รายชื่อ อ.1 _ MEP_ by ajizai

VIEWS: 137 PAGES: 8

									       รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือกฯ
        ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 ( MEP )
    ปี การศึกษา 2555       โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ห้ องที่ 1   สี แดง   ( ห้ องประชุม 1 อาคารกาญจนาภิเษก )
              26-Feb-55
 ที่            ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
  1         เด็กชายพริ ษฐ์ สัตย์คีรี
  2        เด็กหญิงสุกฤษอร กันธิยะ
  3         เด็กชายธนภัทร บุญเทพ
  4         เด็กชายสิ รวิชญ์ อุตมา
  5       เด็กหญิงณิ ชาดา ภารสมบูรณ์
  6         เด็กชายธาม ธิ วงค์เวียง
  7        เด็กหญิงเพียงสิ ริ เชื้ออุบล
  8        เด็กชายปาฎิหารย์ ต่อมใจ
  9         เด็กชายปรัญชัย เขียวใส
 10        เด็กหญิงศศิธารา การงาน
         รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือกฯ
           ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 ( MEP )
       ปี การศึกษา 2555      โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ห้ องที่ 2    สี เหลือง   ( ห้ องประชุม 1 อาคารกาญจนาภิเษก )
                 26-Feb-55
  ที่              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
  11           เด็กหญิงชนิภา ชัยมณี
  12          เด็กหญิงอริ สรา พรมราช
  13         เด็กชายธฤต กอตระกูลสิ น
  14           เด็กชายอภิภู อินทุทรัพย์
  15          เด็กหญิงรดามณี อภินิเวศ
  16                      ั
           เด็กหญิงณิ ชารี ย ์ เศรษฐวิวฒน์
  17          เด็กหญิงกันติชา นครแก้ว
  18          เด็กชายพิชญุตม์ ลีวณิ ชย์
  19         เด็กหญิงศิโรรัตน์ ทะระมา
  20          เด็กชายกฤตัชญ์ภูมิ นันตา
       รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือกฯ
         ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 ( MEP )
     ปี การศึกษา 2555      โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ห้ องที่ 3   สี ชมพู   ( ห้ องประชุม 1 อาคารกาญจนาภิเษก )
               26-Feb-55
  ที่            ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
  21         เด็กชายนฤปกร ชุ่มไชยา
  22          เด็กหญิงจารวี ทิธาดา
  23        เด็กหญิงจิรภิญญา มะโนวัง
  24      เด็กชายวชิรวิทย์ กนกเลิศสุวรรณ
  25       เด็กหญิงกนกพิชญ์ ก้างออนตา
  26        เด็กชายชยุตม์พงศ์ รัชฏ์พน
  27        เด็กหญิงคณิ สรา เนตตกุล
  28               ั     ั่
         เด็กชายพันธุ์ธช เกียรติทวีมนคง
  29        เด็กชายภูมิแผ่นดิน นุกาศ
  30       เด็กหญิงพรนับพัน หอมนาน
  31                   ั
        เด็กหญิงพิชญสิ ร์ยา ปิ ติพทธนันท์
       รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือกฯ
         ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 ( MEP )
     ปี การศึกษา 2555      โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ห้ องที่ 4   สี เขียว  ( ห้ องประชุม 1 อาคารกาญจนาภิเษก )
               26-Feb-55
  ที่            ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
  32          เด็กชายวรชิต คานา
  33       เด็กชายพรพิสุทธิ์ โคตะนนท์
  34                 ั
          เด็กชายพงษ์พิพฒน์ ดอนชัย
  35       เด็กหญิงนภัสนันท์ เอกบุตร
  36        เด็กหญิงเดือนศิริ คาแก่น
  37       เด็กชายธีรธาดา สุ วรรณสิ งห์
  38                ั
           เด็กชายพงค์ภค เครื อวงค์
  39        เด็กชายอนันต์ทวีป คาแดง
  40        เด็กหญิงบุษกร พิกุลทอง
  41        เด็กชายวงศ์วริ ศ บูราณ
  42      เด็กชายธนเดช เอื้อรัตน์ศรี ทอง
     รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือกฯ
       ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 ( MEP )
   ปี การศึกษา 2555         โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
 ห้ องที่ 5 สีแดง        ( ห้ องปฐมวัย 5 ชั้นล่ าง อาคาร 5 )
              26-Feb-55
ที่             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
43         เด็กหญิงจุฑามาศ คาแฮ
44        เด็กชายภพปพัณ กัณฑวงค์
45         เด็กชายพิทวัส บรรณเลิศ
46     เด็กหญิงธัญญาวรรณ บุญรัตนธนากร
47       เด็กชายพัฒนศักดิ์ คูดิษฐาเลิศ
48          เด็กชายชนน อนุวงค์
49          เด็กหญิงณิ ชกุล สุ เต็น
50       เด็กหญิงแพรพระยา หมื่นสันธิ
51         เด็กชายณัฐวัฒน์ อุดทา
52       เด็กหญิงสุชาสิ นี อรุ ณานนท์ชย  ั
     รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือกฯ
       ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 ( MEP )
   ปี การศึกษา 2555        โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ห้ องที่ 6       สีเหลือง ( ห้ องปฐมวัย 3 ชั้นล่ าง อาคาร 3 )
              26-Feb-55
ที่             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
53     เด็กหญิงพิศน์ณิชา เดชถิระพิพฒน์   ั
54         เด็กชายณฐกร ดอนชัย
55                 ์
           เด็กชายสุริยภูมิ คายา
56        เด็กหญิงปริ ยากร พาจรทิศ
57      เด็กหญิงวริ สรา กุลธรรมานุสรณ์
58         เด็กชายทัพยั้ง พรประทุม
59       เด็กหญิงณชญาดา มนัสวรากุล
60      เด็กชายธรรมปพน ธรรมนารักษ์
61        เด็กชายภาคิน จีนะบุญเรื อง
62       เด็กหญิงณภัทร รัตนเจริ ญชัย
       รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือกฯ
        ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 ( MEP )
    ปี การศึกษา 2555        โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
  ห้ องที่ 7 สีชมพู ( ห้ องปฐมวัย 2          ชั้นล่ างอาคาร 3 )
               26-Feb-55
ที่              ชื่อ - สกุล            หมายเหตุ
63            เด็กหญิงอารี ยา สาคา
64         เด็กหญิงอภิชญา สุภาวรรณ์
65        เด็กหญิงกฤติยากรณ์ เพชรดง
66        เด็กหญิงสุวรรณวรี สุ วรรณจิตต์
67          เด็กชายกิตติภพ แก้ววงศ์
68       เด็กหญิงธัญวรัตม์ เรื อนรัศมีประชา
69           เด็กหญิงธีริศรา ชัยเดช
70         เด็กชายปภาวิชญ์ ไชยสุภาพ
71          เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณ์
72           เด็กชายนวกร แปงกลาง
      รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือกฯ
        ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 ( MEP )
    ปี การศึกษา 2555        โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
   ห้ องที่ 8 สีเขียว ( ห้ องปฐมวัย 1 ชั้นล่ างอาคาร 3 )
               26-Feb-55
ที่              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
73        เด็กหญิงกนกพร ภักดิ์ชยภูมิ  ั
74           เด็กหญิงธัญชนก ขันโท
75         เด็กชายนฤปนาถ ใจจุลละ
76                 ั
           เด็กชายสุวิจกขณ์ ทองคา
77          เด็กหญิงกีรัตยา จันทาพูน
78          เด็กหญิงนันทภัค คาเขียว
79        เด็กชายอภิสนันทน์ เรื อนมูล
80           เด็กชายณตะวัน ลิกิติกุล
81          เด็กหญิงหิ รัณยา ติ๊บโคตร
82       เด็กหญิงปรี ยวิชญา กันทะเตียน
83         เด็กชายนรภัทร ปิ นตาพรม

								
To top