nang_cao_nang_luc_lanh_dao_2_2486 by ManhHungNguyen5

VIEWS: 2 PAGES: 24

									   Chöông trình ñaøo taïo
NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC LAÕNH
      ÑAÏO


  CHAÂN DUNG 
 NHAØ LAÕNH ÑAÏO
      (tt)
  PACE’s Copyright ­ 2006
 2- Nhà Lãnh đạo đóng những vai trò gì ?
NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG     BOSS
NGƯỜI TRUYỀN LỬA
             CEO
THỦ LĨNH

              NHẠC TRƯỞNG

THẦN TƯỢNG
              HUẤN LUYỆN VIÊN            NGƯỜI THẦY MẪU MỰC


            TÁC NHÂN XÚC TÁC
3 - Đối tượng lãnh đạo
  của Nhà lãnh đạo là gì ?

       CHỦ THỂ :
   NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ?
       CHỦ THỂ :             Kết hợp, sắp xếp
                         các đối tượng
   NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP         lãnh đạo theo :
                         - Con người
                         - Công việc
                         - Phương tiện
                         - Thời gian &
   MANAGEMENT         MARKET &
   INFORMATION        ENVIRONMENT    Không gian
   THÔNG TIN QUẢN   MAN -  THỊ TRƯỜNG &
     TRỊ      CON   MÔI TRƯỜNG
            NGƯỜI          THIÊN THỜI
         MACHINE - MÁY MÓC       ĐỊA LỢI
        MATERIAL - NGUYÊN LIỆU     NHÂN HÒA
         MONEY - TÀI CHÍNH
       METHODOLOGY - KỸ THUẬT
      MISCELLANEOUS - TÀI SẢN KHÁC
        (THƯƠNG HIỆU, UY TÍN…)
3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ?

                  Tính thuần
                  thục của
                  nhân viên
           Những
 Những yếu tố                  Nhu cầu
           đặc điểm
   tình huống                 Nhân viên
           cá tính
 ảnh hưởng tới
  tính hiệu quả
 của nhà lãnh           Năng lực
       đạo          nòng cốt
                  của nhà        Ra
          Cấu trúc    lãnh đạo      quyết
          nhiệm vụ
                            định


             Loại hình và   Quan hệ
             Cách sử dụng   Lãnh đạo –
              quyền lực    Nhân viên
3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ?
             Hành vi Lãnh đạo :
              Tầm nhìn
              Định dạng khung sườn
              Phong cách ấn tượng


       Hành vi nhân viên :      Yếu tố tình huống :
  s  Nhận thức về tầm nhìn của lãnh đạo   s Khủng hoảng
  s  Mức độ cảm nhận             s Nhu cầu thúc đẩy
  s  Hài lòng về sự phân quyền         cùng nhau đạt đến
  s  Suy xét đối với những chỉ đạo mù      tầm nhìn mới
    quáng      s  Thay đổi quan trọng về tổ chức
      s  Mức độ nỗ lực của nhân viên cao hơn
      s  Sự thoả mãn của nhân viên lớn hơn
      s  Tính liên kết, phối hợp tập thể tăng cao hơn
4- Đâu là chức năng / công việc
  của Nhà Lãnh đạo?
      CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO
   LÀ KHOA HỌC HAY NGHỆ THUẬT ?
    Tính Quy luật   Tính sáng tạo
    Tính nguyên tắc  Tính linh họat
    Tính hệ thống   “Tùy cơ ứng biến”

             Khả năng ứng xử, ứng
             dụng khoa học trong
             mỗi tình huống cụ thể
     4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ?
            MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
         PLAN    ORGANIZATION       LEADER     CONTROLS
                 AL
       Planning     Organizing       Leading     Controll
TĨNH                                  ing
(Ổn Dự báo         Thiết kế hệ thống,  Ra quyết định   Các giá trị
định Ra quyết định      công việc - sơ đồ  Ảnh hưởng     KPI
trong            tổ chức                 Các chuẩn
   Xây dựng chiến                Chức vụ Quyền
1 giai            Ra quyết định              mực
   lược - kế hoạch -              lực
đọan)
   mục tiêu tổng thể    Vận hành hệ     Sử dụng quyền   Ra quyết
   Đặt Mục tiêu từng    thống - quy trình  lực        định
   giai đọan        công việc      Truyền thoâng   Đo lường
               Quy chế chức     Điều tiết – điều  So sánh đối
ĐỘNG Thực hiện kế họach
               năng -nhiệm vụ -   phối        chiếu
 ?    Tạo lập Quy chế,  quyền hạn
                         Động viên     Đánh giá
     chính sách     Phân công                Phân tích
                         Xử lý mâu thuẫn
     Vận dụng chính   Mô tả công việc             Điều chỉnh
                         Đối phó khủng
     sách        Phân quyền
                         hoảng
4- Đâu là chức năng / công việc
  của Nhà Lãnh đạo?
  1. ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN

  2. TRUYỀN ĐẠT TẦM NHÌN

  1. TẬP HỢP, THU HÚT, LÔI CUỐN
   VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI
  1. QUYẾT SÁCH – TUYỂN CHỌN CON
   ĐƯỜNG ĐI ĐẾN MỤC TIÊU
  1. ĐỘNG VIÊN, THÚC ĐẨY MỌI
   THÀNH VIÊN

  2. GiẢI QUYẾT XUNG ĐỘT – MÂU
   THUẨN NỘI BỘ

  3. ĐỐI PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG
   KHỦNG HOẢNG
4- Đâu là chức năng / công việc
 của Nhà Lãnh đạo ?
1. ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN VƯƠN TỚI MỤC TIÊU TỐI
  HẬU – CỨU CÁNH CHUNG – MẪU SỐ CHUNG
 • Dự báo tiên liệu – “Nhìn xa trông rộng”
 • Phù hợp với nguyện vọng của mọi thành viên
  trong tổ chức
 • Phù hợp với môi trường bên ngòai đang chuyển
  động, không ngừng biến đổi
  (Ñoái vôùi laõnh ñaïo DN : Tạo tầm nhìn chiến
  lược hướng vào khách hàng và các giá trị chất
  lượng rõ ràng)
 • Phù hợp với môi trường bên trong với những nội
  lực hiện hữu và tiềm năng
4- Đâu là chức năng / công việc
 của Nhà Lãnh đạo?
 2. TRUYỀN ĐẠT TẦM NHÌN NÀY - THUYẾT
  PHỤC MẠNH MẼ VỀ TẦM NHÌN NÀY
 • Đưa ra lời “hiệu triệu” cho mọi thành
  viên thừa nhận và xem đó cũng là
  cứu cánh của mình.
 • Hành vi đó vượt ngòai lệ thường,
  được nhận biết như một tác nhân
  làm thay đổi hiện trạng
 • Kết hợp vấn đề trách nhiệm với
  cộng đồng và hỗ trợ công chúng
  vào trong các hoạt động kinh doanh

 Bạn hảy thử viết ra tầm nhìn cho doanh 
            nghiệp của bạn !
4- Đâu là chức năng / công việc
 của Nhà Lãnh đạo ?
1. TẬP HỢP, THU HÚT, LÔI CUỐN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN
  TÀI ĐI THEO NHÀ LÃNH ĐẠO
• Giao tiếp, tìm hiểu, xây dựng các mối quan hệ
• Phát triển số lượng & chất lượng thành viên
• Đặt kỳ vọng cao –
• Cam kết chia xẽ những giá trị, những lợi ích
 chung
• Tạo thành lực lượng chinh phục
 các mục tiêu
 tối hậu chung
 Bạn làm thế 
 nào để chiêu 
 mộ anh tài và 
 giữ được 
4- Đâu là chức năng / công việc
  của Nhà Lãnh đạo ?
 1. QUYẾT SÁCH – TUYỂN CHỌN CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN MỤC TIÊU
 • Phát hiện vấn đề - đặt vấn đề - “lật ngược” vấn đề
 • Chọn và chỉ ra những mục tiêu, chuẩn mực – chia nhỏ
  mục tiêu – điều chỉnh mục tiêu.
 • Kêu gọi “hiến kế” - Hướng dẫn nhân viên tìm kiếm giải
  pháp (kế sách) giải quyết vấn đề để thực hiện mục
  tiêu.
 • Xử lý các bất đồng giữa những người có liên quan trong
  quá trình đặt vấn đề, chọn mục tiêu, chọn giải pháp
 • Ra Quyết Định cho những vấn đề then choát, quan
  trọng, coù tính chiến lược-hoặc khẩn hoặc trong điều
  kiện không chắc chắn

  Nhóm A : Đặt vấn đề  _ Xác lập mục 
  tiêu
  Nhóm B : Lật ngược vấn đề _ Xác lập 
4- Đâu là chức năng / công việc
  của Nhà Lãnh đạo ?
1. THU PHỤC NHÂN TÂM & GÂY ẢNH HƯỞNG & ĐỘNG VIÊN
  THÚC ĐẨY MỌI THÀNH VIÊN
• Gây cảm hứng cho nhân viên để họ hăng hái, sôi nổi, khát
 khao làm điều mà người lãnh đạo mong muốn.
• Truyền dẫn niềm say mê đạt mục tiêu cho nhân viên có
 động lực tự thân
• Thúc đẩy nhân viên làm việc bằng sự ngợi khen chân
 thành, đúng mức, đúng nơi, đúng lúc.
• Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên
• Cùng “chia ngọt, xẽ bùi” – “nằm gai nếm mật” với nhân
 viên
• Tạo bầu không khí , môi trường làm việc cho nhân viên
 phát huy mọi năng lực tiềm tàng
   Bạn thử đưa ra những cách thức thu 
   phục nhân tâm của các đối tượng có 
 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ?
. GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT – MÂU THUẨN NỘI BỘ
 “ MAÂU THUAÃN” ­ “ MAÁT ÑOAØN KEÁT ” - “ 
 YÙ KIEÁN COØN PHAÂN TAÙN ”
 - “ BAÈNG MAËT NHÖNG CHÖA BAÈNG LOØNG”
 “ MAÂU THUAÃN” : Baát ñoàng yù kieán ñoái
  laäp nhau veà
  noäi dung quan ñieåmMAÂU THUAÃN VEÀ MAËT NOÄI DUNG QUAN 
  caûm xuùc.     ÑIEÅM : baát ñoàng veà nhöõng khaùi
            nieäm, ñònh nghóa, keát luaän vaø caû
            muïc tieâu, phöông phaùp thöïc hieän.
            MAÂU THUAÃN VEÀ MAËT CAÛM XUÙC : baát
            ñoàng veà caù tính, caû thaùi ñoä töùc
            giaän, khoâng tin töôûng, khoâng thích, sôï
            haõi, oaùn giaän vaø thuø haän.
             “MAÂU THUAÃN” GAÂY RA NHÖÕNG HEÄ QUAÛ
             TIEÂU CÖÏC GÌ ?

         PHAÛI CHAÊNG “MAÂU THUAÃN” GAÂY RA
         CHÆ COÙ NHÖÕNG HEÄ QUAÛ TIEÂU CÖÏC ?
6. GiẢI QUYẾT XUNG ĐỘT – MÂU THUẨN NỘI BỘ

                Khi noäi boä coù phaùt 
                sinh nhöõng cuoäc maâu 
  Cao            thuaãn, neáu baïn laø 
                ngöôøi laõnh ñaïo , baïn 
                seõ coù nhöõng öùng xöû 
          Toát nhaát gì ? 
    c öù  chto
       å        (Töø quan ñieåm ñeán 
       å
    c öù  chto
                caùch thöùc haønh ñoäng 
  t qua
   á Ke
   á Ke
  t qua         öï û
             öï û giaûi quyeát vaán ñeà 
            c hie th
            c hie th  n cu
                   ä
                  n cu
                   ä    a 
                       û
                       û
                       a 
                maâu thuaãn)
   Phaùt trieån            Phaùt trieån bình
   bình thöôøng              thöôøng
    Phaùt        Phaùt 
    trieån       trieån 
 Thaáp chaäm       chaäm
     Möùc ñoä maâu thuaãn          Cao
 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo?
7. ĐỐI PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG KHỦNG HOẢNG

  Nhận diện những lọai khủng hỏang có khả năng xảy ra cho DN
  Tiên liệu các tình huống / Phân tích, đánh giá những nguy cơ
  Có các phương án kế họach dự phòng khắc chế nguy cơ, ngăn chận
  khủng hoảng
  Khi sự cố / khủng hoảng nổ ra – vai trò nhà lãnh đạo:
  • Bình tỉnh & Sáng suốt & Xem trọng tính mạng con người trên hết
  • Xuất hiện ngay tại hiện trường để đối mặt với sự cố / khủng hoảng
  • Thu thập thông tin – kiểm sóat, làm chủ tình hình
  • Kịp thời và quyết đóan đưa ra các quyết định khẩn cấp
  • Phạm quy, nếu cần thiết – Khen thưởng, phạt ngay tại chổ
  Tuyên bố kết thúc, thóat ra khỏi cuộc khủng hoảng – rút kinh nghiệm
       Theo bạn, DN của bạn có thể đối mặt với
         những loại khủng hoảng nào ?
5- Nhà Lãnh đạo cần có
  những năng lực &
  hành vi , thái độ gì?
              NGHIE

                   Ä
                   M
                   QUAN HE
              TH
              KIE
              ÖÙ
              C
              Á
              N 
               KINH 
                        Ä
      KY Õ  N Ê NG       Theo bạn,
                       Ò A
                      C TR
                       GI
          A          các nhân
                      CA
                      Ù


                          Ù
                           
            NAÊNG    viên thường
           LÖÔÏNG    ưa thích và
           NHIEÄT
                  ghét điều gì
           HUYEÁT
                    ở người
                   “sếp” của
                     mình?
   THÀNH QUẢ = NĂNG LỰC + ĐỘNG LỰC
5- Nhà Lãnh đạo
  cần có những năng lực & hành vi, thái độ gì ?

        Kỹ năng nồng cốt ở các cấp lãnh đạo


    CẤP           KỸ NĂNG
                QUAN HỆ
    CAO
                CON NGƯỜI
          KỸ NĂNG
          TƯ DUY /
    CẤP      NHẬN
           THỨC
   TRUNG                KỸ NĂNG
                      KỸ THUẬT


   CẤP THẤP
5- Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực & hành vi, thái độ
gì?
 Khả năng nghiên cứu, phân tích: Hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của tổ chức
 để so sánh giữa cấp độ những mục đích và mục tiêu hiện tại, sau đó làm
 rõ những thiếu sót của hai vấn đề trên.
          KHẢ NĂNG CHẨN ĐÓAN
              NHÀ
              LÃNH
 KHẢ NĂNG         ĐẠO            KHẢ NĂNG TRUYỀN
 THÍCH NGHI                     ĐẠT THÔNG TIN
  Khả năng thích ứng: sửa      Truyền đạt và chia sẻ các mục tiêu với
  đổi trong phạm vi hoạt      cấp dưới của bạn để có được sự nhất
  động, thẩm quyền và các      trí và hợp tác từ phía họ.
  mối quan hệ để giảm       Bất kể người lãnh đạo như thế nào đi
  thiểu những sai sót.       nữa thì họ cũng phải cố gắng truyền đạt
                   ý tưởng của mình đến những người khác.
5 - Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực & hành vi, thái độ
gì? Trí lực cao: Năng lực phán đoán, khả năng phân tích, năng lực lý giải và khả năng
  tổng hợp đối với những vấn đề trừu tượng đều vô cùng xuất sắc.
                   Nhìn xa
 Rộng lượng - Bao          trông rộng           Khả năng khích lệ tốt:
 dung: Có khả năng                  Đáng      Mong muốn mãnh liệt
               Uy tín Nhạy cảm
 kết nối tốt, đồng tâm & đạo đức           tin cậy     bằng nội lực theo đuổi
 hiệp lực với mọi Công bằng             Gây ảnh    thành công và hoàn thành
 người        chính trực    Nhà      hưởng            nhiệm vụ
                 Lãnh đạo              Quan hệ Nhân sự tốt:
          Suy nghĩ             Thấu hiểu
    Bản lĩnh         Thuyết phục      tâm tư     Biết sâu sắc sự hợp
          sâu sắc
    ổn định                    Thu phục     tác và sự nỗ lực của
            Quyết sách                   nhân viên về nhu cầu
    vững vàng:           Tự tin     nhân tâm
             đúng                     hoạt động
    Cá tính mạnh mẽ       Thận trọng
                                tập thể, từ đó có thể đáp ứng
    quyết đoán , có khả     Kiên định         một cách đầy đủ nhu cầu của
    năng xử lý những     Tự tin có cơ sỡ        họ.
    vấn đề gai góc      không ngừng học       Bạn thử đưa ra những
                 hỏi nâng cao năng     cách thức thấu hiểu tâm
                 lực bản thân           tư của nhân viên
5- 9  ỹ  đạo cần có những năng lực & hành vi, thái độ
   k
  Nhà Lãnh
gì?năng   Kỹ năng “mềm” chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính
 “mềm”    cách con người, không mang tính chuyên môn, chúng quyết
        định khả năng bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo, nhà
 cuûa     thương thuyết hay người hòa giải xung đột. Những kỹ năng
 nhaø     “cứng” thường xuất hiện trên bản lý lịch - khả năng học
 laõnh    vấn của bạn và sự thành thạo về chuyên môn.

 ñaïo
 1. Có một quan điểm lạc quan
 2.  Hòa đồng với tập thể
 3.  Giao tiếp hiệu quả
 4.  Tỏ thái độ tự tin
 5.  Luyện kỹ năng sáng tạo
 6.  Thừa nhận và học hỏi từ những lời phê bình
 7.  Thúc đẩy chính mình và dẫn dắt người khác
 8.  Đa năng
 9.  Có cái nhìn tổng quan – khái quát hóa
6- Những đặc điểm khác biệt
  của Nhà lãnh đạo Nam & Nữ
          NỮ       NAM
Lónh vöïc   Xaõ hội     Laõnh đaïo 
                kinh tế, chính 
                trò, toân 
                giaùo
Phong caùch   Daân chuû    Đoäc ñoaùn
laõnh đaïo
        Tröïc giaùc,   Suy luận 
        nhaïy caûm   logic
Quy moâ    Toå chöùc nhoû Toå chöùc 
               lôùn
Nhoùm     Phi chính    Chính thöùc
        thöùc

								
To top