waste management in hospital

Document Sample
waste management in hospital Powered By Docstoc
					การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล
  ้
งานปองกันและควบค ุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
           ั
     วนิดา พงษ์ธญญะวิรยา ิ
    พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

                22-25 มิ.ย. 2553
 ปัญหาที่พบในการจัดการมูลฝอยของ
      โรงพยาบาล

     ู
ภาชนะไม่ถกสุขลักษณะ
             ู
การแยกประเภทของมูลฝอยไม่ถกต้อง
 ้ ั ิ
ผูปฏิบตงานขาดความรู้
    ขยะหรือมูลฝอย คืออะไร?
เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษ
วัตถ ุ ถ ุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์
ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และหมายรวมถึงมูลฝอย
            ็
ติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษ หรืออันตรายจากช ุมชน
หรือครัวเรือน ยกเว้นวัสด ุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงาน
ซึ่งมีกาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
  ประเภทของมูลฝอยในโรงพยาบาล

(1) มูลฝอยทัวไป
      ่         (3) มูลฝอยมีพิษ
    - ขยะแห้ง
            ี
    - ขยะย่อยสลาย(เปยก)
               (4) มูลฝอยรีไซเคิล
(2) มูลฝอยอันตราย
    - ของมีคม
    - แก้ว         (5) มูลฝอยติดเชื้อ
              ่
          มูลฝอยทัวไป
ขยะแห้ง : ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรี
                   ั
ไซเคิล ขยะมีพิษ และขยะอันตราย มีลกษณะย่อยสลายยากและไม่
  ้
คุมค่าสาหรับการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่
ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่
กึ่งสาเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้ อนเศษอาหาร โฟมเปื้ อนอาหาร
ขยะย่อยสลาย(เปยก) : ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว
          ี
สามารถนามาหมักทาปุ๋ ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร
       ้
ใบไม้ เศษเนือสัตว์ เป็ นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก
ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบตการ ั ิ
      มูลฝอยอันตราย

 ของมีคมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่นใบมีด เข็ม
และวัสดุที่ทาจาก แก้ว กระเบื้อง เช่น Ampoule ยา
เซรามิคแตก
          มูลฝอยมีพิษ
     ี               ั
 ขยะที่มองค์ประกอบหรือปนเปื้ อนวัตถุอนตรายชนิดต่างๆ
                         ี
ได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมพิษ วัตถุที่
           ั
ทาให้เกิดโรค วัตถุกมมันตรังสี วัตถุที่ทาให้เกิดการ
                  ั        ่
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกดกร่อน วัตถุที่กอให้เกิด
                        ั
การระคายเคืองวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็ นเคมีภณฑ์หรือสิ่ง
    ่           ุ
อื่นใดทีทาให้เกิดอันตรายแก่บคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือ
สิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์
แบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกาจัดศัตรูพืช
กระป๋ องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี
      มูลฝอยรีไซเคิล
มูลฝอยที่ยงใช้ได้ : ของเสียบรรจุภณฑ์ หรือ
       ั           ั
วัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่อง
     ่            ่
เครื่องดืมแบบ UHT กระป๋ องเครื่องดืม เศษโลหะ
อะลูมเิ นียม ยางรถยนต์ เป็ นต้น
         มูลฝอยติดเชื้อ
• มูลฝอยที่มเี ชือโรคปะปนอยู่ ในปริมาณที่สามารถทาให้
         ้
                   ิ      ้
 เกิดโรคได้ ถ้ามีการสัมผัส หรือใกล้ชดกับมูลฝอยนัน และ
              ้   ้
 รวมถึงมูลฝอยดังต่อไปนีที่เกิดขึน หรือใช้ในกระบวน
      ิ
 ตรวจวินจฉัยทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล การให้
   ิ ุ้
 ภูมคมกันโรค การทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจ
                ้       ั
 ชันสูตรศพ หรือซากสัตว์รวมทังในการศึกษาวิจยเรื่อง
 ดังกล่าว
      ชนิดมูลฝอยติดเชื้อ
     ้
ซาก หรือชินส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ ที่เป็ นผลมาจาก
การผ่าตัดการตรวจชันสูตร หรือซากสัตว์ และการใช้
สัตว์ทดลอง
วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา
หลอดแก้ว ภาชนะที่ทาด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจก
ปิ ดสไลด์
 วัสดุซึ่งสัมผัส หรือสงสัยว่า จะสัมผัสกับเลือด
ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สาร
 ้
นาจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ วัคซีนที่ทาจากเชือ  ้
     ีี
โรคที่มชวิต เช่น สาลี ผ้าก๊อซ ผ้าต่างๆ ท่อยาง เป็ น
ต้น
                   ้
 มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผูป่วยติดเชือ  ้
ร้ายแรง
  ตัวอย่างมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล
 ผ้าก๊อส สาลี ผ้าพันแผล (เฉพาะทีเ่ ปื้ อนเลือด หรือหนอง)
                       ้
 สายยางทุกชนิดที่สอดใส่เข้าไปในร่างกายผูป่วย เช่น
IV set , IV catheter, Foley catheter, Cardiac cath,
สายยาง drain ชนิดต่างๆ
 Syringe พลาสติก ขวดเก็บอุจจาระ,ปั สสาวะ
 ถุงมือ disposable ที่เปื้ อนเลือด/สิ่งคัดหลัง
                       ่
ตัวอย่างมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล

 Urine bag (ไม่มี urine)
  ้
 ชินส่วนของร่างกายมนุษย์
            ้
 ซากสัตว์ทดลองที่มเี ชือโรค
     การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

     ้          ้ ่
1. เพื่อปองกันการแพร่กระจายเชือสูสิ่งแวดล้อม
  ้            ้ ั ิ
2. ปองกันการเกิดอันตรายต่อผูปฏิบตงาน
      ่
3. ลดค่าใช้จาย
    ้
   ขันตอนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
1. การแยกประเภทและการบรรจุ
2. การเก็บกัก
3. การขนย้าย
4. การกาจัด
1. การแยกประเภทและการบรรจุ

      ่
  มูลฝอยทัวไป   ถ ุงดา
 มูลฝอยติดเชื้อ  ถ ุงแดง
          ู
     ถ ุงบรรจุมลฝอยติดเชื้อ
             ้
1. วัสดุทนทานต่อการรับนาหนัก
2. ทนต่อสารเคมี
3. เหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย
  ้      ่
4. ปองกันการรัวซึมได้
5. ทิ้งมูลฝอย 3 ใน 4 ของถุง
6. ผูกปากถุงให้แน่น ห่างจากปากถุง1ใน4 ของความยาวถุง
   กรณีของมีคม

ภาชนะทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง
ของมีคมไม่แทงทะลุออกมา
ฝากล่องปิ ดมิดชิด
     2. การเก็บกัก

ไม่ลากถุงมูลฝอย
 ้             ้ ้
ตังให้เป็ นระเบียบให้ปากถุงตังขึน
ไม่ควรเก็บไว้นานเกินไป
  3. การขนย้าย
สวมถุงมืออย่างหนา
ผ้าพลาสติกกันเปื้ อน
ผ้าปิ ดปากและจมูก
     ๊
รองเท้าบูท
ตัวอย่างการแต่งกาย
   4. การกาจัด
การเผา
   ่
การนึงด้วยไอนา ้
การใช้สารเคมี
           ้
การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟา
   วิธีการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
                  ่
   ของเหลว เช่น เลือด สิ่งคัดหลัง เทลงส้วม
    ้ ้
   ชินเนือ ซากสัตว์ทดลอง เผา
                 ้
   ของมีคม เผาหรืออบไอนาร้อนเพื่อทาลาย
  ้
เชือแล้วกาจัดเหมือนมูลฝอยทัวไป ่
   อันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อ
 WHO estimated that, in  2000, contaminated
 injections with
 contaminated syringes caused:
 21 million hepatitis B virus (HBV) infections
(32% of all newinfections);
 two million hepatitis C virus (HCV)
 infections (40% of allnew infections); and
 at least 260,000 HIV infections (5% of all new
 infections).
  อันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อ(ต่อ)
        ิ
 คนงาน รพ. ศิรราช เคยถ ูกเข็มหรือของมีคมตาขณะ
ทางาน8.1% (นพ.สมหวังและคณะ, 2538)
 พนักงานรักษาความสะอาด 1 ราย ติดเชื้อ HIV จาก
การถ ูกเข็มฉีดยาทิ่มตาขณะเก็บรวบรวมมูลฝอยติด
เชื้อใน รพ.ใน USA โดยไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติด
เชื้อ HIVมาก่อน (Belani, Dutta&Rosen,1984)
  อันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อ(ต่อ)

        ุ้
เจาะเลือดคนคยขยะจานวน 100 คน เพื่อสารวจการ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและโรคเอดส์
      # พบติดเชือเอดส์ 6 คน
           ้
      # ติดเชือไวรัสตับอักเสบบี 19 คน
          ้
 (เทพนม เมืองแมนและชมภูศกดิ์ พูลเกษ, 2532)
               ั
 อันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อ(ต่อ)
การศึกษาจาก UCLA
  เจาะเลือดผูปวย HIV 7 คน
       ้่
  (เก็บทิ้งไว้ใน heparinized tube)
  ตรวจหาเชื้อหลังทิ้งไว้ 7 วัน พบเชื้อ HIV 5 คน
                 ่
  เก็บไว้ที่ตเู้ ย็น 4 มีชีวิตอยูได้ 14 วัน
องค์ประกอบของการทาให้เกิดการติดเชื้อ
          ้    ็
1. เชื้อโรคในขยะนันต้องเปนชนิดที่มีความร้ายแรง
         ้       ่
2. เชื้อโรคเหล่านันต้องมีชีวิตอยูในขยะได้
3. จานวนของเชื้อต้องมากพอ
4. มีคนซึ่งสภาพร่างกายติดเชื้อได้มาสัมผัสโรค
              ่ ่
5. เชื้อต้องมีทางเข้า เข้าสูรางกายของคนที่มา
 สัมผัส
 ุ่                     ้  ้
กลมประชากรที่มีความเสี่ยง ต่อมูลฝอยติดเชื้อ ทังในขันตอนการ
   ก่อให้เกิดมูลฝอย การขนย้าย การกาจัด และการนาไปทิ้ง
•  บ ุคลากรทางการแพทย์
•   ้ ั         ั
  ผูปฏิบติงานในห้องปฏิบติการ
•  คนงานที่เกี่ยวข้องกับมูลฝอย
•               ู       ้ื   ่ ้
  คนงานขนมูลฝอย ซึ่งมีมลฝอยติดเชื้อปนเปอนอยูดวย โดยส่วน
•                            ้
  ใหญ่ความเสี่ยงมักเกิดขึ้น ในคนงานที่ไม่ใช้อ ุปกรณ์ปองกัน
•  อันตรายส่วนบ ุคคล หรือสวมเสื้อผ้าไม่เหมาะสม
•         ั
  คนไข้ที่ไม่ได้รบการรักษาอย่างเหมาะสม เช่น มีการใช้อ ุปกรณ์
•  การแพทย์ หรือเข็มฉีดยาแบบใช้ซ้า
          ั
ขอขอบคุณทุกท่านที่ต้งใจฟั ง
Thanks for your attention

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:43
posted:9/20/2012
language:Thai
pages:31