Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Eutanazija _2_ - seminarski

VIEWS: 9 PAGES: 2

									Eutanazija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Pravni fakultet Kiseljak

Sadrzaj:
1.Uvod..........................................................................................................................................
2.Pojam eutanazije........................................................................................................................
3.Podijela eutanazije....................................................................................................................
4.Historijski osvrt na eutanaziju....................................................................................................
5.Primjena eutanazije kroz historiju..............................................................................................
6.Eutanazija i patnje smrtnika.......................................................................................................
7.Razmatranje pravne prirode eutanazije......................................................................................
8.Eutanazija kao obično ubojstvo.................................................................................................
9.Mogučnost legalizacije eutanazije.............................................................................................
10.Eutanazija kao privilegovano ubojstvo....................................................................................
11.Sličnost i razlike smrtne kazne i eutanazije.............................................................................
12.Pravo na prirodnu smrt i eutanazija.........................................................................................
13.Odnos eutanazije i religije........................................................................................................
14.Zaključak..................................................................................................................................
15.Literatura...................................................................................................................................
1. Uvod
Tema moga seminarskog rada nosi naziv eutanazija.Ovu temu sam izabrala jer je vrlo aktuelna i izaziva
mnogo polemike u našem svijetu,a i meni se učinila kao veoma zanimljiva tema o kojoj bi se moglo mnogo
raspravljati.Pripremajući svoj seminarski rad mnogo sam čitala i istraživala o eutanaziji,da bih što bolje
shvatila pojam eutanazije,a naravno i da bih vama što bolje mogla predstaviti svoj seminarski
rad.Eutanzija označava čovijekovu potrebu za brzom i bezbolnom smrću,bolje rečeno za blagim
umiranjem.Medžutim danas malo tko da se slaže s ovom definicijom eutanazije.Mnogi smatraju da je
eutanazija namjerno i nasilno oduzimanje života.Zbog toga eutanazija ima mnogo protivnika a največi su
naravno religijske zajednice ,zatim organizacije koje podržavaju zaštitu života ali i mnogi lječnici koji se
boje da bi se eutanazija mogla oteti kontroli.Naravno da svatko na eutanaziju gleda drugačije i da svatko
ima svoje mišljenje.Moje licno mišljenje je da je eutanazija u nekim slučajevima dobra,ali naravno samo
ako postoji dobar razlog,i ako nema drugog riješenja da se pomogne bolesniku.Tj.da bolesnik boluje od
neizlječive bolesti i pati od jakih bolova.U nekim zemljama eutanazija je legalna,ali zakon predvidža
ograde koje se ne smiju preći.Prema europskoj Konvenciji o ljudskim pravima,pravo na život je temeljno
pravo,bez kojeg su sva ostala prava besmislena.Ono je ugroženo ne samo ubojstvom,več i svakom silom
koja bi kao krajnji ishod imala okončanje života.U svom seminarskom radu ču pokušati da vam što bolje
predstavim eutanaziju i u kojim se ona slučajevima izvršava
2. Pojam eutanazije
3. Podijela eutanazije
Prema nacinu izvrsavanja eutanaziju dijelimo na aktivnu i pasivnu.Aktivna se sastoji u poduzimanju neke
radnje ili pokreta,a pasivna u propuštanju odnosno u pasivnom ponašanju.Po drugom kriteriju eutanazija
se može dijeliti na: eutanaziju de facto i eutanaziju de iure.
Eutanazija de facto se sprovodi ekstralegalno i pretežito u slučajevima kada pozitivno zakonodavstvo
tretira eutanaziju kao obično ili pri

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. ----------

www.maturskiradovi.net
MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:   maturskiradovi.net@gmail.com

								
To top