Osiguranje by seminarskirad

VIEWS: 3 PAGES: 2

									Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Osiguranje". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500
reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da
bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U
tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo
Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Viša poslovna škola Čačak

Beograd

SEMINARSKI RAD

Predmet: FINANSIJSKI MENADžMENT

Tema: OSIGURANJE

Uvod

Ugovor o osiguranju je dokument koji obavezuje ugovarača osiguranja da plaća premiju, a Osiguravača
da isplaćuje osiguranu sumu u slučaju nastanka osiguranog slučaja.

Osiguravač je osiguravajuće društvo, koje isplaćuje novčanu naknadu osiguraniku.

Ponuđač je osoba koja želi da zaključi Ugovor o osiguranju i podnosi pisanu Ponudu Osiguravaču.

Ugovarač osiguranja je ponuđač koji je potpisao Ugovor o osiguranju. On ugovara i uplaćuje premiju
osiguranja.

Korisnik osiguranja je lice u čiju korist se zaključuje Ugovor o osiguranju.

Osiguranik je lice od čijeg doživljenja ili smrti usred nesrećnog slučajazacisi isplata osigurane sume

Zastupnik je ovlašćeno lice Osiguravača koje je ovlašćeno da prikuplja ponude, daje potrebne informacije
i savete ugovaraču osiguranja

Premija je novčana obaveza Ugovarača.

Osigurana suma je ugovoreni novčani iznos koji se isplaćuje korisniku osiguranja u slučaju (ne)doživljenja
osiguranika ili u slučaju štete.

Dobit je prinos koji ostvaruje Osiguravajuće društvo na osnovu investiranja sredstava.

Ponuda je predlog za zaključenje ugovora o osiguranju upućen osiguravaču . Ponuda je sastavni deo
ugovora o osiguranju i mora sadržati bitne elemente za procenjivanje rizika koji se preuzima u osiguranje.

Polisa je dokument o zaključenom ugovoru o osiguranju. Polisa je proizvod obrađene i prihvaćene
ponude i čini osnov za određivanje prava i obaveza ugovornih strana. U njoj su sadržani svi bitni elementi
ugovora.

Rizik je osnovni pojam u osiguranju. Kod osiguranja se uvek radi o događaju koji je natavisan od ljudske
volje, čije se ostvarenje ili momenat ostvarenja ne možeunapred predvideti i odrediti.
Kapitalizacija ili smanjenje osigurane sume usled prestanka plaćanja premije je situacija predstavljena
tabelom kapitalizivanih vrednosti. Opštim uslovima je određen minimalni vremenski period za koji je
potrebno da se plati premija kako bi se steklo pravo na redukciju osigurane sume. U slučaju kapitalizacije
osiguranje traje do ugovorom predviđenog periode, s tim što će se u slučaju nastanka osiguranog slučaja
isplatiti redukovana osigurana suma prema tabeli.

Otkup osiguranja predstavlja pravo ugovarača da u određenom trenutku stiče pravo na raskid ugovora i
isplatu otkupne vrednosti polise. Radi zaštite lica koja imaju pravo da traže otkup, Zakon o obligacionim
odnosima zahteva da uslovi otkupa , kao i način na koji se izračunava otkupna vrednost budu određeni
opštim uslovima o osiguranju i predtavljeni tabelom otkupnih vrednosti na samoj polisi.

Matematička rezerva je termin koji je sigurno najteže objasniti . Osiguravajuća kompanija unapred zna da
mora preuzeti postojeći rizik od osiguranog slučaja. Znači , povećanje rika se mra unapred predvideti i
izračunati. To se dešava tako što se ugovara srednja premija, koja je ista tokom celog trajanja osiguranja.
Ovako izračunata premija se sastoji iz dva dela. Prvi deo premije služi za pokriće rizika u tekućoj godini, a
drugi deo premije služi za izravnavanje prvog dela premije kroz čitavo vreme trajanja osiguranja. Prvi deo
premije koji služi za pokriće rizika za vreme od godinu da na nazivamo riziko premija, a drugi deo štedna
premija. Ovaj štedni deo premije osiguravač ne sme da utroši u toku jedne godine , već to mora iz godine
u godinu prenositi dok se osiguranje ne ugasi. Na taj način se od štedne premije obrazuje matematička
rezerva.

... --------------------OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
           PREUZETI NA SAJTU.---------------------
                    www.maturskiradovi.net
              MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:
                  maturskiradovi.net@gmail.com

								
To top