Compensation for Occupational Injuries and ... - Government Gazett by wuyunyi

VIEWS: 7 PAGES: 10

									                      STAATSKOERANT, 5 MEI 2006                 No.28808  7


N o . 423                                               5 M a y 2006


      C O M P E N S A T I O N FOR O C C U P A T I O N A L INJURIES ANT) DISEASES A C T , 1993
                  (ACT No. 130 OF 1993), AS A M E N D E D


             A M E N D M E N T OF SCHEDULE 4 OF A C T No. 130 OF 1993


   Under section 55 of the Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act, 1993 (Act
   No. 130 of 1993), I, Membathisi Mphumzi Shepherd Mdladlana, MLnister of Labour, hereby
   amend Schedule 4 to read as follows with effect from 1 April 2006.


                          SCHEDULE 4
               M A l N N ^ R OF C A L C U L A T I N G C O M P E N S A T I O N   (i)    (io      (iii)              (iv)     (V)
   Item   Section    Nallire and degree of      Nature of   Manner of calculating benefits
               disablement           benefits
   1.    47(l)(a)    Temporary total disablement   Periodical  75% of an employee's monthly
                               payments   eanlings at the ttme of the
                                      accident subject to maximum
                                      compensation of R l 1 865,00 per
                                      month.
   2.    49(1)     Permanent disablement of    Lump sum   15 times the monthly eamings of
               30%                      the employee at the time of the
                                      accident subject to the maximum
                                      and minimum compensation of
                                      R132 930,00 and R28 215,00.
   3.    49(1)     penTlanent disablement of    Lump sum   An amount which bears to a lump
               less than 30%                 sum calculated under item 2 the
                                      same proportion as the degree of
                                      pennanent disablement to 30%.
   4.    49(1)     Permanent disabiement of    Monthly    75% of an employee's monthly
               100%              pension    eamings at the time of the
                                      accident subject to maximum and
                                      minimum compensation of
                                      R l l 865,00 and Rl 410,75.
8  No. 28808            GOVERNMENT GAZETTE, 5 MAY 2006       l(ii)     1 (iii)           l(iv)    l(v)
  1 ^'^
  1 •^•  149(1)     Permanent disablement of  1 Monthly  1 A monthly pension which bears
              less than 100% but more   pension   to a pension calculated under item
              than 30%                 4 the same proponion as the
                                   degree of permanent disablemenr
                                  1 to 100%.
       54(l)(a)   Fatal             Lump sum Twice the employee's monthly 1
  1 ^•
                                   pension that would have been
                                   payable to the employee under
                                   item 4 had he been totally
                                   permanently disabled.
   7.    54(l)(b)   Fatal            Monthly   40% of ihe monthly pension tha 1
                             pension   would have been payable to the
                                   employee under item 4 had he
                                   been    totally   permanentl\
                                   disabled.             1
       54(1 )(c)   Fatal            Monthly   20% of the monthly pension tha 1
  1 ^•
                             pension   would have been payable to the
                                   employee under item 4 had he
                                   been    totally   permanently
                                   disabled, to each child.
   9.    54(l)(e)   Fatal           j Lump sum Percentage dependence as portion
                                   of R28 680.00.           1
   10.  1 54(2)     Fatal            Funeral 1 .A. reasonable amount for funeral 1
                             costs   costs to a maximum of R9 200,00
                                  or the actual amount, whichever
                                 1 is the lesser.           1
  >1 M s MDLADLANA
  ^ ^ N I S T E R OF L A B O U R
                       STAATSKOERANT, 5 MEI 2006                  No.28808    9


                    UMNYANGO WEZABABEREGI

N o . 423                                                 5 M a y 2006


    uivLNYANGO W E Z O I a J N C E P H E Z E L I S A U K U L E V L \ L A N E Z I F O E Z I T H O L A K 4 L A
                  E M B E R E G W E N I E D I N Y A N ^ N E 1993


              ( A C T NO.130 OF 1993) K U Y A N G E T J H U G H U L U L O


     I T J H U G H U L U L O L E H L E L O LESINE NGAPHASI K O M T H E T H O WEDINY'ANA
                    E N O M B H O R W E N I , 130 K A 1993


  Ngaphasi kwediyana isigaba 55 sokuncephezelisa malungana nokuliliswa ekulimaleni nezifo
  komthetho ka 1993 (Act no 130 of 1993) Mina Membathisi Mphumzi Shepherd Mdladlana,
  Ngqongqotjhe weendaba zababeregi ngitjhugulula ihlelo lesine bombana lifundeke ngendlela le
  ukuthoma kwamhia ilanga lilinye ku April 2006.


                        I H L E L O LESINE
                 LNDLELA Y O K U B A L A I Z I N C E P H E Z E L O
      1 ISIGABA ISEVIO NESIBALO       ISIivIO SEMIVUZO       INDLELA YOKUB.4LA IMIVUZO
           SOKUKHUBA ZEKA
      47(l)(a) Ukukhubazeka         Ulamcephezelwa        Inani elingange 75% emrholweni
 1 ^•
           kwesikhatshana        kwamalanga isiberegi     wesiberegi ngesikhathi
                         singekho emberegweni     sokulumala kuyangesilinganiso
                                        somnyango wababeregi iza
                                        kuncephezeliswa ingabi
                                        ngaphezu kuka R l 1 865,00
                                        ngenyanga.

  2.    49(1)    Isitho          Isamba semali         Irholo lenyanga lesiberegi     1
            esikhubazekile                     lizakuphindwa phindwa nge 15
            kulingana no 30%                    kuyangesikhathi sokulimala
                                        ngaphasi kwesilingamso
                                        sokuncephezela sika R132
                                        930,00 neR28 215,00.
10  No. 28808          GOVERNMENT GAZETTE, 5 MAY 2006


 3.   49(1)   Isitho esikhubazekile  1 Isamba semali    Inani elilingana naleli
          ngaphasi kwe 30%                ehngaphasi kwesigaba sesibili
                                 Lizakuncephe zeliswa
                                 okokufana kuyangokulimala
                                 isitho esilinganiswa ne 30%.

 4.   49(1)   Isitho esikhubazekile  Ipentjheni yenyanga  Inani elingange 75% lonlrholo
         ku 100%.                    wesiberegi ngesikhathi
                                 sokulimala izakuphindwa
                                 phindwa kuya ngesilinganiso
                                 sababeregi esilingana ne R l 1
                                 865.00 n e R l 410.75.

5.   49(1)   Ukukhubazeka       Ipentjheni yenyanga  Ipentjheni yenyanga
         kwesitho somzimba               encephezeliswe ngaphasi
         ngaphasikwe 100%o               ku'esigaba sesine ilingana
         kodwa ngaphezu kwe               nobungakho bokukhubazeka
         30%.                      isitho esibalelwa ku 100%).

6.   54(l)(a)  Ukllhlongakala      Ipentjheni yenyanga  Ipentjheni yenyanga
                                 incephezehswa kabili
                                 kuyangendlela yepentjheni
                                 yesiberegi ebeyizabe
                                 incephezelwa ngayo ngaphasi
                                 kwesigaba sesine uma isiberegi
                                 sikhubazeke isitho.
7.   54(l)(b)  Ukuhlongakala      Ipentjheni yenyanga  Inani elingange 40%
                                 kupentjheni yenyanga
                                 izakuncephezelisa isiberegi
                                 ngaphasi kwesigaba sesine
                                 uma sihiongakele.

8.   5(l)(c)  Ukuhlongakala      Ipentjheni Yenyanga  Inani elingange 20%
                                 lincephezilisa umtrwana
                                 ngamunye wesiberegi uma
                                 sihiongakele.
9.   54(l)(e)  Ukuhlongakala      Ipentjheni Yenyanga  Uma isiberegi sihiongakele
                                 singenamtrwana namkha
                                 singenamfazi. Labo abondlwa
                                 yisiberegi
                                 bazakuncephezeliswa inam
                                 lemali engekhe idlule u
                                 R28 680,00.
              STAATSKOERANT, 5 MEI 2006           No. 28808  11


10  54(2)    Ukuhlongakala  Indleko zokungcwaba  Izindleko zomngcwabo
                            zincephezeliswa inani
                            elibaliweko elingadluli u
                            R9 200,00.
M X S MDLADLANA
'UNGQONGQOTJHE WEENDABA ZABABEREGI
12  No. 28808          GOVERNMENT GAZETTE, 5 MAY 2006
     L o o k i n g     f o r    o u t   o f  p r i n t   i s s u e s    o f


         G o v e r n m e n t          a n d     P r o v i n c i a !


                     G a z e t t e s
          W e    c a n   p r o v i d e     p h o t o c o p i e s
                       C o n t a c t
    T h e   N a t i o n a l    L i b r a r y    o f  S o u t h     A f r i c a ,

                P r e t o r i a      C a m p u s

                     P O   B o x    3 9 7

                 0 0 0 1       P R E T O R I A
               P h y s i c a i       a d d r e s s

          c / o  A n d r i e s   a n d  V e r m e u l e n   s t r e e t s

               E n t r a n c e   in A n d r i e s   street
                C o n t a c t        d e t a i i s

                 Tel:    (012)    3 2 1 - 8 9 3 1

                 F a x : ( 0 1 2 ) 3 2 5 - 5 9 8 4

              E-mail:    infodesk(^nlsa.ac.za
                      STAATSKOERANT, 5 MEI 2006                        No. 28808  13


                                                                 f

                          Sabinet Online Ltd has established i t s e l f , f o r
  S o b l n e t :                 m o r e t h a n a d e c a d e , as a leader in f a c i l i t a t i n g
                          e l e c t r o n i c access t o g a z e t t e d i n f o r m a t i o n .        Are you looking for i n f o r m a t i o n published in Gazettes
1
,
  s u c h as c h a n g e s t o A c t s , R e g u l a t i o n s o f A c t s , N o t i c e s , L i q u i d a t i o n     ^
             d i s t r i b u t i o n accounts on deceased estates?
                       Search no        more.

       S a b i n e t O n l i n e ' s SA G a z e t t e s p r o v i d e s i m m e d i a t e a c c e s s t o
               f u l l - t e x t databases of G o v e r n m e n t and
         Provincial Gazettes, the Government Gazette Index
               and Parliamentary Bills. U p d a t e d daily.


  The SA Gazettes is considered in all             • The Government Gazette - from January
  i n d u s t r y s e c t o r s as t h e most           1994
  comprehensive collection of searchable
                                 • All Provincial Gazettes - from September
  gazette data on the Internet. With SA
                                  1995
  Gazettes you have access to the electronic
  full-text of the Government Gazette and all          ' Indexes pertaining to the past week's
  Provincial Gazettes.                      Government and all Provincial Gazettes.
                                 • Parliamentary Bills - from January 1999


             W e facilitate access to              information
                    w w w . s a b i n e t . c o . z a
           Tel: •^2712 643 9500; Fax: •^2712 663 3543; E-mail: info0sabinet.co.za
14  No.28808  GOVERNMENT GAZETTE, 5 MAY 2006
                STAATSKOERANT, 5 MEI 2006          No. 28808  15s / l  H ; £ / l 7 f / ^ j e / ^ t ( j e £ ^ t /  s / l  H ; ^ £ j e / ^ t l j e a
  16  No. 28808           GOVERNMENT GAZETTE, 5 MAY 2006
     Printed by and obtainable from the Government Printer, Bosman Street, Pnvate Bag X85, Pretoria, 0001
                 Publications: Tel: (012) 334-4508, 334-4509, 334-4510
                Advertisements: Tel: (012) 334-4673, 334-4674, 334-4504
                 Subscriptions: Tel: (012) 334-4735, 334-4736, 334-4737
                     Cape Town Branch: Tel: (021) 465-7531
       Gedruk deur en verkrygbaar by die Staatsdrukker, Bosmanstraat, Privaatsak X85, Pretoria, 0001
                 Publikasies: Tel: (012) 334-4508, 334-4509, 334-4510
                 Advertensies: Tel: (012) 334-4673, 334-4674, 334-4504
                 Subskripsies: Tel: (012) 334-4735, 334-4736, 334-4737
                      Kaapstad-tak: Tel: (021) 465-7531
\
                                                    28808—1

								
To top