แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ

Document Sample
แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ Powered By Docstoc
					อักษรไทย 44 ตัว
 ก  ข  ฃ   ค  ฅ  ฆ
 ง  จ  ฉ   ช  ซ  ฌ
 ญ  ฎ  ฏ   ฐ  ฑ  ฒ
 ณ  ด  ต   ถ  ท  ธ
 น  บ  ป   ผ  ฝ  พ
 ฟ  ภ  ม   ย  ร  ล
 ว  ศ  ษ   ส  ห  ฬ
 อ  ฮ
             ก เอ๋ย
             ก ไก่
 ก    ก    ก    ก    ก
 ก    ก    ก    ก    ก
 ก    ก    ก    ก    ก
 ก    ก    ก    ก    ก
 ก    ก    ก    ก    ก
 ก    ก    ก    ก    ก
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
            ข ไข่
            ในเล้า
 ข    ข    ข    ข    ข
 ข    ข    ข    ข    ข
 ข    ข    ข    ข    ข
 ข    ข    ข    ข    ข
 ข    ข    ข    ข    ข
 ข    ข    ข    ข    ข
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
           ฃ ขวด
           ของเรา
 ฃ    ฃ    ฃ    ฃ    ฃ
 ฃ    ฃ    ฃ    ฃ    ฃ
 ฃ    ฃ    ฃ    ฃ    ฃ
 ฃ    ฃ    ฃ    ฃ    ฃ
 ฃ    ฃ    ฃ    ฃ    ฃ
 ฃ    ฃ    ฃ    ฃ    ฃ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
            ค ควาย
            เข้านา
 คคคคค
 คคคคค
 คคคคค
 คคคคค
 คคคคค
 คคคคค
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
           ฅ คน
           ขึงขัง
 ฅฅฅฅฅ
 ฅฅฅฅฅ
 ฅฅฅฅฅ
 ฅฅฅฅฅ
 ฅฅฅฅฅ
 ฅฅฅฅฅ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
           ฆ ระฆัง
           ข้างฝา
 ฆฆฆฆฆ
 ฆฆฆฆฆ
 ฆฆฆฆฆ
 ฆฆฆฆฆ
 ฆฆฆฆฆ
 ฆฆฆฆฆ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
            ง งู
            ใจกล้า
  ง    ง    ง    ง    ง
  ง    ง    ง    ง    ง
  ง    ง    ง    ง    ง
  ง    ง    ง    ง    ง
  ง    ง    ง    ง    ง
  ง    ง    ง    ง    ง
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
            จ จาน
            ใช้ดี
 จ    จ    จ    จ    จ
 จ    จ    จ    จ    จ
 จ    จ    จ    จ    จ
 จ    จ    จ    จ    จ
 จ    จ    จ    จ    จ
 จ    จ    จ    จ    จ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
             ฉ ฉิ่ง
             ตีดัง
 ฉฉฉฉฉ
 ฉฉฉฉฉ
 ฉฉฉฉฉ
 ฉฉฉฉฉ
 ฉฉฉฉฉ
 ฉฉฉฉฉ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
            ช ช้าง
            วิ่งหนี
 ช    ช    ช    ช    ช
 ช    ช    ช    ช    ช
 ช    ช    ช    ช    ช
 ช    ช    ช    ช    ช
 ช    ช    ช    ช    ช
 ช    ช    ช    ช    ช
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
             ซ โซ่
             ล่ามที
 ซ    ซ    ซ    ซ    ซ
 ซ    ซ    ซ    ซ    ซ
 ซ    ซ    ซ    ซ    ซ
 ซ    ซ    ซ    ซ    ซ
 ซ    ซ    ซ    ซ    ซ
 ซ    ซ    ซ    ซ    ซ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
             ฌ เฌอ
             คู่กัน
 ฌฌฌฌฌ
 ฌฌฌฌฌ
 ฌฌฌฌฌ
 ฌฌฌฌฌ
 ฌฌฌฌฌ
 ฌฌฌฌฌ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
         ญ ผู้หญิง
         โสภา
 ญญญญญ
 ญญญญญ
 ญญญญญ
 ญญญญญ
 ญญญญญ
 ญญญญญ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
          ฎ ชฎา
          สวมพลัน
 ฎฎฎฎฎ
 ฎฎฎฎฎ
 ฎฎฎฎฎ
 ฎฎฎฎฎ
 ฎฎฎฎฎ
 ฎฎฎฎฎ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
           ฏ ปฏัก
           หุนหัน
 ฏฏฏฏฏ
 ฏฏฏฏฏ
 ฏฏฏฏฏ
 ฏฏฏฏฏ
 ฏฏฏฏฏ
 ฏฏฏฏฏ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎ ฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
           ฐ ฐาน
           เข้ามารอง
 ฐ    ฐ    ฐ    ฐ    ฐ
 ฐ    ฐ    ฐ    ฐ    ฐ
 ฐ    ฐ    ฐ    ฐ    ฐ
 ฐ    ฐ    ฐ    ฐ    ฐ
 ฐ    ฐ    ฐ    ฐ    ฐ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏ ฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
         ฑ มณโฑ
         หน้าขาว
 ฑฑฑฑฑ
 ฑฑฑฑฑ
 ฑฑฑฑฑ
 ฑฑฑฑฑ
 ฑฑฑฑฑ
 ฑฑฑฑฑ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
          ฒ ผู้เฒ่า
          เดินย่อง
 ฒฒฒฒฒ
 ฒฒฒฒฒ
 ฒฒฒฒฒ
 ฒฒฒฒฒ
 ฒฒฒฒฒ
 ฒฒฒฒฒ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
          ณ เณร
          ไม่มอง
 ณณณณณ
 ณณณณณ
 ณณณณณ
 ณณณณณ
 ณณณณณ
 ณณณณณ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
          ด เด็ก
          ต้องนิมนต์
 ดดดดด
 ดดดดด
 ดดดดด
 ดดดดด
 ดดดดด
 ดดดดด
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
          ต เต่า
          หลังตุง
 ตตตตต
 ตตตตต
 ตตตตต
 ตตตตต
 ตตตตต
 ตตตตต
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
          ถ ถุง
          แบกขน
 ถ    ถ    ถ    ถ    ถ
 ถ    ถ    ถ    ถ    ถ
 ถ    ถ    ถ    ถ    ถ
 ถ    ถ    ถ    ถ    ถ
 ถ    ถ    ถ    ถ    ถ
 ถ    ถ    ถ    ถ    ถ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
          ท ทหาร
          อดทน
 ททททท
 ททททท
 ททททท
 ททททท
 ททททท
 ททททท
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
           ธ ธง
           คนนิยม
 ธ    ธ    ธ    ธ    ธ
 ธ    ธ    ธ    ธ    ธ
 ธ    ธ    ธ    ธ    ธ
 ธ    ธ    ธ    ธ    ธ
 ธ    ธ    ธ    ธ    ธ
 ธ    ธ    ธ    ธ    ธ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
            น หนู
            ขวักไขว่
 นนนนน
 นนนนน
 นนนนน
 นนนนน
 นนนนน
 นนนนน
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
           บ ใบไม้
           ทับถม
 บบบบบ
 บบบบบ
 บบบบบ
 บบบบบ
 บบบบบ
 บบบบบ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
            ป ปลา
            ตากลม
 ปปปปป
 ปปปปป
 ปปปปป
 ปปปปป
 ปปปปป
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
           ผ ผึ้ง
           ทารัง
 ผผผผผ
 ผผผผผ
 ผผผผผ
 ผผผผผ
 ผผผผผ
 ผผผผผ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
            ฝ ฝา
            ทนทาน
 ฝฝฝฝฝ
 ฝฝฝฝฝ
 ฝฝฝฝฝ
 ฝฝฝฝฝ
 ฝฝฝฝฝ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
           พ พาน
           วางตั้ง
 พพพพพ
 พพพพพ
 พพพพพ
 พพพพพ
 พพพพพ
 พพพพพ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
          ฟ ฟัน
          สะอาดจัง
 ฟฟฟฟฟ
 ฟฟฟฟฟ
 ฟฟฟฟฟ
 ฟฟฟฟฟ
 ฟฟฟฟฟ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
           ภ สาเภา
           กางใบ
 ภภภภภ
 ภภภภภ
 ภภภภภ
 ภภภภภ
 ภภภภภ
 ภภภภภ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
         ม ม้า
         คึกคัก
 มมมมม
 มมมมม
 มมมมม
 มมมมม
 มมมมม
 มมมมม
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
          ย ยักษ์
          เขี้ยวใหญ่
 ย    ย    ย    ย    ย
 ย    ย    ย    ย    ย
 ย    ย    ย    ย    ย
 ย    ย    ย    ย    ย
 ย    ย    ย    ย    ย
 ย    ย    ย    ย    ย
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
            ร เรือ
            พายไป
  ร    ร    ร    ร    ร
  ร    ร    ร    ร    ร
  ร    ร    ร    ร    ร
  ร    ร    ร    ร    ร
  ร    ร    ร    ร    ร
  ร    ร    ร    ร    ร
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
          ล ลิง
          ไต่ราว
 ล    ล    ล    ล    ล
 ล    ล    ล    ล    ล
 ล    ล    ล    ล    ล
 ล    ล    ล    ล    ล
 ล    ล    ล    ล    ล
 ล    ล    ล    ล    ล
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
         ว แหวน
         ลงยา
  ว    ว    ว    ว    ว
  ว    ว    ว    ว    ว
  ว    ว    ว    ว    ว
  ว    ว    ว    ว    ว
  ว    ว    ว    ว    ว
  ว    ว    ว    ว    ว
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
           ศ ศาลา
           เงียบเหงา
 ศศศศศ
 ศศศศศ
 ศศศศศ
 ศศศศศ
 ศศศศศ
 ศศศศศ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
         ษ ฤาษี
         หนวดยาว
 ษษษษษ
 ษษษษษ
 ษษษษษ
 ษษษษษ
 ษษษษษ
 ษษษษษ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
          ส เสือ
          ดาวคะนอง
 ส    ส    ส    ส    ส
 ส    ส    ส    ส    ส
 ส    ส    ส    ส    ส
 ส    ส    ส    ส    ส
 ส    ส    ส    ส    ส
 ส    ส    ส    ส    ส
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
            ห หีบ
            ใส่ผ้า
 หหหหห
 หหหหห
 หหหหห
 หหหหห
 หหหหห
 หหหหห
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
          ฬ จุฬา
          ท่าผยอง
 ฬฬฬฬฬ
 ฬฬฬฬฬ
 ฬฬฬฬฬ
 ฬฬฬฬฬ
 ฬฬฬฬฬ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
          อ อ่าง
          เนืองนอง
 อ    อ    อ    อ    อ
 อ    อ    อ    อ    อ
 อ    อ    อ    อ    อ
 อ    อ    อ    อ    อ
 อ    อ    อ    อ    อ
 อ    อ    อ    อ    อ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
          ฮ นกฮูก
          ตาโต
 ฮ    ฮ    ฮ    ฮ    ฮ
 ฮ    ฮ    ฮ    ฮ    ฮ
 ฮ    ฮ    ฮ    ฮ    ฮ
 ฮ    ฮ    ฮ    ฮ    ฮ
 ฮ    ฮ    ฮ    ฮ    ฮ
 ฮ    ฮ    ฮ    ฮ    ฮ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2317
posted:9/28/2012
language:Thai
pages:45