Docstoc

Tužba i postupak po tužbi u upravnom sporu - seminarski

Document Sample
Tužba i postupak po tužbi u upravnom sporu - seminarski Powered By Docstoc
					Tužba i postupak po tužbi u upravnom sporu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

САДРЖАЈ
УВОД ............................................................................................................3
ТУЖБА У УПРАВНОМ СПОРУ ............................................................7
Садржина, рок и предаја тужбе .................................................................8
ПОСТУПАК ПО ТУЖБИ .........................................................................9
3.1 Припремни ( претходни ) поступак ............................................................9
3.2 Одбацивање тужбе ....................................................................................9
3.3 Поништавање управног акта без достављања тужбе на одговоре..............10
РЈЕШАВАЊЕ СПОРА .............................................................................10
4.1 Редовни поступак ......................................................................................10
4.2 Усмена расправа ........................................................................................11
4.3 Доношење одлуке .......................................................................................11
4.4 Садржина пресуде .....................................................................................12
4.5 Обавезност пресуде ...................................................................................13
ЗАКЉУЧАК ...............................................................................................14
ЛИТЕРАТУРА ...........................................................................................15
УВОД
Управноправни однос је посебна врста правног односа који настаје у области дјеловања управе.
Ријеч је о специфичном правном односу у којем је увијек једна страна државни орган који одлучује
о правима, обавезама или правним интересима конкретног појединца или правног лица, који је
друга страна у управноправном односу.
Престанак управноправног односа означава тренутак када се окончава дејство управног акта, којим
је заснован однос или општег правног акта на основу којег је настао. То су случајеви:
једностраним раскидом,
одрицањем од овлаштења друге,
доношењем новог управног акта,
управним актом неког другог субјекта неког другог субјекта или, што је у овом раду најзначајније
пресудом суда у управном спору,
завршењем односно исрпљењем дејства управног акта, те је његова даља егзистенција
беспредметна,
накнадна немогућност правног дејства којим је заснован управноправни однос.
Управни акт представља централни и иманентни облик управног дјеловања. Оно што је пресуда за
суд то је управни акт за управу. Управним актом сматра се онај акт против кога је отворена
могућност вођења управног спора, а то по француском праву нису само појединачни ауторитативни
акти управе већ и нормативни акти управе, те управни уговори. Код нас је прихваћена концепција
управног акта по којој он представља појединачни правни акт.
Управни спор је посебна врста судске контроле управе, којом се врши оцјена законитости донијетог
или претпостављеног управног акта, на захтјев легитимисаног тражиоца, ако он сматра да му је тим
управним актом повријеђено неко право или правни интерес.
Дакле, ради се о спорној ситуацији насталој поводом подношења тужбе којом овлаштени
подносилац од суда тражи да се оспорени управни акт донијет од стране надлежног органа управе
или другог овлаштеног субјекта уклони из правног поретка.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. ----------
www.maturskiradovi.net


MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:   maturskiradovi.net@gmail.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:9/26/2012
language:Unknown
pages:2