Docstoc

OECD public governance review lühiülevaade_1_

Document Sample
OECD public governance review lühiülevaade_1_ Powered By Docstoc
					OECD public governance review
    lühiülevaade

  Eesti Maaomavalitsuste Liidu maapäeval
        27. mail 2011

       Annika Uudelepp
  OECD analüüsi Eestipoolne koordinaator
     Praxise juhatuse esimees
     OECD analüüsi vajadus
• Riigivalitsemise väljakutsed: vähenevad avaliku
 sektori kulutused, vähenev tööealine elanikkond.
• Elanikkonna vananemine – väljakutsed teatud
 teenuste mahu, kättesaadavuse ja kvaliteedi osas.
• Riigivalitsemise moderniseerimise vajadused:
 tervikpilt, mida ja miks vaja muuta, arendada?
• Rahvusvahelisest tunnustatud hinnang: alus oluliste
 sammude algatamiseks.
  Eesti riigivalitsemise väljakutsed
– Rahvastiku vähenemine ja järjest kiiremini muutuv globaalne
 keskkond.
– Elanike ootused ja eluea pikenemisest tulenevad vajadused
 avalike teenuste jaoks kasvavad.
– Tööealise elanikkonna proportsioon ülalpeetavate
 proportsiooni kahaneb lähema 15 aasta jooksul ca 8,5% -
 vajadust sotsiaalkulutusi suurendada.
– Eesti vajab olulisi muutusi riigivalitsemises, mis suurendaksid
 riigiasutuste poliitikakujundamise võimekust, strateegilistele
 prioriteetidele keskendumist ja paneksid riigiasutused tööle
 ühtse tervikuna.
– Kohaliku omavalitsuse jätkusuutlikkus ja tulemuslik
 regionaalpoliitika
   Riigi konkurentsivõime sõltub
Riigi finantsseis
Avatud ja innovaatiline majandus
Hea riigivalitsemine
  – Eelarvekulude ohjamine ja vajadusel kärpimine, et vähendada
   eelarvepuudujääki ja valitsusvõlga;
  – Valitsuse töö tõhusus, et vähendada kodanikel ja ettevõtetel kuluvat
   aega ja raha riigiga asjaajamisel;
  – Õiguslik keskkond: soodsa ettevõtlus- ja ärikeskkonna loomine;
  – Riigi strateegiline ettevaatamisvõime: riigi strateegiliste eesmärkide
   seadmise ja sellele ajakohaselt ning sobilikult reageerimise võimekus;
  – Avalike teenuste osutamine: riigipoolse tegevusega sotsiaalsete
   tulemuste saavutamine tõhusamalt ja mõjusamalt (nt töötute
   ümberõpe, kvaliteetne haridus vms).
Riigi finantsseis: OECD ja Eesti
Kuhu Eestis eelarveraha läheb?
    OECD: killustatus on Eesti
 riigivalitsemise suurim probleem
Põhisõnum: tuleb liikuda ühtse riigivalitsemise suunas

• ‘Valitsus kui tervik’ tegevuspõhimõtete poole
 liikumine
• Ühise ‘päevakorra’ arendamine
• Avalike teenuste efektiivne osutamine üle kogu riigi
  Avalike teenuste efektiivne osutamine

• Avalike teenuste kvaliteet omavalitsustes on ebaühtlane,
 selle parandamiseks on teiste riikide kogemustele
 toetudes palju erinevaid võimalusi.
• Avalike teenuste osutamise minimaalset taset vaja tõsta
 – selleks vajalik ühtne koordinatsioon ja selge vastutus.
• Praegu ei ole sihipärast ja läbimõeldud tegevust
 regioonide arendamisel.
• Riigiasutuste poolt pakutavate teenuste terviklikkust ja
 koordineeritud pakkumist saaks oluliselt edasi arendada.
   Omavalitsused: vaja saada üle killustumisest
                   90
                        82
                   80
Frequency: number of municipalities
                   70


                   60


                   50


                   40  38

                           30
                   30


                   20         17
                                15
                                  11
                   10                 8
                                           4               3
                                       1  2    1  2  1  2  2   1        1  1  1  1  1  1
                                                            0  0
                   0
                                             Municipal population
    Avalikud teenused: eesmärgid (1)

1. Arendada avalike teenuste pakkumiseks terviklik
  lähenemine, tagades teenuste kodanikusõbralikkuse ja
  kättesaadavuse üle riigi.
  – selgemad vastutused ja konkreetne vastutaja valitsuses
  – ühtsed teenuste nõuded ja elektroonilised platvormid
  – keskvalitsuse ja omavalitsuste teenuste kvaliteedi tagamise
   mehhanismide loomine
2. Muuta riigi kohalolu funktsioonide integreerimise
  kaudu tõhusamaks ja terviklikumaks.
  – Maakondade ja maakondades paiknevate riigiasutuste rollid
   üle vaadata – ühtsed teenuskeskused, riigimaja idee
   edasiarendus?
   Ideid avalike teenuste osutamisega
    toimetulekuks maapiirkondades
• Konsolideerimine: eriti keskvalitsuse teenuste pakkumine
 ühtsest teenuspunktist (asukoha + teenuste konsolideerimine).
 Nt riigimaja idee Läänemaal.
• Alternatiivsed teenuste pakkumise viisid: teenuste toomine
 kodanikeni (nt teenusbuss, raamatukogubuss vms).
• Uued teenuste pakkujad: eraettevõtted, kodanikeühendused,
 teatud riigiasutused vms - stimuleerib nõudlust ja võimaldab
 optimeerida kulusid.
• Uued teenused: asendada olemasolevaid killustatud teenuseid
 terviklikumaks teenuseks, nt elutsükli põhised teenused vms (st
 ümber disainida olemasolevaid teenuseid).
• Kvaliteedi ja turunduse parandamine: viia inimesteni infot
 valikutest (ka teises KOVis), informeerida teenuste omadustest.
Riigi keskvalitsuse teenused maakondades
Eesti maakondade keskustes tegutseb 25 – 35
riigiasutust
Regioonikeskustes tegutseb kuni 53 riigiasutust
  –  Valgamaal 25 asutust ja 15 aadresskohta
  –  Hiiumaal 25 asutust ja 16 aadresskohta
  –  Viljandimaal 25 asutust ja 17 aadresskohta
  –  Läänemaal 30 asutust ja 34 aadresskohta
  –  Põlvamaal 25 asutust ja 28 aadresskohta
  –  Lääne-Virumaal 30 asutust ja 31 aadresskohta


• Võtmeküsimus: mitte maakondade kaotamine, vaid
 keskvalitsuse asutuste põhimõtteline
 ümberkorraldamine.
    Avalikud teenused: eesmärgid (2)
3 . Tõsta omavalitsuste suutlikkust avalike teenuste
   osutamisel suurendades omavalitsusi ja parandades
   nende võimekust.
  – muuta vabatahtlikud ühinemised reaalseks alternatiiviks
   kohustuslikele ühinemistele - motivaatorid, eesmärgid ja
   ajaraamistik;
  – kui vabatahtlikud ühinemised ja koostöö soodustamine ei anna
   ikka tulemust kaaluda liitumiskohustuse sisseseadmist
  – tugevdada ja motiveerida omavalitsuste regionaalset koostööd
   teenuste pakkumisel
  – parandada KOVide finantsvõimekust – omatulude teenimise
   võimalused, riiklike toetuste optimeerimine.
 KOV kohustused – % KOV eelarvest 2009
ÜLESANNE                    %
Haridus                   45,66%
Majandus                   13,47¤
Kultuur, rekreatsioon (sh sport), usuasjad  12,78%
Administratiivkulud             9,39%

Sotsiaalkaitse                8,58%

Elamumajandus ja avalik ruum         5,19%

KOKKU                    95,07%*


* Kohandatud: tabel 6.1. OECD raport
 Riiklikud toetused omavalitsustele 2010
         Toetuse tüüp        %
Haridus                   65.8%
Tasandusfond                23.2%
Toimetulekutoetusteks            7.4%
Toetused sotsiaalkulutusteks ja       0.9%
sotsiaalteenusteks
Toetus KOV tulubaasi stabiliseerimiseks   2.5%

Täiendav toetus: saarelised omavalitsused  0.1%
KOKKU                    100%
                    Tasandusfondi mõju erinevate maksutuludega omavalitsustele 2009
                    12000


                    10000                                      Equalisation
Tax revenue + equalisation EEK/capita
                                                            per capita
                     8000


                     6000


                     4000                                      Tax revenues
                                                            per capita
                     2000


                      0
                        Below 5999  6000-6999  7000-7999    Above 8000    All
                                                    municipalities

                                   Tax revenue EEK/capita
KOV tasandi kulutuste osakaal valitsussektori kulutustest: OECD riigid
                                  KOV
KOV maksutulude osa riigi kõigist maksutuludest: OECD riigid
     Avalikud teenused: eesmärgid (3)

4.  Kaaluda teenuste osutamise kohustuste vastavusse
   viimist omavalitsuste suuruse, võimekuse ja tüübiga:
   nö grupid.
   – Erinevate KOV gruppide jaoks luuakse erinevad nõuded ja need, kes
    üksi ei suuda neid täita, peavad saavutama tulemuse teis(t)e
    KOVidega koostöös.

5. Suurendada ministeeriumitevahelist koostööd ja
  koordinatsiooni regionaalpoliitika suunamisel ja elluviimisel
   – Piirkondlikud arengueesmärgid seostada valdkonnapoliitika
    eesmärkidega,
   – Regionaalarengule selgem fookus anda ja seada vastutus
    elluviimise eest.
   – Plaanid ja eelarve kokku viia, sh EL vahendite jagamisel.
         Materjalid
• Hindamisraport ja soovitused (ca 80 lk), inglise
 keeles leitav:
 http://www.valitsus.ee/et/riigikantselei
• Täisraport ilmub OECD raamatuna (ca 420 lk)
 suvel 2010, praegu kättesaadav “advanced
 copy” – (küsida Riigikantseleist Kaire Vaaksilt
 või Monika Schmeimanilt)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:9/23/2012
language:Estonian
pages:20