Docstoc

Bai nghiem

Document Sample
Bai nghiem Powered By Docstoc
					                         V3312

CASE STUDY:

Cấm các trang web QLB,DLB,BĐ là hại vì:

    Không cấm được nhưng vẫn làm, và làm cho hình ảnh Vietnam xấu đi trong mắt thế giới
    Làm cho nhiều người biết đến các trang web này hơn

Biết là sai nhưng vẫn làm. Why?

Những nước tự do cấm các lời nói, hành vi có hại cho xh.

Uong duong.

Prisoner of conscience: tu nhan chinh tri. Le cong dinh.

Một số trang web, blog “đen” tung ra nhiều thông    Some ‘black’ websites and blogs have released a
tin nhạy cảm, liên quan đến nhiều chính sách kinh   lot of sensitive information related to
tế vĩ mô, ngân hàng, tài chính và nhiều lãnh đạo    macroeconomic management, the financial and
đảng, Nhà nước.                    banking sector, and top leaders of the VCP and
                            state.
Chúng bao gồm 5 loại.                 They are comprised of 5 types.
Thứ nhất, các trang web tự xưng đại diện cho cộng   The 1st type includes the webs that name
đồng chống tham nhũng, cho dân oan mất đất và     themselves representative of community fighting
những người đòi tự do, dân chủ.            against corruption, farmers whose lands have
                            been unreasonably seized and proponents
                            (supporter) of freedoms and democratic right.
Nội dung căn bản của những trang này là xuyên tạc   These website armed at distorting Marxism and
chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ   Leninism, and Ho Chi Minh thought, refuting
nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, bôi nhọ    (negate, reject) the leading role of the VCP,
hình ảnh, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước;     blackening the image of the VCP and state leaders,
tung tin về sự chia rẽ, phe phái, xung đột trong nội  spreading information about division, fraction and
bộ Đảng, Nhà nước, Quốc hội; kích động khiếu kiện   conflict within the VCP and state, inciting farmers
đất đai, phê phán chính sách dân tộc, tôn giáo.    to holder land related denunciation and
                            condemning the VPC’s policies on religious and
                            ethnic affairs.
Có trang web do tổ chức phản động lưu vong đứng    Typically, a webpage supported by an exile
sau chỉ trong 3 tháng qua đã đăng hàng trăm tin,    reactionary organization are contained hundreds
bài xuyên tạc. (quan lam bao)             of pieces of writing though it’s only 3 months old.
Thứ hai, các trang tự xưng là “chuyên đề kinh tế”,   The 2nd type involves the webs that call themselves
thường đưa ra các bình luận, phân tích không chính   “economic expert” and contains comments and
xác, sai lệch thực tế, hoang tưởng.          analyses that are inaccurate, unrealistic and even
                            illusional.
Một số người tin và làm theo đã bị thiệt hại      Some of their readers who have trusted and
nghiêm trọng.                     followed their advices suffer losses.
Thứ ba, các trang blog cá nhân đăng tải bài viết của  The 3rd type consists of the blogs that contain
bản thân và của người khác.              writing products by the owners and other
                            individuals.
Một số cán bộ, Đảng viên, cán bộ quản lý cấp cao    Some retired state officials and party members,
về hưu viết bài có nội dung trái với đường lối quan  high ranking leaders have pieces of writings whose
điểm của Đảng.                     content is contrast to the VCP’s concept.
Một số tri thức, văn nghệ sĩ bất mãn viết bài phản   Some discontented artists and intellectuals have
đối chính sách của đảng, nhà nước về Biển Đông,    pieces of writing in protest against the VPC and
dự án Bô-xít Tây Nguyên, thổi phồng các tiêu cực    state’s policies on the south China sea and bauxite
xã hội. to hai’s blog                 mining in the Central Highland, and exaggerate
                            social evils.
Theo cục A87, về vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng – Hải   According to the MPS A87 department, a suspect
Phòng, một đối tượng đã viết hàng trăm tin bài     has had ( nguyen quang vinh) hundreds of pieces
trên blog cá nhân.                   of writing on his blog about the forced seize in Tien
                            Lang – Hai Phong
Thứ tư, các thế lực thù đị ch và cực đoan đang triệt  4th, the hostile forces and extremist have been
để lợi dụng các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều nhất   taking full advantage of internet based social
là trên facebook, youtube để chống phá, kêu gọi    network and fora, particularly facebook and
biểu tình, tán phát tài liệu phản động, hình ảnh,   youtube, to oppose the VCP and state by calling
phim ảnh bôi nhọ lãnh đạo.               for demonstration and speculating and anti-
                            communist pieces of
Thứ năm, có cả trăm trang web mạo danh lãnh      5th and last, there are hundreds of web falsely
đạo Đảng, nhà nước có thể ản chứa động cơ đen     named after party and state leaders. They may
tối tuy chưa có nhiều thông tin sai trái.       have evil purposes even though contain little
                            untrue information.
Mỗi đồng chí Ủ viên Bộ chính trị có 4-5 trang mạo
       y                    There are 4 or 5 webs bearing the name of each
danh, trang nào cũng có rất nhiều tin, bài, clip lấy  member of the VCP’s political bureau. These webs
từ nhiều nguồn.                    contain a huge amount of pieces of writing and
                            clips collected from various sources
Bí thư thành ủy thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá      NBT, the party chief of DN city, officially rejected
Thanh đã chính thức bác bỏ trang web mang danh     the web named after him.
ông.
Cơ quan chức năng cho biết, đứng dằng sau các     A leader of functional state agency said that
trang web mạo danh này là bọn phản động lưu      “staying behind these titled webs are reactionaries
vong.                         living overseas.
Một cán bộ ngành tuyên giáo có kinh nghiệm theo    A state official at the VCP’s central … for education
dõi, chỉ đạo xử lý các hoạt động liên quan đến vấn   and propaganda who has had experience in
đề này cho rằng: “việc quản lý, xử lý loại web, blog  controlling info. In the media
này vô cùng khó khăn về kỹ thuật và pháp lý.      It is so hard to constrain these webs and blogs
                            legally and technologically.
Bên cạnh đó, trong xã hội, các hiện tượng tiêu cực   Besides, in our country, negative phenomena are
trong bộ máy nhà nước còn nhiều; truyền thông     pervasive in state agencies while state media keep
nhà nước đưa tin chậm trễ, một chiều ở nhiều vụ    providing out or one sided information about
việc nóng.                       scandalous
Các trang web, blog kia kích thích sự tức giận, hiếu  Under this circumstances, those websites and
kỳ của một số người dân.                blogs try to arouse the anger and curiosity of
                            people
Nhiều nước cũng thấy khó kiểm soát thông tin      Many govt. have found it so hard to constrain
“đen” trên internet.                  ‘black’ information on the internet.
Điều quan trọng là thái độ, nhận thức và năng lực  A much more effective tool is people’ awareness,
xử lý thông tin của công chúng.           attitude and ability for handle info.
Chúng ta không nên cường điệu hóa sự nguy hiểm    We should not lay too much emphasis on the
của loại web, blog này.               danger of these webs and blogs.
Về lâu dài, cái gốc để hạn chế thông tin đen là   Long-term solution to containing black info include
nâng cao năng lực quản lý, điều hành, hạn chế tiêu  enhancing the capability of state agency and
cực xã hội, tăng cường dân chủ và kỷ luật, tạo sự  officials, containing negative phenomenon,
đồng thuận, phát triển”.               strengthening democracy and discipline, and
                           creating favorable condition for consensus and
                           development.
              ờ
Công cụ lũng loạn thị trư ng tài chính.       An instrument for muddling the finance market.
Mấy năm gần đây, có không ít công ty đầu tư tài   In recent years, a considerable number of financial
chính (CT) xuất hiện bên các Ngân hàng (NH),     investment company (FCs) have appeared
không ít cổ đông của các ngân hàng là chủ các CT   alongside commercial bank (CBs) whose major
sở hữu cổ phần của các ngân hàng.          shareholders are the owners of the FCs.
Các ông chủ NH sử dụng các CT của họ huy động    These CBs and FCs are so closely and associated.
vốn rồi đưa vào các dianh nghiệp hay dự án “sân   Through FCs, CBs mobilize capital from the market
sau” của họ và hợp thức hóa Các ông chủ NH sử    and channel it to these backyard projects or
dụng các CT của họ huy động vốn rồi đưa vào các   favorite company, and legalize the loans that fail
dianh nghiệp hay dự án “sân sau” của họ và hợp    to meet legal requirements.
thức hóa các khoản vay không đáp ứng các quy
đị nh của luật.
Những lượng tiền khá lớn này lưu chuyển dưới danh  Huge amount of money are circulated as the name
nghĩa ủy thác đầu tư từ CT đến NH hoặc từ NH qua   of trust fund from FCs to CBs or from CBs to FCs
CT đến các doanh nghiệp.               and to certain enterprises.
Nó được núp dưới bong “tài sản khác”, trong các   They are hidden in the category of other asset in
báo cáo tài chính của NH.              the financial statement of CBs.
Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank) đã đầu tư một    Previously, Habubank had invested so much
khoản tiền lớn vào Bianfishco (nắm 78% vốn điều   money in Bianfishco through its own FC called Ho
lệ) thông qua CT Hồ Mây thuộc chính NH này.     May.
Vụ “đảo chính” NH Sacombank gần đây cho thấy     As a result, it held 78% of the charter of Bianfishco.
vai trò to lớn của các CT và sự liên kết CT-NH.   The recent coup d’état at Sacombank reveal the
                           big role of FC and the FC’s CB association
Qua các CT Sài Gòn Á Châu, Sài Gòn Exim, ông Trần  Through several FCs including Saigon A Chau and…,
Phát Minh, chủ tị ch HĐQT của NH Kiên Long, đã    Mr TPM, chairman of Kien long success in holding
nắm được lượng cổ phần lớn cua Sacombank.      the huge number of shares of Sacombank.
Cá ông chủ CT và NH có thể làm tăng mạnh giá trị   The owner of associated FC and BC can raise their
vốn có của họ qua sở hữu liên hoàn cổ phiếu NH.   capital by applying a chain of financial transaction.
Ví dụ, một CT và NH chi 100 tỷ đồng mua cổ phiếu   The following example can raise this capital raising
NH A, sau đó, dung số cổ phiếu trên đi thế chấp ở  trick. First, a FC spends US$10m purchasing the
NH B để vay 80 tỷ đồng để mua cổ phiếu của NH A   share of CB A, then the FC uses the share as
hoặc C.                       collateral to borrow 8 m USD form CB B, then
                           purchases share
Lúc này CT đó nắm trong tay lượng cổ phiếu 180 tỉ  At this point, this FC hold share worth 18m
đồng.
Nếu chi thêm 100 tỉ đồng cho 5 lần giao dị ch như  If it invests another 10m USD and repeat the cycle
trên (mỗi lần bỏ thêm 20 tỉ đồng), CT này sẽ có   5 times (adding 2m USD each time), it will hold
lược cổ phiếu trị giá 500 tỉ đồng.          shares worth 19m $.
Phương thức vay nợ này khiến dư nợ tín dụng tăng   This approach may raise bank credit but no real
nhưng vốn thực chất bơm vào nền kinh tế không    capital is injected in the economy.
tăng.
Nếu nó được áp dụng bởi nhiều CT và NH trên quy   If it is applied by many CBs and FCs in large scale,
mô lớn thì các ngân hàng liên quan và toàn hệ    related banks and the whole banking system may
thống đứng trước rủi ro nợ xấu khổng lồ và thậm   face huge bad debts and even the chained
chí đổ vỡ hàng loạt.                 collapse.
Bằng cách này, một nhóm “ông chủ lớn” cùng chí    Based on this type of investment, a group of like-
hướng có thể gom đủ lượng trái phiếu thôn tín một  minded tycoons can obtain enough/sufficient
Nh hoặc DN niêm yết, hoặc đủ tiền để mở hoặc     share to acquire any targeted enterprises, or
mua lại các dự án tiềm năng, hoặc thao túng các   obtain enough money to open by potential
thị trường chứng khoán, vàng và BĐS.         projects or dominate the stock, goal and real-
                           estate market.
Khi điều tra các khoản nợ xấu trong BĐS, cơ quan   Through investigations o
chức năng đã phát hiện nhiều khoản nợ xấu bắt    Functional agency has found that so much bad
nguồn từ giao dị ch vốn vòng vo giữa các CT và NH.  debts stemmed from the mysterious connection
                           between FCs and CBs.
Không nghi ngờ gì nữa, một số doanh nhân đã lợi   Undoubtedly, some entrepreneurs have made use
dụng kẽ hở quản lý các CT (chỉ cần giấy phép kinh  the loop holes in state management of FCs
doanh do sở kế hoach và đầu tư cấp), tạo dựng sự   (licensed by provincial department of planning and
liên kết CT-NH để lũng loạn thị trường vốn và bất  investment) and created associated FCs and CBs to
động sản.                      dominate the capital and real estate market.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:9/27/2012
language:
pages:4