Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

________________ ________ Supply Chain _________________________

VIEWS: 9 PAGES: 2

									                   ่
      “เกาะติดภาวะอุตสาหกรรมเครืองจักรกลไทยปี 2553”
     สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมและสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ ำแห่งประเทศไทย เชิญร่วม
                            ่
 สัมมนำรำยงำนภำวะอุตสำหกรรมเครื่ องจักรกลไทย ซึงประกอบด้ วยรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ภำวะ
                                 ้
 อุตสำหกรรมเครื่ องจักรกลปี 2553 และแนวโน้ มปี 2554 รวมทังแลกเปลี่ยนควำมรู้ ข้ อคิดเห็น จำก
 ภำครัฐและภำคเอกชน       สำหรับนำมำใช้ ประกอบกำรวิเครำะห์และวำงแผนพัฒนำอุตสำหกรรม
 เครื่ องจักรกลไทยให้ เหมำะสม พร้ อมกันนี ้มีกำรนำเสนอศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมเครื่ องจักรกล
             ่
 โดยเปิ ดตัว Website ซึงจะเป็ นศูนย์กลำงข้ อมูลอุตสำหกรรมเครื่ องจักรกลต่อไป

       วันศ ุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 8.30 – 13.15 น.
                                  ้
          โรงแรม อมารีวอเตอร์เกรท ประต ูน้า ห้อง บางลาพู ชัน 6
                                 กาหนดการ
                              8.30 – 9.00น. ลงทะเบียน
  วิทยากร                        9.00 – 9.15 น. กล่ำวรำยงำนและชี ้แจงวัตถุประสงค์ของกำรสัมมนำ
                                      โดย รองผู้อำนวยกำรสถำบันเหล็กและ
คุณดำเรศร์ กิตติโยภำส ที่ปรึกษำโครงกำรฯ                  เหล็กกล้ ำแห่งประเทศไทย (นำยรำเมศวร์ อุปถัมพันธุ์)
 ผู้อำนวยกำรส่วนส่งเสริ มวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริ ม กำรเกษตร       ประธำนกล่ำวเปิ ดกำรประชุม
                                      โดย ผู้อำนวยกำรสำนักนโยบำยอุตสำหกรรมรำย
 ดร. ประจักษ์ ทรัพย์มณี ที่ปรึกษำโครงกำรฯ                 สำขำ 1 (นำยสมศักดิ์ จุลเสน)
 คณะเศรษฐศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์       9.15 – 10.30 น. “เกำะติดภำวะอุตสำหกรรมเครื่ องจักรกลไทยปี 2553”
                              10.30 - 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
 ดร. สมจินต์ สันถวรักษ์ ที่ปรึกษำโครงกำรฯ         10.45 – 11.45น. “แนะนำศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรม
 ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ ำนเศรษฐศำสตร์                      เครื่ องจักรกล”
                              11.45 – 12.15 น สรุปประเด็นควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในกำร
 คุณ ศิโรรัตน์ สุภำษำ นักวิจย
               ั                        พัฒนำศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมเครื่ องจักรกล
 นักวิจย/นักวิเครำะห์อตสำหกรรม
      ั      ุ                 12.15 – 13.15 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
 สถำบันเหล็กและเหล็กกล้ ำแห่งประเทศไทย

                                           www.isit.or.th
     สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ีคุณรั ชวดี โทร 02-712-4402-7 ต่ อ 124 โทรสาร 02–713–6293
        Email : ratchawadee@isit.or.th สารองที่น่ ังก่ อนวันที่ 13 กันยายน 2553
                                        ใบสมัครเข้าร่วมการฝึ กอบรม/สัมมนา

                                                     ั
หลักสูตรที่สมัคร ..................................................................................วันที่จด ......... / .......... /...........


 ข้ อมูลบริษัท                                     ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา (ตัวบรรจง)
 ชื่อ…............................................................................... 1. ชื่อ-สกุล .........................................................................
 ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็ จ)....................................................      Name-Surname ….......…………………………………...
                                              ตำแหน่ง ........................................................................
 ......................................................................................   โทรศัพท์ .............................มือถือ...................................
 ......................................................................................  อีเมลล์............................................................................
 ประเภทธุรกิจ..................................................................... 2. ชื่อ-สกุล ........................................................................
 โทรศัพท์...........................................................................    Name-Surname ….......…………………………………...
 แฟกซ์..............................................................................    ตำแหน่ง ........................................................................
 ประเภทสมำชิก        สำมัญ               สมทบ(นิตบคคล)ิ ุ         โทรศัพท์ .............................มือถือ...................................
               สมทบ(บุคคลธรรมดำ)         ไม่ได้ เป็ นสมำชิก         อีเมลล์ ..........................................................................


        วิธีการสมัคร
                        ู
          1. กรอกข้ อมูลในใบสมัครให้ ถกต้ องและชัดเจน และส่งมำที่ 0-2713-6293 หรื อ
          2. สมัครออนไลน์ที่ www.isit.or.th
       การตอบรับ
          แผนกฝึ กอบรมและสัมมนำจะส่งเอกสำรยืนยันกำรเข้ ำร่วมไม่เกิน 1 สัปดำห์ก่อนกำรฝึ กอบรม/สัมมนำ
       หำกท่ำนไม่ได้ รับกำรยืนยันจำกสถำบัน กรุณำติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้ อมูล
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี : แผนกฝึ กอบรมและสัมมนำ ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ สถำบันเหล็กและเหล็กกล้ ำแห่งประเทศไทย
      โทรศัพท์ 02 712 4402-7 ต่อ 124 โทรสำร 0-2713-6293 อีเมลล์ ratchawadee@isit.or.th เว็บไซต์ www.isit.or.th

								
To top