الصفة أو النعت

Document Sample
الصفة أو النعت Powered By Docstoc
					             Adjective


             Adjective
     what do we mean by the term Adjective?

                          ! " #$ %" &      .
.    ' (       )*+      ) ,   ,       & -'. #$ %
   )*4 0%5    6        3 ,/             01'2 "
  89  -'< = * )*>          ?%@    37 89 :    , ' ;
  :/" A 1 BC   modifier )*> E          E 1' #    D 1 .
  &   1' ,      IF    G/ #' H!    89    a- an – the
                  '6 ; J  G M    ?!       M  ,     N < OKL /18     9
            &' P " # ' /     G . ..

                 :
        The three forms of ADJ:

             F :     1' , Q
             Inflectional forms

           < L: @ , > Q
           Derivational forms

         R
      H L:)R" )*+ 0,S T /             Q      .
           Proper Adjectives
               1' , Q    UF
              Inflectional forms

              @ , > Q   U <L
             Derivational forms

         R
        )R" )*+   0,S T /      Q   U H L.
              Proper Adjectives

      K133 1V GW'S<   ' <+ X " #8W ?! C. <    Y 2 ..

                *******

              1' , Q    UF
             Inflectional forms

   =' ,   ,  & B \\ 1' , [[ G *+           /ZWF
       A   X + A 9,    ' M,     @ X/      .

 OKL G #8W        D Q      N / C&      ]WK< ^@
   A  ` 7C&      a 8 ,*+ : ?    ?! _      ,    A
       , Y ', X " & LKH ' M,           b$        :

F / Positive ?H     (+ D 8     9      `        B rich B
                 /P .
 < L/ Comparative <$      G ), , B        ;,            &
  #'.c    (d # " D 1 N / C&                     e  er
      ?H   `   '.f P richer DK          X/P B .
    H L/Superlative D B 3  ?;, M            g   &
               =
       e   h  <$     M  X " ? W BC     & N / CG
    #'.c    ;< /& 3   `    " ?   X"         est
    ?H 3    ;`     %L>     1 G< X + richest X/P` .


i' ]WK< D S" #8W        b     N < OKH X " A H = S<         :

 Nora is a rich woman, but Samia is richer than Nora ,
        and Maha is the richest woman in town.


#8 %   # ' + X/P   & G   #$ <    X/P    *    /P # ' + #$ <.

                   j'S<     :

  F   & N <A    / 8 ,*+ Positive /P # ' + #$ < / @ k 9
            Nora is a rich woman.
     X"    (+ B 8b F :< ]WK< g+ rich 1' , # l T %*
    a & )*> <8b         8    woman .    1' #   g+
    +)*> E <$       N < B 8b 1F :<`       (+ D 8     .


 & N < < L / 8 ,*+ < L Comparative  X/P * /@k9
              #$ <
        Samia is richer than Nora .
   X"   (+8b :< ]WK< g+ rich / ( k 9 er 1 G< X
7C&       er    *       /& <$   T< !    /L+    <$      &
      a 8 ,*+ /ZWF #$ <        X/P T< !      * k 9 #$ <
   than #$ < &      <$         < H ='m )L        /     ,
. (d      E <$          A ` ='m g+ er)L than+ < H ='m
                    <$  .


& N < k L / 8 ,*+ H L Superlative # ' d-/P & G / @ k 9
            #8 %  .
    Maha is the richest woman in town ..
  X"   (+8b :< ]WK< g+ rich / ( k 9 est 1 G< X
 7C&      est /& <$        T< !   /L+    'H!     <$      &
   #8W X/P T< ! G k 9 D 5 ^ b                  #8 % - ,5 X "
       a 8 ,*+ /ZWF the G         ;      E       ?%@
       est )*> E      /L+   'H!      <$     /  ,   .


   6       ,    Q         b$ OKH D+        " ]WK<
     a 5@ OKL X + )5 A 8b e & X " 8"             Y,!    &8 < .               1'* ZWK :
           ='9 G,/     J n /& y
            ?H heavy -fancy-happy

 M       & Do          7C& Positive ..X + G 9< %<           Y2
Comparative Superlative ='W =C9< y : 8          ;< i )L
       * 9     ;< er est.

               H /

     Happy p%     happier happiest.

      fancy p%     fancier     fanciest

     heavy p%     heavier     heaviest.

          ***************

          Q   OKH     " H :

            F / Positive

         Huda is a great girl .

             Z" < 5<+ -8& .

   1' , #   /ZWF g+ a       )L great )*> )L girl

         salem is a wise man.

   1' , #   /ZWF g+ a   )L wise )*> )L man
           !g ?b$ ) * .

           < L/ Comparative

 & N / C& ?H D`   /L+      <$    G ? <    5   H`
               <$    ..

        Huda is greater than Salwa.
           - *  )Z" -8& .

   ,    1'm / % + - * -8&    /& <$  ]WK< g+ :
        (d   E\-8&[ <$    A ` ='m
       er)L than+- *[ <$    < H ='m ) .


         Salem is wiser than Hamad.

            8W  X!g ) * .

     ,  1'm / % + 8 W ) *  /& <$ ]WK< g+ :
(d       E\) *[ <$   A ` ='m r D  q e D`


G K      rK. e )L than+8 W[ <$      < H ='m ) .

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:9/24/2012
language:
pages:6