Docstoc

Aerius

Document Sample
Aerius Powered By Docstoc
					Предизвикателството

 Алергичен Ринит –

съвременни подходи за
   лечение

            1
Алергени  Инхалаторни алергени

  Хранителни алергени

  Контактни алергени
   Домашни микрокърлежи
   Плесени
   Бактерии
               2
Алергените!

   К’ъв алерген
   съм аз, бе !?
           3
  РИСКОВИ ЗОНИ


  НОС          БЕЛИ ДРОБОВЕАЛЕРГИЧЕН РИНИТ    АСТМА  ОЧИ          КОЖААЛЕРГИЧЕН КОНЮКТИВИТ  ЕКЗЕМА, УРТИКАРИЯ
                      4
Атопичен марш

          Хранителна алергия

          Атопична екзема

          Алергичен риноконюнктивит

          Астма


           Кulig M, Bergmann R, Klettke U, et al.J
          ALLERGY CLIN IMMUNOL 1999;103:1173-9
                                5
Патогенетични механизми на алергичната
реакция при алергичен ринит


  Ранна фаза
  ─ Мастоцити: Хистамин, LTs, PGs
  ─ Симптоми: сърбеж, кихане,
   секреция

  Късна фаза
  ─ Мастоцити, Th2, Еоs, Bas
  ─ Клетъчна инфилтрация на
   лигавицата
  ─ Симптоми: конгестия, загуба на
   обоняние, носна
   хиперреактивност                     6
  АЛЕРГИЧЕН РИНИТ
  КЛАСИФИКАЦИЯ (ARIA Guidelines)


       Интермитентен          Персистиращ
         Симптоми             Симптоми
   • < 4 дни седмично        • > 4 дни седмично и
   • или < 4 седмици         • и > 4 седмици        Леки симптоми      Умерено тежък/тежък
   • Нормален сън           Едно или повече от следните
   • Нормални ежедневни       • Нарушен сън
   дейности, спорт и свободно    • Нарушени дневни
   време               активности, спорт, свободно
   • Нормална работа и училище    време
   • Без симптоми, създаващи     • Ограничения при работа и в
   дискомфорт            учебния процес
                    • Симптоми, създаващи     7
При нелекувани пациенти
Bousquet et al. Allergy. 2002;57:841.  дискомфорт
 ARIA Guidelines: Препоръки за лечение
 на алергичен ринит

                                 Изследване за астма
                                               Умерени/
                                  Леки симптоми     Тежки симптоми
                                   Персистиращ      Персистиращ
                   Умерени/
                 Тежки симптоми
  Леки симптоми         Интермитентен
  Интермитентен
                Интраназални кортикостероиди
                Локални кромони
                Левкотриенови антагонисти
 Втора генерация неседативни H1-антихистамини
 Интраназални деконгестанти (<10 дни) или орални деконгестанти
 Избягване на контакт с алергени и иританти
                                            Имунотерапия
                                                      8


Bousquet et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;108(5 suppl):S147.
  ARIA Ревизия 2009: GRADE
   Какви Н1-антихистамини да се използват при пациенти с АР?

“
  При пациенти с АР препоръчваме втора генерация неседативни перорални
  H1-антихистамини, които не водят до седация и не взаимодействат с cyt P-
  450

  При пациенти с АР също съветваме да се използват втора генерация
  перорални H1-антихистамини, които са слабо седативни и/или си
  взаимодействат с cyt P-450

  Не препоръчваме да се използват първа генерация перорални H1-
  антихистамини

  Не препоръчваме да се използват astemizole, terfenadine или други
  перорални H1-антихистамини с кардиотоксичен ефект

                                      ”
GRADE: Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation    9

Brozek, Bousquet, Schunemann et al
Изисквания за пероралните H1-блокери:

 Бързо начало на действие
 Резорбция независима от приема на храна
 24-часово действие след еднократен прием
 Липса на седация
 Липса на привикване (тахифилаксия)
 Липса на взаимодействие с цитохром Р-450
                         10
 EAACI-ARIA criteria, ARIA Guidelines 2008;58
   Полуживот на втора генерация антихистамини
   Desloratadine има плазмен полуживот ~27 часа, което осигурява
   продължителна ефикасност след еднократен дневен прием
                     Полуживот
  Desloratadine1                           27
  Fexofenadine2                  11-15
  Cetirizine3              10
  Levocetirizine4         8
                  21%
  Loratadine5           8

              0  4  8     12  16   20 31%24  28

                        Часове
1. Aerius EU SPC, 15.01.2006
2. Telfast SPC, 03.2006
                                      11
3. Zyrtec SPC, 03.2009
4. Xyzal SPC, 07.2009
5. Claritine SPC, 04.2005
 AERIUS® :
 С най-висок афинитет към H1-рецепторите

           Афинитет към рецептора на антихистмини с
            рекомбинантен човешки H1 рецептор

     Anti-H1               Ki (nM)  Относителен афинитет
     Desloratadine             0.9     194.4
     Carebastine              9.7      17.5
     Mizolastine              22       8.0
     Terfenadine              40       4.4
     Cetirizine              47.2      3.7
     Ebastine               51.7      3.4
     Loratadine              138       1.2
     Fexofenadine             175       1.0

                                      12
Anthes et al. Eur J Pharmacol. 2002;449:229.
Aerius® няма седативно действие1
 Desloratadine предизвиква
 сънливост/седация >6 пъти по-
 рядко от levocetirizine –
 доказано в проучване с
 >24 000 пациента2


                                                                         13
1.Aerius EU SPC, 15.01.2006
2.Layton et al, Comparison of the Risk of Drowsiness and Sedation between Levocetirizine and Desloratadine, Drug Safety 2006; 29 (10): 897-909
 Взаимодействие между антихистамини
 и алкохол
 За разлика от други антихистамини1, Aerius® не
 потенцира ефектите на алкохола върху поведението2
                               Тест на реакцията1
                                                      Плацебо
                      160
                                                      Алкохол 0.8 mg/kg
                      140                               Rupatadine 10 mg + Алкохол 0.8 mg/kg
       Забавяне на реакцията
                      120                               Rupatadine 20 mg + Алкохол 0.8 mg/kg
                                                      Cetirizine 10 mg + Алкохол 0.8 mg/kg
                      100                               Hydroxyzine 25 mg + Алкохол 0.8 mg/kg
                      80
                   msc
                      60
                      40
                      20        
                                           
                                                             
                                                                   
                       0
                      -20
                      -40
                         0    1    2    3    4     5     6    7  8    9  10  Часове
                                                                        14
                                     Treatment factor P=0.006
1.Barbanoj et al. Hum Psychopharmacol. 2006;21:13.
2.Aerius EU SPC, 15.01.2006                       Interaction factor P<0.0001
 Desloratadine (AERIUS®)
     Desloratadine e aктивен метаболит на loratadine1
     Дълго действащ H1-блокер със селективна периферна активност, не
     прониква в ЦНС, без седативно действие1
     Удобен за приложение – приема се веднъж дневно1
     Две лекарствени форми – таблетки и перорален разтвор1
     Показан за облекчаване на симптомите на алергичен ринит и уртикария
     при възрастни и деца над 1 година1
     Desloratadine отговаря на изискванията за антихистамини на EAACI-ARIA2
                      N                                                 15
1. Aerius EU SPC, 15.01.2006
2. EAACI-ARIA criteria, ARIA Guidelines 2008;58      Пространствен модел на структурата на
3. Geha et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;107:751-762  desloratadine3
  НОВO КЛИНИЧНО
ПРОУЧВАНЕ АССЕРТ ПРИ
 АЛЕРГИЧЕН РИНИТ            16
       ACCEPT-11 и ACCEPT-22
    AERIUS Control: Clinical and Evaluative
        Profile of Treatment
     Едни от първите проучвания, оценяващи
     ефективността на АХ, основани на
     класификацията на ARIA за АР
      Повече от 70 клинични центъра в Европа и
     Азия
        Проучването е в колаборация с GA2LEN1. Bousquet et al. Allergy. 2009 Oct;64(10):1516-23                          17
2. Bousquet et al. Int Arch Allergy Immunol 2010;153:395–402

GA2LEN=Global Allergy and Asthma European Network; ARIA=Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma.
       ACCEPT-11 и ACCEPT-22
    AERIUS Control: Clinical and Evaluative
        Profile of Treatment

     Сравнение на ефективността и безопасността на
     desloratadine спрямо плацебо при лечението на
     деца над 12 години и възрастни, страдащи от
     ИАР(ACCEPT-1)1 и ПАР(ACCEPT-2)2
      Събиране на епидемиологична информация за
     свързани заболявания
      Двойно-слепи, Рандомизирани, Плацебо-
     контролирани, Многонационални проучвания


1. Bousquet et al. Allergy. 2009 Oct;64(10):1516-23                          18
2. Bousquet et al. Int Arch Allergy Immunol 2010;153:395–402

GA2LEN=Global Allergy and Asthma European Network; ARIA=Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma.
      Критерии за включване на пациенти

    Минимум 2-годишна анамнеза за АР, включително ИАР1 и
    ПАР2

      ≥12 години1,2

     Сутрешно измерване на total 5 symptom score (T5SS) ≥ 6
    (ACCEPT-1)1 и ≥ 8 (ACCEPT-2)2

     Положителна кожна проба към един или повече алергени
    от панела на GA2LEN1,2
 1. Bousquet et al. Allergy. 2009 Oct;64(10):1516-23
 2. Bousquet et al. Int Arch Allergy Immunol 2010;153:395–402                                 19

*Defined by ARIA guidelines as symptoms of allergic rhinitis present <4 days per week or for <4 consecutive weeks per year.
T5SS=total 5 symptom score.
                     ACCEPT-1
                AERIUS® значително облекчава
             симптомите при ИАР още на първата доза
                                        Дни
                      1   2    3  4  5  6  7  8  9 10  11 12  13  14 15
                    0
    Средна промяна на T5SS при
                   -0.5

                   -1.0

                   -1.5

                   -2.0  †
          ИАР
                   -2.5     †

                   -3.0
                              †  †
                                  †
                   -3.5               †  †
                                        †   †  †  †
                   -4.0                            †  †
                                                     †
                        †P≤0.018                           †
                   -4.5
                                Desloratadine
                                                         20

                                Плацебо
Bousquet et al. Allergy. 2009 Oct;64(10):1516-23.
 ACCEPT-1
 AERIUS® значително облекчава
 назалната конгестия 24 часа след
 първата доза
                          1.95  1.91          1.95  1.91
            Baseline:0

                      -0.1
                           Ден 2            Ден 2-15
                              -0.1
        in AM NOW Congestion Score
                      -0.2
        Mean Change From Baseline
                      -0.3
                          -0.29
                      -0.4                     -0.38

                      -0.5
                                         -0.48

                      -0.6

                      -0.7

                      -0.8

                      -0.9

                                 Desloratadine      Плацебо
                                                  21

 *P≤0.05 vs placebo.
Bousquet et al. Allergy. 2009 Oct;64(10):1516-23.
   ACCEPT-1
   AERIUS® значително облекчава
   индивидуалните симптоми през целия
   период на лечението
                                      Ден 1-15


                      Назална                             Назален
                      конгестия    Хрема      Кихане     Очен сърбеж   сърбеж
                   0
    Mean Change From Baseline
    in AM/PM PRIOR Scores
                  -0.1

                  -0.2

                  -0.3

                  -0.4
                                  -0.38
                          -0.43              -0.42              -0.43
                  -0.5                              -0.46

                  -0.6  -0.56                      -0.57
                              -0.58
                  -0.7                  -0.64
                                                      -0.67
                  -0.8
                                        Desloratadine 5 mg              22

 *P≤0.05 vs placebo.                             Плацебо
Bousquet et al. Allergy. 2009 Oct;64(10):1516-23.
                     ACCEPT-1
              AERIUS® подобрява алергичните симптоми,
                 свързани с учебния процес
                                        Ден 15
                       Общо подобрение               Подобрение в клас
                       50.7    42.2                47.6     40.7
                    0
     Mean Change From Baseline
                   -2.0
       in WPAI-AS Score
                   -4.0                -2.5

                   -6.0                                 -5.0
                   -8.0

                   -10.0

                   -12.0

                   -14.0  -12.5
                                              -14.3
                   -16.0

                                              Desloratadine 5 mg  23
*All randomized subjects ages 12-21; positive trend vs placebo (P=NS).
 Bousquet et al. Allergy. 2009 Oct;64(10):1516-23.
                                              Placebo
                     ACCEPT-1
             AERIUS® значително подобрява качеството на
                      живот

                                               Практически
                        Активности     Сън             проблеми       Емоции
                          3.27    2.40  2.43           3.98 3.79     2.56 2.29
на индивидуалния RQLQ(S) Scores
                   0
                 -0.20
                 -0.40
    Средна промяна
                 -0.60                                          -0.50
                 -0.80                   -0.70
                 -1.00      -0.83     -0.82
                                                    -1.04   -1.01
                 -1.20
                                                          †
                 -1.40  -1.25
                      †
                 -1.60                            -1.52
                 -1.80                             †

                                                   Desloratadine 5 mg      24
   *Endpoint = last post-baseline observation carried forward (Day 15 for most subjects).
   †P≤0.001 vs placebo.                                       Placebo
     Bousquet et al. Allergy. 2009 Oct;64(10):1516-23.
                      ACCEPT-1
                     Заключение

     Desloratadine значително облекчава всички
     симптоми, свързани с ИАР

     Терапевтичният ефект на desloratadine се
     постига веднага след първата доза и
     продължава до края на лечебния период

     Desloratadine значително облекчава назалната
     конгестия и всички други индивидуални
     симптоми
     Desloratadine е с профил на безопасност,
     сравним с този на плацебо
                            25
Bousquet et al. Allergy. 2009 Oct;64(10):1516-23.
   ACCEPT-2: AERIUS® съществено облекчава
  симптомите на ПАР от първия ден на лечението
        за период от 85 дни

                                  Ден 1     Дни 1-85
       Mean Change from Baseline in AM/PM
                         0.00
                         -0.50
                         -1.00
                                    -0.93
           Reflective T5SS
                         -1.50
                               -1.50
                         -2.00
                         -2.50
                         -3.00
                         -3.50
                         -4.00                 -3.61

                         -4.50
                                        -4.50
                         -5.00                             Desloratadine 5 mg
                                                 26
                             Плацебо
*p  0.01 vs placebo
Bousquet et al., Int Arch Allergy Immunol 2010;153:395-402
            AERIUS® бързо и продължително облекчава
                 конгестията при ПАР


                            Day 1       Days 1-15        Days 1-29    Days 1-85
                       0.00
       Mean Change from Baseline in
        PM NOW Nasal Congestion
                       -0.10
                       -0.20      -0.35
                       -0.30      -0.23
                           -0.23

                       -0.40  -0.35            -0.37
                       -0.50                            -0.43
                                             -0.63
                       -0.60            -0.54
                                   -0.43                        -0.58
                       -0.70                        -0.63

                       -0.80
                                                         -0.79
                       -0.90                                          Desloratadine 5 mg              27
•Baseline PM NOW Nasal Congestion (DL: 2.02, placebo 1.96)
•p ≤ 0.043 vs placebo                                Плацебо
 Bousquet et al., Int Arch Allergy Immunol 2010;153:395-402
  AERIUS® значително подобрява качеството
  на живот на пациенти с ПАР


                             Ден 29           Ден 85
                        0
        Mean Change from Baseline in
                       -0.2
                       -0.4
          Total RQLQ Score
                       -0.6
                       -0.8
                        -1       -0.95
                       -1.2
                       -1.4
                           -1.35                 -1.39
                       -1.6
                       -1.8   *            -1.66
                                                  Desloratadine 5 mg
                                                  Placebo
                                            *
                                                             28
Baseline Total RQLQ(S) Score (DL: 3.28, placebo 3.15). * p  0.023 vs placebo
Bousquet et al., Int Arch Allergy Immunol 2010;153:395-402
   AERIUS® значително подобрява
   работоспособността при пациенти с ПАР

                                 Day 8      Day 15      Day 29      Endpoint
                          0.00
    Change from Baseline in Percent Activity
                          -5.00
                                                                   Подобрение
                                             -8.20
           Impairment
                          -10.00      -9.00

                                                     -11.80
                          -15.00
                              -14.40
                                        -16.00                   -16.30
                               *
                          -20.00             *
                                                 -20.20

                          -25.00
                                                  *        -22.90

                                                           *
                                  Desloratadine 5 mg
                                  Placebo
                                                                         29
Baseline Percent Activity Impairment using Work Productivity Activity Index (WPAI): DL 53.4; Placebo 52.0
*p 0.007 vs. placebo

Bousquet et al., Int Arch Allergy Immunol 2010;153:395-402
                  AERIUS® значително подобрява дневните
                    активности при пациенти с ПАР


                              Day 1        Day 1-15   Days 1-29    Days 1-85
                          0
     in Interference with Daily Activities
                         -0.1
       Mean Change from Baseline
                         -0.2

                         -0.3      -0.23

                         -0.4
                            -0.40             -0.4
                         -0.5                         -0.46
                         -0.6
                                        -0.59                 -0.6
                         -0.7
                                               -0.69
                         -0.8
                                                       -0.82
                         -0.9
                             Desloratadine 5 mg
                             Плацебо


                                                               30

•p  0.05 vs placebo
 Bousquet et al., Int Arch Allergy Immunol 2010;153:395-402
                             ACCEPT-2
                             Заключение

      AERIUS® значително подобрява всички
      симптоми още след първата доза
      AERIUS® е с продължителен ефект, който се
      запазва до края на проучването
      AERIUS® значително подобрява качеството на
      живот
      AERIUS® е с добър профил на поносимост и
      безопасност                                   31


Bousquet et al., Int Arch Allergy Immunol 2010;153:395-402
 Назалната конгестия е най-честия симптом
 на алергичния ринит

        Докладвана честота на симптомите от пациенти и лекари в САЩ
            Симптом     Лекари (%)   Пациенти (%)  P стойност
      Кихане                50.8    59.3    <0.01
      Ринорея               58.4    61.7     NS
      Сърбеж в носа            44.5    44.7     NS
      Задно стичане            60.4    61.3     NS
      Зачервени очи/ Сърбеж        43.2    54.1   <0.001
      Насълзени очи            36.9    43.4   <0.05
      Назална конгестия          73.6    68.2   <0.05
      Напрежение в синусите        47.7    63.5   <0.001
      Хъркане               15.7    22.4   <0.01
      Сърбеж на небцето          20.4    26.4   <0.05
      Болка в гълото            18.8    31.5   <0.001
      Главоболие              26.0    43.8   <0.001
      Кашлица               22.6    32.7   <0.001
      Нощно събуждане           14.8    22.6   <0.001
      Хриптене               6.9    14.8   <0.001
                                          32
NS = несигнификантно
Schatz. Allergy. 2007;62(suppl 85):9.
При пациенти с тежка назална
конгестия:
   Desloratadine/Pseudoephedrine
   (Aerinaze)
   ─ Desloratadine 2,5mg
   ─ Pseudoephedrine 120mg

  Таблетки с удължено освобождаване

  Двукратен прием

  Над 12 години


                    33
 Aerinaze EU SPC, 07.2007
Desloratadine и Pseudoephedrine
ИМАТ СИНЕРГИЧНО ДЕЙСТВИЕ


         Средна промяна на назалната конгестия
                                                 Desloratadine 5mg 1 път
                                                 дневно
                                                 Pseudoephedrine 120mg
                                                 2 пъти дневно
 0     20        40        60        80       100       Aerinaze 2 пъти дневно

                                                                 34


   Chervinski P. et al.”Efficasy and safety of Desloratadine/Pseudoephedrine” Allergy Asthma Proc. 2005 Sep-Oct;26(5):391-6
Aerinaze
ПРИ СЕЗОНЕН АЛЕРГИЧЕН РИНИТ С
НАЗАЛНА КОНГЕСТИЯ


    Значително облекчава назалната
    конгестия

    Липса на клинично значими НЛР от страна
    на ССС

    Облекчаване на симптомите без седация

                                                              35

Chervinski P. et al.”Efficasy and safety of Desloratadine/Pseudoephedrine” Allergy Asthma Proc. 2005 Sep-Oct;26(5):391-6
Възпалението е основната причина за
симптомите

    Алергичен ринит  Полипоза на носа
                       36
Влияние на възпалението при алергичен ринит            Възпаление             Симптоми   Кихане
   Ринорея             Промяна в настроението
Назална обструкция
 Сърбеж на носа   Последствия   Влошена работоспособност
  Сърбящи очи            Понижен успех в училище
  Сълзящи очи             Нарушения на съня
 Зачервени очи
                                37
Обобщение
• При алергичен ринит възпалението е:
   основен патофизиологичен механизъм
   основен механизъм, отговорен за
   симптомите и последствията
   рационална терапевтична мишена

• Чрез повлияване на възпалението се
осигурява облекчаване на симптомите и
последствията, свързани с алергичния ринит


                       38
  ARIA Guidelines: Препоръки за лечение
  на алергичен ринит

                                 Изследване за астма
                                               Умерени/
                                    Леки          тежки
                                   Персистиращ      Персистиращ
                        Умерни/
                        тежки
    Леки симптоми            Интермитентен
    Интермитентен
                    Интраназални кортикостероиди
                    Локални кромони
                    Левкотриенови антагонисти)
  Втора генерация неседативни H1-антихистамини
  Интраназални деконгестанти (<10 дни) или орални деконгестанти
  Избягване на контакт с алергени и иританти
                                            Имунотерапия
                                                     39

Bousquet et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;108(5 suppl):S147.
       Клинична ефикасност на различните
          терапевтични класове1,2,3


                      Конгестия  Ринорея  Сърбеж  Продължителност

 Интраназални                  +++   +++   ++/+++    12-48h
 стероиди

 Перорални                    +   ++   +++/++    12-24h
 антихистамини

 Перорални                    +    -    -/-     3-6h
 деконгестанти

 Интраназални                  +    +    +/+     2-6h
 кромолини

 Антихолонергици                 -   ++    -/-     4-12h

 Антилевкотриени                ++    +    -/-   Няма данни
                                              40
1. Van Cauwenberge et al. Allergy. 2000;55:116
2. Bousquet et al. Allergy. 2003;58:192
3. Bousquet et al. Allergy. 2002;57:841
Mometasone furoate (Nasonex)

     Интраназален кортикостероид
     Показания:
     ─ лечение на симптомите на сезонен
      и целогодишен алергичен ринит при
      възрастни и деца над 6 години.
     ─ лечение на полипи на носа при
      възрастни над 18-годишна възраст
                        41

Nasonex КХП, 29.10.2005
  Nasonex подобрява всички назални
  симптоми при пациенти със Сезонен
  Алергичен Ринит


                    Mometasone                 Total Nasal
изходните стойности за
                     200 µg qd    Placebo
                              (n=98)
                                         Symptom Score
                     (n=98)
  Промяна спрямо
             0                              включва
                                          Конгестия
   2 седмици
             -1                             Ринорея
                                           Кихане
             -2                20%            Сърбеж

             -3
                     39%
             -4
                         P<0.01

                                                 42
Baseline Total Nasal Symptom Score values: Mometasone 200 μg qd = 8.4, Placebo = 8.6
Berkowitz et al. Allergy. 1999;54:64;
 Nasonex подобрява отделните назални
 симптоми при пациенти със Сезонен
 Алергичен Ринит

                      Конгестия Ринорея Кихане Сърбеж
   Изходна стойност
                  0 2.4    2.5     2.2   2.2   1.8   1.9   2.1   2.1
      изходните стойности
       Промяна спрямо
                 -0,2
                 -0,4
                          (17%)      (18%)      (18%)
                 -0,6                                (22%)

                 -0,8    (29%)
                                               (40%)
                    a          (37%)      (49%)
                 -1,0             a        a        a
                                                   Mometasone 200 µg qd
                              aP≤0.01  vs placebo           Placebo

                                                              43

Berkowitz et al. Allergy. 1999;54:64;
 Nasonex осигурява мощен и бърз ефект
 след първата доза

           0
                                  Mometasone 200 μg (n=119)
 TSS point change
                                  Placebo (n=116)
           -2
  from baseline
           -4

                             a           a  a  a  a  a
                                a
                                     a
           -6

                               aP<0.05  vs placebo
           -8
             0  1  2    3     4  5   6    7   8  9  10  11  12

                        Часове след дозата
                                                    44

Berkowitz et al. Allergy Asthma Proc. 1999;20:167.
  3-месечно проучване,
сравняващо ефикасността
  на mometasone furoate
 и fluticasone propionate
   за лечение на ЦАР


                                 45

      Mandl et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 1997;79:370
   Nasonex подобрява всички назални симптоми
   при пациенти с Целогодишен Алергичен Ринит


                               Дни

                   1-15*  16-30  31-45  46-60  61-75  76-90     Край
                 0
 спрямо изходните стойности
               -0,5
                                                   Total Nasal
               -1,0
   Средно намаление
                                                  Symptom Score
               -1,5                                   включва
                                                   Конгестия
               -2,0                                   Ринорея
               -2,5  †                                 Кихане
                     †
                                                    Сърбеж
               -3,0
                       † †
               -3,5          †
                             †
                               † †                †
                                   † †     †     †
               -4,0                      †

               -4,5                          MFNS (n=166)‡
                                           FP (n=162)‡
* Първичен краен показател.                             Placebo (n=146)‡
† P<0.01 срещу плацебо.
‡ Number of patients enrolled who completed all treatment.

 Baseline values were 6.1 in the MFNS group, 6.2 in the FP group, and 6.0 in the placebo group.          46

 Adapted from Mandl et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 1997;79:370.
Nasonex облекчава конгестията при пациенти с
Целогодишен Алергичен Ринит

                    Процентна промяна на конгестията*
Mean change in patient-reported
                  0
  nasal congestion score
                 -10                                    Placebo (n=184)
   from baseline (%)
                                                      FP 200 µg od (n=183)
                 -20
                          †                            MFNS 200 µg od (n=181)
                 -30
                          †      †
                                      †
                 -40                          †
                                                              †
                                †                    †
                 -50                                      †
                                      †
                                             †       †         †
                 -60                                      †

                 -70
                 Baseline    1-15    16-30    31-45    46-60    61-75    76-90  Endpoint
                                        Дни
                 * Secondary endpoint; †P≤0.01 vs placebo.
                  Baseline congestion scores were 2.0 in all 3 groups (rated on a scale from 0 = none to
                  3 = severe).                                           47

                  Adapted from Mandl et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 1997;79:370.
Дълготрайно действие – ефикасността
нараства при продължителен прием


                        0
 Средна промяна на общия брой на симптомите
                        5         1. Месец         2. Месец    3. Месец
                        10
                        15
                        20
                        25
                        30
                        35
                        40
                        45
                        50
                        55
                        60   0     01 - 15   16-30    31-45  46-60  61-75  76-90  Дни
                        65

                                  Конгестия         Общ брой симптоми         48


                      Mandl M et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 1997
Nasonex осигурява мощно и продължително
облекчаване на симптомите на пациентите с ЦАР                100
  Пациенти без симптоми или
   с леки симптоми (%)
                80                               81%

                60


                40
                                 Nasonex 200 µg od

                20


                 0
                   Baseline Седмица Седмица Седмица СедмицаСедмица Седмица
                         5    9    13   25   37   53      49

                Minshall et al. Otolaryngol Head Neck Surg. 1998;118:648.
... Nasonex облекчава и очните
симптоми на алергичния ринит
  Зачервяване      Сълзене


         Сърбеж

                  50
  Ефект на mometasone furoate върху очните
  симптоми при пациенти със САР
  Средна промяна на общия брой очни симптоми за 15
  дневен период
                             51

Schenkel et al. Allergy Clin Immunol Intl. 2007;19:50.
 Мета-анализ с Nasonex - повлиява всички
  очни симптоми на алергичния ринит

        Сезонен АР                           Целогодишен АР
               -0.11 [-0.13, -0.08]                        -0.04 [-0.05, -0.03]
                (P<0.00001)     Сълзене                    (P<0.00001)

   -0.5   -0.25  0   0.25   0.5                 -0.2  -0.1   0   0.1    0.2
              -0.08 [-0.11, -0.05]                         -0.02 [-0.03, -0.00]
                (P<0.00001)     Очен сърбеж                    (P<0.02)

       -0.1 -0.05 0  0.05 0.1                    -0.2  -0.1   0   0.1    0.2               -0.09 [-0.11, -0.06]                        -0.02 [-0.03, -0.00]
                (P<0.00001)                              (P<0.02)

   -0.5   -0.25  0   0.25   0.5
                          Зачервяване       -0.2  -0.1   0   0.1    0.2
      Favors        Favors                     Favors     Favors
     Mometasone       Placebo                    Mometasone    Placebo         52

Bielory L. Presented at the 2009 American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) Annual Meeting,
Washington, DC, March 13–17, 2009.
   Nasonex

Профил на безопасност


            53
  Системната бионаличност на mometasone
    furoate е пренебрежимо ниска3


        Dexamethasone2                               >80%

       Beclomethasone2                      44%*

            Budesonide2             10%

 Fluticasone propionate2               <2%

                           1.26%
     Fluticasone furoate2

   Mometasone furoate1,3              0.1%

                         0      20   40    60   80     100
                                  Бионаличност (%)

1. Hochhaus. Clin Ther. 2008;30:1.                                   54
2. Derendorf and Meltzer. Allergy. 2008;63:1292
3. Nasonex КХП, 29.10.2005
 Nasonex няма ефект върху плазмените
 нива на Cortisol при деца с 1-годишна
         терапия               25

               20
Poststimulation Minus
Prestimulation µg/mL
               15         19.9   18.1
                                           19.5  17.5
                                   17.4  13.3†
               10

                 5

                 0
                          Начало      26. седмица   1 година
                                                        55
            †P
                                              Nаsonex 100 µg qd
              = 0.02 vs MFNS
            Schenkel et al. Pediatrics. 2000;105:e22.              Placebo
Не се отбелязва изоставане в растежа при
деца след 1 година лечение с mometasone           8
Средна промяна във
                                                      *
 височината (cm)
           7
           6                                           *
           5
           4
           3
           2                              NASONEX 100 μg qd (n=49)
           1                              Placebo (n=49)

           0
               1    2     3     4    5  6  7  8  9  10  11  12  Месеци
                                                         56

             *P<0.05
             Schenkel et al. Pediatrics. 2000;105:E22.
Оценка на продължителната употреба на Nasonex
в лечението на ЦАР чрез назална биопсия
12 месеца лечение

                                 57

   Minshall et al, Otolaryngol Head Neck Surg. 1998;118:648.
 Едногодишно лечение с Nasonex :
   липса на назална атрофия


 Преди лечение с                       След 12-месечно лечение с
   Nasonex                           Nasonex 200 µg/ден
 Дисрупция на епитела                        Интактен епител
Инфилтрация с Еозинофили                     Липса на инфилтрация с
                                    Еозинофили
                                              58


  Minshall et al. Otolaryngol Head Neck Surg. 1998;118:648.
                Nasonex
         6-месечното лечение се понася добре
              от деца с ПАР
  Епистаксис през двойно-слепия период
                      12

                      10
         (% пациенти)
                      8
                                   5%
                      6     4%
                      4

                      2

                      0
                        Nasonex 100 µg od  Placebo

                                       59

Patel et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2008;100. Abstract 249.
   Заключение
     Възпалението е основният патофизиологичен механизъм на
     алергичния ринит и като такъв е рационална терапевтична
     мишена

     Nasonex е топичен кортикостероид с локално
     противовъзпалително действие в дози, при които няма
     системни ефекти.1

     Интраназалните стероиди се препоръчват като средство на
     първи избор при лечение на умерено тежък до тежък
     интермитентен и персистиращ алергичен ринит2

     Nasonex ефективно облекчава всички назални3 и очни симптоми
     на АР4

     Nasonex е с добър профил на поносимост и безопасност1

1.  Nasonex КХП, 29.10.2005                      60
2.  Bousquet et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;108(5 suppl):S147
3.  Berkowitz et al. Allergy. 1999;54:64
4.  Schenkel et al. Allergy Clin Immunol Intl. 2007;19:50
               Nasonex

  Всеки флакон съдържа 140 впръсквания

  Профилактика и лечение на Алергичен ринит - стартира до 4
  седмици преди началото на алергичния сезон, при пациенти с
  ИАР
     Възрастни и деца на и над 12 години

   200 µg един път дневно (две впръсквания 50µg във всяка
    ноздра)
      Деца над 6 години

   100 µg един път дневно (едно впръскване 50-µg на ноздра)

        Назална полипоза – над 18 годишна възраст                                 61

  Nasonex КХП, 29.10.2005
   Nasonex
     Доказана ефикасност1

     - начало на действие до 5-ия час

     - продължително облекчение на конгестията при АР

     Добър профил на безопасност2

     - В 1-годишно плацебо-контролирано клинично изпитване не е
     наблюдавано забавяне на темпа на растеж при деца

     - липса на данни за атрофия на носната лигавица

     Повишава качеството на живот

     - нормален сън3

     - запазена трудоспособност / обучение4

1. Berkowitz Allergy Asthma Proc. 1999 May-Jun;20(3):167-72
2. Nasonex КХП, 29.10.2005                       62
3. Craig,Teets,Lehman J.Allergy Clin.Imunnol.1998;
4. Meltzer – J.Allergy Clin.Imunnol.2001 ***
 Влияние на АР върху качеството на живот


АР е свързан с:

     Умора и дневна сънливост 1, 2

     Влияние върху дневната активност 3, 4

     Намалена работоспособност 3 - 5

     Нарушени когнитивни функции                    6, 7     Намалена концентрация 8

     Нарушение на съня 2

     Нарушено качество на живот 2
1 Stuck BA et al JACI 2004, 113   2. Stuck BA et al JACI 2004, 113

3 Bousque J et al JACI 2006; 117 4. Tanner LA et al Am.J Manag. Care 1999.Suppl4
                                                     63
5. Blanc PD et al J Clin Epidemiol. 2001, 54  6. Wilken JA et al Ann Allergy Asthma Immunol. 2002, 89

7. Mashal PS at al Ann Allergy Asthma Immunol 2002, 84    8. Vuurman E at al Ann Allergy 1993; 71
64

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:107
posted:9/20/2012
language:Bulgarian
pages:64