Jaarverslag 2003 2004 by 2l0d49AD

VIEWS: 31 PAGES: 25

									Jaarverslag 03/04                                                        Het Eiland


Inhoudsopgave
0. Voorwoord .................................................................................................................................. 3
1. Algemeen .................................................................................................................................. 5
  1.1 Leerlingaantal .................................................................................................................... 5
  1.2 Schoolverlaters ................................................................................................................... 6
  1.3 ARBO-beleid ..................................................................................................................... 6
  1.4 Belevingsonderzoek ........................................................................................................... 8
  1.5 Inspectieverslag ................................................................................................................... 9
2. Onderwijskundige zaken ............................................................................................................. 10
  2.1 GIVO onderzoek................................................................................................................. 10
  2.2 Zorgverbreding................................................................................................................... 10
    2.2.1. Leerlingvolgsysteem .............................................................................................. 10
    2.2.2. Leerlingbesprekingen ............................................................................................ 10
    2.2.3. Zorgteam................................................................................................................ 10
    2.2.4. Verlenging/verwijzing ........................................................................................... 11
    2.2.5. Motorische remediëring ......................................................................................... 11
    2.2.6. Remedial playing ................................................................................................... 11
    2.2.7. Dyslexie ................................................................................................................. 11
    2.2.8. Hoogbegaafdheid ................................................................................................... 12
    2.2.9. Leerling Gebonden Financiëring ........................................................................... 12
    2.2.10. Trends .................................................................................................................... 12
   2.3 ICT ..................................................................................................................................... 13
    2.3.1. Hardware ............................................................................................................... 13
    2.3.2. Beheer.................................................................................................................... 13
    2.3.3. Educatieve software ............................................................................................... 13
    2.3.4. Internet................................................................................................................... 13
    2.3.5. Schoolsite .............................................................................................................. 13
    2.3.6. Meubilair ............................................................................................................... 13
    2.3.7. Brainware .............................................................................................................. 13
   2.4 Onderwijsontwikkeling .................................................................................................... . 14
    2.4.1 Wereldoriëntatie .................................................................................................... 14
    2.4.2 Mediatheek ............................................................................................................ 14
    2.4.3 Rapportage............................................................................................................. 14
    2.4.4 Leesbevordering .................................................................................................... 15
    2.4.5 Dag- en weektaken ................................................................................................ 15
    2.4.6 De schrijfmethode.................................................................................................. 16
    2.4.7 Begrijpend lezen .................................................................................................... 16
                                                            basis voor ontwikkeling

                                      1
Jaarverslag 03/04                                                        Het Eiland


3. Personeel .................................................................................................................................. 17
  3.1. Algemeen ............................................................................................................................ 17
  3.2. Zij-instromers ..................................................................................................................... 17
  3.3. Instroom Doorstroom banen ............................................................................................... 17
  3.4. Invalleerkrachten ................................................................................................................ 18
  3.5. Studenten ............................................................................................................................ 18
  3.6. Nascholing .......................................................................................................................... 18
  3.7. Studiedagen en didactische bijeenkomsten ......................................................................... 18
  3.8 Coaching ............................................................................................................................. 19
4. Ouders en school ....................................................................................................................... 20
  4.1. Medezeggenschap .............................................................................................................. 20
  4.2. Stichting het Eiland ............................................................................................................ 20
  4.3 Communicatie ..................................................................................................................... 21
  4.4 Overblijf .............................................................................................................................. 22
5. Activiteiten ................................................................................................................................ 23
  5.1. Sportactiviteiten .................................................................................................................. 23
  5.2. Culturele activiteiten ........................................................................................................... 24
  5.3. Dinsdagmiddag activiteiten ................................................................................................ 24
  5.4. Schoolreizen ....................................................................................................................... 24

Bijlage: financieel jaarverslag Stichting
                                                           basis voor ontwikkeling

                                      2
Jaarverslag 03/04                                    Het Eiland


                            Ton wist als geen ander mensen aan zich te
0. Voorwoord                      binden. Het verloop van personeel is daarom in
Het jaarverslag over het schooljaar 2003/2004      al die jaren relatief klein gebleven. Nog steeds
ligt voor u.                      werkt een groot aantal mensen “van het eerste
Het is sinds vijftien jaar een goede gewoonte      uur” op Het Eiland.
van obs Het Eiland een verslag uit te brengen      Veel onderwijskundige know how is op Het
dat melding maakt van het reilen en zeilen van     Eiland ontwikkeld. Van reguliere basisschool is
de school gedurende het afgelopen schooljaar.      Het Eiland zich steeds meer gaan richten op
Op deze wijze krijgen ouders inzicht in de       basisontwikkeling en een vorm van
werkwijze van de school, de ontwikkelingen       ontwikkelingsgericht onderwijs.
die zijn gestart of verder gestalte hebben       Al vroeg besefte Ton hoe belangrijk de
gekregen en de activiteiten die de revue        computer voor het onderwijs zou worden. Hij
passeerden.                       stimuleerde het personeel om zo snel mogelijk
Dat deze uitgave van het Jaarverslag later in het    het digitaal rijbewijs te halen en ruimde
schooljaar verschijnt, heeft een reden.         letterlijk en figuurlijk plaats in voor dit nieuwe
                            medium. De site van Het Eiland in inmiddels
Rond april werd bekend dat onze algemeen        vermaard en niet meer weg te denken uit onze
directeur Ton Versteeg Het Eiland, de school      schoolgemeenschap.
die hij in zo’n belangrijke mate gestalte heeft     In samenwerking met enkele gedreven
gegeven, na 23 jaar zou gaan verlaten.         collega’s heeft Ton op onze school ongeveer
Bij insiders was al langer bekend dat Ton zich     acht jaar geleden serieus een begin gemaakt
oriënteerde op verdieping van zijn functie als     met een verantwoorde zorgstructuur. Op dit
schoolleider.                      moment beschikt de school over een
Maar in zo’n periode is dan toch het wachten      professioneel zorgteam en een goede
op een goede gelegenheid. Toen deze           leerlingenzorg.
gelegenheid zich in maart aandiende, heeft Ton     Wij missen Ton, maar hij laat een organisatie
niet geaarzeld. Aan zijn ambitie, mede leiding     achter die staat als een huis en waarop wij in de
te geven aan de Zaanse scholen in            toekomst kunnen voortbouwen.
bovenschools directieverband, kon gestalte       Wij willen hem bedanken voor zijn grote inzet
worden gegeven.                     en wensen hem veel succes met zijn nieuwe
Hij heeft de beslissing genomen, dit werk te      functie.
gaan doen en het Eiland achter zich te laten.
                            Er kwam voor ons als locatieleiders een drukke
Uiteraard hebben wij ons met hem verheugd        tijd aan: herschikking van taken en uitvoering
over de kans die hem werd geboden, anderzijds      van veel extra werkzaamheden eisten grote
betreuren wij zeer zijn vertrek.            inspanningen. En last but not least: samen met
                            de bovenschoolse directie moest er een
Ton en Het Eiland leken onlosmakelijk met        Benoemingsadviescommissie geformeerd
elkaar verbonden. Van een 4- klassige          worden die zich moet gaan buigen over de
startschool in een noodgebouw aan de          benoeming van een nieuwe algemeen directeur.
Zuiderzoom is de school onder de leiding van      Wij hebben prioriteiten moeten stellen en
Ton en van Anneke Nijkamp uitgegroeid tot de      daarom hebben wij het uitbrengen van het
grote organisatie, die Het Eiland op dit moment     Jaarverslag enige tijd opgeschort.
is. In de loop van de jaren is de directie
uitgebreid met twee locatieleiders, René        Op dit moment is het gelukkig zo ver en wij
Honingh, die als locatieleider aan de directie     hopen dan ook dat u met interesse kennis zult
werd toegevoegd, en Hetty Franzani, die         nemen van de inhoud van dit verslag.
Anneke Nijkamp opvolgde.                Samen met de informatiegids, de
                                         basis voor ontwikkeling

                          3
Jaarverslag 03/04                       Het Eiland


Nieuwsbrieven en de informatie op de site bent
u zeer uitgebreid geïnformeerd.
U kunt uiteraard ook andere geïnteresseerden
ons Jaarverslag laten lezen.
Wij zijn trots op onze school. Wij zijn trots op
onze kinderen en op de ouders die met zoveel
belangstelling de gang van zaken volgen.
Wij zijn trots op ons team dat iedere dag weer
met heel veel inzet en enthousiasme de school
tot een plaats maakt waar kinderen zich prettig
voelen en waar ze zichzelf mogen zijn. Waar
respect voor elkaar maar ook tevredenheid met
eigen prestaties er voor zorgen dat de kinderen
hun basisschoolperiode beleven als veilig en
stimulerend.

De school als ‘lerende’ organisatie is
waardevol. ‘Lerend’ impliceert ‘in beweging
zijn’ en dat willen we graag.
Steeds opnieuw willen we proberen ons
onderwijs nieuwe impulsen te geven en op zoek
te gaan naar die condities die leiden tot de beste
resultaten.

Wij zijn geen perfecte school; het blijft
mensenwerk. Maar met inzet, scholing,
idealisme en realiteitszin proberen wij een
organisatie neer te zetten, die voor de kinderen
letterlijk een ‘basis voor ontwikkeling’ zal zijn.
Ook dit schooljaar willen wij in deze zin
blijven werken aan het onderwijs op onze
school.
Uw hulp en steun is daarbij onontbeerlijk in
deze soms zeer verwarrende tijd.


René Honingh locatieleider, waarnemend
directeur
Hetty Franzani locatieleider
                             basis voor ontwikkeling

                           4
Jaarverslag 03/04                                  Het Eiland


1. Algemeen
                           De terugloop heeft twee oorzaken:
1.1 Leerlingenaantal                  Terugloop van het aantal 0-4 jarigen in de
Per 1 oktober 2003 zaten er op de 29 scholen
                             wijk Westerwatering
die onder ons bestuur OPOZ vallen in totaal
                            De laatste jaren hebben we een beperkt
7380 leerlingen (6826 leerlingen in het
                             aantal nieuwe leerlingen opgenomen, dit
reguliere basisonderwijs en 540 leerlingen in
                             om huisvestingsproblemen te voorkomen.
het speciale basisonderwijs)
                             Dit was nodig omdat door de maatregelen
                             rond klassenverkleining, opnieuw een
Het aantal leerlingen op onze school was op
                             lokalentekort dreigde
peildatum 1 oktober 2003  745 leerlingen.
 Dit is een afname met 25 leerlingen t.o.v. de
                           Voor de komende jaren valt te voorzien dat het
vorige teldatum. Hiermee zit de school met zijn
                           aantal leerlingen blijft teruglopen. Een
leerlingen aantal weer op het niveau van 1997.
                           terugloop die gepaard zal gaan met het
Het aantal kinderen in de onderbouw wordt
                           samenvoegen van groepen en overplaatsing van
minder en het aantal groepen zal hierdoor ook
                           personeel. De school zal dan ook weer actief
afnemen.
                           beleid voeren in het werven van leerlingen.
De terugloop is in 2000 ingezet.
                           Ook zullen we in goed overleg met de
                           buurscholen weer kinderen van buiten
                           Westerwatering toelaten.
       1994        634          De bijzonder goede naam die de school in de
       1995       678          loop der jaren heeft opgebouwd, zal hier zeker
                           bij helpen.
       1996        725
                           Het bureau Statistiek en Onderzoek van de
       1997       777          gemeente laat de volgende prognose zien.
                           Hierin is niet meegenomen dat er in de wijk
       1998        818          nog extra woningen gebouwd zullen worden.
                           (plan Inverdan)
       1999        815
       2000        815          Prognose leerlingaantal

       2001        814               2004         700
       2002        770               2005         667
                                 2006         638
       2003        745
                                 2007         616
                                 2017         582
                                 2021         554


                                       basis voor ontwikkeling

                         5
Jaarverslag 03/04                                   Het Eiland


1.2 Schoolverlaters                   opgesteld. Onderstaand volgt een overzicht van
In totaal mochten we gedurende het schooljaar      de belangrijkste zaken, die zijn aangepakt.
91 nieuwe leerlingen verwelkomen            De zonneschermen aan de zuidkant van het
In totaal zijn er 124 leerlingen van school       hoofdgebouw zijn vervangen door screens. De
vertrokken., waarvan 98 leerlingen zijn         uitstekende schermen leverden nog wel eens
doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs.      gevaarlijke situaties op als ouders en kinderen
 51  HAVO/VWO      38 Zaanlands Lyceum     over het voetpad naar het kleuterplein liepen.
    52%         10 Michael College
                            Een aantal teamleden heeft de opleiding gedaan
                            tot Bedrijfshulpverlener. Degenen, die al
              2 Pascal College
                            BHV’er waren, zijn op herhalingscursus
              1 Kennemer college
                            geweest. Er zijn 7 BHV’ers op onze school. Zij
                            staan de kinderen en andere leerkrachten bij als
 38  VMBO-2       12 Saenredam College     er E.H.B.O. moet worden verleend en
    39%         13 Zaanlands West      organiseren de ontruimingen. Er zijn 3
              13 Pascal College      ontruimingsoefeningen gehouden, waarvan één
                            in samenwerking met de brandweer. De
  4  VMBO-1        2 Zaanlands West      kinderen raken er inmiddels aan gewend en
    4%                        weten wat ze moeten doen. Dat is natuurlijk
                            ook de bedoeling. Het ontruimingssignaal was
  5  IVVO         5 IVVO Wormerveer     op het hoofdgebouw niet overal goed te horen.
    5%                        Dat is inmiddels verholpen. De centrale
 98            98              brandmeldinstallatie is aangesloten. Het signaal
                            komt nu direct binnen bij de brandweer, zodat
Verder vertrokken 4 kinderen naar het speciaal     zij in geval van nood meteen in actie kunnen
onderwijs en vertrokken 22 kinderen wegens       komen. Een veilig gevoel!
verhuizing.                       Op alle deuren in de onderbouwgroepen waren
                            al knelstrips aangebracht, zodat er geen vingers
1.3 ARBO-beleid                     meer tussen kunnen komen. We gaan dit nog
                            uitbreiden naar de buitendeuren en de
1.3.1 Hoofdluis
Na elke vakantie worden de kinderen op school      toiletdeuren.
gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt door      Het stucwerk en de lambrisering van de lokalen
een ouderwerkgroep. Fijn dat er steeds weer       in de schoolwoningen is opgeknapt. Een hele
ouders zijn, die deze controles willen uitvoeren,    verbetering! Ook zijn de haken van de
want op deze manier zijn er steeds minder        kapstokken van de onderbouwgroepen
kinderen met hoofdluis. Er zijn weer speciale      afgeschermd met een plank, zodat de kinderen
luizentassen aangeschaft.                zich er niet meer aan kunnen stoten.

1.3.2 Algemene Schoolverkenning             1.3.3 ARBO-beleidsplan
De Arbo werkgroep heeft in samenwerking met       Er is een ARBO beleidsplan voor de periode
de Commit Arbo een Algemene               2003 – 2007. Jaarlijks wordt er door de ARBO
Schoolverkenning gehouden. Met             commissie bestaande uit directie en MR leden
inspectielijsten zijn rondes door de beide       een ARBO jaarplan opgesteld met punten, die
gebouwen gemaakt om te kijken waar           gedurende het schooljaar aangepakt gaan
verbeteringen nodig waren t.a.v. de veiligheid     worden.
en de hygiëne. Naar aanleiding van deze         Voor het schooljaar 2004 – 2005 zijn de
inspectieronde is een lijst met actiepunten       volgende actiepunten opgesteld:


                                        basis voor ontwikkeling

                          6
Jaarverslag 03/04                                    Het Eiland


 Ontruiming van de gymzalen moet worden        -  Verslag doen van uitgevoerde en
opgenomen in het ontruimingsplan.            voorgenomen activiteiten met behulp van een
 Overleg met de schoonmaakbedrijven over        veiligheidsverslag.
gevaarlijke stoffen en gebruik van materialen
uit de schoonmaakkast door leerkrachten.        Een school zal nooit 100% veilig worden en
 Probleem verhelpen met ramen die niet         natuurlijk gebeuren er ook op onze school wel
open kunnen door de nieuwe zonwering. Op        eens ongelukjes. Wat je als school wel kunt
korte termijn eventueel aanschaffen van extra      doen, is gericht beleid voeren om de school elk
ventilatoren voor klassen waar het erg warm       jaar weer een stukje veiliger te maken. En dat is
wordt.                         wat we doen, we werken aan een school zonder
                            ongelukken.
 Knelstrips aanbrengen op de buitendeuren,
schuurdeur en bij de buitendeur bij de groepen     Met het veiligheidsvignet geven we onszelf wel
3.                           een opdracht, want het is geldig voor één
 Kasten met ontwikkelingsmaterialen in de       schooljaar en ieder schooljaar moeten we dat
gang op het hoofdgebouw moeten afgesloten        opnieuw waarmaken
kunnen worden, zodat het materiaal stofvrij
blijft. (schuifdeuren plaatsen)             1.3.5 Ongevallenregistratie
 Ongevalregistratie moet goed worden          Alle grote en kleine ongelukjes worden sinds
bijgehouden en geëvalueerd.               dit jaar geregistreerd. Dit om te bekijken in
                            welke situaties zich ongelukken kunnen
1.3.4 Veiligheidsvignet                 voordoen.
Aan onze school is voor het tweede jaar het       In totaal werden er 18 ongelukken
veiligheidsvignet uitgereikt. Het Eiland was de     geregistreerd. Negen op de schoolwoningen en
eerste school in de Zaanstreek die dit vignet      negen op het hoofdgebouw. Dat waren er 2
mocht voeren. We hebben dit vignet ontvangen      meer dan het vorige schooljaar. De meeste
omdat we als school al een aantal jaren         ongelukken vonden plaats op de schoolpleinen,
structureel werk maken van de veiligheid in en     de gymzaal en de sporthal.
rond de school.
                            1.3.6 Lokaal schoonmaak
De toekenning van een Veiligheidsvignet
                            Elke dag wordt er door kinderen en leerkracht
maakt deel uit van de campagne “Veiligheid op
                            geveegd en regelmatig worden de lokalen door
de basisschool: werken aan een school zonder
                            de schoonmakers bezocht. Toch blijven er in
ongelukken”. Doel van de campagne is het
                            iedere ruimte wel schoonmaakklussen liggen.
verbeteren van de fysieke veiligheid op
                            Daarom zijn er vier momenten per jaar gepland
basisscholen.
                            waarop we ouders vragen ons te helpen de
Het Veiligheidsvignet wordt aan een           lokalen eens extra te soppen. Gelukkig zijn er
basisschool toegekend op basis van vijf         nog steeds ouders bereid om ons bij deze klus
onderdelen van goed veiligheidsbeleid,         een paar uurtjes te komen helpen. Deze extra
namelijk:                        schoonmaak is natuurlijk voor iedereen binnen
-  Jaarlijkse veiligheidsinspecties in en om de    de school erg prettig. Vooral de CARA
 school;                        kinderen hebben hier veel baat bij.
-  Aandacht voor veilig gedrag van kinderen
en de introductie van huisregels;            1.3.7 Ziekteverzuim
-  Een ontruimingsplan beschikbaar hebben       Ook het afgelopen jaar heeft het beleid rond
en dit jaarlijks op school oefenen;           ziekteverzuim bij het bestuur veel aandacht
-  Ongevallen en risicovolle situaties        gekregen. De verzuimcijfers van het
bijhouden via een registratiesysteem;          onderwijzend personeel in de Randstad liggen
                                         basis voor ontwikkeling

                          7
Jaarverslag 03/04                                   Het Eiland


hoger dan het landelijk gemiddelde. Ons         niet de mogelijkheid bood om de optie “geen
schoolbestuur wilde er alles aan doen om deze      mening”of ‘niet van toepassing” in te vullen,
cijfers positief te beïnvloeden. Dit heeft er toe    hetgeen hier en daar een vertekend beeld kan
geleid dat het ziekteverzuimpercentage binnen      geven. Ouders hebben aangegeven dit als een
het bestuur significant is afgenomen.          gemis te ervaren.
Het ziekteverzuim binnen Het Eiland was het
afgelopen jaar relatief laag, vooral het korte     Leerlingen
verzuim. Vier van de 70 personeelsleden         Respons: 98 van de 108 leerlingen in groep 7
moesten zich langdurig ziek melden           hebben de vragenlijst ingevuld.
Het ingezette beleid zal dan ook worden         Ook de leerlingen blijken tevreden te zijn over
voortgezet.                       de school: de gemiddelde beoordeling was
                            8,25.
1.4 Belevingsonderzoek                 Het eindcijfer is berekend op basis van de
Als onderdeel van de kwaliteitszorg op onze       gesloten vragen. Hierop konden de leerlingen
scholen hebben we het afgelopen jaar          antwoorden met “nee”, “soms”, “ja” of “n.v.t.”.
leerlingen, ouders en personeel gevraagd om
ons te laten weten wat zij van de school vinden.    Teamleden
In het verleden peilden we deze meningen met      Respons: de vragenlijst is ingevuld door 38 van
een eigen enquêteformulier, nu is gekozen voor     de 60 teamleden.
een instrument dat is ontwikkeld door Bureau      De teamleden geven eveneens aan tevreden te
Van Beekveld en Terpstra. De naam hiervan is      zijn over de school met een gemiddelde
“Kwaliteitsmeter voor het Primair Onderwijs”.      eindbeoordeling van 8,1.
                            De vraagstelling en de berekening van de
De vragenlijst kon op de computer ingevuld       eindbeoordeling heeft plaatsgevonden op
worden. De lijst bestond uit twee delen. Het      dezelfde wijze als bij de ouders, hoewel
eerste deel bevatte gesloten vragen,          uiteraard de inhoud van de vragen anders was.
onderverdeeld in thema’s. In het tweede deel
konden open vragen over positieve en          Conclusies
negatieve bevindingen beantwoord worden.        Op basis van dit onderzoek durven we vast te
Ook was er ruimte voor aanvullende ideeën en      stellen dat de school goed bezig is.
opmerkingen.                      De gemiddelde beoordelingen liegen er niet
                            om. Voor ons echter geen reden om tevreden
Hieronder geven we een overzicht van de         achterover te gaan zitten, want er zijn ook
bevindingen.                      punten waarop de score niet zo positief was.
                            Leerlingen en ouders zijn bijvoorbeeld niet
Ouders                         tevreden over de kwaliteit van de schoonmaak
Respons: 135 van de 290 ouderparen van de        van de toiletten. Kritiek was er ook op de
groepen 2, 4, 6 en 7 hebben de vragenlijst       verkeerssituatie rondom de gebouwen en
ingevuld.                        schades aan fietsen.
Over het geheel genomen blijken ouders         Deze punten hebben uiteraard in het lopende
tevreden; de gemiddelde beoordeling was 7,9.      schooljaar onze belangstelling terwijl we
Dit eindcijfer is berekend op basis van de       daarnaast zullen proberen de positief
gesloten vragen, waarop ouders konden          beoordeelde aspecten op peil te houden.
antwoorden in een schaal met vijf keuzes,
variërend van “oneens” tot “eens”.
Opgemerkt moet worden dat het programma


                                        basis voor ontwikkeling

                          8
Jaarverslag 03/04                                   Het Eiland


1.5 Inspectieverslag                  enthousiasme ten aanzien van ICT.
Op 11 november 2003 bezocht de Inspectie van       De school werkt in hoge mate gericht aan
het Onderwijs onze school in het kader van het     de verbetering van de kwaliteit van haar
jaarlijks onderzoek.                  onderwijs. Het onderwijs op de school is op
Al bij een vorig onderzoek heeft de Inspectie     alle onderdelen van voldoende kwaliteit.
een kwaliteitsprofiel vastgesteld dat geen reden    Aandacht moet worden besteed aan begrijpend
gaf tot zorg.                     lezen. Dat bleef onder het verwachte niveau.
Daarom beperkt de Inspectie zich tot beknopt      Met het invoeren van de methode Goed
jaarlijks onderzoek.                  Gelezen laten de tussentijdse opbrengsten een
Bij beknopt jaarlijks onderzoek vormt de        stijgende lijn zien.
Inspectie zich een oordeel over:             Alle activiteiten vinden plaats binnen het
 De wijze waarop de school werkt aan de        beleidskader kwaliteitszorg. De Inspectie
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.    adviseert de school om de kwaliteitszorg als
Het gaat daarbij om de schoolontwikkeling na      paraplu boven het geheel van de
het vorige inspectiebezoek.              ontwikkelingen te plaatsen. Het is aan te
 De onderwijsresultaten. Het gaat om         bevelen het schoolontwikkelingsplan aan het
genormeerde prestaties van leerlingen, zowel      eind van het schooljaar te evalueren. Deze
aan het einde van de schoolperiode als         evaluatie is dan de basis voor het beleid in de
gedurende de schoolperiode.              komende jaren.
 De ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij       De resultaten liggen op of rond het niveau
gaat het om de versnelde en vertraagde         dat verwacht mag worden. Daarvoor zijn
schoolloopbaan van de leerlingen, de uitstroom     steekproeven genomen in diverse leerjaren.
naar het speciaal basisonderwijs en de         Voor rekenen en wiskunde liggen de
individuele leerlingenzorg.              opbrengsten in de leerjaren 4, 6 en 7 op of
De Inspectie gaat met de school ook na of er      boven het te verwachte niveau. In leerjaar 8
ontwikkelingen zijn die invloed hebben op het     liggen de opbrengsten voor begrijpend lezen en
onderwijs.                       rekenen en wiskunde eveneens boven het te
De Inspectie gaat zo mogelijk uit van gegevens     verwachte niveau.
die de school door zelfevaluatie heeft          Het aantal kleuterverlengingen ligt iets
verkregen. Zo sluit de Inspectie aan bij de      boven het landelijk gemiddelde. Het percentage
specifieke situatie van de school en wordt de     verlengingen vanaf groep 3 ligt iets onder het
school niet onnodig belast. De school heeft een    landelijk gemiddelde.
aantal documenten moeten insturen die          Er is een goed ontwikkelde leerlingenzorg..
betrekking hebben op de schoolontwikkeling       De handelingsplannen hebben een duidelijke
zoals het schoolontwikkelingsplan, het         opzet. Het actieplan per leerling geeft een
jaarverslag 2002/2003, het nascholingsplan, het    concrete doelstelling aan. Er ligt een basis door
Arbobeleidsplan, het zorgverbredingsdocument      middel van een genormeerd
 et ICT beleidsplan en het huishoudelijk        leerlingvolgsysteem.
reglement.                        De informatie naar de ouders middels de
In grote lijnen zijn de bevindingen van de       schoolgids, de nieuwsbrieven, de
Inspectie als volgt samen te vatten:          bewaarnieuwsbrief en de website kunnen de
 Het ontwikkelingsplan van de school geeft      toets der kritiek alleszins doorstaan.
vanuit het historisch perspectief weer welke
ontwikkelingen er doorlopen zijn            Wij zijn heel tevreden over dit gedegen verslag.
 Veel tijd en aandacht is er besteed aan het     de aangeven verbeterpunten nemen wij ter
ontwikkelen van de ICT binnen de school. Dit      harte en wij zullen daar in het te ontwikkelen
heeft geresulteerd in een team met affiniteit en    beleid veel aandacht aan besteden.
                                        basis voor ontwikkeling

                          9
Jaarverslag 03/04                                   Het Eiland


2  Onderwijskundige zaken              2.2.2 Leerlingbesprekingen
                           De vorderingen van de kinderen worden door
2.1 GIVO onderzoek                  de groepsleerkracht besproken met een Interne
In groep 8 wordt bij alle kinderen een
                           Begeleider, tevens lid van het zorgteam.
capaciteitenonderzoek afgenomen. Dit gebeurt
                           Per vakgebied en per kind wordt gekeken naar
met de zogenaamde GIVO toets (Groninger
                           de resultaten.
Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs)
                           We onderscheiden aandachts- en
Het landelijk gemiddelde is gesteld op 100.
                           zorgleerlingen.
In onderstaande tabel ziet u de gemiddelde
                           Bij aandachtsleerlingen wordt door de
score van alle kinderen uit groep 8.
                           leerkracht een hulpplan opgesteld. Er is dan
                           sprake van tijdelijke intensieve zorg op een
Totaal: 95 leerlingen Gemiddelde index        vakgebied. Als de zorg van de leerling
                           langduriger van aard is en meerdere
Verbaal        102.4              vakgebieden omvat, spreken we van een
Rekenkundig      104.3              zorgleerling. In overleg tussen leerkracht en
Ruimtelijk      105.4              IB’er wordt een handelingsplan opgesteld en
GIVO totaal      104.8              uitgevoerd.

2.2 Zorgverbreding                  2.2.3 Zorgteam
2.2.1 Leerlingvolgsysteem               Het zorgteam bestond uit 8 leden.
De basis van onze leerlingenzorg ligt bij het     Voorzitter is locatieleider René Honingh.
leerlingvolgsysteem.                 Verder bestaat het team uit de IB’ers Martje
In dit systeem worden de vorderingen van onze     Duut, Gabriëlle Dijkhoff, Henk Duits, Joke van
kinderen bijgehouden. Het gaat om de         Emst en Roos v. d. Kruk.. Dit Klein Zorgteam
volgende vakgebieden: sociaal-emotionele       kwam 10 keer bijeen.
ontwikkeling en gedrag; technisch lezen;        Ook 10 keer was er een Groot Zorgteam. Het
begrijpend lezen; spelling en rekenen.        KZT was dan uitgebreid met een psychologe
Voor de leergebieden gebruiken we de toetsen     van de Schoolbegeleidingsdienst en een IB’er
van Cito. Dit schooljaar hebben we het PI-      uit het Speciaal Basis Onderwijs.
dictee vervangen door de spellingtoetsen van     Het grootste deel van de tijd is gaan zitten in de
Cito. De toetsen staan vermeld op de         leerlingbesprekingen. Er zijn 32 leerlingen
toetskalender. Er worden toetsen afgenomen in     besproken en gevolgd. Daarnaast is er aandacht
september, januari en juni. De resultaten       geweest voor trends in het onderwijs.
worden ingevoerd in de computer in het        Als er meer gegevens voor leerlingen nodig
programma ESIS B. Uit de computer kunnen       zijn, verricht een IB’er aanvullend onderzoek.
dan groeps- en individuele overzichten gehaald    Als we meer willen weten over de intelligentie
worden. De individuele overzichten worden       van een kind kan een psychologisch onderzoek
opgenomen in het leerlingdossier. Aan de hand     door een psychologe van de SBD worden
van deze gegevens worden de              afgenomen. Het afgelopen jaar werd er bij 8
leerlingbesprekingen gehouden.            kinderen psychologisch onderzoek verricht.
Volgend schooljaar zullen we de Cito-         Natuurlijk worden alle stappen, die gezet
entreetoets in groep 7 invoeren. Met deze       worden met kinderen altijd tijdig met de ouders
gegevens zullen we de kwaliteit van ons        besproken.
onderwijs meten.
                                        basis voor ontwikkeling

                         10
Jaarverslag 03/04                                    Het Eiland


2.2.4 Verlenging/verwijzing               De verfijning van deze benadering van
In januari wordt geïnventariseerd welke         kinderen, al ingezet gedurende het vorig
leerlingen voor verlenging in aanmerking         schooljaar, heeft zich ook dit schooljaar
komen. In april wordt definitief vastgesteld wie     voortgezet.
er gaan verlengen. Dit schooljaar zijn er 22       Dat maakt dat ook de rol van Martje Duut
kinderen verlengd. Het schooljaar 2002 – 2003      langzamerhand een andere wordt.
waren dat er 27. Het betrof 12 kleuters, 6        Zij trad voorheen op als werkelijke begeleider
leerlingen uit groep 3, 1 uit groep 4 en 3 uit      van de kinderen die deze begeleiding nodig
groep 5.                         hadden. Op deze manier liet ze aan de
Er zijn 4 leerlingen verwezen naar het Speciaal     leerkrachten zien hoe precies processen bij
Basis Onderwijs. Het schooljaar 2002 – 2003       kinderen in gang te zetten die moesten leiden
waren dat er 7.                     tot goed spelgedrag. Nu treedt zij terug en is
                             haar taak meer die van coach en begeleider.
2.2.5 Motorische Remediëring               Zij volgt hiertoe een opleiding om zich daar
Verschillende leerkrachten hebben de           steeds beter in te kunnen specialiseren.
afgelopen jaren een opleiding gevolgd voor
Motorische Remedial Teacher. De MRT’er kan        2.2.7 Dyslexie
gerichte begeleiding geven aan kinderen met       Vijf leden van ons zorgteam hebben cursussen
een bepaalde bewegingsachterstand.            gevolgd om kinderen met leesproblemen en
Annelies Husslage, een afgestudeerde MRT’er       dyslexie goed te kunnen begeleiden. Zij kunnen
heeft dit werk een dag in de week gedaan tot       na een gericht onderzoek aangeven of er bij
januari. Daarna hadden we daar helaas geen        kinderen aanwijzingen zijn om te denken aan
formatieruimte meer voor. Annelies werkte met      dyslexie. De diagnose dyslexie mag alleen door
kleuters. Zij werden door haar gescreend op de      een gespecialiseerd psycholoog worden gesteld
onderdelen springen, hinkelen, huppelen,         na een psychologisch onderzoek en een
klimmen, koprol, gooien, stuiten, vangen, lopen     interpretatie van de resultaten van een kind.
en stilstaan op één been.                Voor 2 kinderen werd dit schooljaar een
Kleuters met een bewegingsachterstand worden       dyslexieverklaring afgegeven.
met de leerkracht en een lid van het zorgteam      Op Sjalom, een school voor speciaal
besproken. Er wordt een bewegingsplan          basisonderwijs, wordt al een aantal jaren een
gemaakt en zij worden onder schooltijd extra       speciale leesbehandeling aan kinderen gegeven,
begeleid. Dit vindt plaats in groepjes.         die stagneren in het leesproces. We zijn het
                             afgelopen jaar begeleid door de IB’er, die de
2.2.6 Remedial Playing                  speciale leesbehandeling aan kinderen geeft.
Gedurende een aantal jaren is door onze         Zij wordt begeleid door het Pedologisch
orthopedagogische speltherapeute Martje Duut       Instituut te Duivendrecht. Zij heeft geholpen
de basis gelegd voor de professionele          bij het opstellen van handelingsplannen.
observatie en aanpak van jonge kinderen zoals      Daarbij hebben we geconcludeerd dat Sjalom
die op dit moment op onze school plaatsvindt.      vooral werkt met kinderen van 9 en 10 jaar, die
Het proces van observeren en registreren         zijn vastgelopen in het leesproces.
bevindt zich nog steeds in een stijgende lijn. De    Wij werken met jongere kinderen. Aan de hand
meeste leerkrachten hebben zich inmiddels een      van het protocol “Leesproblemen en dyslexie”
wijze van kijken naar kinderen eigen gemaakt       nemen wij al in groep 3 leestoetsen af. Indien
die er voor zorgt dat het handelen van kinderen     nodig start de “training” bij ons in groep 3 en
en de inhoudelijke benadering daarvan steeds       uiterlijk in groep 4. Wij willen vooral
sneller en zorgvuldiger binnen ons            preventief werken. Vroegtijdig oefenen we op
leerlingvolgsysteem kan worden vastgelegd.        het vlot lezen en het hakken en plakken van

                                         basis voor ontwikkeling

                          11
Jaarverslag 03/04                                  Het Eiland


woorden. Die basis is onontbeerlijk voor het      genoemd. In de bewaarnieuwsbrief staat de
leren lezen. Daarbij hebben we             procedure voor aanmelding beschreven.
computersoftware ingezet.               Voor vier kinderen hebben wij de extra
Door de begeleiding en extra aandacht, die we     voorzieningen kunnen realiseren.
aan het lezen hebben geschonken, zijn we in      Voor deze kinderen krijgen we ondersteuning
staat kinderen met leesproblemen en dyslexie      vanuit het Speciaal onderwijs. Het afgelopen
goed in beeld te brengen en planmatig met ze te    jaar waren dat Mytyl-Scholengemeenschap
werken.                        Heliomare, de Mgr. Hermusschool, school voor
Op dinsdagavond 16 maart organiseerde de        kinderen met hoor-, spraak- en
medezeggenschapsraad in samenwerking met        taalmoeilijkheden en de Burgerschool, school
de school een thema-avond over lees- en        voor slechthorende kinderen.
spellingsproblemen bij kinderen. Mevrouw
Amesz van de School Begeleidings Dienst        2.2.10 Trends
verzorgde een inleiding over dyslexie en Henk     Er is bij leerkrachten en zorgteamleden meer
vertelde hoe de school er mee omgaat. De        tijd gaan zitten in het houden van gesprekken
avond werd door ruim 80 mensen bezocht.        met ouders. Ouders zijn geïnteresseerd in de
                            vorderingen van hun kind en volgen de
2.2.8 Hoogbegaafdheid                 verrichtingen over het algemeen kritisch. Ze
Joke, Roos, Hetty, Yvonne H, Henk en René       komen sneller met klachten over het handelen
hebben een cursus over hoogbegaafdheid bij       van leerkrachten.
kinderen gevolgd. De cursus werd gegeven        Om nog meer duidelijkheid naar ouders te gaan
door drs. E. van Gerven, specialiste op het      verschaffen, verwacht het bestuur van de
gebied van hoogbegaafdheid. Het doel van de      OPOZ-scholen dat we gaan werken met een
cursus was het schrijven van een beleidsplan      formulier bij de oudergesprekken. Ouders
voor hoogbegaafdheid voor de school. Dit plan     zetten daar dan een paraaf op.
is geschreven en zal op de studiemiddag van 24     Vaker hebben we leerlingen met lees – en
november aan het team gepresenteerd worden.      spellingsproblemen en aanwijzingen voor
Er zullen materialen voor de kinderen worden      dyslexie besproken.
aangeschaft. We hebben ook een digitaal
handelingsprotocol besteld. Dit zal binnenkort
verschijnen. Hiermee is het mogelijk een
hoogbegaafd kind goed in beeld te brengen.
Ook ouders zullen daar nauw bij betrokken
zijn. Zij zullen ook een vragenlijst invullen.
Voor het kind wordt aan de hand van alle
gegevens een handelingsplan gemaakt. Daarin
zal vermeld worden op welk gebied(en) een
kind verdiepingsstof krijgt en welke materialen
daarvoor ingezet zullen worden. Dit plan zal
zoveel mogelijk in de groep uitgevoerd worden.

2.2.9 Leerling Gebonden Financiëring
Per 1 augustus 2003 is het mogelijk voor
ouders om hun gehandicapte kind te plaatsen
binnen het basisonderwijs met extra
voorzieningen. Hierbij gaat het om de Leerling
Gebonden Financiëring, ook wel het rugzakje

                                       basis voor ontwikkeling

                         12
Jaarverslag 03/04                                   Het Eiland


2.3 Informatie en Communicatie             In de groepen 1,2 wordt veel software ingezet,
                            die past bij het thema dat aan de orde is.
  Technologie                    Voor de zorgleerlingen worden vooral
We zijn actief geweest op een aantal van de
                            programma’s op het gebied van lezen en
vele terreinen van het ICT.
                            spelling ingezet.
2.3.1 Hardware
Er is vanuit de ICT-gelden weer geïnvesteerd in
                            2.3.4 Internet
vernieuwing van de hardware. Op de beide
                            Voor werkstukken en thema’s is veel gebruik
computereilanden op het hoofdgebouw en in de
                            gemaakt van Internet. In groep 7 wordt het
gezamenlijke werkplekken buiten de lokalen op
                            programma Vragenderwijs gebruikt. Kinderen
de schoolwoningen zijn nieuwe computers in
                            die bepaalde informatie niet konden vinden,
gebruik genomen. Goede computers zijn van
                            konden dat via een mailtje vragen aan een
deze plekken doorgeschoven naar klassen.
                            medewerker van de Bieb. Ook oefenden ze
Voor de zorgteamleden en locatieleiders zijn
                            verkeersexamens op Internet. Groep 8 deed
laptops aangeschaft. Op beide locaties hebben
                            mee met een krakerscompetitie. Daarbij
2 netwerkprinters de losse printers vervangen.
                            moesten specifieke vragen worden opgezocht.
                            Leerkrachten gebruiken Internet als
2.3.2 Beheer
                            informatiebron bij lesvoorbereidingen en de
Het netwerk heeft op het hoofdgebouw goed
                            voorbereidingen van thema’s. Agenda’s en
gedraaid. Op de schoolwoningen waren
                            informatie voor collega’s gaan via email. Iedere
regelmatig problemen. De bovenschools
                            leerkracht heeft een eigen schoolemailadres.
beheerder heeft toegezegd hieraan te gaan
                            Dit is tijdelijk buiten gebruik geweest door de
werken.
                            overstap naar een andere provider.
Computervader Cor , de ICT-stagiares Johan en
Saïd hebben er samen met Theo voor gezorgd ,
                            2.3.5 Schoolsite
dat problemen snel opgelost werden.
                            Heteiland.org wordt veel geraadpleegd om
We werken met de besturingssystemen
                            informatie over de school op te zoeken. Naast
Windows 98, Windows 2000 en Windows XP.
                            de algemene informatie is er informatie te
Het is de bedoeling, dat zoveel mogelijk
                            vinden over actuele zaken en gebeurtenissen in
computers gebruik gaan maken van Windows
                            de school, waaronder de verschillende groepen.
XP. Data worden opgeslagen op het netwerk.
                            Regelmatig worden er nieuwtjes en foto’s op
Daarvoor is er voor de verschillende groepen
                            geplaatst.
een map aangemaakt.
                            Ook is het via de site mogelijk om je abonneren
We willen in toenemende mate software via het
                            op de digitale nieuwsbrief. Hier wordt veel
netwerk laten draaien.
                            gebruik van gemaakt.
2.3.3 Educatieve software
                            2.3.7 Meubilair
De groepen 7 en 8 gebruiken van het
                            Nadat we vorig schooljaar computertafels
Ambrasoftpakket spelling en rekenen. Verder
                            hadden aangeschaft voor de groep 6, 7 en 8,
wordt gebruik gemaakt van Word, Eduroms
                            schaften we dit jaar tafels aan voor de groepen
(voornamelijk voor taal) en Powerpoint. In de
                            3, 4 en 5.
groepen 7 zijn Powerpointlessen gegeven.
De groepen 5 en 6 gebruiken van het
                            2.3.8 Brainware
Ambrasoftpakket spelling, rekenen en tafels.
                            De leerkrachten hebben geleerd om nieuws en
Ook hier wordt regelmatig Word gebruikt.
                            foto’s op hun groepssite te plaatsen. Ze hebben
In de groepen 3 en 4 wordt software op de
                            zich bezig gehouden met Internet, emailen en
gebieden lezen, spelling en rekenen ingezet. De
                            leren gebruiken en inzetten van software.
nadruk ligt hierbij op het lezen.
                                        basis voor ontwikkeling

                         13
Jaarverslag 03/04                                    Het Eiland


2.4 Onderwijsontwikkeling                Daarbij zal weer het uitgangspunt zijn de
2.4.1 Wereldoriëntatie                  onderlinge samenhang tussen de vakonderdelen
Wereldoriëntatie (WO) is een verzamelnaam        en zullen van verschillende methoden boeken
voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en      en materialen worden aangeschaft.
natuurkennis.Vroeger werden deze
schoolvakken afzonderlijk gegeven. U bent niet      2.4.2 Mediatheek
anders gewend. Wij staan op onze school         Ook dit jaar is er veel gebruik gemaakt van de
regulier onderwijs voor met               mediatheek. Ondanks de zich steeds
ontwikkelingsgerichte elementen daarin.         uitbreidende mogelijkheden op Internet blijven
Bovendien houden wij ons in toenemende mate       boeken een onmisbare factor in de
bezig met thematisch onderwijs. Het is daarom      mogelijkheden om informatie te verwerven.
voor de hand liggend dat wij proberen deze        Ook vorig schooljaar is het al eens benadrukt:
vakken steeds meer in samenhang te geven.        het goed functioneren van een mediatheek staat
Het vorig schooljaar is daarmee een begin        of valt bij een vast beheergroep, die aanstuurt,
gemaakt. Wij moesten een nieuwe             overzicht houdt, vrijwilligers motiveert,
aardrijkskundemethode aanschaffen en hebben       kortom, een dergelijk orgaan is onmisbaar.
gekozen voor een nieuwe opzet. In plaats van       Op onze school wordt deze belangrijke taak
één methode te kiezen, hebben wij een aantal       door onze ID’ers uitgevoerd. Han en Toos op
boeken van verschillende methoden gekozen        de schoolwoningen, Marianne, Gwen en Karin
met de daarbij behorende additionele           op het hoofdgebouw hebben er een weektaak
materialen als kaarten, werkboekjes,           aan.
kopieerbladen etc. Samen met de             Zij hebben van de mediatheek een uitstekend
mogelijkheden die Internet ons biedt en de        functionerend onderdeel van onze organisatie
materialen uit onze mediatheek, hebben de        gemaakt en zij nemen door de consciëntieuze
kinderen dan de beschikking over een divers       wijze waarop zij hun taak vervullen, de
aantal mogelijkheden om hun opdrachten zo        leerkrachten veel werk uit handen.
goed mogelijk uit te voeren. De lessen bestaan      Met heel veel zorg zien wij dan ook het
uit een klassikaal gedeelte en uit zelfstandig te    moment naderen dat wij op deze belangrijke
verwerken opdrachten. Omdat wij werken met        ondersteuning niet langer meer een beroep
weektaken en werklijsten, zijn dit heel goede      kunnen doen.
items om daarin op te nemen.
Voor de leerkrachten is deze wijze van werken      2.4.3. Rapportage
behalve nieuw ook moeilijk. Meer als vroeger       In het vorige jaarverslag is reeds melding
moet de leerkracht zich voortdurend bewust        gemaakt van een verandering in de wijze van
zijn waar naar toe gewerkt wordt en welke        rapporteren. De z.g. ‘rapportcommissie’ heeft
doelen hij/zij met de verschillende opdrachten      de veranderingen die het team in de wijze van
wil bereiken. Uitgangspunt hierbij zijn de door     rapporteren heeft aangegeven, geïnventariseerd
het ministerie van Onderwijs geformuleerde        en tot een samenhangend geheel gesmeed. De
kerndoelen voor de verschillende leerjaren.       beide rapporten van het afgelopen schooljaar
Zo spoedig mogelijk willen wij in het komend       zijn op deze wijze aan u gepresenteerd.
schooljaar deze werkwijze evalueren en          Maar soms blijkt in het praktische werken met
verfijningen aanbrengen.                 dergelijke aanpassingen of en, zo ja, waar nog
Ook staat de aanschaf van een nieuwe           knelpunten zitten. Bij het begin van dit
geschiedenismethode op het programma. De         schooljaar heeft de commissie de collega’s
daartoe benoemde commissie gaat zich hierover      opnieuw de gelegenheid gegeven verfijningen
buigen; wellicht zal dezelfde werkwijze         aan te brengen. Dit heeft geresulteerd in enkele
gevolgd worden als m.b.t. tot aardrijkskunde.      veranderingen. Op dit moment heeft het rapport

                                         basis voor ontwikkeling

                          14
Jaarverslag 03/04                                   Het Eiland


de definitieve vorm bereikt en wij hopen dat we     2.4.5 Dag- en weektaken / werken op
met dit rapport de komende jaren op adequate      verschillende niveaus
wijze de verslaglegging over uw kind kunnen       Na een aantal jaren waarin wij ons steeds meer
verzorgen. Op dit moment zijn we bezig met de      hebben toegelegd op het werken in
praktische uitwerking: een duurzaam en         verschillende niveaugroepen, kunnen wij
betaalbaar opbergsysteem aanschaffen waarin       zeggen dat dit in vrijwel alle klassen
we alle rapporten die het kind gedurende        gemeengoed is geworden. Op dit moment zijn
zijn/haar schoolloopbaan verzamelt, kunnen       wij bezig deze wijze van werken steeds meer te
bundelen. U als ouder en wij als leerkrachten      implementeren in ons onderwijssysteem.
hebben dan na 8 jaar een compleet overzicht       Vanaf groep 3 werken de kinderen met
van de basisschoolcarrière van uw kind.         dagtaken; vanaf groep 5 proberen wij de
                            kinderen langzaam aan vertrouwd te maken met
2.4.4 Leesbevordering                  het werken in weektaken. Uitgangspunt hierbij
In feite wordt het lezen bij ons op school       is het hanteren van het principe van de
gedurende het hele schooljaar bevorderd. Op       uitgestelde aandacht. Op deze wijze proberen
allerlei manieren zijn kinderen met lezen bezig:    leerkrachten tijd in te ruimen om individuele
productief, op leren gericht, maar ook ludiek.     kinderen of groepjes leerlingen apart te helpen
Hoe bevorder je leesplezier? Want een kind dat     op hun eigen niveau.
van lezen houdt, wordt een volwassene die zich     Kinderen kunnen op deze wijze leren te
nooit verveelt.                     plannen, hun eigen tijd in te delen.
Lezen wordt naarmate het kind ouder wordt,       Bij de dag- en weektaken komen vooral de
steeds belangrijker. Goed lezen, en vooral       cognitieve vakken zoals rekenen, taal en
lezen met begrip, is op de basisschool maar       spelling aan de orde. Vooral wat betreft deze
zeker in het voortgezet onderwijs, een         vakken zijn de kinderen naar niveaus
voorwaarde voor succes.                 ingedeeld.
De commissie ‘leesbevordering’ probeert aan       Kinderen hoeven zich niet te vervelen en
deze eis steeds weer nieuwe impulsen te geven.     worden ook niet geforceerd beziggehouden.
De kinderboekenweek is hiervoor een goed        Als zij klaar zijn met de basisstof, kunnen zij
moment maar ook het tutorlezen, waarbij         verder gaan met verrijkingsstof of
kinderen uit de hoogste groepen lezen met        herhalingsstof. Ook kunnen zij keuzes maken
kinderen uit de groepen 3 en 4. Dit blijkt       uit de z.g. werklijst. Deze lijst bevat
zodanig aan te slaan dat het tutorlezen een vast    opdrachten, die gerelateerd zijn aan het project
onderdeel in de schoolweek van de kinderen is      van dat moment, creatieve opdrachten of een
geworden.                        combinatie daarvan, kortom, zinvolle
Daarbij komt ook dat onze school steeds meer      opdrachten. De leerkracht bewaakt de
leerlingen heeft, voor wie het Nederlands de      voortgang maar de kinderen kunnen zelf een
tweede taal is. Doorgaans spreken deze         grote mate van initiatief ontplooien.
kinderen heel goed Nederlands, maar ontbreekt      Ook als het kind ’s morgens op school komt en
het hen soms aan de verfijndere woord- en        het lokaal binnengaat, hoeft het zich niet te
begripskennis. Door deze kinderen extra te       vervelen.
stimuleren kunnen wij er voor zorgen dat het      Dit begint al in de groepen 1,2. Vroeger nam
Nederlands voor hen bij de vervolgkeuze van       het kind plichtmatig plaats in de kring, nu zijn
onderwijs geen struikelblok betekent.          er genoeg uitdagende hoeken waarin het kind
                            onmiddellijk met spelen kan beginnen.
                            Oudere kinderen beginnen zelfstandig aan een
                            speciale opdracht, die van te voren is besproken
                            of zij maken een keuze uit de werklijst.

                                        basis voor ontwikkeling

                          15
Jaarverslag 03/04                                    Het Eiland


Deze manier van werken hebben wij langzaam        maatschappij te kunnen handhaven hebben de
maar zeker samen ontwikkeld; het doet een        kinderen de vaardigheden nodig om te kunnen
appèl op de betrokkenheid en motivatie van het      begrijpen wat zij lezen.
kind en bevordert zelfstandigheid en eigen        De moderne communicatiemiddelen vereisen
initiatief.                       dat de toekomstige volwassene zelfstandig de
In het komende schooljaar zullen de           voor hem of haar noodzakelijke informatie kan
verschillende studiedagen grotendeels gewijd       selecteren en toepassen.
zijn aan het verder uitbouwen van deze wijze       De grondslag voor deze vaardigheden moet
van werken.                       worden gelegd op de basisschool.
                             De methode “Goed Gelezen” die wij mede
2.4.6 De schrijfmethode.                 daartoe hebben ingevoerd, voldoet aan die
In de groepen drie hebben we dit jaar voor het      uitgangspunten.
eerst met de schrijfmethode “Schrijven leer je      Niettemin is het doorwerken van een methode
zo” gewerkt. Deze methode leert de kinderen       alléén niet voldoende; in feite zijn wij op
de blokletters en de cijfers aan. Bovendien sluit    school voortdurend met taal bezig. De kinderen
deze methode aan bij de methode, die door        produceren eigen teksten, die zij kritisch leren
Henk Schweitzer voor de kleuterbouw           te reviseren. Zij verzamelen informatie die zij
ontwikkeld is: “Schrijven zonder pen”.          moeten verwerken tot werkstukken, zij maken
Bij de methode voor de groepen drie worden        opdrachten, die vrijwel allemaal op
ook veel verschillende motorische oefeningen       taalverwerving gebaseerd zijn. Op deze manier
aangeboden. Deze zijn heel divers en erg leuk      bereiden zij zich voor op de volgende stappen
om met de kinderen te doen; uiteraard hebben       in hun ontwikkeling.
ze betrekking op de fijne motoriek.
De nieuwe letter wordt eerst ingeoefend en de
volgende dag tussen lijnen geschreven. In de
schrijfmap wordt ook gebruikt gemaakt van
kleuren. Zo weten de kinderen precies tot waar
de stok van een letter loopt en waar de romp
van een letter geschreven moet worden
In de groepen vier gaan we nu verder met deze
methode. Hier worden de hoofdletters
aangeboden op precies dezelfde manier als de
kleine letters in groep 3. Voor de kinderen is
dat erg prettig. Voorlopig blijven de kinderen
ook nog met de speciale potloden schrijven.
Deze potloden zijn namelijk driekantig. Zo
kunnen de kinderen heel gemakkelijk het
potlood op de juiste manier vasthouden. Verder
wordt er door de leerkrachten op de juiste
schrijfhouding gelet.

2.4.7 Begrijpend lezen
Hoezeer de noodzaak om op de juiste manier
informatie te verwerken in onze kennis-
maatschappij stijgende is, blijkt wel uit de
criteria die het voortgezet onderwijs steeds
nadrukkelijker stelt: om zich in die

                                         basis voor ontwikkeling

                          16
Jaarverslag 03/04                                   Het Eiland


3. Personeel                     3.2 Zij-instromers
3.1 Algemeen                      In het jaarverslag van 2002/2003 hebben wij
Bij de aanvang van het schooljaar 2003/2004      reeds melding gemaakt van het fenomeen zij-
mochten wij twee nieuw leerkrachten          instromer. Door Dorien Hille en Esther Tijmes
begroeten: Anne Lyngsholm Ottesen voor         is dit fenomeen ook bij ons op school heel
groep 6 en Jorgen Heurter in groep 7, beide op     bekend geworden. Zij hebben dit jaar beiden
het hoofdgebouw. Voor deze nieuwe           hun diploma behaald en met plezier hebben wij
leerkrachten is het schooljaar onverwacht       hen een baan aan kunnen bieden: Dorien in een
verlopen. Anne werd zwanger en beviel in        duobaan in groep 4 en Esther als
januari van zoon Elvin. Haar groep werd        kleuterleerkracht in groep 1,2 beiden op de
overgenomen door Jolien en Wilma . Jorgen       schoolwoningen. Helaas is Esther voorlopig
nam al in februari afscheid van ons en werd      wegens ziekte uitgeschakeld en wij hopen dat
vervangen door Ennie de Graaf.             zij weer snel haar taken op zich kan nemen.
In mei werd Mariska Smit opnieuw moeder en
wel van zoon Max. Haar groep werd           3.3 Instroom Doorstroom banen
gedeeltelijk overgenomen door Cora           De situatie rond de ID banen is op het moment
Zwaneveld die samen met de inmiddels          van verschijnen van dit jaarverslag nog steeds
teruggekeerde juf Catelijne de groep verder      heel ondoorzichtig. Maar het ziet er uiterst
heeft begeleid.                    ongunstig uit, als wij moeten afgaan op de
Ook op de schoolwoningen werden baby’s         kabinetsplannen zoals zij dit jaar ter
verwacht: vroeger dan gepland beviel Irma       gelegenheid van Prinsjesdag zijn
Groen in maart van haar zoon en dochter Pieter     gepresenteerd. Gemeente en besturen doen er
en Julia; na een aanvankelijk heel spannende      alles aan om deze banen tenminste tot einde
tijd groeit de tweeling als kool. In augustus     schooljaar 2005 te behouden, maar niets is
beviel Ester Vollenga van zoon Koen Olivier.      zeker. Een aantal ID’ers zijn onder druk van
De laatste periode van het schooljaar werd haar    deze ontwikkelingen reeds afgevloeid. Ook Het
groep overgenomen door Melissa Hagen.         Eiland heeft dit al aan den lijve ondervonden:
Helaas werden wij ook geconfronteerd met een      Gwen Hartrman is per 1 oktober vertrokken
aantal langdurig zieke collega’s. Mattie Kok      naar een baan bij de Nederlandse Bank en
moest afhaken en werkt nu een aantal uren per     Tanja Hackmann is begonnen met de PABO
week op basis van arbeidstherapie, evenals       opleiding.
Anneroo Vreden en Henk Duits.             Wanneer de ID-banen daadwerkelijk
De laatste dag van het afgelopen schooljaar was    verdwijnen en wat dat betekent voor onze
zeer onfortuinlijk voor Tineke Hiemstra.        dagelijkse onderwijspraktijk, behoeft eigenlijk
Tijdens de onvermijdelijke               geen betoog.
opruimwerkzaamheden viel ze van de trap en       Als de leerkrachten in de toekomst al het werk
kwam zo ongelukkig terecht dat zij haar pols      dat hen door de ID’ers uit handen wordt
brak. Dat betekende pijn, veel last en ongemak     genomen, weer zelf moeten gaan doen,
en een in het water gevallen vakantie. Tot aan     betekent dit ’n enorme taakverzwaring met alle
de herfstvakantie van dit lopende schooljaar      problematische gevolgen van dien.
heeft Melissa Hagen haar vervangen: na de
herfstvakantie heeft Tineke haar taak weer
hervat.
                                        basis voor ontwikkeling

                         17
Jaarverslag 03/04                                    Het Eiland


3.4 Invalleerkrachten                  3.7 Studiedagen en didactische
Omdat wij helaas dit jaar toch ook weer te         bijeenkomsten
maken hebben gehad met zieke collega’s,         Het Eiland organiseert jaarlijks een aantal
hebben wij opnieuw een beroep moeten doen        scholingsbijeenkomsten; bij deze gelegenheid
op ons kleine bestand invalkrachten. Lieneke      probeert het team zich verder te ontwikkelen,
Ootjers, Ria Kater, Cora Zwaneveld,           afspraken te maken met betrekking tot de visie
Anja v.d. Ende en Melissa Hagen hebben deze       en de werkwijze van de school. In het
taken enthousiast en gemotiveerd aangepakt en      schooljaar 2003/2004 werden voor het team
zijn voor ons onmisbaar.                drie studiedagen en drie didactische
Ook werden groepen herhaaldelijk opgevangen       bijeenkomsten gehouden.
door onze ID’ers. Tasja, Toos, Han, Tanja,
Ingrid, Marianne, Karin en Gwen zijn een groot     De eerste studiedag werd besteed aan een
aantal malen redders in de nood geweest. Dit      inventarisatie van en een discussie over de
had tot gevolg dat wij uiterst zelden een groep     sterke en zwakke punten van onze school.
naar huis moesten sturen, in feite de uiterste     Geprobeerd is een soort top 10 te maken van
noodmaatregel.                     punten die goed lopen op school en punten
                            waaraan we de komende jaren moeten werken.
3.5 Studenten                      Dit leverde levendige discussies op doordat de
Omdat er dit schooljaar weinig             accenten per bouw soms verschillend waren.
personeelswisselingen hebben plaatsgevonden       Tussendoor werd op diverse computers het
en we over het algemeen over ervaren          teamdeel van de kwaliteitsmeting door veel
leerkrachten kunnen beschikken, was er dit jaar     collega’s ingevuld.
weer wat meer ruimte voor stageplaatsen.        De dag werd afgesloten met een promotie-
Naast de PABO studenten hadden we weer         presentatie over Het Eiland in de vorm van een
plaats voor studenten van de MBO opleiding       cabaret, een toneelstuk, een op video
Sociaal Pedagogisch Werk en studenten van de      vastgelegd poppenspel en andere creatieve
opleiding MBO-ICT.                   vondsten.
                            Hierbij was weer duidelijk te zien hoeveel
3.6 Nascholing                     creatieve talenten er binnen de school
Voor een organisatie is het van belang dat het     rondlopen.
personeel zich steeds verder professionaliseert.    In februari volgde de tweede studiedag waarop
De dagelijkse praktijk roept vragen op die niet     diverse onderwerpen aan bod kwamen. De
altijd te beantwoorden zijn en vraagt om        mogelijkheden van het computerprogramma
verdere opleiding en scholing.             Esis (dat we gebruiken voor de
In het algemeen wordt deze nascholing, als       schooladministratie) werden uit de doeken
deze binnen de kaders valt van het           gedaan, vooral met betrekking tot het
nascholingsplan, bekostigd door de school.       leerlingvolgsysteem. In de toekomst zullen alle
Vanuit de school werd een aantal studiedagen      gegevens van toetsen met dit programma
georganiseerd voor het personeel. Daarnaast       digitaal verwerkt kunnen worden.
was er een viertal z.g. didactische           Daarna is aandacht besteed aan het
bijeenkomsten; hier wisselen wij met elkaar       competentieprofiel voor de groepsleerkracht.
van gedachte over een aantal actuele          Met behulp van dit profiel kan de leerkracht bij
pedagogische en didactische onderwerpen.        verschillende competenties bepalen op welk
Voor de besteding van de nascholingsgelden       niveau hij of zij zich bevindt.
legt de school het accent op cursussen en
opleidingen in het kader van zorgverbreding,
bedrijfshulpverlening, ICT en management.
                                         basis voor ontwikkeling

                          18
Jaarverslag 03/04                                   Het Eiland


Hiermee nauw verbonden is het werken met het      3.8 Coaching
Persoonlijk Ontwikkelings Plan), waarop         Evenals het vorig jaar heeft Het Eiland
eveneens een toelichting gegeven werd.         formatie-uren vrijgemaakt ten behoeve van
Na de koffie is gesproken over het           coaching voor startende leerkrachten. Niet
personeelsbeleid 2004/2006 , waarbij ook een      alleen leerkrachten die net van de Pabo komen
presentatie gegeven werd over “Investors in       en pas beginnen in hun eerste baan hebben
People”, het keurmerk voor personeelsbeleid,      coaching nodig, ook leerkrachten die voor het
waarmee Het Eiland de komende jaren aan de       eerste jaar op het Eiland werken, kunnen een
slag gaat.                       steuntje in de rug gebruiken om wegwijs te
’s Middags was er een presentatie door         raken in een vrij complexe organisatie.
Eleonoor van Gerven over het              De coach (IB’er) heeft tijd om deze
hoogbegaafdenproject, waaraan de school         leerkrachten extra aandacht te geven en kan
deelneemt.                       vanuit observatie waardevolle adviezen geven.
Geprobeerd is een typering en een beschrijving     Doordat de groepen op het Eiland altijd parallel
te geven van het hoogbegaafde kind, rijk        werken, hebben ook de leerkrachten uit de
geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.         parallelklassen een waardevolle taak.
De derde studiedag in juni is door de leden van
de beleidsgroep (directie, IB’ers en
bouwcoördinatoren) gebruikt om het beleid van
het afgelopen schooljaar te evalueren en
actiepunten af te spreken voor het schooljaar
2004/2005. De overige collega’s konden deze
dag besteden aan activiteiten met betrekking tot
hun eigen groep.
De didactische bijeenkomsten worden meestal
per bouw georganiseerd. De midden- en
bovenbouw hebben hun tijd vooral besteed aan
het maken van afspraken over de nieuwe
werkwijze die op het gebied van de
wereldoriëntatie gehanteerd wordt. Hierbij was
ook tijd ingeruimd voor het plannen van
thema’s. Ook werd een bijeenkomst gewijd aan
het werken met dag en weektaken,
De onderbouw en de kleuterbouw richtten zich
meer op het ontwikkelingsgericht werken, maar
hebben ook een zeer plezierige en actieve
bijeenkomst gehad rondom dans en drama.
Daarnaast is een onderbouwstudiedag gewijd
aan de computer: de mogelijkheden van de
website, beschikbare software, nuttige sites op
Internet waren enkele van de behandelde
onderwerpen.
                                        basis voor ontwikkeling

                          19
Jaarverslag 03/04                                   Het Eiland


4. Ouders en school                  gelederen te komen versterken was dermate
                            laag dat verkiezingen niet nodig waren. Deze
4.1 Medezeggenschap                  ontwikkeling baart de leden van de Stichting
Gedurende het schooljaar 2003/2004 vond er in
                            zorgen. Dit jaar fungeert een aantal leden voor
de medezeggenschapsraad een aantal
                            het laatst omdat hun kind naar het middelbaar
wisselingen plaats. Verschillende ouders namen
                            onderwijs vertrekt. Bij een te klein aantal
afscheid omdat hun ’laatste’ kind de school
                            aanmeldingen zal het draagvlak van de
verliet; er waren ook ouders die hun functie
                            stichting steeds kleiner worden.
neerlegden vanwege drukke bezigheden elders.
                            Desondanks hebben we toch een tweetal
Wij namen afscheid van Jan Rijpkema, Annie
                            enthousiaste ouders mogen verwelkomen: Rano
v.d. Wal, Loes Mulder, Gwen Hartman en
                            Nanhkoesingh en Isabel Woltheus. De laatste
Gusta Bakker.
                            heeft al een aantal vergaderingen bijgewoond
Roy Veldman fungeerde opnieuw als
                            omdat zij overstapt van de
voorzitter, ondersteund door Henk Duits als
                            medezeggenschapsraad naar de Stichting.
secretaris. Verder hadden zitting in de raad
                            Verder hebben de navolgende personen zich
Marion Meier, Isabel Woltheus en Rudi de
                            enthousiast voor de stichting ingezet: Ronald
Jong. Namens het personeel namen zitting in de
                            Cordus (penningmeester), Joke Wieman,
raad: Irma Groen, Marie-Cecile Ruwiel, Marjan
                            Jacqueline Kortbeek (penningmeester
Schenk en Paula Staal en Hetty Franzani.
                            schoolreisfonds), Jacqueline Erdtsieck, Ineke
Ook nam een vertegenwoordiger van de
                            de Jong (voorzitter), Paulien Sassen, Eveline
Stichting Ouderraad Het Eiland aan de
                            Conrad, Els Bakker, Joke Stravers, Monique
vergaderingen deel.
                            Pronk (penningmeester schoolreisfonds) en
Namens het bevoegd gezag woonde Ton
                            Marianne Bohnenn.
Versteeg de vergaderingen bij.
                            Een speciaal woord van dank gaat uit naar Joke
Zaken die frequent aan de orde kwamen waren
                            Wieman, Marianne Bohnenn en de beide
o.a. personeel en formatie, onderwijskundige
                            Jacquelines. Zij zullen stoppen met hun werk
ontwikkelingen, overblijf, verkeer,
                            voor de stichting. Joke op eigen verzoek,
schoolorganisatie en ARBO-beleid.
                            Marianne maakt de overstap naar de MR en de
                            beide Jacquelines zien hun kind vertrekken
4.2 Stichting Het Eiland                naar het middelbaar onderwijs, waardoor hun
De ouderraad Stichting Het Eiland heeft weer      taak als lid van de Stichting automatisch ten
een gezellig en druk jaar achter de rug. De      einde is.
leden kwamen zes keer bijeen in vergadering.      Na hun jarenlange inzet zullen we in een van
Deze vergaderingen werden ook bijgewoond        de vergaderingen van het nieuwe schooljaar
door een lid van het team, Marius Klippel en de    hen op gepaste wijze bedanken voor hun werk.
vertegenwoordiger van de directie, René        Verder willen we alle ouders en verzorgers
Honingh. Het doel van de Stichting is het       bedanken voor hun hulp gedurende het
innen, beheren en besteden van oudergelden       schooljaar. Zonder jullie hulp kunnen we echt
ten behoeve van schoolreizen en andere         niet!
schoolse en buitenschoolse activiteiten. Verder    Ook komend schooljaar zal stichting Het
helpen wij bij de planning en uitvoering van      Eiland, samen met directie en team veel
diverse taken binnen de bestaande commissies      activiteiten ondersteunen en hoopt daarbij
zoals de Sinterklaas, Kerst en Pasen.         regelmatig een beroep te kunnen doen op de
Wij zoeken naar sponsormogelijkheden ten        hulp van vele ouders en verzorgers binnen de
behoeve van de school.                 school. Met vragen, opmerkingen en tips kunt u
Ook dit jaar zijn er geen verkiezingen         altijd bij ons terecht. Voor de financiële
gehouden ter versterking van de Stichting. Het     verantwoording verwijzen wij u naar de bijlage.
aantal aanmeldingen van ouders om de
                                        basis voor ontwikkeling

                         20
Jaarverslag 03/04                                    Het Eiland


4.3. Communicatie                    Informatieavond
Algemeen                        Deze is aan het begin van het schooljaar. Iedere
Op allerlei manieren probeert de school         leerkracht geeft informatie aan de ouders over
jaarlijks de communicatie tussen ouders en       algemene schoolzaken en groepsspecifieke
school te onderhouden en te verbeteren.         zaken. Evenals andere schooljaren werden deze
Daartoe geeft de school iedere veertien dagen      avonden over het algemeen goed bezocht en
een Nieuwsbrief uit waarin lopende zaken        hebben wij het idee dat wij door deze avonden
worden besproken, de agenda wordt            te houden, in een behoefte voorzien.
opgenomen en aandacht wordt besteed aan
onderwijs relevante onderwerpen. De           Oudercontactavonden
Nieuwsbrief voorziet duidelijk in een behoefte     Vier maal in het schooljaar worden deze
en is een prima hulpmiddel om ouders snel van      avonden georganiseerd. De eerste avond was na
actualiteiten op de hoogte te stellen. Afgelopen    de herfstvakantie gepland en heeft min of meer
schooljaar is er bijvoorbeeld een extra editie     de functie van een individuele kennismaking
verschenen in verband met de ontwikkelingen       van ouders met de leerkracht. Van deze
rond de ID- banen.                   gelegenheid is heel veel gebruik gemaakt. De
De ‘bewaarnieuwsbrief’ die aan het begin van      tweede avond vindt plaats eind januari, begin
het schooljaar wordt meegegeven voorkomt dat      februari, ter gelegenheid van het eerste rapport.
de school de ouders voortdurend moet          Leerkrachten hebben ouders opgeroepen, maar
informeren over vakanties, margedagen, extra      ook ouders hebben in sommige gevallen te
vrije dagen, roosters en wat dies meer zij.       kennen gegeven een gesprek op prijs te stellen.
                            De derde avond viel in april en betrof meestal
Website                         ouders van leerlingen voor wie, om welke
In het schooljaar wat achter ons ligt, is de      reden dan ook, een gesprek belangrijk was.
website van Het Eiland nog meer verbeterd en      Naar aanleiding van het laatste rapport vonden
uitgebouwd. Steeds meer collega’s benutten de      er op het eind van het schooljaar ook nog
site om ouders over de klassenactiviteiten te      incidenteel gesprekken plaats. Behalve deze
informeren. Om aan de behoefte te voldoen,       geplande oudercontacten, was er natuurlijk
heeft de school extra digitale camera’s         altijd de mogelijkheid een gesprek met de
aangeschaft. Heel vaak worden verslagen van       leerkracht te hebben om welke reden dan ook.
activiteiten gelardeerd met leuke foto’s zodat
ouders ook visueel kunnen meegenieten van het      Voorlichting voortgezet onderwijs
wel en wee van hun kind op school.           Ook dit schooljaar hebben wij geprobeerd de
Dat een dergelijke aanpak ook daadwerkelijke      leerlingen van de groepen 8 zo goed mogelijk
vruchten afwerpt, moge door het volgende        te begeleiden in hun keuze voor het Voortgezet
voorbeeld onderstreept worden: de groepen 6       Onderwijs. Wij hebben ervaren dat dit een zaak
op de schoolwoningen hadden onder leiding        is die uiterst zorgvuldig moet worden begeleid,
van juf Tanja een zorglokaal ludiek           omdat de structuur van het Voortgezet
omgetoverd tot een echte jungle. Het          Onderwijs voor iedereen niet altijd even
fotografisch verslag daarvan werd opgestuurd      doorzichtig is. Als zeer belangrijk hulpmiddel
naar de organisatie, die de Lion King          hanteren wij daarbij ons Leerlingvolgsysteem
distribueert. Men was daar zo van onder de       dat wij van iedere leerling gedurende de hele
indruk, dat het de klassen een fantastische dag     schoolloopbaan bijhouden; dat geeft ons een
in het kader van de beroemde film opleverde en     vrij compleet beeld van de mogelijkheden van
de school een computer met toebehoren.         ieder kind. Daarbij komt in het laatste
                            schooljaar de GIVO-toets. De GIVO- toets is
                            een capaciteiten onderzoek. Ook vullen de

                                         basis voor ontwikkeling

                          21
Jaarverslag 03/04                                    Het Eiland


leerlingen een z.g. Schoolvragenlijst in, die ons    4.4. Overblijf
inzicht moet verschaffen in de werkhouding en      Afgelopen schooljaar was weer een druk
motivatie van ieder kind.                overblijfjaar. Dagelijks geeft de Overblijf aan
Eind oktober, begin november bespreken wij        ruim 200 kinderen de gelegenheid om tussen de
het voorlopig advies van school met de ouders      middag op school te lunchen en gezellig met
en het kind. Daarna komen de uitgebreide         elkaar bezig te zijn.
informatie van het Voortgezet Onderwijs, de       Sinds de invoering van de vaste
uitslag van de GIVO- toets, de laatste toetsen      overblijfcontracten is er continuïteit en hebben
van het leerlingvolgsysteem en de            de coördinatoren een goed overzicht voor wat
Schoolvragenlijst.                    betreft de eventuele losse plaatsen. Op de
Aan de hand van deze informatie wordt dan        maandag, dinsdag en donderdag zijn 230
eind januari, begin februari in samenspraak met     kinderen op de overblijf aanwezig. De vrijdag
de schoolpsycholoog het definitieve advies        is de rustigste dag.
vastgesteld.
Naast de algemene informatie voor de groepen       De vrijwilligers zijn bijna allemaal gebleven,
8 op school aan het begin van het schooljaar       zodat er voor de kinderen steeds een vaste
konden ouders en kinderen op het VO           ploeg overblijfouders op de werkvloer
informatieavonden en open avonden bezoeken.       aanwezig is.

Open avond                        De jaarcontracten werden in mei aangeboden,
In januari hebben wij voor de aspirant-ouders      zodat alle ouders vroegtijdig evenveel
van kleuters die nog 4 jaar moeten worden een      mogelijkheden hadden om hun kind geplaatst te
informatieavond gehouden. Het was een open        krijgen. Daarvan is het grootste gedeelte door
avond, niet alleen bestemd voor ouders, die hun     de werkgroep overblijf geplaatst.
kind al hadden ingeschreven maar ook voor        Alleen de kinderen vanaf groep 7 zijn niet
ouders die nog op zoek waren naar een school       allemaal geplaatst en op de wachtlijst terecht
voor hun kind. Na een algemene inleiding,        gekomen.
gehouden door Ton Versteeg, konden de
ouders zich verder informeren over allerlei
aspecten waarmee zij te maken zullen krijgen.
Ook het zorgteam gaf voorlichting over de
begeleiding van leerlingen die extra aandacht
behoeven en verder maakten de ouders vooral
kennis met de gang van zaken in de
kleutergroepen. De Overblijf gaf eveneens acte
de présence, want het blijkt dat de schoolkeuze
tegenwoordig ook kan afhangen van de
mogelijkheid tot tussenschoolse opvang.
Het heeft ons verheugd dat van deze
mogelijkheid om zich breed te informeren door
heel veel mensen gebruik is gemaakt.
                                         basis voor ontwikkeling

                          22
Jaarverslag 03/04                                    Het Eiland


5. Activiteiten                     kampioenschappen schoolkorfbal werden
Ieder schooljaar staat bol van activiteiten op      gespeeld.
allerlei manieren en op allerlei niveaus.        Dat dit team ook mentaal wel iets in huis had,
Klasgebonden activiteiten die vaak in het        hebben ze bewezen. Aan het eind van de dag
verlengde van een thema liggen maar ook         werden zij als Nederlands kampioen gehuldigd
buitenschoolse activiteiten zoals het deelnemen     maar niet nadat zij een finale met verlenging
aan sportevenementen en culturele            hadden gespeeld. Uiteindelijk werd de
manifestaties.                      beslissing afgedwongen door het nemen van
Een aantal activiteiten willen wij in dit verband    strafworpen waarbij de tegenstander, het
met name noemen.                     Vierschip uit Arnemuiden, er twee miste. En
                             toen kon er eindelijk gejuicht worden. We
                             hadden een echt kampioensteam in huis.
5.1 Sportactiviteiten                  Ook aan de gemeente Zaanstad is dit heugelijke
Schaken
                             feit niet voorbij gegaan. De kinderen ontvingen
Op het gebied van schaken heeft Het Eiland al
                             felicitaties van wethouder Loggen (sportzaken)
een reputatie. Het afgelopen schooljaar was
                             en wethouder Linnekamp (onderwijs).
opnieuw succesvol: Het Eiland veroverde
                             Op 6 juli werden de kinderen officieel
opnieuw de Zaanse schaaktitel voor
                             gehuldigd en ontvingen zij de beker van de
basisscholen. Lotte van Blokland, Nienke van
                             vertegenwoordigers van de landelijke
Loon, Christiaan Buddingh en Alex Eier
                             korfbalbond.
werden kampioen in een spannende finale.
Het tweede team legde beslag op de tiende
                             Atletiek
plaats.
                             Omdat een aantal kinderen op de atletiekdag
                             voor Zaanse scholen goed gepresteerd hadden,
Schoolvoetbal
                             werden zij uitgenodigd een team te formeren
Ook dit schooljaar hebben er weer zowel
                             voor de landelijke finale schoolatletiek in
jongens als meisjesteams ingeschreven voor het
                             Sittard eveneens op 19 juni.
schoolvoetbaltoernooi. Belangrijk is bij
                             Het werd een lange, maar gezellige dag
dergelijke evenementen dat de kinderen leren
                             ondanks het feit dat er geen prijzen werden
omgaan met succes, maar ook met verlies en
                             gewonnen.
teleurstelling. Het goede voorbeeld van ouders
                             De happening stond in het teken van de
en opvoeders is daarbij onontbeerlijk.
                             Olympische spelen. Na het defilé en de opening
Uiteindelijk gaat het bij dergelijke toernooien
                             met Olympisch vuur begonnen de wedstrijden,
om het spel en niet om de knikkers.
                             enigszins gehinderd door diverse
                             onweersbuien.
Schoolkorfbal
                             Vooral de estafette was weer behoorlijk
De deelname van Het Eiland aan het
                             spannend. Uiteindelijk werden de jongens
schoolkorfbaltoernooi is dit schooljaar
                             achtste en de meisjes eindigden als laatste.
bijzonder fortuinlijk verlopen. Het eerste team,
                             Maar ja, het gaat uiteindelijk om het spel….
bestaande uit deelnemers uit de groepen 5 en 6
werd eerste en als zodanig afgevaardigd naar de
Noord-Hollandse kampioenschappen op 5 juni
in Heerhugowaard. Dat het een ijzersterk team
was, werd snel duidelijk want ook bij dit
kampioenschap werden zij eerste. En dus
volgde de apotheose op zaterdag 19 juni in
Hilversum waar de Nederlandse

                                         basis voor ontwikkeling

                          23
Jaarverslag 03/04                                   Het Eiland


5.2 Culturele activiteiten                5.3 Schoolreizen
Alle groepen gaan minstens één maal per jaar       Afgelopen schooljaar is er een begin gemaakt
naar een cultureel evenement, dat            met de verplaatsing van de meerdaagse
georganiseerd wordt onder auspiciën van         schoolreizen. Daardoor gingen zowel de
Fluxus. Een dergelijk evenement kan een         groepen 7 als de groepen 8 vrij vlot na het
toneelvoorstelling zijn, maar ook een          begin van het schooljaar op schoolkamp. Het
voorstelling op het gebied van dans, mime of       effect van deze verplaatsing was uiteindelijk
film. Zo hebben de bovenbouwgroepen een         precies wat wij er van verwachtten: goed voor
spectaculair gebeuren bijgewoond op echte        het groepsproces aan het begin van schooljaar
Zaanse buitenlocaties. Deze voorstelling werd      waar het hele verdere schooljaar van
gegeven in het kader van de Cor Bruyn –         geprofiteerd kon worden en veel rust op het
herdenking, voor de meestel mensen bekend als      eind van het schooljaar waardoor er voldoende
de schrijver van Sil de Strandjutter.          tijd overbleef de musical en de verdere
Klasgebonden activiteiten zijn veelal excursies     eindactiviteiten goed voor te bereiden. Alleen
of een museumbezoek gekoppeld aan het          waren de schoolreizen zo goed bevallen dat de
thematisch werken in het kader van            meeste kinderen best wel voor een tweede keer
wereldoriëntatie.                    op kamp hadden willen gaan.
Aan het eind van het schooljaar verzorgen de
groepen 8 een musical; ook dit jaar vond deze
uitvoering plaats in het Zaantheater, voor de
kinderen een onvergetelijke belevenis.

5.3 Dinsdagmiddagactiviteiten
Degene, die al gedurende een aantal jaren de
balletlessen heeft verzorgd, Eszter Triz,
beleefde dit schooljaar haar laatste jaar als
balletdocent op Het Eiland. De keuze om meer
tijd te besteden aan haar zoon maakt, dat zij
stopt met de lessen. Gelukkig heeft zij haar taak
kunnen overdragen aan een nieuwe docent,
mw. Jansen., zodat de kinderen nog steeds van
professioneel gegeven balletlessen kunnen
profiteren.
Hoe succesvol het schaken is geweest dit jaar,
heeft u elders al kunnen lezen. Jaap Kruijver
heeft al weer heel wat kinderen opgeleid voor
de diverse diploma’s en hij levert nog steeds
een grote bijdrage aan het enthousiasme voor
schaken, zo kenmerkend voor Het Eiland.
                                         basis voor ontwikkeling

                          24
Jaarverslag 03/04       Het Eiland
             basis voor ontwikkeling

          25

								
To top