Docstoc

BACAAN BILAL RAMADHAN

Document Sample
BACAAN BILAL RAMADHAN Powered By Docstoc
					               BACAAN BILAL RAMADHAN
                   Oleh: Maswari, S.HI


Bacaan Pertama:

Bilal   : La ila haillallah wahdahula syarikala lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumitu

      wahuwa ‘ala kulli syai in qodir.

Jama’ah : wala hawla wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azim.

Bilal   : Allahumma solli ‘ala sayyidina wamaulana Muhammad 2x

Jama’ah : Sollallahu sallam ‘alaih

Bilal   : Allahumma solli ‘ala sayyidina, wasyafi’ina, wa mulazina, wazuhrina, indah

      siddatina wamaulana Muhammad.

Jama’ah : Sollallahu sallam ‘alaih

Bilal   : Sollu solatat tarawihu jami’ah rohima kumullah

Jama’ah : Asolatula ila haillallahu Muhammadur rosulullah sollallahu sallam ‘alaih.


Bacaan Kedua:

Bilal   : Subhanal malikil ma’bud, subhanal malikil maujud, subhanal malikil hayyil lazi,

      laya namu, wala yamutu, wala yaputu Abadan. Subbuhul, quddusun robbuna wa

      robbul malaikatu warruh.

Jama’ah : Subhanallah wal hamdulillah wala ila haillallah wallahu akbar, wala hawla wala

      quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azim.

Bilal   : Allahumma solli ‘ala sayyidina wamaulana Muhammad 2x

Jama’ah : Sollallahu sallam ‘alaih

Bilal   : Al-Khalifatu rosulullah Sollallahu ‘alaihi wasallam ‘amirul mukminin Abu Bakrin

      nissiddiqi rodiallahu ‘anhu

Jama’ah : Rodiallahu ‘anhu

Bilal   : Sollu solatat tarawihu jami’ah rohima kumullah
Jama’ah : Asolatula ila haillallahu Muhammadur rosulullah sollallahu sallam ‘alaih.


Bacaan Ketiga:

Bilal   : La ila haillallah wahdahula syarikala lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumitu

      wahuwa ‘ala kulli syai in qodir.

Jama’ah : Wala hawla wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azim.

Bilal   : Allahumma solli ‘ala sayyidina wamaulana Muhammad 2x

Jama’ah : Sollallahu sallam ‘alaih

Bilal   : Allahumma solli ‘ala sayyidina, wasyafi’ina, wa mulazina, wazuhrina, indah

      siddatina wamaulana Muhammad

Jama’ah : Sollallahu sallam ‘alaih

Bilal   : Al-Khalifatu rosulullah Sollallahu ‘alaihi wasallam ‘amirul mukminin Umaribni

      Khottob rodiallahu ‘anhu

Jama’ah : Rodiallahu ‘anhu

Bilal   : Sollu solatat tarawihu jami’ah rohima kumullah

Jama’ah : Asolatula ila haillallahu Muhammadur rosulullah sollallahu sallam ‘alaih.]


Bacaan Keempat:

Bilal   : Subhanal malikil ma’bud, subhanal malikil maujud, subhanal malikil hayyil lazi,

      laya namu, wala yamutu, wala yaputu Abadan. Subbuhul, quddusun robbuna wa

      robbul malaikatu warruh

Jama’ah : Subhanallah wal hamdulillah wala ila haillallah wallahu akbar, wala hawla wala

      quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azim

Bilal   : Allahumma solli ‘ala sayyidina wamaulana Muhammad 2x

Jama’ah : Sollallahu sallam ‘alaih

Bilal   : Al-Khalifatu rosulullah Sollallahu ‘alaihi wasallam ‘amirul mukminin Usmanibni

      Affan rodiallahu ‘anhu

Jama’ah : Rodiallahu ‘anhu
Bilal   : Sollu solatat tarawihu jami’ah rohima kumullah

Jama’ah : Asolatula ila haillallahu Muhammadur rosulullah sollallahu sallam ‘alaih


Bacaan Kelima:

Bilal   : La ila haillallah wahdahula syarikala lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumitu

      wahuwa ‘ala kulli syai in qodir.

Jama’ah : Wala hawla wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azim.

Bilal   : Allahumma solli ‘ala sayyidina wamaulana Muhammad 2x

Jama’ah : Sollallahu sallam ‘alaih

Bilal   : Allahumma solli ‘ala sayyidina, wasyafi’ina, wa mulazina, wazuhrina, indah

      siddatina wamaulana Muhammad

Jama’ah : Sollallahu sallam ‘alaih

Bilal   : Al-Khalifatu rosulullah Sollallahu ‘alaihi wasallam ‘amirul mukminin Aliyyibni

      Abi Tolib rodiallahu ‘anhu

Jama’ah : Rodiallahu ‘anhu

Bilal   : Awtiru wamajjidu wa a’zimu solatal witri min syahris siam rohima kumullah

Jama’ah : Asolatula ila haillallahu Muhammadur rosulullah sollallahu sallam ‘alaih.


Bacaan Penutup:

Bilal   : La ila haillallah wahdahula syarikala lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumitu

      wahuwa ‘ala kulli syai in qodir

Jama’ah : Wala hawla wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azim

Bilal   : Allahumma solli ‘ala sayyidina wamaulana Muhammad 2x

Jama’ah : Sollallahu sallam ‘alaih

Bilal   : Allahumma solli ‘ala sayyidina, wasyafi’ina, wa mulazina, wazuhrina, indah

      siddatina wamaulana Muhammad

Jama’ah : Sollallahu sallam ‘alaih
Bilal  : Subhanal malikil ma’bud, subhanal malikil maujud, subhanal malikil hayyil lazi,

      laya namu, wala yamutu, wala yaputu Abadan. Subbuhul, quddusun robbuna wa

      robbul malaikatu warruh

Jama’ah : Subhanallah wal hamdulillah wala ila haillallah wallahu akbar, wala hawla wala

      quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azim

Bilal  : Bijudika amin, wabimtina nika amin, waya hoirul mas ulina ya Allah. Allahumma

      a’tik riqobana wariqoba aba ina, wa ummahatina minan nari ajma’in. watub

      wazakki wa’fuamma ya kulu amin 3x, wa sollallahu wassallam ‘alaihi

      walhamdulillahi robbil ‘alamin.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:33
posted:9/21/2012
language:
pages:4
Description: BACAAN BILAL RAMADHAN