KERTAS-KERJA-PEMBANGUNAN- by perajajohor.gov

VIEWS: 101 PAGES: 18

									³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual´          VRS 011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1


               KERTAS KERJA
      ³SEMINAR MENCEGAH DAN MENANGANI GANGGUAN SEKSUAL´
        ANJURAN PELAJAR UNIT PENGAJIAN LUAR KAMPUS
       VRS 011 KOKURIKULUM PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1
             UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

1.0  PENGENALAN

    Gangguan seksual merupakan suatu fenomena negatif yang boleh memberi kesan buruk

    kepada masyarakat yang menjadi mangsa. Masyarakat di negara kita seringkali

    memandang enteng hal ini dan menyifatkan hal-hal seksual ini sebagai suatu µtaboo¶

    untuk diperkatakan dan akibatnya,mangsa yang kebanyakan terdiri daripada kaum hawa

    yang lemah seringkali diperlakukan sebagai bahan hiburan sendatawa pemangsa yang

    berfikiran kotor. Perilaku ini jika dibiarkan berlaku secara berleluasa boleh menjejaskan

    produktiviti negara. Sehubungan dengan itu, seminar ini diadakan untuk mendidik dan

    mengajar masyarakat tentang cara yang berkesan untuk mengelakkan diri daripada

    menjadi mangsa gangguan seksual,seterusnya dapat membantu mengurangkan kadar

    jenayah yang tidak diingini ini. Perkara ini amatlah serius kerana jika tidak ditangani

    daripada sekarang, dibimbangi diskriminasi seksual ini akan meruntuhkan institusi

    kemasyarakatan sejagat. Dengan pelaksanaan kempen ini, diharapkan dapat membuka

    minda dan mata masyarakat untuk bersama-sama menangani ancaman yang semakin

    menular dewasa ini.
                          1                       192895
³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual´        VRS 011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1


2.0  TUJUAN    Kertas kerja ini merupakan perantara daripada saya kepada Yang Berusaha Dr. Sa¶ari

    Ahmad iaitu selaku Tuan Pengarah Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan (PACE),

    Universiti Utara Malaysia untuk memohon pertimbangan dan kelulusan mengadakan

    sebuah program kemasyarakatan iaitu ³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan

    Seksual´ bertempat di Hotel Holiday Villa,Alor Star,Kedah pada 13 Jun 2009.

    Projek ini dilaksanakan untuk melengkapkan keperluan kursus Ko-Kurikulum Khidmat

    Masyarakat bagi pelajar Program Pengajian Luar Kampus, Universiti Utara Malaysia

    Semester Oktober 2008/2009. Seramai 15 orang pelajar akan terlibat secara langsung

    mengendalikan keseluruhan projek ini secara bersama daripada peringkat awal seminar

    hingga selesai dengan bantuan agensi awam dan swasta yang berkaitan serta pihak

    Universiti Utara Malaysia sendiri. Kertas cadangan ini menyarankan satu bentuk khidmat

    bimbingan kepada seluruh rakyat Malaysia dalam memahami peranan mereka sebagai

    warga yang bertanggungjawab dalam melindungi keselamatan bersama daripada

    gangguan seksual terutama terhadap kaum wanita yang sering dijadikan mangsa pemuas

    nafsu kerana kaum ini dianggap lemah dan tidak berupaya menentang kembali. Justeru,

    pelaksanaannya diharap dapat menjadi komentar sosial dalam menjalankan

    tanggungjawab terhadap pembangunan masyarakat sejagat.
                          2                    192895
³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual´        VRS 011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1


3.0  MATLAMAT

    3.1   Matlamat Umum

        3.1.1 Untuk meningkatkan kesedaran di kalangan wanita masa kini yang

           terdedah dengan ancaman seksual dan cara menanganinya.

        3.1.2 Untuk membuka minda masyarakat bahawa isu gangguan seksual adalah

           sangat mustahak dan perlu diberi perhatian kerana mangsa boleh

           mengalami gangguan emosi dan mental yang serius.

        3.1.3 Melahirkan masyarakat Malaysia yang berkeyakinan,berketerampilan dan

           berinovatif serta mampu menepis segala cabaran dalam era globalisasi

           masa kini.

        3.1.4 Mewujudkan sikap prihatin dan bertanggungjawab di kalangan ahli

           masyarakat yang memerlukan perhatian, sokongan dan bimbingan dalam

           mengatasi isu ini.    3.2   Matlamat Teknikal

        3.2.1 Memastikan kemeriahan dan kerancakan ³Seminar Mencegah dan

           Menangani Gangguan Seksual´ dengan kelengkapan logistik, bahan

           promosi serta peralatan yang dijana melalui peruntukan daripada beberapa

           sumber yang disediakan.

        3.2.2 Memberi maklumat kepada masyarakat sejagat mengenai kursus serta

           bengkel untuk mendapatkan bimbingan dan motivasi berkaitan gangguan

           seksual yang boleh mereka sertai anjuran Kementerian Pembangunan

           Wanita, Keluarga dan Masyarakat.                          3                    192895
³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual´         VRS 011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1
    3.3   Matlamat Pelaksanaan

        3.3.1 Menjayakan kempen dan program kerajaan khususnya melalui

           Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta

           menyedarkan masyarakat terutamanya golongan wanita mengenai

           kepentingan setiap aktiviti atau program yang dianjurkan.

        3.3.2 memberi pendedahan maklumat serta kesedaran berkaitan gangguan

           seksual yang mungkin dialami dengan mengambil langkah perlindungan

           dan tindakan sewajarnya mengikut prosedur yang betul bagi mendapatkan

           tindakan segera terhadap kes-kes mungkin yang berlaku.

        3.3.3 Mengawal dan membenteras segala bentuk unsur negatif dalam pemikiran

           masyarakat yang sentiasa merasa takut, merendah diri,kecewa akibat

           daripada masalah gangguan seksual yang dialami.    3.4   Matlamat Ekonomi

        3.4.1 Meningkatkan tahap keyakinan dan harga diri masyarakat serta mampu

           membantu menyumbang kepada kemajuan agama,bangsa seterusnya

           dalam menjana pertumbuhan ekonomi negara.
                          4                   192895
³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual´        VRS 011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1


4.0  SKOP    Bidang tumpuan projek ini ialah:    4.1   menggalakkan pembabitan orang ramai, terutamanya mereka yang terlibat dengan

        pertubuhan-pertubuhan masyarakat, termasuk agensi-agensi kerajaan dan swasta

        supaya dapat bekerjasama memberi sumbangan samada berbentuk material, idea

        dan khidmat nasihat di samping menggalakkan interaksi dua hala antara kedua-

        dua pihak melalui saluran yang ditetapkan.

    4.2   Menerangkan kepada masyarakat betapa pentingnya tanggungjawab sosial ini

        terhadap kemajuan pembangunan masyarakat dan usaha ini hendaklah diteruskan

        setiap masa.

    4.3   Mendidik masyarakat tentang cara mempertahankan diri dan mengelakkan diri

        daripada menjadi bahan diskriminasi gender.

    4.4   Membuka minda masyarakat mengenai tanggungjawab bersama dalam

        menangani permasalahan sosial yang semakin menular dalam kelompok

        masyarakat zaman moden kini.
                          5                     192895
³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual´         VRS 011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1


5.0  PUNCA MAKLUMAT    5.1   Primer

        Punca utama maklumat diperoleh adalah melalui perbincangan bersama Polis

        Diraja Malaysia Bahagian Jenayah, pihak Kementerian Pembangunan

        Wanita,Keluarga dan Masyarakat Negeri Kedah dan pihak pengurusan Hotel

        Holiday Villa.    5.2   Sekunder

        Punca kedua adalah berdasarkan laporan akhbar,berita radio,televisyen,statistik

        daripada pihak Polis Diraja Malaysia Bahagian Jenayah dan aduan salahlaku

        seksual yang diterima oleh pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga

        dan Masyarakat Negeri Kedah.6.0  SITUASI SEMASA


    Masalah gangguan seksual sebenarnya telah lama wujud tetapi mutakhir ini ia mula

    menjadi isu panas dan semakin mendapat liputan media-media cetak dan elektronik. Kes-

    kes gangguan seksual juga telah menular dikalangan warga pekerja di tempat kerja, di

    sekolah,di rumah,tempat awam dan di mana-mana sahaja. Walaupun telah lama

    berlaku,perilaku pada masa itu tidak mendapat perhatian dan tidak dilaporkan sebagai

    suatu masalah. Hanya pada pertengahan taliun tujuh-puluhan, isu gangguan seksual mula

    mendapat perhatian dan juga dianggap sebagai perilaku yang negatif (Wilson, 1995).

    Amerika Syarikat merupakan negara pertama yang menganggap gangguan seksual

                          6                      192895
³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual´         VRS 011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1


    sebagai suatu bentuk diskriminasi seksual yang patut diharamkan. Masalah gangguan

    seksual telah mencapai-tahap yang membimbangkan sungguhpun banyak langkah dan

    usaha telah diambil bagi membendungnya. Tinjauan dalam 23 negara yang dibuat oleh

    Pejabat Buruh Antarabangsa (International Labour Office [ILO]) mendapati antara 15%

    hingga 30% pekerja wanita mengalami gangguan seksual yang dilakukan oleh ketua atau

    rakan sekerja mereka (Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright, 1994). Masalah ini tidak

    tertumpu pada sesebuah negara tertentu sahaja, malah ia boleh berlaku dalam mana-mana

    negara, baik yang sudah maju, sedang membangun ataupun yang mundur. Di Malaysia,

    sungguhpun maklumat rasmi mengenai gangguan seksual tidak lengkap, namun masalah

    ini wujud dan sering dibincangkan dalam media massa dan juga forum anjuran badan

    kerajaan dan bukan kerajaan.
7.0  KEPERLUAN UNTUK PERUBAHAN BAGI KEMPEN INI

    Melihat daripada senario yang berlaku ini, beberapa strategi perlu disusun dan perubahan

    perlu dilakukan segera sebagai langkah mencegah jenayah gangguan seksual ini daripada

    terus menular ke dalam masyarakat kita. Antara beberapa perkara yang dapat dikenalpasti

    ialah dengan memberi pendidikan kepada masyarakat bagi memberi penerangan tentang

    gangguan seksual, dan meningkatkan kesedaran mengenai gangguan seksual dan akibat

    buruknya kepada masyarakat. Beberapa panduan akan diberikan sepanjang seminar ini

    berlangsung dan sebuah bengkel akan dikendalikan oleh seorang professor yang cukup

    berpengetahuan dan berpengalaman dalam bidang ini akan berkongsi cetusan mindanya

    kepada peserta program ini. Kurangnya pendedahan dalam hal ini boleh menyebabkan

    masalah yang timbul tidak dapat diselesaikan secara berkesan.


                          7                     192895
³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual´         VRS 011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1
8.0  PENYELESAIAN    8.1   Langkah dan Kaedah yang Digunakan        8.1.1 Bengkel dan ceramah

           Aktiviti yang dijalankan ialah dengan mengadakan bengkel yang

           memberikan motivasi dan perbincangan dua hala serta ceramah tentang

           permasalahan gangguan seksual di samping pembentangan kertas kerja/

           Panel Perbincangan µDefinisi,Skop dan Kesan Gangguan Seksual¶ oleh Profesor

           Cecilia Ng. Panel yang akan diundang khas merupakan Profesor Cecilia Ng

           dan juga wakil daripada Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga.        8.1.2 Peralatan dan Kemudahan

           Diadakan di Hotel Holiday Villa, Alor Star,Kedah. Lokasi difikirkan

           bersesuaian memandangkan hotel ini terletak bersebelahan dengan pusat

           membeli-belah terkemuka di Bandaraya Alor Star, dan sasaran peserta

           adalah terdiri daripada golongan remaja kerana hari seminar ini

           berlangsung dirancangkan pada hari cuti umum (Sabtu-13 Jun 2009),maka

           penyertaan daripada masyarakat setempat dijangka mendapat sambutan

           yang menggalakkan di samping terdapat jamuan makan

           percuma,cenderamata dan sijil penyertaan akan diberikan kepada peserta.
                          8                        192895
³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual´            VRS 011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1


         8.1.3 Tayangan Video

              Satu tayangan video mengenai situasi mangsa yang mendapat gangguan

              seksual serta cara menangani situasi tersebut dengan berkesan akan

              ditayangkan secara umum. Tayangan dan perbincangan yang akan

              diadakan mampu mengajak masyarakat membuka minda dan bertindak

              secara matang dalam menangani kes-kes seumpama ini.
9.0    JADUAL AKTIVITI

      Tarikh :    13 Jun 2009 (Sabtu)

      Lokasi :    Hotel Holiday Villa,Jalan Kolam Air,05000 Alor Star, Kedah.

   BIL    MASA/WAKTU                   AKTIVITI
    1     07.30-8.00 Pagi    Kehadiran Tetamu/Pendaftaran

    2     08.00-08.45 Pagi   Pembukaan/ Perasmian

    3     08.45-09.30 Pagi   Taklimat oleh Kementerian Pembangunan Wanita,Keluarga
                    dan Masyarakat.

    4     09.30-10.30 Pagi   Minum pagi

    5     10.30-11.00 Pagi   Pembentangan kertas kerja/ Panel Perbincangan µDefinisi,Skop
                    dan Kesan Gangguan Seksual¶ oleh Profesor Cecilia Ng.

    6    11.00-12.45 Tengahari  Tayangan Video

    7     12.45-02.00 Petang   Rehat, Makan Tengahari serta Solat Zohor

    8     02.00-04.00 Petang   Bengkel

    9     04.00-04.30 Petang   Pembentangan Hasil Bengkel

   10     04.30-05.00 Petang   Penyampaian sijil dan cenderamata kepada peserta-peserta.

   11       05.00 Petang   Jamuan dan bersurai


                           9                         192895
³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual´          VRS 011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1
10.0  JAWATANKUASA KERJA

    Pengerusi       :   Encik Amin Noer Ariffudin bin Kamal Zaid

    Naib Pengerusi     :   Cik Faizah binti Ismail

    Setiausaha       :   Cik Hamizah binti Ismail

    Penolong Setiausaha :     Cik Ema Melati binti Abdullah

    Bendahari       :   Puan Izza Wahida binti Latiff

    Ahli Jawatankuasa   :   Cik Norhayati binti Che Pa

                   Pn.Nor Azila binti Che Ibrahim

                   Pn.Farah Liyana binti Dahari

                   Pn.Zahrah Murni binti Yusoff

                   En.Shahid bin Tajuddin

                   En.Muhd Rizal bin Ismail

                   En.Vinod a/l Balakrishnan

                   Puan Chiah Siew Fei a/p Chiah Sukon

                   Cik Mia Reema a/p Congkran Kuthui

                   Encik Sejagat bin Alam Syah Zainal
                          10                   192895
³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual´          VRS 011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1


11.0  JAWATANKUASA KECIL    Pengerusi       :   Encik Amin Noer Ariffudin bin Kamal Zaid

    Naib Pengerusi     :   Cik Faizah binti Ismail

    Setiausaha       :   Cik Hamizah binti Ismail

    Penolong Setiausaha :     Cik Ema Melati binti Abdullah

    Bendahari       :   Puan Izza Wahida binti Latiff

    Ahli Jawatankuasa
    Jawatankuasa Logistik, Penyediaan Tempat, Teknikal Dan Keselamatan


      a. En.Shahid bin Tajuddin(Ketua)

      b. En.Muhd Rizal bin Ismail


    Jawatankuasa Protokol, Cenderahati, Hiasan Dan Sambutan

      a. Cik Norhayati binti Che Pa (Ketua)

      b. Pn.Nor Azila binti Che Ibrahim

      c. Pn.Farah Liyana binti Dahari

      d. Pn.Zahrah Murni binti Yusoff


    Jawatankuasa Makanan dan Minuman


      a. Cik Mia Reema a/p Congkran Kuthui (Ketua)

      b. Puan Chiah Siew Fei a/p Chiah Sukon
                          11                   192895
³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual´    VRS 011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1
    Jawatankuasa Aktiviti dan Bengkel


      a. En.Vinod a/l Balakrishnan

      b. Encik Sejagat bin Alam Syah Zainal
12.0  ANGGARAN BELANJAWAN (Pendapatan dan Perbelanjaan)


              PERKARA              RM

    Sumbangan daripada Orang Perseorangan dan     3000.00
    Ahli Korporat

    Peruntukan Pusat Ko-kurikulum           1000.00

    Kutipan Yuran Kelab Pelajar             800.00

    Sumbangan Ahli Parlimen Kota Star         1500.00

    Sumbangan Orang Ramai                300.00

    JUMLAH KESELURUHAN ANGGARAN            6600.00
    PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
                          12             192895
³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual´      VRS 011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1


13.0  PENUTUP

    Diharap kertas kerja ini akan mendapat pertimbangan dan kelulusan yang sewajarnya

    bagi menjayakan program ini. Segala kerjasama yang diberikan amatlah dihargai dan

    didahului dengan ucapan terima kasih.
    Disediakan oleh,
    ««««««««««.

    (HAMIZAH BINTI ISMAIL)
    Setiausaha,
    Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual,
    Universiti Utara Malaysia.
    E-mail :
    Tel:14.0  CATATAN DAN ULASAN JURULATIH

    ««««««««««««««««««««««««««««««««««««

    ««««««««««««««««««««««««««««««««««««

    ««««««««««««««««««««««««««««««««««««

    ««««««««««««««««««««
                          13                   192895
³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual´       VRS 011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1


    Tandatangan,
    ...............................................
    ( PROF. MADYA HJ. IBRAHIM HJ AHMAD, AMK )
    Jurulatih / Pensyarah

    Kokurikulum Pembangunan Masyarakat 1 (VRS011)

    Unit Pendidikan Jarak Jauh

    UUM
15.0  ULASAN PENYELARAS

    ««««««««««««««««««««««««««««««««««««

    ««««««««««««««««««««««««««««««««««««

    ««««««««««««««««««««««««««««««««««««

    ««««««««««««««««««««


    Tandatangan,
    ........................................

    ( ENCIK KHAIRUL ANUAR ISHAK )
    Penyelaras
    Kokurikulum Khidmat Masyarakat
    Unit Pendidikan Jarak Jauh
    PACE, UUM                             14             192895
³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual´      VRS 011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1


16.0  CATATAN DAN KELULUSAN PENGARAH PACE
    Saya meluluskan kertas kerja ini dengan cadangan/pindaan seperti berikut :


    ««««««««««««««««««««««««««««««««««««

    ««««««««««««««««««««««««««««««««««««

    ««««««««««««««««««««««««««««««««««««

    ««««««««««««««««««««««««««««««««««««

    ««««««««««««««««
    Tandatangan,
    ........................................
    ( DR. SA¶ARI AHMAD )
    Pengarah
    Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan (PACE)

    Universiti Utara Malaysia
                          15               192895
³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual´      VRS 011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1


17.0  SENARAI RUJUKAN
    1)   Modul VRS011, PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1. Unit Pengajian Luar

        Kampus, Universiti Utara Malaysia: Sintok.


    2)   Laman web Kementerian Pembangunan Wanita,Keluarga dan Masyarakat:

        www.kpwkm.gov.my
                          16               192895
³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual´        VRS 011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1
18.0  LAMPIRAN
Penceramah undangan,Profesor Cecilia Ng yang pernah menyelaraskan Unit Pengajian Gender di
Universiti Pertanian Malaysia pada tahun 1987. Selain itu, pada tahun 2000 hingga 2001 beliau
menyandang tugas Perunding dan Penyelaras bahagian Gangguan Seksual, AWAM (All
Women¶s Action Society and Women¶s Development Collective, Malaysia). Profesor Cecilia Ng
yang kini bertugas di KANITA sebagai Profesor Kunjungan berterusan melibatkan dirinya dalam
soal gender. Dalam seminar ini beliau akan berkongsi ilmu tentang gangguan seksual dan akan
membantu membasmi amalan yang tidak sihat ini.
Sasaran peserta seminar ini dijangka mendapat sambutan yang menggalakkan daripada golongan
remaja memandangkan lokasi yang dipilih (Hotel Holiday Villa) terletak bersebelahan pusat
membeli-belah terkemuka di Bandaraya Alor Star (City Plaza Shopping Complex) serta percuma
dan terbuka kepada orang ramai.                          17                     192895
³Seminar Mencegah dan Menangani Gangguan Seksual´    VRS 011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1
  Kes-kes yang dirujuk kepada Kaunselor di bawah Jabatan Pembangunan Wanita,
     mengikut Negeri, 2006 berdasarkan Buku Perangkaan KPWKM 2006
                          18              192895

								
To top