SZCPV 23. September 2012 Žiadosť o zverejnenie stanoviska odoslané TASR a SITA by StefanKosiewski

VIEWS: 61 PAGES: 4

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov.

More Info
									      SZCPV 23. September 2012 Žiados• o zverejnenie stanoviska odoslané
                  TASR a SITA
                                              Vážená tlaèová agentúra!
                                                    A
     V zmysle tlaèového zákona a práva napadnutej strany na zverejnenie stanoviska Vás
                                                W
     žiadame o zverejnenie stanoviska Svetového združenia bývalých èsl. politických
     väzòov k nepravdivému a zavádzajúcemu obsahu Otvoreného listu Mgr. Zoltána
     Kukulu zo dòa 14.9.2012, odoslaného elektronickou poštou TASR a SITA, ktorý bol
                                             O
     prezentovaný ako stanovisko obèianskeho združenia Politickí väzni – Zväz
     protikomunistického odboja (PV ZPKO), prièom sa v liste uvádzalo, že tento list bol
                                    iS
     odoslaný z poverenia predsedu PV ZPKO Arpáda Tarnóczyho.
                              j    sk
                             pe
                    ro
                   Eu
             yn
         az
     ag
     M
         Bez toho, aby si niekto overil hodnovernos• tvrdenia, boli následne uverejnené
       èlánky pod názvom Politickí väzni: Bednár nás nemá právo zastupova• a Politickí
               väzni sa dištancujú od iniciatívy na odvolanie primátora Popradu.

     Mgr. Zoltán Kukula bol dòa 18.9.2012 doporuèeným listom vyzvaný, aby predložil
     písomný doklad, ktorý by potvrdzoval, že bol poverený predsedom PV ZPKO A.
     Tarnóczym na podávanie oficiálnych informácií tlaèovým agentúram v mene PV
     ZPKO.

Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     Zároveò naša organizácia dòa 17.9.2012 požiadala listom predsedu PV– ZPKO
     Arpáda Tarnóczyho o zaujatie stanoviska k postupu Mgr. Zoltána Kukulu, ktoré
     pripájame v prílohe.
                                                    A
                                                W
                                             O
                                    iS
                              j    sk
                             pe
                    ro
                   Eu
             yn
         az
     ag
     M
     Z odpovede predsedu PV–ZPKO je zrejmé, že Mgr. Zoltán Kukula konal bez vedomia
     predsedu PV ZPKO, bez mandátu a svojvo¾ne, èím poškodil obe organizácie
     zastupujúce bývalých politických väzòov a hrubo zasiahol do práva na ochranu
     dobrého mena a osobnosti tajomníka SZÈPV Františka Bednára.


Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
        Stanovisko Svetového združenia bývalých èsl. politických väzòov
                     (SZÈPV)
     Titulok: Tajomník SZÈPV F. Bednár podal trestné oznámenie na primátora A. Danka
                                                    A
     V súvislosti s výzvou SZÈPV na odstúpenie primátora Popradu a výzvou na vyhlásenie
                                                W
     referenda o odvolaní primátora v Poprade bol v dòoch 10. 9 až 12.9. 2012 na
     predsedníèku SZÈPV Elenu Baèkorovú vyvíjaný nátlak funkcionármi mesta, ktorí
     takto prekroèili a zneužili svoju právomoc, aby cez TASR oznámila v mene združenia,
                                             O
     že sa dištancuje od uvedených výziev, èo odmietla s tým, že k tomu je oprávnená len
     èlenská schôdza.
                                    iS
     Do èinnosti obèianskych združení je oprávnené v zmysle ustanovenia § 12
     ods. 3 Zákona o združovaní obèanov è. 83/1990Zb. zasahova• len
                                   sk
     Ministerstvo vnútra SR.
                              j
     Na podnet vedenia mesta bol následne dòa 14.9.2012 odoslaný elektronickou poštou
                             pe
     TASR a SITA Otvorený list Mgr. Zoltána Kukulu, ktorý bol prezentovaný ako
     stanovisko obèianskeho združenia Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja
                    ro
     (PV ZPKO) a òom sa – okrem iného – uvádzalo, že je odoslaný z poverenia predsedu
     PV ZPKO Arpáda Tarnóczyho.
                   Eu


     Bez toho, aby si niekto overil hodnovernos• tvrdenia Mgr. Zoltána Kukulu, boli
     následne uverejnené èlánky pod názvami Politickí väzni: Bednár nás nemá právo
     zastupova• a Politickí väzni sa dištancujú od iniciatívy na odvolanie primátora
             yn
     Popradu.

     Ako jednoznaène vyplýva zo stanoviska predsedu PV ZPKO Arpáda Tarnóczyho zo
         az
     dòa 19.9.2012, ktoré predkladáme v prílohe, Mgr. Zoltán Kukula konal bez vedomia
     predsedu PV ZPKO, bez mandátu a svojvo¾ne, èím poškodil dobré meno oboch
     organizácií zastupujúcich bývalých politických väzòov.
     ag
     V otvorenom liste sa skres¾ujúco prezentuje verejnosti, že nepriznanie postavenia
     M
     úèastníka protikomunistického odboja pod¾a zákona è. 219/2006 Z.z. Ústavom
     pamäti národa, automaticky vyluèuje aj postavenie štatútu politického väzòa, prièom
     je všeobecne známe, že postavenie úèastníka protikomunistického odboja, v zmysle
     slovenskej verzie zákona, pre prekážky uvedené v ustanovení § 9, nebolo priznané ani
     niektorým súèasným a bývalým funkcionárom organizácií politických väzòov na
     Slovensku.

     Uvedené èlánky vyvolali negatívne reakcie v internetových diskusiách, kde boli
     uverejnené urážlivé anonymné reakcie zasahujúce do práva na ochranu osobnosti
     tajomníka SZÈPV Františka Bednára a predsedníèky SZÈPV Eleny Baèkorovej.
     Z dôvodu nepravdivých a skres¾ujúcich tvrdení o združení, ako aj tvrdení, že jeho
     tajomník nemá by• politickým väzòom, bolo na webovej stránke
     www.szcpv.org/12/odboj.html uverejnené rozhodnutie MS SR o priznaní
     odškodnenia v zmysle zákona o súdnych rehabilitáciách è. 119/90 zb., vrátane ïalších
     dokumentov.

     Konanie o priznaní úèastníka protikomunistického odboja pod¾a zákona è. 262/2011
     Sb. v súèasnosti prebieha na MO ÈR, ako preukazujeme uznesením v prílohe.

Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     Nako¾ko Mgr. Zoltán Kukula, ako sa dá preukáza• v kancelárii PV ZPKO v Bratislave,
     nikdy v minulosti nekomunikoval prostredníctvom elektronickej pošty a s najväèšou
     pravdepodobnos•ou otvorený list neposielal sám. Ïalším dôkazom potvrdzujúcim
     zasahovanie primátora do èinnosti obèianskych združení je e-mail odoslaný 20.
     9.2012 sekretariátom primátora,
                                                    A
                                                W
                                             O
                                    iS
                                   sk
     ktorým redakciu týždenníka Podtatranský kuriér žiadajú v mene primátora o


                              j
                             pe
     zverejnenie priloženého otvoreného listu Mgr. Zoltána Kukulu. Z týchto dôvodov,
     vrátane nátlaku na predsedníèku SZÈPV, existuje dôvodné podozrenie zo zneužívania
     právomoci verejného èinite¾a, preto tajomník združenia v tejto veci podal trestné
                    ro
     oznámenie Úradu Špeciálnej prokuratúry.
                   Eu


     Na záver dodávame, že uvedený nezákonný postup len potvrdzuje opodstatnenos•
     výzvy na vyhlásenie referenda o odvolaní primátora Popradu , pretože sa – bohužia¾
     – potvrdilo, že zneužívanie právomoci verejnými èinite¾mi na Mestskom úrade v
     Poprade sa stalo bežnou pracovnou metódou.
             yn
     František Bednár, tajomník Svetové združenie bývalých èsl. politických väzòov
         az
     Prílohy: 1. stanovisko predsedu PV– ZPKO Arpáda Tarnóczyho zo dòa 19.9.2012 2. e-
     mail sekretariátu primátora zo dòa 20.9.20121 3. Otvorený list Mgr. Zoltána Kukulu
     ag
     zo dòa 14.9.2012 4. uznesenie MO ÈR, Odbor pro váleèné veterány -3.odboj

     SZCPV 23. September 2012 Žiados• o zverejnenie stanoviska odoslané TASR a SITA
     M
               Written by sowa (») today in category job,
       Foto: Poprad 2004 Prezes Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V. i
       Predseda František Bednár, Svetové združenie bývalých èsl. politických väzòov.

     Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad tel. 052 7722626, 0903 142 771 e-mail:
     szcpv@szcpv.org http://www.szcpv.org Bankové spojenie: ÈESKOSLOVENSKÁ
     OBCHODNÍ BANKA, A.S. zahranièná poboèka v SR Poprad, Svetové združenie
     bývalých èsl. politických väzòov è. úètu v EUR : 213068033/7500

     Vážená tlaèová agentúra! V zmysle tlaèového zákona a práva napadnutej strany na
     zverejnenie stanoviska Vás žiadame o zverejnenie stanoviska read on
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF

								
To top