e0b981e0b89ce0b899e0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899e0b881e0b8b2e0b8a3e0b8aae0b8ade0b899e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b8a7e0b8b4 by ISCI8UCB

VIEWS: 1 PAGES: 4

									  แผนการเรียนการสอนรายวิชา การเงินและการบัญชีในครัวเรือน (Household Finance and Accounting)
        รหัสวิชา 0023009 จานวนหน่ วยกิต 2 (2-0-4) ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
             คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                     *********************
อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ. ดร. อิงอร นาชัยฤทธิ์
      Office: ห้องพัก Acc.Biz.204-7
      E-mail: nachailit@windowslive.com และศึกษาด้วยตนเอง สอบถามปั ญหาที่ nachailit.spaces.live.com

คาอธิบายรายวิชา
     ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินการธนาคาร
การทาธุรกิจและบริ หารการเงินในภาคครัวเรื อน
                           ิ
การทาบัญชีครัวเรื อนและการทาธุรกรรมการเงินในชีวตประจาวัน การออมและการลงทุนเบื้องต้น
                       ิ
การนาแนวทางการทาธุรกิจและการดาเนินชีวตของนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จ
                 ิ
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   Introduction to economic system and financial and banking systems, household business and financial
management, household accounting and financial activities in daily life, saving and basic investment, the
application of successful business person’s ways of life and business principles for living, following the
sufficient economy philosophy

เงือนไขรายวิชา -
  ่

กิจกรรมการเรียนการสอน
    1. การบรรยายในชั้นเรี ยน
    2. การเรี ยนการสอบแบบมีส่วนร่ วม/การถาม-ตอบในชั้นเรี ยน
                      ั
    3. การเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือปฏิบติการ/ นาเสนอรายงาน การบ้าน
          ั
    4. การปฏิบติการ การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองการเรี ยนการสอนแบบ Webbase

เกณ์ การประเมิน
   1. การสอบปลายภาคเรี ยน 30 คะแนน
   2. การสอบย่อย 20 คะแนน
     หมายเหตุ:   การสอบย่อยแต่ละครั้งจะเป็ นการสอบท้ายคาบหลังเรี ยนเนื้อหานั้น ๆ จบแล้ว
                ้
            สาหรับผูที่ขาดสอบย่อย จะไม่มีการให้สอบใหม่
   3. การบ้าน 10 คะแนน
     หมายเหตุ:   คะแนนเต็มจะลดลง 20% ถ้าส่งช้าเกินกาหนดไม่เกิน 1 วัน
            คะแนนเต็มจะลดลง 50% ถ้าส่งช้ากว่ากาหนดเกิน 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน
              คะแนนการบ้านเท่ากับ 0 ถ้าส่งช้ากว่ากาหนดเกิน 2 วัน

   4. การจัดทาโครงการ (งานกลุ่ม)            20     คะแนน
      หมายเหตุ:     เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากประโยชน์ ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม
      และการมีส่วนร่ วมของสมาชิกกับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
   5. รายงาน                      20     คะแนน
      หมายเหตุ:
เกณฑ์การจัดทารู ปเล่มรายงาน:
      1. ปกสวยเรี ยบ มีขอมูลประกอบด้วย ชื่อเรื่ อง กลุ่ม/ห้อง รายชื่อสมาชิก (ชื่อ รหัสนิสิต และเลขที่)
                ้
      ั     ั
ช่วงวันที่สปดาห์ที่จดทารายงาน
      2. มีหมายเลขแสดงหน้า
                 ั
      3. มีสารบัญหรื อมีหวข้อเรื่ อง
      4. เนื้อหาในรายงาน ควรเรี ยบเรี ยงมาเป็ นอย่างดี มีเนื้ อหาครบถ้วน ถูกต้อง
      5. มีบทสรุ ปย่อ
      6. การจัดพิมพ์เนื้อหา -
            -     มีการเว้นระยะในรายงานเหมาะสม
                      ้
               - ไม่พิมพ์ขอความให้แน่นจนดูลานตาไปหมด
  -                ไม่การแก้ ขูดลบ
               - พิมพ์อย่างสะอาดและดูเรี ยบร้อย
                    ั
               - มีผงหรื อภาพประกอบตามความเหมาะสม
      7. ควรมีแหล่งอ้างอิง หรื อภาคผนวกประกอบหากจาเป็ น
      8. จัดรู ปเล่มสวยงาม


การนาเสนอรายงาน:
    หลังจากการทารายงานเป็ นเล่มแล้ว นิสิตจะต้องนาเสนอโดยการพูดรายงาน การพูดรายงานที่ดี
    ั ั
ควรปฏิบติดงนี้
    1. เตรียมตัวให้ พร้ อม ดังนี้
         - ทาความเข้าใจกับเรื่ องที่จะพูด
         - ลาดับความสาคัญของเรื่ องที่จะพูดให้เหมาะสมกับเวลา
    2. พูดเสนอรายงาน
                   ้
         - พูดแนะนาชื่อผูทารายงาน
                                       ้
         - พูดแนะนารายงาน อันประกอบด้วย ชื่อเรื่ อง วัตถุประสงค์ วิธีคนคว้า
สาระของรายงานหนังสื ออ้างอิง และประโยชน์ที่ได้รับ
                                              ้
         - พูดโดยใช้น้ าเสี ยงดังพอสมควร ออกเสี ยงคาและเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง ตามองผูฟัง
                       ู้    ้
         - พูดโดยมีเอกสารแสดงให้ผฟังได้รับรู ้ขอมูลของรายงาน
         - สร้างบรรยากาศที่ดี
ด้วยการแสดงสี หน้ายิมแย้มแจ่มใสและแสดงท่าทางประกอบการพูดอย่างเหมาะสม
          ้
                 ู้   ั
         - เปิ ดโอกาสให้ผฟังได้ซกถามความคิดเห็นหรื อข้อสงสัยต่างๆ
ด้วยการตอบคาถามอย่างสุภาพ
         - กล่าวคาขอบคุณผูฟังและผูที่ช่วยให้การทารายงานประสบความสาเร็ จ
                  ้   ้
เกณฑ์ การตัดเกรด
     คะแนนต่ากว่า 50 ให้เกรด F นอกจากนี้ ตัดเกรดตามระบบ T – Score

แผนการเรียนการสอน
                 ั
     ในรายวิชาการบัญชีข้ นกลาง 1 (0901 201) เป็ นวิชา 3 หน่วยกิต การศึกษาในกระบวนการนี้
นักศึกษาจะได้ศึกษาความรู ้จากอาจารย์ผสอน ู้
                  ั
โดยเน้นจากทฤษฎีและเน้นให้นกศึกษาเกิดทักษะจากการทาแบบฝึ กหัด
และศึกษาเรี ยนรู ้เพิ่มเติมนอกชั้นเรี ยนโดยการศึกษาค้นคว้าเรี ยนรู ้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
       ู้
โดยอาจารย์ผสอนมีบทบาทนอกชั้นเรี ยนในฐานะที่ปรึ กษา
                                            ู้
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาให้เกิดความรู ้ความเข้าใจมากขึ้นผ่านช่องการสื่ อสารที่อาจารย์ผสอนกาหนด

จุดประสงค์ ของวิชา
     1. ให้นิสิตสามารถระบุความสาคัญ ความหมาย และรายละเอียดเกี่ยวกับแนวความคิด
หลักการรับรู ้และวิธีการบันทึกบัญชีในการจาแนกและการกาหนดราคาทุนของสิ นทรัพย์ การกาหนดมูลค่า
การแสดงรายการ
การตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ในงบดุลตามหลักการบัญชีที่รับรองทัวไปและหลักการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกา
                            ่
ไรขาดทุนตามหลักการบัญชีที่รับรองทัวไป ่
     2. ให้นิสิตสามารถนาหลักการบัญชีที่รับรองทัวไป
                          ่
            ั                         ่       ั
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบติที่เป็ นมาตรฐานไปใช้ในการบันทึกบัญชีของธุรกิจ ที่อยูในรู ปของบริ ษทได้ถูกต้อง
รวมทั้งให้นิสิตสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ถูกต้องก่อนการจัดทางบการเงินด้วย
     3. ให้นิสิตสามารถนาเสนองบการเงินตามที่มาตรฐานการบัญชีกาหนด คืองบดุล และงบกาไรขาดทุน
ได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัวไปด้วย
                  ่

อุปกรณ์ สื่อการสอน Powerpoint LCD PC
  ตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน
สัปดาห์ ข                 ้
                    เนือหา            กิจกรรมการเรียนการสอน
องการส
  อน
  1   ความหมายของครัวเรื อน                   แนะนาการเรี ยน บรรยาย
  2   การบริ หารการเงินครัวเรื อน                บรรยายและนาเสนอรายงาน
  3   การเลือกอาชีพ                       บรรยายและนาเสนอรายงาน
  4   การจัดการเงิน                       บรรยายและนาเสนอรายงาน
  5   การจัดทาบัญชีครัวเรื อน                  บรรยายและนาเสนอรายงาน
  6   ระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน                บรรยายและนาเสนอรายงาน
  7   การทาธุรกรรมทางการเงิน                  บรรยายและนาเสนอรายงาน

  8    การสร้างความมันคงทางการเงิน
              ่                    บรรยายและนาเสนอรายงาน
  9    การจัดการหนี้สิน                     บรรยายและนาเสนอรายงาน
  10   การจัดการทรัพยากร                     บรรยายและนาเสนอรายงาน
  11   การจัดการความเสี่ ยง                   บรรยายและนาเสนอรายงาน
  12   แนวทางการทาธุรกิจ                     บรรยายและนาเสนอรายงาน
  13   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                   บรรยายและนาเสนอรายงาน
  14   การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริ หารการเงิน  บรรยายและนาเสนอรายงาน
  15           ้              ิ
      ตัวอย่างบุคคลผูประสบความสาเร็ จในการดารงชีวต       บรรยายและนาเสนอรายงาน
  16   นาเสนอรายงาน (โครงการ)                  บรรยายและนาเสนอรายงาน
                     สอบปลายภาค

								
To top