Renal Islevleri Bozuk Hastaya Yaklasim by QEg9iD

VIEWS: 50 PAGES: 45

									 Renal Yetmezlik ve Renal
  Replasman Tedavisi

  Prof Dr Serhan Tuğlular
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
     Nefroloji BD
                   05.05.2010
  YBÜ’de Renal Yetmezlik
• Akut böbrek Hasarı (AKI)

• Kronik Böbrek Hastalığı zemininde AKI

• Kronik Böbrek hastalığı/ yetmezliği
 GFR Düşmeden BUN ve Kreatinin
    Yükselme Nedenleri
• Üre sentezinde    • Kreatinin yapımında 
 – GİS kanama        – Rabdomiyoliz
 – Kortikosteroidler
 – Tetrasiklin      • Tubuler Kr
 – Protein alımında artış  sekresyonunda 
 – Amino asit        – Cimetidine
  uygulanması        – Trimethoprim
 – Katabolizmada artış ve
  ateşli hastalık
ABY          AKI

 (Acute Kidney Injury)
 (Akut Böbrek Hasarı)
 Artan Böbrek Hasarı
       AKI: Tanımı

• Renal işlevde ani (48 saat içinde) bozulma
       Serum BUN ve Kreatinin 
   > 0.3mg/dl ve/veya %50 (1.5 x Bazal)
 İdrar çıkışında azalma <0.5ml/kg/saat > 6 saat
AKI Klasifikasyon/Evreleme sistemi
Sistem   Sınıf/Evre  Kr Kriteri     İdrar kriteri

      Risk     x 1.5 /GFR↓>%25   <0.5ml/kg/saat -
RIFLE                    6saat
      Injury    x 2 / GFR↓>%50   <0.5ml/kg/saat -
                      12 saat
      Failure   x 3 / GFR↓>%75;   Anuri- 12 saat
            Kr>4mg/dl + en az
            akut 0.5mg/dl↑

      Evre 1    >0.3 mg/dl veya   <0.5ml/kg/saat -
AKIN          Bazal x 1.5-2    6saat

      Evre 2    Bazal x 2-3     <0.5ml/kg/saat -
                      12 saat
      Evre 3    Bazal x > 3 veya  <0.3 ml/kg/saat -
            Kr>4mg/dl + en az  24 saat veya
            akut 0.5mg/dl↑   anuri-12 saat
            RRT gereksinimi
                   13 RIFLE
                   Çalışmasının
                   Meta analizi
                  Kidney Int 2008, 73:-
                  538-546.


        AKI (+)  AKI (-)     N=120
Mortalite (%)               AKIN
         45.8   %16.4     Kriterleri
                  Crit Care Med 2008,
                  36:1397-1403
  AKI Bio-belirteçleri var mı?
• Düşük molekül ağırlıklı      • Sitokinler
 proteinler              – Platelet aktive edici faktör
                    – IL-18
  – B2-mikroglobulin
  – A1-mikroglobulin        • Diğerleri
                    – Kidney injury molekül-1
  – Adenozin deaminaz
   bağlayıcı protein         – Na/H exchanger isoform-3

  – Sistatin-C           • Genler
  – Renal tubuler epitelyal      – Nötrofil gelatinaz associated
                     lipocalin (NGAL)
   antijen
• Enzimler
  –  N-asetil-b-glukosaminidaz    •Bazıları ümit vaat
  –  Alanine aminopeptidaz          ediyor
  –  Alkalen fosfataz          •Ancak genel
  –  Laktat dehidrogenaz         kullanımları
  –  g/n glutatyon –S-transferaz
                      için kanıtlar
  –  G-glutamil transpeptidaz
                     henüz yetersiz
Pre- renal
Intra-renalPost- renal
               ATN
        YBÜ'de AKI
               Prerenal
        nedenleri
               Kronik zeminde Akut

               Obstrüktif
(%17)
               ATIN

               Akut GN

               Ateroemboli
           (%72)
               Diğer
       N=253


Kidney Int 1998;53: S16-S24
YBÜ’de en sık AKI nedeni : ATN

İSKEMİK ABY        NEFROTOKSİSİTE VE
             İLACA İKİNCİL ABY
•ESV kaybı
             •Myoglobinürik
•Postoperatif
             •Radyokontrast
•Ağır Kalp Yetersizliği
•Sepsis          •İlaçlar
•Pankreatit
•Travma
•Yanıklar
                 ATN
  RADYOKONTRAST NEFROPATİSİ
RİSK FAKTÖRLERİ           ÖNLEMLER
•  Önceden varolan BY    • Öncesinde Kr kontrolü
•  Diyabetik nefropati   • Non-Nefrotoksik ajan
•  >2ml/kg kontrast dozu   tercihi
•  Volüm eksikliği     • Kontrast dozu 
•  Yaş>60          • Hidrasyon - Altın standart
•  Hiperürisemi         Teofilin
                 Ca-kanal blokerleri
•  Karaciğer yetersizliği    Asetilsistein
                 Alkalinizasyon
      İLACA İKİNCİL ABY

Akut Tubuler Hasar  Otoregülasyon bozukluğu
•Aminoglikozidler   •ACE inhibitörleri

•Bazı sefalosporinler •AII reseptör blokerleri

•Amfoterisin B    •NSAID

•Vancomycin      •Radyokontrast ajanlar


     Akut Interstisyel nefrit
     Tüm ilaçlar
‘Kronik’ zeminde ‘Akut’ Olgusu
• KBY zemininde araya giren ek bir sorun
 nedeniyle renal işlevde Akut kötüleşme

      –Hipovolemi
      –Nefrotoksik ilaç kullanımı
      –Infeksiyon
      –Obstrüksiyon
      –Kalp yetersizliği
      –Akselere hipertansiyon
   İlaç Dozunun Ayarlanması
• İdrar çıkışı <400ml/gün ise, serum kreatinin
 değeri ne olursa olsun, klirens <10ml/dk

• >60 yaşta klirens 10-50ml/dk

    OLARAK KABUL EDİLMELİDİR

   YÜKLEME DOZU DEĞİŞMEZ
   İDAME DOZU:
    DOZ AZALTILABİLİR
    DOZ ARASI UZATILABİLİR
  YBÜ’DE AKI’YE KONSERVATİF
   YAKLAŞIM : ÖNLENMESİ

• HİPOVOLEMİDEN KAÇINILMASI

• RADYOKONTRASTTAN KAÇINILMASI
 VE/VEYA PROFİLAKTİK ÖNLEMLER

• İLAÇ UYGULAMALARINDA DOZLARA VE
 NEFROTOKSİK AJANLARA DİKKAT

• HEMODİNAMİK DESTEK
  YBÜ’DE ABY’NE KONSERVATİF
   YAKLAŞIM-BESLENME

• KALORİ VE BESİN GEREKSİNİMİ DİĞER YBÜ
 HASTALARINDAN FARKLI DEĞİL
  – 35 KCAL/kg/GÜN 1.5g/kg/gün protein
            G:L=70/30
• RRT SIRASINDA EK OLARAK 0.2g/kg/gün
 PROTEİN ALMALILAR
• ENTERAL YOL TERCİH EDİLMELİ
• ESANSİYEL-NONESANSİYEL AA AYRIMI GEREKLİ
 DEĞİL
• VOLÜM KISITLAMASI ÖNEMLİ
   RRT BESLENMENİN DAHA
   SERBEST OLMASINI SAĞLAR
    Düşük Doz Dopamin ve Furosemide:
        ASILSIZ EFSANE

     Crit Care Med 1981; 9: 630-632 ; Parker ve ark.
     Crit Care Med 1982;10: 852-856 Davis ve ark
 (+)   Intensive Care Med 1996;22: 213-219; Lerm T ve ark
     Anesth Analg 1998; 86: 3-8 ; Lema G ve ark

   Kidney Int 1996; 50: 4-14; Denton ve ark.
   N Engl J Med 1996;334:1448-1460; Thadhani ve ark
   Kidney Int 1998; 54: 1817-1831; Star RA
(-)  J Am Soc Nephrol 2000; 11:97-104,Lassnigg ve ark.
   Lancet December 23/30, 2000; 356: 2139-43;ANZIC CTG
   JAMA November 27, 2002; 288: 2547-2553;Mehta ve ark.
   JAMA November 27,2002; 288: 2599-2601;Lameire ve ark..
YBÜ’DE AKI DAHA ÇOK MOYS’NUN PARÇASIDIR

            Kidney Int 1998;53: S16-S24
Critical Care 2008, 12:R144
N=2619
AKI           Oligurik  Non-oligurik

YBÜ mortalitesi (%)     55.8      33.4


Hastane (%)         77.3      49.3


           N=17 326


  Skorlama sistemleri mükemmel değil,
   ölüm öngörüsü ↓ veya ↑ çıkıyor

                  Critical Care 2008, 12:S2
     YBÜ’DE ABY:
 HATIRLAMAYA DEĞER GERÇEKLER


• ABY hastalarının başka organ sistemleri de
 hastadır

• ABY’de RRT önemli ancak yaşam kurtarma
 açısından yetersizdir

• Amacımız, böbrek yetersizliğine bağlı,
 komplikasyonları, ölümü ve tedaviye bağlı
 ölümleri önlemektir
    Ne zaman diyaliz?
• Oligüri-anüri
• Kr progresif yükselme 4-5mg/dl’ye
 ulaştığında
• BUN değerleri >100 mg/dl
• Asidoz
• Hiperkalemi
• Hipervolemi
YBÜ’DE RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ

• IHD- Intermittan Hemodiyaliz
 – Günaşırı
 – Hergün


• CRRT-Sürekli Renal Replasman Tedavisi
 – CVVHDF
 – CVVHF


• SLED- Sustained Low Efficiency Dialysis
         ABY’de RRT

• Diyalizin zamanlaması ve dozu

• Diyalizör biyo-uyumluluğu

• Diyalizör performansı

• Diyaliz tipi
  – (CRRT vs IHD vs SLED vs PD)
AKI (+) YBÜ Hastası – en az 1 böbrek dışı organ tutulumu
           veya sepsis
Primer sonlanım noktası – 60 günde tüm nedenli ölüm Yoğun RRT           Az Yoğun RRT

   Hemodinamik stabil→ IHD
   Hemodinamik stabil olmayan → CVVHD/SLED
NEJM 2008 :359; 7-20
   CRRT ‘deki membranlar

• Yüksek geçirgenlikli
 – Su
 – Küçük ve orta moleküler ağırlıklı solutler


• Biyouyumlu
Sürekli Tedavi ile
Sitokin Uzaklaştırılması
 Cytokine Removal during
 Continuous Hemofiltration in
 Septic Patients
 DE VRIESE*, FRANCIS A.
 COLARDYN , JAN J.
 PHILIPPÉ , RAYMOND C.
 VANHOLDER*, JOHAN H. DE
 SUTTER and NORBERT H.
 LAMEIRE*
 JASN, 10:4; 846-853: 1999
    IHD        vs      CRRT
• Deneyim çok         • Ultrafiltrasyona
• Modern makinalarla      tolerans daha iyi
  – Kontrollü UF       • Sürekli Azotemi
  – Online- diyalizat     kontrolü
• Intradiyalitik solüt    • Pahalı
 klirensi          • Tedavi süresi
• Tedavi süresi kısa      devamlı
• Hemodinamik         • Devamlı
 instabiliteye yol       antikoagülasyon
 açabilir           gerekli
         SLED
• CRRT ile aynı tedavi amaçlarına sahip
• IHD gibi aralıklı tedavi olanağı sağlıyor
• Yavaş diyalizle başlanır:
 – Qb=150ml/dk
 – Qd=100-300 ml/dk
 – UF hızı= max:350 ml/saat
SLEDD:HEMODİNAMİK STABİLİTE
      Kumar ve ark. AJKD:2000:36:294-300
YBÜ'de AKI'de tercih edilen RRT


              Sürekli tedaviler

              İntermittan tedaviler

              Periton diyalizi veya yavaş
17    3         sürekli UF
                 80
       Intensive Care Med 33:1563–1570, 2007
  Amaç      Hemodinami       Tercih
                    edilen RRT
Sıvı Çekilmesi     Stabil     Aralıklı izole UF
           Stabil değil    Yavaş sürekli UF

 Üre klirensi     Stabil        IHD
           Stabil değil      CRRT
  Ciddi      Stabil / stabil      IHD
 hiperkalemi      değil
Ciddi metabolik     Stabil        IHD
  asidoz      Stabil değil      CRRT
  Ciddi     Stabil/stabil değil    CRRT
Hiperfosfatemi
         SONUÇ
• ABY gelişmemesi için önlemlerin alınması
 gerekli

• Özellikle riskli hasta gruplarının belirlenmesi
 önemli

• ABY’de Dopamin ve furosemid kullanımını
 destekleyen kanıt yok

• RRT seçimi ünite koşulları ve hasta
 gereksinimine göre belirlenmeli
Teşekkürler…

								
To top