التحول وعلاقته بدينامية الصفائح by taalim.nfo

VIEWS: 33 PAGES: 9

More Info
									                                           ‫لا‬       ‫ا‬
                      ‫اﻟﺘﺤﻮل وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺼﻔـﺎﺋﺢ .‬
  ‫ا و ود،‬             ‫ور‬          ‫ا‬     ‫ا‬     ‫ول‬     ‫ن‬        ‫ور‬       ‫و ھ‬    ‫ور ا‬   ‫د : ا‬
                                                                          ‫ت‬
                        ‫.‬       ‫لا‬    ‫ر ر وا ل ا ط وا رارة‬
                                     ‫لا‬       ‫ل‬
            ‫طق ا ط ر‬        ‫زة‬       ‫و ا‬    ‫ت ا و وا دا‬
                                     ‫ور ا‬       ‫ھ ا‬  ‫-‬
                                             ‫وا طدام؟‬
                              ‫؟‬  ‫و ا‬     ‫ھ ظروف ا ول و ھ‬   ‫-‬
                               ‫رة ا و أن زن ظروف و ؟‬    ‫- ف ن‬

                                     ‫طدام.‬       ‫لا‬         ‫رة‬      ‫و ا‬      ‫ور ا‬     ‫‪–Ι‬ا‬
         ‫1.‬      ‫1 و‬     ‫ل ا ب: و‬          ‫‪Bas Limousin‬‬           ‫ط‬        ‫وو‬     ‫رط‬    ‫1 درا‬
‫ا و ــــــــــ 1‬
                 ‫طدام (.‬  ‫لا‬      ‫لا ب)‬           ‫‪ Bas Limousin‬ر‬            ‫ط‬   ‫ط‬     ‫وو‬    ‫1: ر ط‬   ‫او‬
‫ــــــ‬    ‫را ــــــت ا د‬           ‫‪N 5Km‬‬
     ‫ــــــــــت‬                          ‫‪St.Sylvester‬‬
          ‫ـــــ س‬                          ‫*‬
     ‫و ــــــــــــت‬     ‫أ‬
       ‫وإ و ـــــــت‬                          ‫‪Ambazac‬‬
                                         ‫*‬                                       ‫*‬
     ‫ـــــــــــــــت‬
            ‫ـ‬                                                               ‫‪Bourganeuf‬‬

   ‫ـ‬
 ‫ــــون‬         ‫ـ‬
        ‫ــــ س ذو‬
     ‫) و و ــــــــ ن(‬
         ‫را ــــــت‬

 ‫ـــــط‬   ‫و و ـــــ‬   ‫ر طـــــ‬
   ‫ط ـــــ ‪Bas Limousin‬‬
 ‫ــــــــ ل‬   ‫ــــــــ‬ ‫‪ Limoges‬ر ــــــــ‬
               ‫ا ــــب‬ ‫*‬
‫61‬
            ‫ـــــ‬  ‫ـــــ ا‬   ‫ـــــن ا‬   ‫ـــــذه ا ط ـــــ‬  ‫و ـــــ‬    ‫ـــــ ور ا‬   ‫ـــــط ح ا‬  ‫ـــــف ا‬

‫ور ذات‬           ‫طح‬       ‫طدام‬       ‫نا‬    ‫ز‬    ‫لا با‬                ‫ا وھ ت ا و ،‬        ‫إ‬
         ‫ت،‬            ‫و ) ‪ :( Roches métamorphiques‬ا‬                     ‫ورا‬    ‫ز‬         ‫ر ب دا‬
                             ‫دا ل ا را ت.‬                       ‫ت وا‬  ‫و ت وا‬         ‫ا س، ا‬
              ‫1.‬    ‫2 و‬       ‫و :و‬       ‫ور ا‬              ‫وا‬    ‫و وا دا‬      ‫صا‬        ‫2ا‬

          ‫ا ور ق:‬                          ‫:‬        ‫ا‬                   ‫د:‬   ‫ا‬
     ‫ور‬   ‫ضا‬     ‫وا‬                           ‫ور ق أ ل أو أ ر د‬              ‫و ت‬   ‫ھو وع ن ا ط ق‬
        ‫فإ ا‬   ‫ث‬   ‫و‬         ‫ا‬       ‫ل ا ط،‬       ‫ل‬   ‫ور ا و‬               ‫رة وھو م ط ن ظ ھرة‬   ‫ا‬
         ‫ن ا رة‬  ‫ز د‬                  ‫ن أن‬        ‫و ف نا طق‬                     ‫ا ر ب.‬
         ‫و ن ور ت.‬                      ‫ظ .‬           ‫زأ إ‬


              ‫ذ: و فا د‬         ‫ا‬                                     ‫: - 522 -‬     ‫ا‬
‫ا و ــــــــــ 2‬
 ‫71‬                                         ‫ا طق ا‬        ‫دة‬        ‫ض زات ا‬
                                    ‫ا و ـــــرف : ـ رف ـــــض ـــــ زات ا ـور اور اوا ـــــرة ـــــطق ـــــ طدام. ـــــطدام‬
                                                           ‫ــــ‬          ‫2 ــــ‬
       ‫ا ـــــــ س‬                     ‫ـــــــــــت‬     ‫ا‬          ‫ــــــر‬     ‫ــــــت ا‬   ‫ا‬                                                                                ‫ظ‬
                                                                              ‫ا ــــ رة‬
                                                                              ‫ــــــــ ن‬
                                                                               ‫ا ـــردة‬


   ‫ــــ‬                                      ‫رو‬                         ‫ر ـــــــــ ت‬   ‫ظ‬
                                                                     ‫)أ ــوان زاھ ــ (‬  ‫ا ـــــــــ‬
                                         ‫) ــــون ط ــــ (‬                       ‫+‬
   ‫رو‬                                                                   ‫ور ــــــت‬   ‫ا د ــــــــ‬
                                                                     ‫ر ) ـــون أ ـــر(‬      ‫ـــــ‬
                                                                              ‫ـــــــــ طب‬     ‫ا‬
                                               ‫ــــ‬
                                          ‫و ــــــــــت‬
                                         ‫و و ـــــــــ و ت‬
 ‫د ــــــــــ ت‬
                                         ‫)أ ــوان زاھ ــ (‬
 ‫ــــب أ ــــرة ــــ و ــــ ــــن‬                                                             ‫ـــ‬    ‫و ـــف‬
  ‫ا ـــــرو وا د ـــــ ت ـــــ أ ـــــرة‬        ‫أ ــرة ــن ا ــرو وأ ــرة ــن‬                                      ‫ا ـــ دن‬
  ‫دا ـــــ و ـــــ ـــــن ا و ـــــت‬                                  ‫ــــ‬    ‫ــــ ل‬  ‫ــــ‬  ‫ا ــــ دن و ــــ‬
                            ‫ا و ــــــــــــت وا و ــــــــــــ و ت‬
   ‫م(‬    ‫ور ق ) رور ــــــق‬             ‫ــــــــــ م (‬
                                  ‫ا‬      ‫ور ق )‬             ‫ـــــــــ‬  ‫ـــــــــد -‬              ‫ا ــــــــ‬
            ‫ـــــرو + و ـــــت‬                        ‫رو‬
   ‫ــــــــ ت‬       ‫د ــــــــــ ت‬            ‫و ــــــــــت ــــــــ ت‬      ‫ـــــ دن ط ـــــ ) ور ـــــت ــــــــ ت‬        ‫ا ر ـــــــــب‬
    ‫أ ـــــو ن‬        ‫ــــــ دي‬              ‫أ ـــــو ن‬             ‫أ ـــــو ن‬      ‫و ر ـــــــــــ ت(‬         ‫ا ــــــــدا‬
                                        ‫ــــــ دي‬
              ‫ــــــــــ ت‬
        ‫7,86‬                      ‫%9,06‬                          ‫%2,06‬            ‫2‪SiO‬‬
        ‫%2,61‬                      ‫%1,91‬                         ‫%9,02‬           ‫ا ر ـــــــــب 3‪Al2O‬‬
        ‫%1,4‬                      ‫%1,4‬                          ‫%7,3‬             ‫‪FeO‬‬     ‫ا ــــــــــ‬
         ‫%3‬                       ‫%7,3‬                          ‫%1,4‬             ‫‪K2O‬‬
                                                            ‫* * ـــ رن ـــن ـــ زات ھـــذه ا ـــ ور.‬
  ‫ــــــن‬  ‫ــــــ‬  ‫ــــــول ا‬  ‫ا ــــــ ر ــــــن ــــــ ت ا ــــــو ن. ا ــــــ رح ر ــــــ‬        ‫ــــــ‬   ‫* * ــــــ ل ا ــــــ ور ا ط ــــــ ــــــ‬
                                                             ‫ھــــذه ا ــــ ور وا ــــ ور ا و ــــ .‬


                 ‫وا ر ب ا دا :‬  ‫ف ن ثا‬                                  ‫ر‬   ‫ظ أن ا ت ا‬
                 ‫و ل ن ا ر ت وا ور ت.‬                                      ‫ر:‬   ‫تا‬  ‫•ا‬
           ‫م، و ل ن ا و ت وا و و ت وا رو.‬                                     ‫ور‬   ‫ت:‬   ‫•ا‬
                ‫وا رو وا د ت.‬  ‫م، و ل ن ا‬                                     ‫ر‬   ‫ور‬  ‫•‬

                                         ‫س:‬     ‫تإ ا‬     ‫تإ ا‬   ‫ل نا‬                        ‫دا‬
                            ‫ا ور ق.‬      ‫إ‬        ‫دإ ا‬  ‫ور دا: ن ا‬   ‫ا‬   ‫زداد‬                      ‫•‬
                                                ‫ض ا دن و ظ ر أ رى.‬                           ‫•‬
                        ‫.‬        ‫ب‬     ‫ن‬         ‫را‬   ‫ور ن س ا‬  ‫ل ھذه ا‬                        ‫•‬
‫أن‬      ‫دن‬     ‫ب ضا‬          ‫س( و ود أو‬            ‫ت، و‬         ‫ت،‬        ‫ور ا و )‬  ‫ز ھذه ا‬
                                                             ‫ا م.‬  ‫سا ر با‬
        ‫أن‬     ‫ت ا و ن. إذا‬  ‫رة ن‬  ‫ور ا و ھ‬  ‫ذه ا‬  ‫إن أھم ا دن ا و‬
        ‫ھ‬     ‫ت ا و ن، ن ا راض أن ا ت ا درو‬  ‫ن‬   ‫لأ‬   ‫ور ا ط‬  ‫ا‬
                                 ‫ور ط .‬   ‫ن ول‬
            ‫ذ: و فا د‬          ‫ا‬                                        ‫: - 622 -‬        ‫ا‬
                                    ‫ل ا ط ر.‬       ‫رة‬        ‫و ا‬       ‫ور ا‬      ‫‪ – IΙ‬ا‬
           ‫2.‬    ‫1 و‬      ‫ھدة ن ط ر د م: و‬          ‫و ا‬      ‫ور ا‬     ‫طح ضا‬             ‫1ا‬
 ‫ا و ــــــــــ 2‬
                                                                       ‫1:‬   ‫او‬
‫ــــ ل ا ــــب‬      ‫ا ــــواض ا ــــ‬
                               ‫‪N‬‬   ‫‪Genève‬‬
        ‫ــدود ا ــ ل ا طــوي ــن‬                 ‫*‬
                   ‫ا ـــــــــ‬
   ‫ــــ ور طو ــــ و ــــ ر و ــــ‬            ‫ر ـــــــ‬
         ‫ا و و ـــــــت ) ـــــــ رو‬                         ‫و ـــــــرا‬
     ‫و ر ـــــــــدو ت ـــــــــو ن(‬                         ‫*‬
                                           ‫‪Briançon‬‬
          ‫ـــــول ذو در ـــــ ـــــ‬      ‫*‬
                            ‫‪Gronoble‬‬
                                                                   ‫‪* Turin‬‬
       ‫ـــــر‬    ‫ـــــ ل ا ـــــت ا‬
                                         ‫‪Pelvoux‬‬
     ‫ــــــ ل ا ــــــت ا زرق ذي‬                                        ‫ـــــل ـــــ زو‬
                 ‫و و ــــــــ ن‬
                                                       ‫++‬
‫81‬            ‫ــــ ل ا و ــــت‬
     ‫++ ــــ ل ــــ وق ا ــــ ط ا ــــ‬
      ‫ر طـــــ و و ـــــ ظ ـــــر وز ـــــ‬
  ‫ــــــض ا ــــــ ور ا و ــــــ ا ر طــــــ‬               ‫و ـــــ ا ـــــ زة ط ـــــ‬    ‫* * ـــــف وز ـــــ ا ـــــ ور ا‬
         ‫ط ـــــ ا ط ـــــر ـــــ ل ا ـــــب‬                           ‫ا ط ـــر ن ـــ ل ـــراءة ھـــذه ا ر طـــ‬


     ‫ظ‬   ‫ب‬         ‫و ،إ أ‬          ‫ور ا‬  ‫لا‬    ‫ظروف‬                   ‫طق ا ط ر ا‬        ‫ز‬
    ‫طق ا ط ر‬         ‫ط‬  ‫ور ا‬          ‫ق، ذ ك م ا وء إ درا ا‬                 ‫ا‬   ‫و ودھ‬         ‫ودرا‬
                                                                        ‫ا د .‬
  ‫ر‬     ‫تا‬      ‫لا‬   ‫ن‬   ‫ث ل در‬   ‫ور ا و‬                   ‫وز ا‬   ‫ط‬  ‫رز ا ر ط‬
                 ‫ا و و ت.‬   ‫ل ا و ت ا دا‬                    ‫ت ا زرق م إ‬ ‫و لا‬

‫ودي(،‬     ‫ن‬    ‫دي ‪ Grenat‬وا د ت ‪ ) Jadeite‬و رو‬                    ‫ا‬    ‫د‬    ‫ز‬   ‫ان و ود ا و ت ا‬
          ‫ل ا طدام.‬   ‫دوث ط ر ق‬     ‫ھد‬                    ‫،‬      ‫ط‬     ‫ل ظروف‬    ‫وا‬

                       ‫2.‬    ‫2 و‬       ‫طق ا ط ر: و‬        ‫و‬     ‫ور ا‬      ‫صا‬         ‫2‬

     ‫ا م. إذن‬   ‫ور س ا ر ب ا‬  ‫ا دا ، ن ذه ا‬                              ‫ور‬  ‫ر ما ف‬
    ‫ت ول، ودر ھذا ا ول‬     ‫ا ط‬   ‫ط ا با ر‬                              ‫ور ا ر و وا ور‬ ‫ا‬
                                                         ‫ف ب ا طق.‬

   ‫رو.‬     ‫ن ول‬
        ‫رة ا‬                  ‫ت‬   ‫ور أ ل رك ث‬              ‫د ھذه ا ط ت ن ذه ا‬
      ‫ر‬    ‫طر‬                    ‫ءا طا‬  ‫ن و‬                 ‫ا‬  ‫ن إذن أن ل ا‬
       ‫طدام، وھ ظروف‬                 ‫ن‬  ‫ھ نا‬ ‫و ن‬               ‫ت أ رى، وا ت ا ر ن ا‬
                                                       ‫ور و .‬   ‫ون‬

          ‫ذ: و فا د‬       ‫ا‬                                    ‫: - 722 -‬       ‫ا‬
                    ‫ـــــب ھرة طـــــ‬  ‫وا‬   ‫لا‬
‫ـــــرة ب ـــــ لرا ط ظ وا ر ا ط ر. ظـــــ ھرة ا ط ـــــر ا و ــــــــــ 2‬               ‫2 : رف ـــــض زات زات ا ورـــــ وروا ا و ـــــ رة‬
                                                              ‫ا‬     ‫ـــــ ا‬ ‫ا و ـــــرف ـــــ ض‬
                                                    ‫ا‬
       ‫ا و ــــــــت ذات‬            ‫ــــــــــت ا زرق ذي و و ــــــــــ ن‬      ‫ا‬      ‫ا ــــــــــ رو ا و ــــــــــ‬
      ‫ــــــ دي و د ــــــت‬                   ‫وإ ــــــدوت‬
 ‫‪jad‬‬                  ‫‪Grenat‬‬                                                   ‫‪Cpyr‬‬
‫)أ ـــر(‬                 ‫)أ ر(‬                                                   ‫)دا ــن(‬
                                                                                 ‫ظـ‬
                                              ‫‪Glau‬‬                                ‫ا ـــــ رة‬
                                                                               ‫ــــــــ ن‬
                                              ‫) أزرق‬                               ‫ا ـــردة‬
                                              ‫دا ــن(‬                      ‫) ــــــ (‬
                                                                      ‫‪Plag‬‬
                                                                               ‫ظـ‬
                                              ‫‪Glau‬‬          ‫‪Cpyr‬‬                    ‫ا ـــــــــ‬
                                                                           ‫‪Plag‬‬  ‫ا د ــــــــ‬
                     ‫‪Grenat‬‬                                                      ‫ر‬     ‫ـــــ‬
                     ‫) دا ــــ‬                      ‫‪Epi‬‬                            ‫ا ـــــــــ طب‬
                     ‫أ ـــ ع‬
                     ‫أ ـــود(‬
                                   ‫‪S‬‬                                        ‫‪Cpyr‬‬
                ‫‪Jad‬‬


        ‫ــــــ دي : ‪Grenat‬‬                  ‫و و ــــــــ ن: ‪Glau‬‬                                     ‫ا ر ــــــــب‬
            ‫د ــــــت : ‪Jad‬‬                 ‫إ ــــــدوت: ‪Epi‬‬            ‫و رو ــــــــــــــــــ ن: ‪Cpyr‬‬           ‫ا ـــــــدا‬
    ‫)= و رو ــــــــــــــــــ ن(‬                 ‫ـــــــــــ ل: ‪Sp‬‬               ‫ـــــــــو ز: ‪Plag‬‬

   ‫‪K2O‬‬         ‫‪Na2O‬‬      ‫‪CaO‬‬      ‫‪FeO‬‬     ‫‪MgO‬‬      ‫3‪Al2O‬‬     ‫2‪SiO‬‬            ‫ــــذه ا ــــ ور ــــس‬         ‫ا ر ــــــــب‬
                                                              ‫ا ر ــــــــــب ا ــــــــــ‬       ‫ا ــــــــــ‬
  ‫%4,0‬          ‫%2,2‬     ‫%9,9‬      ‫%11‬    ‫%7,21‬     ‫%2,41‬     ‫%1,74‬     ‫ـــــ‬    ‫ا ـــــن ـــــ ا ـــــدول‬

                                                            ‫* * ـــ رن ـــن ـــ زات ھـــذه ا ـــ ور.‬
‫91‬          ‫ـــــذه ا ط ـــــ‬    ‫ـــــن و ـــــود ا ـــــ رو ا و و ـــــ‬     ‫ـــــ‬      ‫ـــــن ا‬  ‫* * ـــــ ا و ـــــ ت ا ـــــ ا ـــــ‬
                                                      ‫ــــ ور ا و ــــ ا ــــ ورة ــــ ؟‬    ‫ــــ‬  ‫و ــــ‬

                                                                   ‫ول.‬      ‫‪ – IIΙ‬وا ل ا‬
  ‫ط‬      ‫ا‬       ‫ر‬     ‫ت‬     ‫ا و ود،‬        ‫ور‬            ‫ا‬    ‫ا‬      ‫ول‬   ‫ن‬    ‫و‬     ‫ور ا‬      ‫ا‬
                                                                                 ‫وا رارة.‬
                                                   ‫1 رب ا ف ن ظروف ا‬
                                                    ‫ول:‬
                        ‫3.‬     ‫1 و‬     ‫لأو‬       ‫أ – ر ا ط: ر ‪ Daubrée‬أ ظر ا‬
  ‫ه وة‬        ‫ا‬   ‫دة‬       ‫طوا ، و ون‬         ‫وى ا ط ن ا د ق ن وب ا‬                             ‫ظ ط ور‬
                                       ‫.‬  ‫ف ا ها‬                        ‫ا‬       ‫أن‬  ‫ط.‬          ‫ا‬
                                                                 ‫ر ا رارة:‬        ‫ب–‬
                                                      ‫ور:‬     ‫ا‬    ‫ر ط‬        ‫‪-a‬‬
       ‫ا ط ن دو‬       ‫ا ور د‬  ‫ول‬   ‫ن اطن م ا‬      ‫رارة ر‬                                     ‫ط در‬  ‫د‬
                 ‫أ د ت را‬  ‫أن ا رارة ا ر‬  ‫ا ء ن د د، و ھذا‬                                    ‫إ‬  ‫وأ‬
           ‫ل ھذه ا ظ ھرة:‬  ‫ض ا و ت ا دا‬     ‫تا‬    ‫ر، و ن ا‬                                     ‫دون دوث ا‬
‫ت‬      ‫)‬         ‫ت‬             ‫‪C‬‬
                           ‫° 078‬       ‫ت‬      ‫)‬      ‫و ت‬             ‫‪C‬‬
                                                              ‫° 005‬            ‫و ت‬
    ‫(‬      ‫ر‬    ‫أو ن‬                         ‫(‬    ‫ر‬   ‫أو ن‬                     ‫(‬     ‫ت أو ن‬            ‫)‬

               ‫ذ: و فا د‬         ‫ا‬                                      ‫: - 822 -‬         ‫ا‬
                             ‫3.‬      ‫1 و‬   ‫لبو‬      ‫‪ :Winkler‬أ ظر ا‬         ‫ر‬    ‫‪-b‬‬
     ‫دا‬    ‫رات‬         ‫رة ا‬ ‫ا‬   ‫د ار ع در ا رارة‬  ‫رب أ‬                            ‫ن ن ل ھذه ا‬
        ‫.‬      ‫ا‬     ‫رارة ؤو ن ھذه ا رات ا‬  ‫أ رى. إذن‬                              ‫ث ظ ر دن و‬

  ‫3.‬     ‫1 و‬     ‫لجو‬       ‫دوه أ ظر ا‬            ‫ر ‪ Richardson‬و‬         ‫ط:‬   ‫ر ا رارة وا‬        ‫ج–‬

  ‫ث‬     ‫رار،‬     ‫ا‬             ‫ن ن ط ت ا ر إن ل دن ظروف رارة و ط ون‬
            ‫ل‬      ‫دن‬      ‫دن آ ر. وظروف ا رار ل‬ ‫و إ‬ ‫أن ر ھذه ا ظروف ؤدي إ‬
                                         ‫ل ا رار ا دن.‬

        ‫زا د‬       ‫ن، و‬      ‫دن ا د‬         ‫رة ن ا ظروف ‪ A‬إ ا ظروف ‪ ،B‬ظ ر أو‬                   ‫د رور‬
                                         ‫ت.‬   ‫اد ن وظ ر ا‬                    ‫در ت ا رارة‬

     ‫ط وا رارة،‬                ‫ظروف‬  ‫رة ، د‬                      ‫دن ن ن ھذه ا دن‬              ‫إن وا د‬
       ‫دن‬   ‫دن‬            ‫ط ر (، ذ ك ت ھذه ا‬                       ‫رة ) وا د ا د ن‬ ‫ا‬             ‫ت‬
                                                                           ‫ا ؤ رة.‬

 ‫ا و ــــــــــ 3‬
                                                                    ‫ر‬  ‫ط ت‬    ‫1:‬     ‫او‬

 ‫ــــــ ر ا ــــــ ط وا ــــــرارة: ر ــــــ ‪ Richardson‬و ـــ و وه‬                  ‫ـــــــ ر ا ـــــــ ط: ر ـــــــ ‪Daubrée‬‬           ‫"أ"‬
 ‫أ ـــــ ھـــــؤ ء ا ـــــ ون ـــــ ت ـــــن ـــــط ـــــ ت ا ـــــو ن‬          ‫أ ــــ ا ــــث ‪ Daubrée‬طـــــ ـــــن ا ط ـــــن و ـــــ‬
   ‫در ــــــ ــــــرارة و ــــــ ط ــــــر ن و ــــــ ر ن ــــــ ط وا‬            ‫ور ــــ ــــن ا ــــ ــــ ط ــــ ل وا ــــط ــــس‬
      ‫د ــــــد ــــــ ل ا ــــــ رار ا ــــــ دن ا ــــــ ث: ا د و ــــــ ت‬     ‫ـــــد ـــــوب ـــــ ط ا ـــــ ل‬          ‫دا ـــــل أ ـــــطوا‬
                        ‫ا د ـــــــــــ ن وا ـــــــــــ ت‬ ‫ط ـــــ ت و ـــــ ھـــــذه ا ر ـــــ .‬      ‫و ـــــ ا ر ـــــم أ ـــــ‬
  ‫ــــدود ــــ ل ا ــــ رار ــــل ــــدن‬      ‫ــــل ا طــــوط ا ــــ‬                         ‫دا ـــــ‬
   ‫و ــــ ر ا ــــط ا ــــل ــــن ــــ ن ــــن ا ظــــروف ا ز ــــ‬                    ‫ـــــــ‬   ‫ا ر ــــــــ‬
  ‫ـــــول ـــــدن إ ـــــ‬   ‫ـــــ ـــــم ا ـــــل ا ـــــدا و ـــــ‬                                  ‫ــــس‬
                                                      ‫ا ر ــــــــ‬
                     ‫005‬           ‫0001‬     ‫آ ر‬                              ‫أ ــــطوا‬
 ‫0‬
                                         ‫ا ـــرارة‬                          ‫ط ــــن أ ــــ ت ــــ‬
                    ‫أ د و ــــــــ ت‬              ‫‪°C‬‬     ‫ـــــد ق ط ـــــن‬                ‫ــــــ ا ــــــ‬
                                               ‫ــــورق ) ــــت(‬                   ‫ـــــب‬
 ‫01‬           ‫ـ دن‬     ‫‪Andalousite‬‬
                                                                        ‫ـــــــ ط ل‬
     ‫3‬       ‫ط ــــــ‬
                              ‫ــــــــــــ ت‬
 ‫02‬                           ‫‪Silimanite‬‬                ‫ــــــ ر ا ــــــرارة: ر ــــــ ‪Winkler‬‬           ‫"ب"‬
     ‫6‬                                           ‫أ ـــ ‪ Winkler‬ـــــ ورا ط ـــــ ـــــ ط ـــــت: 2‬
          ‫*‪ A‬ظــروف ــ ر‬     ‫د ـــــــــ ن‬      ‫‪*B‬‬
           ‫و ــــــرة‬                                     ‫و ـــــ ر ـــــ ار ـــــ ع ـــــدر در ـــــ ا ـــــراة:‬
              ‫ــــ‬                                                          ‫- ــد ‪:570°C‬‬
 ‫03‬
     ‫9‬      ‫ا ط ـــــــ‬
                                                 ‫ظ ـــــر ـــــ دن د ـــــدة ـــــل ا و ـــــت‬
 ‫ا ـــق‬    ‫ا ـــــ ط‬                                ‫"ج"‬                  ‫وا د و ـــــــ ت ـــــــب ا ـــــــل‬
 ‫‪Km‬‬      ‫‪Kbar‬‬                                                   ‫‪2Kbar‬‬
                                                 ‫و ـــــــــت‬               ‫أ د و ــــــــ ت‬
 ‫ــــ رب ا ــــ ل "أ" و "ب" و ــــدد وا ــــل ا ــــول‬  ‫* * ــــل ــــ‬                          ‫‪570°C‬‬
 ‫* * ا ــــط ا ــــل ا ــــدا ا ــــذي ــــن أن ــــل ــــد ــــرور‬                                        ‫- ــد ‪:700°C‬‬
      ‫ــ رة ــن ا ظــروف ‪ A‬إ ـــ ‪ ) B‬ـــــ ن ا ـــــش ـــــل ج(.‬               ‫ــــــ ا و ــــــط و ــــــ‬     ‫ــــــدأ ا ــــــ ر ا ــــــز‬
    ‫* * ــــم ــــن أن ــــد وا ــــد ــــدن ــــن ــــ دن ــــ ت‬                     ‫ــــن ــــزأ ن: ــــزء ــــ ب ــــم ا و ــــت‬
‫ا ــــو ن ــــ ــــ رة ــــ ؟ ــــم ــــن ــــت ھــــذه ا ــــ دن؟ 02‬                            ‫وا ـــــــ ت و ـــــــزء ـــــــ ل.‬
            ‫ذ: و فا د‬             ‫ا‬                                ‫: - 922 -‬       ‫ا‬
                                              ‫2 ظروف ا ول ا ط :‬
 ‫ا و ــــــــــ 3‬                           ‫3.‬    ‫2 و‬    ‫أ – ا ط: أ ظر ا ل أ و‬

‫12‬                    ‫ظـــــروف ا ـــــول ـــــ ا ط ـــــ ؟‬              ‫اط‬   ‫ول‬   ‫2 : ظروف ا‬    ‫او‬

‫"ب"‬               ‫ا ـــرارة؟‬                   ‫"أ"‬          ‫ا ـــــ ط؟‬
 ‫ـــــ ر در ـــــ ت ا ـــــرارة ـــــ ا ـــــ ق )ا در ـــــ ا ـــــ ر (‬        ‫* * ا ـــــ ط ا و ـــــ : ا ـــــ م ـــــن ا ـــــوى‬
 ‫ــــــب ا ر ــــــب ا ــــــدا ــــــ رض و و ــــــ ا ــــــ ور‬          ‫ا و ـــــــ ـــــــ ا ـــــــ طق ا ـــــــ ر ا ـــــــ رة‬
                  ‫* ا ر ــــــب ا ــــــدا ــــــ رض.‬            ‫* * ا ـــــ ط ا ـــــ ري: ‪ P‬وزن ا ــــود‬
         ‫005‬      ‫0001‬     ‫ــــ د ــــ = ‪ * P‬و ـــــــ ا ـــــــ ور‬
                 ‫ا ـــرارة‬       ‫ــــــــــــــــــراة.‬
  ‫01‬                ‫ـــــ ا ـــــواد ـــــ ـــــ طن ا رض ـــــ ط * ا ط ــــــــ ا و و ــــــــ ‪°C‬‬          ‫و ـــــذ ك‬
              ‫‪50°C/Km‬‬     ‫ط ـــــ ، ـــــث ـــــون‬        ‫ـــــب در ـــــ ـــــ ا ـــــق و ـــــ ا ـــــ ور‬
  ‫02‬
              ‫‪20°C/Km‬‬     ‫ـــــ ـــــ ا ـــــ طق‬          ‫* * ا ــــــــ ط ا ز ــــــــ وا ــــــــ ا ر ــــــــ‬
                       ‫ـــــم ا ـــــ ور ـــــن ورا ـــــ ـــــض ا وا ـــــ ا ــــــــ رة و و ــــــــ‬
       ‫03‬

 ‫04‬      ‫‪10°C/Km‬‬           ‫و ر ـــــ ـــــ ا ـــــ طق‬          ‫)2‪ CO‬و ‪ (H2O‬ــــــ ب ــــــ ــــــ ط إ ــــــ‬
    ‫ا ـــق‬                                            ‫ــــــ ا ــــــ ط ا ــــــز وا ــــــ .‬
     ‫‪Km‬‬                         ‫ا ــــــــ ط .‬

                     ‫ر ا ط ب:‬    ‫ور ا ط‬   ‫ا‬
                    ‫نا ر تا و .‬    ‫•ا طا و :‬
      ‫طن‬  ‫ر‬  ‫ري: زداد ا ط ز دة ا ق، ث أن ا ط ت ا‬   ‫•ا طا‬
     ‫ھذا ا ط‬  ‫وھ . و‬  ‫ور ا‬ ‫ا‬    ‫ب‬  ‫ر‬  ‫ط‬     ‫ا رض‬
                           ‫ري.‬  ‫طا فا‬
   ‫د‬  ‫أ‬  ‫ءو‬  ‫ط ا وا : ل ا وا ا ر ا وا دة أ ق ا رض،‬       ‫•‬
                     ‫ت.‬  ‫ر ن ظروف ا‬   ‫ا ر ون، وا‬

                           ‫أ – در ا رارة: أ ظر ا ل ب و 2 و 3.‬
     ‫ر ،‬      ‫ا‬  ‫ا در‬        ‫طن ا رض، و ون ھذه ا ز دة‬   ‫زداد در ا رارة ا ق‬
                            ‫ط .‬   ‫ا وو‬  ‫وا ط‬  ‫و ر ب ا ر ب ا دا‬

                               ‫و .‬      ‫ا‬      ‫دن ا ؤ ر وا‬        ‫و ا‬       ‫‪– IV‬‬
               ‫4.‬     ‫1 و‬   ‫ل أ، ب، ج و‬        ‫دن ا ؤ ر: أ ظر ا‬       ‫ول وا‬    ‫وم ا‬     ‫1‬
       ‫ا و ود‬   ‫رة‬    ‫طرأ‬             ‫ا‬  ‫ن ا رات ا و وا دا‬              ‫و‬  ‫ا ول: ھو‬
      ‫.‬   ‫ا ط أو ا رارة أو ھ‬                ‫، ل‬  ‫ا‬    ‫و (،‬              ‫ر أو‬   ‫)ر و ،‬
       ‫دن ؤ ر: دن ظ ر ظروف د ددة در ا ط وا رارة، و ذ ك وا ده‬
     ‫وا د‬   ‫رة،‬  ‫ا‬   ‫ط وا رارة ا و‬ ‫ل ذا رة ظروف ا وى‬ ‫رة و‬
      ‫ط ل.‬    ‫رض ھذه ا رة‬    ‫طق ا ط ر د ھدا‬ ‫ور ا و‬  ‫دي ا‬                                     ‫ا‬
 ‫ت‬         ‫ا‬       ‫رة ا‬    ‫درة ن س ا‬        ‫و ا‬     ‫ور ا‬     ‫نا‬     ‫و‬  ‫و :‬
            ‫س.‬  ‫ا‬      ‫ت‬     ‫ا‬      ‫ت‬   ‫ا‬      ‫ل(‬  ‫ا ط ن )ا‬     ‫دة‬  ‫ول‬        ‫در ت‬
                                                     ‫م:‬   ‫اط‬         ‫ا‬
          ‫ذ: و فا د‬       ‫ا‬                                ‫: - 032 -‬      ‫ا‬
                  ‫4.‬       ‫1 و‬        ‫لدو‬      ‫و : أ ظر ا‬            ‫ا‬         ‫ول وا‬    ‫ا‬        ‫وم‬      ‫2‬

‫ا و ــــــــــ 4‬                                                     ‫و .‬    ‫ا‬      ‫دن ا ؤ ر وا‬      ‫و ا‬     ‫1:‬      ‫او‬ ‫"أ"‬                                                 ‫ــــــــ س‬        ‫ــــــــــت‬        ‫ــــــت‬        ‫ط ــــــن‬
                                                                                          ‫ط ـــن‬
       ‫أ ــــــوت‬                                      ‫أ د و ــــــــ ت‬                    ‫ر ـــــــــــ ت‬      ‫أ و ــــــ‬
                                                                ‫و ـــــــــ و ت‬
                                                 ‫د ــــــــــ ت‬                               ‫ـــــــ ت‬
                                                  ‫و ــــــــ‬                                 ‫ـ‬
                                                                                       ‫+ ‪Ca‬‬
       ‫و و ــــــــ ن‬                                       ‫ــــــ دي‬
                                                                                       ‫ط ـــن‬
                                                                               ‫ور ــــــت‬    ‫د ـــد‬
                                                      ‫و ــــــــــت‬                          ‫ـــــ زي‬
                                                                          ‫ـــــول زا ـــــد‬
  ‫ـــــ د ـــــ ز ـــــت طـــــ ـــــد م ظ ـــــر‬
   ‫ــــــول ا و و ــــــ ن إ ــــــ أ ــــــوت )أ ــــــول‬                       ‫ـــــــ و ـــــــ ـــــــ ور ط ـــــــ و ر ـــــــ‬
              ‫أ ـــر(‬                              ‫"ب"‬                ‫ا ــــــــــ‬

       ‫0‬        ‫002‬        ‫004‬        ‫006‬     ‫ا ـــرارة 008‬                    ‫ا ـــ دن‬
                                                                 ‫ا ؤ ــــرة‬     ‫ا ـــــــــ ت‬         ‫ا ـــــ ور‬
                                             ‫‪°C‬‬                ‫و ـــــــــ و ت‬       ‫ور ــــــت‬      ‫ـــــــــت‬
   ‫002‬                                   ‫ــــ ا ــــ ر‬                 ‫و ور ــــــت‬         ‫+‬             ‫ذو‬
                     ‫ــ‬                     ‫ا ـــــز‬                             ‫و ـــــــــ و ت‬     ‫و ـــــــــ و ت‬
  ‫004‬      ‫02‬
                 ‫ا ـ ـ ـ ــت‬          ‫‪Sillimanite‬‬                         ‫و ـــــــــ و ت‬      ‫ــــــ دي‬
                                                                                       ‫ـــــــــت‬
                                              ‫ــــ‬               ‫ـــــق‬                     ‫ذو ـــــو ن‬
    ‫006‬            ‫ا ـــر‬        ‫‪Distène‬‬                                               ‫+‬         ‫ـــن ا ـــ‬
       ‫ــ‬                                 ‫ا را ــــــــــ ت‬                          ‫و ــــــــــت‬
                    ‫أ ــــــوت‬                             ‫ــــول‬
  ‫ا ـ ـ ـ ــت 008‬              ‫+‬
                    ‫ور ــــــت‬                            ‫زا ـــــد‬      ‫و ــــــــــت‬       ‫رو‬           ‫ـــــ س ذو‬
                                   ‫ــ‬                              ‫ا ــــــ ء‬       ‫+‬           ‫ـــو ن ـــن‬
 ‫ا زرق 04 0001‬                     ‫ا و ــ ـ ـ ـ ـ ــت‬                          ‫ا ور ــــــــت‬    ‫و ـــــــــ و ت‬         ‫ا ـــــ‬
               ‫و و ــــــــ ن‬                                         ‫و ــــــــــت‬
 ‫0021‬            ‫+ ــــــ د ي‬                                         ‫ت‬   ‫ـــــــ ت + أر ـــــــوز و ــــــــــــ‬     ‫ـــــ س ذو‬
               ‫+ إ ــــــدوت‬           ‫ــــ‬                               ‫ـــــ ت + ـــــرو ا ــــــ ء‬          ‫و ــــــــــت‬
                           ‫ا و ــــــــــ ت‬                           ‫ا و ــــــــــ و ت‬     ‫+ و ــــــــــت‬
  ‫0041‬                    ‫ــــــ دي + د ــــــت‬
‫ا ـــق ا ـــــ ط‬                                                          ‫ورد ر ـــــــــت ا ــــــ ء‬           ‫ـــــ س‬
                                                ‫"د"‬             ‫ا و ــــــــــــت‬       ‫+‬
 ‫‪MPa Km‬‬                                                                          ‫رو‬            ‫أ ــــــض‬
      ‫ــــــ ت ا ــــــول ــــــ ــــــ رة أ ــــــ‬
                                                           ‫ـــــب ظـــــروف ا ـــــ ط‬      ‫ـــــ ر ا ر ـــــب ا ـــــدا‬
    ‫ز ـــــــ أو ـــــــ رة ـــــــ رو: ـــــــ و ـــــــ‬                       ‫"ج"‬                                ‫وا ـــرارة‬

    ‫ـــــ‬     ‫ـــــوم ا ـــــول، ا ـــــدن ا ؤ ـــــر وا‬            ‫* * ـــــدا ـــــ ا ـــــ ل "أ"، "ب" و "ج"، ا ـــــط ر ـــــ د ـــــ‬
                                                                           ‫ا و ـــــــــ‬
‫22‬                            ‫ــــــ ا و ــــــ‬     ‫* * ــــــدا ــــــ ا ــــــ ل "د"، ا ــــــط ر ــــــ ــــــ ا ــــــول وا‬

            ‫ذ: و فا د‬              ‫ا‬                                           ‫: - 132 -‬         ‫ا‬
   ‫د‬  ‫و‬          ‫رار‬   ‫تا‬  ‫ا ول: ب ظروف ا ط ودر ا رارة، دد‬
   ‫، ظر‬              ‫ت ظروف ول‬   ‫ا و ود‬ ‫رة‬   ‫ا ول. و ل‬
                     ‫.‬  ‫،ر ما ف ر‬    ‫و ا د ا زة ذه ا‬                                    ‫سا‬

   ‫ب ر ظروف‬            ‫، وذ ك‬          ‫رة أ‬   ‫ت ا زة‬ ‫ا‬   ‫ا ول: ھ‬
  ‫رة‬  ‫ت ا‬              ‫ط وا رارة ا‬        ‫ط ودر ت وا رارة. و ن ن ر طورات ا‬                             ‫ا‬
                                             ‫ا ق.‬                               ‫ا‬

                                        ‫:‬  ‫3‬
   ‫رة‬        ‫ذه ا‬     ‫د‬       ‫س ...( ز‬ ‫رة و ) ت،‬   ‫د د ا ر ب ا دا‬
 ‫رة و ن‬      ‫ا‬         ‫ا‬      ‫ا ول وا‬   ‫ر، و د د د ا دن ا و ، رف‬  ‫ا‬
                              ‫ت .‬   ‫ا ظروف ا و ا‬  ‫م رف‬

                           ‫ا راري.‬          ‫ول ا د‬     ‫وا‬         ‫ول ا د‬    ‫وم ا‬      ‫‪–V‬‬
                              ‫5.‬   ‫1 و‬       ‫: أ ظر و‬       ‫اط‬      ‫ول‬   ‫تا‬        ‫1‬
‫ا و ــــــــــ 5‬                                                ‫.‬   ‫اط‬   ‫ول‬   ‫تا‬     ‫1:‬     ‫او‬

                           ‫008‬       ‫0021‬                      ‫ــــ ت ا ــــول‬         ‫32‬
          ‫0‬         ‫004‬
    ‫0‬                                          ‫ــــف أ ــــواع‬   ‫و ـــ ‪ Winkler‬ــــورا ــــدد‬
                        ‫ـــول ـــراري‬         ‫ا ـــرارة‬          ‫ا ــــول ــــب ــــ ت ــــ ر ــــ‬
                                         ‫‪C‬‬
                                         ‫°‬                      ‫ا ــــ ط وا ــــرارة:‬
   ‫01‬                     ‫‪A‬‬                       ‫* * ــــ ــــ طق ا ــــطدام ــــدث ار ــــ ع‬
        ‫5‬                ‫‪D S‬‬                      ‫ــــ زا ن ــــل ــــن ا ــــ ط وا ــــرارة ــــون‬
   ‫02‬                         ‫ــــول د ــــ‬            ‫ا ــــول د ــــ - ــــراري = إ ــــ = ــــ م‬
                            ‫ــــــــراري‬                ‫* * ــــ ــــ طق ا ط ــــر، ــــر ا ــــ ط‬
   ‫03‬                                            ‫ــــن ــــون ار ــــ ع ا ــــرارة‬    ‫ــــر ــــ‬
       ‫01‬                                            ‫ــــــل ــــــول د ــــــ .‬     ‫ــــــ‬
                         ‫2‬                        ‫* * ــــول ا ــــ رات، ــــرض ا ــــ ور‬
   ‫04‬         ‫1 ظروف‬                              ‫ــــ در ــــ ا ــــرارة‬    ‫ا طــــ ر ــــ ع ــــ‬
              ‫ـــ ر‬                                    ‫ـــــل ا ـــــول ا ـــــراري‬    ‫ا ـــــرارة‬
            ‫و ــــــرة‬
                ‫ــــ‬ ‫ــــول‬
            ‫ا ط ــــــــ‬                          ‫ــــب ا ــــ ط وا ــــرارة ـــــ:‬   ‫ــــ ر طــــور ا ــــول‬
                      ‫د ـــــ‬
 ‫ا ـــق‬                                     ‫) ـــ ل ظـــ ھرة ا ط ـــر(‬    ‫ط ـــ ـــن ا ز ـــت ا ـــ‬    ‫1‬
            ‫ا ـــــ ط‬
  ‫‪Km‬‬          ‫‪Kbar‬‬                   ‫ـــــطدام(‬   ‫ـــــ ف ا ـــــ ري ) ـــــ ل ا‬   ‫ـــــت‬    ‫ط ـــــ ـــــن ا‬   ‫2‬
‫رة‬     ‫ا ط وا رارة، وھذه ا‬     ‫ور ر ط ر‬   ‫ن ن ط ت ھذه ا و أن ول ا‬
      ‫‪Dynamique‬‬    ‫ت ول: ا ول ا د‬   ‫. وھ ذا ن د د دة‬    ‫ا‬   ‫ر ط د‬
          ‫ا راري ‪ Thermo-dynamique‬وا ول ا راري ‪.Thermique‬‬   ‫وا ول ا د‬

                        ‫5.‬   ‫2 و‬     ‫طدام: أ ظر و‬         ‫طق ا‬         ‫ول‬   ‫2 ظروف ا‬

      ‫ا طدام‬   ‫ور ر ع زا ن ل ن ا ط وا رارة‬                             ‫ا‬        ‫طق ا طدام‬
       ‫‪.( Métamorphisme régional‬‬ ‫راري ) ول إ‬                              ‫لد‬       ‫ن ر ن،‬          ‫ذ: و فا د‬        ‫ا‬                                    ‫: - 232 -‬       ‫ا‬
                          ‫5.‬    ‫3 و‬       ‫طق ا ط ر: أ ظر و‬           ‫ول‬   ‫3 ظروف ا‬

  ‫ت‬     ‫ري ط‬         ‫ف‬     ‫طر‬      ‫ل،‬     ‫ط‬  ‫ور ا رزة‬           ‫ا‬   ‫طق ا ط ر‬
    ‫.‬    ‫ل ول د‬          ‫،‬        ‫ا رارة‬     ‫ن ون ار ع در‬            ‫ري ا ري،‬   ‫فا‬            ‫ا‬

        ‫ر ر ع‬             ‫ر ا‬     ‫ط‬      ‫ور ا‬    ‫رات، رض ا‬          ‫ود ا‬  ‫ظ : أ ء‬
       ‫ول ا راري.‬              ‫ط،‬       ‫ور ا‬     ‫ل ذ ك ول‬          ‫در ت ا رارة،‬

‫ا و ــــــــــ 5‬                                      ‫طدام.‬   ‫طق ا‬     ‫2 : ظروف ا ول‬         ‫او‬
                                                   ‫ــــطدام‬  ‫ــــول ــــ طق ا‬
                                                          ‫=‬
                                                    ‫ــــراري‬   ‫ــــول د ــــ‬
  ‫0‬                                       ‫‪200°C‬‬
                                               ‫ــــطدام‬     ‫ــــ طق ا‬  ‫ــــود ا ــــول ــــ‬
  ‫53‬                                ‫‪MOHO‬‬                 ‫إ ــــ ار ــــ ع ــــ زا ن ــــ در ــــ‬
                                                             ‫ا ــــرارة وا ــــ ط.‬
                                          ‫‪800°C‬‬
                                                    ‫ــــــ ر‬  ‫ــــــ ا‬  ‫ــــــ ط ا‬
                                          ‫‪1000°C‬‬
                                               ‫ـــــــ ط ا ـــــــوى ا و ـــــــ‬
 ‫021‬
 ‫ا ـــق‬                                           ‫ــــــــ ط‬ ‫ا‬
  ‫‪Km‬‬            ‫ــــــ ا ــــــطدام‬    ‫ــــــ ل‬               ‫42‬       ‫ـــــوازن ـــــ ط‬
‫ا و ــــــــــ 5‬                                        ‫طق ا ط ر.‬        ‫ول‬   ‫3 : ظروف ا‬     ‫او‬

                                                     ‫ـــول ـــ طق ا ط ـــر‬
                                                             ‫=‬
                                          ‫0‬             ‫ـــــــــول د ـــــــــــــ‬
  ‫ــــــت‬                          ‫‪500°C‬‬                ‫ـــــرز ا ـــــ ف ا ـــــ ري ا طـــــ‬
  ‫أ ـــر‬                                               ‫ـــــت ا ـــــ ف ا ـــــ ري ا ـــــ ري،‬
                                          ‫05‬         ‫ـــــــ‬    ‫ـــــــ ر ا ظـــــــروف ا ـــــــ‬
          ‫ــــــت‬                                     ‫ـــــ ا ـــــ ور ا ـــــرزة ر ـــــ ع‬
          ‫أزرق‬                                               ‫ا ــــــ ر ــــــ ا ــــــ ط.‬
                       ‫‪H2 O‬‬
             ‫إ و ــــــت‬                                    ‫ــــد ــــدث أن ــــ د ــــ ور‬
                                         ‫001‬          ‫ا ـــــرة ا ط ـــــ إ ـــــ ا ـــــ‬
                                                ‫ــــــ‬     ‫ــــــ ظــــــروف و و ــــــ‬
                                                    ‫ـــــظ ـــــون ـــــ ور د ـــــدة‬
                                               ‫ـــــف ـــــن ـــــك ا ـــــ ا ـــــرزت ا‬
                                          ‫ـــق 051‬
                                            ‫‪Km‬‬
                                                   ‫52‬
          ‫ذ: و فا د‬      ‫ا‬                                 ‫: - 332 -‬        ‫ا‬

								
To top