Amaliah Ramadhan by NobithaJunior

VIEWS: 3 PAGES: 2

									      Amaliah Ramadhan
1. Tutuan
  Sangkan siswa-siswi SMP NEGERI 1
  PLUMBONoray ngalakonan ibadah puasa
  jeungsempurna ieu cumah
 2.Waktu
   Minggu ka 2 ti bulan ramadhan
 3.Pamilon
   Siswa-siswi SMP NEGERI 1 PLUMBON
 4.Kagiatan
   Dina bulan ramadhan siswa-siswi SMP NEGERI
  1 PLUMBONngalakona kagiatan amaliah
  ramadhan. Kegiatan ieu di lakukeun secara
  giliran unggal mingguana.
   Kagiatan ieu bertujuan sangkan siswa –siswi
  SMP NEGERI 1
    Minggu ka 1 ti bulan ramadhan giliran kelas
  VII anu ngalaksanakeun kagiatan tersebut.
     Minggu ka 2 ti bulan ramadhan giliran kelas
  VIII anu ngalaksanakeun kagiatan tersebut.
     Minggu ka 2 ti bulan ramadhan giliran kelas
  IX anu ngalaksanakeun kagiatan tersebut.
  Guru-guru mata pelajaran mere materi ngeunaan
  agama
      TUGAS BAHASA SUNDA

LAPORAN KEGIATAN AMALIAH RAMADHAN
            Disusun oleh :
          Nama      : -  Fazri Hasan Basri
                   -  Indra Bimo Prakoso
                   -  Nurguna
          Kelas     : VIII A
     SMP NEGERI 1 PLUMBON
  Jl. Pangeran Antasari No. 8 Kec. Plumbon Kab. Cirebon

								
To top