Mormonerne - Mona Midtsunds nettsted

Document Sample
Mormonerne - Mona Midtsunds nettsted Powered By Docstoc
					KRL2                                       Individuell oppgave      Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige
Min interesse for ulike religioner og livssyn er en av grunnene til at jeg har valgt å fordype
meg i KRL. Det finnes mange ulike religioner og livssyn å velge i mellom så det var ikke lett
å finne ut hvilket jeg skulle skrive om i denne oppgaven.
    Som tenåring var jeg helt betatt av musikken til Donny Osmond som sammen med
brødrene sine utgjorde popgruppen The Osmonds. Siden familien også var mormonere har
denne gruppen interessert meg sterkt og valget falt derfor på denne gruppen. Etter en
veiledning med en av lærerne våre fikk jeg tips om hva jeg burde se på i forhold til
mormonerne. Og jeg vil derfor i denne oppgaven se på forholdet mellom mormonerne og Den
norske kirken.
Jeg finner det vanskelig å sammenligne trosgrunnlaget i Den norske kirke og mormonkirken
uten først å redegjøre for begge synene. Jeg vil derfor kort ta for meg det grunnleggende ved
kristendommen og mormonenes tro og bakgrunn samt de bøkene som utgjør tilegget til
bibelen for mormonene.

De områder jeg vil ta for meg er derfor følgende:

        Trosgrunnlaget i Den norske kirke
        Mormonernes trosgrunnlag og bakgrunn
        Kirkens bøker
        Likheter/forskjeller mellom mormonere og Den norske kirke

Med bakgrunn i disse områdene har jeg da følgende problemstilling:

    Hva skiller Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige fra kristen troslære?

Mormonernes bok som brukes i tillegg til bibelen blant mormonerne, består av flere småbøker
og er på 400 - 500 hundre sider og det ville derfor bli alt for mye å ta for seg i en oppgave
som dette. Jeg har derfor måttet gjøre et utvalg av hvilke bøker jeg ville se på i forbindelse
med trosgrunnlaget. Etter å ha vært i kontakt med mormonkirken fikk jeg anbefalt å ta for
meg 3. Nephis bok hvor jeg finner likheter med kristendommen, samt diverse artikler på
Internett som redegjør bedre for forskjellene. Mailen fra representanten i den norske
mormonkirken ligger vedlagt i sin helhet. (vedlegg 1)
Mona Midtsund                side 1 av 7                Mormonkirken
KRL2                                        Individuell oppgaveTrosgrunnlaget i den norske kirke.
Den norske kirke bygger på den evangelisk – lutherske tro og i luthersk tradisjon er troen
strengt koblet til Guds evangelium. Tillit til at dette evangeliet er sant skapes gjennom
budskapet om Jesu død og oppstandelse for våre synder. Troens årsak ligger dermed på Guds
side, ikke menneskets. I følge luthersk troslære virker Gud gjennom nådemidlene (Guds ord
og sakramentene). Vi bruker både Det gamle og Det nye testamentet som grunnlag i den
norske kirke, men bygger selvfølgelig troen på evangeliene om Jesus og hans måte å tolke
Guds ord på. Jesus er kjent som Guds sønn, men kalles menneskesønnen fordi han i følge Det
nye testamentet er født som menneske av Jomfru Maria. Samtidig er han guddommelig fordi
han er unnfanget av Den Hellige Ånd, som også er Gud. Et av kjernepunktene i
kristendommen er nettopp at Jesus kan være både menneske og Gud. Gud er også
menneskesønnen som vet hvordan det er å være menneske, og kan identifisere seg med
mennesket og dets lidelser. Fordi Gud har vært menneske på jorden, kjenner han menneskenes
svakheter og synder. Han er derfor i stand til å tilgi menneskene feilene deres. (Moe, 1997)


Mormonernes trosgrunnlag og bakgrunn
I følge Mormons bok var Amerika opprinnelig befolket av jareditter, som kom dit rett etter
hendelsen ved Babels tårn. Etter hvert ble de splittet i lamanittene, som er indianernes aner,
og de rett – troende nefitter som Jesus åpenbarte seg for etter sin død. Disse ble senere
utryddet, men Mormon og hans sønn skrev ned deres hellige skrifter og gravde dem ned.
Skriftene ble så funnet og oversatt og offentliggjort av Joseph Smith. (Molland, 1961)
    Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt ”mormonere”, betrakter seg som
den eneste kristne kirke som har myndighet fra Jesus Kristus. Kirken gjenspeiler den
opprinnelige kirken som Kristus grunnla under sin tjenestegjerning på jorden når det gjelder
tro, lære, myndighet og oppbygning. I følge profetiene fra Jesus apostler så ville kirken som
Kristus grunnla bli borte fra jorden, men han ville gjenopprette den før sitt annet komme.
Jesus Kristus fortsatte å åpenbare for sine apostler etter sin himmelfart hvordan de skulle lede
hans kirke. Etter apostlenes død ble det til tross for mange troendes innsats, et stort frafall fra
sannheten og mange av sannhetene og myndigheten i Kristi kirke ble etter hvert borte.
    I 1820 begynte Jesus Kristus gjenopprettelsen av sin kirke ved hjelp av profeten
Joseph Smith. Jesus Kristus er Guds sønn og under ledelse av Gud Faderen skapte Jesus
Kristus jorden. For rundt 2000 år siden da Jesus levde på jorden, levde han et fullkomment
liv. Gjennom sine befalinger og som eksempel viste han hvordan menneskene skulle leve ogMona Midtsund                 side 2 av 7                Mormonkirken
KRL2                                       Individuell oppgaveelske Gud og sine medmennesker. Han grunnla en kirke og etterlot seg en lære kjent som Jesu
Kristi evangelium. Jesus fullbrakte forsoningen gjennom lidelsene i Getsemane og på korset
hvor han ga sitt liv. Menneskene får tilgivelse for sine synder hvis de omvender seg oppriktig.
Jesus frelste alle som følger ham fra sine synder gjennom forsoningen. (Internett)


Kirkens bøker
Mormonkirken har fire standardverker som regnes som hellige skrifter: Bibelen, Mormons
bok, Lære og pakter og Den kostelige perle.


Mormons bok
Denne boken er skrevet av et folk som utvandret fra Jerusalem. De bygde båter og seilte over
havet til Sør-Amerika rundt 600 år før Kristus. Gud hadde utvalgte profeter blant dette folket
på samme måte som i Bibelen. Denne viktige boken er et mektig vitne om at Jesus Kristus er
den som Bibelen forteller om. Den utfyller Bibelen og klargjør områder der man ellers ville
vært i tvil om hva tilsynelatende motstridende bibelsitater antyder.


Lære og Pakter
Denne boken inneholder utvalgte åpenbaringer mottatt av Joseph Smith og senere profeter.
Åpenbaringene klargjør punkter innenfor kristen tro og lære der ulike trossamfunn tradisjonelt
var uenige, og er gode eksempler på viktigheten av guddommelig åpenbaring og veiledning i
vår tid. Den gir også et historisk innblikk i gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke.


Den kostelige perle
Den kostelige perle er en liten bok som inneholder følgende skrifter: Mose bok, Abrahams
bok, Joseph Smiths inspirerte oversettelse av Matteus kap. 24, Joseph Smiths egen historie om
hans kallelse som profet, samt kirkens tretten trosartikler.


Likheter/forskjeller
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige blir ledet ved åpenbaring gjennom en levende profet
som mottar Guds ord. I en vanskelig verden trenger menneskene veiledning fra Gud og fordi
Gud elsker sine barn fortsetter han å sende profeter. Joseph Smith var den første profet i nyere
tid. Kirkens nåværende leder og Guds utvalgte profet er Gordon B. Hinckley.
Mona Midtsund                side 3 av 7                Mormonkirken
KRL2                                        Individuell oppgave    Mormonerne tror at bud er guddommelige retningslinjer for en rettferdig livsførsel, og
at budene enten mottas gjennom Guds profeter eller ved åpenbaring direkte fra Gud. I Skriften
(mormons bok) finnes beretninger om slike åpenbaringer. Gud elsker sine barn og gir dem
derfor bud. Han vet også at ugudelighet aldri har vært lykke og at lydighet til hans bud vil gi
fred og lykke i dette livet og evig lykke i det neste. (Internett)
    I følge Molland finner vi noen fellestrekk med Islam. De er begge krigerreligioner som
tillater polygami og med en ny hellig skrift som forutsetter Bibelens tankeverden.
    I mormons bok, 3. nephis bok finner vi stor likhet med Bibelen. Flere av kapitlene har
samme innhold som noen av Matteus sine kapitler, samt Jesaja og Malakias. Ordlyden og
språket er litt forskjellig, men innholdet er så likt at det er tydelig at det bygger på samme
prekener av Jesus. Dette gjelder også det kapittelet som omhandler nattverden Jesus hadde
sammen med sine disipler.
    Mormonerne lever også etter de samme ti bud som kristendommen forfekter, de
grunnleggende budene som Gud åpenbarte for Moses. Viktigheten av å adlyde de ti bud både
for enkeltmennesket, familien og samfunnet har blitt undervist om av alle profeter siden
Joseph Smith, også Kirkens nålevende profet og leder, Gordon B. Hickley.
    Kirkens medlemmer lærer også å etterleve kyskhetsloven, som vil si fullstendig
avholdenhet fra seksuell omgang før ekteskapet og fullstendig troskap overfor ektefellen i
ekteskapet. Dette fordi de mener at spesielt ”det glemte syvende bud”, har fått fornyet
aktualitet i våre dager.
    I tillegg til budene ga Gud i 1833 en helselov til Joseph Smith for å hjelpe
medlemmene å holde legeme og sinn friskt og sterkt. Denne loven er nå kjent som
visdomsordet. Gud har i tillegg til å fremheve fordelene ved å spise riktig og ha god helse
både fysisk og åndelig, også talt i mot bruken av tobakk, alkohol, kaffe, te og narkotika. Den
som følger visdomsordet vil bli store fysiske og åndelige velsignelser til del.
    Kirken har også videreført prinsippet om tiende som har vært kjent helt siden
Abraham betalte tiende til Melkisedek (1.mosebok 14:17). Tiende er måten Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Helligefinansierer sin kirke på. Alle medlemmer gir en tiendedel av inntekten
sin som brukes til følgende:
    Bygging av templer, møtehus og andre bygninger.
    Driftsmidler for Kirken.
    Misjonærprogrammet.
    Materiell som brukes i Kirkens klasser og organisasjoner.Mona Midtsund                 side 4 av 7               Mormonkirken
KRL2                                             Individuell oppgave    Tempelarbeid, slektshistorie og mange andre viktige funksjoner i Kirken.
    Utdannelse.
Herren lover å velsigne dem som er villig til å betale en ærlig tiende.
    Å følge dette fører imidlertid ikke til at mormonkirken kan sies å ha en kristen
troslære. Å betale tiende sammenfaller mer med Islam og almissen.
    For å kunne si at de har en kristen troslære er det bare ett kjennetegn som må være
tilstede. Det er troen på treenigheten og Jesus Kristus som Guds sønn, som frelser og herre.
Dette kommer fram gjennom bekjennelsen:
    Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn og født av Faderen før alle tider, Gud av Gud,
lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen, ved hvem alt er skapt; som for
oss mennesker og til vår frelse steg ned fra himmelen og ved den Hellige Ånd ble kjød av Jomfru Maria og ble
menneske. (Molland, s.312, 61)
    Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige har så langt jeg har kunnet finne ut ikke
denne bekjennelsen skrevet noe sted. De har derimot noen egne trosartikler som de følger.
Disse trosartiklene har mye til felles med kristendommen, men det er også mye som skiller,
bl.a troen på håndspåleggelse. Trosartiklene følger vedlagt i sin helhet. (vedlegg 2)


Oppsummering/avslutning
Dette har vært en interessant oppgave å arbeide med. Jeg har lært utrolig mye om et
kirkesamfunn jeg bare kjente til gjennom media og besøk på døren, hvor de alltid ble avfeid
med et ”jeg er ikke interessert”, eller ”jeg er dessverre opptatt, kom tilbake en annen gang.”
    Jeg hadde ikke mulighet til å bli med på besøket som Geir Winje hadde lagt opp til og
tok derfor kontakt med kirken over Internett og fikk tips pr. mail samt Mormons bok tilsendt i
posten. Etter veiledning fikk jeg også begrenset oppgaven og laget en problemstilling, som jeg
håper jeg har besvart i løpet av oppgaven. Mormonkirken har etter min mening flere ulikheter
med kristendommen som gjør at jeg heller ville si det er en religion med kristent innehold
framfør å si at de har en kristen troslære.
Mona Midtsund                   side 5 av 7                  Mormonkirken
KRL2                                         Individuell oppgaveLitteratur
Bibelen: Det Norske Bibelselskap 1978/1985 2.utgave 1985, 12 opplag 1998.
Moe, Steinar: Tro og lære - en elementær innføring i luthersk troslære, Novus Forlag, 1997
Molland, Einar: Konfesjonskunnskap, Forlaget Land og Kirke, 1961
Mormons bok – et annet testamente om Jesus Kristus, 3.nephis bok, Intellectual Reserve Inc, 2002
Winje, Geir: Fra bønn til magi – nye religioner og livssyn, Høyskoleforlaget, 1999.
Internett
http://www.jesu-kristi-kirke.no/ (offisiell norsk side)
Mona Midtsund                  side 6 av 7                Mormonkirken
KRL2                                          Individuell oppgaveVedlegg 2
Trosartiklene i Jesu Kristi Kirke av siste Dagers Hellige -
  1. Vi tror på Gud, den evige Fader, og på hans sønn, Jesus Kristus, og på Den hellige
    ånd.
  2. Vi tror at menneskene vil bli straffet for sine egne synder, og ikke for Adams
    overtredelser.
  3. Vi tror at hele menneskeheten kan bli frelst gjennom Kristi forsoning ved å adlyde
    evangeliets lover og ordinanser.
  4. Vi tror at evangeliets første prinsipper og ordinanser er: 1) Tro på den Herre Jesus
    Kristus. 2) Omvendelse 3) Dåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse. 4)
    Håndspåleggelse for Den hellige ånds gave.
  5. Vi tror at en mann må kalles av Gud, ved profeti og ved håndspåleggelse av dem som
    har myndighet, å kunne forkynne evangeliet og forrette dets ordinanser.
  6. Vi tror på den samme organisasjon som fantes i den opprinnelige Kirke, nemlig
    apostler, profeter, hyrder, lærere, evangelister osv.
  7. Vi tror på tungemålsgaven, profeti, åpenbaring, syner, helbredelse, tydning av
    tungemål osv.
  8. Vi tror at Bibelen er Guds ord så langt som den er riktig oversatt. Vi tror også at
    Mormons bok er Guds ord
  9. Vi tror på alt som Gud har åpenbart, alt som han nå åpenbarer, og vi tror at han fortsatt
    vil åpenbare lange store og viktige ting angående Guds rike.
  10. Vi tror på Israels innsamling i bokstavelig forstand og på gjenopprettelsen av De ti
    stammer; at Sion (Det nye Jerusalem) vil bli bygget på det amerikanske kontinent; at
    Kristus personlig vil regjere på jorden, og at jorden vil bli fornyet og få sin paradisiske
    herlighet.
  11. Vi fordrer rett til å dyrke Den allmektige Gud i overensstemmelse med vår egen
    samvittighet, og innrømmer alle mennesker den samme rett. La dem tilbe hva som
    helst, hvor som helst og på hvilken som helst måte de ønsker.
  12. Vi tror at vi må innordne oss under konger, presidenter, fyrster og øvrighetspersoner,
    og at vi må adlyde, hedre, og oppholde lovene.
  13. Vi tror at vi må være ærlige, trofaste, kyske, kjærlige, dydige, og at vi må gjøre godt
    mot alle mennesker. Vi kan i sannhet si at vi følger Paulus’ formaning – vi tror alt, vi
    håper alt, vi har tålt meget, og vi håper å bli i stand til å utholde alt. Vi trakter etter alt
    som er dydig, skjønt, prisverdig og godt.


Mona Midtsund                 side 7 av 7                 Mormonkirken

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:9/22/2012
language:Norwegian
pages:7