    2554


                                              17
       ่
    การเคลือนไหวของราคาระยะยาว(long term trends)หรือ
     ่
 ความเคลือนไหวของราคาตามแนวโน้ม ( Time trend price movement )


     ึ่
    ซงแยกได ้ออกเป็ น 3 ลักษณะ
            ่ ่ ้              ่
    1. แนวโน ้มทีเพิมขึน แสดงว่า อุปสงค์ยอมมีมากกว่าอุปทาน
       ่
ในแต่ละชวงเวลาทีผานมา จึงทาให ้ราคาขยับสูงขึน สนค ้า
              ่ ่                 ้      ิ
      ้     ิ    ่ ี
ลักษณะนีเป็ นสนค ้าทีดและมีความต ้องการสูง สามารถเพิมการ         ่
ผลิตได ้
    2. แนวโน ้มทีลดลง แสดงว่า ในแต่ละชวงเวลาทีผานมา
             ่              ่       ่ ่
                       ี่   ่
อุปทานมีมากกว่าอุปสงค์ สาเหตุทเป็ นเชนนี้ เนืองมาจาก สนค ้า่         ิ
สามารถขยายการผลิตได ้ง่าย หรือความต ้องการของผู ้บริโภค
ลดลง ถึงแม ้ปริมาณผลผลิตยังคงเดิม ในอนาคตสนค ้านีอาจเป็ น   ิ     ้
          ่       ิ   ่
ปั ญหาต่อผู ้ทีทาธุรกิจ สนค ้าทีเข ้าข่ายในลักษณะนี้ ผู ้ทีทาธุรกิจ ่
อาจจาเป็ นต ้องพิจารณาธุรกิจอืน เพือเข ้ามาทดแทนสนค ้านี้
                      ่  ่         ิ
                   ่ ่
    3. แนวโน ้มของราคาทีคอนข ้างคงที่ แสดงว่า ในแต่ละ
  ่      ่ ่
ชวงเวลาทีผานมา อุปสงค์และอุปทานค่อนข ้างจะเท่ากัน และการ
   ่                      ิ
เปลียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน สนค ้าชนิดนีคอนข ้างจะอิมตัว ้ ่          ่
ไม่ควรขยาย หรือ ลดการผลิตลง
                                          18
       ่
4. ความเคลือนไหวของราคาแบบผิดปกติ
(Irregular price fluctuation)
             ี่
   เกิดจากเหตุการณ์ทไม่สามารถทานายได ้
เป็ นผลมาจากปั จจัยภายนอก

  มูลค่ าผลผลิต (พันบาท)                       forecast
  300,000                              observe
  250,000

  200,000

  150,000

  100,000

   50,000

     -                                  ปี พ.ศ.
       2538     2540  2542  2544  2546  2548  2550    2552
                                            19
   9.4 รายได้ของเกษตรกร
 ิ่ ่ ี ิ
สงทีมอทธิพลต่อรายได้ของเกษตรกร
     ิ  ั้  ่
• มูลค่าสนค้าทงหมดทีเกษตรขายได้
       ิ  ่
• ราคาของสนค้าทีเกษตรกรขายได้
• ต้นทุนในการผลิตและต้นทุนทางการตลาด
                  20

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:9/28/2012
language:Thai
pages:20