SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK�W ZAM�WIENIA (SIWZ) - DOC

Document Sample
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK�W ZAM�WIENIA (SIWZ) - DOC Powered By Docstoc
					      „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
        systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
                                    Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011
____________________________________________________________


 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
                         (SIWZ)


Zamawiający:                INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ –
                      PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
                      ul. Podleśna 61
                      01- 673 Warszawa


Adres do korespondencji:
ul. Podleśna 61
01- 673 Warszawa
faks ( 22) 56 94 415


Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych:
http://www.imgw.pl [miejsce: wiadomości/zamówienia publiczne]
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: godz. 7: 00 - 16:00.


Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz przepisów i wykonawczych do
niej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia
oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie
zadania pn.:

  „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego
 systemów sieci komputerowej i systemu optymalizacji przesyłania danych oraz
         wykonanie modernizacji systemu łączności”
                    Warszawa, Wrzesień 2011 rok.
                                                        1
      „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
         systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
                                    Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011
____________________________________________________________
1.   OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA I PODSTAWY PRAWNEJ JEGO ZASTOSOWANIA

1.1.  Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
    zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej także
    „ustawą”   oraz  przepisami  wykonawczymi   do  niej, w   trybie PRZETARGU
    NIEOGRANICZONEGO, o którym mowa w art. 39 ustawy Pzp o wartości szacunkowej
    przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
    Pzp. tj. 193 000 euro.

2.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:„Dostawa, instalacja, wdrożenie i
    integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i systemu
    optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

    Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków
    Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
    Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa VII - Społeczeństwo informacyjne – budowa
    elektronicznej administracji (Umowa o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-025/09-00 W
    ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”
    Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 zawarta w Warszawie w dniu
    30 lipca 2010 r. oraz Aneks nr 1 o numerze: 1/KSI SIMIK POIG .07.01.00-00-25/09-01 zawarty
    19 maja 2011).

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
   1)dostawę, modernizację, instalację, wdrożenie, konfigurację i integrację systemów sieci
    komputerowej oraz systemu sieci rozległej opartej o VPN-IPSec,
   2)dostawę, instalację, wdrożenie, konfigurację i integrację systemu optymalizacji przesyłania
    danych,
   3)modernizację systemu łączności głosowej do wersji MX-One TSW wraz ze szkoleniem
    pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi zmodernizowanego systemu łączności
    głosowej.
   UWAGA:
   W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
   Zamawiającego ( § 5.1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.) ,
   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wdrożony system zarządzania jakością w
   zakresie projektowania, dostawy, instalowania i serwisowania potwierdzony przez niezależny
   podmiot zajmujący się poświadczeniem zgodności usług Wykonawcy z normami jakościowymi
   ( Certyfikat ISO 9001:2001 lub równoważny).

2.3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ.

2.4. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
   48820000 – serwery,
   48420000 – pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami i zestawy pakietów
   oprogramowania,
   72315000-6 - Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające
   48219500-1 - Pakiety oprogramowania do switcha lub routera
   48219700-3 - Pakiety oprogramowania do serwera komunikacyjnego
   48982000-5 - Pakiety oprogramowania do zarządzania konfiguracją
   32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
   32552310-3 - Cyfrowe centrale telefoniczne


                                                         2
        „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
          systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
                                      Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011
____________________________________________________________

2.5. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego oraz lokalizacje wskazane w pkt 9 Opisu
   przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
2.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
2.8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert równoważnych.
2.9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1
   pkt 6 ustawy Pzp.
2.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia o których
   mowa w art. 151 a) ustawy Pzp.
2.11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
   wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.

2.12. Zamawiający nie przewiduje:
    a)   zawarcia umowy ramowej,
    b)   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
    c)   wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

2.   TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 Wymagany termin realizacji całości przedmiotu zamówienia 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

3.   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZMIANA, WYCOFANIE OFERTY
4.1.    Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie w formie pisemnej.
      Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub
      wariantowych nie będą brane pod uwagę.
4.2.  Oferta musi obejmować całość zamówienia.
4.3.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4.4.    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 ustawy. W
      tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
      o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
      zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być wystawione
      zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
      każdego z Wykonawców i dołączone do oferty.
4.5.    Wykonawca ponosi    koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz
      uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4.6.    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert drogą elektroniczną.
4.7.    Oferta, po jej otwarciu w terminie wyznaczonym na termin składania ofert, jest jawna.
4.8.    Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, przed
      upływem terminu składania ofert, informując o tym Zamawiającego.
                                                          3
        „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
          systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
                                      Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011
____________________________________________________________

4.9.    Informację o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy oznaczyć jak ofertę oraz
      dodatkowo oznaczyć “zmiana” lub “wycofanie”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną
      otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
      poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty z napisem
      na kopercie „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
      poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert
      wycofanych nie będą otwierane.
4.10.    Informacja o wycofaniu bądź zmianie powinna być podpisana przez osobę (osoby)
      upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do
      dokonywania określonych czynności prawnych. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany
      jest dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
      przez notariusza oraz aktualny dokument (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
      zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) z którego wynikają zasady
      reprezentacji oraz określone są osoby umocowane do działania w imieniu Wykonawcy.
    a)  przypadku gdy wymagania opisane w punktach 4.9 i 4.10 nie zostaną spełnione,
      Zamawiający będzie uprawniony do uznania wycofania lub zmiany za nieskuteczne.
4.11.    Ofertę oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki składa się pod rygorem
      nieważności w języku polskim. Ofertę oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i załączniki,
      których złożenie jest wymagane przez Zamawiającego, sporządzone w innym języku niż język
      polski, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
      Wykonawcę.
4.12.    Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z treścią Formularza Oferty (wzór stanowi
      załącznik 1 do SIWZ).
4.13.    Wraz z ofertą (Formularz oferty) należy złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6
      SIWZ.
4.14.    Formularz oferty oraz załączniki i oświadczenia winny być sporządzone wg wzorów zawartych
      w SIWZ. Wielkość i układ załączników może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak ich
      treść musi być zgodna z opisem poszczególnych pól.
4.15.    W przypadku, gdy Wykonawca przedstawia kopie jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być
      poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami
      reprezentacji tj. przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub
      posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W tym
      przypadku pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
      przez notariusza Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. W razie wątpliwości,
      przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty uprawnia także do poświadczania
      za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów. Poświadczenie musi być
      opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”.
4.16.    Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
      winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania
      Wykonawcy.
4.17.    Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski), powinny być podpisane lub
      parafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4.18.    Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone.
                                                          4
        „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
           systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
                                      Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011
____________________________________________________________
4.19.    Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
       nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane
       innym uczestnikom postępowania, należy oznaczyć klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnice
       przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
       nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z póź. zm.)” i załączyć jako odrębną część nie
       złączoną z ofertą w sposób trwały. Zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji, o których mowa
       w pkt 11.6 SIWZ. Zgodnie przepisem art. 11 ust 4 przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie
       się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
       organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
       których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
4.20.    Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące
       prowadzonego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego http://www.imgw.pl
       [miejsce: wiadomości/zamówienia publiczne].

4.21.    W celu zapewnienia poufności i zapobieżeniu przedwczesnemu otwarciu Ofertę wraz z
       załącznikami należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez
       naruszenia opakowania. Zamawiający proponuje umieszczenie Oferty wraz z załącznikami w
       zamkniętej kopercie opisanej:


       Nazwa i adres Wykonawcy
                              Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
                                       Państwowy Instytut Badawczy,
                              ul. Podleśna 61, 01- 673 Warszawa, Pokój Nr 201

        „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów
        sieci komputerowej i systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie
                    modernizacji systemu łączności”.

       Nie otwierać przed dniem 20 października 2011 r. godz. 11:30

4.22.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie Oferty nie oznaczonej zgodnie z SIWZ.


5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
  SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW.


5.1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
    a)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
         jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
    b)    posiadania wiedzy i doświadczenia;
        Doświadczenie:
        Warunek 1.
       Wykaz wykonanych min. 3 dostaw (projektów) w okresie ostatnich trzech lat przed
       upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
       tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym
       przedmiot zamówienia.
                                                           5
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
                                  Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011
____________________________________________________________
   Przez dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot
   zamówienia, Zamawiający rozumie zamówienia polegające na zaprojektowaniu,
   dostarczeniu oraz instalacji sieci teleinformatycznej o wartości nie mniejszej niż
   3 000 000,00 zł brutto każde (słownie: trzy miliony złotych).

   W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć
   dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane należycie.
   Warunek 2

   W zakresie modernizacji centralek telefonicznych Zamawiający wymaga potwierdzenia
   formie referencji wystawionych przez użytkowników, posiadania przez Wykonawcę,
   doświadczenia w realizacji usług o porównywalnym zakresie (minimum dwa podmioty
   obsługiwane przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia
   działalności jest krótszy – w tym okresie).
   Za porównywalną Zamawiający uważa usługę, której przedmiotem była modernizacja
   systemów MD110 oraz BP250 firmy Ericsson (Wykonawca powinien wykazać, że
   w wymaganym okresie wykonał usługę modernizacji obu systemów).

   c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
    wykonania zamówienia,
   Warunek 1
   Wykaz specjalistów (co najmniej dwóch), skierowanych do realizacji części usługowej
   przedmiotowego zamówienia (skonfigurowanie oraz przeprowadzenie migracji ze sprzętem
   aktualnie pracującym u Zamawiającego), posiadających certyfikaty Cisco CCIE lub
   równoważne (posiadana przez Zamawiającego infrastruktura przeznaczona do modernizacji
   bazuje na urządzeniach CISCO).
   Poprzez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca przedstawi certyfikat
   który jest analogiczny do zakresu ze wskazanym z nazwy, co jest rozumiane jako:
       analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli której dotyczy certyfikat,
       analogiczny stopień poziomu kompetencji (ekspert),
       analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany do otrzymania danego
       certyfikatu (np.:konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie
       projektów w danej roli, etc,)
       potwierdzenie certyfikatu egzaminem.


   Warunek 2
   Wykonawca do modernizacji każdej centralki skieruje specjalistę lub zespół specjalistów
   (co najmniej dwóch), który (samodzielnie) lub którzy (łącznie) posiadają kwalifikacje
   umożliwiające modernizację centralek oraz konfigurację urządzeń sieciowych na styku
   centrala telefoniczna – infrastruktura sieciowa.
   Specjaliści winni dysponować certyfikatami, wymaganymi do obsługi systemu centralki
   zainstalowanego w danej lokalizacji.
                                                      6
       „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
         systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
                                     Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011
____________________________________________________________
     Warunek 3
     Wykonawca skieruje do realizacji projektu minimum jedną osobę posiadającą odpowiednie
     kwalifikacje do prowadzenia projektów udokumentowane certyfikatem PRINCE lub
     równoważnym*.
     * Poprzez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca dla tej roli przedstawi
       certyfikat, który:
     - jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej
       roli, co jest rozumiane jako:
     - analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli której dotyczy certyfikat. (np.
       kompetencje związane z zarządzaniem projektami),
     - analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany, ekspert),
     - analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego
       certyfikatu (np. konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w
       danej roli, lub liczba lat pracy w danej roli, etc),
     - potwierdzony jest egzaminem.
     d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
     Wykonawca przedstawi opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny
     dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
     zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie:
     dwa miliony złotych).
5.2   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
     zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
     niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
     sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
     niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
     zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
     korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5.3.   Niespełnienie co najmniej jednego z powyższych warunków spowoduje wykluczenie
     Wykonawcy z postępowania.
5.4.   Ocena spełnienia warunków - udziału w postępowaniu (formalnych) i zdolności do wykonania
     zamówienia (merytorycznych) - wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana
     na podstawie złożonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy Pzp w
     tym zakresie, wg formuły „spełnia”, „nie spełnia”.


6.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY .

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca
   zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:

    a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wskazanych w art.
     22 ust. 1 (wzór stanowi załącznik nr 2),
    b) wykaz wykonanych     a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
     wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
     doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
     okres działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem przedmiotu, dat wykonania i
     odbiorców w zakresie warunku określonego w pkt 5.1.b) SIWZ oraz załączą dokumenty
     potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik
     nr 3 ).                                                         7
      „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
        systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
                                    Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011
____________________________________________________________

  c) wykaz zawierający dane osób, którymi dysponuje i które będą uczestniczyć w wykonywaniu
    zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia oraz informacją o
    podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 ).
  d) opłacona polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
    Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
    działalności na kwotę nie niższą niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych).

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o
   których mowa w art. 24 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:

  a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr
    2A)
  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
    wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert, a w
    stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy ( wzór dla
    osób fizycznych stanowi załącznik nr 2B).
  c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
    pkt 4 - 8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
    Ofert,
  d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
    pkt 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
    Ofert,
  e) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
    Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane
    prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
    całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
    upływem terminu składania Ofert.
  f)  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
     Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie
     zalega z składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał
     przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
     wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3
     miesiące przed upływem terminu składania Ofert.
6.3. Poza dokumentami z pkt 6.1. i 6.2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
   1. Formularz ofertowy (wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 ).
   2. Pełnomocnictwo do reprezentowania:
     1. wymagane w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje w postępowaniu osoba bądź
       osoby, których uprawnienie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych
       załączonych dokumentów, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez
       notariusza;
     2. wymagane w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
       (dotyczy również spółki cywilnej), przedłożone w formie oryginału lub kopii
       poświadczonej przez notariusza;
   3.Zobowiązanie, w szczególności pisemne, innych podmiotów do oddania do dyspozycji
    Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
    wymagane w przypadku gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w
    art. 26 ust. 2b ustawy.
                                                        8
       „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
         systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
                                     Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011
____________________________________________________________
    4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
      Zamawiającego w Załączniku nr 5 do SIWZ, Zamawiający żąda wykazu zaoferowanych
      urządzeń z oznaczeniem numerów katalogowych producentów urządzeń wraz z ich opisem
      technicznym potwierdzającym spełnienie wymogów Zamawiającego (wzór formularza
      stanowi Załącznik nr 7 ).
    5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi odpowiadają wymaganiom określonym
      przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wdrożony system
      zarządzania jakością w zakresie projektowania, dostawy, instalowania i serwisowania
      potwierdzony przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniem zgodności usług
      Wykonawcy z normami jakościowymi( Certyfikat ISO 9001:2001 lub równoważny).
    6. Specyfikację Cenową (wzór formularza stanowi Załącznik nr 6 ).

6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
   Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. b), d), e) i f) składa dokument lub
   dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
   potwierdzające odpowiednio, że:
    a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
    b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
      albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
      zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
    c) nie orzeczono wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienie;
    Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.4. a) i c) oraz 6.2 d) powinny być wystawione nie
    wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ich przedłożenia.
    Natomiast w przypadku pkt 6.2 c) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
    administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
    zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
6.5.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
    zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4 zastępuje się je
    dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
    sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
    odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
    zamieszkania.
6.6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza
   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
   właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
   niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie
   wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w
   miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je
   dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
   sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
   zamieszkania tych osób.
                                                         9
      „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
         systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
                                    Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011
____________________________________________________________
7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE
7.1.  W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum),
    ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo
    reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – w tym przypadku pełnomocnictwo w
    oryginale Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć. Treść pełnomocnictwa musi
    jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest
    upoważniony(zakres umocowania).


8. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE
8.1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej:
    Kryterium:
    cena ofertowa – waga 100%
8.2.  Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z poniższym wzorem. Oferty oceniane będą punktowo.
    W kryterium ”cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
    wynikającą z działania:
    KRYTERIUM- cena.
    Zasady oceny kryterium „Cena” .

           Cenam in
     WCena          waga  100 pkt
          Cenabadana
    gdzie:
         W cena – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kategorii
         Cenamin – oznacza minimalną kwotę zaoferowaną wśród ofert podlegających ocenie
         Cenabadana – oznacza kwotę zaoferowaną podlegającą ocenie.
         waga – oznacza wagę kryterium wyrażoną w procentach.

8.3.  Ofertą najkorzystniejszą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów, zgodnie z przyjętym
    w pkt 8 SIWZ kryterium i zasadami porównania ofert.


9.   SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH              TREŚCI   SIWZ, PRZEDŁUŻANIE
    TERMINU SKŁADANIA OFERT
9.1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści
    SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
    później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o
    wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
    później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9.2.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
    upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
    udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść wniosku wraz z
    wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez
    ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej
    zamieszcza na tej stronie (http://www.imgw.pl). Wyjaśnienia stanowić będą integralną część
    SIWZ.
                                                        10
      „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
        systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
                                    Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011
____________________________________________________________
9.3.  Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny
    będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o
    tym wszystkich Wykonawców oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej
    (http://www.imgw.pl).
9.4.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
9.5.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
    treści SIWZ.
10.   SPOSÓB OBLICZANIA CENY
10.1.  Cenę oferty stanowi cena wykonania całości zamówienia określonego w SIWZ.
10.2.  Cena określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
    SIWZ uwzględnia wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z należytym wykonaniem
    zamówienia, łącznie z kosztami dostawy do miejsc przeznaczenia, opłatami celnymi i
    ubezpieczeniem urządzeń na czas transportu oraz wynagrodzeniem za udzielenie licencji na
    dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie, świadczenie wsparcia technicznego i
    serwisu gwarancyjnego.
10.3.  Walutą oferty jest PLN. Ceny ofertowe w formularzu oferty i Specyfikacji Cenowej należy
    podać w PLN. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego
    dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.
10.4.  Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z zapisami §7
    umowy.
10.5.  Cenę oferty i wartości podatku od towaru i usług VAT oraz inne wartości wykazane w
    Formularzu ofertowym należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy
    zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z §9 ust. 6 Rozporządzenia
    Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,
    zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy
    towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr
    95 poz. 798).
10.6.  Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
11 .  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 11.1. Oferty należy składać w budynku INSTYTUTU, ul. Podleśna 61 , 01-673 Warszawa, I piętro,
    pokój nr 201, nie później niż do dnia 20 października 2011 r. do godziny 11:00
 11.2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim
    oznakowana została oferta oraz wskazaniem dnia i godziny jej złożenia.
 11.3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 20 października 2011 r. o godzinie 11:30 w budynku
    INSTYTUTU, ul. Podleśna 61, 01- 673 Warszawa, I piętro, pok.209
 11.4. Otwarcie ofert jest jawne.
 11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
    na sfinansowanie zamówienia.
 11.6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
    informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
    płatności zawartych w ofertach.
 11.7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek,
    Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt. 11.5 i 11.6.
                                                       11
      „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
        systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
                                    Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011
____________________________________________________________
 11.8. Informacje, o których mowa w pkt 11.6. SIWZ nie mogą być objęte tajemnicą
    przedsiębiorstwa.
 11.9. W przypadku oferty złożonej po terminie, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy, Zamawiający
    niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po
    upływie terminu do wniesienia odwołania.

12.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1.  Termin związania ofertą ustala się na 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
12.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.3.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
    ofertą, z tym że Zamawiający, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
    może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
    o okres nie dłuższy niż 60 dni.
12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
   okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
   przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
   jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
   przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
   najkorzystniejsza.


13.   BADANIE I OCENA OFERT, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
13.1.  Oceniane będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu, na podstawie art. 89 ustawy.
13.2.  W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
    dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy
    Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem
    art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w ich treści.
13.3.  Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
    obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
    omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
    niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
    Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.4.  Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.
13.5.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
    wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako
    najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. 8 SIWZ, tj. który
    uzyskał największą liczbę punktów.
13.6.  O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert (-y), wyborze oferty najkorzystniejszej oraz
    terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub ust. 2 ustawy, po którego upływie umowa w
    sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, Zamawiający poinformuje niezwłocznie
    Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (złożyli oferty) podając informacje
    zgodne z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
13.7.  Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie
    podpisania umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
                                                       12
      „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
        systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
                                    Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011
____________________________________________________________
13.8.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
    Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
    przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki obligujące
    Zamawiającego do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.
13.9 W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum( tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1
   ustawy Pzp) – Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w
   sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
   Wykonawców.


14. WADIUM
14.1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art.45 i art.
     46 ustawy Pzp.
14.2.  Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 30 000.PLN (słownie:
    trzydzieści tysięcy złotych ), przed upływem terminu składania ofert.

14.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
    1) pieniądzu;
    2) poręczeniach bankowych,
    3) gwarancjach bankowych,
    4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
    5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2  ustawy
      z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju   przedsiębiorczości
      (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275).
14.4.  W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, właściwa kwota winna zostać przelana na
    rachunek Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A. 14 Oddział w Warszawie, nr
    rachunku 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206. O zachowaniu terminu wniesienia wadium
    świadczy data wpływu wadium na wskazany rachunek Zamawiającego. Kserokopię dowodu
    wpłaty należy dołączyć do oferty.
14.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
    wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
    pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
    przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14.6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, należy wraz z ofertą złożyć
    oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. W tym przypadku właściwego
    dokumentu nie należy łączyć w sposób trwały z ofertą ( np. złożyć w oddzielnej kopercie),
    gdyż Zamawiający jest zobowiązany w odpowiednim terminie do zwrotu oryginału tego
    dokumentu.
14.7.  Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.
14.8.  Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie
    skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt 2 ustawy, a
    jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust.4 ustawy.
14.9.  Zwrot, zatrzymanie wadium następuje na podstawie art. 46 ustawy Pzp.
                                                       13
      „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
        systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
                                    Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011
____________________________________________________________
15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
15.1.  Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


16.   OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ
    ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO
    KONTAKTÓW
16.1. Wszelką korespondencję w niniejszym postępowaniu należy kierować na adres do
   korespondencji:
                 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ-
                 PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
                    Pani Małgorzata Kajak
                  ul. Podleśna 61, 01- 673Warszawa


16.2.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy
    przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem.
16.3.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogi
    elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
    upływem wyznaczonego terminu. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują
    oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na
    żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
16.4.  Do kontaktowania się z Wykonawcami ubiegającymi się o zamówienie ze strony
    Zamawiającego uprawniona/y jest:
    Imię i nazwisko: Pani Małgorzata Kajak tel. (22) 56 94 230 fax (22) 56 94 415
    email: malgorzata.kajak@imgw.pl
17.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
    WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
    PUBLICZNEGO
17.1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie
    podpisania umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
17.2.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym
    niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z wyjątkiem okoliczności o
    których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.


18.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TOKU
    POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – SZCZEGÓŁOWE REGULACJE
    ZAWIERA DZIAŁ VI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
18.1.  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
    podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
    ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Przepisy art.
    27 ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio.
18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
    Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt
    5 ustawy Pzp.                                                       14
       „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
         systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
                                     Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011
____________________________________________________________
18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
    podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
    Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
18.4.  Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu za pomocą jednego ze sposobów
    określonych w art. 27 ust 2 ustawy Pzp, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
    taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
18.5.  Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo
    zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.


19.   ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
    TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
19.1.  Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są we wzorze
    umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji.
19.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień przyszłej umowy w
    stosunku do treści umowy w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
    okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności
    gdy:
    a) nastąpi zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na
      realizację zamówienia,
    b) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
      można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
      doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
    c) zaistnieją zdarzenia siły wyższej, niezależne od stron umowy, które uniemożliwiłyby
      terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio
      zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia
      zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za
      siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi,
      powódź, zamieszki, wojna.
    e) konieczność wprowadzenia zmian będzie dotyczyć treści w dokumencie o charakterze
      informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnym do sprawnej realizacji umowy w szczególności:
      zmiana osób uprawnionych do kontaktów, zmiana osób odpowiedzialnych za
      potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz z numerami telefonów, faksu,
      poczty elektronicznej etc. Zmiana osób będzie dokonana na podstawie pisemnego
      zobowiązania stron, na podstawie aneksu do umowy.
    f)  zaistnieją okoliczności powodujące konieczność zmiany podmiotów trzecich na etapie
       realizacji zamówienia na zasobach których wykonawca opierał się wykazując spełnienie
       warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem że nowy podwykonawca wykaże
       spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o
       zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
    g) zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych,

    h) zmiana sposobu reprezentowania Zamawiającego i Wykonawcy - zmiana sposobu
      reprezentowania może nastąpić z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i
      Wykonawcy.

20. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ:                                                        15
       „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
         systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
                                     Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011
____________________________________________________________
Załącznik nr 1     Formularz ofertowy
Załącznik nr 2     oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 2A     oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 2B     oświadczenie wykonawcy (osoby fizycznej) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3     doświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 4     Potencjał kadrowy
Załącznik nr 5     opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6     Specyfikacja cenowa
Załącznik nr 7     Specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń
Załącznik nr 8     Wzór umowy     Warszawa, dnia 09 września 2011 r.                                               ZATWIERDZAM:                                             Dyrektor
                                       dr inż. Mieczysław S. Ostojski
                                           profesor WSŚ
                                                         16
           „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
              systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                              Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

           ___________________________________________________________________________________________

                                                      ZAŁĄCZNIK 1do SIWZ


                                    FORMULARZ OFERTY


........................................................................
NAZWA WYKONAWCY
.........................................................................................
ADRES SIEDZIBY
.........................................................................................
NR TELEFONU/FAXU/
ADRES E-MAIL ……………………………………………..
………………………………………………………………..
        / NIP/REGON/

                                               INSTYTUT METEOROLOGII
                                 I GOSPODARKI WODNEJ- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
                                                    ul. Podleśna 61
                                                  01- 673 Warszawa

My, niżej podpisani odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:„Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z
systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i systemu optymalizacji przesyłania
danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności” oferujemy wykonanie zamówienia
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

 brutto: …………………………. PLN.
 (słownie:………………………………….………………………………………………...)
 VAT............%t.j...............................................zł.1.     Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2.     Zamówienie zobowiązujemy się zrealizować w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

3.     Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami */z udziałem podwykonawców w
      zakresie :
     1)…………………………………………………………………………………………….(nazwa                                     i  adres
      podwykonawcy, zakres powierzonych prac)

4.     Udzielamy:
      1)     36 miesięcznej gwarancji jakości na systemy i urządzenia dostarczone zgodnie z pkt
            2.2.ppkt1) SIWZ,
      2)     36 miesięcznej gwarancji jakości na system i urządzenia dostarczone zgodnie z pkt 2.2.
            ppkt 2) SIWZ,
                                                                  17
       „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
          systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

       ___________________________________________________________________________________________
   3)    36 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony i zmodernizowany system łączności
        głosowej, zgodnie z pkt 2.2. ppkt 3 SIWZ.
5.  Oświadczamy, że całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania będzie pochodzić z
   autoryzowanego kanału sprzedaży producenta dedykowanego na teren Rzeczypospolitej
   Polskiej. Oświadczamy, (dotyczy: centralek Ericsson), że jesteśmy uprawnieni do sprzedaży,
   dostawy, instalacji i uruchomienia systemu na obszarze Polski oraz do prowadzenia szkoleń w
   zakresie jego obsługi i administracji oraz do świadczenia serwisu gwarancyjnego.

6.  Oświadczamy, ze całość dostarczonego sprzętu będzie fabrycznie nowa (nie starsza niż 6
   miesięcy od daty produkcji) - nie używana we wcześniejszych projektach.
7.  Zapewniamy autoryzowany serwis na terenie Polski.
8.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji
   Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
   zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych
   Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9.  Akceptujemy przewidzianą przez Zamawiającego możliwość dokonania zmiany postanowień
   przyszłej umowy w stosunku do treści niniejszej oferty zgodnie z warunkami określonymi w pkt 19
   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10.  Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni.
11.  Uprawniona/ny do kontaktów z Zamawiającym jest:
   …………………………………………………………………………………………………………………
   ………………………..(imię nazwisko tel/fax, adres a:mail…………………………….)
12.  Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na
   dzień składania ofert.
13.  Do oferty załączono następujące dokumenty:
   ........................................................................................


 ………………………………………                            ……………………………………………………
       Miejsce i data              Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych, w dokumencie upoważniającym do
                            występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
                                                                    18
       „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
         systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                     Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

      ___________________________________________________________________________________________
                                          ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
                                Oświadczenie o spełnianiu warunków
         (pieczęć Wykonawcy)                udziału w postępowaniu Dotyczy: wykonania zadania pn.: ”Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami
      Zamawiającego systemów sieci komputerowej i systemu optymalizacji przesyłania
      danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
 Oświadczmy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Pzp spełniamy warunki dotyczące:
 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków
  Zamówienia oraz ofercie działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
  ich posiadania,
 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
  zamówienia
4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.
   ………………………………………                 ……………………………………………………
      Miejsce i data        Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych, w dokumencie upoważniającym do
                     występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
                                                          19
     „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
        systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                   Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

     ___________________________________________________________________________________________
                                        ZAŁĄCZNIK NR 2A do SIWZ
                               Oświadczenie o braku podstaw do
        (pieczęć Wykonawcy)               wykluczenia z postępowania
Dotyczy: wykonania zadania pn.: ”Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami
     Zamawiającego systemów sieci komputerowej i systemu optymalizacji przesyłania
     danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
Oświadczamy, iż brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na okoliczności, o których
mowa art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).
………………………………………                  ……………………………………………………
     Miejsce i data        Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych, w dokumencie upoważniającym do
                    występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
                                                        20
     „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
        systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                   Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

     ___________________________________________________________________________________________


                                       ZAŁĄCZNIK NR 2B do SIWZ
                               Oświadczenie o braku podstaw do
        (pieczęć Wykonawcy)               wykluczenia z postępowania
                                  ( dotyczy osób fizycznych)
Dotyczy: wykonania zadania pn.:”Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami
     Zamawiającego systemów sieci komputerowej i systemu optymalizacji przesyłania
     danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.
Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na okoliczności o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).
………………………………………                  ……………………………………………………
     Miejsce i data         Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych, w dokumencie upoważniającym do
                      występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.
                                                       21
       „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie
                                       modernizacji systemu łączności”.

                                                   Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

                      ___________________________________________________________________________________________
                                                                          ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ
              (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
                                                       DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
 Wykaz dostaw (projektów), w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
 wykonanie zadania pn.: „ Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i systemu optymalizacji przesyłania danych oraz
 wykonanie modernizacji systemu łączności”.

       Wykaz zrealizowanych
  Lp       zamówień            Nazwa,         Nazwa,       Data rozpoczęcia   Data zakończenia zamówienia     Wartość (brutto)
          (krótki opis)        adres, telefon      wykonawcy        zamówienia       ( dzień, miesiąc, rok)      zamówienia
       (przedmiot zamówienia –      Zleceniodawcy       przedmiotu     (dzień, miesiąc, rok)
       dostawy,usługi muszą                   zamówienia (**)
     potwierdzać spełnienie warunków
        postawionych przez
        Zamawiającego) (*)
  1         2               3            4            5              6               7
1UWAGA
(*) Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w tabeli zostały wykonane należycie.
(**) W przypadku kiedy wykonawca przedmiotu zamówienia nie stanowi Wykonawcy ani nie jest członkiem Konsorcjum Wykonawcy, wówczas należy złożyć pisemne zobowiązanie,
o którym jest mowa w pkt 5.2. SIWZ.


     ………………………………………………                                    ……………………………………………………
           Miejsce i data            Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych, w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
                                                         pełnomocnictwo.
                                                                                      22
       „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie
                                      modernizacji systemu łączności”.

                                                  Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

                     ___________________________________________________________________________________________


                                                                     ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ –
                                     POTENCJAŁ KADROWY
 Wykaz osób, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku potencjału kadrowego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania
 pn.: ”Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie
 modernizacji systemu łączności”.

                                                   Zakres informacji jaki powinien podać      Informacja
                                      Imię i Nazwisko      Wykonawca na potwierdzenie spełniania
          Wymagania Zamawiającego                                                     o podstawie do
                                                          warunku
                                                                          dysponowania osobą


Wykaz specjalistów (co najmniej dwóch), skierowanych do realizacji
                                                 nazwa posiadanego Certyfikatu,
części usługowej przedmiotowego zamówienia (skonfigurowanie oraz
przeprowadzenie migracji ze sprzętem aktualnie pracującym u
Zamawiającego), posiadających certyfikaty Cisco CCIE lub równoważne
(posiadana przez zamawiającego infrastruktura przeznaczona do
modernizacji bazuje na urządzeniach CISCO).
Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca i
przedstawi certyfikat który jest analogiczny do zakresu ze wskazanym z
nazwy, co jest rozumiane jako:
 analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli której dotyczy
  certyfikat,
 analogiczny stopień poziomu kompetencji (ekspert),
 analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany do
otrzymania danego certyfikatu (np.: konieczność wykazania się
uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, etc.),
 potwierdzenie certyfikatu egzaminem.
                                                                                    23
       „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie
                                       modernizacji systemu łączności”.

                                                       Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

                       ___________________________________________________________________________________________
 Warunek 2
                                                      nazwa posiadanego Certyfikatu
 Wykonawca do modernizacji każdej centralki skieruje specjalistę lub
 zespół specjalistów (co najmniej dwóch), który (samodzielnie) lub
 którzy (łącznie) posiadają kwalifikacje umożliwiające modernizację
 centralek oraz konfigurację urządzeń sieciowych na styku centrala
 telefoniczna – infrastruktura sieciowa.
  Specjaliści winni dysponować certyfikatami, wymaganymi do obsługi
 systemu centralki zainstalowanego w danej lokalizacji.


 Warunek 3
                                                      nazwa posiadanego Certyfikatu
Wykonawca skieruje do realizacji projektu minimum jedną osobę
posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia projektów
udokumentowane certyfikatem PRINCE lub równoważnym.*
 * Poprzez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca
  dla tej roli przedstawi certyfikat, który:
  - jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami
    wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako:
  - analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli której dotyczy
    certyfikat. (np. kompetencje związane z zarządzaniem projektami),
  - analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy,
    zaawansowany, ekspert),
  - analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do
    otrzymania danego certyfikatu (np. konieczność wykazania się
    uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, lub liczba
    lat pracy w danej roli, etc),
 - potwierdzony jest egzaminem.


        ………………………………………………                                    ……………………………………………………
            Miejsce i data               Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych, w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
                                                             pełnomocnictwo.
                                                                                          24
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
       systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                  Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Opis

  1.1.   Niniejszy projekt jest elementem projektu Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK).
       Projekt ISOK jest projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
       Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
       Oś priorytetowa VII - Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
       administracji (Umowa o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-025/09-00 W ramach 7
       osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
       administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
       zawarta w Warszawie w dniu 30 lipca 2010 r. oraz Aneks nr1 ma numer: 1/KSI SIMIK
       POIG .07.01.00-00-25/09-01 zawarty 19 maja 2011).

       1.2.   Realizacja umowy dostarczy środowisko sieciowe dla głównego systemu
           elementu realizowanego w zakresie innego postępowania.

Przeznaczenie

 1.1.    Realizacja umowy dostarczy środowisko sieciowe dla głównego systemu elementu
       realizowanego w zakresie innego postępowania

 1.2.    Użytkownikami systemu będą:
1.2.1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
1.2.2. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wraz z siedmioma Regionalnymi Zarządami
    Gospodarki Wodnej.

Przedmiot zamówienia
   3.1. Przedmiotem zamówienia jest ”Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z
   systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i systemu optymalizacji
   przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”. Ponadto
   Wykonawca uwzględni „bezprzerwowy” charakter pracy sieci Zamawiającego.

     1.2.Kody CPV:
     48820000 – serwery,
     48420000 – pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami i zestawy pakietów
     oprogramowania,
     72315000-6 - Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające
     48219500-1 - Pakiety oprogramowania do switcha lub routera
                                                     25
„Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
   systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                              Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

___________________________________________________________________________________________
 48219700-3 - Pakiety oprogramowania do serwera komunikacyjnego
 48982000-5 - Pakiety oprogramowania do zarządzania konfiguracją
 32552310-3 - Cyfrowe centrale telefoniczne
 32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

 1.3.Wszystkie elementy opisane niniejszą specyfikacją są przedmiotem zamówienia.

 1.4.Tabela zbiorcza elementów systemu
 Lp  Nazwa                Lokalizacja        Ilość    Odniesienie
 1   Urządzenia aktywne sieci      WP            1 kpl    1.1
    lokalnej dla rozbudowy węzła
    podstawowego
 2   Urządzenia zapory          WP, WZ          4      1.2
    FIREWALL 1
 3   Router dostępowy          WP            2      1.3
 4   System zarządzania siecią      WP            1      1.4
    wirtualną
 5   Urządzenie do równoważenia     WZ            2      1.5
    obciążenia ruchu LOAD-
    BALANCER
 6   Urządzenie wyboru węzła       WP            1      1.6
    zapasowego
 7   Przełącznik 1            WZ            2      1.7
 8   Przełącznik 2            WP, WZ          12     1.8
 9   Moduł 10Gbps do           WP, WZ          12     1.9
    przełącznika 1
    i Przełącznika 2
 10  Urządzenia aktywne do        WP, WGD, WPO,       14     1.10
    optymalizacji sieci rozległej    WWR1, WKR, WBI,            1.3
                      WKA, WRPA, WRBR,
                      WRGD, WRPO,
                      WRRA, WRRZ,
                      WRSW
 11  Modernizacji centralek       WP, WGD, WPO,       1 kpl    1.11
    telefonicznych           WWR1, WWR2,
                      WKR, WBI, WKA,
                      WLE
 12  Usługa instalacji, konfiguracji,  Wszystkie lokalizacje   1 kpl    0
    integracji oraz wdrożenia                         1.12
 13  Gwarancja              Wszystkie lokalizacje   1 kpl    0
                                                 26
     „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
       systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                  Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

     ___________________________________________________________________________________________

Koncepcja systemu
     1.1.   Sieć w zakresie systemu              ISOK    objęta    niniejszym
          postępowaniem składa się z:
1.1.1.   Sieci lokalnych w lokalizacji głównej (WP) oraz w lokalizacji zapasowej (WZ)
1.1.2.   Systemu optymalizacji sieci rozległej IMGW-PIB dla potrzeb ISOK
1.1.3.   Systemu łączności głosowej
1.1.4.   Sieci rozległej opartej o VPN-IPSec

     1.2.     Komputerowa sieć lokalna w lokalizacji WP
  W zakresie sieci LAN dla lokalizacji WP Zamawiający wymaga dostawy oraz modernizacji sieci
  lokalnej, jej instalacji, konfiguracji oraz serwisu zgodnie z poniższym opisem:
1.2.1. Połączenia między węzłami sieci LAN powinny być wykonane czterema ścieżkami i
    dwoma drogami fizycznymi w sposób na krzyż za pomocą połączeń o przepustowości
    minimum 1 Gbit/s każda. Zamawiający dopuszcza przyłączenie urządzeń aktywnych sieci
    lokalnej znajdujących się bezpośrednio na styku z urządzeniami końcowymi (klienckich) z
    wykorzystaniem co najmniej dwóch niezależnych dróg połączeń oraz oddzielnych
    urządzeń. Koncepcję przedstawia schemat w pkt. 1.2.6. Lista węzłów sieci LAN w
    Budynku IMGW-PIB została umieszczona w pkt. 1.2.
1.2.2. Przyłączenie do węzła głównego (rdzenia sieci) musi być zrealizowane za pomocą
    połączeń o przepustowości 10 Gbit/s z zapewnieniem redundancji, tj rozdzielności drogi.
    Połączenia powinny być zrealizowane z wykorzystaniem istniejącej w IMGW-PIB
    infrastruktury. Opis infrastruktury znajduje się w pkt.1.1. Redundancja oznacza
    wykorzystanie istniejącego okablowania w budynku IMGW-PIB w taki sposób, aby drogi
    między serwerownią węzłami sieci LAN nie były prowadzone tą samą drogą i nie
    przecinały się.
1.2.3. Opis urządzeń został zamieszczony w pkt. 1.1-1.9
1.2.4. Zakres usługi został zamieszczony w pkt. 1.1.
1.2.5. Zakres gwarancji i serwisu został zamieszczony w pkt. 1.1.
1.2.6. Koncepcja sieci LAN w lokalizacji głównej WP przedstawia poniższy schemat:
                                                      27
„Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
   systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                              Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

___________________________________________________________________________________________
                                                 28
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________

1.3.    Węzeł Zapasowy (WZ)

W zakresie sieci LAN dla lokalizacji WZ Zamawiający wymaga dostawy sieci
lokalnej, jej instalacji, konfiguracji oraz serwisu zgodnie z poniższym opisem:
1.3.1. Połączenia między węzłami sieci powinny być wykonane czterema ścieżkami w sposób
    na krzyż za pomocą połączeń o przepływności minimum 1 Gbit/s każda.
1.3.2. Opis urządzeń został zamieszczony w pkt. 1.2-1.9
1.3.3. Zakres usługi został zamieszczony w pkt. 1.1.
1.3.4. Zakres gwarancji i serwisu został zamieszczony w pkt. 1.1.
1.3.5. Koncepcję sieci LAN w lokalizacji zapasowej WZ przedstawia poniższy schemat:
                                                     29
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________

    1.4. Koncepcja przyłączenia do sieci Internet
  W zakresie przyłączenie do sieci Internet Zamawiający przewiduje automatyczne
  przenoszenie kierowania ruchu przychodzącego i wychodzącego między łączami
  podstawowym i zapasowym w lokalizacji WP i w przypadku awarii obu łącz w WP
  przeniesienie ruchu do lokalizacji zapasowej dostępu IMGW do Internetu (Kraków).
  Rozwiązanie jest niezależne od koncepcji połączeń sieci między lokalizacjami WP, WZ, WKZ i
  WRZ1-WRZ7.
  Koncepcję przedstawia poniższy schemat:
1.5.    Połączenia sieci wirtualnej

W zakresie sieci VPN łączącej węzły IMGW WP i WZ z węzłami innych
podmiotów Zamawiający wymaga dostawy sieci lokalnej, jej instalacji,
konfiguracji oraz serwisu zgodnie z poniższym opisem:
1.5.1. Sieć VPN musi umożliwić realizację połączeń każdy z każdym
1.5.2. Sieć musi być oparta o IPSec:                                                     30
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

   ___________________________________________________________________________________________
1.5.2.1.  W zakresie wymiany protokołu wymiany kluczy (IKE) system musi być
       skonfigurowany w oparciu o certyfikaty X.509 oraz umożliwiać rekonfigurację na
       klucz współdzielony
1.5.2.2.  W zakresie szyfrowania danych system musi działać w trybie tunelowym oraz być
       oparty o protokół AES256 oraz umożliwiać konfigurację o protokół 3DES
1.5.3. System sieci wirtualnej (VPN) musi być wyposażony w moduł/aplikację do zarządzania
     kluczami z jednego miejsca dla całej sieci virtualnej
1.5.4. Parametry urządzeń zostały opisane rozdziale: 1.2
1.5.5. Oprogramowanie do zarządzania certyfikatami zostało opisane w rozdziale: 1.4
1.5.6. Lokalizacje WKZ, WRZ1-WRZ7 oznaczają węzły innych podmiotów, które zostaną
     podłączone w przyszłości
1.5.7. Węzły WP i WZ muszą być przygotowane i wyposażone tak, aby nie było konieczności
     rozszerzania sprzętu i ewentualnych licencji do późniejszego przyłączenia lokalizacji
     WKZ, od WRZ1 do WRZ7.
1.5.8. Schemat ogólny:
  1.6. Koncepcja połączeń w sieci w systemie ISOK
  Schemat połączeń między węzłami podstawowym, zapasowym, CMP (WGD, WPO, WWR1,
  WKR), pozostałymi IMGW-PIB oraz innych podmiotów przedstawia poniższy schemat:
                                                     31
 „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
    systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                               Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

 ___________________________________________________________________________________________
Uwaga: Lokalizacje WKZ, WRZ1-WRZ7 oznaczają węzły innych podmiotów, które zostaną
podłączone w przyszłości
                                                  32
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
       systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                  Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

   ___________________________________________________________________________________________

 1.7.    Koncepcja systemu optymalizacji
1.7.4. Połączenia w sieci WAN między węzłami objętymi niniejszą specyfikacją realizowane są
     w oparciu o sieć zbudowana z dwóch usług. Pierwsza to sieć oparta o MPLS IP/VPN i
     druga oparta o VPLS/Metroethernet.
1.7.5. Usługi w sieci MPLS realizowane są na poziomie:
1.7.5.1.  Przepustowość: 512kb do 10Mb
1.7.5.2.  Opóźnienia: do 150ms
1.7.6. Usługi w sieci VPLS realizowane są na poziomie:
1.7.6.1.  Przepustowość: 25Mb do 100Mb
1.7.6.2.  Opóźnienia: do 10ms
1.7.7. System optymalizacji będzie dotyczył połączeń oznaczonych literą „P”


1.7.8. Schemat sieci:
                                                     33
„Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
   systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                              Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

___________________________________________________________________________________________
                                                 34
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
       systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                  Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________
1.8.     System optymalizacji sieci WAN
W zakresie systemu optymalizacji sieci Zamawiający wymaga dostawy, instalacji, konfiguracji,
integracji z istniejącą siecią oraz serwisu systemu optymalizacji sieci rozległej.
1.8.1. Opis urządzeń został zamieszczony w pkt.1.10
1.8.2. Zakres usługi został zamieszczony w pkt. 1.2.
1.8.3. Zakres gwarancji i serwisu został zamieszczony w pkt. 1.2.

1.9.     Modernizacja systemu łączności głosowej
W zakresie modernizacji systemu łączności głosowej Zamawiający wymaga modernizacji systemu
łączności głosowej zgodnie z poniższym opisem.

1.9.1. Opis wymagań na modernizację został zawarty w pkt. 1.11.
1.9.2. Zakres usługi został zamieszczony w pkt. 1.3.
1.9.3. Zakres gwarancji został zamieszczony w pkt. 8.3.Zakres dostawy
    1.1. Urządzenia aktywne sieci lokalnej dla węzła podstawowego (WP).
     Podzespoły do rozbudowy urządzeń węzła głównego sieci Zamawiającego:
    Nazwa elementu                                      Liczba
Lp.          Symbol producenta            Opis producenta
     / parametru                                       sztuk
                     C6K 8 port 10 Gigabit Ethernet module with
                     DFC3C (req. X2)
             WS-X6708-10G-3C=
                     Catalyst 6500 Dist Fwd Card for WS-X67xx
1.   Karta liniowa  WS-F6700-DFC3C                               2
                     modules
             WS-X6708-10GE
                     Cat6500 8 port 10 Gigabit Ethernet module
                     (req. DFC and X2)
    Moduł 10GBase
       X2     X2-10GB-LRM      10GBASE-LRM X2 Module do karty WS-X6708-
2.                                                 16
    (wyposażenie              10G-3C=
     pozycji 1)
                        Application Control Engine 20 Hardware
           ACE20-MOD-K9=
                        ACE Module Software A2(3)
3.   Moduł usługowy SC6K-A23-ACE                                 2
                        Application Control Engine (ACE) 4Gbps
           ACE-04G-LIC
                        License
                                                     35
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
       systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                  Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________

    Oprogramowanie 6500-SW-SPARECD     SPARE CD FOR CATALYST 6500 SOFTWARE
4.                                                 2
       IOS   SV33ISK9-12233SXI    Cisco CAT6000-VSS720 IOS IP SERVICES SSH
                        Komplet okablowania światłowodowego oraz
5.   okablowanie   Okablowanie      miedzianego do dostarczanych urządzeń.       kpl
                        Specyfikacja złączy w tekście, pkt. 1.12


1.2.     Urządzenia zapory FIREWALL 1 dla lokalizacji WP, WZ
1.2.1. Urządzenie powinno pełnić rolę „ściany ogniowej” Firewall śledzącej stan połączeń z
    funkcją weryfikacji informacji charakterystycznych dla warstwy aplikacji
1.2.2. Urządzenie nie powinno posiadać ograniczenia na liczbę jednocześnie pracujących
    użytkowników w sieci chronionej
1.2.3. Powinno być oparte na dedykowanym systemie operacyjnym – nie dopuszcza się
    rozwiązań, w których platformą systemową jest otwarty system operacyjny np. UNIX
    (Linux, FreeBSD itd.) lub jego modyfikacja
1.2.4. Urządzenie musi posiadać co najmniej osiem portów 10/100/1000 GigabitEthernet, 4
    porty z gniazdami na moduły SFP oraz jeden port 10/100 FastEthernet
1.2.5. Powinno posiadać dedykowane dwa porty dla podłączenia konsoli oraz dla uzyskania
    zdalnego dostępu przez modem asynchroniczny
1.2.6. Urządzenie musi być dostarczone z oprogramowaniem klienckim VPN
1.2.7. Powinno posiadać co najmniej 2 porty USB 2.0 (lub nowsza wersja) dla przyszłych
    zastosowań (tokeny itp.)
1.2.8. Powinno posiadać co najmniej 4 GB DRAM oraz 256 MB Flash
1.2.9. Urządzenie powinno mieć możliwość operowania jako transparentna „ściana ogniowa”
    warstwy drugiej ISO OSI
1.2.10. Urządzenie powinno umożliwiać zakańczania co najmniej 4900 jednoczesnych sesji VPN
    opartych na protokole IPSEC
1.2.11. Na urządzeniu powinna istnieć możliwość zakańczania jednocześnie 4900 sesji WebVPN,
    przy zakupie odpowiedniej licencji. Oferowanie w/w licencji nie jest wymagane
1.2.12. Urządzenie powinno obsługiwać co najmniej 650.000 jednoczesnych sesji/połączeń
1.2.13. Obsługa minimalnie 36.000 nowych połączeń/sekundę
1.2.14. Przepustowość obsługiwana przez urządzenie nie powinna być mniejsza niż 1,1 Gbit/s
    i jednocześnie 425 Mbit/s dla ruchu szyfrowanego symetrycznymi algorytmami
    3DES/AES, bez modułu sprzętowego
1.2.15. Liczba połączeń IPSec VPN Peer: min. 5000
1.2.16. Urządzenie powinno umożliwiać obsługę co najmniej 250 interfejsów VLAN w
    standardzie 802.1q
                                                     36
   „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

   ___________________________________________________________________________________________
1.2.17. Urządzenie powinno w celu redundancji umożliwiać implementację przełączania w
    wyniku awarii (ang. failover) typu aktywny-oczekujący Active/Standby oraz aktywny-
    aktywny Active/Active
1.2.18. Dostarczone urządzenie powinno umożliwiać obsługę min. 2 wirtualnych instancji zapory
    Firewall i umożliwiać rozbudowę do co najmniej 50 wirtualnych instancji zapory Firewall,
    przy zakupie odpowiednich licencji
1.2.19. Urządzenie powinno dokonywać inspekcji ruchu dla połączeń rozmównych w zakresie
    protokołów H.323, SIP, SCCP, MGCP, TAPI, JTAPI
1.2.20. Urządzenie powinno mieć możliwość blokowania aplikacji typu „internetowy
    komunikator” wykorzystujących port 80 (np.: MSN)
1.2.21. Urządzenie powinno mieć możliwość blokowania aplikacji typu peer-to-peer
    (np.: Kazaa, eDonkey)
1.2.22. Urządzenie powinno mieć możliwość inspekcji protokołów HTTP oraz FTP na portach
    innych niż standardowe
1.2.23. Urządzenie powinno być zarządzane przy wykorzystaniu dedykowanej aplikacji
    umożliwiającej płynną (z użyciem kreatorów) konfigurację poszczególnych funkcji
    urządzenia
1.2.24. Urządzenie powinno być przystosowane do montażu w szafie 19” i nie zajmować więcej
    miejsca niż 1RU
1.2.25. Funkcje sieci VPN:
   grupowanie
   równoważenie obciążenia
1.2.26.  Ochrona obejmuje:
     IPS
     system antywirusowy
     skaner “robaków”
     zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem
     filtrowanie treści
     za pomocą dodatkowych modułów funkcjonalnych
1.2.27.  Standardy:
     IEEE 802.3
     IEEE 802.3u
     IEEE 802.3ab
     IEEE 802.1q
1.2.28. Musi umożliwiać działanie w zakresie temperatur od -5ºC do 45ºC (na wysokości do
    1500 m)
1.2.29. Musi umożliwiać działanie przy wilgotności powietrza od 5 do 95%
                                                    37
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________
1.2.30. Zasilanie:
   prądem przemiennym,
   nadmiarowe (podwójne)

1.3.    Router dostępowy
1.3.4. Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum trzy interfejsy
    Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połączenia do sieci LAN, w tym co najmniej
    jeden z możliwością wyboru styku miedzianego 10/100/1000 lub światłowodowego SFP
    (tzw. Combo).
1.3.5. Urządzenie musi być wyposażone w pamięć Flash minimum 256MB
1.3.6. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 1GB pamięci RAM
1.3.7. Oprogramowanie routera musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez
    konieczności instalacji nowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności muszą
    być dostępne poprzez wprowadzenie odpowiednich licencji. Dopuszcza się również
    rozwiązanie, w którym wszystkie dostępne funkcjonalności są dostępne bez konieczności
    aktywowania.
1.3.8. Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwa porty USB. Porty muszą pozwalać na
    podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu
    operacyjnego, plików konfiguracyjnych.
1.3.9. Wydajność routingu dla urządzenia powinna być nie mniejsza niż 830 kpps
1.3.10. Musi być urządzeniem modularnym posiadającym możliwość instalacji co najmniej:
1.3.10.1. 8 modułów z interfejsami sieciowymi
1.3.10.2. 4 modułów z układami DSP
1.3.11. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkowe moduły z interfejsami
    sieciowymi muszą mieć możliwość obsadzenia:
1.3.11.1. modułami z portami szeregowymi – o gęstości co najmniej 2 porty na moduł
1.3.11.2. modułami z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości co najmniej 2 port na moduł
1.3.11.3. modułami z przełącznikiem Ethernet - o gęstości co najmniej 4 portów na moduł
1.3.12. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP muszą mieć
    możliwość obsadzenia modułami gęstości nie mniejszej niż 32 kanałów każdy
1.3.13. Musi posiadać sprzętowe wsparcie dla szyfrowania 3DES/AES
1.3.14. Musi posiadać wszystkie interfejsy „aktywne”. Nie dopuszcza się stosowania kart, w
    których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze
    aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest
    stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych
    konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na
    użytkowanie pozostałych portów.
                                                     38
   „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

   ___________________________________________________________________________________________
1.3.15. Musi posiadać obsługę protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3, IS-IS, RIPv2 oraz routingu
    multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz routing statyczny po zainstalowaniu
    odpowiedniej licencji
1.3.16. Musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP
    v3, PIMv1, PIMv2
1.3.17. Musi obsługiwać mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding
1.3.18. Musi obsługiwać tzw. routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q
1.3.19. Musi obsługiwać IPv6 w tym ICMP dla IPv6
1.3.20. Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe,
    protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP
1.3.21. Musi posiadać obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast
1.3.22. Musi posiadać obsługę mechanizmu DiffServ
1.3.23. Musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i
    obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu.
1.3.24. Musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu:
1.3.24.1. z obsługą kolejki absolutnego priorytetu
1.3.24.2. ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu
1.3.24.3. WFQ
1.3.25. Musi obsługiwać mechanizm WRED
1.3.26. Musi obsługiwać protokół RSVP
1.3.27. Musi obsługiwać protokół GRE
1.3.28. Musi obsługiwać protokół NTP
1.3.29. Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server
1.3.30. Musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak VRRP lub
    mechanizm równoważny)
1.3.31. Musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA)
    z wykorzystaniem protokołów RADIUS
1.3.32. Musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalności firewall po zainstalowaniu
    odpowiedniej licencji
1.3.33. Musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność szyfrowania połączeń z
    wykorzystaniem algorytmów 3DES/AES po zainstalowaniu odpowiedniej licencji
1.3.34. Musi być zarządzane za pomocą SNMPv3
1.3.35. Musi zapewnić obsługę sflow lub odpowiednika (np. J-Flow, NetFlow)
1.3.36. Dostarczone urządzenie musi być wyposażone w port E1 do podłączenia linii ISDN PRA
1.3.37. Urządzenie musi być dostarczone w konfiguracji umożliwiającej jednoczesne
    terminowanie co najmniej 12 połączeń modemowych
1.3.38. Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń
                                                    39
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________
1.3.39. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu)
    musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian
    konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w
    pamięci nie ulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją.
1.3.40. Musi mieć możliwość montażu w szafie 19”
1.3.41. Urządzenie musi posiadać wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie prądem
    przemiennym 230V
1.3.42. Urządzenie musi mieć możliwość instalacji w obudowie redundantnego zasilacza


1.4.    System zarządzania siecią wirtualną
     System zarządzania siecią wirtualną powinien spełniać następujące wymagania:

1.4.1. Możliwość zarządzania kluczami
1.4.2. Zarządzanie politykami bezpieczeństwa:
1.4.2.1. Polityki współdzielone do ponownego wykorzystania dla różnych urządzeń
1.4.2.2. Kontrola dostępu w oparciu o role
1.4.2.3. Uproszczenie zarządzania siecią przez możliwość elastycznego wdrażania polityk oraz
      ich wycofywania.
1.4.3. Zarządzanie zdarzeniami i rozwiązywanie problemów:
1.4.3.1. Wsparcie dla logów komunikatów dostarczonych urządzeń
1.4.3.2. Podgląd w czasie rzeczywistym oraz zapisów historycznych
1.4.3.3. Możliwość automatycznego łączenia reguł firewall z sygnaturami system IPS
1.4.3.4. Widoki na funkcje dostarczonych urządzeń VPN i Firewall
1.4.3.5. Możliwość definiowania widoków do podglądu monitorowanych urządzeń w zakresie
      wybranych urządzeń oraz zakresu czasowego
1.4.3.6. Możliwość wyszukiwania, sortowania oraz filtrowania zdarzeń
1.4.3.7. Wbudowane podstawowe narzędzia do diagnozowania sieci, tj.: ping, traceroute, itp.
1.4.4. Raportowanie:
1.4.4.1. Dla dostarczonych urządzeń VPN i Firewall w zakresie ich funkcjonalności.
1.4.4.2. W przypadku, kiedy dostarczony system jest objęty licencją na ilość obsługiwanych
      urządzeń, należy przyjąć, iż system musi obsłużyć co najmniej 22 urządzenia.

1.5.    Urządzenie do równoważenia obciążenia ruchu LOAD-BALANCER
1.5.1. Przełącznik aplikacyjny zwiększający dostępność, przyspieszający działanie aplikacji
    i zwiększający ich bezpieczeństwo
1.5.2. Urządzenie wyposażone w min. 4 porty Ethernet 10/100/1000
1.5.3. Wielkość pamięci Flash – min. 1 GB
                                                     40
   „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

   ___________________________________________________________________________________________
1.5.4. Przepustowość minimum 1 Gbit/s z możliwością zwiększenia jej do 4 Gbit/s dzięki
    zakupieniu dodatkowej licencji
1.5.5. Wydajność kompresji w locie minimum 500 Mbit/s z możliwością zwiększenia jej do
    2 Gbit/s dzięki zakupieniu dodatkowej licencji
1.5.6. Przepustowość dla sesji SSL z przyspieszającym modułem przetwarzania (ang. offload) –
    minimum 1 Gbit/s
1.5.7. Liczba transakcji SSL na sekundę – minimum 1.000 TPS
1.5.8. Liczba obsługiwanych połączeń na sekundę na poziomie warstwy 4 (ang. complete
    transactions sustained rate) – minimum 100.000
1.5.9. Liczba obsługiwanych połączeń na sekundę na poziomie warstwy 7 (ang. complete
    transactions sustained rate) – minimum 30.000
1.5.10. Liczba obsługiwanych jednoczesnych połączeń: minimum 1.000.000
1.5.11. Przełączanie aplikacji:
1.5.12. równoważenie obciążenia (ang. load-balancing) – wsparcie dla: DNS, pamięci podręcznej
    (ang. Cache), transparentnej pamięci podręcznej (ang. transparent cache), zapór firewall,
    IDS, IPS, VPN i SSL VPN;
1.5.13. wsparcie dla protokołów aplikacyjnych: HTTP, FTP, DNS, ICMP, SIP, RTSP, Extended RTSP,
    RADIUS, RDP;
1.5.14. podmiana nagłówka HTTP zarówno w zapytaniach klienta, jak i w odpowiedziach
    serwera;
1.5.15. wsparcie dla przełączenia pomiędzy farmami serwerów na podstawie liczby działających
    serwerów rzeczywistych;
1.5.16. możliwość analizy ruchu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem wbudowanego
    programu przechwytującego (ang. sniffer) w celach diagnostycznych;
1.5.17. translacja adresów – adresów źródłowych NAT dla wirtualnych adresów IP, adresów
    źródłowych NAT dla farmy serwerów;
1.5.18. możliwość implementacji w jednym z dwóch trybów: L2, L3;
1.5.19. obsługa ruchu asymetrycznego;
1.5.20. obsługiwane tryby:
   odpowiedź adaptacyjna (ang. adaptive response)
   najmniej obciążony (ang. least loaded)
   najmniejsze pasmo (ang. least bandwidth)
   najmniej połączeń (ang. least connections)
   algorytm karuzeli (ang. round-robin)
   funkcja skrótu dla adresu (ang. hash address)
   funkcja skrótu dla „ciasteczka” (ang. hash cookie)
   funkcja skrótu dla nagłówka (ang. hash header)
   funkcja skrótu dla adresu URL (ang. hash URL)                                                    41
   „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

   ___________________________________________________________________________________________
1.5.21.  Wsparcie dla powiązania sesji z serwerem (ang. stickness) z wykorzystaniem:
     adresu źródłowego lub docelowego
     „ciasteczka” cookie
     nagłówka HTTP i z wykorzystaniem analizatora składniowego GPP dla sesji np. z
     wykorzystaniem identyfikatora sesji SSL
1.5.22.  Monitorowanie stanu serwera (ang. health-check); obsługa:
     ICMP
     TCP
     User Datagram Protocol (UDP)
     ECHO {tcp | udp}
     Finger
     HTTP
     HTTPS
     FTP
     Telnet
     DNS
     Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
     Internet Mail Access Protocol (IMAP)
     Post Office Protocol (POP)
     RADIUS
     Scripted
     Keepalive Application Protocol (KAL-AP)
     RTSP
     SIP
     HTTP return-code parsing
     Simple Network Management Protocol (SNMP)
1.5.23.  Wymogi dla akceleracji SSL:
     Obsługiwane protokoły:
     HTTPS
     Secure IMAP (IMAPS)
     Secure Lightweight Directory Access Protocol (LDAPS)
     Secure Network News Transfer Protocol (NNTPS)
     Secure POP Version 3 (POP3S)
     Secure Telnet (STELNET)
     Wspierane funkcje:
     rozpoczynanie i kończenie sesji SSL
     SSL Version 3.0                                                    42
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________
     TLS (ang. Transport Layer Security) Version 1.0
     back-end SSL
     eksportowalne klucze RSA
     utrzymania sesji w postaci jej identyfikatora sesji
     przepisanie adresu URL oraz nagłówka HTTP przy transmisji SSL
     ponowne wykorzystanie identyfikatora sesji
     uwierzytelnianie klienta
     umieszczanie pól certyfikatu w nagłówkach HTTP oraz parametrów sesji SSL
     przekierowanie połączenia HTTP w przypadku nieprawidłowego uwierzytelnienia
     szyfrowanie RSA; klucze o długości: 512-, 768-, 1024-, 1536- i 2048-bitów
     szyfrowanie AES (ang. Advanced Encryption Standard)
1.5.24. Obsługa ruchu w trybie odciążenia (ang. offload) dla protokołu TCP
1.5.25. Redukcja opóźnienia aplikacji
1.5.26. Wsparcie dla gromadzenia w pamięci podręcznej (ang. cache) statycznych obiektów
    (aplikacje applet, obrazki) – min. 1,5 GB RAM
1.5.27. Bezpieczeństwo – obsługa:
   Inspekcji pakietu HTTP: nagłówek HTTP, adres URL i zawartość
   Dwukierunkowej translacji NAT i PAT
   Translacji NAT i PAT statycznej, dynamicznej i opartej na politykach
   Listy kontroli dostępu (ACL) w celu dokładnego określania ruchu przechodzącego między
    portami
   Śledzenia stanu połączenia TCP
   Śledzenie stan połączenia wirtualnego dla protokołu UDP
   Losowej zmiany kolejności sekwencji
   Sprawdzenia nagłówka TCP
   Sprawdzania wielkości okna TCP
   Sprawdzania przekazywania URPF (ang. Unicast Reverse Path Forwarding) podczas
    nawiązywania sesji
   Grupowania obiektów ACL
   „Ciasteczek” (ang. cookie) dla pakietów z TCP SYN zapewniająca ochronę przed atakami
    (D)DoS
   Limitowanie wielkości ruchu dla serwerów rzeczywistych i wirtualnych
   Inspekcja i filtrowanie dla protokołów: HTTP, RTSP, DNS, FTP, ICMP, SIP, Skinny Client
    Control Protocol (SCCP) i LDAP, dzięki czemu możliwe jest przełączanie aplikacji oraz
    obsługa polityk utrzymywania sesji
1.5.28. Wsparcie wirtualizacji dla segmentacji i izolacji zasobów – min. 5 kontekstów
    (wirtualnych urządzeń ACE) z możliwością zwiększenia do 20 szt.
                                                     43
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________
1.5.29.  Urządzenie musi wspierać wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę
1.5.30.  Urządzenie musi umożliwiać zarządzania poprzez interfejs CLI (konsolę)
1.5.31.  Obsługa ruchu z wykorzystaniem trybu rutera i mostu
1.5.32.  Obsługa konfiguracji zapewniającej nadmiarowość:
     obsługa nadmiarowości dla systemu i sesji
     zapewnienie poprawnej pracy przy awarii
     obsługa topologii nadmiarowości typu aktywny-oczekujący i aktywny-aktywny
1.5.33.  Obsługa co najmniej następujących certyfikatów cyfrowych:
     VeriSign
     Entrust
     Netscape iPlanet
     Microsoft Windows 2000 Certificate Server
     Thawte
     Equifax
1.5.34. Powinno mieć możliwość montażu w szafie 19”
1.5.35. Wysokość nie większa niż 1RU
1.5.36. Musi umożliwiać działanie w zakresie temperatur od -5ºC do 45ºC (na wysokości do
    1500 m)
1.5.37. Musi umożliwiać działanie przy wilgotności powietrza od 5 do 95%
1.5.38. Zasilanie:
   prądem przemiennym,
   nadmiarowe (podwójne)

1.6.     Urządzenie wyboru węzła zapasowego
1.6.1. Przełącznik aplikacyjny dla usługi DNS zapewniający wysoką dostępność usługom
    oferowanym przez centrum danych Data Center. Dzięki monitorowaniu usług dostarcza
    klientom usług adres IP serwera zapewniającego jak najlepszą obsługę w ramach danej
    aplikacji
1.6.2. Urządzenie musi posiadać co najmniej 2 GB pamięci RAM oraz min. 80 GB przestrzeni
    dyskowej
1.6.3. Urządzenie musi zapewnić możliwość monitorowania minimum 3.000 urządzeń
    (adresów IP) jednocześnie
1.6.4. Wsparcie dla poniższych algorytmów równoważenia obciążenia (ang. load-balancing):
   lista porządkowa
   algorytm karuzeli (ang. round-robin)
   ważony algorytm karuzeli (ang. weighted round-robin)
   najmniejsze obciążenie (test za pomocą SNMP)
                                                     44
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________
     baza danych geograficznych
1.6.5. Urządzenie powinno umożliwiać uruchomienie opcjonalnego oprogramowania
    chroniącego usługę DNS przed atakami DDoS. Oprogramowanie to powinno między
    innymi umożliwiać filtrowanie zapytań, limitowanie ruchu kierowanego do usługi (na
    podstawie obserwowanej charakterystyki ruchu) oraz ochronę przed fałszowaniem
    adresów (ang. spoofingi) za pomocą „ciasteczek” cookie
1.6.6. Urządzenie musi obsługiwać:
   minimum 28.000 zapytań DNS na sekundę (dla prostej konfiguracji z jednym adresem
    VIP)
   minimum 20.000 zapytań DNS na sekundę (dla średnio złożonej konfiguracji z minimum
    1000 adresami VIP)
   minimum 12.000 zapytań DNS na sekundę (dla maksymalnie złożonej konfiguracji z
    minimum 1000 adresami VIP)
1.6.7. Urządzenie musi obsługiwać minimum 1500 zapytań na sekundę dotyczących
    przekazywania zapytań (ang. Name Server Forwarding Request)
1.6.8. Urządzenie musi obsługiwać minimum 256 aktywnych serwerowych równoważących
    obciążenie
1.6.9. Urządzenie musi obsługiwać minimum 2000 domen
1.6.10. Urządzenie musi obsługiwać minimum 4000 wirtualnych adresów IP
1.6.11. Urządzenie musi obsługiwać następujące sposoby badania dostępności serwerów: pakiet
    TCP, nagłówek HTTP, protokół ICMP, skrypt (SNMP)
1.6.12. Urządzenie musi oferować wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę
1.6.13. Urządzenie musi umożliwiać zarządzania poprzez interfejs CLI (konsolę)
1.6.14. Powinno mieć możliwość montażu w szafie 19”
1.6.15. Wysokość nie większa niż 1RU
1.6.16. Musi umożliwiać działanie w zakresie temperatur od 0ºC do 40ºC;

1.7.    Przełącznik 1
1.7.1. Przełącznik posiadający 48 portów Ethernet 10/100/1000 BaseT
1.7.2. Przełącznik musi umożliwiać bezpośrednie połączenie 2 x 10GbEthernet. Odległość
    między urządzeniami nie będzie większa niż 1 m
1.7.3. Przełącznik ma mieć możliwość dołożenia modułów z portami „w górę” z min. 4
    gniazdami na moduły SFP (1 Gbps) lub z min. 2 gniazdami na moduły SFP+ (10 Gbps).
    Moduł z gniazdami SFP+ powinien mieć możliwość wykorzystania w tych samych
    gniazdach modułów SFP lub równoległego wykorzystania gniazd do modułów SFP i SFP+
1.7.4. Przełącznik musi posiadać co najmniej 256 MB pamięci DRAM oraz 64 MB pamięci Flash
                                                     45
   „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

   ___________________________________________________________________________________________
1.7.5. Urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości co najmniej
    64 Gbps w stosie
1.7.6. Przełącznik musi posiadać wydajność przełączania w warstwie 2 przynajmniej 95 Mpps
    dla 64-bajtowych pakietów
1.7.7. Wielkość ramki jumbo w Ethernet: 9612 B
1.7.8. Przełącznik musi zapewniać obsługę minimum 12.000 adresów MAC
1.7.9. Przełącznik musi zapewniać obsługę minimum 11.000 tras w tablicy routingu
1.7.10. Przełącznik musi zapewniać obsługę minimum 1.000 sieci VLAN
1.7.11. Powinna być możliwość zdefiniowania sieci VLAN dla usług rozmównych
1.7.12. Przełącznik ma mieć możliwość montażu dwóch wymienialnych zasilaczy pracujących
    redundantnie. Oferowany przełącznik musi być wyposażony w minimum dwa
    redundantne zasilacze
1.7.13. Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej
1.7.14. Przełącznik musi zapewniać współdzielenie zasilania z innym przełącznikiem tego
    samego typu lub tej samej rodziny. W razie awarii lokalnego zasilacza zasilanie
    urządzenia może zostać podtrzymane przez zasilacz sąsiedniego urządzenia
1.7.15. Przełącznik musi umożliwiać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu
    opartego na protokole RIP v1, RIP v2 i pełne EIGRP, routing statyczny
1.7.16. Przełącznik musi zapewniać podstawową obsługę ruchu IP jeden do wielu multicast, w
    tym funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping
1.7.17. Przełącznik musi posiadać możliwość rozbudowy o protokoły PIM v1 i v2
1.7.18. Przełącznik musi posiadać możliwość rozbudowy, po zakupie dodatkowej licencji,
    do funkcjonalności PBR (ang. Policy Based Routing)
1.7.19. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości
    pracy sieci:
   IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree;
   IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree;
   możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP)
1.7.20. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości
    usług w sieci:
   Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie
    następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres
    IP, źródłowy/docelowy port TCP;
   Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym
    dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu karuzeli (ang. Round
    Robin) lub podobnego dla obsługi tych kolejek;
   Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem
    w stosunku do innych (ang. Strict Priority);                                                    46
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________
     Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub
     pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP;
     Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie
     obsługi z dokładnością do 16 Kbit/s lub mniejszej
1.7.21. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem
    bezpieczeństwa sieci:
   wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę;
   autoryzacja użytkowników/portów oparta na IEEE 802.1x oraz EAP;
   możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2;
   funkcjonalność prywatnej sieci VLAN, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy
    portami w obrębie jednej sieci VLAN (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem
    możliwości komunikacji z portem nadrzędnym;
   kontrola dostępu do portu oparta na adresie MAC;
   podsłuchiwanie (ang. snooping) DHCP;
   dynamiczna inspekcja ARP (DAI)
1.7.22. Przełącznik musi umożliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą
    na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia
    monitorującego przyłączonego do innego portu
1.7.23. Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą
    na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia
    monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN
1.7.24. Przełącznik musi mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP
1.7.25. Przełącznik powinien posiadać możliwość połączenia z innymi przełącznikami tego
    samego typu w stos zapewniający możliwość zarządzania za pomocą pojedynczego
    adresu IP; powinno być możliwe stworzenie stosu zawierającego 9 szt. urządzeń
1.7.26. Urządzenie musi umożliwiać zarządzania poprzez interfejs CLI (konsolę);\
1.7.27. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu)
    powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość
    przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po
    zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z
    nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania
    przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być
    widoczne natychmiastowo – nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po ich
    dokonaniu
1.7.28. Możliwość montażu w szafie 19”
1.7.29. Wysokość nie większa niż 1RU
                                                     47
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________
1.7.30. Musi umożliwiać działanie w zakresie temperatur od -5ºC do 45ºC (na wysokości do
    1500 m)
1.7.31. Musi umożliwiać działanie przy wilgotności powietrza od 5 do 95%
1.7.32. Standardy:
   IEEE 802.1s
   IEEE 802.1w
   IEEE 802.1x
   IEEE 802.1x-Rev
   IEEE 802.3ad
   IEEE 802.1ae
   IEEE 802.3af
   IEEE 802.3at
   IEEE 802.3x pełen dupleks dla portów 10BASE-T, 100BASE-TX i 1000BASE-T
   IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
   IEEE 802.1p CoS Prioritization
   IEEE 802.1Q VLAN
   IEEE 802.3 10BASE-T
   IEEE 802.3u 100BASE-TX
   IEEE 802.3ab 1000BASE-T
   IEEE 802.3z 1000BASE-X
   SNMPv1
   SNMPv2c
   SNMPv3
   RMON I
   RMON II

1.8.    Przełącznik 2
1.8.1. Przełącznik posiadający 48 portów Ethernet 10/100/1000 BaseT
1.8.2. Przełącznik ma mieć możliwość dołożenia modułów z portami „w górę” z min. 4
    gniazdami na moduły SFP (1 Gbps) lub z min. 2 gniazdami na moduły SFP+ (10 Gbps).
    Moduł z gniazdami SFP+ powinien mieć możliwość wykorzystania w tych samych
    gniazdach modułów SFP lub równoległego wykorzystania gniazd do modułów SFP i SFP+
1.8.3. Przełącznik musi posiadać co najmniej 256 MB pamięci DRAM oraz 64 MB pamięci Flash
1.8.4. Urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości co najmniej
    64 Gbps w stosie
1.8.5. Przełącznik musi posiadać wydajność przełączania przynajmniej 95 Mpps dla 64-
    bajtowych pakietów
                                                     48
   „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

   ___________________________________________________________________________________________
1.8.6. Przełącznik musi zapewniać obsługę 12.000 adresów MAC
1.8.7. Przełącznik musi zapewniać obsługę 255 sieci VLAN z możliwością rozszerzenia do 1000
    sieci VLAN
1.8.8. Przełącznik ma mieć możliwość montażu dwóch wymienialnych zasilaczy pracujących
    redundantnie. Oferowany przełącznik musi być wyposażony w minimum dwa
    redundantne zasilacze
1.8.9. Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej
1.8.10. Przełącznik musi zapewniać (na przykład: dzięki zakupowi dodatkowej licencji)
    współdzielenie zasilania z innym przełącznikiem tego samego typu lub tej samej rodziny.
    W razie awarii lokalnego zasilacza zasilanie urządzenia może zostać podtrzymane przez
    zasilacz sąsiedniego urządzenia
1.8.11. Przełącznik musi zapewniać podstawową obsługę ruchu IP jeden do wielu multicast, w
    tym funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping
1.8.12. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości
    pracy sieci:
   IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree;
   IEEE 802.1w Multiple Instance Spanning Tree (MSTP);
   możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP)
1.8.13. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości
    usług w sieci:
   Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie
    następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres
    IP, źródłowy/docelowy port TCP;
   Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym
    dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu karuzeli (ang. Round
    Robin) lub podobnego dla obsługi tych kolejek;
   Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem
    w stosunku do innych (ang. Strict Priority);
   Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub
    pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP;
   Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie
    obsługi z dokładnością do 8 Kbit/s lub mniejszej
1.8.14. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem
    bezpieczeństwa sieci:
   wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę;
   autoryzacja użytkowników/portów oparta na IEEE 802.1x;
   możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2;
                                                    49
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________
     kontrola dostępu do portu oparta na adresie MAC;
     podsłuchiwanie (ang. snooping) DHCP;
     dynamiczna inspekcja ARP (DAI)
1.8.15. Przełącznik musi umożliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą
    na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia
    monitorującego przyłączonego do innego portu
1.8.16. Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą
    na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia
    monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN
1.8.17. Przełącznik musi mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP
1.8.18. Przełącznik powinien posiadać możliwość połączenia z innymi przełącznikami tego
    samego typu w stos zapewniający możliwość zarządzania za pomocą pojedynczego
    adresu IP; powinno być możliwe stworzenie stosu zawierającego 9 szt. urządzeń
1.8.19. Urządzenie musi umożliwiać zarządzania poprzez interfejs CLI (konsolę)
1.8.20. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu)
    powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość
    przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po
    zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z
    nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania
    przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być
    widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po
    dokonaniu
1.8.21. Powinno mieć możliwość montażu w szafie 19”
1.8.22. Musi posiadać wysokość nie większą niż 1RU
1.8.23. Musi umożliwiać działanie w zakresie temperatur od -5ºC do 45ºC (na wysokości do
    1500 m)
1.8.24. Musi umożliwiać działanie przy wilgotności powietrza od 5 do 95%.
1.8.25. Standardy:
   IEEE 802.1s
   IEEE 802.1w
   IEEE 802.1x
   IEEE 802.1x-Rev
   IEEE 802.3ad
   IEEE 802.1ae
   IEEE 802.3af
   IEEE 802.3at
   IEEE 802.3x pełen dupleks dla portów 10BASE-T, 100BASE-TX i 1000BASE-T
                                                     50
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________
     IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
     IEEE 802.1p CoS Prioritization
     IEEE 802.1Q VLAN
     IEEE 802.3 10BASE-T
     IEEE 802.3u 100BASE-TX
     IEEE 802.3ab 1000BASE-T
     IEEE 802.3z 1000BASE-X
     SNMPv1
     SNMPv2c
     SNMPv3
     RMON I
     RMON II

1.9.    Moduł 10Gbps dla przełączników typ 1 i przełączników typ 2
1.9.4. Moduł 10Gbps musi umożliwiać połączenie urządzeń i przesyłanie danych z
    wykorzystaniem okablowania światłowodowego wielodomowego na odległość minimum
    200m.
1.9.5. Moduł musi być kompatybilny z dostarczonymi przełącznikami typ 1 i typ 2.

 1.10.   Urządzenia aktywne do optymalizacji sieci rozległej
1.10.1. Urządzenia muszą być zainstalowane w lokalizacjach zgodnie z pkt. 1.3.
1.10.2. Implementacja w formie urządzenia do montażu w szafie rack z interfejsami Gigabit
    Ethernet 10/100/1000 lub SFP, za wyjątkiem urządzeń do lokalizacji WRAD.
1.10.3. Urządzenie powinno obsługiwać ruchu zoptymalizowany o przepustowości co najmniej
    (patrz Tab. 1) i co najmniej (patrz Tab. 1) sesji TCP.
1.10.4. Urządzenie musi mieć możliwość instalacji w formie klastra (aktywny/aktywny lub
    aktywny/pasywny).
1.10.5. Urządzenie musi deduplikować przesyłane dane poprzez wyszukiwanie powtarzających
    się wzorców i zapisywać je na dysku i/lub w pamięci RAM do wykorzystania przy
    następnych połączeniach.
1.10.6. Urządzenie nie może zapisywać danych w oddzielnych miejscach na dysku w zależności
    od kierunku przepływu danych, wykorzystanego protokołu/aplikacji i liczby sąsiadów
    które uczestniczą w optymalizacji ruchu.
1.10.7.  Urządzenie musi mieć możliwość synchronizacji wzorców pomiędzy urządzeniami w
      klastrze w celu zapewnienia maksymalnej wydajności w przypadku awarii któregoś z
      urządzeń.
                                                     51
     „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
        systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                   Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

   ___________________________________________________________________________________________
1.10.8.   Urządzenie musi mieć możliwość szyfrowania informacji zawartych na przestrzeniach
      dyskowych.
1.10.9.   Urządzenie powinno optymalizować protokół TCP/IP poprzez poprawę jego
      przepływności zgodnie z założeniami standardu RFC 2581, tak aby nie wywłaszczało
      połączeń nieoptymalizowanych. Oznacza to, że połączenia optymalizowane po sieci
      WAN muszą używać protokołu TCP jako warstwy transportowej i nie mogą korzystać
      z rozwiązań własnościowych (ang. proprietary).
1.10.10. Urządzenie do nawiązywania połączeń optymalizowanych po sieci WAN musi używać
      adresów IP (źródłowego i docelowego) urządzeń akcelerujących zainstalowanych po
      obu stronach łącza tak, aby istniała łatwa możliwość rozróżnienia połączeń
      optymalizowanych od połączeń nieoptymalizowanych.
1.10.11. Urządzenie musi optymalizować warstwę aplikacji za pomocą modułu aplikacyjnego
      poprawiającego czas odpowiedzi i wydajność poprzez redukcję komunikacji dla
      protokołu CIFS oraz CIFS zabezpieczonego za pomocą podpisu SMB (ang. SMB
      Signing).
1.10.12.  Dla protokołu CIFS wymagana możliwość zaprogramowanego czasowo ładowania
      lokalnej pamięci podręcznej cache danymi z systemów centralnych (tzw.
      prepozycjonowanie).
1.10.13. Urządzenia nie może w żaden sposób zakłócać operacji blokowania plików (ang. file
      lock) przez protokół CIFS w połączeniach klient – serwer.
1.10.14. Urządzenie musi optymalizować warstwę aplikacji za pomocą modułu aplikacyjnego
      poprawiającego czas odpowiedzi i wydajność poprzez redukcję komunikacji dla
      protokołu MAPI 2003/2007/2007 w wersji zaszyfrowanej/2010.
  1.10.15. Dla protokołu MAPI 2003/2007/2007 w wersji zaszyfrowanej/2010 wymagana
      możliwość połączenia z serwerem pocztowym w przypadku wyłączenia stacji
      klienckiej w celu ładowania lokalnego cache danymi z systemów centralnych (tzw.
      prepozycjonowanie).
1.10.16. Urządzenie musi optymalizować warstwę aplikacji za pomocą modułu aplikacyjnego
      poprawiającego czas odpowiedzi i wydajność poprzez redukcję komunikacji dla
      protokołu HTTP/HTTPS.
1.10.17.  Urządzenie musi optymalizować warstwę aplikacji za pomocą modułu aplikacyjnego
      poprawiającego wydajność poprzez redukcję danych dla aplikacji korzystających z
      technologii Oracle Forms.
1.10.18. Urządzenie musi optymalizować warstwę aplikacji za pomocą modułu aplikacyjnego
      poprawiającego czas odpowiedzi i wydajność poprzez redukcję komunikacji dla
      protokołu Microsoft SQL.
1.10.19.  Urządzenie musi mieć możliwość eksportu danych za pomocą protokołu Netflow w
      wersji 5 i 9.
                                                      52
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
       systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                  Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________
1.10.20.   Urządzenie musi wspierać protokół SNMP w wersji 2 i 3.
1.10.21.   Urządzenie musi zapewniać autoryzację dostępu administracyjnego za pomocą
       protokołów RADIUS i/lub TACACS+.
1.10.22.   Urządzenie musi mieć możliwość markowania i wymuszania polityk QoS dla ruchu
       optymalizowanego.
1.10.23.   Urządzenie musi mieć możliwość instalacji minimum pięciu maszyn wirtualnych.

1.11.    Funkcjonalności i urządzenia wymagane przy modernizacji
                centralek telefonicznych
1.11.1. Zapewnienie łączenia w sieć IP (sieciowanie IP) z transmisją głosu (ang. IP Networking),
1.11.2. Dołączenie abonentów IP lokalnych i wyniesionych (ang. IP Extension),
1.11.3. Uaktualnienie upgrade systemu poczty głosowej do wersji MX-ONE Messaging 4.1 w
    zakresie:
   Funkcjonalność poczty głosowej i automatycznego awizo,
   Funkcjonalność IVR (proste drzewo IVR),
   Menu głosowe dla skrzynek abonentów w dwóch wybranych językach,
   Nieograniczona pojemność dla wiadomości głosowych (zależne od wielkości dysku
    twardego),
   Licencje na 4 kanały IP do poczty głosowej i serwera głosowego,
   Licencje na integracje z systemem MX-ONE,
   Opcjonalna rozbudowa o serwer faksowy,
   Oprogramowanie wraz z nośnikiem,
   Możliwość skonfigurowania jako centralnego systemu poczty głosowej dla wszystkich
    lokalizacji wraz z informacją o oczekującej wiadomości MWI (ang. Message Waiting
    Indicator),
1.11.4. Mobilny numer wewnętrzny (ang. Mobile Extension),
1.11.5. System zarządzania DNA,
1.11.6. System taryfikacji posiadany przez Zamawiającego nie został przeznaczony do
    modernizacji i musi współpracować z centralami po modernizacji,
1.11.7. Wykonawca wykona modernizacja sprzętu i oprogramowania do wersji MX-One TSW i
    zapewni szkolenia zaawansowane dla minimum 6 osób z zakresu obsługi nowej wersji
    systemów centralek Ericsson obejmujące następujące tematy:
   podstawy technologii LAN dla potrzeb IP telefonii,
   nowości BC11/BC12/ MX One TSW/ MX-OneV.3,
   standardy telefonii IP,
   obsługa abonenta IP (inicjowanie, logowanie, parametryzacja),
   sieciowanie IP,
                                                     53
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________
     łącza transmisyjne IP trunk,
     parametryzacja łączy VoIP
1.11.8. Wykonawca dostarczy materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia, w formie
    elektronicznej i papierowej.
1.11.9. Wymagania modernizacji dla lokalizacji WP
   uaktualnienie upgrade oprogramowania do wersji MX-ONE 4.x z wersji MD110 BC12
   rozbudowa o 32 licencje na sieciowanie IP z systemami BP50/250 zlokalizowanych w
    oddziałach IMGiW
   rozbudowa o 2 karty IPLU do obsługi ruchu VIP
   rozbudowa o kartę SPU4 do obsługi funkcji Mobile Extension
   wymiana licencji portów analogowych na 10 licencji MX TS Telephony User, SW key 1
   uaktualnienie upgrade oprogramowania poczty głosowej do wersji MX-ONE Messaging
    4.x w konfiguracji 4 kanały IP do integracji z MX-ONE i obsługi 100 skrzynek głosowych
   nowy system zarządzania MX-ONE Manager Provisioning do obsługi wszystkich
    abonentów systemu MX-ONE
   wymiana baterii akumulatorów na 4 x NPL65-12 YUASA
1.11.10. Wymagania modernizacji dla lokalizacji WBI
   uaktualnienie upgrade oprogramowania BP250 do wersji 8.x
   licencje na pełne sieciowanie IP dla 4 kanałów VoIP
   rozbudowa o jedną kartę IPU do obsługi ruchu VoIP
   rozbudowa o dodatkowy magazyn systemowy
   wymiana baterii akumulatorów na 4 x YUASA NP17-12
1.11.11. Wymagania modernizacji dla lokalizacji WGD
   uaktualnienie upgrade oprogramowania BP250 do wersji 8.x
   licencje na pełne sieciowanie IP dla 4 kanałów VoIP
   rozbudowa o jedną kartę IPU do obsługi ruchu VoIP
   rozbudowa o dodatkowy magazyn systemowy
   wymiana baterii akumulatorów na 4 x YUASA NP17-12
1.11.12. Wymagania modernizacji dla lokalizacji WKA
   uaktualnienie upgrade oprogramowania BP250 do wersji 8.x
   licencje na pełne sieciowanie IP dla 4 kanałów VoIP
   rozbudowa o jedną kartę IPU do obsługi ruchu VoIP
   wymiana baterii akumulatorów na 4 x YUASA NP17-12
1.11.13. Wymagania modernizacji dla lokalizacji WPO
   uaktualnienie upgrade oprogramowania BP250 do wersji 8.x
   licencje na pełne sieciowanie IP dla 4 kanałów VoIP
                                                     54
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________
     rozbudowa o jedną kartę IPU do obsługi ruchu VoIP
     wymiana baterii akumulatorów na 4 x YUASA NP17-12
1.11.14. Wymagania modernizacji dla lokalizacji WWR1
   uaktualnienie upgrade oprogramowania BP250 do wersji 8.x,
   licencje na pełne sieciowanie IP dla 4 kanałów VoIP
   rozbudowa o jedną kartę IPU do obsługi ruchu VoIP
   wymiana baterii akumulatorów na 4 x NPL65-12 YUASA
1.11.15. Wymagania modernizacji dla lokalizacji WWR2
   uaktualnienie upgrade oprogramowania BP50 do wersji 8.x
   licencje na pełne sieciowanie IP dla 4 kanałów VoIP
   rozbudowa o jedna kartę IPU do obsługi ruchu VoIP
   wymiana obudowy BP50 na obudowę BP250 wraz z zasilaczem
1.11.16. Wymagania modernizacji dla lokalizacji WKR
   uaktualnienie upgrade oprogramowania BP250 do wersji 8.x
   licencje na pełne sieciowanie IP dla 4 kanałów VoIP
   rozbudowa o jedna kartę IPU do obsługi ruchu VoIP
   wymiana baterii akumulatorów na 4 x NPL65-12 YUASA
1.11.17. Wymagania modernizacji dla lokalizacji WLE
   uaktualnienie upgrade oprogramowania BP50 do wersji 8.x
   licencje na pełne sieciowanie IP dla 4 kanałów VoIP

 1.12.   Okablowanie dla sieci LAN, wykonawca dostarczy niezbędne kable
      połączeniowe:
1.12.4. światłowodowe, niezbędne do połączenia dostarczonych urządzeń w ilości
    zapewniającej pełne połączenie urządzeń
   światłowodowe, minimum 48 sztuk długości 3 m z jednej strony zakończonych stykiem
    LC oraz z drugiej strony stykiem kompatybilnym z oferowanym urządzeniem.
    Zamawiający posiada infrastrukturę światłowodową, w której średnica rdzenia wynosi
    50 μm, a średnica płaszcza 125 μm
   miedziane, minimum 48 sztuk, cat. 6, długość 0,5 m
   miedziane, minimum 48 sztuk, cat. 6, długość 1 m
   miedziane, minimum 48 sztuk, cat. 6, długość 2 m
   miedziane, minimum 48 sztuk, cat. 6, długość 3 m
                                                     55
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________

Zakres usługi
    1.1. W zakresie sieci lokalnej:
1.1.1. Wykonawca zapewni bezprzerwowe działanie sieci podczas wszystkich działań
    związanych z realizacją usługi.
1.1.2. Wykonawca zapewni integrację urządzeń Zamawiającego z dostarczanymi urządzeniami.
1.1.3. Wykonawca zagwarantuje kompatybilność dostarczonych urządzeń z urządzeniami
    Zamawiającego.
1.1.4. Wykonawca przeprowadzi instalację urządzeń oraz dokona połączeń między
    urządzeniami dostarczonymi oraz urządzeń posiadanych przez Zamawiającego w miejscu
    instalacji.
1.1.5. Wykonawca zrealizuje konfigurację dostarczonych urządzeń oraz urządzeń posiadanych
    przez Zamawiającego w miejscu instalacji.
1.1.6. Zamawiający wymaga, aby dokonana konfiguracja urządzeń umożliwiała maksymalne
    zachowanie bezpieczeństwa oraz niezawodności sieci.
1.1.7. Wykonawca wraz z Zamawiającym przeprowadzi testy dostarczonego środowiska.
    Scenariusze testów oraz ich zakres zostanie zaproponowany przez Wykonawcę, jednak
    będą zawierały co najmniej sprawdzenie poprawności działania:
1.1.8. agregacji łączy,
1.1.9. współdziałania z funkcjonalnością VSS urządzeń rdzeniowych,
1.1.10. automatycznego przełączania protokołów Spanning Tree,
1.1.11. przenoszenia oraz konfiguracji VLAN.
1.1.12. Zamawiający wymaga dostarczenia nowych urządzeń.
1.1.13. Na dostarczonych urządzeniach dostawca uruchomi usługi NetFlow, SNMP, NTP,
    uzgodniony z Zamawiającym protokół (protokołu) Spannig Tree oraz wszelkie inne,
    niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
1.1.14. Wszystkie konfiguracje na dostarczonych urządzeniach, przeprowadzone będą
    w porozumieniu i za zgodą zamawiającego.
1.1.15. Dostawca gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług popartą certyfikatami Cisco
    CCNA lub CCNP lub wyższymi wystawionymi imiennie dla pracownika lub pracowników
    realizujących część usługową zamówienia.

1.2.    W zakresie systemu optymalizacji
1.2.1. W uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca przeprowadzi instalację urządzeń oraz
    dokona połączeń między urządzeniami dostarczonymi oraz urządzeń posiadanych przez
    Zamawiającego w miejscu instalacji.
                                                     56
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________
1.2.2. Zamawiający wymaga instalacji urządzeń optymalizacji ruchu w lokalizacjach: WP (węzeł
     podstawowym), WGD (Gdynia), WPO (Poznań), WWR1 (Wrocław), WKR (Kraków), WKA
     (Katowice), WRAD {Radary} (Pastewnik, Brzuchania, Gdańsk, Poznań, Ramża, Rzeszów,
     Świdwin), WBI (Białystok).
1.2.3. Wykonawca zrealizuje konfigurację dostarczonych urządzeń oraz urządzeń posiadanych
     przez Zamawiającego w miejscu instalacji.
1.2.4. Zamawiający wymaga, aby dokonana konfiguracja urządzeń umożliwiała maksymalne
     zachowanie bezpieczeństwa oraz niezawodności sieci.
1.2.5. Wykonawca wraz z Zamawiającym przeprowadzi testy dostarczonego środowiska.
     Scenariusze testów oraz ich zakres zostanie zaproponowany przez Wykonawcę, jednak
     będą zawierały co najmniej sprawdzenie:
1.2.5.1.  odporności rozwiązania na awarie urządzeń,
1.2.5.2.  średnią wydajność optymalizacji ruchu dla połączeń Oracle, FTP, HTTP i SMTP.

1.3.    W   zakresie    łączności głosowej –         modernizacja      centralek
                     telefonicznych
1.3.1. Wykonawca wykona modernizację central głosowych w lokalizacjach Zamawiającego:
    WP, WGD, WPO, WWR1, WWR2, WKR, WBI, WKA, WLE.

1.3.2. Wykonawca zrealizuje konfigurację umożliwiającą połączenia głosowe wewnątrz sieci
     WAN Zamawiającego z wykorzystaniem protokołów opartych na protokole TCP/IP
     bezpośrednio między centralami.
1.3.3. Zamawiający wymaga wykonania następujących czynności przy wykonywaniu przez
     Wykonawcę modernizacji systemów centralek Ericsson:
  - przygotowanie kopii zapasowej danych
  - przygotowanie konfiguracji z danymi w laboratorium Wykonawcy
  - sprawdzenie danych w laboratorium Wykonawcy
  - instalacja serwera z danymi u Zamawiającego. Czas wyłączenia systemu 10-30 minut
  - przygotowanie kopii zapasowej danych systemu po modernizacji
  - testy oprogramowania
  - ewentualna rozbudowa o dodatkowe karty lub magazyny- czas realizacji: 4-8h
  - wymiana akumulatorów - czas realizacji: 4h
  - dostarczenie niezbędnych licencji na elementy zmodernizowanego systemu
1.3.4. czynności powodujące wyłączenia systemów powinny być wykonane poza godzinami
     8.00-16.00 w dni robocze.
1.3.5. Harmonogram wykonywania czynności modyfikujących systemy centralowe w
     poszczególnych lokalizacjach IMGW zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
                                                     57
     „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
       systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                  Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

     ___________________________________________________________________________________________
Opis posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury
     1.1.   Okablowanie w budynku głównym w lokalizacji WP:
1.1.1. Światłowodowe:
   połączenia między węzłem 316 a serwerownią: 2x24 pary z zapewnieniem rozdzielnych
    dróg ułożenia okablowania, wielomodowe OM3
   wielomodowe OM1 i OM2
1.1.2. Miedziane w serwerowni:
   kategoria 6
   kategoria 5e

1.2.     Urządzenia aktywne w budynku głównym w lokalizacji WP:
1.2.1.   Węzeł sieci LAN 316 (rdzeń sieci)
     2x VSS Cisco 6506-E(WS-X6724-SFP, VS-S720-10G)
     2x w bloku stack WS-C3750X-48
     2x WS-C3750X-48
     hpProCurve2650B
     hpProCurve8000M
1.2.2. Węzeł sieci LAN 129
   2x Cisco2980GAsysID
1.2.3.   Węzeł sieci LAN 037
     Cisco 2980GAsysID
     Cisco cat 3548XL
     hpProCurve 2848
     hpProCurve 2650B
     hpProCurve 2650B
     hpProCurve 2524
1.2.4. Węzeł sieci LAN 289
   hpProCurve 4000M
   hpProCurve 2650B
1.2.5. „Stara” serwerownia
   3x hpProCurve 2900-48G
   2x hpProCurve 2848
                                                      58
         „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
           systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                      Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

         ___________________________________________________________________________________________
   1.3.      Parametry połączeń realizowanych w sieci WAN:
   Tab. 1. Jednostki IMGW wraz z przepustowością łączy oraz liczbą generowanych sesji TCP
Lp.  Lokalizacja     Liczba   Łącze VPLS   Łącze MPLS  Przepustowość         Liczba sesji TCP
                  (przepływność) (przepływność) podlegająca           podlegająca
                                  optymalizacji         optymalizacji
1   WP         2    150 Mbit/s   10 Mbit/s   90 Mbit/s          3500-4000
2   WKR         1    100 Mbit/s     6 Mbit/s      90 Mbit/s      1700-2000

3   WGD         1    40 Mbit/s     2 Mbit/s      40 Mbit/s      1000

4   WPO         1    60 Mbit/s     2 Mbit/s      45 Mbit/s      1200-1400

5   WWR1        1    60 Mbit/s     2 Mbit/s      45 Mbit/s      1800-2000

6   WKA         1    25 Mbit/s     1 Mbit/s      20 Mbit/s      500-1000

7   WBI         1    25 Mbit/s     1 Mbit/s      20 Mbit/s      500-1000

8   Radary       7    512 kbit/s     512 kbit/s     512 kbit/s     30-50
    (WRAD)


  1.4. System łączności głosowej:
   1.4.1. Lokalizacja WP – Centrala MD 110
    512     linii abonenckich, w tym:
           256    linii abonenckich analogowych
           256    linii abonenckich cyfrowych wewnątrzsystemowych 2B+D (voice+data)
     90     cyfrowych łączy miejskich ISDN 30B+D (trzy trakty 2 Mbit/s z sygnalizacją DSS1,
           interfejs elektryczny 75/120 Ohm)
       8    cyfrowych łączy miejskich ISDN 2B+D
       8    Linii analogowych miejskich do central sąsiedzkich

   1.4.2. Lokalizacja WBI – Centrala BP250
     72     linii abonenckich, w tym:
            8    linii abonenckich analogowych
           64    linii abonenckich cyfrowych wewnątrzsystemowych 2B+D (voice+data)
     30     cyfrowych łączy miejskich ISDN 30B+D (jeden trakt 2 Mbit/s z sygnalizacją DSS1,
           interfejs elektryczny 75/120 Ohm)
                                                          59
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
       systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                  Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________

  8    cyfrowych łączy miejskich ISDN 2B+D
  4    linii analogowych miejskich do central sąsiedzkich

1.4.3. Lokalizacja WGD – Centrala BP250
 120    linii abonenckich, w tym:
       32   linii abonenckich analogowych
       88   linii abonenckich cyfrowych wewnątrzsystemowych 2B+D (voice+data)
  30    cyfrowych łączy miejskich ISDN 30B+D (jeden trakt 2 Mbit/s z sygnalizacją DSS1,
      interfejs elektryczny 75/120 Ohm)
  8    cyfrowych łączy miejskich ISDN 2B+D
  4    linii analogowych miejskich do central sąsiedzkich

1.4.4. Lokalizacja WKA – Centrala BP250
  40    linii abonenckich, w tym:
       8   linii abonenckich analogowych
       32   linii abonenckich cyfrowych wewnątrzsystemowych 2B+D (voice+data)
  30    cyfrowych łączy miejskich ISDN 30B+D (jeden trakt 2 Mbit/s z sygnalizacją DSS1,
      interfejs elektryczny 75/120 Ohm)
  8    cyfrowych łączy miejskich ISDN 2B+D
  4    linii analogowych miejskich do central sąsiedzkich

1.4.5. Lokalizacja WPO – Centrala BP250
  40    linii abonenckich, w tym:
       8   linii abonenckich analogowych
       32   linii abonenckich cyfrowych wewnątrzsystemowych 2B+D (voice+data)
  30    cyfrowych łączy miejskich ISDN 30B+D (jeden trakt 2 Mbit/s z sygnalizacją DSS1,
      interfejs elektryczny 75/120 Ohm)
  8    cyfrowych łączy miejskich ISDN 2B+D
  4    linii analogowych miejskich do central sąsiedzkich

1.4.6. Lokalizacja WWR1 – Centrala BP250
 168    linii abonenckich, w tym:
       32   linii abonenckich analogowych
      136   linii abonenckich cyfrowych wewnątrzsystemowych 2B+D (voice+data)
                                                     60
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
       systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                  Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________

  30    cyfrowych łączy miejskich ISDN 30B+D (jeden trakt 2 Mbit/s z sygnalizacją DSS1,
      interfejs elektryczny 75/120 Ohm)
  8    cyfrowych łączy miejskich ISDN 2B+D
  4    linii analogowych miejskich do central sąsiedzkich

1.4.7. Lokalizacja WWR2 – Centrala BP50
  44    linii abonenckich, w tym:
       36   linii abonenckich analogowych
       8   linii abonenckich cyfrowych wewnątrzsystemowych 2B+D (voice+data)
  4    cyfrowych łączy miejskich ISDN 2B+D
  8    linii analogowych miejskich do central sąsiedzkich

1.4.8. Lokalizacja WKR – Centrala BP250
 168    linii abonenckich, w tym:
       32   linii abonenckich analogowych
      136   linii abonenckich cyfrowych wewnątrzsystemowych 2B+D (voice+data)
  30    cyfrowych łączy miejskich ISDN 30B+D (jeden trakt 2 Mbit/s z sygnalizacją DSS1,
      interfejs elektryczny 75/120 Ohm)
  8    cyfrowych łączy miejskich ISDN 2B+D
  4    linii analogowych miejskich do central sąsiedzkich

1.4.9. Lokalizacja WLE – Centrala BP50 Basic with MFU icnl. VM
  44    linie abonenckie, w tym:
       4   linie abonenckie analogowe
       40   linie abonenckie cyfrowe wewnątrzsystemowych 2B+D (voice+data)
  30    cyfrowych łączy miejskich ISDN 30B+D


Gwarancje
      1.1.    Dla urządzeń sieci LAN
1.1.1. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia będą objęte 3-letnią gwarancją, a
    czas usunięcia awarii lub wymiany urządzenia nie będzie przekraczał następnego dnia od
    dnia zgłoszenia awarii.
1.1.2. Naprawa sprzętu będzie miała miejsce w siedzibie zamawiającego.                                                     61
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

    ___________________________________________________________________________________________
1.1.3. Dla wszystkich dostarczonych urządzeń będzie możliwa nieodpłatna aktualizacja
    oprogramowania w ramach zakupionej funkcjonalności, jeżeli producent urządzeń taką
    wyda.
1.1.4. Zamawiający otrzyma dostęp do aktualizacja oprogramowania , np. w formie
    dedykowanego konta dostępu do zasobów producenta sprzętu umożliwiającego
    pobieranie aktualizacji oprogramowania w ramach zakupionej funkcjonalności.

1.2.    Dla urządzeń optymalizacji sieci WAN
1.2.1. Urządzenia objęte będą 36 miesięcznym okresem gwarancyjnym przez autoryzowanego
     partnera producenta w Polsce.
1.2.2. W ramach wsparcia muszą być świadczone usługi:
1.2.2.1.  telefoniczny i elektroniczny dostęp do centrum wsparcia producenta,
1.2.2.2.  aktualizacje systemu,
1.2.2.3.  uaktualnianie upgrade systemu.
1.2.2.4.  Naprawa/wymiana uszkodzonego urządzenia na miejscu u Zamawiającego
       następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii (ang. Next Business Day).

1.3.    Dla systemu centralek IMGW
1.3.1. Dostarczony sprzęt do modernizacji centralek oraz aktualnie wykorzystywany system
    łączności głosowej podlegający modernizacji będzie stanowił jednolity system łączności
    głosowej niezbędny do realizacji celów projektu ISOK. Warunkiem osiągnięcia trwałości
    wyników projektu w zakresie łączności głosowej jest objęcie gwarancją nowego sprzętu
    oraz serwisem sprzętu aktualnie użytkowanego podlegającego modernizacji.
1.3.2. Zmodernizowany system centralek objęty będzie 36 miesięcznym okresem
    gwarancyjnym od momentu modernizacji systemu.
1.3.3. Wykonawca zapewni pełną subskrypcję oprogramowania dla systemu centralek, o każdą
    nową wersję wytworzoną przez producenta, w okresie obowiązywania gwarancji.
1.3.4. Usługa serwisu gwarancyjnego obejmuje:
    - naprawy awaryjne systemu centralek wraz z dostawą części zamiennych koniecznych
        do usunięcia awarii.
    - okresowe przeglądy gwarancyjne systemu,
    - konsultacje i wsparcie telefoniczne
1.3.5. Naprawy gwarancyjne zmodernizowanego systemu, obejmują usuwanie przez
    Wykonawcę awarii na następujących zasadach:
    - Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awarii przez 7 dni
      w tygodniu, 24 godziny na dobę,
                                                     62
   „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

   ___________________________________________________________________________________________
    - czas reakcji serwisowej wynosi 2 godziny od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego,
     przy czym „czas reakcji serwisowej” oznacza okres od otrzymania zgłoszenia od
     Zamawiającego do rozpoczęcia przez Wykonawcę działań zmierzających do dokonania
     naprawy,
    - Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię w następującym czasie od momentu
           zgłoszenia przez Zamawiającego:
         a) dla priorytetu I – 24 godziny,
         b) dla priorytetu II – 48 godzin,
         c) dla priorytetu III – 4 dni
    - priorytet awarii ustala Zamawiający w swoim zgłoszeniu, zgodnie z poniższymi
           definicjami:
        a) stan krytyczny (priorytet I) - obejmuje całkowite zatrzymanie pracy
          Systemu lub bardzo poważne uszkodzenie, mające krytyczny wpływ na
          jego funkcjonalność,
        b) stan ważny (priorytet II) – awaria powodująca poważne niedogodności
          w pracy Systemu i/lub powtarzające się zakłócenia, które mogą mieć
          znaczący wpływ na funkcjonalność Systemu,
        c) stan zwykły (priorytet III) – problem nie powodujący bezpośredniego
          wpływu na obniżenie funkcjonalności Systemu. Ta klasa problemów
          obejmuje nieznaczne rozbieżności dotyczące funkcjonalności w
          porównaniu z opisami w dokumentacji oraz sporadyczne problemy i
          niedogodności
      - obowiązująca Wykonawcę procedura obsługi zgłoszeń jest opisana w
      Załączniku nr 2 do Specyfikacji technicznej,


Lokalizacje Zamawiającego:
Lp.    Kod        Nazwa                    Adres
1.  WP      Węzeł Warszawa -       IMGW-PIB
          podstawowy          ul. Podleśna 61
                         01-673 Warszawa
2.  WZ      Węzeł Warszawa -       teren Warszawy, Wykonawca zostanie
          zapasowy           poinformowany po podpisaniu umowy.
3.  WGD      Węzeł Gdynia         IMGW-PIB
                         Oddział Gdynia
                         ul. Waszyngtona 42
4.  WPO      Węzeł Poznań         IMGW-PIB
                         Oddział Poznań
                         Uul. Dąbrowskiego 174/176
                                                    63
   „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

   ___________________________________________________________________________________________
5.  WWR1     Węzeł Wrocław        IMGW-PIB
                         Oddział Wrocław
                         ul. Parkowa 30
6.  WWR2     Węzeł Wrocław        IMGW-PIB
          „Wyspa”           Wrocław Wyspa
                         ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39
7.  WKR      Węzeł Kraków         IMGW-PIB
                         Oddział Kraków
                         ul. P. Borowego 14
8.  WLE      Węzeł Legionowo       IMGW-PIB
          (WRAD)            Legionowo
                         ul. Zegrzyńska 38
9.  WBI      Węzeł Białystok       IMGW-PIB
                         Białystok
                         ul. Ciołkowskiego 2/3
10.  WKA      Węzeł Katowice        IMGW-PIB
                         Katowice
                         ul. Bratków 10
11.  WRPA     Pastewnik (WRAD 1)      50°52'58''
                         16°02'22,9''
                         góra Poręba, miejscowość Pastewnik, gm.
                         Marciszów, pow. kamiennogórski, woj.
                         dolnośląskie
12.  WRBR     Brzuchania (WRAD 2)     50°23’38,13’’
                         20°04’04,74’’
                         działka nr 63 we wsi Brzuchania, Gmina Miechów,
                         powiat miechowski, woj. małopolskie
13.  WRGD     Gdańsk (WRAD 3)       54°23’03,17’’
                         18°27’23,00’’
                         część działki numer 2/1 obręb Bysewo, powiat
                         gdański, województwo pomorskie
14.  WRPO     Poznań (WRAD 4)       52°24’47,94’’
                         16°47’49,34’’
                         działka nr ewid. 6 AL/9 w Wysogotowie, gm.
                         Tarnowo Podgórne, powiat poznański, woj.
                         wielkopolskie

15.  WRRA     Ramża (WRAD 5)        50°09’04,59’’
                         18°43’29,86’’
                         Wzgórze Ramża, Orzesze k/Rybnika, Gmina
                         Orzesze, pow. mikołowski, woj. śląskie
16.  WRRZ     Rzeszów (WRAD 6)       50°06’49,79’’
                         22°02’12,09’’
                                                    64
       „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
          systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                     Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

       ___________________________________________________________________________________________
                             część działki numer 1867/52, miejscowość
                             Jesionka, Gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski,
                             województwo podkarpackie
   17.   WRSW     Świdwin (WRAD 7)       53°47'40,25’’
                             15°50'16,97’’
                             Część działki numer 3/145 obręb 001, miejscowość
                             Świdwin, powiat świdwiński, województwo
                             zachodniopomorskie
10.     W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
      Zamawiającego ( § 5.1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.) ,
      Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wdrożony system zarządzania jakością w
      zakresie projektowania, dostawy, instalowania i serwisowania potwierdzony przez niezależny
      podmiot zajmujący się poświadczeniem zgodności usług       Wykonawcy z normami
      jakościowymi ( Certyfikat ISO 9001:2001 lub równoważny).
                                                        65
     „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
        systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                   Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

     ___________________________________________________________________________________________

                                        ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

               SPECYFIKACJA CENOWA

Tabela nr 1 –Elementy Systemu

  Lp   Nazwa         Lokalizacja    Ilość  Odniesienie Cena    Wartość netto
                                    jednostkowa po
                                    netto w PLN uwzględnieniu
                                          ilości sztuk
  1   DOSTAWY SPRZĘTU WRAZ Z GWRANCJĄ
  1.1  Urządzenia    WP    1 kpl 1.1
      aktywne sieci
      lokalnej dla                           …………       ……………..
      rozbudowy węzła
      podstawowego (
      szczegółowy opis
      urządzeń zawiera
      tabela nr 2
      poniżej)
  1.2  Urządzenia zapory WP, WZ  4   1.2
      FIREWALL 1
                                       …………       ……………..
  1.3  Router dostępowy    WP        2    1.3

                                       …………       ……………..
  1.4  Urządzenie do     WZ        2    1.5
      równoważenia
      obciążenia ruchu                         …………       ……………..
      LOAD-BALANCER
  1.5  Urządzenie       WP        1    1.6
      wyboru węzła
      zapasowego                            …………       ……………..
  1.6  Przełącznik 1     WZ        2    1.7

                                       …………       ……………..
  1.7  Przełącznik 2     WP, WZ      12   1.8

                                       …………       ……………..
  1.8  Moduł 10Gbps do    WP, WZ      12   1.9
      przełącznika 1
      i Przełącznika 2                         …………       ……………..
                                                      66
   „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

   ___________________________________________________________________________________________
1.9  Urządzenia    WP, WGD,        14   1.10
    aktywne do    WPO,              1.3
            WWR1,
    optymalizacji sieci                        …………       ……………..
    rozległej    WKR, WBI,
            WKA, WRPA,
            WRBR,
            WRGD,
            WRPO,
            WRRA,
            WRRZ,
            WRSW
1.10 Urządzenia do   WP, WGD,        1 kpl 1.11
   modernizacji    WPO,
   centrali      WWR1,                      …………       ……………..
   telefonicznej   WWR2,
            WKR, WBI,
            WKA, WLE
2  OPROGRAMOWANIE
2.1 System       WP           1    1.4
   zarządzania siecią
   wirtualną                              …………       ……………..

3   USŁUGI
3.1  Usługa w zakresie            1    6.1
    sieci LAN:                kpl.
    Instalacja oraz                          …………       ……………..
    konfiguracja
    urządzeń;
    Integracja z
    urządzeniami
    Zamawiającego;
    Testy.
    Usługa w zakresie            1    6.2
    optymalizacji sieci           kpl.
    rozległej:                            …………       ……………..
    Instalacja i
    konfiguracja
    urządzeń w
    wyznaczonych
    lokalizacjach oraz
    połączenie z
    urządzeniami
    Zamawiającego;
                                                    67
     „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
        systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                   Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

     ___________________________________________________________________________________________
      Testy.
      Usługa w zakresie            1    6.3
      modernizacji               kpl.
      centrali                             …………       ……………..
      telefonicznej:
      Modernizacja
      central głosowych
      Zamawiającego;
      Konfiguracja
      połączeń
      głosowych
      wewnątrz sieci
      WAN;
      SZKOLENIA
      Szkolenia z               1    5.11.7
      zakresu obsługi             kpl.  5.11.8
      nowej wersji                           …………       ……………..
      systemów
      centralek Ericsson
      oraz materiały
      szkoleniowe

                     Wartość ogółem zamówienia netto w PLN        …………..


Tabela nr 2 - Dotyczy pkt 1 z Tabeli nr 1.
Urządzenia aktywne sieci lokalnej dla węzła podstawowego. ( Podzespoły do rozbudowy urządzeń
węzła głównego sieci Zamawiającego) .


                                       Cena    Wartość netto
   Nazwa elementu  Symbol                   Liczba   jednostkowa po
Lp.                    Opis producenta
    / parametru producenta                  sztuk   netto w PLN uwzględnieniu
                                             ilości sztuk
                     C6K 8 port 10
                     Gigabit Ethernet
             WS-X6708-
                     module with             …………      ……………..
             10G-3C=
                     DFC3C (req. X2)
             WS-F6700-
1.   Karta liniowa           Catalyst 6500 Dist     2
             DFC3C
                     Fwd Card for WS-
             WS-X6708-
                     X67xx modules
             10GE
                     Cat6500 8 port 10
                     Gigabit Ethernet
                                                      68
      „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
        systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                   Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

     ___________________________________________________________________________________________
                     module (req. DFC
                     and X2)
   Moduł 10GBase       10GBASE-LRM X2
          X2-10GB-
      X2          Module do karty
2.         LRM                        16
    (wyposażenie       WS-X6708-10G-                …………       ……………..
     pozycji 1)       3C=
                 Application
                 Control Engine 20
           ACE20-   Hardware                   …………       ……………..
           MOD-K9=   ACE Module
3.  Moduł usługowy SC6K-A23-  Software A2(3)            2
           ACE     Application
           ACE-04G-LIC Control Engine
                 (ACE) 4Gbps
                 License
                 SPARE CD FOR
           6500-SW-  CATALYST 6500
   Oprogramowanie SPARECD   SOFTWARE                   …………       ……………..
4.                                  2
      IOS   SV33ISK9-  Cisco CAT6000-
           12233SXI  VSS720 IOS IP
                 SERVICES SSH
                 Komplet
                 okablowania
                 światłowodowego               …………       ……………..
                 oraz miedzianego
5.   okablowanie Okablowanie do dostarczanych          kpl
                 urządzeń.
                 Specyfikacja złączy
                 w tekście, pkt.
                 1.12

                       Wartość ogółem zamówienia netto w         …………..
PLN


   …………………………                ……………………………………………………
     Miejsce i data      Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych, w dokumencie upoważniającym do
                  występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.
                                                       69
   „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

   ___________________________________________________________________________________________
                                      ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ

      WYKAZ ZAOFEROWANYCH URZĄDZEŃ
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia tabeli poprzez podanie numerów
katalogowych zaoferowanych urządzeń oraz wskazanie ich parametrów spełniających
warunki wymagane przez Zamawiającego we wskazanych punktach Opisu przedmiotu
zamówienia.


Lp   Nazwa           Wymaganie Ilość     Numer(y)   Opis
                 wg pkt          katalogowy(e) parametrów
                                     oferowanego
                                     sprzętu lub
                                     odniesienie
                                     do opisu.
1   DOSTAWY SPRZĘTU
1.1  Urządzenia aktywne     1.1       1 kpl.
    sieci lokalnej dla
    rozbudowy węzła
    podstawowego
1.2  Urządzenia zapory     1.2       4 szt.
    FIREWALL 1
1.3  Router dostępowy      1.3       2 szt.
1.4  Urządzenie do       1.5       2 szt.
    równoważenia
    obciążenia ruchu
    LOAD-BALANCER
1.5  Urządzenie wyboru     1.6       1 szt.
    węzła zapasowego
1.6  Przełącznik 1       1.7       2 szt.
1.7  Przełącznik 2       1.8       12
                         szt.
1.8 Moduł 10Gbps do       1.9       12
   przełącznika 1                szt.
   i przełącznika 2
1.9 Urządzenia aktywne      1.10      14
   do optymalizacji sieci    1.3       szt.
   rozległej
1.10 Urządzenia do        1.11      1 kpl
   modernizacji centrali
   telefonicznej
                                                    70
    „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                 Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

   ___________________________________________________________________________________________
2    OPROGRAMOWANIE
2.1   System zarządzania     1.4       1 kpl.
    siecią wirtualną
…………………………                  ……………………………………………………
   Miejsce i data      Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych, w dokumencie upoważniającym do
                występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.
                                                     71
       „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
         systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                        Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

       ___________________________________________________________________________________________


                                              ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ
                                                      WZÓR UMOWY

                       UMOWA nr 1042/NJ/NI/2011


zawarta w dniu .......................................................... w Warszawie pomiędzy:


INSTYTUTEM METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWYM INSTYTUTEM
BADAWCZYM
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), przy ul. Podleśnej 61, wpisanym do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062756, posiadającym numer NIP: 525-000-
88-09 oraz numer REGON 000080507, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

a

………………………………. z siedzibą w ……………………. (kod pocztowy ………..), przy ul.
………………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
………………., ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
………………………, posiadającą numer NIP ……………………….. oraz numer REGON
……………….. i kapitał zakładowy w wysokości (jeżeli dotyczy): ……………………… zł, zwaną dalej
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

............................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
............................................. z siedzibą w ........................................ (kod pocztowy …..-……), ul.
.........................................., wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
burmistrza/prezydenta/wójta/ .................................... pod numerem ............................., posiadającym
numer NIP: ...........-...........-......-........... oraz numer REGON: ........................................, zwanym dalej
„Sprzedającym” lub „Stroną”


zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.


Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami), – nr postępowania
………………………………………..
                                                              72
     „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
        systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                   Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

     ___________________________________________________________________________________________§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować, wdrożyć i
  zintegrować z systemami Zamawiającego systemy sieci komputerowej i system
  optymalizacji przesyłania danych oraz wykonać modernizację systemu łączności, zgodnie ze
  Specyfikacją Techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Przedmiot Umowy będzie realizowany w ramach projektu pt. „Informatyczny system osłony kraju
  przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”, finansowanego w ramach 7 osi priorytetowej Programu
  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Nr projektu POIG.07.01.00-00-025/09), zadanie pn.
  „Przygotowanie sieci teleinformatycznej na potrzeby ISOK”.
3. Przedmiot Umowy obejmuje:
  1) dostawę, modernizację, instalację, wdrożenie, konfigurację i integrację systemów sieci
     komputerowej oraz systemu sieci rozległej opartej o VPN-IPSec,
  2) dostawę, instalację, wdrożenie, konfigurację i integrację systemu optymalizacji przesyłania
     danych,
  3) modernizację systemu łączności głosowej do wersji MX-One TSW wraz ze szkoleniem
     pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi zmodernizowanego systemu łączności
     głosowej.
4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do instalacji, rozbudowy i modernizacji systemów
  wymienionych w Umowie oraz do świadczenia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego.
5. Urządzenia dostarczone będą wraz z odpowiednimi certyfikatami i zaświadczeniami,
  dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim oraz innymi
  niezbędnymi instrukcjami i gwarancjami wydanymi przez producenta lub Wykonawcę.
6. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia będą zgodne z odnośnymi normami, w tym
  normami technicznymi, przyjętymi w kraju ich pochodzenia. Niniejsze postanowienie dotyczy
  najnowszych norm wydanych przez właściwy organ.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania urządzeń oraz wykonania wszelkich usług
  wymaganych w celu wykonania przedmiotu Umowy w sposób optymalny technicznie i
  ekonomicznie, zgodnie z wymaganiami, procedurami, przepisami oraz wszelkimi innymi źródłami
  wskazanymi w Umowie.
8. Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy szczegółowy
  Harmonogram rzeczowo-cenowy realizacji przedmiotu Umowy do zatwierdzenia przez
  Zamawiającego. Harmonogram będzie stanowił Załącznik nr 2 do Umowy. Harmonogram może
  być uaktualniany za zgodą Zamawiającego stosownie do potrzeb wynikających z przebiegu
  realizacji Umowy. Uaktualnianie Harmonogramu, niezmieniające terminu wykonania Umowy, nie
  stanowi zmiany jej warunków.
9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością i zgodnie z
  obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa i
  postanowieniami Umowy.
10. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 i 3, zapłaty
  wynagrodzenia należnego Wykonawcy i współdziałania z Wykonawcą w zakresie określonym w
  Umowie.


§ 2. WARUNKI I TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Miejscem realizacji przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego oraz lokalizacje wskazane
  przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Umowy.
                                                      73
     „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
        systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                   Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

     ___________________________________________________________________________________________
2. Wykonawca    zobowiązany   jest do  wykonania  przedmiotu   Umowy  w   terminie
  6 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
3. Jako termin wykonania przedmiotu Umowy rozumie się dzień podpisania przez Strony Protokołu
  Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 4 i 5 Umowy.
4. Termin wykonania Umowy może zostać przedłużony o okres działania siły wyższej, zdefiniowanej
  w § 11 Umowy.
5. Wykonawca zapewni na swój koszt opakowanie urządzeń konieczne, by zapobiec ich zniszczeniu
  lub obniżeniu ich jakości lub kompletności podczas transportu do miejsc przeznaczenia, zgodnie
  z postanowieniami Umowy.


§ 3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca    zobowiązuje  się   do  wykonania    przedmiotu  Umowy określonego
  w § 1 ust.1 i 3 Umowy terminowo i na najwyższym poziomie, na następujących zasadach:
  1) w ramach realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 3 pkt 1, Wykonawca:
    a) dostarczy urządzenia oraz oprogramowanie, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną wraz ze
      wszystkimi niezbędnymi kartami, kablami itp., umożliwiającymi uruchomienie wszystkich
      składowych systemów sieci komputerowej i systemu sieci rozległej opartej o VPN-IPSec
      oraz umożliwiającymi podłączenie ich do istniejącej sieci Zamawiającego,
    b) zainstaluje i skonfiguruje dostarczone urządzenia w sposób umożliwiający maksymalne
      zachowanie bezpieczeństwa i niezawodności sieci oraz zintegruje je z urządzeniami
      pracującymi u Zamawiającego,
    c) zapewni bezprzerwowe działanie sieci podczas wszystkich działań związanych z
      realizacją usługi
    d) zagwarantuje kompatybilność dostarczonych urządzeń z urządzeniami pracującymi u
      Zamawiającego,
    e) uruchomi na dostarczonych urządzeniach usługi NetFlow, SNMP, NTP, Spanning Tree
      oraz inne niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy,
    f) we współpracy z przedstawicielami Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi testy
      dostarczonych systemów sieci komputerowej i systemu sieci rozległej opartej o VPN-
      IPSec, a w szczególności sprawdzi: agregację łączy, współdziałanie z funkcjonalnością
      VSS urządzeń rdzeniowych, automatyczne przełączanie protokołów Spanning Tree i
      przenoszenie oraz konfigurację VLAN;
  2) w ramach realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt 2 Umowy, Wykonawca:
    a) dostarczy urządzenia, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną wraz ze wszystkimi
      niezbędnymi kartami, kablami itp., umożliwiającymi uruchomienie wszystkich składowych
      systemu optymalizacji przesyłania danych oraz umożliwiającymi podłączenie go do
      istniejącej sieci Zamawiającego,
    b) zainstaluje i skonfiguruje dostarczone urządzenia w sposób umożliwiający maksymalne
      zachowanie bezpieczeństwa i niezawodności sieci oraz zintegruje je z urządzeniami
      pracującymi u Zamawiającego,
    c) we współpracy z przedstawicielami Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi testy
      dostarczonego systemu optymalizacji przesyłania danych, a w szczególności sprawdzi:
      odporność systemu optymalizacji przesyłania danych na awarie urządzeń oraz średnią
      wydajność optymalizacji ruchu dla połączeń Oracle, FTP, http i SMTP;
  3) w ramach realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt 3 Umowy, Wykonawca:
    a)   zapewni łączenie w sieci IP (sieciowanie IP) z transmisją głosu,
    b)   dołączy abonentów IP lokalnych i wyniesionych,
    c)   uaktualni system poczty głosowej do wersji MX-One Messaging 4.1,
                                                      74
       „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
         systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                    Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

       ___________________________________________________________________________________________
    d)   zrealizuje konfigurację umożliwiającą połączenia głosowe wewnątrz sieci WAN
        Zamawiającego z wykorzystaniem protokołów opartych na protokole TCP/IP
        bezpośrednio między centralami,
     e)  zmodernizuje system centralek Ericsson, a w szczególności:
        - przygotuje kopię zapasową danych,
        - przygotuje konfigurację z danymi w swoim laboratorium,
        - sprawdzi dane w swoim laboratorium,
        - zainstaluje serwer z danymi u Zamawiającego (czas wyłączenia systemu łączności
        głosowej na czas instalacji nie przekroczy 30 minut),
        - przygotuje kopię zapasową danych po modernizacji,
        - przeprowadzi testy oprogramowania,
        - rozbuduje system łączności głosowej o dodatkowe karty lub magazyny,
        - wymieni akumulatory,
     f)  przeszkoli co najmniej 6 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i
        administrowania zmodernizowanym systemem łączności głosowej,
     g)  dostarczy materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia, w formie
        elektronicznej i papierowej.
2.  Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje oczekiwane od kompetentnego
   dostawcy systemów informatycznych, zgodnie z zasadami dobrej praktyki zawodowej, stosowanej
   w sektorze informatycznym, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy.
3.  Wykonawca wyznaczy co najmniej dwóch specjalistów do bezpośredniej współpracy z
   Zamawiającym w zakresie konfiguracji i integracji dostarczonych urządzeń z urządzeniami
   pracującymi u Zamawiającego. Wyznaczeni specjaliści będą posiadać kwalifikacje określone w
   SIWZ w pkt …. . Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego w terminie ………. dni od dnia
   podpisania Umowy o osobach wyznaczonych specjalistów wraz z podaniem ich danych
   kontaktowych w szczególności adresów email, numerów telefonów pod którymi będą oni dostępni,
   w tym numerów telefonów komórkowych do przywołanych specjalistów.
4.  Wykonawca przy realizacji Umowy może korzystać z usług osób trzecich posiadających
   odpowiednie kwalifikacje, z zastrzeżeniem, że Wykonawca odpowiedzialny jest za działania lub
   zaniechania osób, z których usług korzysta przy realizacji poszczególnych części przedmiotu
   Umowy, jak za własne.
5.  Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
   prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ………………………… zł.
6.  Wykonawca zobowiązany jest do doubezpieczenia się do kwoty ……………….. zł w przypadku
   każdego zmniejszenia sumy ubezpieczenia spowodowanego wypłatą odszkodowania
   kontrahentom innym niż Zamawiający.

§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający przez cały okres obowiązywania Umowy zapewni Wykonawcy bezpłatnie wszelką
pomoc i wszelkie informacje konieczne do realizacji Umowy.

§ 5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Licencje (sublicencje) producenta urządzeń na korzystanie z oprogramowania sterującego pracą
  urządzenia zostaną dostarczone w podręcznikach do poszczególnych programów. Licencje
  udzielone Zamawiającemu będą miały charakter licencji bezterminowych, niewyłącznych,
  niezbywalnych, obejmujących prawo do: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia
  oprogramowania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla
  własnych potrzeb, wprowadzenia do pamięci komputera oraz utrwalenia.
                                                        75
      „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
         systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                    Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

      ___________________________________________________________________________________________
2. Wykonawca jako przedstawiciel producenta oświadcza, że producent udzielając Zamawiającemu
  licencji (sublicencji) na korzystanie z oprogramowania zgodnie z ust. 1 powyżej nie narusza
  autorskich praw majątkowych osób trzecich.


§ 6. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1.   Wykonawca    zobowiązany   jest do   przedstawienia  do  odbioru  częściowego
    i uzyskania akceptacji Zamawiającego następujących zakończonych części przedmiotu Umowy,
    zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w § 1 ust. 8 Umowy:
   1) dostawa, modernizacja, instalacja, wdrożenie, konfiguracja i integracja systemów sieci
      komputerowej oraz systemu sieci rozległej opartej o VPN-IPSec,
   2) dostawa, instalacja, wdrożenie, konfiguracja i integracja systemu optymalizacji przesyłania
      danych,
   3) modernizacja systemu łączności głosowej do wersji MX-One TSW wraz ze szkoleniem
      pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi zmodernizowanego systemu łączności
      głosowej.
2.   Dokonanie odbioru częściowego poszczególnych części przedmiotu Umowy nie zwalnia
    Wykonawcy z obowiązku przedstawienia Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiotu
    Umowy jako całości.
3.   Odbiory przedmiotu Umowy lub jego części przeprowadzone będą komisyjnie przez
    wyznaczonych     przedstawicieli  Zamawiającego    i  Wykonawcy,    zgodnie
    z poniższą procedurą:
    1) Wykonawca po wykonaniu części przedmiotu Umowy zgłosi gotowość do odbioru i
      przedstawi Zamawiającemu podpisany przez swojego przedstawiciela Protokół Odbioru
      Częściowego,
    2) Zamawiający po otrzymaniu Protokołu Odbioru Częściowego podpisze go lub powiadomi
      Wykonawcę na piśmie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu o wszelkich
      stwierdzonych wadach i zastrzeżeniach,
    3) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń do
      przedstawienia pisemnej odpowiedzi,
    4) Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania odpowiedzi na zastrzeżenia może
      zaakceptować odpowiedź i prace Wykonawcy, podpisując Protokół Odbioru Częściowego
      lub zgłosić zastrzeżenia, wskazując wady wykonanych prac. Wykonawca zobowiązany jest
      do usunięcia wad w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez
      Zamawiającego lub w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami,
    5) Wykonawca po dokonaniu poprawek ponownie zgłosi gotowość do odbioru. W takim
      przypadku opisaną powyżej procedurę powtarza się.
4.   Po dokonaniu odbiorów częściowych Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru
    i przedstawi Zamawiającemu podpisany przez swojego przedstawiciela Protokół Odbioru
    Końcowego.
5.  Protokoły Odbioru Częściowego i Protokół Odbioru Końcowego sporządzone zgodnie ze wzorami
   stanowiącymi Załącznik nr 3 do Umowy i podpisane przez Strony, są dokumentami
   potwierdzającymi wykonanie przedmiotu Umowy. Dniem wykonania Umowy jest dzień podpisania
   Protokołu Odbioru Końcowego.
6.  Przedłużanie się procedury Odbioru Częściowego poszczególnych części przedmiotu Umowy lub
   Odbioru Końcowego nie powoduje wydłużenia terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy.
                                                       76
      „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
         systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                    Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

      ___________________________________________________________________________________________

§ 7. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z § 1 ust. 1 i 3 Umowy, Zamawiający zapłaci
  Wykonawcy łączne wynagrodzenie umowne w wysokości …………………….. PLN netto (słownie:
  ………………………………….. złotych), zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-cenowym,
  stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.

   Wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku
   z należytym wykonaniem Umowy w terminie wskazanym w Umowie, łącznie
   z kosztami dostawy do miejsc przeznaczenia, opłatami celnymi i ubezpieczeniem urządzeń na
   czas transportu oraz wynagrodzeniem za udzielenie licencji na dostarczone przez Wykonawcę
   oprogramowanie oraz kosztami świadczenia rozszerzonego serwisu gwarancyjnego.
2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy nie obejmuje podatku od towarów i usług, który
   zostanie doliczony w wysokości zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktur.
3.  Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonywane na podstawie
   Protokołów Odbiorów Częściowych. Ostatnia płatność zostanie dokonana na podstawie Protokołu
   Odbioru Końcowego.
4.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zapłacone przez Zamawiającego na
   podstawie faktur Wykonawcy po podpisaniu Protokołów Odbiorów Częściowych lub Protokołu
   Odbioru Końcowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
   Wykonawcy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
5.  Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż prace objęte Umową finansowane są ze środków
   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa. W przypadku
   nieotrzymania przez Zamawiającego środków na sfinansowanie prac objętych Umową (środki na
   konto Projektu) przed upływem terminu wskazanego w ustępie 4, zapłata wynagrodzenia nastąpi
   w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego wskazanych środków,
   jednakże nie później niż w terminie 90 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
   wystawionej faktury Wykonawcy.
6.  Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.


§ 8. GWARANCJA

1. Wykonawca gwarantuje, iż urządzenia dostarczone na mocy Umowy są nowe, nieużywane, należą
  do grupy aktualnych lub ostatnich modeli i zawierają wszelkie wprowadzone w ostatnim okresie
  ulepszenia projektów i materiałów, z wyjątkiem przypadków, w których Umowa określa inaczej.
  Ponadto Wykonawca gwarantuje, że urządzenia dostarczone na podstawie Umowy są wolne od
  wad prawnych oraz od wad fizycznych, produkcyjnych, bądź wynikających z jakiegokolwiek
  działania, lub zaniechania Wykonawcy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu:
  3. 36-miesięcznej gwarancji jakości na systemy i urządzenia dostarczone zgodnie z § 1 ust. 3 pkt
    1,
  4. 36-miesięcznej gwarancji jakości na system i urządzenia dostarczone zgodnie z § 1 ust. 3 pkt
    2,
  5. 36-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony i zmodernizowany system łączności
    głosowej, zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 3.
  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania Protokółów Odbiorów Częściowych.
                                                       77
     „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
        systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                   Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

     ___________________________________________________________________________________________
6. W przypadku, gdy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczy zamiast
  urządzeń wadliwych urządzenia wolne od wad albo doprowadzi w inny sposób do usunięcia
  istotnej wady, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek wady
  Zamawiający nie mógł korzystać z urządzeń.
4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia rozszerzonego serwisu gwarancyjnego systemów i
  urządzeń, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, na terenie całej Polski, 24 godziny na dobę przez
  siedem dni w tygodniu. Czas reakcji serwisowej wynosi 4 godziny w dni robocze, w godzinach
  8.00-16.00. Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt państwowych.
  Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia roszczenia
  gwarancyjnego Zamawiającego na własny koszt usunąć wady, naprawić lub wymienić wadliwe
  urządzenia bądź ich części na nowe.
5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia rozszerzonego serwisu gwarancyjnego systemów i
  urządzeń, o których mowa w ust. 2 pkt.3, na terenie całej Polski, na zasadach określonych w pkt.
  8.3 Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr … do SIWZ.
6. Usunięcie wady odbędzie się w miejscu instalacji urządzeń objętych gwarancją. Zamawiający
  może wyrazić zgodę na wykonanie naprawy poza miejscem instalacji. Koszty transportu, inne
  koszty związane z przewożeniem urządzeń, ryzyko utraty bądź uszkodzenia urządzeń podczas
  przewożenia ponosi Wykonawca.
7. W przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć Zamawiający może żądać wymiany urządzeń na
  nowe lub odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia oraz żądać naprawienia szkody powstałej
  wskutek istnienia wady.

§ 9. KARY UMOWNE

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:
  1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia
    umownego netto, o którym mowa w § 7 Umowy - za każdy dzień opóźnienia,
  2. za opóźnienie w załatwieniu roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego - w wysokości 0,01%
    łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 7 Umowy - za każdą godzinę
    opóźnienia,
  3. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu
    Umowy z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia
    umownego netto, o którym mowa w § 7 Umowy.
2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy ani też
  z      jakichkolwiek     innych       obowiązków      wynikających
  z Umowy, za wyjątkiem przypadku niewykonania Umowy.
3. Termin płatności kary umownej wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
  Wykonawcę wezwania do zapłaty.
4. Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez obniżenie przez Zamawiającego należnego
  Wykonawcy wynagrodzenia, w takim przypadku ust. 3 nie ma zastosowania.
5. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na
  zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

§ 10. POUFNOŚĆ

1. Strony nie mogą ujawniać informacji poufnych zawartych w Umowie, jak również informacji
  uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, dla celów innych niż związanych z projektem
  pn.: „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” oraz podmiotów
  innych niż nadzorujących jego realizację, z wyjątkiem określonym w PZP.
                                                      78
      „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
        systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                   Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

     ___________________________________________________________________________________________
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że istota stosunku, oraz wszelkie dane
  i informacje, w tym techniczne, technologiczne, handlowe, prawne i inne, które są mu znane, lub w
  których posiadanie wszedł wskutek zawarcia lub wykonywania Umowy, mają ściśle poufny
  charakter i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
  z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr
  153 poz. 1503).
3. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, nie może bezpośrednio czy
  pośrednio ujawniać żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem określonym w ust. 6 poniżej, istoty
  stosunku, ani danych i informacji, które stały się mu wiadome w związku z wykonywaniem Umowy.
  Za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do
  naprawienia szkody. Przy czym zobowiązanie to nie dotyczy przekazania ww. danych osobom
  trzecim w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania dokumentacji, danych i innych materiałów
  otrzymanych od Zamawiającego wyłącznie w celu wykonania Umowy.
5. Wykonawca, w szczególności, zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby dostęp do
  poufnych informacji miały jedynie osoby bezpośrednio zaangażowane w działania na rzecz
  Zamawiającego po złożeniu na piśmie stosownych oświadczeń o zachowaniu poufności.
6. W przypadku korzystania przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy z usług osoby
  trzeciej, Wykonawca może ujawnić poufne informacje tylko w niezbędnym zakresie, uzyskawszy
  uprzednio od niej pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności lub zawarłszy pisemną umowę
  o zachowaniu poufności.
7. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się nie ujawniać bez zgody Zamawiającego informacji
  i danych od niego uzyskanych i dotyczących jego działalności, chyba, że zostały one podane do
  publicznej wiadomości lub uzyskane w dobrej wierze od osób trzecich.


§ 11. SIŁA WYŻSZA

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą
  wyższą.
2. Siłą wyższą w rozumieniu Umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od Stron,
  których nie dało się przewidzieć przed podpisaniem Umowy, w szczególności: wojna, powódź,
  huragan.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu zdarzenia,
  uniemożliwiającego wykonanie Umowy bądź przyczyniającego się do nienależytego wykonania
  Umowy,     spowodowanego      siłą   wyższą,     nie    później    niż
  w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia. Jeżeli zaistnienie siły wyższej
  uniemożliwi powiadomienie drugiej strony w ww. terminie Strona dotknięta działaniem siły wyższej
  zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o zaistnieniu zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie
  umowy w terminie 2 dni od chwili, gdy takowe powiadomienie stało się możliwe i wykonalne.

§12. ZASADY REPREZENTACJI

1.1 Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:
  1)  ze strony Zamawiającego:
    ……………………, tel. ……………………, e-mail: ........................................ – sprawy
    techniczne,
    ………………………, tel. …………………………., e-mail: ....................................... –
    sprawy handlowe,
                                                       79
      „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów sieci komputerowej i
         systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu łączności”.

                                     Numer sprawy NJ/ 53/PN/D/GI/PSHM/ISOK/2011

      ___________________________________________________________________________________________
   2) ze strony Wykonawcy:
    a) ……………………, tel. ……………………, e-mail: ........................................ – sprawy
    techniczne,
    ………………………, tel. …………………………., e-mail:
    b) ................................... – sprawy handlowe,

    c) ....................................... – zgłoszenia awarii,

2. Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1, są upoważnione przez Strony do
  dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie są natomiast
  uprawnione do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie osób do reprezentacji nie stanowi
  zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.


§ 13. ROZWIĄZANIE UMOWY

Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym:
  1) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę i
    pomimo pisemnego wezwania do właściwego wykonania i wyznaczenia dodatkowego 10
    dniowego terminu nie usunął wskazanych pisemnie naruszeń,
  2) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie Umowy nie
    leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym, czego nie można było
    przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30
    dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.


§ 14. INNE POSTANOWIENIA

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
  Prawo     zamówień    publicznych   i   ustawy    o   prawie   autorskim
  i prawach pokrewnych.
3. Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy na stronę trzecią
  wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku z realizacją
  Umowy. W przypadku, jeżeli rozstrzygnięcie sporu na drodze polubownej okaże się niemożliwe,
  zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. Integralnymi składnikami Umowy są:
   1) oferta z dnia ……………………………...,
   2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
   3) Załączniki do Umowy.
6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla
  Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.


         ZAMAWIAJĄCY                           WYKONAWCA
                                                         80

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:58
posted:9/23/2012
language:Polish
pages:80