Latin American Guidelines on Hypertension by lbK8L7VH

VIEWS: 17 PAGES: 8

									                  ПРОЕКТ
СТАНДАРТ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ


 АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ    ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
         2010
                    1
А. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Діагноз – Гіпертонічна хвороба
Шифр МКХ-10: I10-I15
Розробники:

Корж Олексій     Завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини
Миколайович      Харківської медичної академії після дипломної освіти, д.м.н.,
           професор
Гойда Ніна Григорівна Національна медична академія післядипломної освіти ім.
            післядипломної освіти
           П.Л. Шупика, д.м.н., професор
Матюха Лариса     Національна медична академія післядипломної освіти ім.
Федорівна       П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України
           зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина», к.м.н.,
           доцент
Мороз Галина Зотівна   Головний науковий співробітник Науково-практичного
             центру профілактичної та клінічної медицини Державного
             управління справами, д.м.н., професор
Титова Тетяна      Кафедра загальної практики-сімейної медицини Харківської
Анатоліївна       медичної академії післядипломної освіти, к.м.н., доцент
Демченко Наталія     Головної лікар сімейної амбулаторії, селище Кутузівка,
Федорівна        Харківського р-ну, Харківської області, сімейний лікар вищої
             категорії
Рожнова Оксана      Медична сестра амбулаторії загальної практики-сімейної
Володимирівна      медицини, селище Кутузівка, Харківського р-ну, Харківської
             області
Гранкіна Валентина    пацієнт
Олександрівна


За методичної підтримки та експертизи

 Степаненко    Алла Консультант ДП «Державний експертний центр», радник
 Василівна       Міністра охорони здоров’я, д.м.н, професор

 Ліщишина    Олена Директор департаменту стандартизації медичних послуг ДП
 Михайлівна      «Державний експертний центр», к.м.н.

 Шилкіна Олена      начальник відділу методичного забезпечення державних
 Олександрівна      гарантій Департаменту стандартизації медичних послуг ДП
             «Державний експертний центр» МОЗ України

 Кравець Оксана      начальник відділу стандартизації розробки, досліджень та
 Миколаївна        реєстрації лікарських засобів Департаменту стандартизації
             медичних послуг ДП «Державний експертний центр» МОЗ
             України


                                            2
Рецензенти:
 Лисенко Григорій Іванович, д.мед.н., професор, президент Української Асоціації сімейної
медицини, завідуючий кафедрою сімейної медицини Національної медичної академії
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

 Коваль Сергій Вікторович, д.мед.н., професор, завідуюч відділом гіпертонічної хвороби
наукового центру «Інститут терапії ім. Академіка Л.Т. Малої»

Дата наступного перегляду - 2014 рік.

Перелік документів, обов'язкових до заповнення щодо даного діагнозу,
затверджений МОЗ України (Наказ МОЗ № 184 від 26.07.1999 р.):
- амбулаторна картка (ф. №025-о);
- журнал реєстрації хворих (ф. №74/о);
- облікова форма роботи лікаря амбулаторії і поліклініки (ф. №339/о);
- талон амбулаторний пацієнта (ф. № 025-2о; 025-о; 024-7/о)

                  ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АГ      артеріальна гіпертензія
АлТ      аланін амінотрансфераза
АсТ      аспартатамінотранфераза
АТ      артеріальний тиск
ББ      бета- адреноблокатори
БКК      блокатори кальцієвих каналів
БРА      блокатори рецепторів ангіотензину
ДоплерКГ   доплеркардіографія
ЗАК      загальний аналіз крові
ЗАС      загальний аналіз сечі
ІАПФ     інгібітори ангіотензин-перетворюючого фермента
ЗХС      загальний холестерин
ЕКГ      електрокардіографія
ЕхоКГ     ехокардіографія
ІМТ      індекс маси тіла
ІХС      ішемічна хвороба серця
ПМСД     первинна медико-санітарна допомога
ТГ      тригліцериди
ХСЛПВЩ    холестерин ліпопротеїдів високої щільності
ХСЛПНЩ    холестерин ліпопротеїдів низької щільності

                                            3
Б. СТАНДАРТ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
 Положення стандарту       Обґрунтування        Критерії якості медичної
  медичної допомоги                         допомоги
Розділ 1. Організація    Більшість хворих на АГ   Обов’язково:
надання медичної       проходять лікування в   1. Наявність клінічної настанови,
допомоги           закладах ПМСД.       даного стандарту, локального
               На підставі        протоколу та клінічного маршруту
Забезпечити доступність   підтверджених даних    пацієнта з АГ;
допомоги на первинному    доведено, що своєчасна   2. Забезпечення всіх пацієнтів
рівні, виконання       діагностика,        «Інформаційним листом»;
лабораторних та       призначення адекватної   3. Забезпечення проведення
інструментальних методів   медикаментозної терапії  лабораторних - ЗАС, ЗАК,
необхідних для верифікації  та заходів         визначення рівня глікемії, ЗХ та
діагнозу та диспансерного  немедикаментозної     інструментальних досліджень –
нагляду пацієнта.      корекції з залученням   ЕКГ.
У разі необхідності     пацієнта та його родини,
забезпечити доступність   затримує прогресування   4. Наявність реєстру пацієнтів з АГ
направлення пацієнта на ІІ  захворювання, знижує    для проведення постійного
і ІІІ ланку медичної     ризик виникнення      моніторингу.
допомоги (кардіолога,    серцево-судинних
ендокринолога,                     Бажано:
               катастроф, поліпшує
кардіохірурга та ін.) для                1.Наявність комп'ютерної системи
               якість життя, зберігає і
остаточного встановлення                для створення бази даних (реєстру
               підвищує працездатність.
діагнозу і погодження                  пацієнтів з АГ), стратифікації кар-
оптимального курсу                   діоваскулярного ризику та
лікування.                       проведення постійного моніторингу
                            пацієнтів з АГ.
Розділ 2. Діагностика   Стандартизований за      Обов'язкові:
             віком показник        1. Вимірювання АТ усім
Клінічне, лабораторне та поширеності АГ серед     пацієнтам при кожному
інструментальне      працездатного населення    зверненні до лікаря.
обстеження пацієнтів з АГ України становить       2. Проведення лікарського
проводиться з метою:   34,1%; серед чоловіків -   огляду усім пацієнтам:
1) виявлення підвищеного 34,7%; серед жінок -      2.1. фізикальне обстеження;
артеріального тиску;   33,4%. Серед осіб з      2.2. огляд очного дна;
2) ідентифікації можливих підвищеним АТ знають     2.3. оцінка неврологічного статусу.
причин високого АТ (ви-  про наявність за-       3. Лабораторні обстеження
явлення вторинної     хворювання 46,9%       усім пацієнтам:
гіпертензії);       сільських і 85,1%       3.1. ЗАК;
3) стратифікації ризику: міських мешканців,      3.2. ЗАС;
- оцінка ступеня АГ;   лікуються відповідно     3.3. визначення рівня глюкози;
- виявлення ФР      12,4% та 61,2%, з них     3.4. креатиніну;
- виявлення супутньої   ефективно - 6,2% та      3.5. ЗХ в сироватці плазми крові;
патології, що негативно  20,5%.            4. Інструментальні обстеження:
впливає на перебіг ГХ   Доведено, що кожне      4.1. реєстрація ЕКГ в 12-ти
(ІХС, ЦД, ХНН)      підвищення          відведеннях.
- виявлення ураження   артеріального тиску на    5. Визначення факторів ризику та
органів-мішеней,     20/10 мм рт. ст.,       оцінка групи загального серцево-
 - визначення стадії АГ  починаючи з рівня       судинного ризику.
Результати обстеження   115/75 мм рт. ст.,
необхідні для оптимізації подвоює ризик розвитку    6. За необхідності направлення
                                               4
тактики лікування та      серцево-судинних     пацієнта на обстеження на ІІ і ІІІ
профілактики ускладнень     ускладнень.        ланку медичної допомоги
АГ               Раннє виявлення АГ та   (вторинна АГ, резистентна АГ та
                призначення лікування   ін.).
                сприятиме         Бажані:
                попередженню       3.6. Лабораторні обстеження:
                прогресування та     3.6.1. визначення АЛТ, АСТ,
                розвитку ускладнень.   3.6.2. ХСЛПВЩ, ХЛНЩ, ТГ в
                             сироватці плазми крові
                             3.7. мікроальбумінурії
                             4.2. Інструментальні обстеження
                             4.2.1. проведення
                             ультразвукового дослідження
                             серця (ЕхоКГ, ДоплерКГ)
                             4.2.2. судин шиї та голови
Розділ 3. Лікування       На підставі        Обов'язкові:
                підтверджених даних    1. Немедикаментозне лікування
Мета    лікування    –
                доведено, що       призначається всім хворим, без
досягнення максимального
                модифікація стилю життя винятку:
зниження     сумарного
                дозволяє знизити рівень  1.1. Відмова від тютюнопаління;
ризику розвитку серцево-
                АТ, посилити       1.2. Зменшення (стабілізація) маси
судинних ускладнень у
                ефективність       тіла (ІМТ < 25 кг/м2);
хворих на АГ за рахунок:
                антигіпертензивних    1.3. дотримання дієти по системі
 -   досягнення     та
                препаратів і зменшити   Дієтичного підходу до
підтримання цільового рівня
                ризик розвитку серцево- лікування артеріальної гіпертензії
АТ < 140/90 мм рт. ст.
                судинних ускладнень.   (DASH);
(цільовий АТ < 130/80 мм
                Доведено, що ефективна 1.3.1. обмеження споживання
рт.ст. у пацієнтів з ЦД,
                антигіпертензивна     хлориду натрію з їжею до 6
високим чи дуже високим
                терапія обумовлює     г/добу;
ризиком, а також у хворих
                зменшення випадків    1.3.2.   обмеження    вживання
з супутніми клінічними
                інсультів у середньому на спиртних напоїв (< 30 г етанолу на
ускладненнями    (інсульт,
                35-40%; інфаркту     добу у чоловіків);
інфаркт      міокарда,
                міокарда - на 20-25% і  1.3.3. збільшення вживання
порушення функції нирок,
                серцевої недостатності - фруктів/овочів до 400 г/добу;
протеїнурія)
                понад 50%.        1.4.   підвищення    фізичної
- модифікації факторів
ризику та ефективного                   активності   (регулярні  аеробні
лікування      супутніх               фізичні навантаження по 30-45
клінічних станів.                     хвилин не менше 4 раз на тиждень).
                             2. Медикаментозне лікування:
                             2.1. Тактика призначення
                             медикаментозної терапії залежить
                             від рівня загального серцево-
                             судинного ризику, рівня
                             систолічного та діастолічного АТ у
                             пацієнта.
                             2.2. Для лікування АГ
                             використовуються тільки препарати з
                             доведеною спроможністю
                             знижувати ризик розвитку серцево-
                             судинних ускладнень (І ряду):
                             діуретики, інгібітори АПФ,
                             БКК, ББ, БРА. Препарати ІІ ряду
                             - альфа адреноблокатори,

                                              5
                            препарати центральної дії -
                            використовуються в комбінації з
                            препаратами І ряду у разі
                            необхідності.
                            2.3. Всім пацієнтам групи
                            високого/дуже високого ризику
                            обов’язково додатково проводиться:
                            2.3.1. медикаментозна корекція
                            дисліпідемії – призначаються
                            статини у стандартних дозах;
                            2.3.2. призначається
                            аспірин/клопідогрель (при
                            відсутності протипоказань).
                            3. Медикаментозне лікування
                            супутніх захворювань (ІХС,
                            цукровий діабет та ін. ) проводиться
                            у відповідності до стандартів і
                            протоколів.
                            4. Необхідно узгодити з пацієнтом:
                            4.1. схему і режим прийому;
                            фармакологічних препаратів
                            4.2. проведення заходів
                            немедикаментозної корекції;
                            4.3. надати «Інформаційний лист».
                            5. Лікування неускладнених
                            гіпертензивних кризів.
                            5.1. Неускладнені гіпертензивні
                            кризи потребують зниження
                            тиску впродовж кількох годин.
                            5.2. Пацієнти з неускладненими
                            гіпертензивними кризами
                            проходять лікування в
                            амбулаторних умовах. Перевага
                            надається препаратам для
                            перорального прийому.
                            Бажані:
                            1.5. Проведення організаційних
                            заходів, щодо проведення – Школи
                            здоров’я, програми відмови від
                            паління, програми психологічної
                            реабілітації та ін.

Розділ 4. Профілактика    Доведено, що корекція   Обов'язкові:
(вторинна)          факторів  ризику  та  1. Всім хворим проводити
               ефективна         моніторинг досягнення та
Проводиться всім пацієнтам
               медикаментозна терапія  підтримання цільового рівня АТ,
з АГ для попередження
прогресування та розвитку  покращують        ЗХС.
ускладнень.         довготривалий прогноз у
                            2. Підтримувати мотивацію щодо
               хворих на АГ.
                            постійного прийому
                            медикаментозної терапії з
                            використанням препаратів з

                                             6
                            доведеною спроможністю
                            знижувати ризик розвитку серцево-
                            судинних ускладнень.

                             3. Проводити моніторинг корекції
                            факторів ризику, пов’язаних зі
                            стилем життя та підтримувати
                            мотивацію щодо припинення
                            тютюнопаління, корекції
                            харчування, фізичної активності,
                            маси тіла та обсягу талії,
                            обмеження вживання алкоголю.

                             4.Обов’язкове медикаментозне
                            лікування супутніх захворювань
                            (ІХС, цукрового діабету та ін. )
                            проводиться у відповідності до
                            стандартів і протоколів.

                            5. Своєчасне направлення пацієнта
                            на ІІ і ІІІ ланку медичної
                            допомоги: консультацію
                            кардіолога, ендокринолога,
                            невропатолога (за показаннями)


В. ІНДИКАТОРИ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 №                   Показники
 1.  Наявність реєстру пацієнтів із встановленим діагнозом ГХ у відділенні загальної лі-
    карської практики
 2.  Оцінка рівня АТ при кожному зверненні до лікаря
 3.  % пацієнтів з АГ, яким надані рекомендації щодо модифікації стилю життя та
    «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПАЦІЄНТА»
 4.  % пацієнтів у яких досягнуто цільовий рівень АТ <140/90
 5.  % пацієнтів які мають цільовий рівень холестерину < 5 ммоль/л (< 4,5 ммоль/л)
                                               7
Г. ЛІТЕРАТУРА
1.  Адаптована клінічна настанова, на підставі даних доказової медицини «Артеріальна
   гіпертензія» (первинна медична допомога), 2010
2. Health Care Guideline: Hypertension Diagnosis and Treatment Іnstitute for clinical systems
  improvement 3/30/2010
3. Mancia G, Laurent S, Agabiti–Rosei E, et al. Reappraisal of European guidelines on
   hypertension management: a European Society of Hypertension Task Force document. J
   Hypertension 2009; 27:
4. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of
   Hypertension and of the European Society of Cardiolody. 2007 Guidelines for the
   management of arterial hypertension. J Hypertens 2007; 25: 1105–1187.
5. Wald DS, Law M, Morris JK, et al. Combination therapy versus monotherapy in reducing
   blood pressure: meta-analysis on 11,000 participants from 42 trials. Am J Med 2009; 122:
   290-300.
6. Latin America Expert Group. Latin American Guidelines on Hypertension. J Hypertens 2009;
   27:905-922.
7. The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension (JSH
   2009). Hypertens Res 2009; 32:3-107
8. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive
   summary. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other societies
   on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of nine
   societies and by invited experts). Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007; 14 (Suppl 2):E1-E40.
9. Treatment of hypertension in the prevention and management of ischemic heart disease: a
   scientific statement from the American Heart Association Council for High Blood Pressure
   Research and the Councils on Clinical Cardiology and Epidemiology and Prevention.
   Circulation 2007; 115:2761-2788.
10. NHS quality improvement Scotland. Clinical indicators. (SIGN publication). – Edinburgh:
   SIGN 2007.- 86 pp.
11. The guide to clinical preventive services 2009. Recommendations of the U.S. Preventive
   Services Task Force.- 2009.- 284 pp.
12. Наказ МОЗ № 436 від 03.07.06 “Про затвердження протоколів надання медичної
   допомоги за спеціальністю „КАРДІОЛОГІЯ”
13. Електронний документ «Адаптовані клінічні рекомендації, розроблені на підставі
   даних доказової медицини «Артеріальна гіпертензія» (первинна медична допомога)»,
   Проект ТАСІS, 2006
14. Рекомендації Української Асоціації кардіологів з профілактики та лікування
   артеріальної гіпертензії. Посібник до Національної програми профілактики і лікування
   артеріальної гіпертензії. – К.: ПП ВМБ; 2008.- 80 с.
15. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування
   кардіологічних хворих / Під редакцією проф.. В.М.Коваленка, проф.. М.І.Лутая, проф..
   Ю.М.Сіренка. - К.: ПП ВМБ; 2007.- 128 с.
                                                  8

								
To top