Kreditni rizik u bankarstvu by seminarskirad

VIEWS: 16 PAGES: 2

									Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kreditni rizik u bankarstvu". Rad ima 34 strana. Ovde je
prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada,
da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim
standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo
Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Kreditni rizik u bankarstvu

diplomski rad

SADRŽAJ....................................................................................................................3

I Krediti i definisanje finansijskog rizika........................................................................4

1. Definisanje finansijskog rizika...............................................................................4

2. Ekonomsko znacenje kredita..................................................................................5

II Pojam i pojavni oblici kreditnog rizika.......................................................................7

1. Portfolio rizik..........................................................................................................7

2. Trgovinski-transakcioni rizik..................................................................................7

3. Parametri kreditnog rizika.......................................................................................8

4. Rizik zemlje............................................................................................................8

III Stubovi kreditnog rizika i rizik pojedinacne transakcije.......................................10

1. Stub I: Rizik pojedinacne transakcije...................................................................11

2. Stub II: Portfolio rizik...........................................................................................13

3. Rizik individualne linije........................................................................................15

IV Bazelski standardi......................................................................................................21

1. Preporuke Bazela I................................................................................................21

2. Bazelski standard II..............................................................................................21

3. Operacionalizacija kreditnog rizika kroz Bazel II................................................22

4. Primjena Bazela II u zemljama u razvoju.............................................................23

V Kontrola rizika i implementacija bazelskih standarda u Crnoj Gori.....................24

Zakljucak.........................................................................................................................32

Literatura.........................................................................................................................34
2

Uvod

Kontrola rizika banaka ima socijalni znacaj. Poremecaji u sektoru bankrarstva imaju

loš uticaj na cijelu ekonomiju. Šta više, izazivaju znacajne socijalne procese. Pitanje je i

visoki bankarski plasmani i koliko se rizik smije preduzeti, a da se ne ugrozi sigurnost

izvršenja obaveza banaka.

Bankarski rizici su kreditni, tržišni, valutni, rizik solventnosti i operativni rizik.

Rad obraduje najstariji od finansijskih rizika- kreditni rizik. Ako postoji nešto što spaja

renesansnog bankara koji sjedi za klupom sa novcem- „banco“ i analiticara rizika u

višespratnici Wall streeta, onda je to kreditni rizik. Najstariji, ali i najbitniji.

Danas zahvaljujuci savremenoj racunarskoj tehnologiji, arhiviranju baze podataka o

kretanju vrijednosti parametara u prošlosti, moguce je predvidjeti preuzete rizike.

Kreditni rizik se posmatra na nivou individualne kreditne linije-

rizik pojedinacne

transakcije

ili u koncentraciji-

portfolio kreditni rizik

. U cilju uspostavljanja odnosa

izmedu rizika ukupne izloženosti i kapitala banke, koji je posljednja linija odbrane

solventnosti, od strane G7 zemalja, promovisani su Bazelski standardi.
---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. ----------

www.maturskiradovi.netMOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

								
To top