Docstoc

Kazimierz Świtoń: Polacy, przebudźcie się!

Document Sample
Kazimierz Świtoń: Polacy, przebudźcie się! Powered By Docstoc
					              Kazimierz Úwitoñ

              Ruch Obrony Krzy¿a w Polsce, im. œw. Maksymiliana Marii Kolbego

                                KRS0000386586
              03-984 WARSZAWA Samolotowa 7/90 tel.660-552-279
              Do korespondencji: 40-066 Katowice ul. Mikoùowska 30/7

                Wyst¹pienie to zostaùo wygùoszone na spotkaniu z okazji 32
                                                   A
              rocznicy podpisania Gdañskich Umów Spoùecznych z Rz¹dem.
                                               W
        Polacy, przebudêcie siê!
                                           O
            Kiedy odkryùem prawdê mówi¹c, z trybuny Sejmowej w dniu
        4.06.1992 r., kto rz¹dzi Pañstwem Polskim, nast¹piùa ogromna
                                  iS
        konsternacja, wœród czterystu kilkudziesiêciu posùów zadr¿aùo. Gdybym
        wówczas znalazù poparcie naszego duchowieñstwa, którzy dobrze znali
        prawdê, losy Polski i Polaków potoczyùyby siê we wùaœciwym kierunku.
                                 sk
        Wówczas wystarczyùoby wyeliminowaã sto osób na zawsze z
        administracji pañstwowej, którzy gùównie wyùaniali siê z ówczesnej
        Unii Wolnoœci. Obecnie po upùywie 23-ch lat, prowadzenia polityki,


                             j
                           pe
        totalnej destrukcji i demonta¿u wszystkich dziedzin Pañstwa Polskiego,
        nie omijaj¹c najbardziej delikatnej ale najistotniejszej dla Polski i
        Polaków, jak¹ jest duchowieñstwo.
                   ro
        Za czasów Gierka, mówiùo siê o zadùu¿eniu Polski przeszùo 40-ci
                  Eu


        miliardów dolarów. Obecnie zadùu¿enie wynosi ponad 800- miliardów
        dolarów, i nie posiadamy prawie ju¿ nic, je¿eli chodzi o maj¹tek
        narodowy. W bùêdzie bêdzie ten, kto s¹dzi ¿e wychwalam komunizm.
        Nie ¿yczê nikomu, takich krzywd jakie wyrz¹dziùa mnie i mojej rodzinie
            yn
        wùadza PRL-u. za W.Z.Z.
       az
        Wyprzedano za bezcen banki, zakùady produkcyjne, Polskie Koleje
        Pañstwowe itd. Niech siê komuœ nie wydaje, ¿e ta cz¹stkowa produkcja
        któr¹ jeszcze tu i tam widzimy, ¿e to Polska. Niestety, to ju¿ dawno w
     ag
        rêkach obcego kapitaùu. Nawet taka kolejka linowa, z Kuênic na
        Kasprowy jest oœci¹ w gardle naszych judaszy. W nastêpnej kolejnoœci
        do wyprzeda¿y bêd¹ lasy Pañstwowe i nasza Ojczysta ziemia. W takim
     M
        stanie rzeczy, sk¹d mo¿e byã bud¿et Pañstwa na miarê potrzeb 40-to
        milionowego narodu. W efekcie, zamyka siê szpitale, szkoùy, dworce
        kolejowe itp. Buduje siê autostrady, na które czekaj¹ cudzoziemcy.
        Wypêdza siê najzdolniejsz¹ dobrze wyksztaùcon¹ mùodzie¿ za granicê.
        Przez wiele lat utrzymuje siê w Polsce bezrobocie na poziomie kilku
        milionów, aktualnie wynosi 2,8 miliona bezrobotnych, to tragedia
        narodowa.

        Roœnie patologia w ró¿nych odsùonach, upada morale spoùeczeñstwa, a
        polskie wùadze podkreœlaj¹ na porz¹dku dziennym, ¿e idziemy we
        wùaœciwym kierunku, ¿e wyró¿niamy siê wysokimi osi¹gniêciami na tle
        pozostaùych pañstw europejskich. Wùadze doprowadziùy do tego, ¿e
        80% z caùego ustawodawstwa obowi¹zuj¹cego w Polsce, to ustawy z
        Unii Europejskiej.

           My Polacy jesteœmy narodem, w dziewiêãdziesiêciu paru
        procentach, wyznania Rzymskokatolickiego, dlatego tak ogromny
        wpùyw ma na nas zachowanie naszych duszpasterzy, szczególnie po
Home     This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition    Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
        transformacji ustrojowej, czyli po 1989 r, gdy¿ wczeœniej pod okupacj¹
        bolszewick¹, wiedzieliœmy kto jest kto. Od blisko ãwierãwiecza, widaã
        wyraênie ¿e szatan dominuje gùêboko we wnêtrzu naszego Koœcioùa,
        wiadomo ¿e jego okopywanie w instytucjach koœcielnych, zaczêùo siê za
        czasów Stalinowskich a teraz uderza od wewn¹trz ze zdwojon¹ siù¹.
        Wyprowadzenie Polski na manowce, zaczêùo siê od wyre¿yserowania
                                                   A
        przez ówczesn¹ Uniê Wolnoœci, a realizowan¹ przez Bolka i klikê
        faùszywych liderów Solidarnoœci w 1989r. Potem ju¿ (Gruba Kreska i
                                               W
        przeklêty pod wzglêdem skùadu personalnego” okr¹gùy stóù” o którym
        decydowaùo m.in. trzech polskich biskupów. Te trzy wydarzenia,
                                           O
        spowodowaùy immunitet dla przedstawicieli sprawuj¹cych najwy¿sze
        wùadze, kolejnych rz¹dów i parlamentów w Polsce, bêd¹c
                                  iS
        bùogosùawione przez najwy¿szych kapùanów naszego Koœcioùa.

        Mówi Bóg w liturgii sùowa: „ Biada Pasterzom, którzy prowadz¹ do
                                 sk
        zguby i rozpraszaj¹ owce mojego pastwiska”. (Jer.23,1)

        „Kto milczy wobec zùa, ten siê na nie zgadza”, nie wolno milczeã, gdy


                             j
                           pe
        jest siê œwiadkiem ludzkiej krzywdy i zùa które dotyka nasz Naród.

        Nasz kraj, staje siê miejscem œmierci, rabunku i bezprawia. Rz¹dy w
                   ro
        Polsce sprawuj¹ bezkarni zùoczyñcy. W lekcji z ksiêgi proroka Izajasza,
        czytanej przed ewangeli¹ sùyszymy:
                  Eu


             „Oni ustanawiali sobie królów ale beze Mnie”.

        Znacz¹ca czêœã wy¿szych hierarchów episkopatu Polski, nie popiera
        Radia Maryja. Programowe przemilczanie spraw dla Polski wa¿nych,
            yn
        poù¹czone z dyskryminacj¹ Radia Maryja i Telewizji Trwam jest
        znakiem uzale¿nienia i opêtania. (czyli skrêpowania pêtami szatana)
       az
        Na przestrzeni tysi¹cletnich dziejów naszej Polski, mieliœmy ró¿ne
        wzloty i upadki, ale zawsze od zarania dziejów, byliœmy ju¿ jako
        Pañstwo chrzeœcijañskie, dziêki takim pasterzom duchowym jak
     ag
        mêczennik Bolesùawa Úmiaùego, Biskup Krakowski Stanisùaw
        Szczepanowski, nie bêdê wymieniaù kolejnych, których byùo do czasów
        wspóùczesnych do nieskoñczonoœci. Coraz wiêcej trzeêwo myœl¹cych
     M
        katolików, dochodzi do przekonania, ¿e win¹ za tak katastrofalny stan
        Polski i Polaków w dominuj¹cym stopniu, ponosi wy¿sza hierarchia
        naszego duchowieñstwa. Znam przypadki, gdzie odwa¿ni biskupi,
        zgodnie ze swoim powoùaniem, broni¹c prawdy, zepchniêci zostali na
        margines swej posùugi. Goùym okiem widaã dziaùalnoœã satanistów od
        wewn¹trz. Jaskrawym dowodem dziaùalnoœci tych ¿e satanistów wœród
        duchownych, jest brak oczekiwanej reakcji na profanacjê Krzy¿a w
        miejscach publicznych.


          Kiedy trzeba byùo, poùo¿yã przez wrogów Polski kamieñ wêgielny,
        pod demonta¿ naszego kraju, nikomu ze zdradzieckich elit nie
        przeszkadzaùo, ¿e duchowni wtr¹caj¹ siê do polityki, odwrotnie,
        zachùystywali siê ¿e doznali bùogosùawieñstwa, a kiedy trzeba Polskê
        ratowaã, sùyszymy duchowni nie mog¹ zajmowaã siê polityk¹.

        Efekty takiego zachowania, dotykaj¹ ka¿dego z nas. Sytuacja Polaków
        jest jeszcze do uratowania, dobrze pojêt¹ sprawiedliwoœci¹ wobec
Home     This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition    Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
        zdradzonego i umêczonego Narodu pod jednym warunkiem, ¿e
        duchowni przy Bo¿ej Opatrznoœci, zerw¹ z dotychczasow¹ indolencj¹ i
        w swoich szeregach, poczynaj¹c od szczytu hierarchii, dokonaj¹
        samooczyszczenia z faùszywych dostojników nie oszczêdzaj¹c nawet
        zamaskowanych w purpurach œwiêtokradców. Po czym dokonaj¹ aktu
                                                   A
        zadoœãuczynienia, ogùaszaj¹c z ambon jednoczeœnie we wszystkich
        koœcioùach, ¿e zostaliœmy jako Naród Polski oszukani i zdradzeni przez
                                               W
        rz¹dz¹cych zùoczyñców.
                                           O
        Oczywiœcie nieunikniony jest bolesny ale nie zbêdny zabieg. W
        konsekwencji nale¿y co najmniej 100 osób winnych skazaã
                                  iS
        najwy¿szymi wyrokami, a 10.000 osób, trzeba bêdzie wykorzeniã ze
        wszystkich struktur administracji pañstwowej, polityki i dziaùalnoœci
        spoùecznych, jako element nie¿yczliwy, wrêcz wrogi Polsce. Taki jest
                                 sk
        bilans na dzieñ dzisiejszy. Zwlekaj¹c z zadoœãuczynieniem z ka¿dym
        nastêpnym rokiem, stan ten pogarsza siê w zawrotnym tempie,
        definiuj¹c matematycznie, roœnie do kwadratu. Tak nas sataniœci


                             j
        otoczyli.
                           pe
           Obym byù faùszywym prorokiem, trzeba powiedzieã sobie prawdê i
                   ro
        tylko prawdê, ¿e o ile, w dalszym ci¹gu pasterze nie zatroszcz¹ siê o
        swoje stada, pozostawiaj¹c je na pastwê wilków, to bêdzie tylko kwesti¹
                  Eu


        czasu, znaj¹c naturê Rodaków, kiedy wybuchnie samoistny
        spontaniczny bunt Narodu.

        Oby Król Polski, Jezus Chrystus nie dopuœciù do powtórzenia siê w
            yn
        skutkach, rewolucji francuskiej w Polsce. Jednak zanim to nast¹pi,
        Polacy prze¿yj¹ jeszcze nie jedn¹ Kalwarie z powodu czynienia
       az
        œwiêtokradztwa i obra¿ania Pana Boga.

        Niedawno pokazaùa nam natura, czym mo¿e nas zaskoczyã, a to byùa
     ag
        tylko namiastka, przypomnienia o Bogu.

              Apelujê do Was, Polacy przebudêcie siê!!!
     M
         TAK NAM DOPOMÓÝ BÓG.

             Kazimierz Úwitoñ
                                            mariak

        http://www.jesusclick.net/blogs/mariak
Home     This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition    Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:137
posted:9/27/2012
language:Polish
pages:3
Description: Wystąpienie to zostało wygłoszone na spotkaniu (konferencji) zorganizowanej z okazji 32 rocznicy podpisania Gdańskich Um�w Społecznych z Rządem oraz 30-cia Solidarności Walczącej. Wystąpienie to przyjęte zostało przez przeszło 700-et uczestnik�w z ogromnym aplauzem na stojąco.