pidato Bahasa Bali by BayuxMasahiroo

VIEWS: 234 PAGES: 2

									Nama : I Nyoman Wiwin Andika
Kelas : XII TIK 1
Nomor : 26
          Basa Bali Patut Lestariang Muah Werdiang


    Majeng ring pangenter acara titiang suksma antuk galahe sane kapaica ring titiang.
Sadurung titiang nguningayang atur, pinih riin titiang ngaturang pangastungkara.
  Om Swastyastu
    Bapak kepala sekolah sane wangiang titiang, para ibu, Bapak Guru sinamian, muah
para sameton sisia ring SMK puniki ane sutresnain titiang.
    Inggih para sameton sinamian. Ngiring mangkin sareng sami mulat sarira, nyingak
nyliksikin raga soang-soang. Sampun ka para sameton sinamian sutindih ring basa Bali
druene ?
    Kasujatian ipun, basa punika pinaka wadah, genah nampedang, ngampilang mangda
tan ical, saisin pakayunan muah parisolah, sane kawastanin kabudayaan.
    Para torise sami angob ring kawentenan kabudayaan Baline. Kabudayaan Baline
kasub ring jagat dura Negara. Para turise rauh ka Bali gumanti ipun jaga ngarsayang
kabecikan muah karasmenan jagat Bali, sane kahias antuk kabudayaan. Baline polih jejuluk
Pulo Dewata santukan supenuh antuk Pura, antuk aneka rupa kesenian, kesenian purwa
miwah anyar. Sarahina ipun miragi tetabuhan sane ngulangunin miwah unen-unen sane
ngangobin. Meweh ngrereh saih indik kalewihan Baline ring jagat seosan.
    Punika mawinan mbuat manah titiang mangda para sameton sami, para iriki kayun
teleb malajahin basa lan saastra Bali druene. Manut pangandikan anak lingsir-lingsir, ring
basa Bali muah ring pustaka Baline, madaging pangweruh muah kawicaksanan sane
kalintang lewih. Minakadi madaging satua, tutur, paribasa, geguritan muah kasusastraan,
sekadi sane kaajahin antuk ibu guru. Yadiastun titiang nenten tatas uning ring daging pustaka
punika, nanging sampun karasa antuk titiang. Ritatkala ibu guru maweh ajah-ajahan miwah
matutur antuk basa Bali, yakti titiang ngresep tur teleb ngranjing ring manah titiang. Matur
suksma ring ibu guru sane baktinin titiang.
    Ampura Ibu Guru taler Bapak Guru, muah sameton para sisia sinamian. Titiang
marasa iri ring mata pelajaran sane lianan, sakadi basa Indonesia, basa Inggris, muah sane
lianan. Kaduluran malih antuk tan wenten piranti minakadi buku-buku sane anggen
nglimbakang paplajahan basa muah kasusastraan Bali. Titiang meled mangda ring
perpustakaan wenten buku-buku, pepacaan sastra sane mabasa Bali, napi malih buku sastra
sane anyar
    Sapunika taler Ibu Guru sane baktinin titiang, mangda kayun ngurukang sisiane
sumeken mabasa Bali. Yening tan asapunika, janten peplajahan basa Baline ring kelas, kirang
nudut minat, kirang kauratiang Basa baline pacing nguredang, sakadi patapan rokone, raris
pdem.
    Para sameton sinamian, yening basa Baline nguredang, manawita jati ragane taler
nguredang. Kabudayaan Baline nguredang magentos antuk kabudayaan asing. Asing anak
Bali pacing terasing. Seantukan sapunika para sameton, ngiring ja sareng sami mangda eling
ring raga, matangi saking kaleplep sirep antuk kasirsiran angin kabudayaan asing.
    Basa Bali punika kabawos salah sinunggal saka wiadin pilar sane ngajegang Baline
Ngiring mangkin sareng sami ngalestariang muah ngawerdiang basa Bali druene, antuk teleb
malajahin. Angge sarahina, angge basa gaul, ring jero, ring pangambiaran, ring mabligbagan,
mawidya tula, ring maplalianan muah sane lianan.
    Ampurayang titiang, Ibu muah Bapak Kepala Sekolah taler Sameton para sisia
sinamian. Amunika prasida antuk titiang matur. Puput
    Om, Santih, Santih, Santih, Om

								
To top