Skupština opštine - općtinsko vijeće - seminarski by seminarskirad

VIEWS: 0 PAGES: 2

									Skupština opštine - općtinsko vijeće
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Fakultet pravnih nauka, Travnik

SADRŽAJ:
Sadržaj..........................................................................................................2
Uvod.............................................................................................................3
Osnovne karakteristike Skupštine opštine...................................................4
Zaključak......................................................................................................7
Literatura .....................................................................................................8
2.UVOD
Skupština opštine je organ odlučivanja o poslovima iz lokalnog djelokruga i organ koji bira najvažnije
nosioce lokalnih funkcija.
Nju sačinjavaju odbornici čiji se broj utvrđuje statutom opštine.Pravo da bira odbornika ima građanin koji je
punoljetan,tj. ima 18 godina života.Pravo da bude izabran za odbornika ima takođe punoljetan
građanin,koji je poslovno sposoban i ima prebivalište na teritoriji te opštine.
Zakon o lokalnoj samoupravi razlikuje četiri kategorije izbora i to :
Redovne
Prijevremene
Ponovne i
Dopunske.
Skupština opštine ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju iz reda odbornika na period od četiri
godine.
Konstituisanje opštinskih organa pravo je opštine kao teritorijalne jedinice u kojoj se ostvaruje lokalna
samouprava,ali to je istovremeno i njena zakonska obaveza.
Skupština opštine za vršenje poslova iz svoje nadležnosti lokalne uprave.Rukovodioce unutrašnjih
organizacionih jedinica lokalne uprave imenuje i razrješava skupština.
3.OSNOVNE KARAKTERISTIKE SKUPŠTINE OPŠTINE
Skupština opštine je organ odlučivanja i kreiranja politike opštine.Njene najvažnije nadležnosti su sledeće:
- donosi statut opštine;
- donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje;
- donosi budžet i završni račun budžeta;
- donosi ekonomski plan,plan razvoja i investicione programe;
- donosi razvojne,prostorne i urbanističke planove i programe;
- donosi program uređenja građevinskog zemljišta;
- donosi provedbene planove;
- donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima,kada je ovlaštena zakonom;
- donosi odluke i druga opšta akat u oblasti civilne zaštite u skladu sa zakonom i preduzima mjere za
funkcionisanje civilne zaštite;
- donosi odluke o pribavljanju,upravljanju iraspolaganju imovinom opštine;
- donosi odluku o određivanju naziva ulica,trgova i dijelova naseljenih mjesta;
- donosi odluku o proglašenju praznika opštine;
- donosi odluku o upotrebi simbola opštine;
- donosi plan o korištenju javnih površina;
- donosi odluku o članstvu opštine u savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i
organizacije;
- donosi odluku o nagradama i i priznanjima;
-bira i razriješava predsjednika skupštine opštine,potpredsjednika skupštine opštine,zamjenika načelnika
opštine,sekretara skupštine opštine i članove stalnih i povremenih radnih tijela skupštine opštine;
---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. ----------

www.maturskiradovi.net


MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:   maturskiradovi.net@gmail.com

								
To top