n039 jit purchasing by mPg36k5q

VIEWS: 61 PAGES: 7

									          การจัดซื้อ แบบทันเวลา (Just In Time Purchasing)
                      เรียบเรียงโดยศู นย์ การลดต้นทุน
                                 รู ป แบบการจัด ซื้ อ ใหม่ (Modern purchasing
                                Management หรื อ MPM) ในระบบ Just In Time
การบริ หารสิ นค้าคงคลังที่มีประสิ ทธิ ภาพถือเป็ นงา
นสาคัญที่ องค์กรควรให้ความสนใจและเอาใจใส่            Make to order ผลิตเฉพาะเท่าที่ขายและจัดส่ งให้
ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กรในการวางแ       เ ท่ า นั้ น โ ด ย ไ ม่ มี ก า ร เ ก็ บ สิ น ค้ า ไ ว้ ใ น ค ลั ง
ผ น สั่ ง ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ สิ น ค้ า ค ง เ ห ลื อ    ดั ง นั้ น ก า ร จั ด ซื้ อ ( Purchasing)
ใ ห้ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร                ่
                                ต้องอยูบนพื้นฐานการคาดคะเนความต้องการที่มีคว
แต่อย่างไรก็ตามในบางครั้งการมีสินค้าคงเหลือภาย         ามแม่นยาสู ง โดยนาแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์
ในคลังมากเกินไปก่อให้เกิดต้นทุนการในถือครอง           มาใช้ ที่เรี ยกว่า การจัดซื้อแบบสต็อกเป็ นศูนย์ (Zero
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า           Stock)
ตลอดจนค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ ป็ นสิ่ ง อ านวยความสะดวก       ซึ่ งมุ่งลดปริ มาณวัตถุดิบและสิ นค้าคงคลังมากที่สุด
ย ก ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น ค่ า ไ ฟ ค่ า น้ า ค่ า แ อ ร์     ซึ่ งการจั ด ซื้ อใน ลั ก ษ ณะแ บบนี้ เ รี ยกว่ า JIT
ความเสี่ ยงกับการล้าสมัยของสิ นค้าและวัตถุดิบที่มีอ       Purchasing
ยู่                               จะต้องเป็ นการบูรณาการกันระหว่างคาดคะเนยอดข
การที่ธุรกิจองค์กรใดมีความสามารถจัดการบริ หาร          า ย ที่ แ ม่ น ย า        ก า ร ต ล า ด ก า ร ผ ลิ ต
สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง ที่ เ ห ม า ะ ส ม             แ ล ะ ก า ร ข น ส่ ง ที่ เ ป็ น รู ป แ บ บ โ ล จี ส ติ ก ส์
จะสามารถลดปริ มาณสิ นค้าคงคลังในระบบการผลิ           ร ว ม ถึ ง ก า ร บ ริ ห า ร Supplier
ตโดยรวมและค่าใช้จ่ายขององค์กรโดยรวมเช่นกัน           ในรู ปแบบที่ เ ป็ นการประสานพลั ง ทางธุ ร กิ จ
                                ที่ เ รี ย ก ว่ า      *Business         Synergy
    หรื อ เป็ นพัน ธมิ ตรธุ รกิ จ (Business Partnership)    ต้องประกอบด้วย
    ดัง นั้ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ ในการจัด ซื้ อ แบบทัน เวลา
                               Quality
                               คือการทบทวนการปฏิบติงานแบบย้อนกลับในกรณี ส่ง
                                           ั
                               อ อ ก มี ปั ญ ห า ( Quality         Manual
                               ตามความหมายนี้จะต่า กรละและระหว่ างองค์ กร
*Business Synergy (การประสานพลังทางธุรกิจ) คือการรวมพลังและความร่ วมมือ ทั้งภายในองค์งกับคู่มือคุณภาพของ ISO)
เพื่อให้ เกิดการบูรณาการแต่ ละกระบวนการของ Supply Chain    6.        Quality        Corporation
                                  จั ด ใ ห้ มี ร ะ บ บ ใ น กา ร ต ร ว จ สอ บ แ ล ะ วา ง แ ผ น
    1. Supplier Quality การสรรหาผูขายที่ มีคุณภาพ
                       ้           รวมถึงการพัฒนากระบวนการจัดการที่เกี่ยวข้องกับโล
    มี ก ารบริ ห ารแบบ Logistics & Supply Chain         จี ส ติ ก ส์    ที่ เ ป็ นรู ปแบบ Just   In   Time
    และมีวสยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ Customers Center
        ิ ั                         และกระบวนการที่ เกี่ ย วกั บ Cost        Reduction
    2.   Quality Assurance ผู้ข าย (Supplier)         โ ด ย ต้ น ทุ น ส่ ว น เ กิ น ข อ ง ผู ้ ข า ย
    มีการจัดการด้านประกันคุณภาพและประกันระยะเวลา         จ ะ ก ล า ย เ ป็ น ต้ น ทุ น ข อ ง ผู ้ ซื้ อ
    ส่ ง มอบ ซึ่ งสามารถที่ จ ะบ่ ง ชี้ สถานะของคุ ณ ภาพ     ซึ่งคุณสมบัติในข้อนี้ จะเป็ นส่ วนสาคัญในการพิจารณา
    ใ น รู ป แ บ บ ที่ เ ป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ห รื อ KPI      ้
                                  ผูขายที่มีคุณภาพ Quality Vender
              ้
    ที่สามารถมีการบ่งชี้ดานคุณภาพและการจัดส่ง
    3. Supplier on Time delivery การคัดเลือก
    Supplier
                                  เมื่อทราบถึงปั จจัยที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการจัด
    ที่มีการดาเนิ นงานรู ปแบบคล้ายคลึงกันหรื อเหมือนกัน
                                  ซื้ อแบบทันเวลา Just -In -Time Purchasing แล้ว
    เพื่อสามารถมีการตรวจสอบสถานะภาพของสิ นค้าระห
                                  เราต้องทาความเข้าใจในลักษณะการทางานของระบบ
    ว่ า ง ก า ร ข น ส่ ง ( Tracking        Status)
                                  นี้อีกด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
    โดยเฉพาะระบบการจั ด ซื้ อแบบ Zero        Stock
                                      1.              คุ ณ ภ า พ (Quality)
    การขนส่ ง และส่ ง มอบสิ น ค้า ต้อ งมี ค วามแม่ น ย าสู ง
                                    ้ั
                                  ผูจดซื้ อทาการกาหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ข้ นต่าสุ ดใ  ั
    (Accuracy)
                                  ห้     แ   ก่     ผู ้   จั   ด   ส่   ง
    4.      Environment         Packaging           ้ั
                                  ดังนั้นผูจดส่งวัตถุดิบจะต้องพยายามปฏิบติงานให้บรรั
    การจัดซื้อสิ นค้าควรคานึ งถึงวัสดุที่ใช้ในการทาบรรจุภ ั   ลุ ถึ ง ข้ อ ก า ห น ด ด้ า น คุ ณ ภ า พ ที่ ก า ห น ด ไ ว้
       ่
    ณฑ์วามีส่วนในการรักษาและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมห      ฝ่ ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของทั้งผูซ้ื อ   ้
    รื อไม่                                ้ั
                                  และผูจดส่งวัตถุดิบต้องมีการประสานการทางานอย่างใ
    5. Quality Manual       ลักษณะของ Supplier      กล้ชิด และมีการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต
    ที่ จ ะเป็ นแบบ Just    In   Time   Delivery     มากกว่าควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
    ได้น้ ันจะต้องมี การบริ หารจัดการ Quality Manual                             ้
                                      2. ขนส่ ง (Transportation) ผูบริ หารฝ่ ายจัดซื้ อ
    โดยมีคู่มือการปฏิบติการบ่งชี้และความสม่าเสมอในกา
              ั                                 ั
                                  และหน่วยงานปฏิบติการร่ วมกันวางแผนและกาหนดก
    รปฏิ บั ติ ง าน ทั้ งด้ า นการผลิ ต และการส่ ง มอบ      ารขนส่งด้วยการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
    ซึ่ งจะสามารถท าให้ ก าหนด Lead Time คื อ              3.     ผู้ จั ด ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ    (Supplier)
    ระยะเวลาที่แม่นยาในการส่ งสิ นค้าหรื อมีการ Reverse     จ า น ว น ผู ้ จั ด ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ น้ อ ย ร า ย
            แต่จะดาเนินการประสานการทางานกันอย่างใกล้ชิดมีก             ว          น          า         น

                     การจัดซื้อแบบทันเวลา (JIT)                                       การจัดซื้อแบบดั้งเดิม

าณ     ปริ มาณการซื้อน้อยแต่ความถี่การจัดส่งมากขึ้น                                                ั่
                                                     เน้นการซื้อปริ มาณมากเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบที่สง

 ตถุดบ
   ิ                                                         ู้ ั
      ผู ้ จั ด ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ น้ อ ย ร า ย ที่ สุ ด ต่ อ วั ต ถุ ดิ บ 1 ช นิ ด ที่ ตั้ ง ไ ม่ ไ ก ล ม า ก มีผจดส่งวัตถุดิบหลายราย เพื่อให้แข่งขันด้านต้นทุนราคาวัตถุด
      และมีความสัมพันธ์ระยะยาวในด้านการดาเนินการ

                                                     ้ั      ั
งผลิตภัณฑ์ ผู ้ จั ด ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ มี โ อ ก า ส เ ส น อ แ น ว ท า ง ผูจดส่งวัตถุดิบไว้วางใจและยึดถือข้อมูลคุณสมบัติวตถุดิบจากฝ
      พัฒ นาปรั บ ปรุ ง ชิ้ น ส่ ว นเพื่ อ ให้ ต ้น ทุ น การผลิ ต ต่ า ลง แต่ คุ ณ ภาพต้อ งไม่ ล ดลง
      โดยทั้งสองฝ่ ายมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด

วัตถุดบ
   ิ   เน้นเฉพาะเจาะจงในแต่ละด้านคุ ณภาพ การมีปริ มาณของเสี ยเป็ นศูนย์ ( Zero ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ผู ้ จั ด ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ ด้ า น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ก
      Percent                                         Defective) ยอมรับปริ มาณของเสี ยประมาณ 2-3%
      เป็ นผลจากการกาหนดการจัดซื้อที่มีปริ มาณการซื้อแต่ละครั้งเพียงพอกับการใช้งาน
      เพื่ อ ให้ ป ริ มาณสิ นค้ า คงคลั ง ต่ า จั ด ส่ งบ่ อ ยครั้ งและต่ อ เนื่ องสม่ าเสมอ
      เ ป็ น ก า ร บั ง คั บ ใ ห้ ผู ้ จั ด ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ ต้ อ ง ห า วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภ า พ
      เพื่ อ ไม่ ใ ห้เ กิ ด ปั ญ หาที่ ส่ ง ผลต่ อ ความต่ อ เนื่ อ งในการจัด ส่ ง วัต ถุ ดิ บ ต่ อ ผูจัด ซื้ อ
                                                      ้
      และระบบผลิตโดยรวม

ารจัดส่ ง  มี ก ารก าหนดการจัด ส่ ง ที่ ต รงเวลาโดยแผนการจัด ส่ ง ที่ ก าหนดจากผู ้จัด ซื้ อ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น ม า ต
      (การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)                                         ั
                                                 ซึ่งมีปริ มาณบรรจุภณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับระบบการผลิตทาให้ก
                  ั
      มีการกาหนดบรรจุภณฑ์ที่มีปริ มาณบรรจุหลักที่ขนส่งเคลื่อนย้ายง่ายๆ                                ้ั
                                                 กาหนดการจัดส่งวัตถุดิบจะถูกกาหนดโดยผูจดส่งวัตถุดิบเป็ นห
      ปริ มาณบรรจุชดเจนั
            า ร ส ร้ า ง สั ม พั น ธ์ ท า ง ธุ ร กิ จ ร ะ ย ะ ย า ว ต่ อ กั น        ั
                                             และมีการปฏิบติงานเพื่อป้ องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ
            และทาการเปิ ดการประมูลการจัดส่ งวัตถุดิบน้อยครั้ ง                        ั
                                             และลดความเสี่ ยงจากการที่มีวตถุดิบมากเกินความจาเป็
            เนื่ องจากจะอาศัยการดาเนิ นงานจากกลุ่มผูจดส่ งวัตถุดิ ้ั     น
            บที่มีอยูเ่ ป็ นหลัก
               4.     ปริ มาณก ารจั ด ซื้ อ         (Quantity)
             ้ั
            ผูจดส่งวัตถุดิบเหล่านี้มีการขยายการดาเนิ นงาน Just In
            Time      ไปยัง ผู ้ จั ด ส่ งวัต ถุ ดิ บ ของตนเองด้ ว ย
            มี ก ารจัด ส่ ง วัต ถุ ดิ บ บ่ อ ยครั้ งและต่ อ เนื่ อ งสม่ า เสมอ
            โดยมีปริ มาณการจัดส่งเป็ นล๊อตที่มีจานวนน้อย (Small
            Lot     Size)     และก าหนดปริ มาณที่ แ น่ น อน      ตารางการเปรียบเทียบการจัดซื้อแบบทันเวลา Just-in-time Purchasing กับ ก
            เ มื่ อ มี ก า ร จั ด ส่ ง อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
            ส่งผลให้เกิดการทาสัญญาการจัดซื้ อที่เป็ นระยะเวลายา
                                          ้
                                   เช่นการให้ขอมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์โดยอาศัยกา
                                   ร ต ร ว จ ส อ บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต
                                   หรื อการเยียมชมขั้นตอนการผลิตของคู่คา
                                         ่            ้

                                   ทั้งนี้การเข้าใจถึงความต้องการในการดาเนิ นงานของแ
                                   ต่      ล    ะ       ฝ่      า     ย
      ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบการจัดซื้ อรู ปแบ         จะสามารถพัฒนาปรับปรุ งการดาเนิ นงานให้สอดคล้อง
บ ทั น เ ว ล า กั บ ก า ร จั ด ซื้ อ แ บ บ ดั้ ง เ ดิ ม        กัน มากขึ้ น นอกจากนี้ การพัฒ นาผู ้จัด ส่ ง วัต ถุ ดิ บ
        ่
ซึ่งจะเห็นได้วาลักษณะดังกล่าวจะมีแนวทางการจัดการ               ้ั
                                   ฝ่ ายผูจดซื้อต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการ
ที่แตกต่างจากแนวคิดการจัดการแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบั          ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ต่ อ ผู ้ จั ด ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ เ ห ล่ า นี้
ติ ม า อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ในเรื่ องการก าหนดปริ มาณ        เพื่อเป็ นการช่วยเหลือในด้านเทคนิ คการผลิตหรื อการด
ก า ร คั ด เ ลื อ ก ผู ้ จั ด ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ            า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต ใ น ส่ ว น ต่ า ง ๆ
ก า ร ก า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์               ้ั
                                   เพื่อให้ผูจดส่ งปรับปรุ งการทางานของตัวเองสามารถแ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผู ้ จั ด ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ            ละสามารถสนับสนุนการดาเนิ นงานของห่ วงโซ่อุปทา
และการกาหนดรู ปแบบการจัดส่ง                      นโดยรวมได้

จากลักษณะการดาเนินงานจัดซื้ อแบบทันเวลาที่กล่าวม
า    ข้   า   ง    ต้    น      นั้     น
จะต้อ งสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี กั บ ผู ้จั ด ส่ ง วัต ถุ ดิ บ  สาหรับแนวทางในการประเมินผลการปฏิบติงานจะต้อั
โ ด ย อ า ศั ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ                                     ั
                                   ง สามารถใช้เป็ นการบ่งชี้ผลการปฏิบติงานได้ ดังนี้
และความสามารถของผูจดส่ งวัตถุดิบในการบริ หารจัด
             ้ั                         -
ก า ร เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก                      การพิจารณาค่าใช้จ่ายการดาเนิ นการจัดซื้ อเปรี ยบเทียบ
ซึ่ ง ท า ใ ห้ บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ข อ ง ก า ร จั ด ซื้ อ      กับยอดขายโดยรวม
คือการจัดการด้านการพัฒนาผูจดส่ งวัตถุดิบ (Supplier
                ้ั                     -
Development)                             สัดส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายการดาเนินงานจัดซื้อต่อหนึ่ งคา
ซึ่งเป็ นแนวทางที่สามารถเสริ มสร้างศักยภาพการแข่งขั          สังซื้อ
                                     ่
น ข อ ง อ ง ค์ ก ร ใ น อ น า ค ต ต่ อ ไ ป                                 ั
                                      - การพิจารณาต้นทุนวัตถุดิบที่จดซื้อต่อยอดขาย
                       ้ั
ดังนั้นขอบข่ายในการพัฒนาปรับปรุ งผูจดส่ งวัตถุดิบนั้         รวมของบริ ษท ั
นประกอบด้วย                                 -
   1)                               ปริ มาณต้นทุนการจัดซื้อที่สามารถประหยัดได้ในแต่ละ
ขบวนการในการเสาะหาผูจดส่งวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ
              ้ั                    ปี
การประเมินศักยภาพในการดาเนินการและการจัดการใ                -
นด้านต่างๆ ของผูจดส่งวัตถุดิบ
          ้ั                         สัดส่วนปริ มาณค่าใช้จ่ายด้านการจัดซื้อที่ประหยัดได้เป
   2)                                                ั
                                   รี ยบเทียบกับต้นทุนของวัตถุดิบที่จดซื้อโดยรวม
การร่ วมมือกันในด้านแผนงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่              - การพิจารณาเปรี ยบเทียบต้นทุนวัตถุดิบที่เรา
ง    กั   น    แ   ล     ะ      กั     น  จัดหาได้ต่อต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉลี่ยในอุตสาหกรรมนั้น
   เมื่ อ น าร ะ บ บ การ จั ด ซื้ อ แ บ บทั น เ วล าพ อ ดี     -
มาประยุกต์ใช้ในระบบการจัดซื้ อภายในองค์กรท่านแล้                          ้
                                      การพัฒนาธุรกิจร่ วมกับผูขายสิ นค้าให้ไปในทิศ
ว                                      ทางเดียวกัน
สิ่ งที่ท่านจะได้รับประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทา          -  การพัฒ นาระบบการส่ ง มอบของ Supplier
งานภายในองค์ ก ร และ การแข่ ง ขั น กั บ คู่ แ ข่ ง นั้ น          ให้มีมาตรฐานเหมือนกัน
ระบบจะสามารถตอบสนองวัตถุ ป ระสงค์ หรื อ KPI              -  การเพิมประสิ ทธิภาพของอัตราการหมุนเวียนสิ
                                          ่
(Key         Performance         Indicator)        นค้าคงคลัง
ที่ฝ่ายจัดซื้อขององค์กรได้กาหนดไว้ในเรื่ องต่อไปนี้          -  ก า ร น า ร ะ บ บ Lean       Inventory
                                      เพื่อลดสิ นค้าคงคลัง
  -   การลดเวลาการส่งมอบ (Lead Time)
  -   การลดจานวน Supplier


อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดซื้อแบบทัน
เวลาให้ ป ระสบความส าเร็ จในแต่ ล ะองค์ ก รนั้ น
ขึ้ น อ ยู่ กั บ ห ล า ย ปั จ จั ย
การที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งสั่ ง ซื้ อวัต ถุ ดิ บ ปริ มาณที ล ะน้ อ ย
แ ต่ มี ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร จั ด ส่ ง สู ง
อาจเป็ นไปได้ยากเนื่ องจากข้อจากัดของอุตสาหกรรม
ที่ ตั้ ง ห รื อ ผู ้ ข า ย วั ต ถุ ดิ บ
ทาให้องค์กรไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บวัสดุ
ค ง ค ลั ง ล ง ไ ด้
นอกจากนี้ระบบการจัดหาวัตถุดิบต้องมีความแน่นอนทั้
ง ด้ า น ป ริ ม า ณ คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า
ดังนั้นจึ งจ าเป็ นต้องอาศัยการสร้ า งความสัม พัน ธ์ที่ ดี
รวมทั้งความรู ้และความสามารถเทคนิ คต่างๆของผูขาย      ้
วั ต ถุ ดิ บ เ ป็ น ห ลั ก
และถ้าองค์กรใดสามารถที่ทาให้การบริ หารจัดการเป็ น
ไ ป ใ น รู ป แ บ บ พั น ธ มิ ต ร ท า ง ธุ ร กิ จ ไ ด้
องค์กรนั้นก็สามารถบรรลุวตถุประสงค์ในการประยุกต์
                  ั                         ้
                                  ดังนั้นเทคนิคที่ตองนามาใช้ในการช่วยให้ระบบการจัด
ใช้ระบบนี้ได้                            ซื้อแบบทันเวลานั้นสามารถดาเนินการให้มีประสิ ทธิ ภา
                                  พ ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น จ ะ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
                                  ปริ มาณการสั่งซื้ อที่ ประหยัด หรื อ (EOQ Economic
                                  Order                      Quantity)
                                  ซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่ ใ ช้ บ ริ หารจั ด การสิ นค้ า คงคลั ง
                                  และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อให้ระบบ
                                  การบริ หารจัดการสามารถสนองตอบต่อคุณภาพที่ถูกต้
องของสิ นค้า และวัต ถุ ดิ บ     (Right Quality)
ราคาที่เหมาะสม (Right Priceภายใต้เงื่อนไขที่ตรงเวลา
( Right                     Time)
และสิ่ งเหล่านี้ ถือเป็ นหัวใจหลักของการดาเนิ นการที่เรี
ยกว่ า การจั ด ซื้ อแ บบทั น เวลาพอดี (Just-In-time-
Purchasing)
บรรณานุกรม
ดร.วิทยา สุหฤทดารง “การจัดซื้อ
กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ของลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน”
(2546)
http://warehouselogistic.igetweb.com/index.php?mo=
3&art=256531

								
To top