Rizik i riziko averzija by seminarskirad

VIEWS: 2 PAGES: 2

									Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Rizik i riziko averzija". Rad ima 22 strana. Ovde je
prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da
bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U
tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo
Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.

SEMINARSKI RAD

Tema: Rizik i riziko averzija

Sadržaj

1.Pojam rizika...................................................................................................4

2.Vrste rizika.....................................................................................................5

2.1.Sistemski rizik............................................................................................................5

2.1.1.Rizik kupovne moći..........................................................................................5

2.1.2.Rizik kamatnr stope..........................................................................................6

2.2.Nesistemski rizik.......................................................................................................6

2.2.1.Poslovni rizik....................................................................................................7

2.2.2.Finansijski rizik................................................................................................7

2.2.3.Rizik likvidnosti...............................................................................................8

2.2.4.Rizik reinvestiranja...........................................................................................8

2.2.5.Tržišni rizik.......................................................................................................8

3. Operativni rizik.............................................................................................................9

3.1.Problemi vezani za operativni rizik..........................................................................10

4. Mjerenje rizika.............................................................................................................12

4.1.Rizik, distribucija vjerovatnoće i mjere disperzije...................................................12

5. Portfolijo vrijednosnica..............................................................................................13

6.Beta kao mjera rizika...................................................................................................15

7.Stavovi prema riziku....................................................................................................16

8.Upravljanje rizikom.....................................................................................................17

9.Kako se zaštiti od rizika..............................................................................................18

9.1.Minimiziranje rizika..................................................................................................18
9.2.Reduciranje rizika.....................................................................................................18

9.3.Transfer rizika...........................................................................................................18

9.4.Izbjegavanje rizika....................................................................................................18

9.5.Sredstva obezbjeđenja rizika.....................................................................................19

10.Kako upravljati rizikom ...........................................................................................19

Zaključak ...........................................................................................................................20

Literatura.............................................................................................................................21

Uvod

Često čujemo kako mnogi menadžeri, te brojni finansijski stučnjaci, pominju pojam rizika.Ovaj pojam se
koristi da se označe mogućnosti pojave različitih ishoda, kako pozitivnih, tako i negativnih.

Pojam rizika je zasigurno mnogo širi u odnosu na prethodno navedenu definiciju.Dakle, rizik je
prvenstveno vezan za buduće ishode posmatrane pojave (poslovnig poduhvata).

Danas, kada firme posluju u jako dinamičnom privrednom sistemu, možemo reći da je rizik neizbježan,
prisutan uvijek i svuda. Stoga se preduzeću ne postavlja dilema hoće li ili neće da posluje sa rizikom , već
koliki rizik je preduzeće spremno prihvatiti.

U ovom radu , upoznat ćemo se sa vrstama rizika, podjelama, faktorima koji ih prouzrokuju, kao i
razlozima zbog kojih finansijski menadžeri izbjegavaju rizik (riziko averzija)

1. Pojam rizika

A.Levy i M.Sarnat navode da je u srednjem vijeku upotrebljavana latinska riječ riscum, koja je imala
značenje današnjeg pojma igre na sreću, odnosno označavala je mogućnost dobrog i lošeg ishoda.

... --------------------OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
           PREUZETI NA SAJTU.---------------------
                             www.maturskiradovi.net
                    MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:
                          maturskiradovi.net@gmail.com

								
To top